har i sit møde den 17. marts 2016 truffet følgende Vejle, den. 4. april 2016 J.nr G AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "har i sit møde den 17. marts 2016 truffet følgende Vejle, den. 4. april 2016 J.nr G AFGØRELSE"

Transkript

1 Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S Ved Bølgen 13, 4.tv Vejle Huslejenævnet i Vejle Kommune har i sit møde den 17. marts 2016 truffet følgende Vejle, den. 4. april 2016 J.nr G AFGØRELSE Klager: Beboerrepræsentationen Gammelhavn, v/ Steen Hvillum, Borgvold 16B, 5.tv., 7100 Vejle Indklagede: Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S, Ved Bølgen 13, 4.tv., 7100 Vejle Vedr. lejemålene i ejendommen Gammelhavn I, II og III, 7100 Vejle Udlejer har i af den indbragt en tvist til behandling i huslejenævnet vedrørende varmeregnskabet for perioden Huslejenævnet kvitterede den for modtagelsen af sagen over for udlejer og sendte samtidig en kopi af sagen med bilag til skriftlig udtalelse hos beboerrepræsentationen. Udlejer oplyser i indbringelsesskrivelsen bl.a. følgende: Beboerrepræsentanterne har gjort indsigelse mod regnskabet på vegne af alle boliglejere i ejendommen. Vi fastholder regnskabet, dog med en justering af lejlighederne i tagetagen, som er udsendt til de berørte lejere. Enkelte lejere har tillige gjort indsigelse mod deres egen varmeopgørelse. Sagens nærmere omstændigheder er, at der i ejendommen er monteret nye målere på radiatorerne og på varmt brugsvand. Vi har samtidig skiftet leverandør af varmefirma. På radiatorerne er gamle elektroniske målere udskiftet med nye moderne elektroniske målere, der registrerer varmeafgivelsen fra radiatoren mere præcist end de gamle målere. Måling af varmt vand blev tidligere målt på fordampningsmålere. Disse målere er ikke særlig præcise, og kan ved stort forbrug løbe tør, så forbruget ikke bliver registreret fuldt ud. De nye målere måler vandmængden der bliver forbrugt i lejligheden. Det har betydet, at der i en del lejligheder skulle ske en større ombygning af varmt vands rørene, for at de nye måler kunne monteres. Det tog noget tid at komme igennem alle lejligheder, hvorfor fordelingen af varmt vand i denne periode er fordelt alene efter haneandele, hvor der tidligere blev fordelt efter en kombination af haneandele for fordampningsstreger. Fremadrettet bliver der fordelt efter forbrug.

2 En beboer i taglejlighederne gjorde opmærksom på, at der ikke var givet kompensation for udsat beliggenhed, hvorfor der blev fremsendt nye opgørelser til taglejligheder. Vi mener ikke indsigelsen indeholder sådanne konkrete punkter som beboerrepræsentanterne ikke kan godkende, således som anført i Lejelovens 40, stk. 3. Af beboerrepræsentationen indsigelsesskrivelse af oplyses der bl.a., følgende: Som allerede nævnt har det udsendte varmeregnskab for 2014/2015 resulteret i mange henvendelser fra lejerne i ejendomskomplekset Gammelhavn I, II og III til Beboerrepræsentation Gammelhavn. Derfor vores anmodning til Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S om at få stillet varmeregnskaberne for 2014/2015 fra Vejle Fjernvarme A.M.B.A og CASI Technology A/S til rådighed, Ejendomsselskabets samlede udgifter til varme i komplekset Gammelhavn I, II og III fra 2012 til 2015 har været følgende: 2012 kr , kr , % 2014 kr ,50-5 % 2015 kr ,25 + 4,9 % Hvilket viser, at varmeudgifterne ligger på samme niveau (ca.) 2013, 2014 og Regnskabet fra CASI Technology A/S viser endvidere, at de totalt set har opkrævet den samlede varmeudgift for 2014/2015 hos lejerne. En stor del af lejerne i ejendomskomplekset Gammelhavn I, II og III er lejere, der ikke skifter varmevaner fra år til år. Man kunne derfor formode, at lejerne typisk ville få en lille stigning i varmeudgifterne på ca. 5 % fra varmeåret 2014/2015. Det kan derfor undre: 15 lejemål stiger 50 % og derover 20 lejemål stiger mellem 20 % og 49 % 20 lejemål stiger mellem 10 % og 19 % Vi skal ikke kloge os på hvordan/hvorfor Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S og CASI Technology A/S har fordelt varme- og varmtvandsudgifterne efter måler, graddage og haneandele trods funktionsdygtige målere til rådighed hele perioden, men blot konstatere, at varmeudgifterne for varmeåret 2014/2015 er fordelt helt skævt og uretfærdigt på de private lejemål. På vegne af samtlige private lejemål i ejendomskomplekset Gammelhavn I, II og III gør Beboerrepræsentationen Gammelhavn derfor indsigelse mod varmeregnskabet for perioden den 1. juni 2014 til den 31. maj Beboerrepræsentationen har den fremsendt bl.a. følgende høringssvar. Ad. Udskiftning af målere på radiatorer samt varmt brugsvand Som det fremgår nedenfor under forudgående forløb er der sket udskiftning af målerne i november/december 2014, dvs. midt i forbrugsregnskabsåret. Der er ikke sket aflæsning af målerne i forbindelse med udskiftningen, hvorfor regnskaberne ikke er baseret på reelle måleraflæsninger. Måleraflæsningerne anført på de enkelte forbrugsregnskaber kan derfor ikke bero på reelle aflæsninger.

3 Det er vores opfattelse, at der i en situation som denne hvor der i hele perioden har været funktionsdygtige målere, der blot er udskiftet undervejs ikke kan ske ændring af principperne for fordeling af udgifterne, således at der ikke kan skiftes fra at afregne efter individuelle målinger til at regne efter haneandele, graddage etc. Ad. Fordelingsgrundlag: Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S anfører i indbringelsesskrivelsen, at fordelingen af varmt vand for den periode hvor der blev foretaget udskiftning af målere er foretaget efter haneandele. Det er uklart, om der er sket fordeling efter haneandele for en del af varmeregnskabsåret eller om det er fordelt på baggrund af haneandele for hele året. Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S opfordres(1) til at redegøre for om der er fordelt på baggrund af haneandele for hele året, eller om det alene gælder en periode i forbrugsregnskabet. Såfremt der alene er fordelt efter haneandele i en del af perioden opfordres(2) Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S til at redegøre for hvilken del af perioden der er fordelt efter haneandele, og efter hvilke principper der er fordelt i den resterende periode. Det fremgår af Lejelovens 40, at fordelingen sker enten efter egnede varmefordelingsmålere eller efter bruttoetagearealet eller rumfang, og fordelignen af udgifterne til opvarmning af brugsvand enten efter egnede forbrugsmålere eller efter antallet og arten af varmtvandshaner og antallet af værelser Som bestemmelsen er formuleret, kan der ikke skiftes fordelingsprincip i løbet af et forbrugsår. Ad. Forudgående forløb: Lars Bache og Bertel Nielsen, Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S, nævnte allerede på møde den 10. maj 2012, at man havde planer om at afbryde samarbejdet med Brunata omkring varmeregnskabet og i stedet lade CASI Technology overtage opgaven. Argumentet for skiftet var, at de nuværende varme og varmtvandsmålere var forældede og skulle udskiftes med nye med mulighed for fjernaflæsning. Til dette mente man, at CASI Technology ville være den rette samarbejdspartner. På møde den 26. februar 2014 kunne Lars Bache så endelig meddele, at aftalen med CASI Technology var på plads, således Brunata skulle aflægge varmeregnskab for perioden fra 1/ / og CASI Technology for perioden fra 1/ / og fremefter. På årsmødet den 27. marts 2014 blev lejerne informeret og på møde med Lars Bache og Bertel Nielsen den 7. maj 2014 var det helt klart deres intention, at aflæsning, afmontering af gamle målere og montering af nye, skulle populært sagt gøres i et hug den 31/ Brunata foretog den årlige aflæsning af varme og varmtvandsmålere pr. 31/5-2014, men mod forventning skete der ikke andet ved den lejlighed. Da vi ikke modtog nogen form for information fra Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S eller CASI Technology, gik vi ud fra, at alt var ok. I november 2014 modtog lejerne besked om, at folk fra CASI Technology ville komme og skifte varmemålerne. Brunata varmemålerne blev afmonteret og CASI varmemålerne monteret i alle

4 lejemål over en periode fra midt i november til midt i december I samme periode blev varmtvandsmålerne skiftet af et VVS-firma hjemmehørende i Viborg. Vi bemærkede, at varme og varmtvandsmålerne ikke blev aflæst i forbindelse med afmonteringen, hvilket undrede os. Men da vi heller ikke denne forbindelse modtog nogen form for information fra Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S eller CASI Technology, gik vi igen ud fra, at alt var ok. Den 23. februar 2015 mailer vi følgende til Bertel Nielsen: Flere beboere har spurgt ind til, hvordan varme og varmtvandsforbruget udregnes for indeværende regnskabsår (2014/2015). Vi må indrømme, at vi har været dem svar skyldig og beder dig derfor orientere os om, hvilke tanker I har om det. I mail af samme dato svarer Bertel Nielsen: Efter vanlig praksis foretages en graddageberegning for den periode, den nye måler ikke har målt. Da det ikke kan gælde for varmtvandsforbruget tog vi spørgsmålet op igen på møde den 19. marts 2015 med Lars Bache og Bertel Nielsen. Umiddelbart kunne de ikke besvare spørgsmålet, så de ville kontakte CASI Technology. På beboerrepræsentationens årsmøde den 26. marts 2015 stillede Lars Bache og Bertel Nielsen så uden varsel med Claus fra CASI Technology, som orienterede om, hvordan de havde tænkt sig at opgøre varme og varmtvandsforbruget. Han havde intet på skrift intet på tavlen vi fik en sludder for en sladder. Han lovede at udlevere en vejledning til varmemålerne, som giver 8 informationer i en visningscyklus, i forbindelse med varmeaflæsningen den 31/ Hvis man ønsker at følge/kontrollere varmeforbruget på den enkelte radiator er vejledningen nødvendig, så derfor er det også uheldigt, at vejledningen først blev uddelt sammen med varmeregnskabet for 2014/2015 den 29. september Ad. selve varmeopgørelsen: 1. Udgiftsart varme 49%: - Flere lejere undrer sig over resultatet af måleraflæsningerne af deres radiatorer. Der er højt forbrug på radiatorer, der ikke har været åbnet se indsigelserne fra Anders Skjødt, Gammelhavn 13, 3. tv. og Lis Pedersen, Gammelhavn 11, 3. th. som eksempler. - Varmtvandsforbruget er registreret, men forbruget er sat til 0 for samtlige lejemål. - Der er ingen graddageberegning i varmeopgørelsen, som Bertel Nielsen ellers nævnte man ville benytte for den periode, hvor den nye måler ikke havde målt. Derfor må vi gå ud fra, at nogle lejemål har fået registreret varmeforbrug fra medio november 2014 og frem til den 31/ og andre fra op til en måned senere og frem til den 31/5-2015, men at der ikke er registreret forbrug for nogen lejemål fra den 1/ og frem til montering af ny måler. - Der er mange fejl i reduktion for udsat beliggenhed, så det bør gennemgås for samtlige lejemål. F. eks. blev Bertel Nielsen gjort opmærksom på, at der ikke indgik reduktion for udsat beliggenhed i taglejlighedernes varmeopgørelse. Bertel Nielsen eller CASI Technology gav derefter samtlige taglejligheder en reduktion i varmeforbruget på 20%, men det gælder kun for taglejlighederne i gavlen. De øvrige taglejligheder skal kun have en reduktion på 15%. Lejlighederne i gavlene og lejlighederne over portene mangler også at få reduktion. - Endelig er der lejemål, der ikke er måleraflæsninger på og som ikke betaler for varme bl.a. Borgvold 16, 4. tv. 2. Udgiftsart etagemeter 21%: Intet at bemærke

5 3. Udgiftsart haneandele 30%: Her er haneandelene forøget med 1 haneandel pr. værelse/rum, fordi varmtvandsforbruget er fordelt alene efter haneandele i varme-regnskabet for 2014/2015. Den ændrede afregningsmåde, som Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S og CASI Technology har gennemført uden om beboerrepræsentationen og uden varsel, har, som allerede nævnt i indsigelsen til ejendomsselskabet, medført nogle voldsomme og uventede efterbetalinger for over halvdelen af lejemålene i ejendomskomplekset. Fordeling udelukkende efter haneandele vil altid straffe lejemål med et lavt varmtvandsforbrug og belønne lejemål med et højt varmtvandsforbrug. Udlejer har den fremsendt følgende høringssvar: Beboerrepræsentanterne fastholder indsigelsen. Indsigelsen har alene den begrundelse, at: varmeudgifterne er fordelt helt skævt og uretfærdigt At der har været store ændringer på de enkelte lejemåls afregning, hvor nogle stiger mere end 50 % i forhold til året før, er heller ikke en indsigelse som opfylder kravene i LL 40, stk. 3. Vi skal henvise til CASI Technology s svar vedr. bemærkninger om målere. Efter beboerrepræsentanterne havde fremsendt indsigelsen, blev der afholdt et møde, hvor vi forsøgte at forklare regnskabet. Beboerrepræsentanterne var af den opfattelse, at det nye regnskab (2014/2015) ikke skulle danne grundlag for efter/tilbagebetaling af varmeforbruget i de enkelte lejligheder, men at vi skulle tage udgangspunkt i det gamle (2013/2014) og tillægge 5 %, som så skulle være opgørelsen for 2014/215. Det ville vi ikke sætte os imod, men bad beboerrepræsentanterne vende tilbage med en bekræftelse fra alle lejere, at det var man indforstået med. Denne tilbagemelding fik vi ikke, hvorfor det var nødvendigt at indbringe sagen for Huslejenævnet som gjort. Udskiftning af målere på radiatorer samt varmt brugsvand. Målerne på radiatorerne blev udskiftet inden der i varmeåret 2014/15 for alvor blev behov for opvarmning. Ca. 20 % af graddagene ligger før udskiftningen og 80 % efter. For lejere der har beboet lejligheden hele året er der ingen behov for at foretage en graddagsberegning, idet det alene bruges ved en fordeling mellem en fraflytter og en ny beboer. Varmeforbruget er fordelt efter aflæste målere. Varmt brugsvand kan ikke i dette regnskabsår fordeles efter aflæste målere idet der var 2 forskellige måleprincipper, nemlig gamle målere, fordampningsmålere, og nye målere m3 målere. Som tidligere nævnt krævede det i en del lejligheder en større ombygning af varmtvandsrørene i lejligheden, for at sætte de nye måler på. Udskiftningen strakte sig over en længere periode. Selvom udskiftningen var sket samme dag, ville der stadig være 2 vidt forskellige målinger af forbruget, som ikke kan afregnes efter samme enhedspriser. Forbruget i dette regnskab er alene fordelt efter haneandele, hvor det tidligere var en kombination af haneandele og måler. Der er for hele året sket en fordeling efter haneandele. Haneandelene er optalt efter tapsteder og rum. Forudgående forløb. Som beboerrepræsentanterne beskriver, har der i en længer periode været overvejet at udskifte målerne. CASI Technology blev bestil til opgaven, og da der skulle monteres nye måler på varmt brugsvand, som krævede VVS arbejde, blev det aftalt at vores VVS montør monterede

6 varmtvandsmålerne og CASI Technology monterede varmemålerne. Som tidligere oplyst er varmemålerne monteret inden fyringssæsonen og varmtvandsmålerne over en længere periode. Beboerrepræsentanterne skulle afholde det årlige beboemøde den 26. marts Som en forberedelse til mødet kom spørgsmålet om hvordan de nye målere skulle aflæses, og spørgsmålet om regnskabet for 2014/15. Vi afholdt møde med Beboerrepræsentanterne den 19. marts, hvor det bl.a. blev aftalt at der på årsmødet skulle orienteres om varmeregnskab og de nye målere. Claus Toft fra CASI Technology blev indkaldt til mødet for at orientere om varmeregnskab og nye målere. Claus Toft var den bedste til at forklare alt om målere og varmeregnskabet. Det er vores opfattelse at der blev givet en god og fyldestgørende redegørelse og der blev besvaret alle spørgsmål fra de fremmødte beboere. Beboermødet vedtog, at varmt brugsvand blev fordelt efter faste haneandele. Selve varmeopgørelsen. Fordelingen mellem de 3 udgiftsarter er efter normal praksis. Der henvises til CASI Technology. Varmeanlægget er fra ejendommens opførelse, hvor der var egen varmecentral i ejendommen. Forsyningen af varmen til de eneklte lejemåls radiatorer sker gennem et et-strengsanlæg, hvor radiatoren har tilgang og afgang til det samme rør. Det er afkølingen i radiatoren der trækker vandet gennem radiatoren, En radiator der er lukket i ventilen kan alligevel godt trække lidt varme fra hovedstrengen, især hvor tilgangsrørerne er korte, idet varmen kan komme ind i radiatoren gennem afgangsrøret. Det kan medføre at der tælles streger på en radiator hvor ventilen er lukket. Det er ikke en fejl på radiatoren, men en konsekvens af varmeanlægget opbygning. CASI Technology har den fremsendt følgende bemærkninger til sagen: Vi er, af ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S, blevet bedt om en udtalelse i forbindelse med indgivet indsigelse mod det fremsendte varmeregnskab for ovenstående afdeling. Indsigelsen vedrører varmeregnskabet for perioden Nærværende besvarelse vedrører Beboerrepræsentationen for Gammelhavn I, II og III s høringssvar. Nærværende besvarelse redegør for den målertekniske del samt den regnskabsmæssige fordeling og baggrunden for anvendelsen af denne. Med denne besvarelse, besvares også alle indsigelserne generelt, idet de alle vedrører samme spørgsmål som høringssvaret. Slutteligt besvares de individuelle indsigelser for så vidt også med henvisninger til besvarelsen af høringssvaret. Ad. Udskiftning af målere på radiatorer samt varmt brugsvand For så vidt angår varmefordelingsmålere, blev disse monteret i perioden fra den 13. til den 20 november Altså foregik montagen af varmefordelingsmålere samlet set over en periode på 7 dage. Der var kun 4 lejemål på opsamlingsturen. For denne del, er det således ikke korrekt, at udskiftningen strakte sig over en længere periode, da 7 dage i varmefordelingsmæssig henseende, må betragtes som en meget kort periode. Hvad angår udskiftningen af varmtvandmålere, er det dog korrekt, at denne strakte sig over en lang periode også længere end beskrevet, nemlig fra den 13. november 2014 til, for så vidt vi har fået oplyst, den 13. marts Årsagen hertil er, at udskiftningen var væsentligt mere kompliceret end antaget, idet nogle lejemål, ved tidligere lejlighed, havde fået skiftet

7 varmtvandsfordampningsmålere ud med kubikmetermålere, mens mere end halvdelen af lejemålene endnu ikke havde fået foretaget denne udskiftning. Det faktum betød dels, at udskiftningen blev væsentligt mere kompliceret, idet der i stedet for en målerombytning som normalt tager 5 min, nu skulle skæres ind på rør og ombygges til målerinstallation et sådant indgreb kan tage alt fra 1 time til 1 dag pr. måler. Dels betød det, at man skulle lave en varmtvandsfordeling ud fra, at nogle havde varmtvandsfordampningsmålere i noget af perioden og kubikmetermålere i en anden del af perioden, mens nogle havde kubikmetermålere i hele perioden. Her er der tale om to HELT forskellige målersystemer og principper, som på normalt dansk betyder, at man skal tage et termometer og lave grader om til liter. Hvordan man tidligere har udført denne beregning, kan jeg ikke udtale mig om, men vi kan som ansvarligt regnskabsfirma ikke, at stå inde for et eventuelt resultat af sådan en beregning. For så vidt angår varmefordelingsmålerne, så må man ikke blande systemerne jf. bekendtgørelse nr af 03/11/ Da de ikke har samme målertekniske egenskaber som de gamle. Ad. Fordelingsgrundlag: Der er som aftalt på Beboerrepræsentationens årsmøde den 26. marts 2015 anvendt haneandele for hele perioden (uddybes næste punkt) Ad. Forudgående forløb: Jeg blev kontaktet telefonisk af Bertel Nielsen den 11. Marts 2015, som forklarede, at Beboerrepræsentationen for Gammelhavn I, II og III ønskede en dialog i forhold til de nye målere samt udarbejdelsen af det kommende varmeregnskab. Bertel Nielsen forespurgte, om jeg havde mulighed for at komme og holde et indlæg og besvare spørgsmål i forhold til dette, hvilket jeg takkede ja til. Vel ankommet til mødet den 26. marts, fik jeg at vide, at der var afsat ca. en halv time til mit oplæg. Jeg havde derfor ikke indtryk af, at mit besøg kom uden varsel. Under mit indlæg var der to ting som blev meget grundigt gennemgået, 1 målernes visningstrin og 2 regnskabets udarbejdelse. Målernes visningstrin blev gennemgået og specielt visningstrinet for sidste års forbrug og indeværende års forbrug, blev gennemgået flere gange også som det allersidste efter spørgerunden. Jeg forklarede endvidere meget grundigt, at de nye målere ikke tæller på samme måde som de gamle. At de nye målere er mere præcise end de gamle, og at dette ville give en mere præcis fordeling i forhold til forbruget forstået på den måde, at de som bruger meget varme også ville komme til at betale for meget varme, mens de som ikke bruger noget også vil slippe billigere. I forhold til regnskabets udarbejdelse forklarede jeg grundigt, hvordan vi normalt fordeler udgifterne og med hvilke procenter vi fordeler disse (som jeg husker det, blev disse faktisk noteret på tavlen ). Slutteligt forklarede jeg om udfordringerne ved at fordele udgiften til varmt vand og anbefalede, at man benyttede haneandele ved første års fordeling. Efter en række opklarende spørgsmål, har jeg noteret, at man vedtog vores normale fordeling, samt at anvende haneandele ved indeværende års regnskab i overensstemmelse med min

8 anbefaling. Jeg kan se af vores interne kontrolsystem, at den ansvarlige regnskabsmedarbejder, er blevet informeret herom allerede dagen efter Beboerrepræsentationens årsmøde altså den 27. marts Ad selve varmeopgørelsen: Som tidligere nævnt er de nye målere, væsentligt mere præcise end de gamle. De nye målere er af 2-føler princippet som betyder, at målerne er forsynet med to temperaturfølere. En føler måler temperaturen på radiatoren og en måler temperaturen i rummet. Før måleren tæller, så skal temperaturen på radiatoren ifølge dansk lov, være mere end 3 grader varmere end rumtemperaturen og virker allerede fra 25 grader. De gamle målere var af 1-følerprincippet og udviklet i 1968 og teknologien er nu meget forældet. Jeg har ikke kunne en typegodkendelsesattest på disse målere, men normalen er, at 1-føler målere først starter med at tælle ved en varmepåvirkning på over 48 grader. Det vil sige, at selv en lille varme sivning gennem radiatoren vil aktivere de nye målere, hvor de gamle ikke ville registrere noget forbrug. Målerne gemmer dog data, som også ligger uden for displayvisningen, så det vil være muligt, at nedtage en måler til kontrol og se hvornår og hvor varm en radiator har været. Vi er for nuværende ikke blevet bedt om at foretage sådanne tests, men har ingen indikationer på, at målerne skulle være defekte. De nye målere tæller generelt hurtigere end de gamle, hvilket også giver en mere nuanceret og præcis måling af varmen. Da det udelukkende er en fordeling af de faktiske udgifter, betyder det dog ikke at forbruget er steget, men blot at det er fordelt mere præcist. Er der således kr. til fordeling og med de gamle målere optalt enheder, vil hver enhed koste 5 kr. med de nye målere er der ved de samme kr., nærmere optalt enheder, hvilket vil betyde, at en enhed nu koster 1 kr. Varmtvandsforbruget er registreret for den periode målerne har været monteret. Denne måling er dog ikke medtaget, idet det blev vedtaget, at dette års varmtvandsforbrug skulle fordeles vha. haneandele. Det er korrekt, at der ikke er foretaget graddageberegning af varmen fra den (17-20) Årsagen til dette er, at efteråret 14 var langt og varmt. Første gang der var over 10 graddage på et døgn var den 7 november (med undtagelse af en enkelt dag i oktober). 10 graddage er der, hvor normalforbrugeren begynder at overveje at tænde for varmen. For Vejle var der ifølge DMI kun 529 graddage inden målermontagen og 2374 graddage efter målerne blev monteret. Som følge deraf besluttede vi, at den mest korrekte fordeling ville være, hvis vi undlod at fordele efter graddage, men derimod efter faktisk forbrug. Det vil sige, at enhedsprisen pr. streg er lidt højere i år end normalt, men vil formentlig falde for regnskabsåret Da montagen kun tog 7 dage, er der således ikke tale om optil en måned senere, men altså blot 7 dage. De 7 dage udgør ca. 1,6 % af de samlede graddage for året og da målervisningen udgør 49% af det samlede regnskab og der er en median på 3,5 dage, vil den samlede forskel i fordeling udgøre +- 0,19%. Vedrørende reduktion, var vi blevet gjort opmærksom på, at der var blevet efterisoleret i gavlene. Da der ikke er foretaget ekstra facadeisolering, er varmetabet umiddelbart højere herfra end fra gavlene. Da den termiske påvirkning ikke længere er højere i gavlene, skal der ifølge generelle beregninger fra Teknologisk Institut ikke længere reduceres for denne. Det samme gælder for alle taglejlighederne, hvortil Bertel Nielsen argumenterede, at disse ikke var begunstiget af et et-

9 strenget varmeanlæg og derfor ikke fik tilført spildvarme. Det blev derfor besluttet, at yde en reduktion på 20% for taglejlighederne indtil nærmere beregninger forelå. Laboratorieleder på energi og klima, Teknologisk Institut samt syns og skønsmand i beboerklagenævnssager Otto Paulsen er netop fremkommet med beregninger som viser, at der i byggerier som taglejlighederne, bør TILLÆGGES nogle procent grundet ekstra isolering. Dette åbner lovgivningen dog ikke op for, hvorfor reduktionen nok bør sættes til 0% for indeværende regnskabsår. Vedrørende lejemål med manglende aflæsninger, så kan de nye målere godt have en 0-visning, hvis der ikke er brugt noget varme. Ud af de ca lejemål vi laver regnskaber for, er der vel omkring 400 som overhovedet ikke bruger varme. Som tidligere nævnt, så er målerne meget præcise, hvilket går begge veje altså har man ikke brugt varme, så registrerer målerne det som et 0-forbrug, og har man brugt meget varme vil det også blive registreret. Vi må dog konstatere, at vi har lavet en fejl vedrørende Borgvold 16, 4.tv. Vi kan ikke sige, hvad der er gået galt, men målerne har ikke overflyttet værdier i forbindelse med en flytning. Det er dog ikke korrekt, at der ikke betales for varme i lejemålet, for det er udelukkende det målerregistrerede varme der mangler. Altså har beboerne nye som gamle- betalt både for haneandele og kvadratmeter. Jeg har fået oplyst, at dette lejemål, stort set ikke var beboet fra den og efterfølgende kun har været sporadisk beboet. På trods af dette er de dog blevet afregnet for 160 kvadratmeter og 11 haneandele. Vedrørende udgiftsart haneandele 30 %, så er det beskrevet på bagsiden af regnskabet, hvorledes disse er opgjort. Er alle steget med 1, har det ingen betydning, idet enhedsprisen derved blot vil falde tilsvarende. Der er som udgangspunkt ikke tale om en væsentlig ændring af udgiftsfordelingen, idet fordelingsnøglen tidligere har været næsten den samme. Her anvendte man 46,0% til varmemålerenheder, 28,5 til opvarmning af varmt vand og 25,5% til kvadratmeterfordeling. Nu hedder den 49,30 og 21% men med nogle betydeligt mere præcise målere. Hvor det tidligere har været dem som ikke har brugt meget varme, der har været med til at betale for dem har HAR brugt meget varme, får alle nu i større udstrækning lov til at betale for sit eget forbrug. Slutteligt vil jeg endnu engang gerne understrege, at jeg er af den klare opfattelse, at både fordelingen efter haneandele og fordelingsprocenterne for regnskabet begge blev vedtaget på Beboerrepræsentationens årsmøde. Jeg er også HELT sikker på, at jeg gentagende gange fortalte, at de nye målere er meget mere præcise end de gamle, ligesom jeg også fortalte om konsekvenserne heraf. Der er ikke fundet fejl på målere eller udstyr, ligesom der heller ikke er fundet fejl udover det nævnte lejemål i regnskabet. Udgifterne er fordelt som aftalt på årsmødet, hvorfor det fremsendte regnskab må fastholdes. Beboerrepræsentationen har den fremsendt følgende høringssvar, som er udarbejdet af advokat Camilla Ernst fra Advokatkompagniet.

10 Ændringen af principperne for opgørelse af forbruget af varmt brugsvand burde være blevet varslet med 6 ugers varsel til en varmeregnskabsperiodes begyndelse, jf. analogien af daværende lejelovs 37, stk. 3, jf. stk. 5, samt Lejelovens 55. At en analog anvendelse af varslingsreglen i stk. 5 kan finde anvendelse fremgår af teorien, idet der kan henvises til Karnovs note 218 (2014 udgaven). Konsekvensen af manglende varsel er at forbrugsregnskaberne er ugyldige. Opgørelsen af forbruget af varmt brugsvand blev ved regnskabsåret 2014/2015 ændret fra en opgørelse efter en blanding af målere og haneandele, dvs. til dels ud fra det faktiske forbrug for hver enkelt lejer, til at blive opgjort udelukkende efter haneandele. Tidligere blev der foretaget fordeling af varmt brugsvand efter målere. Overgang fra fordeling efter målere, til at der foretages fordeling efter haneandele, strider mod lejelovens princip om at der kan varsles overgang til individuelle målere. I forbrugsregnskabsåret 2014/2015 sker der uden varsel fordeling efter gamle og utidssvarende fordelingsmetoder, dvs. efter haneandele. Det gøres gældende, at der ikke kan ske ændring af fordelingsprincip fra målere til haneandele, samt Der sås i øvrigt tvivl om, hvorvidt udskiftningen af varmtvandsmålerne med berettigelse forløb over 4 måneder fra den 13. november 2014 til den 13. marts Det forekommer at være besynderligt, at udskiftningen ikke har været tilrettelagt over en kort periode i forbindelse med overgang til et nyt forbrugsregnskabsår. Når man har valgt at udskifte målere midt i regnskabsåret, kunne man have foretaget aflæsning af de målere der blev nedtaget, således at Brunata kunne lave en regnskab for en del af perioden, og den nye leverandør kunne lave regnskabet for den efterfølgende periode, således det hele blev samlet i et korrekt og formgyldigt regnskab ved forbrugsregnskabsårets afslutning. Derved kunne de korrekte fordelingsprincipper have været anvendt. Beboerrepræsentationen har ikke været orienteret om forløbet, uanset at beboerrepræsentationen efter dagældende 65, havde ret til at føre tilsyn med planlægning af større arbejder i ejendommen. Det bemærkes, at beboerrepræsentationen ikke er enig i, at det på beboermødet den 26. marts 2015 blev vedtaget, at opgørelsen af varmt brugsvand skulle opgøres efter haneandele, idet der henvises til beboerrepræsentationens bemærkninger af den 15. januar 2016 til Huslejenævnet. Indkaldelse til årsmødet d. 26. marts 2015 samt referat af samme møde vedlægges til nævnets orientering. Det fremgår klart, at der ikke er indgået en aftale om opgørelse af varmt brugsvand, og at der heller ikke er vedtaget en sådan. Punktet var slet ikke på dagsorden, henset til at beboerrepræsentationen ikke var bekendt med, at udlejer havde inviteret en repræsentant fra Casi Udlejer har den fremsendt følgende bemærkninger til sagen:

11 Beboerrepræsentanternes bemærkninger giver ikke anledning til yderligere bemærkninger, bortset fra, at 37 netop angiver, at fordeling af varmt brugsvand sker efter antallet og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser. Et princip der har været anvendt tidligere. Vi fastholder derfor regnskabet. Huslejenævnet behandlede sagen i sit møde den , hvor der var enighed om at træffe følgende afgørelse: AFGØRELSE: Huslejenævnet lægger ved sin afgørelse vægt på, om forbrugsregnskaberne er kommet rettidigt frem til lejer, om lejer har gjort rettidig indsigelse, og om udlejer rettidigt har indbragt sagen for huslejenævnet, jf. lejelovens 40, stk. 1 og 3. Fristen for aflæggelse af varmeregnskabet for afregningsperioden til er overholdt, jf. lejelovens 40, stk.1., idet udlejer, sådan som sagen er oplyst, har fremsendt varmeregnskabet til lejer inden udløbet af fristen på 4 måneder regnet fra forbrugsregnskabets udløb den Regnskabet indeholder ligeledes oplysning om lejernes andel af de samlede forbrugsudgifter, og om lejernes adgang til at gøre indsigelse. Huslejenævnet skal i denne forbindelse oplyse, at det ikke er en gyldighedsbetingelse om regnskabet indeholder oplysning om tidspunkt for udlejerens modtagelse af endelig afregning, såfremt regnskabet er kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter forbrugsregnskabets udløb. Udlejer har endvidere indbragt sagen rettidigt for huslejenævnet, jf. lejelovens 40, stk.3. Lejer skal skriftlig gøre indsigelse mod regnskaberne senest 6 uger efter modtagelsen af regnskaberne. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Det er huslejenævnets opfattelse, at beboerrepræsentationens indsigelse er i overensstemmelse med kravene i lejelovens 40, stk. 3. For så vidt angår indsigelsen omkring det formelle spørgsmål om, hvorvidt udlejer skulle have varslet fordelingen med et varsel på 6 uger, hvor beboerrepræsentationen henviser til bestemmelsen i lejelovens 37, stk. 3, jf. stk. 5, lejelovens 55, samt en analog anvendelse og noterne i Karnov, bemærker Huslejenævnet, at det af sagen fremgår, at der i ejendommen er monteret nye målere på radiatorerne og på varmt brugsvand, og at der samtidig er skiftet leverandør af forsyningsselskab. På radiatorerne er gamle elektroniske målere udskiftet med nye moderne elektroniske målere, der registrer varmeafgivelsen fra radiatoren mere præcist end de gamle målere. Måling af varmt vand blev tidligere målt på fordampningsmålere. Disse målere er oplyst i sagen ikke særlig præcise, og kan ved stort forbrug løbe tør, så forbruget ikke bliver registreret fuldt ud. De nye målerne måler vandmængden der bliver forbrugt i lejligheden. Udskiftningen har betydet, at der i en del lejligheder skulle ske en større ombygning af varmtvandsrørene, for, at de nye målere kunne monteres.

12 På dette grundlag, særligt, at der ikke er tale om en udskiftning som beskrevet i stk. 2 eller stk.3, er det huslejenævnets opfattelse, at reglerne i lejelovens 37, stk. 2 eller stk. 3 ikke finder anvendelse i forhold til sagens faktiske omstændigheder. Sagen behandles efter reglerne i 37, stk. 1, da der er tale om udskiftning af fordampningsmålere til nye og mere præcise målere. Det lægges til grund, at fordelingen kan ske efter udlejers bestemmelser i det konkrete tilfælde, hvorefter der ikke skal ske varsling med et varsel på 6 uger, som angivet af lejerne. I forbindelse med udskiftningen opstår der problemer med bl.a. rørføringen, jf. ovenfor, hvorefter udlejer er nødt til at gennemføre et uopsætteligt arbejde med henblik på, at sikre varmt vandsforsyningen og korrekte målinger for fremtiden af bl.a. varmt brugsvand. Dette forårsager, at udlejeren i forbindelse med regnskabet bestemmer, at der på grundlag af netop sædvanlige beregningsregler sker en fordeling af udgiften mellem lejerne. Dette betinger, at udlejer har anvendt sædvanlige beregningsregler, hvilket ikke i sagen ses fraveget. Der henvises i det hele til U H. Reglen i lejelovens 55 er ikke tillagt betydning ved sagens afgørelse. Uanset at huslejenævnet finder, at udlejer kunne have tilrettelagt og udført bedre og hurtigere udskiftning end oplyst i sagen, finder huslejenævnet ikke at dette har indflydelse på sagens afgørelse omkring ugyldighed eller medfører en helt eller delvis tilsidesættelse af regnskabet. På grundlag af den gennemgang af sagen, som huslejenævnet har foretaget, jf. ovenfor, samt udtalelsen fra CASI Technologi af den , finder huslejenævnet ikke i øvrigt anledning til eller grundlag for at anfægte rigtigheden af de udarbejdede varmeforbrugsregnskaber. Som følge af ovennævnte afgørelse kan huslejenævnet ikke give beboerrepræsentationen medhold i klagen. Huslejenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes til Retten i Kolding, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, ved udtagelse af stævning inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Lovgrundlag: Lejelovens 40, stk. 1 og 3. Huslejenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes til Retten i Kolding, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding, ved udtagelse af stævning inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Kopi af denne afgørelse er endt til: Beboerrepræsentationen Gammelhavn, v/ Steen Hvillum, Borgvold 16B, 5.tv., 7100 Vejle

13 Venlig hilsen P. n. v. Jens Høeg-Petersen Formand

Varme- og vandregnskabet i Byengen- Nordengen

Varme- og vandregnskabet i Byengen- Nordengen Varme- og vandregnskabet i Byengen- Nordengen Afdelingsmøde den 6. september 2016 Varmeregnskabet Fra 1. januar 2017 Faste andele varmt vand [haneanele] benyttes til fordeling af bla. varmetab i rør- og

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 Sag 212/2010 (1. afdeling) Jan Laugesen (selv) mod Fonden Solgaarden (advokat Pernille Høxbro) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug hos [...]

Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug hos [...] Rise Fjernvarme A.m.b.a. V/ Formand Niels W. Petersen St. Rise Landevej 2 5970 Ærøskøbing Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug

Læs mere

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til lejer Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at indbringe en sag over et eller flere forhold til

Læs mere

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alex Rytt Århus 1.december 2011 Varmeregningen hvad siger loven og Carsten Lov om leje af almene boliger siger ikke meget om hvordan man

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til udlejer Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til udlejere, som ønsker at indbringe en sag for Huslejenævnet, og hvorledes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 AG Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme Privat udlejning Varmeregnskab Afregning af varme Varmeregnskabets modtagelse 2 Når du modtager varmeregnskabet, bør du kontrollere om: (sammenhold tallene med regnskabet på næste side) 1) Det anførte

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Referat af beboermøde den 2. marts 2010

Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Bestyrelsen afholdte tirsdag den 2. marts et velbesøgt beboermøde om individuel varmemåling og vedligeholdelsesplan. På mødet fremlagde bestyrelsen planerne for

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Notat BO0202-00002 04-05-2017 1. Indledning Transport-,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? Preben Jensen, ista Danmark A/S Hvad må der fordeles på grundlag af Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere (vær

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Jim Riel Greve A/S Solrød Strandvej 118 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S Strandvejen 157 A 3060 Espergærde Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klagerne) ctr. EDC Niels Kofoed A/S Østergade 14 7400 Herning Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede

Læs mere