Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jean Brahe (C) Næstformand: Steen Wrist Ørts (A) Christian Bro (A) Jan Schrøder (O) Lars Ejby Pedersen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Christian Bro Side 1

2 Indholdsfortegnelse 24 Godkendelse af dagsorden Orientering: Præsentation af By & Erhvervs opgaver Forslag til delegationsplan for By- og Teknikudvalget Økonomirapportering - Spar/lån og regnskab Det tekniske område Stillingtagen til konkrete ønsker om etablering af enkeltstående dagligvarebutikker i bymidten Lukket - Byudvikling af karréen Norgesgade, Vester Voldgade og Jyllandsgade Forslag til lokalplan nr. 315, Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Ansøgning til cykelpuljen Kollektiv trafik, analyse af den kollektiv trafik i Fredericia Kollektiv trafik, sommerkøreplan for Kollektiv trafik, køreplansændringer for sommer Kollektiv trafik, Høringssvar til Sydtrafik Ansøgning om limousine tilladelse Udpegning af særlig værdifuld landbrugsjord Orientering: Vedligehold og genopretning - prioritering Lukket - Orientering...42 Side 2

3 24 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt. Fraværende: Christian Bro Side 3

4 25 Orientering: Præsentation af By & Erhvervs opgaver Sagsnr.:13/136 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Afdelingen By & Erhvervs opgaver henhører i al væsentlighed under By- & Teknikudvalget. By & Erhverv varetager således den fysiske udvikling af Fredericia Kommune og tager sig af myndighedsopgaver i forbindelse med planloven og byggeloven. Afdelingen varetager samtidig Fredericia Kommunes erhvervsudvikling og erhvervsservice - herunder varetagelse af iværksætterhjælp til kommunes virksomheder. Derudover har afdelingen ansvaret for kommunens digitale kort, GIS og BBR-register, ligesom salg af kommunens jord, bl.a. i erhvervsområdet DanmarkC, og salg af parcelhusgrunde også hører hjemme i afdelingen. Disse opgaver bliver præsenteret for udvalget på udvalgsmødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Christian Bro Side 4

5 26 Forslag til delegationsplan for By- og Teknikudvalget Sagsnr.:14/2224 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den af Byrådet vedtagne styrelsesvedtægt fastlægger de enkelte fagudvalgs opgaveporteføjler. Der er behov for, at By- og Teknikudvalget - med udgangspunkt i styrelsesvedtægten - træffer beslutning om, hvilke sagstyper i udvalgets opgaveporteføjle der skal forelægges til politisk stillingtagen i udvalget, og hvilke sagstyper udvalget bemyndiger administrationen til at træffe beslutning i på udvalgets vegne. Dette fastlægges i en delegationsplan, der så præcist som muligt beskriver beslutningskompetencen for de enkelte sagstyper, således at der ikke er tvivl om, hvor der træffes beslutning i den enkelte sag. By & Erhverv, Trafik & Renovation, Natur & Miljø og Facility Management har udarbejdet et forslag til en delegationsplan for By- og Teknikudvalget. Tilsvarende har de tre førstnævnte afdelinger udarbejdet et forslag til delegationsplan for Miljø- og Energiudvalget. De to forslag er bygget ens op, og de er ligesom de delegationsplaner, som det tidligere Teknisk Udvalg og det tidligere Miljøudvalg fastlagde - baseret på følgende overordnede principper: 1. Lovgivning, der foreskriver politisk behandling af sager, respekteres. 2. Principielle sager og komplicerede sager (typisk med betydelig rækkevidde for interessenter i form af borgere, virksomheder mv.) forelægges til politisk afgørelse. 3. Andre sager afgøres af administrationen på udvalgets vegne (sagstyper, hvor der foreligger en fast praksis). Indholdsmæssigt svarer det foreliggende udkast til delegationsplan på Byog Teknikudvalgets område helt til indholdet af den delegationsplan, som det tidligere Teknisk Udvalg fastlagde. Forskellene er i al væsentlighed følgende: A. Der er sket omflytninger mellem udvalgsområder i overensstemmelse med styrelsesvedtægten (VVM, landzoneadministration og varmeplanlægning mv., der tidligere lå under det daværende Teknisk Udvalg, ligger nu under Miljø- og Energiudvalget). B. Der er indarbejdet forslag til delegationsordninger på Facility Managements område, dvs. for sager vedrørende kommunens faste ejendom (forpagtningsaftaler, udlejning af fast ejendom, husleje- og grundlejefritagelse og indgåelse af eksterne lejemål). En delegationsplan kan til enhver tid ændres, hvis udvalget ønsker det, ligesom der kan opstå behov for justeringer og tilføjelser som følge af nylovgivning. Udvalget kan til enhver tid anmode om at få en sag behandlet i udvalget, selvom administration ifølge delegationsplanen er bemyndiget til at afgøre den. Side 5

6 Økonomiske konsekvenser: I sager, der skal forelægges til politisk afgørelse, skal der udarbejdes sagsbeskrivelser mv. for at forberede den politiske beslutning. Derfor koster sådanne sager større ressourcer i administrationen end sager, som administrationen kan træffe afgørelse i på udvalgets vegne. Administrationen er langt fra bemandet ressourcemæssigt til at forelægge alle sager til politisk beslutning. Vurdering: Det er administrationens opfattelse, at det er hensigtsmæssigt med et overordnet princip, hvorefter der træffes politiske beslutning i sager, som er store, komplicerede og/eller principielle, mens administrationen træffer afgørelse i de øvrige sager ud fra en fast praksis, som udvalget kan træffe beslutning om. Det er således hensigtsmæssigt, at almindelige og typiske sager uden større politisk interesse, og hvor der foreligger en fast praksis, afgøres af administrationen uden politisk forelæggelse, for derved bliver sagsbehandlingstiden for ansøgeren kortere, og samtidig holdes administrationens ressourceforbrug nede på den slags sager. Desuden vil udvalget skulle træffe beslutning i overordentlig mange sager uden reel større politisk interesse, hvis ikke administrationen bemyndiges til at træffe beslutning i en væsentlig del af samtlige sager. Den foreslåede delegationsplan By- og Teknikudvalget svarer som anført til de seneste mange års praksis vedrørende beslutningskompetencernes placering. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at By- og Teknikudvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet at godkende forslaget til delegationsplan med de angivne beslutningskompetencer. Bilag: Åben - Endeligt forslag til delegationsplan til behandling i BTU marts 2014 Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Christian Bro Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Ole Steen Hansen, Christian Bro Side 6

7 Side 7

8 27 Økonomirapportering - Spar/lån og regnskab Det tekniske område Sagsnr.:13/12646 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: By- og Teknikudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2013, spar-/låneordningen for 2013/2014, anlægsoversigt og bemærkninger samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Regnskabsresultat for 2013 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Serviceudgifter Fredericia Brand & Redning: Kørselskontor 0,358-1,273-1,631 1,631 0,000 By & Erhverv: Byfornyelse og driftssikring 3,265 3,878 0,613-0,613 0,000 Trafik og Renovation: Kollektiv trafik 26,265 22,556-3,709 2,565-1,144 Veje og parker 14,020 13,943-0,077 0,077 0,000 Vintertjeneste 5,874 3,173-2,701 0,973-1,728 Betalt parkering -1,288-1,457-0,169 0,169 0,000 Vej & Park-drift -2,779-5,432-2,653 2,653 0,000 Parkeringsvagt 0,102-0,163-0,265 0,265 0,000 Skadedyrsbekæmpelse 0,240-0,226-0,466 0,466 0,000 Vejbelysning 6,766 2,796-3,970 2,475-1,495 Facility Management: Transportoptimering 1,528 0,898-0,630 0,630 0,000 Administrativ service 0,000-0,001-0,001 0,001 0,000 Serviceafdeling 0,668-0,890-1,558 1,558 0,000 Ejendomsafdeling 21,857 14,040-7,817 1,020-6,797 Serviceudgifter i alt 76,876 51,842-25,034 13,870-11,164 Ældreboliger, drift Ejendomsafdeling -11,890-11,046 0,844-0,844 0,000 Ældreboliger, drift i alt -11,890-11,046 0,844-0,844 0,000 Side 8

9 Drift i alt 64,986 40,796-24,190 13,026-11,164 Anlæg Kvalitetsfondsanlæg Anlæg - Facility Management 16,473 15,559-0,914 0,914 0,000 Kvalitetsfondsanlæg i alt 16,473 15,559-0,914 0,914 0,000 Stattefinansieret anlæg Anlæg - Fredericia Brand & Redning 0,532 0,572 0,040-0,040 0,000 Anlæg - By & Erhverv 0,604 1,505 0,901-0,901 0,000 Anlæg - Vej & Park 6,989 31,489 24,500-23,005 1,495 Anlæg - Facility Management 4,379 36,691 32,312-32,312 0,000 Stattefinansieret anlæg i alt 12,504 70,257 57,753-56,258 1,495 Anlæg i alt 28,977 85,816 56,839-55,344 1,495 Jordforsyning anlæg 0,020 3,699 3,679-3,679 0,000 Indskud i landsbyggefonden 0,200 2,803 2,603-2,603 0,000 Total 94, ,114 38,931-48,600-9,669 (Alle tal er netto i mio. kr.) (Afvigelse: + = merforbrug, - = mindreforbrug) (Spar/lån: + = lån fra 2014, - = overførsel til 2014) Der søges om overførsler på Byfornyelse og driftssikring, Vintertjenesten, Kollektiv trafik, Ejendomsafdelingen, Vejbelysning drift, Vejbelysning anlæg og Videnparken (se herunder). Overførsler er nærmere beskrevet i afsnittet Vurdering. By- og Teknikudvalget overtager Flagning, Videnparken og Syddansk EUsamarbejde fra det tidligere EIS-udvalg i forbindelse med kommunens nye styrelsesvedtægt. Dette indebærer overførsel af de tre områders spar/lån fra 2013 til 2014: Mio. kr. Serviceudgifter Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Side 9

10 Flagning 0,042 0,070 0,028 0,028 0,000 Videnparken 0,100 1,244 1,144 0,000 1,144 Syddansk EU samarbejde 0,184 0,171-0,013-0,013 0,000 Serviceudgifter i alt 0,327 1,458 1,131 0,015 1,144 (Alle tal er netto i mio. kr.) (Afvigelse: + = merforbrug, - = mindreforbrug) (Spar/lån: + = lån fra 2014, - = overførsel til 2014) Økonomiske konsekvenser: Se Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Regnskabsresultatet for 2013 udviser netto på driften et forbrug, der er 24,190 mio. kr. højere end budgetteret. I forbindelse med regnskabsafslutningen 2012 blev der overført et netto lån på 14,939 mio. kr. Driftsresultatet er altså et netto underskud på 9,251 mio. kr. for regnskabsåret Forøgelsen af underskuddet er primært sket på områderne Kollektiv trafik og Ejendomsafdelingen. Driftsresultatet giver anledning til følgende bemærkninger: Kørselskontor: Kørselskontoret dækker al befordring inden for Fredericia Kommune. Der har i 2012 og 2013 været et underskud på kørselskontorets regnskab som følge af manglende budgetmæssig dækning. Underskuddet fra 2012 på 1,041 mio. kr. er vokset til 1,631 mio. kr. ved udgangen af Underskuddet er indregnet i taksterne i sidste del af 2013 og 2014, og forventes at komme i balance ved udgangen af Byfornyelse og driftssikring: På området betales der hovedsagelig den kommunale del af ydelser på lån. Kommunen støtter med betaling af den ene halvdel af ydelsen på lånene, medens staten betaler den anden halvdel. I dag gives tilskud (under Byfornyelse, anlæg) til udlejningsboliger og privat ejede ejendomme til klimaskærm, med 50 % refusion fra staten. Overskuddet på 0,613 mio. kr. skyldes hovedsagelig færre udgifter til betaling af ydelsesstøtte end budgetteret. Beløbet ønskes overført via spar-/låneordningen 2013/ ,496 mio. kr. overføres til anlægsprojekter under byfornyelse mv. De resterende midler på 0,117 mio. kr. vedrører betaling af kollegiers driftssikring, som ophører. Beløbet ønskes overført til Ejendomsafdelingen via spar/låneordningen 2013/2014. Kollektiv trafik: Underskuddet for 2013 er på 3,709 mio. kr. Dette består af et spar/lån fra 2012 på 0,381 mio. kr. samt en efterregning fra Sydtrafik, samlet set et Side 10

11 underskud fra 2012 på 2 mio. kr. Resten skyldes at der er betalt uændret acontobidrag til Sydtrafik, og der også er betalt for gas i et ½ år til gasbusserne. Der er i 2014 indført reduktioner i udgifterne til den kollektive trafik for at imødegå faldende indtægter og der en forventning om at budgettet herefter balancerer. Dette betyder at der ikke er en plan for afvikling af lån fra Der afsat midler i 2014 til at undersøge, hvordan den kollektive trafik kan forbedres, og der arbejdes med justeringerne af køreplanen for at øge passagerantallet. Til sommer har gasbusserne været i drift i et år og det vil være muligt at vurdere nærmere på brændstoføkonomien. Samtidig er der en forventning om at indtægterne stiger i Fredericia når rejsekortet er fuldt implementeret i Sydtrafiks område og indtægterne derved bliver fordelt gennemskueligt. Der er stor usikkerhed om hvorvidt dette vil medføre, at der kan afdrages på de 2,565 mio. kr., hvorfor udvalget i foråret skal tage stilling til om der skal gennemføres yderlige initiativer for at afdrage på gælden eller afvente resultaterne af rejsekortets indførsel, køreplansændringerne med mere. Der ønskes overført 1,144 mio. kr. fra et mindreforbrug på Videnparken til delvis dækning af Kollektiv trafiks underskud. Der overføres et merforbrug på 2,565 mio. kr. til Vintertjeneste: Der ønskes overført 1,728 mio. kr. fra et mindreforbrug til markedsføring af Danmark C til dækning af Vintertjenestens underskud. Der overføres et merforbrug på 0,973 mio. kr. til Betalt parkering: Der overføres et underskud på 0,169 mio. kr. via spar/låneordningen. Indtægtskravet er opfyldt og tidligere spar/lån næsten afdraget. Lånet afvikles i Vej & Park-drift: Der er i 2013 et overskud på 2,779 mio. kr., men et overskudskrav på 5,432 mio. kr., inklusiv tidligere lån, hvilket betyder at det nye lån bliver - 2,653 mio. kr. Der er i 2014 forventninger om et endnu bedre regnskabsresultat således at lånet kan afdrages helt. Området presses økonomisk pga. en nedslidt maskinpark. Parkeringsvagt: Her afholdes udgifter til parkeringsvagten, udgifter til P-Nord, der administrerer ordningen samt øvrige udgifter i forbindelse med parkeringskontrol, undtaget er udgifter til p-betaling. Indtægter i form af parkeringsafgifter fra P-Nord indgår ligeledes på denne konto. Der er i 2013 et akkumuleret underskud på 0,265 mio. kr. Underskuddet i 2013 skyldes hovedsagligt at indtægter på 0,206 mio. kr. først indgår i Skadedyrsbekæmpelse: Skadedyr ordningen skal løbe rundt i sig selv, taksten tilpasses fremadrettet således at indtægter og udgifter balancerer. Hævede Side 11

12 indtægter i form af forhøjet takst vil først have effekt fra 2015, da takstændringer gennemføres i forbindelse med vedtagelse af kommunens budgetter. Der overføres et underskud på 0,466 mio. kr. til Vejbelysning: Der ønskes overført 1,821 mio. kr. fra Vejbelysning anlæg til Vejbelysning drift til ekstraordinær afbetaling på vejbelysningens lån. Planen for afvikling af lån kan dermed følges, men området er under pres grundet stigende elpriser. Transportoptimering: Området transportoptimering skal sikre, at der stilles passende transportmidler til rådighed for kommunes ansatte, eksempelvis biler til plejen, minibusser til voksenservice og fælles puljebiler, der kan bookes af alle ansatte. Formået med transportoptimering er dels at sikre en god service dels at sikre effektiv udnyttelse af bilparken. I et sparekatalog for 2012 blev det besluttet, at projektet skulle levere en samlet årlig besparelse på 2,000 mio. kr., hvilket blev indarbejdet i budgettet. Resultatet i 2013 blev som forventet, idet et lån fra 2012 på 0,564 mio. kr. voksede marginalt til 0,630 mio. kr. Yderligere besparelser samt omlægninger af kilometertaksten betyder, at området i 2014 vil komme ud med et positivt resultat, således at det akkumulerede lån forventes nedbragt til nul ved udgangen af Serviceafdeling: Området omfatter praktisk bistand og rengøring. Praktisk bistand har været ramt af en stor omsætningsnedgang i 2013, dels fordi bistand i forbindelse med indkøb for borgere er privatiseret, dels fordi der i løbet af 2013 har været en generel nedgang i antallet af borgere visiteret til hjælp. Også rengøringsområdet har haft omsætningsnedgang, primært som følge af skolelukninger. Omkostningerne, der primært vedrører personale, er løbende blevet tilpasset ved reduceret brug af vikarer. Endvidere er økonomien forbedret væsentligt ved at fraværsprocenten er mere end halveret og i december 2013 var nede på 3,7 %. Totalt set afleder dette et positivt resultat i 2013, hvorved lånet fra 2012 på 2,704 mio. kr. kunne nedbringes til 1,558 mio. kr. Området har en forventning om, at det lave fravær kan fastholdes i Det betyder, at økonomien inden for praktisk bistand er i balance, mens der vil være et positivt resultat på rengøring, således at lånet fra 2013 forventes elimineret ved udgangen af Ejendomsafdeling: Korriger et budget Regnsk Mio. kr. ab 2013 Ejendomsafdeling, serviceudgifter 21,857 14,040 Spar/lå n Afvigels e Rest - 7,817 1,020-6,797 Ejendomsafdeling, ældreboliger -11,890-11,046 0,844-0,844 0,000 Side 12

13 Ejendomsafdeling, total 9,967 2,994-6,973 0,176-6,797 Driften af en betydelig del af kommunens ejendomme, administrationsejendomme, udlejningsejendomme samt eksterne lejemål, varetages af Ejendomsafdelingen. Afdelingens teknikerteam har endvidere ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af hele ejendomsmassen og servicerer direktion og fagområderne med bygningsteknisk rådgivning og assistance. Afdelingsomkostninger, personale og personalerelaterede udgifter er dækket dels af indtægter fra administration af udlejningsboliger dels af fakturering af tekniker timer. På trods heraf har Ejendomsafdelingen et underskud, der i 2013 udgør -3,872 mio. kr. Lånet på -3,101 mio. kr. fra 2012 er derfor øget til -6,973 mio. kr. Underskuddet kan henføres til driften af ejendomme, i det der mangler budgetkroner på en række ejendomme i forhold til de faktiske udgifter til varme, EL, vand, skatter, forsikring, etc. De største ubalancer omfatter: - Rådhuset: kr. - Hjælpemiddelafsnittet: kr. - Sct. Joseph: kr. - Ryescenter: kr. - Ved Landsoldaten, IPS: kr. Ubalancen er af permanent karakter og håndteret regnskabsmæssigt fra år til år i samarbejde med Økonomiafdelingen. I 2012 fik Ejendomsafdelingen overført betydelige midler til dækning af driftsunderskuddet på ejendomme, men der blev ikke fundet en holdbar løsning på problemet fremadrettet. Derfor vil der blive forelagt en handlingsplan for direktionen til forventet politisk behandling inden for nogle få måneder, der anviser en definitiv løsning på det årligt tilbagevendende og permanente underskud på driften af kommunens ejendomme. Der ønskes overført overskud på 0,117 mio. kr. fra Byfornyelse og driftssikring via spar/låneordningen til dækning af merudgifter på Ejendomsafdelingens drift. Derudover ønskes de overskydende midler fra det brugerfinansierede område, affaldsbehandling, drift og anlæg under Miljø- og Energiudvalget, i alt 6,797 mio. kr., overført til dækning af merudgifter på Ejendomsafdelingens drift. Anlæg: Der ønskes overført 1,821 mio. kr. fra Vejbelysning anlæg til Vejbelysning drift til ekstraordinær afbetaling på vejbelysningens lån. Der ønskes overført 0,496 mio. kr. fra Byfornyelse drift til Byfornyelse anlæg via spar-/låneordningen. Øvrige spar/lån er planmæssige tidsforskydninger. Side 13

14 Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at: 1. Spar/lån med nettooverførsel af 48,585 mio. kr. godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. 2. Overskydende midler på 6,797 mio. kr. fra Miljø- og Energiudvalget overføres til dækning af merforbrug i Ejendomsafdelingen. 3. Overskydende midler på 1,728 mio. kr. fra Økonomiudvalget overføres til dækning af merforbrug på Vintertjenesten. 4. Overskydende midler på 1,495 mio. kr. fra Vejbelysning, anlæg overføres til Vejbelysning, drift. 5. Overskydende midler på 1,144 mio. kr. fra Videnparken overføres til Kollektiv trafik. 6. Status på indsatsområder 2013 tages til efterretning. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Christian Bro Side 14

15 28 Stillingtagen til konkrete ønsker om etablering af enkeltstående dagligvarebutikker i bymidten Sagsnr.:14/2155 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: By & Erhverv har på det seneste været i dialog med projektudviklere, der ønsker, at der i projekter med blandet bolig og erhverv også åbnes mulighed for at etablere en dagligvarebutik på omkring 1000 m 2 der nævnes butikker som Rema 1000, Aldi, Netto, Fakta eller lignende. Aktuelt har det været drøftet i forbindelse med projekt for Randbebyggelse mod Norgesgade i Sølvvarekarreen/p-plads Nor gesgade Nord Bebyggelse syd for Oldenborggade på p-plads ved Hotel Postgår den (FredericiaC) Bebyggelse syd for Oldenborggade ved Kongensgade (FredericiaC) Det må forventes, at der også ved realisering af andre bymidteprojekter kan opstå ønsker om etablering af enkeltstående dagligvarebutikker f.eks. ved Elektrolux grunden, den tidligere TreFor grund eller ved de øvrige karreer på FredericiaC, mellem Oldenborggade og den nordlige kanal. Status for Sølvvarekarreen er, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal igangsættes udarbejdelse af lokalplan, der muliggør randbebyggelse mod Norgesgade, med eller uden dagligvarebutik, er på nærværende dagsorden med henblik på principbeslutning (senere punkt på udvalgets dagsorden). Projekt for bebyggelse syd for Oldenborggade på p-plads ved Hotel Postgården er sat på standby af FredericiaC. Projekt for bebyggelse syd for Oldenborggade ved Kongensgade indgår i forslag til lokalplan 330, men - efter aftale med FredericiaC - uden mulighed for detailhandel. Ønsket forventes dog at kunne blive aktuelt igen i forbindelse med de projektforslag, som FredericiaC modtager for mulig bebyggelse i området fra Domea og Boligkontoret. Se vedhæftede Detailhandel bymidten. Plangrundlag Bymidten er omfattet af Kommuneplan for Bymidten. Planen optager bestemmelser for detailhandelsudbygningen. Der åbnes op for yderligere m 2 til detailhandel i den eksisterende bymidte og tilsvarende m 2 i FredericiaC. Der er endvidere foretaget en afgrænsning af i hvilke dele af bymidten, der kan etableres detailhandel. Se vedhæftede Detailhandel bymidten. Hvis der placeres en dagligvarebutik syd for Oldenborggade i et af byggefelterne mellem Købmagergades forlængelse til Kongensgade, vil det være uden for bymidteafgrænsningen. Det vil i givet fald være Naturstyrelsen, der skal give tilladelse til at udvide bymidteafgrænsningen til at omfatte området syd for Oldenborggade, og tilladelsen skal være begrundet i statistiske facts og eventuelt suppleret med en planmæssig begrundelse. Det vurderes umiddelbart at blive problematisk at få tilladelse til at udvide afgrænsningen. Side 15

16 Endelig ligger området syd for Oldenborggade inden for planlægningszonen omkring Shell Havneterminal, hvilket indebærer, at en eventuel tilladelse til detailhandel vil kræve nye risikoberegninger og godkendelse af Miljøstyrelsen. Økonomiske konsekvenser: Konsulentudgifterne for udarbejdelse af en analyse af dagligvaremarkedet i bymidten vurderes at udgøre kr. og udgifterne for udarbejdelse af en samlet detailhandelsplan med analyse af detailhandelen i hele kommunen samt en strategi for indsatser for styrkelse af detailhandelen i bymidten vurderes at udgøre kr. Muligheden for ekstern medfinansiering undersøges. Hele udgiften vil dog kunne afholdes inden for By & Erhvervs budget under forudsætning af, at spar/lån forslagene bliver vedtaget, se anden sag på dagsordenen (sag om regnskabsafslutning 2013). Vurdering: By & Erhverv nærer generel betænkelighed ved at fremme et eller flere af de ønskede enkeltstående dagligvareprojekter. Især projekterne i den sydlige ende af bymidten kan komme til at konkurrere med dagligvarebutikkerne i det planlagte centerområde i FredericiaC øst for Gl. Havn, herunder især med den store dagligvareenhed på op til 3500 m 2, som er planlagt som driver i udvikling af det nye centerområde. På den baggrund har By & Erhverv bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om en overordnet vurdering af, i hvilke omfang 2 3 enkeltstående dagligvarebutikker vil konkurrere med en ny stor dagligvarebutik på FredericiaC. ICP har gennemført kommunens detailhandelsanalyse i 2008 og har været rådgivere for FredericiaC. ICP konkluderer, at etablering af to til tre dagligvarebutikker a 1000 m 2 vil vanskeliggøre etablering af en stor dagligvarebutik i det centrale butiksområde i FredericiaC betydeligt. Det bemærkes endvidere, at hvis en sammenbinding mellem det eksisterende butiksudbud og udbuddet i den centrale del af FredericiaC fortsat prioriteres, bør detailhandelsudviklingen i Fredericia bymidte foregå omkring Gothersgade syd. Se vedhæftede rapport Vurdering af muligheden for at etablere dagligvarebutikker i bymidten. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at afgøre, om der kun vil blive tale om en butik eller flere, men det er under alle omstændigheder By & Erhvervs samlede vurdering, at der på det foreliggende grundlag bør siges nej til enkeltstående dagligvarebutikker i bymidten. Alternativt at der igangsættes en analyse af dagligvaremarkedet i bymidten for at afklare, om der markedsmæssigt er plads til, at der etableres en eller flere enkeltstående butikker. Frem for en snæver analyse alene af dagligvarehandelen i bymidten bør det i stedet overvejes at igangsætte en samlet detailhandelsplan omfattende en analyse af den eksisterende detailhandel i hele kommunen samt en strategisk del om indsatser for at styrke detailhandelen i bymidten. Side 16

17 En sådan detailhandelsplan er allerede forudsat nødvendig som en del af den bymidtestrategi som forventes igangsat i Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at der meddeles afslag på tilladelse til etablering af enkeltstående dagligvarebutikker i bymidten på det nu foreliggende grundlag, samt at der igangsættes en samlet detailhandelsplan omfattende en analyse af den eksisterende detailhandel i hele kommunen samt en strategisk del om indsatser for at styrke detailhandelen i bymidten. Bilag: Åben - Detailhandel bymidten.pdf Åben - Vurdering af muligheden for at etablere dagligvarebutikker i bymidten.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Christian Bro Side 17

18 29 Lukket - Byudvikling af karréen Norgesgade, Vester Voldgade og Jyllandsgade Sagsnr.:11/2923 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Bilag: Lukket Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Sagen udsat. Fraværende: Christian Bro Side 18

19 30 Forslag til lokalplan nr. 315, Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Sagsnr.:12/6190 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Baggrund / historik Lokalplanen for nyt boligområde i Ullerup er udarbejdet efter ønske fra JFJ Ejendoms Invest ApS. Arealet ligger vest for Bredstrupvej og afslutter boligbebyggelsen, som omkranser et fælles grønt område i bebyggelsens midte. Rammeområdet er i Kommuneplan Fredericia udlagt til boligformål. Lokalplanens indhold Lokalplanforslaget udlægger området til ca. 54 boliger i form af åben-lav bebyggelse eller 47 boliger som åben-lav samt mulighed for ca. 14 tætlav boliger. Planen skal sikre, at vej- og stiforløbet i boligbebyggelserne omkring det fælles grønne område videreføres i denne plan, og at der skabes kig og adgang hertil fra bebyggelsen. Der udlægges ikke større samlede fællesarealer for åben-lav bebyggelse i området på grund af områdets særlige beliggenhed ud til det store fælles grønne område. I lokalplanens østlige del udlægges to mindre fælles friarealer i tilknytning til en eventuel tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen muliggør, at grundejerforeningen kan sammenslutte sig med eller optage tilstødende grundejerforeninger. Formålet er fælles vedligeholdelse af det grønne område. Der er udlagt et grønt afstandsbælte langs Bredstrupvej, der sikrer en ensartet visuel oplevelse langs vejen. Miljøvurdering Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at lokalplanforslaget afrunder bebyggelsen ud mod det fælles grønne område på en hensigtsmæssig måde, og at principperne fra udviklingsplanen for Ullerup følges. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at forslag til lokalplan nr. 315 vedtages, og Side 19

20 2. at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Forslag til lokalplan 315 Ullerup og miljøscreening Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Christian Bro Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Ole Steen Hansen, Christian Bro Side 20

21 31 Ansøgning til cykelpuljen 2014 Sagsnr.:14/2005 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Cykelpuljen 2014 er åben for ansøgninger, om tilskud til cykelprojekter. Der kan primært søges midler til: Cykelbyer Cykelpendling Cykling til skole og fritidsaktiviteter Rekreativ cykling og cykelturisme Udvikling og demonstration Kampagner Med udgangspunkt i cykelpuljens betingelser, kan cykelpuljen ansøges om maksimalt 40 % tilskud til følgende cykelstiprojekter: 1. Bredstrupvej fra Ågade til Ydre Ringvej 2. Egeskovvej Bøgeskovvej Trelde Næsvej 3. Adelvej fra rundkørslen ved Skærbækvej til Morbærvej. 4. Indre Ringvej fra Treldevej til Fælledvej 5. Treldevej fra bygrænsen ved Fredericia til Trelde Næsvej De 5 projekter, er hver især beskrevet i bilag. Herunder er en kort beskrivelse af længde, stitype samt et prisoverslag, på de enkelte projekter. Bredstrupvej Længde: 2,1 km Stitype: Dobbeltrettet cykelsti Prisoverslag: 6,5 mio. kr. inkl. belysning Egeskovvej Bøgeskovvej Trelde Næsvej Længde: 3,75 km Stitype: Cykelsti, dobbeltrettet sti, trafiksanering Prisoverslag: 13 mio. kr. Adelvej, fra Skærbækvej til Morbærvej Længde: 1,2 km Stitype: Cykelsti i begge sider af vejen Prisoverslag: 3,3 mio. kr. Indre Ringvej, fra Treldevej til Fælledvej Længde: 0,8 km Stitype: Cykelsti i begge sider af vejen Prisoverslag: 2,3 mio. kr. Side 21

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland.

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Gennem de sidste år er der sket store omlægninger af den kommunale og regionale bustrafik i Syd og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Referat til fællesmøde med beboerforeningerne den 16. september 2010

Referat til fællesmøde med beboerforeningerne den 16. september 2010 Referat til fællesmøde med beboerforeningerne den 16. september 2010 Deltagere/præsentation: Bredstrup-Pjedsted beboerforening: Karen Pagh, Lone Nørgård og Laurits Vind Herslev borgerforening: Bjarne Hansen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere