KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe."

Transkript

1 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige over for klager, som følge af at klager ikke i forbindelse med køb af ejerlejlighed fik oplyst, at der ville komme ekstraordinære udgifter til tag, vinduer og varmtvandsrør. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. Den 27. juni 2007 underskrev klager købsaftale om køb af ejerlejligheden for en kontantpris på kr ,00. Overtagelsesdagen var aftalt til den 15. juli Den 2. juli 2007 accepterede sælger klagers købstilbud. Handlen var betinget af, at klagers advokat kunne godkende handlen. Det fremgik af købsaftalen, at klager i forbindelse med handlen fik udleveret blandt andet kopi af ejerlejlighedsskema, energimærke, vedtægter for ejerforeningen, referat af generalforsamling og regnskab for ejerforeningen. Af det udleverede ejerlejlighedsskema af 23. februar 2007 fremgik:

2 2 I energimærkets energiplan var anført diverse besparelsesforslag, herunder at der kunne opnås besparelse ved udskiftning af varmtvandsbeholder og montering af forindstillelige termostatventiler på radiatoranlægget. Desuden var det anført, at fremtidige udskiftninger af vinduer og døre burde ske til konstruktioner med bedste isoleringsværdi. Det fremgår af ejerlejlighedsforeningens vedtægt, at ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Det udleverede referat fra generalforsamling vedrørte generalforsamling afholdt den 24. april Det fremgik heraf blandt andet: Renovering af varmeanlæg : Straf varmen stiger hvert år. Grænsen for retur vandet falder hvert år. Der er ikke endnu indhentet tilbud på en ny varmtvandsbeholder. Stigestrengene er også en del af problemet. De trænger til at blive udskiftet. Ydre lejlighederne i blokken har ikke for varmt vand. Ventiler skal skiftes og evt. også stigestrengene. De strenge som er blevet skiftet har kostet ca ,00 pr. streng. I fremtiden skal returvarmen nok ned på 37 C. I øjeblikket skal den være 41 C. Der er blevet betalt en strafafgift på ca kr. Hvis man når ned under returvarmegrænsen får man en bonus. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når der er nogle mere konkrete forslag til renovering af varmeanlæg. Udskiftning af vinduer : Sidste års forslag om tilsidesættelse af penge til vinduer blev ikke vedtaget. Som det tidligere er fortalt, så er et vindue skiftet på grund af råd og der vil sikkert komme flere i fremtiden. Der er ejere som gerne selv vil betale for at skifte vinduer. Har fået et tilbud fra Overlade vinduer på 90 vinduer (det er vinduerne ud til stien) tilbuddet lyder på kr. for vinduer og kr. for at få den sat i. Det er plastvinduer og det er prisen hvis de bliver skiftet på en gang. Fordelen er at der ingen vedligeholdelse er. Altan siden vil koste 1,1 mil.

3 3 Det fremgår af videre af generalforsamlingsreferatet, at der skulle arbejdes videre med forslaget, som blev udsat til senere. Desuden fremgik, at der ville blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling senere. Klager har til brug for sagen fremsendt kopi af referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen den 30. april 2007, samt referat af ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen afholdt den 11. juni Spørgsmålet om renovering af varmtvandsforsyning, udskiftning af vinduer og tag blev behandlet på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling. På den ordinære generalforsamling var der tilslutning til forslagene. Det fremgår af referatet af den ekstraordinære generalforsamling, at renovering af varmtvandsforsyningen og udskiftning af vinduer blev vedtaget. Det fremgår videre, at der også blev vedtaget at bygge garager og skifte tag. Af afstemningsresultaterne ses, at lejligheden ikke afgav stemmer. Den 25. juli 2007 skrev klagers advokat til de indklagede: Købers far har netop informeret mig om, at formanden for ejerforeningen i forbindelse med købers indflytning, oplyste, at det er blevet besluttet, at der skal isættes nye vinduer m.v. i ejendommen, hvilket medfører en ekstraordinær regning pr. lejlighed på ca. kr ,00. Efter det oplyste er den tidligere ejer fuldt ud informeret om de beslutninger der er taget. Jeg går ud fra, at I omgående vil undersøge dette spørgsmål nærmere, idet køber overhovedet ikke er informeret om, at der er truffet beslutninger om dette og udgifterne er af en sådan størrelse såfremt oplysningerne er korrekte at sælger bør friholde køber i det hele for udgifter, såfremt ovennævnte sagsfremstilling vil kunne lægges til grund. Den 30. juli 2007 skrev de indklagede til klagers advokat: Tak for dit brev af 25. juli 2007, som jeg har drøftet med sælger. Sælger oplyser, at han på tidspunkt for generalforsamling har været bortrejst og først

4 4 for nylig er orienteret om generalforsamlingsbeslutningen. Sælger vil ikke yde nogen kompensation i denne anledning. Det fremgår af sagen, at der den 29. august 2007 blev afholdt møde med klager og klagers advokat på baggrund af de krav, klager var blevet mødt med fra ejerforeningen vedrørende udgifter til vinduer, tag og varmeforsyningsanlæg. Den 12. september 2007 skrev klagers advokat til de indklagede og fastholdt, at sælger af ejendommen havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt og derfor var erstatningsansvarlig over for klager. Den 28. september 2007 skrev de indklagede til klagers advokat: Jeg har afholdt møde med sælger og forelagt ham problemstillingen. Sælger ønsker at få lukket sagen hurtigst muligt og tilbyder derfor om parterne kan dele om udgifterne på kr ,00. Det fremgår af sagen, at klager den 10. oktober 2007 modtog et beløb på kr ,00 fra sælger. Klager har til nævnet fremsendt dokumentation for renteudgift og omkostninger i forbindelse med forhøjelse af boliglån i klagers pengeinstitut. Klager har bl.a. anført: De indklagede er erstatningsansvarlige over for klager. De indklagede oplyste ikke klager om, at der skulle udskiftes vinduer, tag og varmtvandsrør, som ville medføre en ekstra udgift på kr ,00. Klager fik først oplysning herom på overtagelsesdagen, da han talte med formanden for ejerforeningen. Klager har modtaget kr ,00 fra sælger. De indklagede skal pålægges at betale den resterende del af udgiften samt renter, i alt kr ,00. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at være erstatningsansvarlige over for klager. De indklagede indhentede i forbindelse med salg af klagers ejerlejlighed alle relevante dokumenter herunder ejerlejlighedsskema.

5 5 Det fremgår af ejerlejlighedsskemaet, at det påtænkes at udskifte vinduer samt varmerør. I forbindelse med udarbejdelse af købsaftale tog de indklagede kontakt til sælger, som påstod, at han ikke havde modtaget yderligere vedrørende ejerforeningen. Sælger boede ikke i lejligheden og rejste en del. Desværre blev der ikke taget forbehold herfor, inden købsaftalen blev underskrevet. Klagers advokat godkendte handlen uden bemærkninger. Klager og klagers advokat har begge set ejerlejlighedsskemaet og var derfor bekendte med, at der blev arbejdet på et kommende projekt. Dette nævnes også i energimærkets energiplan. Efter klagers overtagelse af ejerlejligheden afholdes ny afstemning om udgifterne. Efter henvendelse fra klagers advokat, kontaktede de indklagede sælger, og det er de indklagedes opfattelse, at sagen var afsluttet, idet der blev indgået forlig mellem klager og sælger, således at de hver betalte halvdelen af udgiften. Nævnet udtaler: De indklagede udleverede i forbindelse med handlen generalforsamlingsreferat af 24. april Det fremgår heraf, at der skal arbejdes videre med forslag om renovering af varmeanlæg samt forslag om udskiftning af vinduer, og at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når der ligger mere konkrete forslag. Det fremgår ligeledes af det indhentede ejerlejlighedsskema af 23. februar 2007, at der blev påtænkt at udskifte vinduer og renovere varmeanlæg og rør, men at spørgsmålet skulle behandles igen på en senere generalforsamling. Nævnet finder det derfor kritisabelt, at de indklagede ikke forinden købsaftalens indgåelse undersøgte hos ejerforeningen, om der var vedtaget noget herom, ligesom de indklagede burde have forespurgt ejerforeningen, om der fandtes et generalforsamlingsreferat fra ordinær generalforsamling i 2007 eller fra en ekstraordinær afholdt generalforsamling. Nævnet bemærker i den forbindelse, at de indklagede vidste, at der måtte have været afholdt ordinær generalforsamling i 2007, da det fremgår af ejerforeningens vedtægter at ordinær generalforsamling skal holdes hvert år inden udgangen af april måned. Det fremgår af referater fra generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, at vinduesudskiftning og renovering af varmtvandsforsyning blev vedtaget på

6 6 ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2007, og således var vedtaget på tidspunktet for handlens indgåelse. Det forhold, at der blev indgået forlig mellem klager og sælger, medfører ikke, at klager er afskåret fra at fremsætte krav mod de indklagede. Nævnet finder på den baggrund, at de indklagede er erstatningsansvarlige over for klager. Erstatningen fastsættes til kr ,00. Efter sagens udfald skal de indklagede betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr på kr. 400,00. Konklusion: De indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager in solidum betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 12. august 2008, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere