Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne. Fri bevægelighed. Domstolskontrollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne. Fri bevægelighed. Domstolskontrollen"

Transkript

1 Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne Kapitel 1 EU-rettens kilder og virkninger 17 Kapitel 2 Fortolkningsprincipper 29 Del II Fri bevægelighed Kapitel 3 Introduktion til fri bevægelighed 37 Kapitel 4 Det generelle diskriminationsforbud 44 Kapitel 5 Varernes frie bevægelighed 46 Kapitel 6 Arbejdskraftens frie bevægelighed 62 Kapitel 7 Etableringsretten 71 Kapitel 8 Tjenesteydelsernes frie bevægelighed 78 Del III Domstolskontrollen Kapitel 9 Introduktion til domstolskontrollen 87 Kapitel 10 Præjudicielle spørgsmål 93 Kapitel 11 Traktatbrudssøgsmål 103 Kapitel 12 Annullationssøgsmål 108 Kapitel 13 Passivitetssøgsmål 116 Kapitel 14 Erstatningssøgsmål 119 Del IV Domsreferater Kapitel 15 Introduktion til EU-domme 127 Forkortelser 194 Litteratur 195 Gloseliste, da-en 196 TEF-register 197 Domsregister 198 Stikordsregister 201

2

3 Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne Kapitel 1 EU-rettens kilder og virkninger Indledning EU-rettens kilder Den primære EU-ret Den sekundære EU-ret Direkte virkning Direkte vertikal virkning Direkte horisontal virkning Oversigt over direkte virkning EF-traktatens bestemmelser Direkte vertikal virkning Direkte horisontal virkning Oversigt over EF-traktatens direkte virkning Refereret domspraksis Forordninger Refereret domspraksis Direktiver Korrekt implementering af direktiver Klar og utvetydig retsstilling Bindende regler Overtrædelse effektivt sanktioneret Inden fristens udløb Manglende eller mangelfuld implementering Direkte vertikal virkning Direkte horisontal virkning Indirekte horisontal virkning Oversigt over direktivers direkte virkning Disposition til opgaver om direktivers direkte virkning Refereret domspraksis Beslutninger Henstillinger og udtalelser 28 Kapitel 2 Fortolkningsprincipper Indledning Princippet om EU-rettens forrang Regelgrundlag Baggrunden for princippet Princippets indhold og rækkevidde Pligtsubjektet Retsvirkning ved overtrædelse af princippet Refereret domspraksis 31

4 3. Princippet om EU-konform fortolkning Regelgrundlag Baggrunden for princippet Princippets indhold og rækkevidde Pligtsubjektet Retsvirkning ved overtrædelse af princippet Refereret domspraksis Skematisk sammenligning af principperne 33 Del II Fri bevægelighed Kapitel 3 Introduktion til fri bevægelighed Indledning Diskriminations- og restriktionsforbud Diskrimination Direkte diskrimination Indirekte diskrimination Omvendt diskrimination Restriktioner Diskriminationsforbud ktr. restriktionsforbud Undtagelser (saglige hensyn) Forholdet mellem regelsættene Forholdet til harmonisering Krav om grænseoverskridende element Disposition til opgaver om fri bevægelighed Afgrænsning af det relevante regelsæt Totalharmonisering Grænseoverskridende element Diskrimination eller restriktion Undtagelser (saglige hensyn) Konklusion 43 Kapitel 4 Det generelle diskriminationsforbud Indledning Regelgrundlag Forskelsbehandling på grundlag af nationalitet Undtagelser (saglige hensyn) Dispositiontilopgaveromdetgenerellediskriminationsforbud 45 Kapitel 5 Varernes frie bevægelighed Indledning Regelgrundlag Varebegrebet Afgrænsning af varer i forhold til TEF art Afgiftsmæssige handelshindringer Afgrænsning af TEF art. 25 i forhold til art Forbud mod told og toldlignende afgifter HR: Forbud mod told og ATV 50

5 3.2.2 U: Vederlagsreglen Refereret domspraksis Forbud mod diskriminerende interne afgifter Lignende indenlandske varer Konkurrerende indenlandske varer Refereret domspraksis Ikke-afgiftsmæssige handelshindringer HR: Forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner og FTV Kvantitative indførselsrestriktioner Foranstaltninger med tilsvarende virkninger (FTV) Keck-doktrinen produktregler ktr. markedsføringsregler U1: Traktathjemlede undtagelser, jf. TEF art Den offentlige sædelighed Den offentlige orden Den offentlige sikkerhed Beskyttelse af menneskers liv og sundhed Beskyttelse af dyrs liv og sundhed U2: Tvingende almene hensyn, jf. Cassis-doktrinen Eksempler på tvingende almene hensyn Proportionalitetsprincippet Refereret domspraksis Disposition til opgaver om varernes frie bevægelighed 61 Kapitel 6 Arbejdskraftens frie bevægelighed Indledning Regelgrundlag Refereret domspraksis Arbejdstagerbegrebet Betingelser Arbejde i en andens tjeneste og efter dennes anvisninger Arbejde mod vederlag Afgrænsning af TEF art. 39 i forhold til art. 43 og Krav om grænseoverskridende element Diskriminations- og restriktionsforbud Diskriminationsforbud Direkte diskrimination Indirekte diskrimination Restriktionsforbud Keck-doktrinens anvendelse inden for TEF art. 39? Pligt- og rettighedssubjekter Pligtsubjekter Rettighedssubjekter Undtagelser (saglige hensyn) U1: Den offentlige orden, sikkerhed, sundhed U2: Ansættelser i den offentlige administration U3: Tvingende almene hensyn Disposition til opgaver om arbejdskraftens frie bevægelighed 70

6 Kapitel 7 Etableringsretten Indledning Regelgrundlag Refereret domspraksis Etableringsbegrebet Hvilken virksomhed omfattes af etableringsbegrebet? Selvstændig erhvervsvirksomhed Selskaber Primær ktr. sekundær etablering Primær etablering Sekundær etablering Afgrænsning af TEF art. 43 i forhold til art Afgrænsning af TEF art. 39 i forhold til art Krav om grænseoverskridende element Diskriminations- og restriktionsforbud Diskriminationsforbud Restriktionsforbud Pligt- og rettighedssubjekter Undtagelser (saglige hensyn) U1: Udøvelse af offentlig myndighed U2: Den offentlige orden, sikkerhed og sundhed U3: Tvingende almene hensyn Disposition til opgaver om etableringsretten 77 Kapitel 8 Tjenesteydelsernes frie bevægelighed Indledning Regelgrundlag Refereret domspraksis Tjenesteydelsesbegrebet Afgrænsning af TEF art. 43 i forhold til art Afgrænsning af TEF art. 39 i forhold til art Afgrænsning af varer i forhold til TEF art Krav om grænseoverskridende element Diskriminations- og restriktionsforbud Diskriminationsforbud Restriktionsforbud Keck-doktrinens anvendelse inden for TEF art. 49? Pligt- og rettighedssubjekter Pligtsubjekter Rettighedssubjekter Undtagelser (saglige hensyn) U1: Udøvelse af offentlig myndighed U2: Den offentlige orden, sikkerhed og sundhed U3: Tvingende almene hensyn Disposition til opgaver om tjenesteydelsernes frie bevægelighed 84

7 Del III Domstolskontrollen Kapitel 9 Introduktion til domstolskontrollen Indledning De forskellige sagstyper Oversigt over sagstyperne Indirekte søgsmål Præjudicielle forelæggelser Direkte søgsmål Traktatbrudssøgsmål Annullationssøgsmål Passivitetssøgsmål Erstatningssøgsmål Forholdet mellem sagstyperne Annullationssøgsmål ktr. passivitetssøgsmål Annullationssøgsmål ktr. præjudicielt spørgsmål Erstatningssøgsmål ktr. præjudicielt spørgsmål Erstatningssøgsmål ktr. annullations-/passivitetssøgsmål Traktatbrudssøgsmål ktr. præjudicielt spørgsmål Traktatbrudssøgsmål ktr. erstatningssøgsmål Traktatbrudssøgsmål ktr. annullations- og passivitetssøgsmål 92 Kapitel 10 Præjudicielle spørgsmål Indledning Regelgrundlag Refereret domspraksis EF-Domstolens kompetence Fortolkning af EF-traktaten Gyldighed og fortolkning af EU-retsakter Hvilke EU-retsakter omfattes? Hvad kan EF-Domstolen tage stilling til? Forelæggelsesberettigede instanser Særlig om organets uafhængighed Fakultativ forelæggelse (forelæggelsesret) betingelse: Verserende retssag betingelse: Nødvendig for domsafsigelse i hovedsagen Obligatorisk forelæggelse (forelæggelsespligt) HR: Forelæggelsespligt hvis ingen appelmulighed betingelse: Verserende retssag betingelse: Nødvendig for domsafsigelse i hovedsagen betingelse: Ingen appelmulighed U1: Spørgsmålet er identisk med et tidligere (acte éclairé) U2: Spørgsmålet giver ikke anledning til tvivl (acte clair) U3: Spørgsmålet er irrelevant Retsvirkninger af et præjudicielt spørgsmål I forhold til EF-Domstolen I forhold til den forelæggende nationale ret Disposition til opgaver om præjudicielle spørgsmål 102

8 Kapitel 11 Traktatbrudssøgsmål Indledning Regelgrundlag Refereret domspraksis Søgsmålskompetence Kommissionen Medlemsstaterne Traktatkrænkelsesproceduren Hvis Kommissionen er sagsøger Hvis en medlemsstat er sagsøger EF-Domstolens afgørelse Retsvirkninger af traktatbrudsdom Disposition til opgaver om traktatbrudssøgsmål 107 Kapitel 12 Annullationssøgsmål Indledning Regelgrundlag Refereret domspraksis Søgsmålskompetence Privilegerede sagsøgere Ikke-privilegerede sagsøgere Søgsmålets genstand Privilegerede sagsøgere Ikke-privilegerede sagsøgere Beslutninger, der retter sig til sagsøgeren Beslutninger, der berører sagsøgeren umiddelbart og individuelt Søgsmålsfrist Søgsmålsgrunde Inkompetence Væsentlige formelle mangler Indholdsmangler Magtfordrejning Retsvirkninger af annullationsdom Disposition til opgaver om annullationssøgsmål 115 Kapitel 13 Passivitetssøgsmål Indledning Regelgrundlag Søgsmålskompetence Privilegerede sagsøgere Ikke-privilegerede sagsøgere Betingelse for at anlægge passivitetssøgsmål Procedure og søgsmålsfrist Retsvirkninger af passivitetsdom Disposition til opgaver om passivitetssøgsmål 118 Kapitel 14 Erstatningssøgsmål Indledning Regelgrundlag 119

9 1.2 Refereret domspraksis Medlemsstaternes erstatningsansvar Erstatningsbetingelserne Borgerne tillægges rettigheder Tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse af EU-retten Årsagsforbindelse Ansvarssubjektet Fællesskabets erstatningsansvar Erstatningsbetingelserne Retsstridig adfærd Indtrådt tab Årsagsforbindelse Ansvarssubjektet Disposition til opgaver om erstatningssøgsmål 124 Del IV Domsreferater Kapitel 15 Introduktion til EU-domme 127 Alpine Investments 129 Angonese 131 BancodeFomento 133 Becker 134 Bela-Mühle 135 Bluhme (brune læsø-bier) 136 Carpenter 137 Cassis de Dijon 138 CILFIT 140 Clean Car Autoservice 142 Costa mod ENEL 144 Dassonville 145 Defrenne 146 D Hoop 147 Dillenkofer 148 Faccini Dori 150 Factortame 152 Foto-Frost 153 Francovich 154 Gebhard 155 Grant 157 Grogan 158 Grzelczyk 160 Hansen&Søn 161 Hauer 162 Heylens 163 Inter-Environnement Wallonie 165 Keck og Mithouard 166 Kohll 167 Kommissionen mod Belgien (vallonsk affald) 168

10 Kommissionen mod Danmark (flaskepant) 169 Kommissionen mod Danmark (jordnødder) 170 Kommissionen mod Frankrig (jordbær) 171 Kommissionen mod Grækenland (modermælk) 173 Kommissionen mod Rådet (affaldsdirektiv) 174 Kommissionen mod Rådet (titandioxid) 175 Kommissionen mod UK (øl og vin) 176 Lehtonen 177 Marleasing 178 Outokumpu 179 P mod S og Cornwall County Council 181 Parlamentet mod Rådet (studerendes opholdsret) 182 Rau 183 Salzmann 184 Schmidberger 185 Simmenthal 187 Torfaen Borough Council (søndagslukning) 189 TV-Shop 190 Van Gend en Loos 192 Von Colson og Kamann 193 Forkortelser 194 Litteratur 195 Gloseliste, da-en 196 TEF-register 197 Domsregister 198 Stikordsregister 201

Indholdsfortegnelse. Del I: EU-rettens virkninger i medlemsstaterne. Kapitel 1 EU-rettens forrang 13. Kapitel 2 Direkte virkning 16

Indholdsfortegnelse. Del I: EU-rettens virkninger i medlemsstaterne. Kapitel 1 EU-rettens forrang 13. Kapitel 2 Direkte virkning 16 Del I: EU-rettens virkninger i medlemsstaterne Kapitel 1 EU-rettens forrang 13 1. Overblik 13 2. Hvem påhviler pligten? 13 3. Retsvirkninger af forrangsprincippet 14 4. Forrang i forhold til al national

Læs mere

Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne

Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne Oversigt Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne Kapitel 1. EU-rettens kilder og virkninger 19 Kapitel 2. Fortolkningsprincipper 29 Del II Fri bevægelighed Kapitel 3. Introduktion til fri bevægelighed

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Henrik Kure. EU-ret kompendium. 5. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Henrik Kure. EU-ret kompendium. 5. udgave Henrik Kure EU-ret kompendium 5. udgave Henrik Kure EU-ret kompendium 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3611-0 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats:

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Det indre marked og introduktion til varernes frie bevægelighed

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Det indre marked og introduktion til varernes frie bevægelighed EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Det indre marked og introduktion til varernes frie bevægelighed Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime den 5.10 kl. 14-16 i Kirkesalen 2. Repetition 3. Overblik over det indre

Læs mere

sag 13/76, Dona 22, 47 sag 71/76, Thieffry 250 sag 74/76, Ianelli 22, 61 sag 107/76, Hoffmann-La Roche 113 sag 114/76, Bela-Mühle 125, 127, 146

sag 13/76, Dona 22, 47 sag 71/76, Thieffry 250 sag 74/76, Ianelli 22, 61 sag 107/76, Hoffmann-La Roche 113 sag 114/76, Bela-Mühle 125, 127, 146 Domsregister De fremhævede sidetal henviser til det relevante domsreferat i del IV, svarende til de domme som i del I-III er markeret med stjerne (*). For en alfabetisk oversigt sorteret efter kaldenavn

Læs mere

Forholdet mellem national ret og EU-retten

Forholdet mellem national ret og EU-retten Forholdet mellem national ret og EU-retten 6. september 2005 Erhvervsjura, 7. sem. 1 Problemstilling Hvorledes slår et overordnet retssystem igennem i forhold til andre retssystemer, som det stiller krav

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Erhvervsjura EU-RET 1. Forholdet mellem national ret og EU-retten. EU-ret, 3. oktober adjunkt., ph.d., Charlotte Bagger Tranberg ERHVERVSJURA

Erhvervsjura EU-RET 1. Forholdet mellem national ret og EU-retten. EU-ret, 3. oktober adjunkt., ph.d., Charlotte Bagger Tranberg ERHVERVSJURA 1 EU-RET 1 Forholdet mellem national ret og EU-retten 2 Problemstilling Hvorledes slår et overordnet retssystem igennem i forhold til andre retssystemer, som det stiller krav til? Folkeret - national ret

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstimer 1. Fredag den 21/9 kl. 8-10 2. Fredag den 5/10 kl. 8-10 2. Fortolkningsprincipper

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Præjudicielle spørgsmål

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Præjudicielle spørgsmål EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Præjudicielle spørgsmål Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstimer næste gang fredag den 21., kl. 08-10 2. Repetition 3. Præjudicielle spørgsmål 20-09-2007 2 Repetition Kan en privat

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Grundlæggende principper og grundrettigheder

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Grundlæggende principper og grundrettigheder EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Grundlæggende principper og grundrettigheder Hvad skal vi nå i dag? 1. Praktisk: Skema for hold 4 og 5 mhp. erstatningstimer 2. Kort repetition 3. Grundlæggende retsprincipper 4.

Læs mere

Erhvervsjura EU-RET. Ikke-diskriminationsprincippet. EU-ret, 24. oktober 2006 ERHVERVSJURA. adjunkt., ph.d., Charlotte Bagger Tranberg

Erhvervsjura EU-RET. Ikke-diskriminationsprincippet. EU-ret, 24. oktober 2006 ERHVERVSJURA. adjunkt., ph.d., Charlotte Bagger Tranberg 1 EU-RET Ikke-diskriminationsprincippet 2 Sidste forelæsning Forrangsprincippet Statsforfatningsretlige forbehold? Nationale forfatninger/love i strid med EU-retlig bestemmelse Andre almindelige principper

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 1

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 1 EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 1 01-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag den 12. kl. 8-10? 2. Repetition Afgiftsmæssige hindringer 3.

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 2

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 2 EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 2 22-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime mandag den 22. kl. 8-10 i Anneks B 2. Repetition 3. TEF art 28: Handelshindringsbegrebet,

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer 01-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag kl. 14-16, Kirkesalen 2. Repetition 3. Lidt om domslæsning i EU-ret

Læs mere

Velkommen til EU-ret juras mest dynamiske

Velkommen til EU-ret juras mest dynamiske Velkommen til EU-ret juras mest dynamiske fag Christian Østrup o 33 95 48 28 chs@trm.dk o Min baggrund Forelæsningsnoter findes på fagets hjemmeside Hvad har I lært om EU-ret på statsforfatningsret? EU-ret

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Direkte diskriminerende foranstaltninger

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Direkte diskriminerende foranstaltninger EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Direkte diskriminerende foranstaltninger Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag den 26. kl. 14-16? 2. Repetition 3. TEF art 28: Direkte diskriminerende

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3 EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime mandag den 22. kl. 8-10 i Anneks B 2. Repetition 3. TEF art 28: Handelshindringsbegrebet,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$$% &' '

Jan Trzaskowski !#$$% &' ' Jan Trzaskowski!"#$$% &' ' Ruth Nielsen, e-handelsret kapitel 3 Jan Trzaskowski, Direktivet om elektronisk handel, UfR 2000B 643 Forslag til lov om informationssamfundstjenester af 3. juli 2001 E-handelsdirektivet

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

RETTEN KARSTEN ENGSIG SØRENSEN POUL RUNGE NIELSEN JENS HARTIG DANIELSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

RETTEN KARSTEN ENGSIG SØRENSEN POUL RUNGE NIELSEN JENS HARTIG DANIELSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG EU RETTEN KARSTEN ENGSIG SØRENSEN POUL RUNGE NIELSEN JENS HARTIG DANIELSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG EU-Retten Karsten Engsig Sørensen, Poul Runge Nielsen & Jens Hartig Danielsen EU-Retten Jurist-

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Ulla Neergaard & Ruth Nielsen. EU ret. 7. reviderede udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Ulla Neergaard & Ruth Nielsen. EU ret. 7. reviderede udgave Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU ret 7. reviderede udgave Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU ret 7. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3847-3 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

EU-rettens direkte forpligtelser for borgere og virksomheder. Ved partner Michael Honoré og advokat Jacob Schall Holberg Uddannelsesdagen 2014

EU-rettens direkte forpligtelser for borgere og virksomheder. Ved partner Michael Honoré og advokat Jacob Schall Holberg Uddannelsesdagen 2014 EU-rettens direkte forpligtelser for borgere og virksomheder Ved partner Michael Honoré og advokat Jacob Schall Holberg Uddannelsesdagen 2014 2 Introduktion Præsentation af os Præsentation af emnet, disposition

Læs mere

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København Knud Østergaard International koordination Historien -Romtraktaten 1957 -Første fødevare direktiv i 1962 Konserveringsstoffer -Langsomt,

Læs mere

Nye retningslinjer for nationale reklameregler - en kommentar til sag C-405/98, Gourmet International

Nye retningslinjer for nationale reklameregler - en kommentar til sag C-405/98, Gourmet International Nye retningslinjer for nationale reklameregler - en kommentar til sag C-405/98, Gourmet International af adjunkt Michael Steinicke Domstolen har med sin afgørelse af 8. marts 2001, Gourmet International,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

EU s betydning i den daglige sagsbehandling

EU s betydning i den daglige sagsbehandling EU s betydning i den daglige sagsbehandling v/ Jacob Schall Holberg, advokat (H), LLM Den offentlige uddannelsesdag 2014 Member of the New York State Bar 2 Programmet for den næste time 1. Introduktion

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 8. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 8. udgave JON ANDERSEN Forvaltningsret Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse 8. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse 8. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Aalborg Universitet Kandidatafhandling 10. semester 2009. Handelshindringer for varernes frie bevægelighed i et EU-retligt perspektiv

Aalborg Universitet Kandidatafhandling 10. semester 2009. Handelshindringer for varernes frie bevægelighed i et EU-retligt perspektiv Aalborg Universitet Kandidatafhandling 10. semester 2009 Handelshindringer for varernes frie bevægelighed i et EU-retligt perspektiv Af Peter Dietz Toppenberg Vejleder: Charlotte Bagger Tranbjerg Titelblad

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 175 - Bilag 4,L 176 - Bilag 4 Offentligt Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses * betydning af præambel og formål i artikel 1 * betydning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, TROJANI DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * I sag C-456/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien)

Læs mere

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Skatteudvalget 2010-11 L 111, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 - Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

ET ALTERNATIV TIL KECK?

ET ALTERNATIV TIL KECK? Bachelorprojekt 2011 Afdeling for Offentlig Ret Projekt nr. 3, Folkeret og EU-ret Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse.

Læs mere

Umiddelbar anvendelighed

Umiddelbar anvendelighed Umiddelbar anvendelighed Konference, 14. december 2017: EU-retten i Danmark Michael Steinicke 2017 Præsentationens tema: Umiddelbart anvendelig EU-ret Med den implicitte undertitel i Danmark Præsentationen

Læs mere

Date de réception : 09/09/2015

Date de réception : 09/09/2015 Date de réception : 09/09/2015 Oversættelse C-434/15-1 Sag C-434/15 Anmodning om præjudiciel afgørelse Dato for indlevering: 7. august 2015 Forelæggende ret: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanien)

Læs mere

Karsten Engsig Sørensen Poul Runge Nielsen EU-RETTEN. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Karsten Engsig Sørensen Poul Runge Nielsen EU-RETTEN. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Engsig Sørensen Poul Runge Nielsen EU-RETTEN 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-Retten Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen EU-Retten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Jon Andersen. Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 9. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Jon Andersen. Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 9. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse 9. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse 9. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN: 978-87-619-3868-8

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til Selskabsretten. 2. udgave FORLAGET THOMSON *

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til Selskabsretten. 2. udgave FORLAGET THOMSON * Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til Selskabsretten 2. udgave FORLAGET THOMSON * Del 1 Det selskabsretlige univers 13 Kapitel 1 Selskabsrettens grundbegreber 15

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Udbud af offentlige kontrakter

Udbud af offentlige kontrakter Ruth Nielsen Udbud af offentlige kontrakter 2. reviderede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 I ml ho kl Kap 1. Emne og problemer 15 1. Emne 15 1.1. Offentlige anskaffelser 15 1.2. Offentlige

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 457 Offentligt N O T A T Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer 13-05-2014 Sagsnr. 2014-2461

Læs mere

1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNING KILDEKRITIK 5

1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNING KILDEKRITIK 5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.2. PROBLEMFORMULERING 3 1.3. METODE 4 1.4. AFGRÆNSNING 4 1. 5. KILDEKRITIK 5 2. EU- OG DET INDRE MARKED 6 2.1. HENSIGTEN MED DET INDRE MARKED 6 2.2. OPSUMMERING 8

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Titel: Europæiseringen af det individuelle ansættelsesforhold. Title: The impact of European Law on individual employment contracts

Titel: Europæiseringen af det individuelle ansættelsesforhold. Title: The impact of European Law on individual employment contracts Titel: Europæiseringen af det individuelle ansættelsesforhold Title: The impact of European Law on individual employment contracts Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet Afhandling: Juridisk kandidatspeciale

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen EF-patentdomstolen (oversigt) European Patent Litigation Agreement (EPLA) Fremtiden EF-patent domstolen kompromisforslag af 3. marts 2003

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

Bacheloropgave. Afdelingen for Offentlig Ret FOLKERET OG EU-RET

Bacheloropgave. Afdelingen for Offentlig Ret FOLKERET OG EU-RET Bacheloropgave Afdelingen for Offentlig Ret FOLKERET OG EU-RET Udviklingen i EU Domstolens praksis efter afsigelse af Keck dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. (The development

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Den nye Domsforordning

Den nye Domsforordning Den nye Domsforordning Domskonventionen 1968 Domsforordningen 2000 Domsforordningen Baggrund og historik Den nye Domsforordning 2012 Dobbelte instrumenter Kompetencereglerne Sagsøgte med bopæl i EU Sagsøgte

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar

Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar Søren Bergenser Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar Søren Bergenser Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3880-0 Omslag:

Læs mere

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus pa regler om produkters anvendelse.

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus pa regler om produkters anvendelse. Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus pa regler om produkters anvendelse. The English Resume In the period of time 22.2.2005 until 16.6.2006 the Court had

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Handelsbarrierer i EU juridisk regulering og økonomiske effekter. med henblik på etableringsretten og det danske spilmarked. Af Bo Brandt Stisen

Handelsbarrierer i EU juridisk regulering og økonomiske effekter. med henblik på etableringsretten og det danske spilmarked. Af Bo Brandt Stisen Handelsbarrierer i EU juridisk regulering og økonomiske effekter med henblik på etableringsretten og det danske spilmarked Af Bo Brandt Stisen Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering...4 2. Indledning...5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere