FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2015"

Transkript

1 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 05 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet på bagsiden. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af miljø og klima er på programmet.

2 . GreenLand Ice Sheet monitoring Network (GLISN) GLISN er et internationalt netværk af on-line bredbånds seismografer. De er blevet installeret og drives gennem et samarbejde mellem USA, Danmark, Schweiz, Tyskland, Sydkorea, Canada, Italien, Japan og Norge. Netværket består af 5 ens real-tids stationer. Formålet med feltarbejdet i 05 er at vedligeholde det eksisterende netværk af seismografer for at finde og lokalisere både tektoniske men især glaciale jordskælv og andre cryo-seismiske hændelser. I et tværfagligt samarbejde hvor vi bruger data fra satellitter og geodæsi vil GLISN bidrage til forskningen omkring både gletscher-dynamik og de underliggende geologiske og geofysiske processer, der påvirker Indlandsisen ikke mindst i forbindelse med klimaændringer. Kontaktperson: Trine Dahl-Jensen Arbejdsopgaver: Installation og vedligeholdelse af seismiske stationer Periode: Maj til september Antal deltagere: 8. Overvågning af Indlandsisen i Grønland I år 007 begyndte GEUS at etablere en række automatiske massebalancestationer ved randen af Indlandsisen og på lokale iskapper i Grønland, og i dag består netværket af 5 stationer. I 05 vil en række af stationerne blive besøgt og vedligeholdt under kortvarige besøg. Endvidere er der opsat transmitterende GPS ere, som ligeledes skal besøges og vedligeholdes. Formålet med projektet er at kunne levere en løbende vurdering af Indlandsisens bidrag til ændringer i det globale klima, herunder stigning i havniveauet. De indsamlede data distribueres løbende. Arbejdet finansieres hovedsageligt af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet gennem Dancea: miljøstøtte til Arktis. Kontaktperson: Signe Bech Andersen, GEUS Arbejdsopgave: Vedligeholdelse af stationer Periode: April til september Antal deltagere: 0 3. GeoBasis Nuuk I 007 blev der påbegyndt en lavarktisk økosystem-monitering ved Nuuk (Nuuk Basic), hvoraf GeoBasis Nuuk blandt andet omfatter snemonitering og målinger af gasudvekslinger mellem jord, vegetation og atmosfære. Overvågning og indsamling af data fortsætter i 05 og gennemføres som et samarbejde mellem Institut for, Asiaq, Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet. Programmet finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Arbejdsopgave: Indsamling af fysiske parametre Periode: Medio maj til medio oktober 4. Greenland Analogue Project Formålet med projektet er at undersøge, hvad der kan ske med atomaffaldsdepoter i Skandinavien og Canada under istidsforhold. Der udføres en lang række undersøgelser nær Kangerlussuaq i Vestgrønland med henblik på at analysere de hydrogeologiske forhold under randen af Indlandsisen. GEUS bidrager blandt andet med at vurdere, hvor meget smeltevand der kommer fra Indlandsisen. Projektet finansieres af svenske, finske og canadiske atomaffaldsdeponeringsorganisationer. Kontaktperson: Dirk van As, GEUS Arbejdsopgave: Glaciologiske undersøgelser Periode: 3. april til 0. juni 5. Undersøgelser af klimaudviklingen ved Kangerlussuaq I forbindelse med projektet Climate Record in Kangerlussuaq gennemføres målinger af vandføring og sedimenttransport nær Kangerlussuaq lufthavn i Vestgrønland. Projektet finansieres af Institut for. Kontaktperson: Bent Hasholt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Arbejdsopgave: Monitering af fysiske forhold Periode: 6. til 30. april Antal deltagere: 6. EMERALD Formålet med projektet er at undersøge mængden og artsrigdommen af mikroorganismerne på Indlandsisen, samt hvordan de reagerer på den forøgede afsmeltning, og hvilken indflydelse de har på isens albedo. Projektet finansieres af Villum Fonden. Kontaktperson: Marek Stibal, GEUS Arbejdsopgave: Mikrobiologiske undersøgelser og indsamlinger Periode: 0. juni til 6. august 7. Geobasis Disko GeoBasis Disko omfatter indsamling af meteorologiske data, snemonitering og målinger af gasudvekslinger mellem jord, vegetation og atmosfære. Overvågning og indsamling af data fortsætter i 05 og gennemføres som et samarbejde mellem Arktisk Station og Institut for. Programmet finansieres af Arktiusk Station, Københavns Universitet og Institut for Arbejdsopgaver: Indsamling af fysiske parametre Periode: April til oktober. Antal deltagere: 3 8. Center for Permafrost (CENPERM) En stor del af de arktiske områder er karakteriseret af permanent frossen jord. Grundet den globale opvarmning svinder permafrosten kraftigt i disse år. Under nedbrydningen frigøres store mængder CO, methan og andre drivhusgasser, hvilket fører til stigende global opvarmning. Center for Permafrost undersøger hvilke effekter optøningen af permafrost i Grønland har. Center for Permafrost er finansieret af

3 Danmarks Grundforskningsfond. Der udføres eksperimenter både i felten og i laboratorier med det formål at belyse forholdene mellem mikrobiologisk aktivitet, plantevækst og jordbundsstruktur. I 05 foretages der feltarbejde på en række lokaliteter i Grønland og der skal etableres en ny station i Blæsedal på Disko. Kontaktperson: Bo Elberling, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Periode: Maj til september Antal deltagere: 6 9. Hovedfagskursus i naturgeografi Feltkurset anvender Arktisk Station på Disko som base. Formålet med kurset er at give de studerende kendskab til feltteknik herunder apparater og metoder til indsamling af data med henblik på at belyse naturgeografiske problemstillinger. Kurset finansieres af deltagerne og Arktisk Station. Arbejdsopgave: Hovedfagskursus Periode:. til 5. august Antal deltagere: 3 0. Arctic VOC-uptake Arctic VOC-uptake projektet skal belyse den naturlige produktion og nedbrydning af biogene flygtige organiske forbindelser i arktiske områder. Ud fra projektets resultater kan der gives et skøn over netto-emissionen fra jord samt optag i jorden og stoffernes eventuelle bidrag til klimaændringer. Feltdata vil blive indsamlet ved Arktisk Station på Disko. Projektet finansieres af det Frie Forskningsråd Kontaktperson: Christian Nyrop Albers, GEUS Arbejdsopgaver: Geokemisk dataindsamling Periode: 4. juni til 5. juli Antal deltagere: 3. Strandvolde på Disko Formålet med projektet er at foretage georadar opmålinger på den sydøstlige del af Disko, med henblik på at fastlægge relative havniveauændringer efter sidste istid. Projektet finansieres af Geocenter Danmark. Kontaktpersoner: Aart Kroon og Lars Nielsen, Institut for Arbejdsopgaver: Georadaropmålinger Periode: 0. til 3. august. KarratZinc I 05 gennemføres et projekt i regionen ved Karrat Isfjord. Hovedformålet er at belyse regionens potentiale for mineralske ressourcer, især sedimentære forekomster af zink og bly. Arbejde omfatter omfattende detaljerede geologiske undersøgelser med henblik på at udrede regionens stratigrafi, struktur og geologiske udvikling. Der skal foretages omfattende indsamlinger af prøver som skal anvendes til malmgeologiske, geokemiske, mineralogiske og petrologiske analyser samt til aldersbestemmelser. En række geokemiske anomalier, som kan være relaterede til mineraliseringer vil blive undersøgt nærmere. Desuden skal der foretages flyfotograferinger fra helikopter af stejle fjeldsider med henblik på 3D fotogeologiske tolkninger. Det daglige arbejde vil blive udført ved hjælp af helikopter og gummibåde, og et skib fungerer som baselejr. Projektet er finansieret af Ministry of Mineral Researches under Grønlands Selvstyre og GEUS. Kontaktperson: Diogo Rosa, GEUS Arbejdsopgaver: Malmgeologiske, petrologiske og strukturgeologiske undersøgelser Periode: 5. juli til 3. august Antal deltagere: 0 3. Klimaundersøgelser i Baffin Bugt I juli gennemfører det tyske forskningsskib Maria S. Merian et togt til Baffin bugt. Togtet er finansieret af tyske midler. Fra Institut for Geoscience deltager en studerende hvis deltagelse er finansieret af Det Frie Forskningsråd Natur og Univers. Kontaktpersoner: Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience, Camilla S. Andresen, GEUS Periode:. til 30. juli Antal deltagere: 4. Indlandsisens dynamik i fortid og nutid: hvad gemmer havet? Mange af de store udløbsgletschere i Grønland er i de senere år begyndt at bevæge sig hurtigere og hurtigere, samtidig med at gletscherne har trukket sig tilbage. For at undersøge om der er sammenhæng mellem gletscherkælvning og havstrømmenes variation set i et længere tidsperspektiv skal der indsamles sedimentkerner og oceanografiske data fra forskellige områder på Grønland. Projektet er finansieret af Villum Fondens Young Investigator Program og feltarbejdet foregår i samarbejde med tre større internationale videnskabelige ekspeditioner Kontaktperson: Arbejdsopgave: Periode: 8. juni til 3. september Antal deltagere: 3 Camilla S. Andresen, GEUS Indsamling af sedimentkerner til klimaundersøgelser 5. Tungsand ved Moriusaq Ved Moriusaq i Thule området findes sort sand som er rigt på titanium. Sandet findes både i den nuværende kystzone og i hæ-vede strandvolde, samt muligvis på havbunden ud for kysten. I 05 skal forekomsten på land undersøges nærmere, og desuden skal der gennemføres en detaljeret opmåling af havbunden. Projektet finansieres af et privat selskab. Kontaktpersoner: Bo Møller Stensgaard og Jørn Bo Jensen, GEUS Arbejdsopgaver: Undersøgelser og indsamlinger af tungsand Periode: August Antal deltagere: 5

4 6. ICE-ARC I forbindelse med EU projektet Ice, climate and economics Arctic research on change (ICE-ARC) skal der gennemføres feltarbejde i Qaanaaq området. Formålet med ICE-ARC projektet er at undersøge nuværende og fremtidige ændringer af havisens udbredelse, herunder de økonomiske konsekvenser for befolkningen i Thule området. I 05 skal et GEUS hold muligvis indsamle sedimentkerner fra søer, men henblik på at belyse klimaets udvikling efter sidste istid. Kontaktperson: Naja Mikkelsen, GEUS Perioder: Midt til slut august 7. Petermann Gletscher I forbindelse med et projekt som primært finansieres af det amerikanske forskningsråd (National Science Foundation) og som anvender den svenske isbryder Oden som base skal der indsamles refleksions seimaiske data i Nares Strædet og ved Petermann Gletscher i Nordgrønland. Togtet er amerikandsk ledet, men der anvendes til dels dansk udstyr, ligesom Geocenter Danmark får medejerskab til de seismiske data. Der anvendes udstyr fra Institut for Geoscience og GEUS. Den danske del af projektet finansieres af NSF, Geocenter Danmark og Villum Fondens Young Investigator Programme. Kontaktpersoner: Ole Rønø Clausen, Institut for Geoscience og Tove Nielsen, GEUS og seismiske data Periode: 7. juli til 3. september 8. Havbundskerner i området ved Station Nord Formålet med projektet er at indsamle sedimentkerner fra fjordene og Wandel Havet. Sedimentkernerne skal anvendes til at belyse lang-tids ændringer i den marine primær-produktion som følge af ændringer i havisens variationer. Projektet er finansieret af Villum Fondens Young Investigator Programme. Kontaktperson: Sofia Ribeiro, GEUS Periode:. april til. maj 9. Isolationssøer og tærskelsøer i Finderup Land. Formålet med projektet er at indsamle sedimentkerner fra udvalgte søer Finderup Land i området syd for Station Nord, med henblik på at undersøge gletschernes respons på klimaændringer efter sidste istid. Desuden skal der indsamles data om de havniveauændringer. Projektet er finansieret af Villum Fondens Young Investigator Programme og ARC - Arctic Research Centre. Kontaktperson: Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience fra søer Periode: 0. april til 4. maj 0. Deglaciation af NØ Grønland Formålet med projektet er at indsamle stenprøver til eksponeringsdateringer i nordøst-grønland fra Constable Pynt til Station Nord med henblik på at kortlægge afsmeltningen af indlandsisen efter sidste istid. Projektet er finansieret af Villum Fondens Young Investigator Programme. Kontaktperson: Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience Arbejdsopgave: Indsamling af stenprøver til eksponeringsdateringer Periode: 8. til 0. august Antal deltagere: 5. GeoBasis Zackenberg GeoBasis Zackenberg er et højarktisk overvågningsprogram, der blev påbegyndt i 995. Programmet omfatter overvåger blandt andet sne, permafrost, vandføring, næringsstoftransport, jordvandskemi og gasflux. Desuden overvåges en række landskabsformer og geomorfologiske processer. Moniteringen gennemføres som et samarbejde mellem Institut for Institut for og Aarhus Universitet. Programmet finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Arbejdsopgave: Monitering af fysiske forhold Periode: 7. april til 8. oktober Antal deltagere: 8. GlacioBasis Zackenberg Formålet med GlacioBasis er at overvåge en lokal iskappes massebalance i Zackenberg-dalens opland. Overvågningen er sat for at få skabt grundlag for beregning af de højarktiske Grønlandske gletscheres bidrag til det globale havniveau. Tre automatiske massebalancestationer besøges og vedligeholdes på iskappen i A.P. Olsen Land. Desuden opmåles snedækket med georadar. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. Kontaktperson: Michele Citterio, GEUS Arbejdsopgave: Klima- og miljøundersøgelser Periode: 3. april til 9. maj 3. SEGMENT I de senere år har GEUS udført feltarbejde i Sydøstgrønland, som er et af de mindst kendte og mindst undersøgte områder i Grønland. I 05 gennemføres et mindre opfølgningsprojekt. Det overordnede mål med SEGMENT er en vurdering af regionens potentiale for mineralske ressourcer. Arbejdet omfatter detaljerede geologiske undersøgelser og kortlægning med henblik på at udrede regionens geologiske udvikling. Arbejdet i 05 vil især være fokuseret på rubin potentialet sydvest for Sermilik fjord og Kulusuk intrusions centret på Kulusuk ø, som er en del af Ammassalik Intrusiv Kompleks. Det daglige arbejde vil blive udført ved hjælp af teltlejre, lokale både og begrænset helikopterstøtte. Projektet finansieres af Ministry of Mineral Resources under Grønlands Selvstyre og GEUS.

5 Kontaktpersoner: Thomas Kokfelt og Bo Møller Stensgaard, GEUS Arbejdsopgave: Ressource evaluering Periode: 4. juli til 9. august Antal deltagere: 5 4. Sermilik og Mittivakkat I 05 fortsætter arbejdet med Sermilik stationens basisprogram, der omfatter målinger af sedimenttransport og vandføring samt registrering af Mittivakkat gletscherens massebalance. Desuden skal klima- og snestationer tilses. Arbejdet gennemføres af forskere fra Institut for, GEUS og Institut for Geoscience og det finansieres af Institut for samt Energistyrelsen. Kontaktperson: Thor Nygaard Markussen, Institut for Arbejdsopgave: Geografisk og glaciologisk monitering Periode: Flere perioder mellem april og september Antal deltagere: 8 5. Klimaundersøgelser i Labrador Havet Fra Institut for Geoscience deltager en post. doc. forsker hvis deltagelse er finansieret af Det Frie Forskningsråd Natur og Univers. Kontaktperson: Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience Periode:. til. august Antal deltagere: 6. KIGAM I 05 organiserer GEUS feltarbejde i Sydgrønland i samarbejde med den koreanske forskningsinstitution KIGAM (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources). Feltarbejdet vil fokusere på udvalgte dele af Motzfeldt intrusionen, hvor holdet vil undersøge hvordan mineraliseringer af niobium, tantal og sjældne jordartsmetaller er dannede. Projektet finansieres af GEUS og KIGAM. Kontaktpersoner: Per Kalvig og Samuel Weatherley, GEUS Arbejdsopgave: Ledelse af geologisk feltarbejde Periode: 8. juli til 8. august Antal deltagere: 6 I august gennemfører det tyske forskningsskib Maria S. Merian et togt til Labrador Havet. Togtet er finansieret af tyske midler. Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, (GEUS) Øster Voldgade 0, 350 København K, telefon (+45) , e-post Institut for, Københavns Universitet Øster Voldgade 0, 350 København K, telefon (+45) , e-post Geologisk Museum, Københavns Universitet Øster Voldgade 5-7, 350 København K, telefon (+45) , e-post Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Høegh-Guldbergs Gade, B.670, 8000 Aarhus C, telefon (+45) , e-post

6 4, 7, 8-9 0, , 8, , , 3-4 -, 6 5

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 203 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2012 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden 2009 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 3 Ocean, Is og Klimaændringer Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden Verdenshavets klima-maskine

Læs mere

Polarfronten. Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7. Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s.

Polarfronten. Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7. Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2004 PRIS 35 kr. Polarfronten Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7 Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s. 11 Omfattende

Læs mere

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland?

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? 41/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Sne, is og 35 graders kulde Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Sne, is og 35 graders kulde

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 1999

Miljøindsatsen i Arktis 1999 Miljø- og Energiministeriet Miljøindsatsen i Arktis 1999 Beretningen for 1999 indeholder en gennemgang af aktiviteter og initiativer, der er støttet over Dancea-rammen. Beretningen indeholder endvidere

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2004 Redaktion: Per Kalvig

Læs mere

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Handlingsplanen angiver udviklingslinjer og indsatsområder for strategiperioden 2009-2012 for Naturinstituttets basisaktiviteter. Herunder præsenteres

Læs mere

Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl

Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser Årsregnskab 2007 Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl Indholdsfortegnelse A. Beretning 2007 1. Kort om Asiaq 3 2. Faggruppen: Hydrologi,

Læs mere

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Faglige resultater 2011 Redaktion: Jens Stockmarr Særudgivelse Omslag: Peter Warna-Moors

Læs mere

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12 U D G I V E T A F D A N S K P O L A R C E N T E R N R. 1 / 2 0 0 7 P R I S 3 5 K R. Polarfronten Fortiden på striber, læs s. 4 Tidligt forår, læs s. 9 Go dag Kap Farvel, læs s. 12 INDHOLD 4 6 8 9 10 12

Læs mere

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Drone sendes til opmåling over Kapisillit, sept. 2014. Foto: JGO Forundersøgelser sker i et langsigtet og samfundsøkonomisk

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Faglige Resultater 2010

Faglige Resultater 2010 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2006 Redaktion: Jens Stockmarr

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT. Årsberetning 2013

Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT. Årsberetning 2013 Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 1744-1822 1822 1822 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT Årsberetning 2013 Paasisaqarusuppunga Science & Society Indhold t 2 Forord.......3 2013 i glimt.. 4 Fagligt

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

Klima, Kold Krig og Iskerner

Klima, Kold Krig og Iskerner Klima, Kold Krig og Iskerner En historie om baggrunden for dansk iskerneforskning og den første internationale dybdeboring i Grønland Forfatter: Vejleder: Maiken Lolck Henry Nielsen Vestre Ringgade 222,

Læs mere

Polar fronten. tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18

Polar fronten. tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18 UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 1/2008 Polar fronten tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18 INDHOLD TEMA Global opvarmning på vippen? 04 Klimatvist

Læs mere

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl 11 MiljøBiblioteket Miljøgifte i Grønland Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl Hovedland Jesper Christensen er fysiker og seniorforsker i Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og arbejder

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001. Polar fronten. For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001. Polar fronten. For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4 LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001 Polar fronten For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4 Dansk Polarcenter er en institution under Forskningsministeriet og har til opgave at

Læs mere

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab 32 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 6 2 0 1 1 En opdagelsesrejse med kunst og videnskab Foto: Bo Elberling Nordøstgrønland Ekspeditionen 2011 er som en gammeldags opdagelsesrejse, hvor videnskabsfolk,

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 1/2009. Polar fronten. tema: Kullets synder 4- tsunamiens visitkort 1 losseplads i en istid 16

UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 1/2009. Polar fronten. tema: Kullets synder 4- tsunamiens visitkort 1 losseplads i en istid 16 UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 1/2009 Polar fronten tema: Kullets synder 4- tsunamiens visitkort 1 losseplads i en istid 16 INDHOLD Livlige polarhave 3 Tema: Kullets synder Kviksølvets

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere