KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe."

Transkript

1 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks København K Nævnet har modtaget klagen den 24. april Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om ejendommens varmeforbrug og derfor skal betale erstatning til klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Den 26. marts 2010 underskrev klagerne købsaftale om køb af ejendommen for en kontantpris på kr. Overtagelsesdagen var aftalt til den 1. maj Det fremgår af salgsopstillingen, som hører til købsaftalen bl.a.: Der er i 2009 etableret solvarmeanlæg, som sammen med varmeveksler klare husets opvarmning. Boligens varme og elforbrug ligger på et meget energivenligt stadie med et totalt varme- og eludgift på ca ,- årligt.

2 2 Det fremgår af sagen, at klagerne fik udleveret energimærke i forbindelse med handlen. I energimærket har sælger oplyst et varmeforbrug på kwh pr. år svarende til en udgift på ca kr. Det beregnede varmeforbrug er opgjort til kwh og udgiften til kr. Det fremgår videre af energimærket: Karakteren på energimærket (D) er bedre end man kunne vente (E) og skyldes bygningens billige drift via solvarmeanlægget og luf til luft varmepumpen og den gode isolering i boligen. Den 19. september 2011 skrev klagernes advokat til indklagede bl.a.: Efter et års ejerskab af ejendommen har mine klienter kunnet konstatere, at der er en uforholdsmæssig høj udgift til varme og el, set i forhold til det forbrug der er oplyst i ejendommens salgsopstilling. I salgsopstillingen er det oplyst, at boligens varme- og elforbrug ligger på et meget energivenligt stadie med total varme- og eludgift på ca ,- årligt. Mine klienter kan dog konstatere, at de i det forløbne år, i perioden fra 1. juli 2010 til 30.juni 2011, har betalt kr ,80 i varme- og eludgift. Jeg skal bede dig redegøre for, hvorledes oplysningen om den totale varme- og eludgift på kr ,- i salgsopstillingen er fremkommet. Den 30. september 2011 skrev indklagede til klagernes advokat: Som svar på din henvendelse kan jeg oplyse, at det i salgsopstillingen oplyste elforbrug fra tidligere ejer/sælger beror på de kvartalsvise opgørelser som jeg har modtaget fra sælger (4 x kr ,68) = ,72. Iflg. sælgers oplysninger er dette forbrug baseret på flittig brug af varmepumpe ligesom sælger i sommeren 2009 fik installeret nyt solvarmeanlæg. Af gode grunde havde vi ikke på handelstidspunktet overblik over et normalt årsforbrug med det nye anlæg. De nuværende ejeres årsforbrug lyder voldsomt, men jeg er dog også bekendt med følgende forhold, som efter min mening ikke gør sælgers forbrug sammenligneligt med købers: - Køber har fjernet varmepumpen - Køber har ombygget huset for flere hundrede tusinder - Køber har etableret gulvvarme i adskillige af husets rum. Endvidere mener jeg det er relevant at få klarlagt, hvor høje rumtemperaturer køber har haft!

3 3 Den 4. oktober 2011 skrev klagers advokat til indklagede: Du henviser i dit brev til en opgørelse fra Syd Energi fra perioden 1. oktober 2008 til 31. december Mine klienter overtog ejendommen den 1. maj 2010, hvorfor denne opgørelse ikke kan danne baggrund for en opgørelse af el til brug for en salgsopstilling. Mine klienter nedtog varmepumpen i november 2010 med henblik på at opsætte varmepumpen andetsteds. Forud for at mine klienter nedtog varmepumpen, kontaktede mine klienter Syd Energi og forespurgte i den forbindelse om, hvorvidt de kunne forvente en højere elregning som følge heraf. Syd Energi meddelte, at varmepumpen mindskede elforbruget en smule, men ikke meget. Det er således ikke den manglende varmepumpe, der har medført en varmeregning på over Din bemærkning om at mine klienter har ombygget ejendommen for flere hundrede tusinder er korrekt. Mine klienter har dog ikke udvidet antallet af kvadratmeter i huset mine klienter har isat nye vinduer og sørget for ekstra isolering. Dertil har mine klienter udskiftet køleskab og isat ny vaskemaskine, som er af lav energistatus, i stedet for de maskiner der i forvejen var i ejendommen, og som ikke var energivenlige. Tiltagene er lavet i forbindelse med mine klienters indflytning i huset. Disse tiltag højner ikke elforbruget tværtimod mindsker de det årlige elforbrug. Det er ukorrekt, således som du gør gældende i din mail, at mine klienter skulle have etableret gulvvarme i adskillige af husets rum. Da mine klienter overtog huset var der gulvvarme i ejendommens to badeværelser og i forgangen. Gulvvarmen i disse rum er bibeholdt. Det medfører derfor ikke en forøget udgift til varme. På vegne mine klienter skal jeg gøre krav gældende om differencen i varmeforbruget gange med 10 i henhold til praksis på området. Mine klienters krav kan således opgøres som følger: Elforbrug fra 1. juli 2010 til 30. juni 2011 kr ,80 Oplyst elforbrug i salgsopstillingen kr ,00 Difference ganget med faktor 10 kr ,80 Difference ganget med faktor 10 kr ,00 Jeg afventer, at mine klienter kompenseres for ovenstående beløb. Den 10. november 2011 skrev indklagedes advokat til klagers advokat bl.a.:

4 4 Jeg skal på vegne af Knud Metum afvise Deres krav, idet det af det i forbindelse med handlen udleverede energimærke fremgår, at det årlige elforbrug i ejendommen er beregnet til kr , hvilket som bekendt er lavere end det i salgsopstillingen anførte. Eftersom energimærket således stort set stemmer overens med det af sælger oplyste forbrug, er der ikke indikation af, at det i salgsopstilligen oplyste ikke er korrekt for et almindeligt årsforbrug af el i ejendommen. Det seneste år er således ikke et almindeligt forbrugsår. Min klient har tidligere i sin besvarelse af Deres henvendelse meddelt, at huset efter Deres klienters overtagelse er blevet omfattende ombygget. De antager i Deres svar af 4. oktober 2011, at dette skulle være udtryk for at min klient mener, at huset er blevet større, hvilket ikke er tilfældet. Det, der er meningen med argumentationen, er, at det seneste års elforbrug ikke er et standard el forbrug, idet der er brugt anseelige mængder af byggestrøm til maskiner m.v. i forbindelse med ombygningen. Det seneste års elforbrug kan derfor ikke lægges til grund ved en opgørelse af Deres klienters påståede tab. Jeg skal på den baggrund afvise Deres klienters krav. Den 25. november 2011 skrev klagernes advokat til indklagedes advokat og opfordrede denne til at fremlægge opgørelse over sælgers årsforbrug forud for klagernes overtagelse af ejendommen. Den 2. januar 2012 skrev Syd Energi til indklagede og oplyste følgende årsforbrug for el på ejendommen: kwh kwh kwh kwh kwh Den 28. februar 2012 sendte indklagedes advokat opgørelsen til klagernes advokat, og skrev bl.a.: Som det tydeligt fremgår adskiller forbruget i 2010 sig klart fra samtlige øvrige år, hvilket skyldes forbrug til byggestrøm. Dette er tidligere anført overfor Dem, men jeg er ikke ganske klar over, hvorledes De forholder Dem hertil. Jeg skal på den baggrund anmode Dem meddele, om De fastholder kravet mod Knud Metum og med hvilken begrundelse, når det nu er dokumenteret, at 2010 havde et usædvanligt højt strømforbrug, samt at strømforbruget generelt har været højere i Deres klienters ejertid.

5 5 Den 29. februar skrev klagernes advokat til indklagedes advokat og oplyste, at kravet blev fastholdt, og at klagernes advokat ønskede kvartalsmæssige opgørelser vedrørende forbruget i perioden Den 2. marts 2012 sendte Syd Energi kvartalsopgørelser til indklagede: Den 6. marts 2012 sendte indklagedes advokat opgørelsen til klagernes advokat. Den 7. marts 2012 skrev klagernes advokat til indklagedes advokat, at hun ønskede de egentlige opgørelser fra Syd Energi. Samme dag skrev indklagedes advokat til klagernes advokat og opfordrede klagernes advokat til selv at indhente de oplysninger, hun efterspurgte. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har givet fejlagtige oplysninger om varmeforbruget på ejendommen og er derfor erstatningsansvarlig over for klagerne. Da klagerne havde boet i ejendommen et stykke tid fandt de ud af, at oplysningerne i salgsopstillingen om elforbrug ikke var retvisende. Indklagede havde oplyst et årligt forbrug på kr. Klagerne havde i perioden fra den 1. juli 2010 til 30. juni 2011 et forbrug på ,80 kr. Den årlige difference udgør ,80. Indklagede skal godtgøre klagerne differencen kapitaliseret med 10, det vil sige kr. Indklagede har ikke henvist til, at varmeoplysningen stammer fra energimærket. Det påhviler ikke klager at godtgøre, at ejendommens pris var for høj, henset til det konstaterede elforbrug. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne.

6 6 Oplysningerne i salgsopstillingen er baseret på oplysninger fra energimærket, som blev udarbejdet i I forhold til det har indklagede endda givet et forsigtigt skøn. Energimærket blev udleveret til klagerne i forbindelse med handlen. Syd Energi har oplyst forbrug fra 1. august 2007 til 30. september 2008 til kr. og fra 1. oktober 2008 til 30. september 2009 til kr. Disse tal er væsentligt lavere end det forbrug, som klagerne har anført. Desuden viser tallene det samlede el-forbrug, altså også andet end opvarmning. Der har desuden været ændret forbrugsmønster, idet der flyttede en familie ind. Herudover har klagerne gennemført en ombygning, hvilket sædvanligvis medfører øget udgift til el. Ifølge klagenævnets praksis påhviler det klagerne at godtgøre, at den pris, de har betalt for ejendommen, er for høj, henset til det reelle varmeforbrug. Dette må afgøres ved syn og skøn. Nævnet udtaler: Det fremgår af 20, stk. 2, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom, at der i salgsopstillingen vedrørende udgifter til bl.a. varme skal gives oplysning om sælgers seneste årsforbrug og udgiften hertil. Da ejendommen er elopvarmet, og der ikke forefindes separat måler, finder nævnet, at indklagede var berettiget til at skønne, hvor stor en del af forbruget der vedrørte opvarmning. Indklagede har imidlertid ikke foretaget et sådan skøn. Det fremgår af oplysningerne fra Syd Energi, at det samlede forbrug af el for ejendommen i 2009, det seneste år forud for handlen, var kwh., svarende til en udgift på ca kr. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede i salgsopstillingen alene gav oplysning om en udgift på ca kr. årligt og desuden anførte, at beløbet var inklusiv forbrugsel. Nævnet finder, at klagerne var berettiget til at forvente, at oplysningerne i salgsopstillingen om udgiften til det samlede elforbrug vedrørende ejendommen var korrekte. Efter 24, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom har en forbruger ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler, hvis forbrugeren lider tab som følge af, at formidleren tilsidesætter sine pligter efter loven eller aftalen. Ved i salgsopstillingen at oplyse en varmeudgift, der ikke var sælgers seneste årsudgift, har indklagede tilsidesat sine pligter efter lovgivningen.

7 7 Nævnets formand og Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter i nævnet (3 medlemmer) udtaler om spørgsmålet om erstatning: Ved afgørelsen af, om klagerne har lidt et tab som følge af de forkerte oplysninger om anvendelsesudgifter, påhviler det klagerne at bevise, at indklagede har vurderet salgsprisen på ejendommen forkert, og dermed at klagerne som følge af den fejlagtige oplysning har betalt for meget for ejendommen. Afgørelsen af dette spørgsmål er ikke egnet til nævnsbehandling, idet en stillingtagen hertil vil kræve en bevisførelse, herunder afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Vi stemmer derfor for, at spørgsmålet om tilkendelse af erstatning afvises fra nævnsbehandling, men udtaler som nævnt kritik af indklagedes mangelfulde arbejde. Forbrugerrådets og Grundejernes Landsorganisations repræsentanter i nævnet (2 medlemmer) udtaler: Vi finder, at indklagedes oplysning om varmeudgiften må anses for en tilsikring vedrørende størrelsen/niveauet af varmeudgiften. Da oplysningen ikke var korrekt, skal indklagede betale erstatning til klagerne. I overensstemmelse med tidligere nævnspraksis stemmer vi for at udmåle erstatningen med udgangspunkt i den årlige difference mellem de forkerte og de korrekte oplysninger kapitaliseret med 6. Efter stemmeflertallet udtales kritik af indklagedes mangelfulde arbejde, mens spørgsmålet om tilkendelse af erstatning afvises fra nævnsbehandling. Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Konklusion: Nævnet udtaler kritik af indklagede. Spørgsmålet, om klagerne har krav på erstatning, afvises fra nævnsbehandling. Indklagede skal betale klagebyret på 700 kr. til klagerne inden 30 dage fra kendelsens dato. Da indklagede ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal indklagede, jf. 27 i Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling, endvidere betale kr. til nævnet for behandling af nærværende klagesag. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V.

8 8 Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere