Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jean Brahe (C) Næstformand: Steen Wrist Ørts (A) Christian Bro (A) Jan Schrøder (O) Lars Ejby Pedersen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Christian Bro Side 1

2 Indholdsfortegnelse 24 Godkendelse af dagsorden Orientering: Præsentation af By & Erhvervs opgaver Forslag til delegationsplan for By- og Teknikudvalget Økonomirapportering - Spar/lån og regnskab Det tekniske område Stillingtagen til konkrete ønsker om etablering af enkeltstående dagligvarebutikker i bymidten Lukket - Byudvikling af karréen Norgesgade, Vester Voldgade og Jyllandsgade Forslag til lokalplan nr. 315, Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Ansøgning til cykelpuljen Kollektiv trafik, analyse af den kollektiv trafik i Fredericia Kollektiv trafik, sommerkøreplan for Kollektiv trafik, køreplansændringer for sommer Kollektiv trafik, Høringssvar til Sydtrafik Ansøgning om limousine tilladelse Udpegning af særlig værdifuld landbrugsjord Orientering: Vedligehold og genopretning - prioritering Lukket - Orientering...42 Side 2

3 24 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt. Fraværende: Christian Bro Side 3

4 25 Orientering: Præsentation af By & Erhvervs opgaver Sagsnr.:13/136 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Afdelingen By & Erhvervs opgaver henhører i al væsentlighed under By- & Teknikudvalget. By & Erhverv varetager således den fysiske udvikling af Fredericia Kommune og tager sig af myndighedsopgaver i forbindelse med planloven og byggeloven. Afdelingen varetager samtidig Fredericia Kommunes erhvervsudvikling og erhvervsservice - herunder varetagelse af iværksætterhjælp til kommunes virksomheder. Derudover har afdelingen ansvaret for kommunens digitale kort, GIS og BBR-register, ligesom salg af kommunens jord, bl.a. i erhvervsområdet DanmarkC, og salg af parcelhusgrunde også hører hjemme i afdelingen. Disse opgaver bliver præsenteret for udvalget på udvalgsmødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Christian Bro Side 4

5 26 Forslag til delegationsplan for By- og Teknikudvalget Sagsnr.:14/2224 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den af Byrådet vedtagne styrelsesvedtægt fastlægger de enkelte fagudvalgs opgaveporteføjler. Der er behov for, at By- og Teknikudvalget - med udgangspunkt i styrelsesvedtægten - træffer beslutning om, hvilke sagstyper i udvalgets opgaveporteføjle der skal forelægges til politisk stillingtagen i udvalget, og hvilke sagstyper udvalget bemyndiger administrationen til at træffe beslutning i på udvalgets vegne. Dette fastlægges i en delegationsplan, der så præcist som muligt beskriver beslutningskompetencen for de enkelte sagstyper, således at der ikke er tvivl om, hvor der træffes beslutning i den enkelte sag. By & Erhverv, Trafik & Renovation, Natur & Miljø og Facility Management har udarbejdet et forslag til en delegationsplan for By- og Teknikudvalget. Tilsvarende har de tre førstnævnte afdelinger udarbejdet et forslag til delegationsplan for Miljø- og Energiudvalget. De to forslag er bygget ens op, og de er ligesom de delegationsplaner, som det tidligere Teknisk Udvalg og det tidligere Miljøudvalg fastlagde - baseret på følgende overordnede principper: 1. Lovgivning, der foreskriver politisk behandling af sager, respekteres. 2. Principielle sager og komplicerede sager (typisk med betydelig rækkevidde for interessenter i form af borgere, virksomheder mv.) forelægges til politisk afgørelse. 3. Andre sager afgøres af administrationen på udvalgets vegne (sagstyper, hvor der foreligger en fast praksis). Indholdsmæssigt svarer det foreliggende udkast til delegationsplan på Byog Teknikudvalgets område helt til indholdet af den delegationsplan, som det tidligere Teknisk Udvalg fastlagde. Forskellene er i al væsentlighed følgende: A. Der er sket omflytninger mellem udvalgsområder i overensstemmelse med styrelsesvedtægten (VVM, landzoneadministration og varmeplanlægning mv., der tidligere lå under det daværende Teknisk Udvalg, ligger nu under Miljø- og Energiudvalget). B. Der er indarbejdet forslag til delegationsordninger på Facility Managements område, dvs. for sager vedrørende kommunens faste ejendom (forpagtningsaftaler, udlejning af fast ejendom, husleje- og grundlejefritagelse og indgåelse af eksterne lejemål). En delegationsplan kan til enhver tid ændres, hvis udvalget ønsker det, ligesom der kan opstå behov for justeringer og tilføjelser som følge af nylovgivning. Udvalget kan til enhver tid anmode om at få en sag behandlet i udvalget, selvom administration ifølge delegationsplanen er bemyndiget til at afgøre den. Side 5

6 Økonomiske konsekvenser: I sager, der skal forelægges til politisk afgørelse, skal der udarbejdes sagsbeskrivelser mv. for at forberede den politiske beslutning. Derfor koster sådanne sager større ressourcer i administrationen end sager, som administrationen kan træffe afgørelse i på udvalgets vegne. Administrationen er langt fra bemandet ressourcemæssigt til at forelægge alle sager til politisk beslutning. Vurdering: Det er administrationens opfattelse, at det er hensigtsmæssigt med et overordnet princip, hvorefter der træffes politiske beslutning i sager, som er store, komplicerede og/eller principielle, mens administrationen træffer afgørelse i de øvrige sager ud fra en fast praksis, som udvalget kan træffe beslutning om. Det er således hensigtsmæssigt, at almindelige og typiske sager uden større politisk interesse, og hvor der foreligger en fast praksis, afgøres af administrationen uden politisk forelæggelse, for derved bliver sagsbehandlingstiden for ansøgeren kortere, og samtidig holdes administrationens ressourceforbrug nede på den slags sager. Desuden vil udvalget skulle træffe beslutning i overordentlig mange sager uden reel større politisk interesse, hvis ikke administrationen bemyndiges til at træffe beslutning i en væsentlig del af samtlige sager. Den foreslåede delegationsplan By- og Teknikudvalget svarer som anført til de seneste mange års praksis vedrørende beslutningskompetencernes placering. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at By- og Teknikudvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet at godkende forslaget til delegationsplan med de angivne beslutningskompetencer. Bilag: Åben - Endeligt forslag til delegationsplan til behandling i BTU marts 2014 Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Christian Bro Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Ole Steen Hansen, Christian Bro Side 6

7 Side 7

8 27 Økonomirapportering - Spar/lån og regnskab Det tekniske område Sagsnr.:13/12646 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: By- og Teknikudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2013, spar-/låneordningen for 2013/2014, anlægsoversigt og bemærkninger samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Regnskabsresultat for 2013 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Serviceudgifter Fredericia Brand & Redning: Kørselskontor 0,358-1,273-1,631 1,631 0,000 By & Erhverv: Byfornyelse og driftssikring 3,265 3,878 0,613-0,613 0,000 Trafik og Renovation: Kollektiv trafik 26,265 22,556-3,709 2,565-1,144 Veje og parker 14,020 13,943-0,077 0,077 0,000 Vintertjeneste 5,874 3,173-2,701 0,973-1,728 Betalt parkering -1,288-1,457-0,169 0,169 0,000 Vej & Park-drift -2,779-5,432-2,653 2,653 0,000 Parkeringsvagt 0,102-0,163-0,265 0,265 0,000 Skadedyrsbekæmpelse 0,240-0,226-0,466 0,466 0,000 Vejbelysning 6,766 2,796-3,970 2,475-1,495 Facility Management: Transportoptimering 1,528 0,898-0,630 0,630 0,000 Administrativ service 0,000-0,001-0,001 0,001 0,000 Serviceafdeling 0,668-0,890-1,558 1,558 0,000 Ejendomsafdeling 21,857 14,040-7,817 1,020-6,797 Serviceudgifter i alt 76,876 51,842-25,034 13,870-11,164 Ældreboliger, drift Ejendomsafdeling -11,890-11,046 0,844-0,844 0,000 Ældreboliger, drift i alt -11,890-11,046 0,844-0,844 0,000 Side 8

9 Drift i alt 64,986 40,796-24,190 13,026-11,164 Anlæg Kvalitetsfondsanlæg Anlæg - Facility Management 16,473 15,559-0,914 0,914 0,000 Kvalitetsfondsanlæg i alt 16,473 15,559-0,914 0,914 0,000 Stattefinansieret anlæg Anlæg - Fredericia Brand & Redning 0,532 0,572 0,040-0,040 0,000 Anlæg - By & Erhverv 0,604 1,505 0,901-0,901 0,000 Anlæg - Vej & Park 6,989 31,489 24,500-23,005 1,495 Anlæg - Facility Management 4,379 36,691 32,312-32,312 0,000 Stattefinansieret anlæg i alt 12,504 70,257 57,753-56,258 1,495 Anlæg i alt 28,977 85,816 56,839-55,344 1,495 Jordforsyning anlæg 0,020 3,699 3,679-3,679 0,000 Indskud i landsbyggefonden 0,200 2,803 2,603-2,603 0,000 Total 94, ,114 38,931-48,600-9,669 (Alle tal er netto i mio. kr.) (Afvigelse: + = merforbrug, - = mindreforbrug) (Spar/lån: + = lån fra 2014, - = overførsel til 2014) Der søges om overførsler på Byfornyelse og driftssikring, Vintertjenesten, Kollektiv trafik, Ejendomsafdelingen, Vejbelysning drift, Vejbelysning anlæg og Videnparken (se herunder). Overførsler er nærmere beskrevet i afsnittet Vurdering. By- og Teknikudvalget overtager Flagning, Videnparken og Syddansk EUsamarbejde fra det tidligere EIS-udvalg i forbindelse med kommunens nye styrelsesvedtægt. Dette indebærer overførsel af de tre områders spar/lån fra 2013 til 2014: Mio. kr. Serviceudgifter Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Side 9

10 Flagning 0,042 0,070 0,028 0,028 0,000 Videnparken 0,100 1,244 1,144 0,000 1,144 Syddansk EU samarbejde 0,184 0,171-0,013-0,013 0,000 Serviceudgifter i alt 0,327 1,458 1,131 0,015 1,144 (Alle tal er netto i mio. kr.) (Afvigelse: + = merforbrug, - = mindreforbrug) (Spar/lån: + = lån fra 2014, - = overførsel til 2014) Økonomiske konsekvenser: Se Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Regnskabsresultatet for 2013 udviser netto på driften et forbrug, der er 24,190 mio. kr. højere end budgetteret. I forbindelse med regnskabsafslutningen 2012 blev der overført et netto lån på 14,939 mio. kr. Driftsresultatet er altså et netto underskud på 9,251 mio. kr. for regnskabsåret Forøgelsen af underskuddet er primært sket på områderne Kollektiv trafik og Ejendomsafdelingen. Driftsresultatet giver anledning til følgende bemærkninger: Kørselskontor: Kørselskontoret dækker al befordring inden for Fredericia Kommune. Der har i 2012 og 2013 været et underskud på kørselskontorets regnskab som følge af manglende budgetmæssig dækning. Underskuddet fra 2012 på 1,041 mio. kr. er vokset til 1,631 mio. kr. ved udgangen af Underskuddet er indregnet i taksterne i sidste del af 2013 og 2014, og forventes at komme i balance ved udgangen af Byfornyelse og driftssikring: På området betales der hovedsagelig den kommunale del af ydelser på lån. Kommunen støtter med betaling af den ene halvdel af ydelsen på lånene, medens staten betaler den anden halvdel. I dag gives tilskud (under Byfornyelse, anlæg) til udlejningsboliger og privat ejede ejendomme til klimaskærm, med 50 % refusion fra staten. Overskuddet på 0,613 mio. kr. skyldes hovedsagelig færre udgifter til betaling af ydelsesstøtte end budgetteret. Beløbet ønskes overført via spar-/låneordningen 2013/ ,496 mio. kr. overføres til anlægsprojekter under byfornyelse mv. De resterende midler på 0,117 mio. kr. vedrører betaling af kollegiers driftssikring, som ophører. Beløbet ønskes overført til Ejendomsafdelingen via spar/låneordningen 2013/2014. Kollektiv trafik: Underskuddet for 2013 er på 3,709 mio. kr. Dette består af et spar/lån fra 2012 på 0,381 mio. kr. samt en efterregning fra Sydtrafik, samlet set et Side 10

11 underskud fra 2012 på 2 mio. kr. Resten skyldes at der er betalt uændret acontobidrag til Sydtrafik, og der også er betalt for gas i et ½ år til gasbusserne. Der er i 2014 indført reduktioner i udgifterne til den kollektive trafik for at imødegå faldende indtægter og der en forventning om at budgettet herefter balancerer. Dette betyder at der ikke er en plan for afvikling af lån fra Der afsat midler i 2014 til at undersøge, hvordan den kollektive trafik kan forbedres, og der arbejdes med justeringerne af køreplanen for at øge passagerantallet. Til sommer har gasbusserne været i drift i et år og det vil være muligt at vurdere nærmere på brændstoføkonomien. Samtidig er der en forventning om at indtægterne stiger i Fredericia når rejsekortet er fuldt implementeret i Sydtrafiks område og indtægterne derved bliver fordelt gennemskueligt. Der er stor usikkerhed om hvorvidt dette vil medføre, at der kan afdrages på de 2,565 mio. kr., hvorfor udvalget i foråret skal tage stilling til om der skal gennemføres yderlige initiativer for at afdrage på gælden eller afvente resultaterne af rejsekortets indførsel, køreplansændringerne med mere. Der ønskes overført 1,144 mio. kr. fra et mindreforbrug på Videnparken til delvis dækning af Kollektiv trafiks underskud. Der overføres et merforbrug på 2,565 mio. kr. til Vintertjeneste: Der ønskes overført 1,728 mio. kr. fra et mindreforbrug til markedsføring af Danmark C til dækning af Vintertjenestens underskud. Der overføres et merforbrug på 0,973 mio. kr. til Betalt parkering: Der overføres et underskud på 0,169 mio. kr. via spar/låneordningen. Indtægtskravet er opfyldt og tidligere spar/lån næsten afdraget. Lånet afvikles i Vej & Park-drift: Der er i 2013 et overskud på 2,779 mio. kr., men et overskudskrav på 5,432 mio. kr., inklusiv tidligere lån, hvilket betyder at det nye lån bliver - 2,653 mio. kr. Der er i 2014 forventninger om et endnu bedre regnskabsresultat således at lånet kan afdrages helt. Området presses økonomisk pga. en nedslidt maskinpark. Parkeringsvagt: Her afholdes udgifter til parkeringsvagten, udgifter til P-Nord, der administrerer ordningen samt øvrige udgifter i forbindelse med parkeringskontrol, undtaget er udgifter til p-betaling. Indtægter i form af parkeringsafgifter fra P-Nord indgår ligeledes på denne konto. Der er i 2013 et akkumuleret underskud på 0,265 mio. kr. Underskuddet i 2013 skyldes hovedsagligt at indtægter på 0,206 mio. kr. først indgår i Skadedyrsbekæmpelse: Skadedyr ordningen skal løbe rundt i sig selv, taksten tilpasses fremadrettet således at indtægter og udgifter balancerer. Hævede Side 11

12 indtægter i form af forhøjet takst vil først have effekt fra 2015, da takstændringer gennemføres i forbindelse med vedtagelse af kommunens budgetter. Der overføres et underskud på 0,466 mio. kr. til Vejbelysning: Der ønskes overført 1,821 mio. kr. fra Vejbelysning anlæg til Vejbelysning drift til ekstraordinær afbetaling på vejbelysningens lån. Planen for afvikling af lån kan dermed følges, men området er under pres grundet stigende elpriser. Transportoptimering: Området transportoptimering skal sikre, at der stilles passende transportmidler til rådighed for kommunes ansatte, eksempelvis biler til plejen, minibusser til voksenservice og fælles puljebiler, der kan bookes af alle ansatte. Formået med transportoptimering er dels at sikre en god service dels at sikre effektiv udnyttelse af bilparken. I et sparekatalog for 2012 blev det besluttet, at projektet skulle levere en samlet årlig besparelse på 2,000 mio. kr., hvilket blev indarbejdet i budgettet. Resultatet i 2013 blev som forventet, idet et lån fra 2012 på 0,564 mio. kr. voksede marginalt til 0,630 mio. kr. Yderligere besparelser samt omlægninger af kilometertaksten betyder, at området i 2014 vil komme ud med et positivt resultat, således at det akkumulerede lån forventes nedbragt til nul ved udgangen af Serviceafdeling: Området omfatter praktisk bistand og rengøring. Praktisk bistand har været ramt af en stor omsætningsnedgang i 2013, dels fordi bistand i forbindelse med indkøb for borgere er privatiseret, dels fordi der i løbet af 2013 har været en generel nedgang i antallet af borgere visiteret til hjælp. Også rengøringsområdet har haft omsætningsnedgang, primært som følge af skolelukninger. Omkostningerne, der primært vedrører personale, er løbende blevet tilpasset ved reduceret brug af vikarer. Endvidere er økonomien forbedret væsentligt ved at fraværsprocenten er mere end halveret og i december 2013 var nede på 3,7 %. Totalt set afleder dette et positivt resultat i 2013, hvorved lånet fra 2012 på 2,704 mio. kr. kunne nedbringes til 1,558 mio. kr. Området har en forventning om, at det lave fravær kan fastholdes i Det betyder, at økonomien inden for praktisk bistand er i balance, mens der vil være et positivt resultat på rengøring, således at lånet fra 2013 forventes elimineret ved udgangen af Ejendomsafdeling: Korriger et budget Regnsk Mio. kr. ab 2013 Ejendomsafdeling, serviceudgifter 21,857 14,040 Spar/lå n Afvigels e Rest - 7,817 1,020-6,797 Ejendomsafdeling, ældreboliger -11,890-11,046 0,844-0,844 0,000 Side 12

13 Ejendomsafdeling, total 9,967 2,994-6,973 0,176-6,797 Driften af en betydelig del af kommunens ejendomme, administrationsejendomme, udlejningsejendomme samt eksterne lejemål, varetages af Ejendomsafdelingen. Afdelingens teknikerteam har endvidere ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af hele ejendomsmassen og servicerer direktion og fagområderne med bygningsteknisk rådgivning og assistance. Afdelingsomkostninger, personale og personalerelaterede udgifter er dækket dels af indtægter fra administration af udlejningsboliger dels af fakturering af tekniker timer. På trods heraf har Ejendomsafdelingen et underskud, der i 2013 udgør -3,872 mio. kr. Lånet på -3,101 mio. kr. fra 2012 er derfor øget til -6,973 mio. kr. Underskuddet kan henføres til driften af ejendomme, i det der mangler budgetkroner på en række ejendomme i forhold til de faktiske udgifter til varme, EL, vand, skatter, forsikring, etc. De største ubalancer omfatter: - Rådhuset: kr. - Hjælpemiddelafsnittet: kr. - Sct. Joseph: kr. - Ryescenter: kr. - Ved Landsoldaten, IPS: kr. Ubalancen er af permanent karakter og håndteret regnskabsmæssigt fra år til år i samarbejde med Økonomiafdelingen. I 2012 fik Ejendomsafdelingen overført betydelige midler til dækning af driftsunderskuddet på ejendomme, men der blev ikke fundet en holdbar løsning på problemet fremadrettet. Derfor vil der blive forelagt en handlingsplan for direktionen til forventet politisk behandling inden for nogle få måneder, der anviser en definitiv løsning på det årligt tilbagevendende og permanente underskud på driften af kommunens ejendomme. Der ønskes overført overskud på 0,117 mio. kr. fra Byfornyelse og driftssikring via spar/låneordningen til dækning af merudgifter på Ejendomsafdelingens drift. Derudover ønskes de overskydende midler fra det brugerfinansierede område, affaldsbehandling, drift og anlæg under Miljø- og Energiudvalget, i alt 6,797 mio. kr., overført til dækning af merudgifter på Ejendomsafdelingens drift. Anlæg: Der ønskes overført 1,821 mio. kr. fra Vejbelysning anlæg til Vejbelysning drift til ekstraordinær afbetaling på vejbelysningens lån. Der ønskes overført 0,496 mio. kr. fra Byfornyelse drift til Byfornyelse anlæg via spar-/låneordningen. Øvrige spar/lån er planmæssige tidsforskydninger. Side 13

14 Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at: 1. Spar/lån med nettooverførsel af 48,585 mio. kr. godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. 2. Overskydende midler på 6,797 mio. kr. fra Miljø- og Energiudvalget overføres til dækning af merforbrug i Ejendomsafdelingen. 3. Overskydende midler på 1,728 mio. kr. fra Økonomiudvalget overføres til dækning af merforbrug på Vintertjenesten. 4. Overskydende midler på 1,495 mio. kr. fra Vejbelysning, anlæg overføres til Vejbelysning, drift. 5. Overskydende midler på 1,144 mio. kr. fra Videnparken overføres til Kollektiv trafik. 6. Status på indsatsområder 2013 tages til efterretning. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Christian Bro Side 14

15 28 Stillingtagen til konkrete ønsker om etablering af enkeltstående dagligvarebutikker i bymidten Sagsnr.:14/2155 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: By & Erhverv har på det seneste været i dialog med projektudviklere, der ønsker, at der i projekter med blandet bolig og erhverv også åbnes mulighed for at etablere en dagligvarebutik på omkring 1000 m 2 der nævnes butikker som Rema 1000, Aldi, Netto, Fakta eller lignende. Aktuelt har det været drøftet i forbindelse med projekt for Randbebyggelse mod Norgesgade i Sølvvarekarreen/p-plads Nor gesgade Nord Bebyggelse syd for Oldenborggade på p-plads ved Hotel Postgår den (FredericiaC) Bebyggelse syd for Oldenborggade ved Kongensgade (FredericiaC) Det må forventes, at der også ved realisering af andre bymidteprojekter kan opstå ønsker om etablering af enkeltstående dagligvarebutikker f.eks. ved Elektrolux grunden, den tidligere TreFor grund eller ved de øvrige karreer på FredericiaC, mellem Oldenborggade og den nordlige kanal. Status for Sølvvarekarreen er, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal igangsættes udarbejdelse af lokalplan, der muliggør randbebyggelse mod Norgesgade, med eller uden dagligvarebutik, er på nærværende dagsorden med henblik på principbeslutning (senere punkt på udvalgets dagsorden). Projekt for bebyggelse syd for Oldenborggade på p-plads ved Hotel Postgården er sat på standby af FredericiaC. Projekt for bebyggelse syd for Oldenborggade ved Kongensgade indgår i forslag til lokalplan 330, men - efter aftale med FredericiaC - uden mulighed for detailhandel. Ønsket forventes dog at kunne blive aktuelt igen i forbindelse med de projektforslag, som FredericiaC modtager for mulig bebyggelse i området fra Domea og Boligkontoret. Se vedhæftede Detailhandel bymidten. Plangrundlag Bymidten er omfattet af Kommuneplan for Bymidten. Planen optager bestemmelser for detailhandelsudbygningen. Der åbnes op for yderligere m 2 til detailhandel i den eksisterende bymidte og tilsvarende m 2 i FredericiaC. Der er endvidere foretaget en afgrænsning af i hvilke dele af bymidten, der kan etableres detailhandel. Se vedhæftede Detailhandel bymidten. Hvis der placeres en dagligvarebutik syd for Oldenborggade i et af byggefelterne mellem Købmagergades forlængelse til Kongensgade, vil det være uden for bymidteafgrænsningen. Det vil i givet fald være Naturstyrelsen, der skal give tilladelse til at udvide bymidteafgrænsningen til at omfatte området syd for Oldenborggade, og tilladelsen skal være begrundet i statistiske facts og eventuelt suppleret med en planmæssig begrundelse. Det vurderes umiddelbart at blive problematisk at få tilladelse til at udvide afgrænsningen. Side 15

16 Endelig ligger området syd for Oldenborggade inden for planlægningszonen omkring Shell Havneterminal, hvilket indebærer, at en eventuel tilladelse til detailhandel vil kræve nye risikoberegninger og godkendelse af Miljøstyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Konsulentudgifterne for udarbejdelse af en analyse af dagligvaremarkedet i bymidten vurderes at udgøre kr. og udgifterne for udarbejdelse af en samlet detailhandelsplan med analyse af detailhandelen i hele kommunen samt en strategi for indsatser for styrkelse af detailhandelen i bymidten vurderes at udgøre kr. Muligheden for ekstern medfinansiering undersøges. Hele udgiften vil dog kunne afholdes inden for By & Erhvervs budget under forudsætning af, at spar/lån forslagene bliver vedtaget, se anden sag på dagsordenen (sag om regnskabsafslutning 2013). Vurdering: By & Erhverv nærer generel betænkelighed ved at fremme et eller flere af de ønskede enkeltstående dagligvareprojekter. Især projekterne i den sydlige ende af bymidten kan komme til at konkurrere med dagligvarebutikkerne i det planlagte centerområde i FredericiaC øst for Gl. Havn, herunder især med den store dagligvareenhed på op til 3500 m 2, som er planlagt som driver i udvikling af det nye centerområde. På den baggrund har By & Erhverv bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om en overordnet vurdering af, i hvilke omfang 2 3 enkeltstående dagligvarebutikker vil konkurrere med en ny stor dagligvarebutik på FredericiaC. ICP har gennemført kommunens detailhandelsanalyse i 2008 og har været rådgivere for FredericiaC. ICP konkluderer, at etablering af to til tre dagligvarebutikker a 1000 m 2 vil vanskeliggøre etablering af en stor dagligvarebutik i det centrale butiksområde i FredericiaC betydeligt. Det bemærkes endvidere, at hvis en sammenbinding mellem det eksisterende butiksudbud og udbuddet i den centrale del af FredericiaC fortsat prioriteres, bør detailhandelsudviklingen i Fredericia bymidte foregå omkring Gothersgade syd. Se vedhæftede rapport Vurdering af muligheden for at etablere dagligvarebutikker i bymidten. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at afgøre, om der kun vil blive tale om en butik eller flere, men det er under alle omstændigheder By & Erhvervs samlede vurdering, at der på det foreliggende grundlag bør siges nej til enkeltstående dagligvarebutikker i bymidten. Alternativt at der igangsættes en analyse af dagligvaremarkedet i bymidten for at afklare, om der markedsmæssigt er plads til, at der etableres en eller flere enkeltstående butikker. Frem for en snæver analyse alene af dagligvarehandelen i bymidten bør det i stedet overvejes at igangsætte en samlet detailhandelsplan omfattende en analyse af den eksisterende detailhandel i hele kommunen samt en strategisk del om indsatser for at styrke detailhandelen i bymidten. Side 16

17 En sådan detailhandelsplan er allerede forudsat nødvendig som en del af den bymidtestrategi som forventes igangsat i Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at der meddeles afslag på tilladelse til etablering af enkeltstående dagligvarebutikker i bymidten på det nu foreliggende grundlag, samt at der igangsættes en samlet detailhandelsplan omfattende en analyse af den eksisterende detailhandel i hele kommunen samt en strategisk del om indsatser for at styrke detailhandelen i bymidten. Bilag: Åben - Detailhandel bymidten.pdf Åben - Vurdering af muligheden for at etablere dagligvarebutikker i bymidten.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Christian Bro Side 17

18 29 Lukket - Byudvikling af karréen Norgesgade, Vester Voldgade og Jyllandsgade Sagsnr.:11/2923 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Bilag: Lukket Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Sagen udsat. Fraværende: Christian Bro Side 18

19 30 Forslag til lokalplan nr. 315, Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Sagsnr.:12/6190 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Baggrund / historik Lokalplanen for nyt boligområde i Ullerup er udarbejdet efter ønske fra JFJ Ejendoms Invest ApS. Arealet ligger vest for Bredstrupvej og afslutter boligbebyggelsen, som omkranser et fælles grønt område i bebyggelsens midte. Rammeområdet er i Kommuneplan Fredericia udlagt til boligformål. Lokalplanens indhold Lokalplanforslaget udlægger området til ca. 54 boliger i form af åben-lav bebyggelse eller 47 boliger som åben-lav samt mulighed for ca. 14 tætlav boliger. Planen skal sikre, at vej- og stiforløbet i boligbebyggelserne omkring det fælles grønne område videreføres i denne plan, og at der skabes kig og adgang hertil fra bebyggelsen. Der udlægges ikke større samlede fællesarealer for åben-lav bebyggelse i området på grund af områdets særlige beliggenhed ud til det store fælles grønne område. I lokalplanens østlige del udlægges to mindre fælles friarealer i tilknytning til en eventuel tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen muliggør, at grundejerforeningen kan sammenslutte sig med eller optage tilstødende grundejerforeninger. Formålet er fælles vedligeholdelse af det grønne område. Der er udlagt et grønt afstandsbælte langs Bredstrupvej, der sikrer en ensartet visuel oplevelse langs vejen. Miljøvurdering Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at lokalplanforslaget afrunder bebyggelsen ud mod det fælles grønne område på en hensigtsmæssig måde, og at principperne fra udviklingsplanen for Ullerup følges. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at forslag til lokalplan nr. 315 vedtages, og Side 19

20 2. at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Forslag til lokalplan 315 Ullerup og miljøscreening Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Christian Bro Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Ole Steen Hansen, Christian Bro Side 20

21 31 Ansøgning til cykelpuljen 2014 Sagsnr.:14/2005 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Cykelpuljen 2014 er åben for ansøgninger, om tilskud til cykelprojekter. Der kan primært søges midler til: Cykelbyer Cykelpendling Cykling til skole og fritidsaktiviteter Rekreativ cykling og cykelturisme Udvikling og demonstration Kampagner Med udgangspunkt i cykelpuljens betingelser, kan cykelpuljen ansøges om maksimalt 40 % tilskud til følgende cykelstiprojekter: 1. Bredstrupvej fra Ågade til Ydre Ringvej 2. Egeskovvej Bøgeskovvej Trelde Næsvej 3. Adelvej fra rundkørslen ved Skærbækvej til Morbærvej. 4. Indre Ringvej fra Treldevej til Fælledvej 5. Treldevej fra bygrænsen ved Fredericia til Trelde Næsvej De 5 projekter, er hver især beskrevet i bilag. Herunder er en kort beskrivelse af længde, stitype samt et prisoverslag, på de enkelte projekter. Bredstrupvej Længde: 2,1 km Stitype: Dobbeltrettet cykelsti Prisoverslag: 6,5 mio. kr. inkl. belysning Egeskovvej Bøgeskovvej Trelde Næsvej Længde: 3,75 km Stitype: Cykelsti, dobbeltrettet sti, trafiksanering Prisoverslag: 13 mio. kr. Adelvej, fra Skærbækvej til Morbærvej Længde: 1,2 km Stitype: Cykelsti i begge sider af vejen Prisoverslag: 3,3 mio. kr. Indre Ringvej, fra Treldevej til Fælledvej Længde: 0,8 km Stitype: Cykelsti i begge sider af vejen Prisoverslag: 2,3 mio. kr. Side 21

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere