Børne- og Skoleudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalg"

Transkript

1 REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: 09. september 2013 Fraværende: Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Torben Engholm (Afbud) Øvrige bemærkninger: Kristian Dyhr (Deltog ikke i behandlingen af punkt 3. Deltog fra kl ) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Kommissorier for arbejdet med implementering af folkeskolereform i Horsens Kommune 2 BS Strategi for udvikling af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i folkeskolen 3 BS Frivillighedsstrategi på Uddannelse og Arbejdsmarked-området - igangsættelse af to pilotprojekter 4 BS Fælles indsats i forhold til rusmidler 5 BS Status på godkendelse af og tilsyn med private institutioner og godkendelse af forslag til reviderede godkendelseskriterier samt retningslinjer for tilsyn med privatinstitutioner 6 BS Etablering af 22 nye vuggestuepladser 7 BS Børnetalsudvikling på dagtilbudsområdet 2. kvartal BS Punkter til orientering

2 Side 2/19 1 BS Kommissorier for arbejdet med implementering af folkeskolereform i Horsens Kommune Resumé Der forelægges kommissorier for projektgrupper vedrørende implementering af folkeskolereformen i Horsens Kommune til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse. Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommissorier for projektgrupper vedrørende implementering af folkeskolereformen godkendes. Beslutning Vedtaget som indstillet. Idet udvalget ønsker, at det i de tre kommissorier tydeliggøres, at projektgrupperne skal sikre inddragelse og involvering af medarbejdere i processen. Bilag 1, 2 og 3 er efter mødet ændret med udvalgets ønsker. De reviderede bilag sendes sammen med referat af dette møde. Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft, og Horsens Kommunes arbejde med at forberede folkeskolereformen er i fuld gang. En afdækning af økonomien i folkeskolereformen har stået først for, og et oplæg til finansiering af det udvidede timetal, der følger af reformen, forelægges Byrådet på budgetseminaret den 6. september Det forberedelsesarbejde, der følger herefter, organiseres i følgende tre projektgrupper: 1. Projektgruppe om økonomien i folkeskolereformen 2. Projektgruppe om styring og ledelse i folkeskolen 3. Projektgruppe om skolens indhold

3 Kommissorier for projektgruppernes arbejde fremgår af bilag 1, 2 og 3. Side 3/19 Kommissorierne udgør første del af et samlet program, som Direktionen planlægger at forelægge til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse. Anden og sidste del af programmet vil indeholde en detaljeret procesplan for implementeringsarbejdet og en kommunikationsplan, der redegør for, hvornår og hvordan skolens interessenter og medarbejdere med særlig faglig viden og særlige kompetencer vil blive involveret og deltage i arbejdet med at forberede den ny skole. Denne sidste del vil blive forelagt til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse på næstkommende udvalgsmøde. Det skal bemærkes, at når projektgruppekommissorierne forelægges særskilt, er det ud fra et ønske om at kunne igangsætte de arbejdsprocesser, som er nødvendige for at sikre fremdrift i implementeringsarbejdet hurtigst muligt. KK Bilag

4 Side 4/19 2 BS Strategi for udvikling af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i folkeskolen Resumé Horsens Kommune ønsker at styrke den ledelsesmæssige og faglige prioritering af Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i folkeskolerne i Horsens Kommune med henblik på, at effekten af UEA-undervisningen bliver synlig og målbar. Uddannelse og Arbejdsmarked orienterer om strategi- og procesramme for styrkelsen af den ledelsesmæssige og faglige prioritering, herunder forslag til igangsætning af projekt vedrørende udvikling og implementering af effektmåling af UEA-undervisningen. For at sikre, at Horsens Kommunes afgangselever i øget grad bliver uddannelsesparate og gennemfører en ungdomsuddannelse, ønskes følgende fokusering af skolernes UEAundervisning sat i værk: Udvikling af planlægnings- og evalueringsværktøjer, overdragsforretningsværktøjer samt færdige forløb til brug af lærerne i forbindelse med UEA-undervisning på alle klassetrin. Rammesætning af og krav til UEA-undervisningen, herunder en konkretisering af og minimumsstandard for aktiviteter i forbindelse med UEAfagets trin- og slutmål. Effektmåling på, om eleverne drager nytte af UEA-undervisningen samt evaluerings- og afrapporteringsværktøj, der sætter skolelederne i stand til at følge op på deres ansvar for UEA-undervisningen. Minimumsstandard for lærernes deltagelse i UUHHs kursustilbud samt fokus på UEA-undervisningen i skolernes årlige kvalitetsrapporter. Desuden fremlægges orientering om igangsættelse af projekt for udviklingen af rammesætningen for UEA-undervisningen, som Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted (UUHH) påbegynder i september 2013 i samarbejde med UU Danmark og en række andre UU-centre. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Børne- og Skoleudvalget tager orientering om strategi- og procesplan for den ønskede styrkelse af den ledelsesmæssige og faglige prioritering af UEA-undervisningen i folkeskolerne i Horsens Kommune til efterretning. 2. Børne- og Skoleudvalget tager orientering om igangsættelse af projekt for udviklingen af rammesætningen for UEA-undervisningen til efterretning.

5 Beslutning Side 5/19 Til efterretning, idet udvalget ønsker, at forældrenes rolle indarbejdes i strategien. Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Horsens Kommune ønsker en styrket ledelsesmæssig og faglig prioritering af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i folkeskolerne i Horsens Kommune med henblik på, at effekten af UEA-undervisningen bliver synlig og målbar. Strategi- og procesramme herfor fremgår af bilag 1. Desuden fremlægges orientering om igangsættelse af projekt for udviklingen af rammesætningen for UEA-undervisningen, som Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted (UUHH) påbegynder i september 2013 i samarbejde med UU Danmark og en række andre UU-centre. De overordnede målsætninger for udviklingsprojektet er: At sikre en præcisering af rolle- og ansvarsfordeling vedrørende UEAundervisning, herunder særligt en præcisering af skolernes roller og ansvar i forhold til udvikling og gennemførelse af UEA-undervisning. Udarbejdelse af metoder og procedurer for måling af effekten af UEAundervisning samt principper for afrapportering af målingerne til undervisningsområdet. At sikre de overordnede rammer for UEA-undervisningen i Hedensted Kommune samt synliggøre sammenhængen mellem denne og kommunens erhvervspolitik. At udarbejde UEA-kataloger og/eller en UEA-hjemmeside med inspiration og konkrete materialer til brug i UEA-undervisningen på alle klassetrin. At inddrage lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner i skolernes arbejde med UEA-undervisning med det formål at opbygge varige netværk mellem skoler, vejledere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. At videreudvikle UUHHs kursusrække for lærere, herunder ved at introducere webinarer for klasse samt opkvalificere udskolingslæreres vejledningskompetencer. UEA-undervisningen i folkeskolen udgør en stor del af beslutningsgrundlaget for de 70 % af eleverne, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) ikke vejleder individuelt og for de resterende 30 %, der udgør UUs primære målgruppe. UEA-undervisningen danner grundlag for elevernes overgang til videre uddannelse og det omgivende samfund og giver eleverne forudsætninger for at kunne foretage velbegrundede valg om uddannelse og erhverv gennem hele livet. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) er et obligatorisk, timeløst fag i folkeskolens klasse. Undervisningsministeriet har udarbejdet trin- og slutmål for faget på lige fod med de andre obligatoriske fag. Der er fastsat trinmål for forløbene op til henholdsvis 3., 6. og 9. klasse.

6 Side 6/19 Eleven skal kunne forholde sig til både sin egen individuelle situation og generelle samfundsmæssige perspektiver, hvad angår det personlige valg, uddannelse og erhverv samt arbejdsmarkedet. UEA-undervisningen er skolens ansvar, og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal ifølge vejledningsloven bistå i planlægningen af arbejdet med UEA. Gældende lovgivningsfastsatte rammer, herunder rolle- og ansvarsfordeling, for UEAundervisning fremgår af bilag 2. Overordnet beskrivelse af formål med UEA-undervisning fremgår af bilag 3. KK Bilag

7 Side 7/19 3 BS Frivillighedsstrategi på Uddannelse og Arbejdsmarked-området - igangsættelse af to pilotprojekter Resumé Orientering om igangsættelse af to pilotprojekter om borgerdeltagelse og samarbejdsdrevet innovation på Uddannelse og Arbejdsmarked-området. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Torben Engholm deltog ikke i mødet. Kristian Dyhr deltog ikke i behandling af punktet. Sagsfremstilling Horsens Kommunes Frivillighedspolitik besluttet på Byrådets møde den 25. oktober 2011 er udarbejdet som et fælles grundlag for børne-, unge-, voksen- og ældreområdet. Ved at give borgerne mulighed for at deltage i den offentlige velfærdsproduktion opstår muligheden for udvikling af den offentlige velfærdsservice og styrkelse af den lokale sammenhængskraft. Skoler, daginstitutioner mv. er naturlige samlingspunkter for mange borgere. Institutionerne på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet har derfor også et særligt ansvar for at understøtte og fremme den lokale sammenhængskraft. Samtidig rummer folkeskolereformen, som træder i kraft 1. august 2014, krav om, at folkeskolerne i højere grad skal åbne sig for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Inden for rammerne af den overordnede frivillighedspolitik og folkeskolereformen igangsættes et projekt om borgerdeltagelse og samarbejdsdrevet innovation på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Målet er at styrke kvaliteten af den samlede indsats og styrke den lokale sammenhængskraft ved at skabe flere og bedre muligheder for, at Horsens Kommunes borgere kan deltage i velfærdsproduktionen på området.

8 Side 8/19 Projektet igangsættes som pilotprojekter på to af kommunens skoler: Egebjergskolen og Langmarkskolen. Baggrunden for udvælgelsen af de to skoler til pilotprojektet fremgår af projektbeskrivelsen, der fremgår af bilag 1. Projektet vil løbe i skoleåret 2013/14. Projektet er koblet til kommunens Social Media Management-projekt med henblik på at understøtte skolernes arbejde med borgerinddragelse og samarbejdsdrevet innovation via brug af sociale medier. Erfaringer og viden fra projektet vil blive opsamlet med henblik på videndeling om best practice. JN Bilag

9 Side 9/19 4 BS Fælles indsats i forhold til rusmidler Resumé Der orienteres om samarbejdet mellem Horsens Kommune, uddannelsesinstitutionerne og andre aktører om udvikling af fælles indsats i forhold til rusmidler. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget til orientering. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orientering om den fælles indsats i forhold til rusmidler tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Som en del af budgetaftalen for 2013 er det vedtaget, at der skal gøres en ekstra indsats over for de af kommunens unge, der har et stofmisbrug. Budgetaftalen angiver, at Horsens Kommune vil stå i spidsen for udarbejdelse af en bredspektret indsats i samarbejde med politi, Horsens Uddannelsesråd og andre aktører i de unges miljø. I 2011 blev der efter ønske i Horsens Uddannelsesråd (HUR) etableret et SSP+samarbejde for de årige. Kommunerne har ifølge Retsplejeloven pligt til at oprette et SSP-samarbejde mellem folkeskole, socialforvaltning og politi, mens SSP+-samarbejde mellem ungdomsuddannelser, socialforvaltning og politi er en lovgivningmæssig mulighed, men ikke en pligt. Alle uddannelsesinstitutioner i Horsens har tilsluttet sig og involveret sig i SSP+-samarbejdet. I regi af SSP+-samarbejdet er igangsat et modelkommuneprojekt "Unge og rusmidler, Fælles Indsats - Fælles Ansvar" finansieret af satspuljemidler. Ungdomsuddannelserne i Horsens har som deltagere i projektet forpligtet sig til at udarbejde en rusmiddelpolitik, som rummer holdninger og handlinger, og som gøres almindelig kendt/anvendt på hver enkelt uddannelsesinstitution. HUR har på sit møde den 26. august 2013 besluttet at sende oplæg til rusmiddelpolitik for ungdomsuddannelserne i Horsens til kommentering på ungdomsuddannelserne med henblik på vedtagelse i HUR på møde den 4. december 2013.

10 Side 10/19 KK Bilag

11 Side 11/19 5 BS Status på godkendelse af og tilsyn med private institutioner og godkendelse af forslag til reviderede godkendelseskriterier samt retningslinjer for tilsyn med privatinstitutioner Resumé Horsens Kommune har siden 1. oktober 2005 godkendt 7 privatinstitutioner i henhold til dagtilbudsloven. Horsens Kommune har derudover aftaler med 2 puljeordninger. Horsens Kommune har gennemført tilsynsbesøg i de 6 privatinstitutioner og i de 2 puljeordninger i 2012 og i starten af Der er udarbejdet forslag til reviderede kriterier for godkendelse af privatinstitutioner og forslag til retningslinjer for Horsens Kommunes løbende tilsyn med institutionerne. Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til reviderede Godkendelseskriterier for privatinstitutioner og Retningslinjer for tilsyn med privatinstitutioner godkendes. 2. orienteringen om status vedrørende tilsyn med og godkendelse af privatinstitutioner og puljeordninger tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet f.s.v.a. indstilling 1. Til efterretning f.s.v.a. indstilling 2. Vedrørende indstilling 1 ønsker udvalget, at depositum ved ansøgning om oprettelse af privatinstitution fastsættes til kr. i stedet for det forslåede beløb på kr. Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Siden den 1. oktober 2005 har det været muligt at etablere et dagtilbud som privatinstitution. En privat leverandør har krav på at få godkendt en privatinstitution, hvis denne lever op til bestemmelserne i dagtilbudsloven og anden relevant lovgivning samt til de af kommunen fastsatte godkendelseskriterier. Kommunens godkendelseskriterier må ikke være mere restriktive eller mere lempelige end de krav, kommunen stiller til sine egne institutioner. Kommunen skal føre løbende tilsyn med godkendte privatinstitutioner i kommunen og skal gennem tilsynet sikre, at privatinstitutionerne lever op til lovgivningen og de kommunale kriterier, som institutionen er godkendt efter. Kommunen skal fastsætte og offentliggøre

12 retningslinjer for tilsynet. Side 12/19 Horsens Kommune har ikke tidligere udarbejdet retningslinjer for tilsynet med privatinstitutioner. Horsens Kommunes nugældende godkendelseskriterier for privatinstitutioner er senest godkendt af Børneudvalget den 1. december For at sikre, at Horsens Kommune lever op til kravet om fastsættelse og offentliggørelse af retningslinjer for tilsynet med privatinstitutioner, er der udarbejdet forslag til retningslinjer for tilsyn. For at sikre en sammenhæng mellem retningslinjerne for tilsyn og de kriterier, som privatinstitutioner godkendes efter og for at sikre et ensartet kvalitetsniveau i forhold til Horsens Kommunes egne institutioner, er der tillige udarbejdet forslag til reviderede godkendelseskriterier. Det er ikke længere lovligt at etablere nye puljeordninger, men Horsens Kommune skal føre tilsyn med de 2 puljeordninger, der er i kommunen. Reviderede godkendelseskriterier: Forslag til reviderede godkendelseskriterier fremgår af bilag 1. I forhold til de nugældende godkendelseskriterier, er der følgende væsentlige ændringer: Det foreslås, at private leverandører i forbindelse med en ansøgning om godkendelse af oprettelse af en privatinstitution skal indbetale et depositum på kr. Beløbet tilbagebetales, når ansøgningen er færdigbehandlet. Formålet med kravet om indbetaling af depositum er at sikre, at der kun bruges administrative ressourcer på behandling af seriøse ansøgninger. I henhold til dagtilbudsloven er kr. det maksimale beløb, kommunen kan opkræve i depositum. Det foreslås, at den private leverandør skal benytte samme redskab til evaluering af den pædagogiske læreplan og til sprogvurdering, som de kommunale dagtilbud benytter. Dermed stilles et pædagogisk værktøj til rådighed for privatinstitutionerne samtidig med, at Horsens Kommune får mulighed for at sammenligne de private institutioner med de kommunale. Det foreslås, at den private leverandør forpligtes til at levere data til Horsens Kommunes kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet på samme måde som de kommunale institutioner. Formålet er dels at stille et evalueringsredskab til rådighed for privatinstitutionerne og dels at give Horsens Kommune et effektivt redskab til at sammenligne de private institutioner med de kommunale. Derudover udgør leveringen af data en del af tilsynet med, at kvaliteten i privatinstitutionerne svarer til lovgivningen og de lokalt fastsatte mål og rammer, som er gældende for området. Retningslinjer for tilsyn: Forslag til retningslinjer for tilsyn fremgår af bilag 2. Formålet med de foreslåede retningslinjer for tilsynet er at sikre, at privatinstitutionerne lever op til kravene i dagtilbudsloven. det pædagogiske indhold i tilbuddet lever op til Horsens Kommunes mål og rammer på området. tilbuddet tilbyder en forsvarlig ramme for børnenes hverdag.

13 kommunens indblik i det antal børn, der passes i institutionen. det kommunale tilskud går til lovlige formål. Horsens Kommunes godkendelseskriterier fortsat opfyldes. Side 13/19 Retningslinjerne beskriver derudover rammerne for tilsynet, det vil sige fremgangsmåde, hyppighed, deltagere, hvilke materialer tilsynet skal modtage inden tilsynsbesøget, tilsynsformen, frekvens, varighed og iværksættelse af skærpet tilsyn. Retningslinjerne fastlægger endvidere en smiley-ordning og beskriver, hvilken opfølgning der foretages efterfølgende. Overordnet er formålet med den foreslåede ordning af tilsynet herunder, at privatinstitutionerne forpligtes til at fremsende dokumentation inden tilsynsbesøget - at tilsynsbesøgene kan fokusere på den pædagogiske kvalitet i institutionen. Status vedrørende godkendelse af og tilsyn med private dagtilbud: Oversigt over godkendte privatinstitutioner og puljeordninger i Horsens Kommune fremgår af bilag 3. Der har været gennemført tilsyn med 8 af de 9 private dagtilbud. Der har endnu ikke været tilsyn med et enkelt dagtilbud, da tilbuddet er nystartet. Oversigt over status på udført tilsyn med private dagtilbud og puljeordninger i Horsens Kommune fremgår af bilag 4. Der har ikke været bemærkninger til 6 af de 8 tilbud. På to af de 8 tilbud er tilsynet i dialog med tilbuddet med henblik på udbedring af enkelte forhold. AB Bilag

14 Side 14/19 6 BS Etablering af 22 nye vuggestuepladser Resumé Som en del af budgetaftalen for 2013 er det vedtaget at udbygge med yderligere 65 vuggestuepladser i Fordelingen af 43 af pladser blev besluttet på møde i Børne- og Skoleudvalget den 4. februar Forslag til udmøntning af de resterende 22 vuggestuepladser fremlægges. Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til udmøntning af 22 vuggestuepladser vedtages. Beslutning I sidste afsnit i sagsfremstillingen, hvor der står 18 mill.kr. skal der korrekt stå 1,8 mill. kr. Vedtaget som indstillet. Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling På Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2013 blev det besluttet, at placeringen af 22 af de 65 vuggestuepladser fra budgetaftalen 2013 ikke ville blive udmøntet, før der var udarbejdet en nærmere behovsanalyse. Ønsket var at få belyst, hvor behovet er størst for yderligere vuggestuepladser, også selvom det ville resultere i eventuelle afledte nødvendige anlægsinvesteringer i forbindelse med budget I budgetaftalen for 2013 var kravet, at udbygningen skulle ske inden for eksisterende bygningsmæssige rammer. Dagtilbud har undersøgt hvor stor efterspørgsel, der er efter vuggestuepladser i de enkelte distrikter. Undersøgelsen viser, at behovet for flere vuggestuepladser især er i Torsted, Midtby og Vestby. Oversigt over antal børn på venteliste til vuggestuepladser pr. august 2013 Antal børn Torsted 68 Vestby 58

15 Midtby 54 Bankager 45 Langmark 37 Højvang 36 Stensballe 36 Søndermark 34 Egebjerg 31 Lund 28 Hatting 26 Brædstrup 21 Østbirk 20 Gedved 17 Nim 13 Hovedgård 12 Side 15/19 Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 10. oktober 2011 en række kriterier for, hvad der skal lægges til grund for udbygningen af vuggestuepladser i Horsens Kommune. Placeringen af de 22 pladser tager udgangspunkt i disse kriterier samt behovsanalysen. Forslag til udmøntning af de resterende 22 vuggestuepladser fra budgetaftalen 2013: Daginstitution Torsted med 15 vuggestuepladser med opstart den 1. maj Torsted er et af kommunens udbygningsområder. Opstartstidspunktet er begrundet i et behov for koordinering med dagplejen. Daginstitution Midtby med 5 vuggestuepladser og Daginstitution Vestby med 2 vuggestuepladser med ibrugtagningstidspunkt pr. 1. januar Begge områder er vækstområder og har begrænsede muligheder for at rekruttere og fastholde kvalificerede dagplejere. Alle 22 pladser lever desuden op til kravet om, at pladserne bliver udmøntet der, hvor behovet er størst. Finansieringen af etableringsomkostningerne ved udmøntningen af de 22 vuggestuepladser forventes at kunne holdes inden for den udmeldte ramme på 18 mill.kr. til etablering og drift af 65 ekstra vuggestuepladser. Midlerne er en del af kvalitetsløft på dagtilbudsområdet fra budgetaftale AB

16 Side 16/19 7 BS Børnetalsudvikling på dagtilbudsområdet 2. kvartal Resumé Der gives 4 gange årligt en orientering om børnetalsudviklingen på dagtilbudsområdet. Formålet er at følge op på befolkningsprognosens forventninger til udviklingen i børnetallet, hvilket er vigtigt for budget 2014 og overslagsårene, samt at give en status for budgetforudsætningerne i indeværende år. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Der gives 4 gange årligt en orientering om børnetalsudviklingen på dagtilbudsområdet. Formålet er at følge op på befolkningsprognosens forventninger til udviklingen i børnetallet, hvilket er vigtigt for budget 2014 og overslagsårene, samt at give en status for budgetforudsætningerne i indeværende år. AB Der blev født 453 børn i Horsens Kommune, og nettotilflytning var på 14 børn i årets 2 første kvartaler. Dette er 49 færre fødte og 30 færre nettotilflyttere end forventet ifølge befolkningsprognosen. Erfaringsmæssigt er fødsler og nettotilflytning meget varierende fra måned til måned, men tendensen i årets 6 første måneder er, at fødselsårgangen i 2013 bliver lavere end forventet i befolkningsprognosen, samt at befolkningsprognosens forventede nettotilflytning på 89 børn i alderen 0-6 år ikke fuldt ud realiseres. Dækningsgraderne for årets 6 første måneder i 2013 er til gengæld højere end samme periode i Hvis dækningsgraderne fortsætter med at være højere året ud, vil dagtilbud have flere indmeldte børn i 2013 end indregnet i budgetforudsætningerne for De øgede dækningsgrader og den manglende tilflytning påvirker demografien i hver sin retning. Dagtilbud følger udviklingen i demografien nøje ved kommende budgetopfølgninger.

17 Bilag Side 17/19

18 Side 18/19 8 BS Punkter til orientering Resumé Punkter til orientering. Indstilling Direktionens indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Orientering om faktisk elevtal i folkeskolen pr. 5/9 udsættes til kommende udvalgsmøde. Torben Engholm deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Behandling af budgetaftale punkt vedrørende øget videndeling mellem kommunens skoler Faktiske elevtal i folkeskolen pr. 5/9 Ansættelse af skoleleder Indsatsområder i Uddannelse Horsens - herunder internationalisering

19 Side 19/19 Dorte Normann Underskrift Lone Ørsted Underskrift Dorthe Mogensen Underskrift Tommy Lund Christensen Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Lene Offersen Underskrift Paw Amdisen Underskrift Lene Offersen, Byrådet Underskrift Kristian Dyhr Underskrift

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Paw Amdisen (Afbud), Tommy Lund Christensen (Afbud), Lene Offersen (Afbud) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: 11. november 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Dorthe Mogensen (Deltog i mødet fra kl. 15.15), Ellen T. Schmidt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.45 Fraværende: Mødested: 1.238 Lene Offersen, Byrådet (Afbud), Andreas Boesen (Afbud), Paw Amdisen (Afbud), Torben Engholm (Afbud)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 17 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Dorthe Mogensen (Afbud.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Skole IT Anlæg 2 BS Tilskud

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske sager til orientering og beslutning 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 04. marts 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Oplæg til ungepolitik 2 BS Børnehaveaktiviteter

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 13. maj 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dorthe Mogensen (Afbud), Torben Engholm (Afbud), Tommy Lund Christensen (Afbud), Lene

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Referat Mødelokale K8, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 17.20 Fraværende: Henrik Christensen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25 Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 12 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 24. maj 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra: Elise Gerstrøm og Tina Naldal

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familier Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. september 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg Dagsorden Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 11. juni 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: ASV, Tordenskjoldsgade Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning pr.

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 11 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 11 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 27. november 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE UNDERVISNINSUDVALGETS

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 3 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Børneudvalget Møde nr.: 3 Mødedato: 09.03.2009 Fraværende: Mødevarighed: 14.00-16.00 Bjarne Sørensen, Byrådet (Afbud), Gudrun Haller (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater Forsøgsordninger med gæstedagpleje Evalueringsresultater Baggrund for forsøgsordningerne Den 4. september 2017 vedtog Børne- og Skoleudvalget at igangsætte forsøgsordninger med gæstepleje i fem distrikter.

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Bilag 3. Resultat af høring (oversigtsform)

Bilag 3. Resultat af høring (oversigtsform) Bilag Bilag 3. Resultat af høring (oversigtsform) Ny planen for Fritids og ungdomsskoleområdet har været udsendt i høring sammen med indstillingen til byrådet. I dette bilag præsenteres det overordnede

Læs mere

Koncept for kvalitetsaftaler og -rapporter på folkeskoleområdet

Koncept for kvalitetsaftaler og -rapporter på folkeskoleområdet Bilag 1 Økonomi og Administration Louise Nordestgaard Stabskonsulent Sagsnr.: 00.01.10-P20-87-13 Koncept for kvalitetsaftaler og -rapporter på folkeskoleområdet I Horsens Kommunes styringsmodel for dagtilbud

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Udvikling af styrket sammenhæng mellem dagtilbud og skole for de 4-8 årige børn ( )

Udvikling af styrket sammenhæng mellem dagtilbud og skole for de 4-8 årige børn ( ) Projekt: Udvikling af styrket sammenhæng mellem dagtilbud og skole for de 4-8 årige børn (2016-19) Beslutningsgrundlag Organisering Projektnavn Projektejer Program Projektleder Forretningsmæssig drift

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 27. oktober Tirsdag 27.10.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Styrelsesvedtægt for skolerne 2 Velfærd frem for mursten - en

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet UDVIKLINGSPLAN for Dagtilbudsområdet 2019-2022 Indledning Denne udviklingsplan gælder for årene 2019 til og med 2022. Den indstilles til godkendelse/er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 16. januar

Læs mere

Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag)

Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag) Punkt 7. Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag) 2018-046214 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at ny lovgivning vedr. styrket

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen Stærke dagtilbud Ny lovgivning Denne oversigt gennemgår kort, hvilke typer af dagsordenssager der i det kommende halve år vil blive fremlagt

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Kim

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). 1: Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr. Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i afsat 237,3 mio. kr. Dertil skal

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Torben Engholm Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Vedtagelse af revideret Delegationsplan

Læs mere