Økonomi og kvalitet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og kvalitet 2010"

Transkript

1 og kvalitet 2010

2 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget , Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser Politikområde 1 Natur og Miljø... side 12 Politikområde 4 Kommunale Ejendomme... side 14 Politikområde 5 Veje og Trafik... side 16 Politikområde 6 Skole... side 18 Politikområde 7 Unge... side 20 Politikområde 8 Børn... side 22 2 Politikområde 9 Kultur og Idræt... side 24 Politikområde 10 Sundhed og Træning... side 26 3 Politikområde 11 Beskæftigelse... side 28 Politikområde 12 Ældre og Handicap... side 30 Politikområde 13 Psykiatri og Misbrug... side 32 Politikområde 14 Udsatte børn og unge... side 34 Politikområde 15 Integration... side 36 Politikområde 16 Erhverv og Turisme... side 38 Politikområde 17 Beredskab... side 40 Politikområde 18 Borgerservice, administrativ og politisk støtte... side 42 Politikområde 19 Finansiering... side 44 Politikområde 20 Anlæg... side 46 Oversigter Hovedoversigt... side 48 Bevillingsoversigt... side 50 Specifikation af bevilling... side 52 Tværgående Artsoversigt... side 88 Takstoversigt... side 90 Notater... side 92

3 Budget Forord 4 Byrådet vedtog den 7. oktober 2009 budgettet for : Et budget med ansvar og omtanke. Byrådets partier har gennem en lang proces arbejdet med at skabe et budget som er økonomisk bæredygtigt og robust. Vi kan nu præsentere et budget hvor dette formål er lykkedes. Udfordringer i budget De første år i Fredensborg Kommune har været sværere end forudset og der har været mange ubekendte faktorer. Det gælder finansieringsreformen og en fortsat kraftig udgiftsvækst på de områder kommunen overtog som led i Kommunalreformen. Samtidig ses for alvor virkningerne af finanskrisen og den generelle afmatning i samfundet. En krise der med ændrede konjunkturer og en stigende ledighed har forstærket den økonomiske udfordring for kommunen. De samlede virkninger heraf er udfordrende. Trods flere politiske initiativer for at styre den kommunale økonomi udviklede der sig alligevel en ubalance mellem de kommunale udgifter og de kommunale indtægter. En udfordrende opgave. En bæredygtig løsning på de økonomiske udfordringer Byrådet har ikke haft en skatteforhøjelse som et selvstændigt politisk mål, men er i situationen tilfreds med at Indenrigs- og socialministeren gav kommunen tilsagn om at måtte hæve skatten. Et tilsagn der ses som en anerkendelse af, at kommunen står i en særlig situation. Med en ubalance på 100 mio. kr. alene i 2010 har det for Byrådet været afgørende at skabe et holdbart budget. Et budget, hvor der også er plads til forbedringer og et budget, der medfører en opbygning af kassen og dermed en større robusthed i budgetperioden. Mens budgetlægningen for den første byrådsperiode i den nye Fredensborg Kommune har været omgivet af en vis usikkerhed, så har erfaringerne med de nye opgaver givet et bedre grundlag for at vurdere den økonomiske situation, ligesom Byrådet har lagt rammerne for en strammere økonomisk styring og administrativ praksis. Med udgangspunkt heri har Byrådet vedtaget et budget med ansvar. Budgettet bringes således ikke bare i balance, men sikrer en kasseopbygning over perioden. Det har krævet en hård politisk prioritering, hvor alle områder i kommunen må holde for. Som en del af budgetvedtagelsen sættes skatten op, svarende til det tilladte merprovenu på 44 mio. Det har også været væsentligt for Byrådet at kunne vedtage et budget med omtanke: Selvom vi har en særlig udfordring, så er Fredensborg Kommune en af Nordsjællands mest attraktive bosætningskommuner. Med budget 2010 skabes der gennem en stram fremadrettet styring et sikkert fundament for fremtidige investeringer i udvikling af vores kommune. Byrådet overlader derfor trygt en kommune med styr på økonomien til det nye Byråd, der starter deres arbejde den 1. januar Flere nye tiltag i budget Der er i budgettet med en ramme på kr. 135 mio. skabt finansiering til opførelse af en ny Asminderød Skole. Det har været afgørende for Byrådet, at der blev skabt ro for skolens forældre, elever og lærere. Med budgettet er sikret et godt grundlag for et langsigtet, udviklingsorienteret skolebyggeri. Der afsættes ekstra 59 mio. kr. over den næste byrådsperiode til vedligeholdelse af kommunale bygninger og legepladser. Det er vigtigt at der er gode fysiske betingelser for børn og voksne i kommunens institutioner og for fritidsbrugerne af kommunale anlæg. Der afsættes ekstra 30 mio. til udbedring og vedligeholdelse af kommunens veje og stier. Som led i regeringens overordnede målsætning om digitalisering af den offentlige forvaltning og byrådets ønske om bedre service for borgerne samt en endnu bedre styring og større effektivitet i den kommunale opgaveløsning, er der i budgettet afsat penge til øget digitalisering i den kommunale forvaltning. Der er sættes midler til nye miljøtiltag. Kommunerne skal tage deres styrkede rolle på miljøområdet alvorligt og Fredensborg Kommune vil gå foran. Energibesparelserne på budgettet skal også ses i det lys. Det er vores børns og børnebørns fremtid, der er på spil. Der er sikret budget til de sårbare borgere, hvor kommunen har et særligt ansvar. Det gælder udsatte børn og unge, personer med behov for vidtgående specialundervisning, handicappede og personer med helbredsproblemer. Der iværksættes særlige initiativer for at modvirke socialt bedrageri. I fællesskabet er det vigtigt, at alle borgere respekterer de rettigheder og pligter, der knytter sig til at modtage offentlige ydelser. Som følge af den stigende ledighed gøres en ekstra indsats for aktivering af ledige. Det er afgørende for den enkelte at kunne fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Indtægten fra salget i 2009 af et tidligere ældrecenter i Kokkedal, Brønsholmdal, friholdes til genopbygning af kassebeholdningen. Derudover sker der over budgetperioden en kasseopbygning på 79 mio. kr. for at kunne modstå uforudsete og uomgængelige merudgifter. Finansiering - ved en kombination af driftsbesparelser og skatteforhøjelse For at skabe balance i budgettet og sikre den nødvendig finansiering: - løftes personskatten med 0,8 pct. og grundskylden sænkes med 0,03 promille, svarende til et samlet provenu på godt 44 mio. kr. - gennemføres der gennemsnitlige driftsbesparelser på 3,9 pct. af driftsbudgettet. - opnås særtilskud og lånedispensationer i 2010 på 29 mio. kr., og - salget af kommunale arealer er søgt afpasset den aktuelle konjunktursituation. Driftsbesparelserne gennemføres ved reduktioner og servicetilpasninger på alle politikområder. Reduktionerne medfører stillingsnedlæggelser på alle forvaltningsområder og totalt ca. 100 stillinger eller ca. 3 pct. af kommunens samlede personalestyrke. På de respektive politikområder sker der derudover større og mindre budget- og servicetilpasninger. Det faldende børnetal medfører kapacitetstilpasninger på børneinstitutionsområdet fra 2010 og der er som følge heraf også et behov for en politisk afklaring af de parallelle udfordringer på folkeskoleområdet. På folkebiblioteksområdet forudsætter Byrådet en fornyet drøftelse af indhold og anbefalinger i den tidligere gennemførte strukturanalyse på folkebiblioteksområdet. Derudover ønsker byrådet i 2010 en evaluering af borgernes brug af den kommunale servicebus. Byrådet ser frem til et godt samarbejde om de mange elementer i budgettet for Byrådet, december

4 Generelle budgetforudsætninger Lokale vilkår i 2008 og 2009, fordi statsgarantien også i 2010 vurderes at være et bedre skattegrundlag end det Demografisk udvikling udskrivningsgrundlag som bygger på borgernes En vigtig forudsætning for budgetteringen i Fredens- indkomster. Udskrivningsgrundlaget for indkomst- borg Kommune er den demografiske udvikling. skat udgør i ,643 mia. kr. Gennem de seneste år er der sket en udvikling aftalen 2010 Skattepuljen som indebærer store demografiske udfordringer i Fredensborg Kommune, hvor kommunen gradvis får Situationen med faldende indbyggertal i kommunen og en vis skævvridning i befolkningen aldersmæssigt I alt 17 kommuner har i 2010 fået mulighed for at en stigende andel af ældre i befolkningen, mens taler i retning af, at kommunens selvbudgetterede aftalerne mellem regeringen og KL er en af foretage en justering af det kommunale skatteprovenu andelen af erhvervsaktive borgere falder. skattegrundlag er svigtende. Fredensborg Kommune de væsentligste forudsætninger i kommunernes indenfor en samlet aftalt ramme. Både indkomstskat- budgetterede sidste gang med eget udskrivnings- økonomi, idet der her udstikkes rammer f.eks. for procenten og grundskyldspromillen er omfattet af Den prognosticerede udvikling i ældre borgere grundlag i kommunens servicevækst, anlæg, lånemuligheder regeringens skattestop. Skattestoppet overholdes mellem 67 og 79 år er en stigning på 25,7 % fra og tilskud. Generelt overordnet set ved at statsskatten nedsættes med et beløb som svarer til det beløb som kommunerne lader skatten stige, sådan at alle landets borgere , mens der for de ældste borgere på 80 år og derover er tale om en stigning på 4,2 % fra Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter 6 Der er generelt tale om en stram økonomisk aftale i forhold til den almindelige servicevirksomhed. Der er samlet set et mindre rammeløft i aftalen på 1,3 mia. kr., bestående af 0,8 mia. kr. på det specialiserede socialområde og 0,5 mia. kr. vedrørende demografi. Løft i offentlige investeringer Regeringen og KL er enige om at håndtere effekterne af finanskrisen, ved at fremrykke offentlige anlægsinvesteringer. betaler mindre i statsskat i Skatten sættes op i 2010 Muligheden for skatteforhøjelse er målrettet kommuner, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Indenrigs- og Socialministeren har givet Fredensborg Kommune tilsagn om at måtte hæve skatten, svarende til et merprovenu på 44 mio. kr. Provenuet hjemtages som en kombination af forhøjet indkomstskat (0,8 pct. stigning), og nedsat grundskyldspromille (0,03 promille). Som nævnt sker der samtidig et fald i perioden i børn og voksne i den erhvervsaktive alder. Samlet set forventes der et lille fald i befolkningstallet fra på 142 personer. Udviklingen betyder stigende udgifter til ældrepleje, som ikke i tilstrækkelig grad opvejes af faldet i de øvrige demografisk betingede aktivitetsområder. Den demografiske udvikling, indekseret 130 Valg af Statsgaranti betyder, at Fredensborg modtager den skatteindtægt, som staten har tilbudt kommunen i Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at kommunen selv beregner de forventede skatteindtægter for 2010 på baggrund af borgernes indtægtsgrundlag. Denne mulighed er interessant, hvis kommunens egne beregninger viser, at der vil komme højere skatteindtægter end de statsgaranterede. For eksempel i vækstperioder hvor der bygges mange 7 Der skal ske et markant løft af nyinvesteringer og Enkelte kommuner i landet har sat skatten op uden at 125 nye boliger i kommunen. vedligeholdelse af bl.a. folkeskoler og daginstitutioner, få tilsagn til dette. Dette indebærer en overskridelse 120 for at øge beskæftigelsen. Der er desuden ikke aftalt et loft for de kommunale anlægsinvesteringer i ,3 mio. kr. fra kvalitetsfond af rammen for skatteforhøjelse og det vil blive sanktioneret med modregning i bloktilskuddet delvist for den enkelte kommune, delvist for kommunerne under et. Effekten af dette for Fredensborg Kommune Leasingforpligtelser i betinget tilskud vil være en modregning på ca. 0,5 mio. kr. 100 Fredensborg Kommune havde primo 2009 leasing- En af finansieringsmulighederne til at løfte de offentlige investeringer er tilskud via kvalitetsfondsmidlerne, som er tiltænkt forstærket bygningsvedligeholdelse på børneområdet, skoleområde samt ældreområdet. Fredensborg Kommune modtager i 2010 et betinget tilskud på knap 28,3 mio. kr. Tilskuddet er betinget af, at kommunen har et minimumsniveau for anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområder i budget 2010 på 56,6 mio. kr. Særtilskud Fredensborg Kommune har ansøgt og fået tilsagn om et særtilskud på 7 mio. kr. i 2010 fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner Udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde Som et særligt tema i 2010 har økonomiaftalen fokus år 6-16 år år år 80+ år Budgettering af skatterne forpligtigelser for i alt 426,3 mio. kr. De 426,3 mio. kr. udtrykker den aktuelle værdi af de leasede genstande. Leasingforpligtelser Mio. kr. Primo 2009 IT-udstyr / møbler 18,88 Køretøjer / materiel 8,97 Bygninger 398,43 Leasingforpligtelser i alt 426,28 på opbremsning i udgiftsvæksten på det specialise- De kommunale skatter er kommunens hovedindtægts- Lånepuljer rede socialområde, dvs. området for udsatte børn kilde. Fredensborg Kommune kan hvert år vælge Hovedparten af beløbet vedr. bygningsleasing vedrører Samlet set er de statslige lånepuljer forøget i forhold og unge samt voksenhandicappede og udsatte selv at budgettere udskrivningsgrundlaget for en aftale fra 1999 hvor kommunen solgte fem skoler til Fredensborg Kommune har i 2010 opnået grupper. Målet er at disse udgifter ikke fortrænger indkomstskatteindtægterne samt ejendomsskatterne i Nivå, Kokkedal og Karlebo for en 25 årig periode, tilsagn om at kunne optage lån på 23,9 mio. kr. til de øvrige serviceområder i den kommunale service. (selvbudgettering) eller vælge et statsgaranteret og i stedet indgik i et leasingarrangement på samme finansiering af anlæg. Væksten på det specialiserede socialområde har udskrivningsgrundlag for skatteudskrivningen. ejendomme. været langt højere end på de øvrige serviceområder. Dette er en problematik der også kan konstateres Fredensborg Kommune har for budget 2010 valgt Indtægterne fra salget er deponeret og modsvarer i Fredensborg Kommune. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, ligesom leasinggælden til bygninger. Leasede køretøjer

5 omfatter en bred vifte f.eks græsklippere, minibusser og hjemmeplejens biler. Budgetlægning og proces 8 IT udstyr omfatter PC er, servere, IP-telefoner samt videoovervågning Det økonomiske styringsgrundlag Fredensborg Kommune anvender overordnet set mål- og rammestyring med udbredt decentralisering og uddelegering af ansvar. Budgettet er delt op i 19 politikområder. På fem politikområder er der herudover en opdeling i rammestyrede og indsatsstyrede udgifter, som er underlagt forskellige styringsvilkår. Kommunen har i 2009 udviklet nye styringskoncepter, bla. med henblik på at kunne håndtere udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde (udsatte børn og unge og voksenhandicapområdet), den vidtgående specialundervisning og beskæftigelsesområdet, som alle indgår i de indsatsstyrede udgifter. De indsatsstyrede områder er således de lovtunge områder, som er vanskeligt styrbare og hvor tiltag i forhold til udgiftsstyringen er beskrevet i masterplaner. Masterplaner På de indsatsstyrede områder bliver der hvert år udarbejdet økonomiske masterplaner. Masterplanerne skal præcisere hvilken indsats og hvilke initiativer, der skal tages for at sikre, at udgifterne på området minimeres. Formel behandling af budgettet Kommunens budget skal godkendes af Byrådet senest den 15. oktober forud for budgetåret. Det er udvalget, der fremsætter budgetforslaget og Byrådet skal behandle det to gange. Budgettet fastsættes for budgetåret og tre overslagsår. Dette budget er således for perioden De gældende takster for budgetåret fastsættes efterfølgende på baggrund af det vedtagne budget. Disse regler er fastsat af Indenrigs og Socialministeriet, og gælder for alle landets kommuner. Budgetproces Forud for budgetvedtagelsen i Fredensborg Kommune er der gået en lang proces, politisk såvel som administrativt. Budgetarbejdet følger et årshjul, der løber fra det tidlige forår til den endelige budgetvedtagelse i oktober måned. Der er årligt 2 budgetseminarer, et i april og et i august, hvor byrådet mødes og drøfter det kommende års budget. Udmøntningsfase Budgetvedtagelse oktober Beslutningsfase Januar Forberedelsesfase Budgetseminar april Styring og ledelse Fredensborg Kommune arbejder ud fra en klar rollefordeling mellem politikere, administration og institutioner. Kommunens styringsfilosofi bygger på princippet om mål og rammestyring og fastlægger klar og entydig central styring og udbredt decentral ledelse. Det betyder, at opgaverne løses og udvikles, hvor fagligheden er størst og tættest på borgernes behov. Byrådet og direktionen fastlægger således mål, rammer og fælles retningslinjer, mens afdelinger og institutioner har ansvar for egen drift, udvikling og prioritering, under hensyn til centrale mål og rammer. De enkelte afdelingsledere og institutionsledere i Fredensborg Kommune har ansvar for egen økonomi, faglig drift og udvikling, og de budgetansvarlige ledere har et selvstændigt frirum indenfor de centrale mål og rammer. sk styring Budgettet fastlægges ved at Byrådet afgiver bevillinger. En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter, indenfor fastsatte rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. At bevillingsniveauet er fastsat til politikområde indebærer, at det kræver en tillægsbevilling, at overføre beløb mellem politikområder, også selvom disse er inden for samme udvalgsområde. Såfremt et beløb skal flyttes mellem politikområder, kan fagudvalgene søge en tillægsbevilling ved en af de årlige 3 budgetrevisioner. Aktiv budgetopfølgning Der sikres en tæt opfølgning på forbrugsudviklingen og på eventuelle ændringer i forudsætningerne for budgettet, idet der foretages 3 former for budgetopfølgning: Budgetopfølgning som er den månedlige kontrol, som de budgetansvarlige foretager af deres økonomi. Budgetrevision, hvor budgettet kan justeres og som foretages 3 gange årligt (pr. 30. april, 31. juli og 30. november) sk orientering som er en månedlig status på kommunens økonomi, der forelægges økonomiudvalget til orientering. 9 Det sker ved at der i masterplanerne indgår budgetmodeller, som beskriver områdets aktivitet ved priser og mængder. Men også i form af beskrivelse af tiltag på området f.eks. i form af revisitering af sager, gennemførelse af konkrete projekter, indførelse af nye arbejdsmetoder, forbyggende indsatser, ændring i arbejdsgange, justering i visitationskriterier mv. Masterplanen skal hvert år forelægges fagudvalget efter budgettets vedtagelse. Budgetseminar august Bearbejdningsfase Efter 1. behandlingen og frem til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget pågår forhandlinger på tværs af de politiske partier. Disse forhandlinger kan resultere i en budgetaftale, hvor et flertal i Byrådet er enige. Byrådet har fastsat bevillingsniveauet sådan, at der gives en bevilling til hvert af kommunens 19 politikområder. Et politikområde omfatter ensartede aktiviteter indenfor kommunens virksomhed fx børn, beskæftigelse, veje og trafik mv. Såfremt der ikke kan opnås politisk enighed om en budgetaftale, fremsætter hvert parti eller liste ændringsforslag, som sættes til afstemning ved 2. behandlingen. De ændringsforslag der er flertal for, vil efterfølgende indgå i budgettet for de kom- mende år.

6 Budget I tal og tekst Resultatopgørelse 2010 Nettotal i millioner kr./ 2010 priser Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011 Budgetoverslagsår 2012 Budgetoverslagsår 2013 skattefinansierede område indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Diftsudgifter Byudvikling Transport Undervisning Sundhedsområdet Sociale opgaver Administration Drift i alt Pris- og lønstigning Renter resultat af ordinær diftsvirksomhed Det økonomiske resultat i budget Resultatopgørelsen viser det enkelte års resultat enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det økonomiske resultat for budget år 2010 er en kasseopbygning på 23,7 mio. kr. og for den samlede budgetperiode fra er der tale om en budgetteret kasseopbygning på godt 79,2 mio. kr. Kasseopbygningen er vedtaget i budgettet med den klare hensigt, indenfor den nuværende budgetperiode , at sikre en bæredygtig kassebeholdning i Fredensborg Kommune. Budgetteret overskud på den ordinære drift Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud med 58,8 mio. kr. i 2010, et overskud som vokser i budgetoverslagsårene, frem til 2013 som er budgetlagt til at have et overskud på den ordinære drift med 94,6 mio. kr. Over 4 år skabes et overskud på den ordinære drift på 327,7 mio. kr. Forbrug på anlæg og nettolåntagning Resultat af anlæg indebærer imidlertid et merforbrug over 4 år på 230,1 mio. kr. Således vil en del af driftsoverskuddet blive anvendt til finansiering af en række anlægsprojekter, herunder Ny Asminderød Skole som den væsentligste udgift på anlægsområdet. Resultat af lån viser, at en del af driftsoverskuddet ligeledes vil finansiere udgifter til afbetaling på låntagningen af kommunens gæld som andrager ca. 515,8 mio. kr. primo Nettolåntagningen, dvs. afdrag på lån fratrukket låneoptag, indebærer udgifter for 20,6 mio. kr. i den samlede budgetperiode. anlægsudgifter Byudvikling Transport Undervisning Sundhedsområdet Sociale opgaver Administration resultat af anlæg resultat I ALT lån og balanceforskydninger Optagne lån (alm. drift) Afdrag på lån Nettolåntagning Tilgodehavender resultat af lån og balanceforskydninger resultat i alt

7 Politikområde 1 Natur og Miljø offentliggørelser og dokumentation i det hele taget. I forbindelse med strukturreformen blev der fx indført en kvalitetsstyringslov, der pålægger kommunerne at indføre et omfattende kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Affald En række nye lovtiltag på affaldsområdet vil kræve vedtagelse af nye regulativer for henholdsvis husholdningsog erhvervsaffald, ny opkrævningsform for gebyrer for erhverv, nye registreringer af affaldsdata mv. Fredensborg Kommune ønsker at være en grøn og sund kommune, og her spiller indsatsen på naturog miljøområdet naturligvis en central rolle. Området omfatter myndighedsbehandling på natur- og miljøområdet, samt naturpleje og vedligeholdelse af vandløb. I flg. affaldsplan 2009 vil byrådet bl.a. Forebygge tab af ressourcer ved genanvendelse og energiudnyttelse. Mindske klimapåvirkningen fra affaldshåndter-ingen ved at genanvende, forbrænde med effektiv energiudnyttelse og være opmærksom på fx energiforbruget ved indsamling Implementering af Miljømålsloven Særligt økonomisk og arbejdsmæssigt krævende bliver implementeringen af Miljømålsloven, som udmønter EU s vandrammedirektiv og habitatdirektiv. Loven forudsætter, at der senest i 2015 er opnået god økologisk kvalitet i overfladevand og grundvand. Kravene fastsættes i en Vandplan, som skulle foreligge ved udgangen af 2009 fra Miljøcenter Roskilde. Herefter skal kommunen i 2010 udarbejde en handle- Vand, spildevand i nyt selskab Fra 2010 er kommunens forsyningsaktiviteter i forhold til vand, spildevand og affald overført til kommunalt ejede aktieselskaber. Det sker som led i en statslig reform af vandsektoren, og har bl.a. som formål fuldstændig adskillelse mellem myndighed og drift. Det betyder samtidig, at der skal sættes fokus på at få etableret gode samarbejdsrelationer mellem de nye selskaber og kommunen, således at vi samlet kan sikre 12 Arbejdet omfatter følgende hovedområder: Natur- og naturområder Vandindvinding og grundvand Spildevand Affald Industri og landbrug Jordforurening Vandløb og søer Varmeforsyning Råstoffer Badevand Olietanke, støjgener, rotter, mv. og håndtering af affald. Endvidere er det besluttet, at der skal udarbejdes en miljøpolitik og bekæmpelsesplan for bjørneklo. Serviceniveau Området varetager langt overvejende myndighedsbehandling. Kun vandløbsvedligeholdelse og naturpleje ligger udenfor dette område. Vedligeholdelsen af vandløb sker som fastlagt i gældende regulativer, plan og de nødvendige tiltag skal være gennemført i Kravene vil kræve tiltag på både kloaksystemet og i vådområderne. I forbindelse med kommunens fremsendte input til vandplanernes idèfase, blev det opgjort, at de forventede samlede tiltag for Fredensborg Kommune med et meget groft overslag vil andrage i størrelsesordenen 156 mio. kr. Forslaget til vandplaner er dog forsinket fra statens side. Vand og oversvømmelser, ny lov undervejs Det ændrede nedbørsmønster med våde vintre og meget kraftige sommerregnhændelser vil give store udfordringer i relation til håndtering af regnvand opfyldelse af krav udmeldt i henhold til Miljømålsloven. Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget sket en betydelig økonomisk oprustning i forbindelse med implementering af Miljømålsloven, idet der til denne store opgave med forbedring af vandmiljøet samlet er afsat 8,5 mio. kr. i perioden Ligeledes er der til implementering af kvalitetsstyringsloven afsat hvert år i budgetperioden og omfanget af tilsyn med virksomheder og landbruget er fastlagt af lovgivningen. vand på. Både lokalt på de enkelte ejendomme i budgettet til politikområde Kommunale grønne fremover og kræve nye måder at håndtere regn- Budget til vedligeholdelse af vandløb indgår desuden Politiske resultatkrav eller målsætninger: I flg. Kommuneplan 2009 vil byrådet indenfor de ved at nedsive og forsinke vandet mest muligt og områder, som fra 2011 forventes at blive nedlagt som næste 5 år Som udgangspunkt for naturstrategien, og dermed generelt ved at oversvømme enge og lavtliggende selvstændigt politikområde. Budgettet på Kommunale prioritering af naturplejen, gennemgås naturområderne arealer ved store regnskyl. Denne problemstilling grønne områder er i 2010 på ca. 8,1 mio. kr. i kommunen - indledningsvis de kommunalt er taget op i kommuneplan 2009 og vil blive central Vedtage en samlet Naturstrategi, herunder bl.a. handlingsplaner som understøtter naturgenopretning og naturpleje på kommunale og private første naturplejeprojekter er gennemført på to Lov om vurdering og styring af oversvømmelser Natur og Miljø ejede arealer - med hensyn til naturindholdet. De i en blå plan og ved revision af spildevandsplanen. Kr. pr. indbygger, regnskab 2008 arealer i dialog med lodsejere og nabokommuner. Arbejde for gennemførelsen af Nationalpark overdrev ved Fredensborg, hvor der er fjernet opvækst af træer og buske, hegnet og udsat får. forventes vedtaget i Folketinget i Loven pålægger staten at vurdere risikoområder for Fredensborg Kommune 110 Sammenligningsgruppe 84 Kongernes Nordsjælland. Dermed får denne tørre, lysåbne naturtype, som oversvømmelser samt udarbejde kort over disse Region Hovedstad 90 Skabe grundlag for et rigere dyre- og planteliv ikke er almindelig i kommunen, bedre vilkår. områder. Efterfølgende skal kommunerne udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser. Planerne Landet 112 og sammenhængende natur, også på tværs af kommunegrænser. Fredensborg Kommune ligger i forhold til landet på skal koordineres med vandplanerne efter Miljømålsloven. Kilde: Som med mange nøgletal skal der fortolkes forsigtigt, for de næsten samme niveau i udgifter, men ligger højere Forbedre mulighederne for naturoplevelser. enkelte kommuner er meget forskellige i forhold til de udfordringer, de står over for. end både sammenligningsgruppe og Region Hovedstaden. Skabe særligt fokus på grønne områder, vand og bæredygtigt byggeri. Natur og Miljø Vedtage en Blå plan, som beskriver problemer Perspektiver for området 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 og løsningsmuligheder i forbindelse med den Politikområdet total øgede nedbør og mulige havstigninger som følge af klimaforandringer. Planen vil være en del af arbejdet med at forbedre kvaliteten af Lovgivning afstikker nye rammer Lovgivningen på området er meget omfattende, og der kommer stadig nye tiltag i form af lovændringer, Fredningserstatninger Vedligeholdelse af vandløb Kystsikring nye regler mv. Samtidig stilles der stadig vandløb, søer og kystvande. Fælles formål Recipientkvaliteter og spildevand stigende krav til indberetninger, afrapporteringer, Vandindvinding Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v er i årets priser, er i 2010-priser Skadedyrsbekæmpelse

8 Politikområde 4 Kommunale Ejendomme Politikområdet omfatter drift og vedligeholdelse af de 155 ejendomme, som huser kommunens institutioner (skoler, haller, daginstitutioner, ældre institutioner mv.) og faciliteter. I alt er der tale om ca m 2 bygninger med tilhørende udearealer. Serviceniveau Området arbejder med en udstrakt inddragelse af brugerne og de enkelte fagområder i forbindelse med både den daglige drift og vedligeholdelse af bygningsmassen og ved anlægsprojekter. Perspektiver for området Ejendomsområdet er fortsat præget af en meget varieret standard. Kommunens bygningsvedligeholdelse skal styrkes så risikoen for udfald i form af manglende tilgængelighed eller problemer med indeklima reduceres. Konkret arbejdes på bygningssyn med en kategorisering af bygningernes nuværende standard. Herunder skal også bygningernes sikringsanlæg (tyverialarmer mv.) gennemgås, og der skal fastlægge en fælles fremadrettet servicestandard Serviceniveauet på vedligeholdelsen af kommunens bygninger har været nedjusteret i budgettet i de forudgående år og da der samtidig er et efterslæb på bygningernes vedligeholdelse, har Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet at afsætte ca. 15 mio. kr. hvert år i budgetperioden til genopretning af bygningerne. De afsatte midler fra budgetvedtagelse til bygningsvedligehold og genopretning indgår dog i budgettet på politikområdet Anlæg. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med, at Byrådet Driften vedrører blandt andet for kommunens bygninger. allerede ved sidste års budgetvedtagelse afsatte ca. Kommunale Ejendomme har udarbejdet et servicekoncept, 19 mio. kr. hvert år i budgetperioden til ekstraordinær Bygningers tekniske installationer, Klimaskærm, Sikkerhedsarbejder på legepladser (ved skoler og institutioner), Indvendig vedligeholdelse af nagelfast udstyr (ved skoler og institutioner), Fælles rengøringsaftaler, Risikostyring, Energistyring Tilsyn med til og fraflytning af kommunale udlejningsejendommerelationer med det formål at præcisere samarbejds- og ansvar overfor brugerne i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger. Samtidig arbejdes med at medinddrage de lokale brugere og ledelse i det fælles ansvar for de kommunale bygninger, som alle har del i. Der arbejdets intensivt med energioptimering på de kommunale bygninger, både med investeringer, måleraflæsninger og brugeradfærd, der nedsætter energiforbruget. Kommunen står over for en stor og spændende opgave med byggeri af en ny skole i Fredensborg. Den skal erstatte Asminderød Skole, og bliver placeret syd for Humlebækvej op til Knurrenborgvang, hvilket giver spændende pædagogiske muligheder. I 2010 vil der blive udarbejdet byggeprogram og byggeriet forventes udbudt, således at skolen kan stå færdig medio Det er vedtaget, at alle daginstitutioner skal tilbyde madordning. I den forbindelse er Kommunale vedligeholdelse af bygninger og lejepladser. Således er der nu afsat et betragteligt beløb samlet set til udbedring og vedligehold af kommunens bygningsmasse og lejepladser. Forskydningen af skolebyggeriet Ny Asminderød Skole har betydet, at der i budgetperioden ligeledes afsættes samlet 14 mio. kr. til leje af pavillonerne som, indtil Ny Asminderød Skole står klar, gør det ud for skolens lokaler. 14 Ejendomme i gang med at gennemgå og ombygge Der er på politikområdet i budgetperioden Budgetansvaret er forankret i afdelingen Kommunale Ejendomme, som har det overordnede ansvar for varetagelsen af opgaver i samarbejde med de enkelte institutioner og et antal eksterne leverandører. Der arbejdes for, at Fredensborg Kommune bliver en kommune med bygninger af høj vedligeholdelsestand. Herunder, at Kommunen opfattes og anerkendes som en professionel rådgiver i forbindelse med om-, ny- og tilbygning ved kommunale ejendomme. alle daginstitutioners køkkener, så godkendelse fra Fødevare Region Øst kan opnås. Kommunens energistyring optimeres, så forbrug kan kortlægges og følges. Udgifter på energiforbruget skal 2013 forudsat en energibesparelse på 10 mio. kr., hvortil administrationen udarbejder forslag til konkrete initiativer og investeringer. Beløbet indebærer en reduktion af budgettet som således skal finansieres via energibesparelserne. Kommunale Ejendomme står for energioptimering, bygningsgennemgang og tilstandsbeskrivelse af alle kommunale bygninger. Der er på området store udfordringer med efterslæb på den almindelige bygningsvedligeholdelse. nedbringes, og dette skal ske dels med investeringer dels med ændret brugeradfærd. Investeringer i udskiftning af bl.a. tekniske anlæg vil blive udført Budget til vedligeholdelse af udearealer ved kommunale institutioner indgår i budgettet til politikområde Specielt skoler, haller og institutioner har både på baggrund af den forestående energimærkning Kommunale grønne områder, som fra 2011 forventes indvendigt og udvendigt store mangler ved vedligeholdelsen, (EMO). I henhold til aftale mellem KL og regeringen at blive nedlagt som selvstændigt politikområde. Der samtidig med at flere bygninger skal alle energibesparende projekter, som identificeres er i budget samlet set afsat ca. 8,1 mio. Politiske målsætninger har utidssvarende indretning. i EMO med en tilbagebetalingstid under 5 år, udføres. kr. på politikområdet Kommunale grønne områder. Der arbejdes efter følgende mål på området: Sikre at bygningernes vedligeholdelsesstand Mange af kommunens skoler og institutioner er Kommunale ejendomme ikke forringes og at fælles servicestandard bygget i slutningen af 1960 erne og starten af 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 implementeres erne, og udearealerne er anlagt samtidig. Politikområdet total Implementering af rengøringspolitikken i alle Jordforsyning, fritidområder, Der er kun renoveret få steder, så legepladser og driftbygninger og -pladser diverse fælles formål mv. kommunale bygninger. udearealer er udformet, som da de blev anlagt, Sikre at køkkener i daginstitutioner kan og er nu meget nedslidte. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller godkendes i forbindelse med implementering af Folkeskoler madordning. Der er i forbindelse med budget 2010 afsat ekstra- Skolefritidsordninger Nedbringelse af energiforbruget og forbedring ordinære anlægsmidler de næste fire år til bygningsmassen Folkebiblioteker og legepladser for i første omgang at Øvrige undervisning og kultur, af indeklima. herunder museer mv. Udarbejdelse af energipolitik. stabilisere vedligeholdelsen og sikre at yderligere Dagtilbud for børn forringelse ophører. Tilbud til børn og unge m. særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov er i årets priser, er i 2010-priser Administrationsbygninger

9 Politikområde 5 Veje og Trafik De største indsatsområder er kollektiv trafik og veje. I de senere år er der konstateret stigende omkostninger til de buslinjer, som kommunen har det økonomiske ansvar for. Det betyder, at der er 16 Området omfatter den trafikale infrastruktur og busdrift. Infrastrukturen består af ca. 230 km offentlige veje, ca. 100 km stier samt 88 broer og tunneller. Endelig er der ca. 40 km private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed. De offentlige veje er klassificerede efter vejenes funktion. Busdriften består af 10 buslinjer, 2 natbuslinjer samt en servicebus, der kører i fast køreplan.derudover kører en telebus efter behov. Politiske målsætninger Nedenstående planer er fortsat gældende for området: Gennemførelse af Busplan for Fredensborg Kommune Gennemførelse af Trafiksikkerhedsplan 2009 (godkendes primo 2010) Endvidere har Byrådet ved budgetvedtagelsen for budget vedtaget: Genopretning af vejkapitalen Serviceniveau Veje og stier Kvaliteten af veje og stier udtrykkes ved et skadespoint, som er afpasset efter vejens klassificering. Serviceniveauet for vintertjenesten er afpasset vejens betydning og er opdelt i tre vintervejklasser. Klasse A har afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik og tilstræbes holdt farbare hele døgnet. Klasse B tilstræbes holdt farbare mellem 05:00 og 22:00, mens der på klasse C alene udføres vintertjeneste indenfor normal arbejdstid. Serviceniveauet for vejbelysningen følger Dong Energys servicestandarder. Belysningen er stort set udskiftet overalt til energibesparende armaturer i forbindelse med kabellægningsprojektet. Kommunen har i en årrække ligget blandt de laveste med hensyn til trafikuheld pr. indbygger i Hovedstadsregionen. Dette perspektiv ønskes fastholdt med vedtagelsen af den nye Trafiksikkerhedsplan Busdrift Serviceniveauet for busdriften er baseret på Movias definitioner, som anvendes generelt i Hovedstadsområdet, og er indarbejdet i kontrakterne med operatørerne. Perspektiver for området Veje og stier udgør en kapitalværdi, som forringes, hvis der ikke sørges for en passende løbende vedligeholdelse. I øjeblikket er den manglende vedligeholdelse det såkaldte efterslæb - opgjort til ca. 25 mio. kr. I budgetperioden er dette beløb nu indarbejdet. Infrastrukturen skal ses som et samlet hele, hvor der også skabes gode forhold for gående og cyklister. I 2010 vil der blive fokuseret på disse grupper i forbindelse med en gennemgang af stinettet. Det offentlige vejareal anvendes i praksis til mange formål ofte til en del gene for trafikken. Det søges nu begrænset ved at indføre betaling for denne særlige råden over vejarealet. I løbet af 2010 vil de sidste luftledninger til forsyning af vejbelysningen forsvinde. Samtidigt er master og armaturer udskiftet til nye og energibesparende typer. Busdriften er blevet udvidet med en servicebus, der betjener de fire større bysamfund. Samtidigt er telebusordningen blevet omlagt, hvorved det har været muligt at indskrænke driften på andre ruter, så der alt i alt er opnået en mere rationel drift. Desværre har det ikke været tilstrækkeligt til at dække de stigende udgifter til buskørsel, hvorfor det også har været nødvendigt at nedlægge tyndt besatte ruter for at få økonomien til at hænge sammen. skærpet fokus på optimering og trimning. Budgettet er reduceret med 1,8 mio. kr. pr år i forbindelse med denne optimering. Vejområdet tilføres i budgetperioden en ekstra bevilling på godt 30 mio. kr. til genopretning af såvel vej/sti- som brokapitalen. Beløbet er afsat med 18,1 mio. kr. i 2012 og 12,1 mio. kr. i 2013 Dette giver mulighed for en optimering af vedligeholdelsen, når udgangspunktet først er skabt. Herefter kan vedligeholdelsen gennemføres efter en langsigtet og økonomisk optimal plan til gavn for trafikanterne. Der er i budgettet afsat 1,5 mio. kr. årligt til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger med baggrund i Trafiksikkerhedsplan Målet er, at Fredensborg kommune fortsat skal ligge blandt de kommuner i hovedstadsområdet med færrest uheld pr indbygger. Det øgede budget for genopretning af vej-, sti- og brokapitalen samt trafikfremmende foranstaltninger indgår i budgettet på politikområdet Anlæg. Budget til renhold af rabatter og parker indgår i budgettet til politikområde Kommunale grønne områder, som fra 2011 forventes at blive nedlagt som selvstændigt politikområde. Budgettet samlet set på Kommunale grønne områder er i 2010 ca. 8,1 mio. kr er i årets priser, er i 2010-priser Vejvæsen, kr. pr. indbygger, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 930 Sammenligningsgruppe 938 Region Hovedstad 964 Landet 878 Vejvæsen, kr. pr. meter vej, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 154,7 Sammenligningsgruppe 238 Region Hovedstad 263 Landet 62,6 Vejvæsen, Vejlængde pr. indbygger (km.), regnskab 2008 Fredensborg Kommune 6 Sammenligningsgruppe 4,9 Region Hovedstad 5 Landet 14 Kilde: Som et fremgår ovenfor, så ligger serviceniveauet målt i kroner gennemgående lidt under sammenligningsgruppen og regionen. Veje og Trafik 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total Strandområder Sandflugt Driftsbygninger og -pladser Øvrige fælles funktioner Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Busdrift

10 Politikområde 6 Skole udvikling og samtidig udnytte forældrenes ressourcer og viden om deres barn. Se den seneste kvalitetsrapport for skoleåret 2007/2008 på 18 Området omfatter kommunens folkeskoletilbud for børn og unge i alderen fra 6 til 16 år. Budgettet på i alt 396 mio. kr. dækker udover folkeskolerne, specialområdet og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), kommunale og regionale specialskoler, bidrag til private og kommunale skoler, bidrag til EGU, produktionsskoler og efterskoler samt befordring af normal- og specialbørn. Der er i alt ca børn og unge i alderen fra 6 til 16 år, hvoraf ca går i de kommunale folkeskoler. Politiske målsætninger Børne- og ungepolitikken foreskriver at der skal skabes helhed og sammenhæng i børn og unges liv. Der er derfor indført en samarbejdsmodel for skoler og institutioner organiseret omkring de fire store bysamfund og et områdesamarbejde med udgangspunkt i skoledistrikterne. Der er i 2009 nedsat en projektgruppe der skal udarbejde forslag til en ny børne- og ungepolitik gældende for 2010 og frem. Byrådet besluttede i 2009 en ny skoleudviklingsstrategi. I skoleudviklingsstrategien beskrives en række fremtidstemaer, som alle skoler skal arbejde med: Internationalisering og interkulturalitet Bæredygtighed og sundhed Netværk og kommunikation Innovation, iværksætteri og entreprenørskab I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 er det endvidere besluttet at der skal opføres en ny skole ved Wilhelmsro i Fredensborg bysamfund, som skal stå færdig medio 2012, til erstatning for Asminderød Skole. Endvidere er det i budgettet besluttet at drøfte hvorledes skolestrukturen kan tilpasses det faldende børnetal. Serviceniveau I Fredensborg Kommune ligger udgiftsniveauet på normalskoleområdet ca. 10% lavere end i sammenligningskommunerne. I Fredensborg Kommune går en større andel af lærernes arbejdstid til undervisning (716 timer) end i sammenligningskommuner og landsgennemsnittet (710 timer). Klassekvotient indenfor normalområdet i Fredensborg Kommune er på 21,7 elever pr. mod 20,1 elever på landsplan. Sammenlignes med landsgennemsnittet ligger karaktergennemsnittet i Fredensborg Kommune 8% over, og 10 % over sammenligningskommunerne. Lærer-elevratioen på 11,6 er den højeste blandt sammenligningskommuner, og højere end landsgennemsnittet på 11,1. Elevfraværet i Fredensborg Kommune er på 5%, og er det laveste blandt sammenligningskommunerne. Perspektiver for området Vedligeholdelse af skolerne Der er i budget 2010 og i overslagsårene afsat midler til en øget vedligeholdelsesindsats på skoleområdet, både indvendigt og udvendigt. Ny Asminderød Skole Byrådet har besluttet at sætte byggeriet af en ny skole i gang. Hensigten er at skabe et godt grundlag for et langsigtet, udviklingsorienteret skolebyggeri med idræts- og fritidsfaciliteter. Udvikling af undervisningen Interaktive, elektroniske tavler, smartboards, har skabt grundlag for nye pædagogiske landvindinger på alle alderstrin i såvel normal- som specialklasser. Tavlerne skaber øget motivation og opmærksomhed omkring tilegnelsen af ny viden og øger de reelle muligheder for at tilgodese såvel de stærke som de svage elevers behov. Inklusion Det er en opgave for skolerne at kunne rumme og dermed undgå udskillelse af elever med trivselsproblemer og adfærdsvanskeligheder. Derfor opretter skolerne bl.a. AKT- centre (aktivitet, kontakt, trivsel) og familieklasser med det formål, at øge forældrenes ansvar for deres børns skole- Vidtgående specialundervisning. Der er indgået et tæt samarbejde mellem Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Kommune (netværk 1) vedr. den vidtgående specialundervisning med henblik på udvikling af fælles og mindre indgribende tilbud på området. Partnerskab Fredensborg Kommune er indgået i Partnerskab for Folkeskolen sammen med Kommunernes Landsforening og 33 andre kommuner omkring fire indsatsområder: Ledelse, evaluering, faglighed og inklusion, samt undervisning af tosprogede. Formålet er at øge elevernes udbytte af undervisningen. Partnerskabet afsluttes sommer Kvalitetsrapport Der skal hvert år, jvf. lovgivningen, udarbejdes en kvalitetsrapport. Fredensborg Kommune har fået dispensation herfra, således at den ikke udarbejdes i fuld omfang for skoleåret 2008/2009. Rapporten fungerer dels som det lovpligtige tilsyn, dels som statusbeskrivelse på, hvordan det faktiske liv udspiller sig ude på skolerne fra år til år. Formålet med rapporten er således at sikre dokumentation og at bidrage til åbenhed om kvaliteten af kommunens skoler er i årets priser, er i 2010-priser Stigningen fra regnskab 2008 til korrigeret budget 2009 skyldes den almindelige årlige prisfremskrivning, og primært lønfremskrivning, men indeholder også korrektioner foretaget i 2009, såsom besparelser og overførsler mellem årene. Stigningen på kun 1 mio. kr. fra budget 2009 til 2010 skyldes at lønfremskrivning i 2010 udlignes af besparelser på 11,6 mio. kr. Det faldende udgiftsniveau i overslagsårene skyldes besparelser på 4 mio. kr., og regulering af budgettet som følge af et fald i antallet af børn og unge i alderen 6-16 år. Endvidere er der lagt en besparelse på 4 mio. kr. ind på budgettet for 2010 som følge af ændret skolestruktur. Folkeskolen Kr. pr årige, regnskab 2008 Fredensborg Kommune Sammenligningsgruppe Region Hovedstad Landet Kilde: Inklusive privatskoler og fællesudgifter, med korrektion for sale og lease back. Skole 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m v. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf folkesk.lovens 20, 2 og 5 Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Særlige dagtilbud og særlige klubber Kommissioner, råd og nævn

11 Politikområde 7 Unge Der arbejdes med forskellige opgaver inden for området: Politiske målsætninger Nedenstående målsætninger indgår i en netop Koordinering og udvikling af Ungecenters aktiviteter og undervisningstilbud SSP Fredensborg Ungdomsskole almen undervisning og andre aktiviteter for unge Drift af ungdomsklubområdet (3 ungdomsklubber i kommunen samt en række andre klublignende tilbud for unge) Møllevejens Skole et alternativt undervisningstilbud udarbejdet Budgetanalyse af Ungeområdet, som er behandlet og vedtaget af Skoleudvalget i august 2009: Udvikling af nyt tilbud til unge i Humlebæk bysamfund. En fortsættelse af den overordnede strategi for ungdomslivet i de øvrige bysamfund. I Fredensborg By er ungdomsklubben Alexandra House (AH) omdrejningspunktet om ungeaktiviteter. AH samarbejder og koordinerer arbejdet med Perspektiverne for området er en fortsættelse af dette arbejde, og er formuleret som politiske målsætninger ovenfor. stilling, som harmonerer med indsatserne i Partnerskabsaftale med Integrationsministeriet og delvis finansieres her fra. Nedlæggelse af stilling til grafisk kommunikation. for unge fra 8. klasse øvrige aktører på området. Ydelserne købes i stedet ude i byen En lille reduktion af timetallet for elever på I Nivå og Kokkedal er aktiviteterne mere spredt. Serviceniveau Mange unge går til aktiviteter i Ungecenter, mens Møllevejens Skole. (1 lektion pr. uge) andre unge er aktiveret i tilbud i nærmiljøerne, Besparelser på ungeområdet udmøntes primært Lidt kortere åbningstid i ungdomsklubberne. Der er i primært i regi af de 2 helhedsplaner, Nivå Nu og således: dag forskellige åbningstider i klubberne. Reduktionen På næste side gives eksempler på, hvordan nogle Kokkedal på Vej. Reduktion i tilbud og aktiviteter i Ungdomsskolen vil være forskellig og afpasset lokale forhold, men af kommunens tilbud til de unge benyttes % der vil være tale om 4 til 6 timer pr. uge pr. klub. 20 I strategien for arbejdet med de unge er det i Nedlæggelse af nuværende stilling i Kokkedal På 21 Nivå-Kokkedal, som i de øvrige bysamfund, vigtigt, Herudover arbejdes der uregistreret med unge på Vej. Nedlæggelsen modsvares af oprettelse af ny at alle unge med rette føler, at der er et tilbud gadeplan, og der foregår et tæt og omfattende til dem. Der skal ikke kun være tilbud til de udsatte samarbejde med de lokale boligforeninger i forbindelse med helhedsplaner for lokalområderne Nivå unge. Især i Ungdomsskoleregi er der meget fokus på, at helt almindelige unge også har et tilbud. og Kokkedal. Yderligere er strategien på ungeområdet i hele kommunen karakteriseret ved, at der både arbejdes Perspektiver på området med unge indenfor, altså på matriklerne (ungdomsklubber m.v.) som udenfor, d.v.s. på gadeplan, Elever på ungdomsskolens hold (Serviceniveau) Humlebæborg komm. Fredens- Andre Ungeområdet blev i forbindelse med kommunesammenlægningen der hvor de unge er. Kokkedal Nivå I alt oprettet som et selvstændigt politikområde og en selvstændig afdeling. Området er karakteriseret ved, at der siden 2007 er arbejdet med at lave en unik organisering, som tager ud- Videreudvikling af Fredensborg Kommunes Ungecenter som Ungdomskulturhus, herunder også en styrkelse af tankerne bag Ungfredensborg, som udover at være det digitale samlingssted for de gangspunkt i at skabe helhedsløsninger på området. unge (ungfredensborg.dk) også er en samling af Medlemmer af ungdomsklubberne Således blev Fredensborg Kommune i 2009 af Dansk aktiviteterne for de unge, således at de unge oplever I alt Ungdoms Fællesråd kåret som den næstbedste det at være ung i Fredensborg Kommune som kommune i Danmark at være ung i. Begrundelsen værende noget, der udspringer ét sted fra var netop den unikke organisering. Implementering af en samlet strategi for ungearbejdet i Fredensborg Kommune. Det har ligeledes fra 2007 været et strategisk mål Intensivering af det tværfaglige samarbejde, primært Unge at forsøge at sætte en dagsorden for ungearbejdet 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 med Familieafdelingen og Sundhedsafdelingen. i kommunen, således at man ikke kun hører om Politikområdet total kommunens unge, når der er ballade. Yderligere målrettet arbejde med at involvere de Folkeskoler unge i beslutninger og aktiviteter. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolevirksomhed Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud er i årets priser, er i 2010-priser Kommissioner, råd og nævn

12 Politikområde 8 Børn Perspektiver for området Børneområdet dækker pasningstilbud og omfatter kommunens godt pladser for børn og unge i alderen 0 til 14 år. Budgettet dækker dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, fritidsklubber, private pasningstilbud samt fritvalgsordninger. En enkelt institution har tilknyttet specialgrupper for børn med handicap. Ny ledelsesstruktur I en årrække har man arbejdet intensivt med en stadig kvalitetsudvikling af det pædagogiske arbejde. Parallelt hermed er der på frivillig basis blevet arbejdet med områdeledelse for at effektivisere institutionsdriften og professionalisere ledelsen. Som det fremgår af tabellen nedenfor falder udgifterne til området fra 2009 og frem. Dette fald skyldes dels besparelserne i budget 2010 samt det faldende børnetal. Budgettet til børneområdet bliver reguleret på baggrund af færre børn. Antallet af børn i 0 12 års alderen er jævnt faldende de næste 4 år. På dagpasningsområdet er der vedtaget en børnetalsbaseret og socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel med anvisninger af tildelingsprincipper, styringsgrundlag og retningslinjer for budgetlægning herunder tilpasninger af udgiftsniveau ved politisk bestemte ændringer i serviceniveauet. Ledelsesstrukturen vil til stadighed skulle tilpasses de aktuelle behov for at balancere udvikling og hensigtsmæssig drift. Kvalitetsrapport Fredensborg Kommune bliver på baggrund af en partnerskabsaftale med 33 andre kommuner pilotkommune i en første gennemførelse af det Politiske målsætninger første bud på en egentlig kvalitetsrapport for Nedenstående målsætninger indgår dels i Børnedagtilbudsområdet. Hensigten er bl.a. at synliggøre, at kommunerne løfter det kommunalpolitiske og Ungepolitikken vedtaget af Byrådet i 2007, dels 22 i øvrige politikker samt ledetråde for 2010 ansvar på dagtilbudsområdet. 23 Alle institutioner, fritidshjem, SFO og klubber skal: Kvalificere kommunikation i forhold til forældrene, Merituddannelse og diplomuddannelse Børnepasning herunder løbende forventningsafstemning Kr. pr. 0-5 årige, regnskab 2008 For fortsat at kunne imødekomme kravene om Arbejde med værdier for kommunikation med kvalificering af medarbejderne er det nødvendigt Fredensborg Kommune kr. borgerne, dvs forældre med en uddannelsesstrategi. Den omfatter merit- Sammenligningsgruppe kr. Tydeliggøre fagligheden ved systematik og diplomuddannelse for ledere, pædagoger og Igangsætte sunde frisklavede madordninger på pædagogmedhjælpere. Fremadrettet fokuserer Region Hovedstad kr. 0-6 års området strategien desuden målrettet på efteruddannelse Landet kr. Sørge for at alle børn får dyrket bevægelsens for personalet på 6-14 års området. Kilde: element gennem lyst til leg og fysisk udfoldelse Børn i udsatte positioner Kvalificere pædagoger på 6-14 års området I flere år er der blevet arbejdet med at skabe gode gennem efteruddannelse på diplomniveau rammer for børn i udsatte positioner, således at Kvalitetssikre gennem mål, dokumentation og også disse børn får en position i fællesskaberne. evaluering af børns trivsel, udvikling og læring I denne forbindelse er der igangsat flere inklusionsprojekter, der har til hensigt at fremme forståelsen Børn for vigtigheden af at tænke og handle inkluderende kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total Serviceniveau Sund mad Fælles formål Senest 1. januar 2011 vil alle børn i Fredensborg Dagpleje Vuggestuer De seneste regnskabstal viser, at Fredensborg Kommune skulle kunne få serveret mad i institutionen. Fra 2010 og frem til 2011 vil institutioner- Børnehaver Kommune bruger lidt færre penge, pr. 0 5 årige, Integrerede daginstitutioner end sammenligningskommunerne og Regionen, nes køkkener blive sat i gang med at producere Fritidshjem men flere penge end gennemsnittet for hele landet. sund og velsmagende mad til alle børn i dagtilbud. Klubber og andre socialpædagogiske Området vil blive tilgodeset i en overordnet madog fritidstilbud måltidspolitik for hele kommunen. Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber er i årets priser, er i 2010-priser

13 Politikområde 9 Kultur og Idræt Kultur- og Idrætsudvalgets område omfatter kultur og idræt, folkeoplysning, biblioteker, musik-skole, venskabsbysamarbejdet og den brugerfinan-sierede enhed Nivå Havn. Politikområdets samlede budget udgør i ,4 mill.kr. Der er i Fredensborg Kommune en god tradition for at yde støtte til det det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, således har kommunen her et højt serviceniveau, set i forhold til niveauet for de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Samlet har budgetvedtagelsen for Kultur og Idrætsområdet betydet en besparelse på budgettet under ét er på 5,1 % i 2010 stigende til 7,8 % i Størst er udfordringen for bibliotekerne, hvor der i 2010 skal findes besparelser på 3,1 % stigende til 9,1 % i Budgettet til frivillige folkeoplysende foreninger er skåret med kr. og på området tilskud til museer med kr. fra Politiske målsætninger Formulering af udviklingsplan for fremtidig strategi for kommunale lokaler til fritidsbrug, på baggrund af borgerundersøgelse Udarbejdelse af forslag til ny biblioteksstruktur på baggrund af den udfærdigede biblioteksanalyse og de politiske tilkendegivelser, der foreligger i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr og overslagsår. Projektet vil også omfatte selvbetjeningsløsninger og tyverisikring mv. Der skal fremsættes og implementeres forslag til en ny model for fordeling af ressourcer til kommunens haller og idrætsanlæg. Kommunens haller og idrætsanlæg trænger generelt til vedligeholdelse og i visse tilfælde endog til større renoverings- eller moderniseringsarbejder. Dette gælder eksempelvis for bygningerne på Fredensborg Stadion og i særdeleshed for den gamle Humlebæk Hal, hvor der i 2010 og de næstfølgende år er afsat 1 mio. kr. til vedligeholdelse. Det er vanskeligt at vurdere kommunes serviceniveau på biblioteksområdet, idet der i de traditionelle statistikker indgår flere variable størrelser. ECO nøgletallene fra 2009 viser, at den gennemsnitlige udgift til biblioteksvæsnet i Fredensborg Kommune udgør 643 kr. pr. indbygger, mens tallet for den gruppe kommuner, vi sædvanligvis sammenligner os med, udgør 656 kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen er der afsat i alt 4 mio. kr. i budgetperioden, til vedligehold af den gamle Humlebæk Hal. Beløbet er fordelt med 1 mio. kr. fra 2010 og frem. Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) Kultur og Idræt, korrigeret*/indekseret regnskab 2008 Fredensborg Kommune 1.708/89,7 Sammenligningsgruppe 2.178/113,3 Region Hovedstad 2.173/116,4 Landet 1.717/100 * Korrigeret for udgifter på ungeområdet. Kilde: 25 Serviceniveau Fredensborg Kommunes serviceniveau målt i nettodriftsudgifter på politikområdet Kultur og Idræt er stort set på niveau med et gennemsnit af hele landets nettodriftsudgifter, mens niveauet dog er noget højere i region hovedstaden og i sammenligningsgruppen, jf. econøgletal. På musikskoleområdet findes ikke tilgængelige ECO nøgletal, men interne statistikker og oversigter viser generelt, at Fredensborg Musikskole er veludbyggede med et bredt pædagogisk udbud. På det folkeoplysende område yder kommunen støtte efter de såkaldte Fredensborg regler. Efter dette regelsæt ydes støtte til foreninger i forhold til antal medlemmer i alt og antal medlemmer under 25 år samt til lederlønninger, lejrture og lokaler. Endvidere ydes tilskud til aftenskoleområ-det herunder tilskud til pensionister. Perspektiver for området Fredensborg Kommunes haller og idrætsanlæg trænger til en del vedligeholdelse og moderingsering for at kunne imødekomme de krav, der ligger i tiden. At opfylde disse krav forudsætter dels investeringer i nye faciliteter og renovering af eksisterende faciliteter, dels en ny organisering og strukturering af samarbejdet mellem Fredensborg kommunen og foreningerne samt den enkelte borger. På baggrund af resultaterne af en udarbejdet biblioteksanalyse og ud fra de poltiske udmeldinger i vedtaget budget, skal der i den kommende budgetperioden arbejdes med forslag til en ny biblioteksstruktur i kommunen er i årets priser, er i 2010-priser Kultur og Idræt 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total Fælles udgifter og indtægter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne m.v Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Start- og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeopl ysningsloven Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Kommissioner, råd og nævn

14 26 Politikområde 10 Sundhed og Træning Serviceloven og Sundhedsloven er de primære lovgivninger på dette politikområde, som omfatter driftsbudget til Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme, Kommunallæger, Sundhedspleje, Tandpleje, Træning samt budget til lovbestemte opgaver som aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering, genoptræning efter sundhedsloven, kørsel til genoptræning, specialtandpleje og vederlagsfri fysioterapi. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering betyder, at Fredensborg Kommune betaler en andel af udgifterne til Region Hovedstaden, når en borger indlægges eller går til ambulant behandling på hospitalet, besøger egen læge eller en speciallæge. Vederlagsfri fysioterapi betyder, at praktiserende læger kan henvise borgere med visse handicap og kronisk lidelser til vederlagsfri (gratis) fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut. Fredensborg Kommune har ansvar for at afholde udgifterne til vederlagsfri fysioterapi for kommunens borgere. Politiske målsætninger 19. december 2007 vedtog Byrådet en sundhedspolitik gældende for perioden 2008 til De overordnede målsætninger for sundhedspolitikken er: Fredensborg Kommune skal skabe de bedst mulige rammer, der sætter den enkelte borger i stand til at styrke egen sundhed. Borgerne skal leve længere og med mindst mulig sygdom. Den sociale ulighed i sundhed blandt kommunens borgere skal reduceres. I 2010 skal der indgås 2. generations sundhedsaftaler med Region Hovedstaden på 6 obligatoriske indsatsområder. Sundhed og Forebyggelse har ansvar for administration af sundhedsaftalen og samarbejder med øvrige direktørområder om implementering af dens bestemmelser. Serviceniveau Opgaverne i politikområdet kan opdeles i forebyggelses-, behandlings- og træningstilbud. Serviceniveauet er reguleret af kvalitetsstandarder vedrørende træning og omsorgstandpleje samt serviceprofiler for Tandplejen og Sundhedsplejen. Kvalitetsstandarder og serviceprofiler for 2010 vedtages politisk i december 2009 på baggrund af det vedtagne budget. Perspektiver for området Træningsområdet flere og nye træningsopgaver Der udlægges fortsat ambulante træningsopgaver fra hospitalerne til kommunen som led i løbende implementering af sundhedsaftalen. Samtidig udskrives flere og flere borgere efter indlæggelse på hospital med en genoptræningsplan med henblik på træning i kommunen. Antallet af genoptræningsplaner er fra 2008 til 2009 steget med 24 pct. Udfordringen for området er håndteringen af et stigende antal opgaver både kompetencemæssigt og økonomisk. Det vil ske gennem tilpasning af ydelserne i forhold til det vedtagne serviceniveau og inden for den eksisterende økonomiske ramme. Ny opgave - patientrettet forebyggelse / forløbsprogrammer for kronisk syge Fredensborg Kommune vil i 2010 tilslutte sig forløbsprogrammer for henholdsvis Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og Diabetes Type 2 som led i implementering af sundhedsaftalen. Der er i efteråret 2009 søgt midler fra puljen til forstærket indsats for kronisk syge. Midlerne er afsat som led i Kvalitetsreformen til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer til patientundervisning og programmer for egen behandling for kronisk syge. Borgerrettet forebyggelse Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme vil i løbet af 2010 fortsat udvikle aktiviteter i forhold til den borgerrettede forebyggelse i henhold til sundhedspolitikken. Det vil bl.a. ske gennem aktiviteter i Sundhedsbussen og i fortsat samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Øresund i regi af Partnerskabet Gang i Fredensborg. Tandplejen ændret organisering Tandplejen har fremlagt forslag til centralisering af tandplejen på to klinikker i kommunen; én klinik i nord på Langebjergskolen og én klinik i syd på Holmegårdskolen. Forslaget har været politisk drøftet i løbet af 2009 og forventes afklaret inden udgangen af Centralisering vil give en lang række fordele både servicemæssigt, fagligt, økonomisk og organisatorisk. Målet er at forbedre tandsundheden gennem en endnu mere målrettet indsats. Kommunal sundhedstjeneste ændret organisering Fra 2010 ændres organiseringen af de obligatoriske helbredsundersøgelser i ind - og udskolingsklasserne. Det vil fremover være sundhedsplejersker, der skal overtage opgaven i Fredensborg Kommune men med mulighed for fortsat bistand fra en kommunallæge. Det har tidligere været læger, der foretog undersøgelserne med bistand fra sundhedsplejerskerne. Den ændrede organisering blev mulig med en lovændring i er i årets priser, er i 2010-priser Ca. 67 pct. af nettobudgettet i Sundhed og Træning vedrører budget til den aktivitetsbestemte medfinansiering og lovbestemte ydelser i henhold til sundhedsloven (specialtandpleje og vederlagsfri fysioterapi). Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi er beskrevet i indledning. Budgetforlig Med budgetaftalen gives en årlig ekstra bevilling på 4,5 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der forventes allerede en stigning i sundhedsudgifterne fra 2009 og i perioden Med budgetaftalen er der givet en bevilling på 1,7 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. i til vederlagsfri fysioterapi for at tilpasse budgettet til det faktiske aktivitetsniveau. Kommunen overtog finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi fra Region Hovedstaden d. 1. august Der er foretaget besparelser i perioden på Træningsenheden, Tandplejen, Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme og den Kommunale Sundhedstjeneste. Besparelsen foretages gennem driftstilpasninger både organisatorisk og opgavemæssigt i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder og serviceprofiler for Sundhed og Træning Kr. pr. indbygger, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 4480 Sammenligningsgruppe 4588 Region Hovedstad 4619 Landet 4312 Kilde: Sundhed og Træning 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og , vedligehold elsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn

15 Politikområde 11 Beskæftigelse skæftigelsesindsats er der for Jobcenter Fredensborg for den enkelte at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. udarbejdet beskæftigelsesplaner for 2007, 2008, Der er afsat 1,2 mio. kr. mere pr år fra 2009 og til denne indsats. Beløbet hertil er budgetlagt på politikområdet Borgerservice, administration og politisk støtte. Samlet set er der sikret budget i på beskæftigelsesområdet svarende til den stigning i Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte de ledige borgere i kommunen i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, og samtidigt sikre at virksomheder - i kommunen og udenfor kommunen - kan få den ønskede arbejdskraft. Sygedagpenge Udgiften til udbetaling af sygedagpenge er faldet markant fra 2008 til 2009 for Fredensborg Kommune. Faldet for Fredensborg Kommune udgør 26% mod kun 2% for sammenlignelige kommuner. Udgiftsniveauet er samtidig en del lavere i kommunen end i de I forbindelse med budgetvedtagelse for har Byrådet besluttet, at der skal gøres en ekstra indsats for aktivering af ledige, idet det er afgørende ledigheden som kommunen har kunnet konstatere i Budgettet er i blevet forøget med netto 24 mio. kr. pr år. sammenlignelige kommuner. I 2010 forventes ud- Kommunale nettodriftsudgifter pr årige Politiske mål- og resultatkrav godkendt i gifterne til sygedagpenge at stige lidt sammenlignet Jan-sep 2008 Jan-sep 2009 Ændr. i % fra Byrådet 26. oktober 2009: med niveauet i 2009, selvom der arbejdes målrettet Faste priser, Fredens- Sammen- Fredens- Sammen- Fredens- Sammen- basisår borg ligningn. borg lignings- borg ligningn. på at fastholde de senere års succes med at ned Antallet af arbejdsmarkedsparate ledige med mere 2009 Kommune Kommune Kommune gruppe Kommune Kommune end 3 måneders sammenhængende ledighed bringe antallet af sygedagpengeforløb. Kontant og % 18% udgør maksimalt 400 personer i december 2010, starthjælp svarende til en stigning på højst 24 % fra 2009 til Førtidspension Udgifterne til førtidspension har i perioden 2008 til Revalidering % 0% 2009 været stigende (7 %) i Fredensborg Kommune * Tallene for sygedagpenge Sygedagpenge* % -2% Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger dækker kun periode januar som følge af en forskydning af udgifterne over mod begrænses til 135 sager i december 2010, svar- til og med august. Ledighed % 27% nye førtidspensionsordninger, som kommunen skal ** A-dagpenge har ikke tidligere ende til niveauet i ydelse været en kommunal udgift, dække en del af udgiften til. Selvom antallet af hvorfor der er tale om en Førtidspension % 6% Antallet af unge ledige under 30 år begrænses borgere på førtidspension falder en smule forventes opgørelse over offentlige ud- 28 til 400 personer i december 2010, svarende til en stigning på højst 16 % fra 2009 til Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere begrænses til knap 570 personer, svarende til en stigning på højst 20 % en fortsat udgiftsstigning på grund af forskydningen mod de nye førtidspensionsordninger. I kommuner med samme rammevilkår har udgifterne også været stigende fra 2008 til 2009, og udgiftsniveauet ligger samtidig over niveauet i gifter i alt. Kilde: Jobindsats A-dagpenge** Beskæftigelse % 116% 29 fra 2009 til kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Fredensborg Kommune. Politikområdet total Antallet af personer på ledighedsydelse skal Beboelse reduceres i løbet af 2010 i forhold til niveauet A-dagpenge Andre fritidsfaciliteter i Fra 1. januar 2010 skal kommunen medfinansiere Botilbud for personer med udgiften til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering. I de første år frem til og med 2012 er kommunerne garanteret fuld kompensation fra staten, men der er særlige sociale problemer (pgf ) Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Serviceniveau i refusionsordningen indlagt incitamentsstyring ud Personlige tillæg m.v fra rettidighed og aktiveringsandel. Førtidspension Kontant- og starthjælp Sygedagpenge I Fredensborg Kommune er udgiften til kontant- og Sociale formål starthjælp steget fra 2008 til 2009 på grund af Perspektiver for området Kontanthjælp stigende ledighed, og der forventes fortsat stigende Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ledighed med deraf følgende udgiftsstigning i Det forventes, at kommunen fremover skal betjene og servicere et øget antal ledige borgere, så et Boligydelser til pensionister Boligsikring Sammenlignet med andre kommuner med samme væsentligt mål bliver at overholde rettidighed og Revalidering rammevilkår har Fredensborg Kommune haft en begrænse ledighedsstigningen mest muligt, så den Løntilskud m.v. til personer i mindre udgiftsstigning. For at begrænse udgiftsstigningen enkelte ledige hurtigst muligt får job, afklares, fleksjob og løntilskudsstillinger har Jobcentret iværksat en række beskæftig- opkvalificeres eller uddannes. Endvidere er det Løntilskud til ledige ansat i elsesrettede initiativer såsom: straksaktivering fra 1. vigtigt at sikre, at borgere på sygedagpenge får en kommuner Løntilskud til forsikrede ledig ledighedsdag, udvidet samarbejde med private aktører tidlig indsats, aktiveres og arbejdsfastholdes. ansat i kommuner og implementeret nye socialfaglige tilbud i Jobhuset. I henhold til loven om styringen af den aktive be- Servicejob Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål er i årets priser, er i 2010-priser Sekretariat og forvaltninger

16 30 Politikområde 12 Ældre og Handicap Ældre og Handicap varetager kerneydelserne pleje, omsorg og aktivering af ældre, samt sociale ydelser og socialpædagogisk støtte til handicappede voksne. Ældre og Handicaps rådhusdel visiterer ydelser til borgerne, mens enheder under Ældre og Handicap eller private og andre offentlige leverandører, leverer ydelserne til borgerne. Målsætninger I Byrådets vedtagne Ældrepolitik indgår følgende målsætninger 1. At understøtte mulighederne for at leve et aktivt og socialt ældreliv. 2. At tilbud på ældreområdet i videst muligt omfang sammensættes med udgangspunkt i den ældres individuelle behov og ønsker. 3. At medvirke til at sikre en sammenhængende indsats overfor den ældre. 4. At arbejde aktivt med synlighed og information på ældreområdet. 5. At arbejde aktivt med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. I Byrådets vedtagne Handicappolitik indgår følgende målsætninger. 1. At yde en helhedsorienteret, sammenhængende og individuel indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borger med handicap og dennes pårørendes behov for særlig støtte. 2. At inddrage borgere med handicap og deres pårørende i de beslutninger, der træffes i relation til dem, og herigennem skabe videst mulig valgfrihed for den enkelte borger. 3. At sikre, at behov blandt kommunens borgere med handicap tilgodeses i udviklingen af kommunens egne tilbud (institutioner, beskæftigelsestilbud, botilbud mv.) 4. At medvirke til at skabe et tilgængeligt og handicapvenligt samfund, både i relation til det fysiske og det psykiske miljø. Serviceniveau Hjemmepleje I overensstemmelse med serviceloven har Byrådet vedtaget det gældende serviceniveau for hjemmeplejens personlige og praktiske hjælp. Serviceniveauet er reguleret af kvalitetsstandarder. Hjemmesygepleje Lov om hjemmesygeplejerskeordninger forpligter kommunalbestyrelsen til at stille hjemmesygepleje til rådighed. Plejeboliger Fredensborg Kommune råder i 2010 over 211 plejeboliger, hvoraf de 32 er målrettet demente borgere med særlige behov, hertil kommer 19 midlertidige pladser. De midlertidige pladser er med til at hindre unødig hospitalsindlæggelse og kan aflaste i udskrivningsforløb, hvor borgeren ikke umiddelbart kan vende hjem til egen bolig. Pladser/boliger for voksne udviklingshæmmede Fredensborg Kommune råder over 24 botilbudspladser, 18 dagtilbudspladser relateret til beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede, samt 4 bofællesskaber med i alt 20 boliger. Perspektiver for området Plejeboliger Den seneste befolkningsprognose for Fredensborg Kommune viser at der vil ske en stigning i de 80+ årige på 11 procent fra 2009 til Det øgede antal ældre plejekrævende borgere medfører et begyndende behov for flere plejeboliger fra 2011 for at opfylde pladsgarantien på 2 måneder. Personale En stor udfordring i de kommende år ligger i rekruttering og fastholdelse af uddannet plejepersonale. En stor del af de nuværende medarbejdere er over 50 år, og der er tradition for tidlig tilbagetrækning. Elevsøgningen på SOSU og Sygeplejeuddannelserne har været dalende i de senere år, men ser dog nu ud til at være stigende. Kommunalt vikarkorps Med henblik på at øge kvaliteten af vikarer og mindske antallet af medarbejdere den ældre møder, er der primo 2009 etableret et kommunalt vikarkorps i Fredensborg Kommune. Analyse af handicapområdet Med baggrund i stigende omkostninger på handicapområdet, er der i 2009 lavet en budgetanalyse af handicapområdet. Formålet har været at vurdere ressourceforbruget på området i Fredensborg Kommune sammenlignet med andre kommuner og angive handlemuligheder med fokus på økonomistyring. Budget 2010 er på den ene side forøget grundet pris- og lønudviklingen og på den anden side reduceret i forbindelse med budgetvedtagelsen Nettoresultatet er samlet set en besparelse på 14,0 mio. kr. En stor del af besparelsen (6,7 mio. kr.) skyldes reduktion i demografipuljen, som er afsat til at imødegå ekstra udgifter som følge af et øget antal ældre. Desuden en besparelse på 3.5 mio. kr. med baggrund i ophør med anvendelse af eksterne vikarer, hvorefter opgaverne fremover skal løses af kommunens eget vikarkorps, hertil kommer stillingsreduktioner på tilsammen 2.5 mio. kr., besparelse på 0,8 mio. kr er i årets priser, er i 2010-priser som følge af reduktion i ydelsen af ekstra omsorgstime og besparelse på 0.2 mio. kr. som følge af ophør med snerydning. Ved reduktion i ydelsen af ekstra omsorgstime til de svageste ældre fra nu hver uge til fremover hver 14. dag har Fredensborg Kommune forsat et højere serviceniveau på dette område end tilsvarende kommuner. Ekstra omsorgstime gives til borgere der har mere end 8 timers hjemmehjælp ugentligt. Ved ophør med snerydning nedbringes serviceniveauet så det svarer til andre kommuners serviceniveau på dette område. Reduktionen på de generelle områder, herunder demografipuljen, medfører justeringer i kvalitetsstandarderne. Pleje og hjælpemidler Kr. pr. 67+ årige, regnskab 2008 Fredensborg Kommune kr. Sammenligningsgruppe kr. Region Hovedstad kr. Landet kr. Gns. antal visiterede hjemmehjælpstimer pr. uge pr. modtager, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 3,4 Sammenligningsgruppe 3,5 Region Hovedstad 3,7 Landet 3,7 Kilde: Ældre og Handicap 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger /samt ældreboliger Hjælpemidler, bolig indretning mv. Plejevederlag til pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud (pgf. 107 og 108) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse /aktivitetstilbud (pgf. 103 og 104) Sociale formål mv Kommissioner, råd og nævn

17 Politikområde 13 Psykiatri og Misbrug 32 På Psykiatri- og Misbrugsområdet løser Fredensborg Kommune opgaver, som tager afsæt i serviceloven, samt sundhedsloven, hvad angår behandling af misbrug. Målgruppen for ydelserne er borgere med sindslidelser og/eller særlige sociale problemer, samt borgere med alkohol- og/eller stofmisbrug. I Fredensborg kommune varetages bl.a. opgaver vedrørende: Opsøgende arbejde til de mest udsatte borgere inden for målgruppen Individuel støtte og kontakt Opgangsfællesskab i Fredensborg Støtte- og aktivitetstilbud i Nivå, Fredensborg og Hørsholm Bevilling af aktivitets- og beskæftigelsestilbud, samt midlertidige og længerevarende botilbud Bevilling af ambulant dag- og døgnbehandling inden for misbrugsområdet. Kommunen benytter egne tilbud (Socialpsykiatrien i Fredensborg og Johannes Hages Hus), og har samarbejdsaftaler med Psykiatrisk Center Nordsjælland (Region Hovedstaden), med Nordsjællands Misbrugscenter (Region Hovedstaden) samt Socialpsykiatrisk Center Åstedet i Hørsholm Kommune vedr. værestedstilbud. Kommunen benytter desuden en række botilbud beliggende i andre regioner og kommuner. Serviceniveau Fredensborg Kommune fremmer den enkeltes mulighed for meningsfuld beskæftigelse og udvikler fleksible aktiviteter og tilbud - med udgangspunkt i den enkeltes potentialer og målgruppens fremtidige behov. Fredensborg Kommune tilstræber en rettidig og sammenhængende indsats, der er tilgængelig overfor borgere med psykisk sygdom og for borgere med et afhængighedsforhold til stoffer (narkotika), Politiske målsætninger Nedenstående overordnede målsætninger indgår i Psykiatri- og Misbrugspolitik vedtaget af Byrådet i Sammenhæng og samarbejde Fredensborg Kommune har som mål at yde en rettidig og sammenhængende indsats, der er tilgængelig og foregår i en dialog med mellem borgeren, de professionelle, og borgerens pårørende. Muligheder og beskæftigelse Fredensborg Kommune har som mål at fremme den enkeltes mulighed for meningsfuld beskæftigelse og udvikler fleksible aktiviteter og tilbud med udgangspunkt i den enkeltes potentialer og målgruppens nuværende og fremtidige behov. (anden) medicin og alkohol. Indsatsen er karakteriseret ved at foregå i en dialog mellem de professionelle, de der har behov for hjælpen og deres pårørende. Perspektiver for området Forebyggelse Fredensborg Kommune indgår i formaliseret samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland. Samarbejdet tager overordnet sigte på, at kommunen tidligt i et indlæggelsesforløb kan inddrages, således at der kan etableres relevante støttetilbud til kommunens brugere, så hurtigt som muligt efter udskrivelse. Herved søges at forbygge genindlæggelser, samt negative psykosociale følgevirkninger. På misbrugsområdet varetager Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme den sundhedsfremmende indsats. På ungeområdet er etableret et rusmiddelnetværk med aktører fra politiet, Ungecentret, Familieafdelingen, og Psykiatri og misbrug. Dette samarbejde kan udvikles i forhold til en målrettet forbyggende indsats. Vedrørende udvikling af opsøgende tilbud til mest ressourcesvage borgere, er lovgivningen på dette område udvidet til ikke kun at omhandle de mest udsatte personer med sindslidelser, men også de mest udsatte personer med misbrug og/eller hjemløse personer. Aktivitetstilbud Der er tendens til at den socialpsykiatriske målgruppe ændrer sig i forhold til alder og behov. Der kan være behov for at udvikle aktivitetstilbud, der i højere grad stiler mod integration med det øvrige samfund, og som tilpasses de enkelte brugeres behov yderligere. Det kan være inden for områder som beskæftigelse, sundhed og kultur. Udvikling af tilbud til børn af forældre med sindslidelser og/eller misbrug Mange børn og unge oplever det at vokse op med én eller begge forældre med sindslidelse og eller/ misbrug, som en særlig belastning. Fredensborg Kommune kan etablere samarbejde med andre kommuner i regionen med henblik på tilbud til denne gruppe er i årets priser, er i 2010-priser Budget er nettoresultatet af dels en generel fremskrivning (forhøjelse) af budgettet med pris- og løntal, dels en besparelse i forbindelse med budgetaftalen på 3,6 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. i årene Reduktionerne omhandler primært budget på botilbud til midlertidigt- og længerevarende ophold. Psykiatri og Misbrug 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol- skadede (sundhedslovens pgf. 141) Behandling af stofmisbruger (service lovens pgf. 101 og sundhedslovens pg f. 142) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pg f. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 1 04) Øvrige sociale formål

18 34 Politikområde 14 Udsatte børn og unge Kommunen arbejder efter Servicelovens bestemmelser i forhold til udsatte børn og unge og deres familier, herunder familier med børn med handicap. Opgaverne omfatter administration og drift af kommunens tilbud og institutioner til familier med udsatte børn og unge, herunder familier med børn med handicap. Aktiviteterne støtter børn og unge i svære situationer, så de trods individuelle vanskeligheder kan have en stabil og positiv opvækst med samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Politiske målsætninger Områdets politiske målsætninger findes i Den Sammenhængende Børnepolitik, Handicappolitikken og Politik for Utilpassede Unge. Målsætningen for Den Sammenhængende Børnepolitik, som Byrådet vedtog i 2007, var blandt andet at styrke den tidlige indsats, styrkelse af indsatsen overfor de utilpassede unge og en styrkelse af den lokale tværfaglige indsats og samarbejde. Målsætningen for Politik for Utilpassede Unge, som Byrådet vedtog i 2008, var blandt andet at nedbringe forekomsten af utryghedsskabende kriminalitet blandt børn og unge, at der er hurtig, effektiv og konsekvent indgriben overfor uhensigtsmæssig eller skadelig adfærd blandt børn og unge, samt at børn og unge i risikogruppen sikres en meningsfuld hverdag med uddannelses-, beskæftigelses- og fritidstilbud. Målsætningen for Handicappolitikken, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2007, var blandt andet at yde en helhedsorienteret, sammenhængende og individuel indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borger med handicap og dennes pårørendes behov for særlig støtte. Serviceniveau Det samlede 2009 budget pr. november 2009 for politikområdet er på 248 mio. kr. fordelt på: Institutioner: 110 mio. kr. Anbringelser: 73 mio. kr. Forebyggelse: 37 mio. kr. Særlige dagtilbud: 8 mio. kr. Handicapsager: 20 mio. kr. Fredensborg Kommune råder over seks eksterne institutioner, der tilsammen stiller over 100 pladser til rådighed for udsatte børn og unge, herunder børn med handicap. Anbringelsesområdet vedrører anbringelser af udsatte børn og unge, herunder børn med handicap, uden for eget hjem. Der er omtrent 110 helårsbørn i anbringelse. Forebyggelse er forebyggende og mindre indgribende foranstaltninger for udsatte børn og unge, herunder børn med handicap. Det kan være aflastning for familier med børn med handicap, familiebehandling, kontaktpersonordninger mv. Der er årligt familier i forebyggelse. Særlige dagtilbud vedrører pasningstilbud i dagtimerne til børn og unge med handicap. Handicapsager dækker over børn og unge, der har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Fredensborg Kommune hjælper omkring 250 familier med børn med handicap årligt. Det samlede område for udsatte børn og unge har gennem de sidste 3 år været under stort pres, med en meget stor tilgang af belastede børn og unge. Det har derfor været nødvendigt at etablerer flere såvel forebyggende foranstaltninger i de sidste år, og antallet af anbragte børn er ligeledes steget. På børnehandicapområdet er der i 2009 en tilgang på 67 børn hvilket svarer til cirka 3 års normal tilgang. Disse forhold betyder et stort pres på økonomien. Området er derfor blevet budgetanalyseret i 2009, og der skal udarbejdes en ny budgetmodel samt en masterplan, hvor indsatserne og serviceniveauet skal politisk vurderes. Budgettet for børn og unge med særlige behov i Fredensborg Kommune er en smule lavere end landsgennemsnittet, og på niveau med budgettet i sammenligningskommunerne. Perspektiver for området Aktivitetsområdet er og vil blive præget af store udfordringer i de kommende år. I år skete der en betydelig tilgang af underretninger til Familieafdelingen om børn og unge som institutioner, og især skolerne i kommunen, er bekymrede for. Dette har resulteret i en øget indsats af forebyggende og anbringelsesmæssige foranstaltninger. Anbringelsesreformen fra 2007, med de betydeligt forøgede kvalitetskrav til den kommunale opgaveløsning, er en stor udfordring. Den sammenhængende Børnepolitik og politikken for de unge utilpassede, stiller betydelige krav om kompetence- og metodeudvikling. Det tværfaglige samarbejde skal udvikles og styrkes strukturelt og metodisk. Den viden og erfaring i behandlingsarbejdet med sårbare og utilpassede børn, unge og familier, som findes i medarbejdergrupperne indenfor aktivitetsområdet, skal i højere grad udnyttes indenfor normalområdet. Etablering af netværksbaseret samarbejde omkring den enkelte familie, hvor fokus er på anvendelsen af egne lokale ressourcer, i stedet for økonomisk bevilling af eksterne foranstaltninger, skal fremmes. Kommunens egne institutioner indenfor området skal løbende justeres og udvikles så der er en klar sammenhæng mellem behov og udbud er i årets priser, er i 2010-priser Området har været under et betydeligt pres de seneste år med stigende udgifter, som har vist sig vanskelige at styre. Ved budgetvedtagelse for er der afsat midler til at sikre at der er budget til denne opgave. Der er i budget 2010 afsat ekstra 5 mio. kr. Samtidig har en budgetanalyse af området ledt til udvikling af en ny budgetmodel, der dels giver en mere retvisende gengivelse af områdets økonomi og dels gør den lettere at styre. De stigende udgifter til udsatte børn og unge forventes derfor at være aftagende i den skitserede budgetperiode og budgettet er derfor reduceret i budgetoverslagårene med ½ mio. kr. om året. Børn og unge med særlige behov Kr. pr årig/Indekseret regnskab 2008 Fredensborg Kommune 8.515/99,1 Sammenligningsgruppe 8.480/98,7 Region Hovedstad 9.049/105,3 Landet 8.595/100,0 Kilde: Udsatte børn og unge 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total Specialundervisning i regionale tilbud Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger

19 Politikområde 15 Integration Serviceniveau I Fredensborg Kommune skal alle borgere kunne deltage i samfundets økonomiske, politiske, sociale og kulturelle liv, uanset etnisk baggrund. Den kommunale service på integrationsområdet leveres primært i forbindelse med kommunens Det er pålagt en række politikområder i Fredensborg øvrige serviceydelser. Kommune at udføre integrationsindsatsen som led i eller supplement til de pågældende områders Bevillingerne på området gives med henblik på at almindelige opgaveløsning. fremme aktiviteter, som tjener til at føre Fredensborg Kommunes integrationspolitik og handlingsplan Midlerne som gives til integrationsområdet er derfor ud i livet. Det er aktiviteter, som fremmer integrationen afgrænset til koordinationen af den tværgående mellem forskellige etniske befolkningsgrupper, integrationsindsats i kommunen. en relaterer og som medvirker til at igangsætte indsatser i de af sig til nogle få udgiftsområder, hvor det ansvarlige kommunens boligområder, hvor der i de senere år fagudvalg (Integrationsudvalget ) kan har været episoder med utilpassede børn og unge. igangsætte forskellige integrationsfremmende aktiviteter. Under politikområdet hører også På budgettet vil der i være afsat Fredensborg Kommunes boligsociale aktiviteter. midler til integrationsfremmende aktiviteter og boligsociale projekter. Hvilke projekter og aktiviteter 36 Politiske målsætninger som sættes i værk i perioden, vil afhænge af hvad De politiske målsætninger på området fremgår af fagudvalget, der får ansvaret for integrationsindsatsen 37 Fredensborg Kommunes integrationspolitik og handlingsplan, i den nye byrådsperiode, beslutter. som blev vedtaget af Byrådet i sept Under området koordineres også kommunens to boligsociale helhedsplaner Kokkedal på vej og Politikken indeholder mål og indsatser indenfor Nivå Nu. Planerne gennemføres primært med områderne: midler bevilget af Landsbyggefonden. Fredensborg gennem forebyggelse. Den første evaluering har Småbørn Kommune og de involverede boligselskaber i vist, at processen er på ret spor. Børn og unge Kokkedal og Nivå yder en betydelig medfinansiering Integrationsområdets budget fordeler sig i på følgende Ungdomsuddannelser i forbindelse med planernes gennemførelse. At det er lykkedes Fredensborg Kommune i samarbejde måde frem mod år 2013 (se tabel). Under øvrige med boligselskaberne i Nivå og Kokkedal, sociale formål kan der politisk træffes beslutning om Forebyggelse og anbringelser Kommunens medfinansiering af begge planer at få en betydelig del af Landsbyggefondens midler igangsættelse af aktiviteter med integrationsmæssige Det 3-årige introduktionsprogram fordeler sig også på en række andre områder til gennemførelse af to boligsociale helhedsplaner, og boligsociale formål. Disse aktiviteter er i budget Beskæftigelse indenfor børn, unge, beskæftigelse, kultur og idræt. er med til sætte yderligere fart på gennemførelsen beskåret med 3 % af nettodriftsbudgettet Boligsociale indsatser af integrationshandlingsplanen i to af de områder i i forhold til 2009, hvilket betyder færre midler Fritid og kultur kommuner, hvor der bor flest etniske minoriteter til fordeling til ovennævnte formål i 2010 og frem Perspektiver for området med en ikke vestlig baggrund. til Sundhed og ældre Politisk deltagelse Fredensborg Kommune vil også i årene fremover Der er i 2009 søgt Landsbyggefonden om forlængelse Integrationshandlingsplanen omfatter 24 mål, hvortil udfordres af problemstillinger, som relaterer sig af helhedsplanen Kokkedal på Vej fra der er knyttet 70 effektmål. Der er i 2008 og 2009 til manglende integration i det danske samfund i Helhedsplanen Nivå Nu er igangsat maj 2009 og foretaget en evaluering, som viser, at processen og almindelighed og lokalsamfundets aktiviteter og løber frem til indsatsen er sat i værk og befinder sig på rette spor. værdigrundlag i særdeleshed. I 2011 og 2012 vil de første egentlige effektmålinger Med en meget omfattende og bredt forankret af, hvorvidt målene er nået, finde sted. Der henvises Integration til Fredensborg Kommunes Integrationspolitik og integrationspolitik og ikke mindst konkret handlings kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Handlingsplan på plan for, hvad der skal gøres i årene fremover, ser Politikområdet total kommunen sig i stand til at møde udfordringerne Beboelse, midlertidig boligplacering Øvrige sociale formål er i årets priser, er i 2010-priser Kommissioner, råd og nævn

20 Politikområde 16 Erhverv og Turisme esser bedst varetages og professionaliseres, og hvordan der skabes synergi for at fremme turismen, der under alle omstændigheder orienterer sig regionalt. Området omfatter den samlede virksomhed under Erhverv og Turismeudvalget. Opgaverne falder især indenfor følgende hovedindsatser: erhvervsservice og iværksætteri den kommunale turismeindsats, information mv. indtil I henhold til Lov om erhvervsfremme kan kommunen yde tilskud til erhvervsservice og iværksætteri, og konkret sker det via kommunens medlemskab i foreningen Erhverv.net, der varetager kommunens iværksætterservice. Herudover kan kommunen yde tilskud til erhvervsfremme i kommunens bysamfund. Politiske målsætninger I 2009 vedtog Byrådet kommunens første erhvervsog turismepolitik. Målsætningerne for området er: 1) At oplevelsesøkonomiens positive effekter, potentialer og synergier nyttiggøres og indtænkes i politikkens andre målsætninger. 2) At fremme turismen og turismeerhvervet baseret på eksisterende kvaliteter, potentialer, faciliteter og fyrtårne. 3) At skabe attraktive, spændende og trygge rammer for detailhandelen. Udbygninger skal som udgangspunkt ske i bycentrerne. Som det fremgår af ovenstående nøgletal, er udgiftsniveauet i Fredensborg Kommune lavere på erhvervs- og turismeområdet end i sammenligningskommunerne og i regionen. Nøgletallene skal fortolkes med forsigtighed, da opgørelsespraksis mv. varierer fra kommune til kommune. Perspektiver for området Erhverv og turismeområdet står i dag over for nogle store og spændende udfordringer: Synergi. Erhverv og turisme er et tværfagligt område, og derfor skal samarbejde med både beskæftigelsesindsatsen, kulturområdet og plan- 4) At tiltrække, opmuntre og understøtte iværksættere afdelingen systematiseres og effektiveres. En Turismeindsatsen løftes indtil udgangen af 2009 af og videnbaserede virksomheder, væsentlig del af udfordringerne består derfor i at kommunen, der driver en turistinformation og der- udvikle samarbejdsprocedurerne med andre 5) At være en attraktiv bosætningskommune, og igennem varetager serviceringen af turister og fagområder. sikre udviklingsmuligheder samt god erhvervsturismeerhvervet i kommunen. Fra 2010 overtages service i samspil med erhvervslivet. 38 turismeindsatsen af foreningen VisitNordsjælland Udbygning. Kommunen mangler ledige erhvervsarealer. Kommunen definerer sig primært som 39 6) At fremme et godt og frugtbart samarbejde der drives i fællesskab af kommunerne Helsingør, Hillerød, Gribskov og Fredensborg samt private med erhvervslivet, hvor Erhvervsrådet er bosætningskommune, men manglende udbygningsmuligheder Fra 2011 overtager kommunerne i hele landet finanerhvervsdrivende. omdrejningspunktet for dette. kan dog blive en hæmsko i det sieringen af de regionale Væksthuse. Kommunen 7) At optimere rammebetingelserne for erhvervsliv samlede udviklingsperspektiv og forøge udpend- kompenseres for udgiften via en forhøjelse af og turisme med fokus på kommunens lingen. bloktilskuddet fra Staten. Serviceniveau visioner. Fra 2011 er kommunen ikke længere medlem af Handelsliv. Detailhandlen er i hård konkurrence foreningen Erhverv.net hvilket giver en besparelse Erhverv med nabokommunernes store indkøbscentre og på ca. kr årligt fra 2011 og frem. Kommunens indsats i forhold til erhvervsservice er Erhvervsrådets start i 2008 varetaget sekretariatsopgaven handelsgader. relativt moderat. Der er primært tale om aktiviteter for rådet. Fra 2010 vil kommunens vedtagne turismebudget i samarbejde med foreningen Erhverv.net, der er et Erhvervsservice. Etableringen af én indgang til blive kanaliseret videre til foreningen VisitNordsjælland, samarbejde mellem 8 kommuner i Region Hovedstaden. Turisme kommunen for erhvervslivet og en dynamisk der herefter vil varetage turismeudviklingen og Ved Byrådsbeslutning er det vedtaget, Fra 2008 har kommunen varetaget turisme- erhvervsservice. turismebetjeningen i regionen. at kommunen fra 2011 ikke længere udbyder betjeningen, både for så vidt angår den fysiske og erhvervsservice gennem foreningen Erhverv.net. digitale betjening af turister og for betjeningen af turismeerhvervet. Hertil kommer den langsigtede Kommunen deltager i Erhvervsrådet, hvis formål planlægning og strategi. Der er leveret en god er at fremme den turist-, og erhvervsmæssige service til turister og til turismeerhvervet generelt, udvikling samt at fungere som høringsorgan for i sæson 2008 og Byrådet. Desuden skal Erhvervsrådet sikre en konstruktiv dialogmulighed mellem kommune og Byrådet har i 2009 besluttet, at fra 2010 kanaliseres erhvervs- og centerforeningerne, således at kommunens turismebudget videre til foreningen kommunens erhvervspolitiske målsætninger imødekommes. Det er endvidere ønsket, at rådet kan udviklingen i kommunerne Hillerød, Helsingør, VisitNordsjælland der fremover vil varetage turisme- Erhverv og turisme danne baggrund for et øget samarbejde, videndeling og netværksdannelse. Kommunen har siden overvejelser om hvordan turismeerhvervets inter- Gribskov og Fredensborg. Dette er gjort ud fra 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total Turisme er i årets priser, Erhvervsservice og er i 2010-priser iværksætteri

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indholdsfortegnelse Økonomi og kvalitet 2011-2014 1

Indholdsfortegnelse Økonomi og kvalitet 2011-2014 1 Økonomi og kvalitet 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 56789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere