2 Ændring af takster fra 15. januar notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget forslag til Budget Ændring af takster fra 15. januar notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring Forventet regnskab 2. kvartal notat om forventet regnskab 2. kvartal notat om status for fremdrift i puljeprojekterne 4 Evaluering af billigere kontantpriser i Viborg Kommune 1. notat om evaluering af forsøget med nedsatte takster i Viborg Kommune 5 Infotainment i busser 6 Fly High / God Tur oversigt over før- og eftermålinger i bonusrunden Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse notat om Midttrafiks kundeundersøgelse Orientering om bybusomlægninger i Aarhus, Horsens og Silkeborg 9 Orientering om arrangementskørsel Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 1. Folder fra Verdensredder-kampagnen efterår Eventuelt Bestyrelsen for Midttrafik 9. september 2011

2 Højbjerg, 2. september 2011 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. september 2011 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1

3 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 25. august Tine Jørgensen Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget juni 2011 blev forslag til budget for 2012 sendt i politisk høring med svarfrist 19. august Som bilag til høringen var der vedlagt samme orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget 2012, som var fremsendt til bestyrelsesmødet 17. juni Herudover var der vedlagt mere detaljerede og bestillerspecifikke opgørelser over budgetterne. De indkomne, skriftlige bemærkninger er gengivet i det følgende. Herudover har der været en løbende dialog med de fleste bestillere omkring spørgsmål til materialet, og der er efter aftale foretaget justeringer i samme. Nedenfor er et sammendrag af alle høringssvar fordelt på bestillere. Favrskov Kommune Hedensted Kommune Kommunen tager budgettet til efterretning. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har ingen bemærkninger. Kommunen tager budgettet til efterretning. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har ingen bemærkninger. Herning Kommune Kommunen påpeger at der er usikkerhed om indregnet indtægsttab som følge af omlægning af bybusdriften. Kommunen tager i øvrigt budgettet til efterretning Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration er enig i, at der er usikkerhed om indtægtstabets størrelse. I budgettet er der indregnet en indtægtsnedgang på 0,7 mio. kr.

4 Holstebro Kommune Kommunen tager budgettet til efterretning. Kommunen spørger endvidere til om der er behov for at trykke og udsende køreplaner, eller om man kan nøjes med at offentliggøre dem på nettet. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har været i dialog med kommunen og har blandt andet oplyst, at der årligt bruges mellem 1,5 og 2 mio. kr. på at trykke køreplaner. Et beløb, som Midttrafik konstant er opmærksomme på og arbejder på at nedbringe. Midttrafik har dog i år erfaret, at den trykte køreplan har været særdeles vigtig for kunderne i de områder, hvor busnettet bliver lavet væsentligt om. Midttrafik overvejer, hvornår tiden er inde til at nedbringe antallet væsentligt, eller helt at afskaffe de trykte køreplaner. For eksempel går Midttrafik med overvejelser omkring udvikling af en App til SmartPhones, som gør det nemt at hente køreplanoplysninger på stedet. Sådanne elektroniske løsninger ville mindske behovet for trykte køreplaner yderligere. Det er sandsynligvis blandt den ældre del af kundegruppen, det bliver sværest at undvære den trykte køreplan. Horsens Kommune Kommunen godkender budgetforslag 2012 med bemærkning om, at kommune ønsker at disponere efter, at der i 2012 indføres automatiske passagertællinger til en forventet udgift på kr., samt at der afsættes kr. til eventuel supplerende kørsel på det nye bybusnet. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har efter dialog med kommunen indarbejdet kr. til passagertællinger og kr. til eventuel supplerende kørsel i det nye bybusnet. Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen. Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen. Norddjurs Kommune Kommunen ønsker indarbejdet en reduktion i kørslen på flere lokale skole- og teleruter hvilket giver en besparelse busdriften på 3,0 mio. kr. og en merudgift på 1,7 mio. kr. for kan-kørsel. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har indarbejdet de ønskede ændringer. Kommunen tager budgettet til efterretning. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administrations har ingen bemærkninger. Randers Kommune Odder Kommune Ringkøbing- Skjern Kommune Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen. Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen. 2

5 Samsø Kommune Kommunalbestyrelsen har jf. det oplyste vedtaget at der ikke skal ske besparelser på den kollektive trafik eller teletaxa i Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har ingen bemærkninger. Silkeborg Kommune Kommunen tager budgettet til efterretning. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har haft en dialog med Silkeborg Kommune om budgettet for busudgifter, da administrationen en overgang mente at det fremsendte budget var for lavet. Det viste sig ikke at være tilfældet. Skanderborg Kommune Kommunen har svaret for så vidt angår busdrift, busadministration og letbane. Kommunen tager budgettet til efterretning. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har ingen bemærkninger. Skive Kommune Struer Kommune Kommunen tager budgettet til efterretning. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administrations har ingen bemærkninger. Kommunen tager budgettet til efterretning. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administrations har ingen bemærkninger. Syddjurs Kommune Kommunen mener at de anvendte fremskrivningsprocenter er høje i forhold til de af KL udmeldte. Kommunen ser med tilfredshed, at Midttrafik i budgettet gennemfører effektiviseringer på det administrative område, men mener stadig at administrationsbidraget er højt i forhold til de opgaver der varetages. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration anvender KL s fremskrivningsprocenter i forbindelse med administrationen mens flextrafik og busdrift fremskrives med omkostnings- og reguleringsindeks der udmeldes af Trafikselskaberne i Danmark. Administrationen noterer sig at kommunen mener at administrationsbidraget opfattes som værende for højt i.f.t. opgaveløsningen. Viborg Kommune Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen. 3

6 Aarhus Kommune Der er ikke modtaget høringssvar fra Veje og Trafik vedr. busdrift m.v. Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg bemærker vedrørende den variable kørsel, at man finder det kritisabelt, at Midttrafik udmelder en forventet besparelse til Aarhus Kommune på 10 % ved en serviceharmonisering og efterfølgende pålægger kommunen merudgifter for 14,1%. På den baggrund kan Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg ikke godkende den foreslåede fordelingsnøgle på administrationsbidraget i Midttrafiks budgetforslag Magistratsafdelingen har en klar forventning om, at Aarhus Kommunes bidrag til administrationsomkostningerne for handicapkørslen i 2012 reduceres svarende til den udmeldte effektivisering og agter ikke at medfinansiere Midttrafiks administration ud over denne ramme. Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har overfor Sundhed og omsorg beklaget kommunikationen omkring den forventede samlede besparelse på 10 %, som i det konkrete tilfælde ikke kommer Aarhus Kommune til gode. Baggrunden herfor er fordelingsnøglen der anvendes i forbindelse med fordelingen af de administrative udgifter på de enkelte bestillere. I det foreliggende budgetforslag er den af bestyrelsen og repræsentantskabet besluttede fordelingsnøgle fastholdt, hvilket betyder merudgifter til administration for Aarhus Kommune. Merudgifterne på administrationsområdet vedrører omlægning til nyt IT-system, som også medfører reducerede udgifter til kørslen. For Aarhus Kommunes vedkommende forventes udgifterne til selve kørslen at falde med ca. 4 mio. kroner. Administrationen i Midttrafik har tidligere drøftet sagen med magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. I den forbindelse er der aftalt et nyt møde den 20. september, hvor der arbejdes mod en fælles løsning af de rejste problemer. Sagen forelægges bestyrelsen i.f.m. det reviderede budget for 2012 i januar

7 Region Midtjylland Regionen har følgende kommentarer til budgettet for 2012: Togdrift: Et ekstraordinært løft af Midtjyske Jernbaners investeringsbudget i 2012 på 2,0 mio. kr. Den gældende investeringsplan for Midtjyske Jernbaner rummer ikke mulighed for at gennemføre en række påtrængende projekter, eksempelvist kommunikationssystemet GSMR. Det foreslås, at det meddeles Midttrafik, at engangstilskuddet til investeringer ved Midtjyske Jernbaner fjernes fra budget 2012 og i stedet afholdes af det forventede mindreforbrug på regional kollektiv trafik i 2011 på ca. 9 mio. kr. som vil fremgå af kvartalsrapporten for 2. kvartal Dette forudsætter dog regionsrådets godkendelse. Letbane: Udgifter til anlæg af letbanens "fase 1" i 2012 på 2,3 mio. kr. Udgifterne til letbanens "fase 1" er begrundet i udgifter til bygherreorganisation, projektering og udbud af anlæg af letbanen. Den regionale andel af udgiften udgør 5,8 %. Det foreslås, at udgifterne til letbanens "fase 1" midlertidigt afholdes af budgettet for kollektiv trafik, men senere konverteres til et langfristet lån. Der vil blive fremlagt en separat sag i forbindelse med folketingets vedtagelse af anlægsloven for letbanen og Region Midtjyllands indtræden i anlægsselskabet. Rejsekortet: Et ekstraordinært kapitalindskud i Rejsekortet A/S i 2012 på 3,2 mio. Det foreslås, at det meddeles Midttrafik, at engangsudgifterne til rejsekortet i 2012 fjernes fra budget 2012 og i stedet afholdes af det forventede mindreforbrug på regional kollektiv trafik i 2011 på ca. 9 mio. kr. som vil fremgå af kvartalsrapporten for 2. kvartal Dette forudsætter dog regionsrådets godkendelse. Samlede budget: En mindre tilpasning af Midttrafiks budget 2012 med 4,0 mio. kr. svarende til 0,7% af bruttoudgifterne til regional kollektiv trafik. Der kan således afholdes udgifter for 297,5 mio. kr., hvoraf de 5,1 mio. kr. er engangsudgifter der afholdes i Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration foreslår at der afholdes et møde vedr. ovenstående punkter så snart bemærkningerne er endeligt konfirmerede i regionsrådet. Det skal dog bemærkes, at administrationen i Midttrafik har fastholdt, at såfremt en udgift afholdes i 2012, skal dette indgå i budgettet for 2012, uagtet hvordan udgiften finansieres. 5

8 Højbjerg, 2. september 2011 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. september 2011 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 2

9 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 26. august Tine Jørgensen Forslag til Budget 2012 Budgetprocessen for Budget 2012 Det foreliggende oplæg til budget for 2012 er baseret på oplægget til budget for 2012 der blev behandlet på bestyrelsesmødet 17. juni 2010, og på de høringssvar, Midttrafik har modtaget fra bestillerne. I henhold til lovgivningen skal budgettet være vedtaget senest 15. september. Samlet budget 2012 for Midttrafik Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i nedenstående tabel, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder. Midttrafik, forslag til budget 2012 samlet oversigt Forslag til budget 2012 Busdrift Udgifter Indtægter Netto Handicapkørsel Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel Nettoudgifter Togdrift Udgifter Indtægter Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Trafikselskabet - netto udgifter Letbanen Letbane etape Letbanesekretariatet Letbanen i alt Rejse korte t Netto Kontrolafgifter (Aarhus) Netto Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Som bilag er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere. Disse bestillerfordelte opgørelser, suppleret med mere detaljerede beskrivelser, fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne.

10 Busdrift udgifter Udgifterne til busdrift budgetteres i 2012 til 1.416,6 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2010 til 2012-priser er der tale om et fald på 70,6 mio. kr. i forhold til regnskabet for Det er især besparelserne ved de regionale effektiviseringer, den nye trafikplan i Aarhus samt omlægningerne i Herning, Horsens og Silkeborg der giver mindreforbruget. Sammenligning mellem regnskabet for 2010 i 2012-priser og budget 2012 Difference (budget 2012, september minus regnskab 2010) Difference (budget 2012, september minus juni) Regnskab 2010 i 2010-priser Regnskab 2010 i 2012-priser Budget juni 2011 Budget september 2011 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Flere kommuner har overtaget kørsel på de tidligere regionale ruter og har derfor fået merudgifter. Dette drejer sig bl.a. om Hedensted, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg. En del kommuner får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene indeksreguleres med fremskrivningsprocenten for regional udvikling som er 2,2 % fra 2011 til Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er nu indregnet som en selvstændig del af busbudgettet og fremgår af det detaljerede busbudget i bilag 2. Tilskuddene indgår således ikke i ovenstående tabel. I budgettet er der på udgiftssiden anvendt fremskrivningsprocenter på 4,3 % fra 2010 til 2011 og 4,2 % fra 2011 til Disse fremskrivningsprocenter er baseret på de officielle reguleringsindeks for A- og B-kontrakter hos Trafikselskaberne i Danmark. Fremskrivningsprocenten fra 2011 til 2012 er faldet 0,1% i forhold til bestyrelsens behandling af budgettet 17. juni Fra og med 15. udbud og frem afregnes vognmændene med det nye månedlige omkostningsindeks, mens ældre kontrakter pt. reguleres efter et halvårligt reguleringsindeks. I budgetlægningen er der hovedsagligt taget udgangspunkt i det halvårlige reguleringsindeks. Busudgifterne er budgetteret efter en rutebaseret model, der er baseret på den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2010 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser. Specifikke ændringer Budgetterne har været i politisk høring hos den enkelte bestiller, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede køreplantimetal på ruteniveau. Der er indarbejdet ændringer for flere kommuner på baggrund af korrespondance hen over sommeren. 2

11 Der er foretaget en række specifikke ændringer i det foreliggende budget i forhold til det budgetforslag bestyrelsen behandlede 17. juni En del af ændringerne er foretaget på foranledning af bestillerne. Horsens Kommune Der er i de nye bybusnet lavet ændringer der betyder merudgifter på 0,6 mio. kr. Der er bl.a. afsat en pulje til supplerende kørsel på baggrund af kundehenvendelser. Norddjurs Kommune Kommunen har hen over sommeren reduceret kraftigt i lokalruterne og har samtidig omlagt telekørslen til flexkørsel, hvilket giver en samlet besparelse på busdriften på 2,9 mio. kr. Odder Kommune Der er nogle uafklarede forhold omkring budgettet, som Midttrafik er i dialog med kommunen omkring. Randers Kommune Der er i Randers Kommune foretaget en genberegning af busudgifterne og indarbejdet ekstra dubleringer hvilket har ført til merudgifter på 0,6 mio. kr. årligt. Ringkøbing-Skjern Kommune Der er nogle uafklarede forhold omkring budgettet, som Midttrafik er i dialog med kommunen omkring. Samsø Kommune Der er indarbejdet en reduktion i telekørslen på 30% svarende til 0,2 mio. kr. årligt. Kommunen ønsker en yderligere besparelser, men kender endnu ikke det eksakte beløb, hvorfor det indtil videre ikke er indarbejdet. Skanderborg Kommune Flere ændringer der netto giver en mindreudgift på 0,1 mio. kr. årligt. Skive Kommune Udgifterne er øget med 0,2 mio. kr. årligt svarende til forventet udgift til bonus for bybuskørslen. Viborg Kommune Rettelse i antallet af køreplantimer der ikke har effekt på udgiften samt et fald i udgifterne på 0,1 mio. kr. grundet ændret cross borderbetaling. Aarhus Kommune Budgetteringen af udgifterne til bybusserne i Aarhus er behæftet med nogen usikkerhed grundet de omfangsrige omlægninger. Der er merudgifter på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet behandlet i juni måned. Stigningen skyldes større stigning end forventet i det indeks, der indgår i beregningerne. Den forventede effekt af 25. udbud er ikke indregnet i budgettet. Det forventes at vinderen af udbuddet udpeges på bestyrelsesmødet 7. oktober Udbuddet omfatter køreplantimer og der forventes en besparelse på 10-15% af udgiften i forhold til den nuværende kørsel. Region Midtjylland Region Midtjylland har foretaget store kørselsomlægninger med kommunale effekter i Der har været en meget lang beslutningsproces omkring kørselsomlægningerne og den afsmittende effekt for alle bestillere. Planlægningsgrundlaget er indarbejdet, og området vil blive fulgt meget tæt, idet kompleksiteten er stor. Der er kun foretaget mindre ændringer i budgettet. 3

12 Køreplantimer Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2010 til budget 2012 samt udviklingen fra behandling på bestyrelsesmødet i juni måned frem til det nu forelagte budget. Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne undtagen for Viborg Kommune hvor rettelsen udelukkende er foretaget i antallet af køreplantimer. Køreplantimer i budget 2012 For alle bestillere med almindelig telekørsel er der indregnet køreplantimer for denne kørsel. Disse timer har ikke tidligere været indregnet i køreplantimetallet, da hovedparten af vognmændene ikke oplyser et timetal. I de tilfælde vognmanden ikke oplyser et køreplantimetal er dette estimeret med udgangspunkt i timeprisen i Norddjurs Kommune. Det skal bemærkes, at køreplantimerne for telekørslen indgår som rabatruter i beregningen af de køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet. Administrationen af teletaxaen ordningen opgøres særskilt og fremgår af bilaget for busadministration. Busdrift - indtægter Indtægter ved busdrift budgetteres til 674,8 mio. kr. Budget september 2011 Difference (budget 2012, september minus regnskab 2010) Difference (budget 2012, september minus juni) Budget 2012 Regnskab juni 2011 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Totale køreplantimetal inkl. alle rabatkøreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimetal der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt. I nedenstående skema er indtægterne i budgetforslaget fordelt på forskellige kategorier og sammenholdt med budgettet for 2011 og regnskab

13 Budgetforslaget baseres bl.a. på den konstaterede indtægtsudvikling i første halvår 2011 og forventninger til resten af Der er indregnet en provenueffekt på 1,0 % i passagerindtæg- terne fra den forventede takststigning i januar Det er et forsigtigt f skøn, fordi der erfa- medfø- ringsmæssigt ikke opnås samme provenufremgang i indtægterne, som en takststigning rer. Takststigningsloftet for 2012 er fastsat til 3,1 %. Fra køreplanskiftet 2011 er regionens besparelser på de regionale ruter gennemført. Effektiviforetaget f seringernee medfører en reduktion på ca køreplantimer pr. år. Der er også mange omlægninger i kørslen for bybusser i flere kommuner i Midttrafik. M Hvorledes forudsige. indtægterne i busdrift påvirkes af disse besparelser og o omlægninger er vanskelige at Færre køreplantimer medfører også mindre passagerindtægter. Med iværksættelse af Trafikplan Aarhus fraa august 2011, iværksættes et nyt bybusnet i Aar- for- hus. Der er i forslaget til indtægtsbudget for Aarhus kommune indarbejdett kommunens ventninger til passagerindtægte i Fra 1. aug indføres i et 2 årigt forsøg et nyt kort (HyperCard) til allee elever i ungdoms- eleven bor. Egenbetaling er kr. 300,- pr. kort/måned. Med det nye n HyperCard estimeres om- uddannelser. Kortet giver udvidede rejsegyldigheder til bus og tog, t inden for det takstområde sætningenn i 2012 at blive på samme niveau som salg af uddannelseskort i Midttrafik kompenseres for indtægtstabet,, som følge af den udvidede rejsegyldighed med Hy- vil percard. Kompensationens størrelse er kr.. 140,- pr. kort/md. KompensatK tionen til Midttrafik være afhængig af antallet udstedte kort. Midttrafik og DSB/Arriva skal aftale en fordeling af kompensationen. I budgettet err indregnet administrationens forsigtige skøn for kompensatio- nen for udvidet rejsegyldighed. Flextrafik Midttrafik forventer overordnet en besparelse på 6,7 mio. kr. påå handicapkørsel og 3,0 mio. kr. på kan-kørsel i forhold til budget som er sendt til politisk høring. Handicap kørsel Besparelsen på 6,7 mio. kr. skyldes flere faktorer. Midttrafik forventer generelt en bedre koordinering efter det kommende udbud, der træder t i kraft pr. 1. marts I forbindelse med udbuddet indtræder Aarhus Kommune i planlæg- ture. ningssystemet Planet med ca ture, hvilket er 50 % af samtlige budgetterede Besparelsen for Aarhus Kommune alene forventes at blive på minimum 5 mio. kr., hvilket skyldes at Midttrafik forventer en lavere turpris og således har nedsat denn i budgette med ca. 5

14 16 % fra marts 2012 hvor det nye udbud træder i kraft og planlægningssystemerne fusioneres. Indtægterne er tilsvarende forhøjet 30 kroner pr. tur i budgettet. Kan-kørsel På kan-kørslen er besparelsen 3,0 mio. kr. I den sydlige del af regionen, vil koordineringen blive markant bedre pr. 1. maj 2012 og priserne vil falde mere end gennemsnittet. Dette skyldes, at Region Syddanmarks kørsel, der varetages af Sydtrafik og Fynbus skal koordineres med Midttrafiks, så vognene udnyttes bedre og tomkørslen minimeres. Overordnet set har Midttrafik nedsat turprisen i budgetterne for både handicapkørsel og kankørslerne. Grundet udbuddet, der træder i kraft 1. marts 2012 er der usikkerhed om det lave niveau bliver bevaret, hvorfor der i den budgetterede turpris er indregnet en mindre buffer. Der er følgende bestillerspecifikke ændringer: Skolekørslen for Randers Kommune ophører medio 2012, mens der er nye aftaler for Holstebro Kommune og Norddjurs Kommune. Kankørslen reduceres for Sydtrafik, da kørslen stopper pr. 1. august 2011 i Sønderborg Kommune. Turantallet er nedjusteret i Favrskov Kommune, Lemvig Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg, Struer Kommune, Viborg Kommune, Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Sydtrafik. Det skal bemærkes, at Flexdanmark i 2011 har besluttet at købe nyt serverum, som ikke er blevet budgetteret af Midttrafik. Meromkostningen vil blive ca. 0,6 mio. kr., som vil blive bestillerfordelt efter antal ture ved revideret budget for 2012 som jf. tidsplanen forventes forelagt bestyrelsen i januar Togdrift Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Budgetforslaget er fremskrevet med pris- og lønudvikling for regional udvikling på 2,2 %. Fra 1. okt overtager DSB Aarhus Nærbane trafikdriften på Odderbanen og fra 11. dec etableres samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Budgetforslaget omhandler køb af togdrift hos DSB Aarhus Nærbane og en underskudsdækning ved togdrift og infrastruktur hos Midtjyske Jernbaner. Budgetrammen for driftsomkostningerne til togtrafik fastsættes på baggrund af forhandlet kontrakt mellem DSB og Midttrafik/Region Midtjylland for trafikdriften på Aarhus Nærbane. Driftsrammen for Midtjyske Jernbaner er reduceret med selskabets nuværende udgifter til togdriften på Odderbanen. Det bemærkes, at driftsrammen til Midtjyske Jernbaner er reduceret for selskabets indtægter fra DSB Aarhus Nærbane vedrørende infrastrukturafgifter og indtægter fra udleje af bygninger, værksted og Y-tog. På indtægtssiden indeholder budgetforslaget flere indtægter på Odderbanen, som følge af etableringen af samdrift. Der er indregnet en indtægtsfremgang på 1,2 mio. kr. I 2012 forventes flere passagerer og en indtægtsstigning, som følge af indsættelse af nye Desiro tog og gennemkørende tog mellem Grenaabanen og Odderbanen. Fra køreplanskiftet dec udvides omfanget af togkørsel på Odderbanen med 10%. På Lemvigbanen forventes en mindre indtægtsfremgang i forhold til regnskab Lemvig kommune forventes fra skoleåret 2011, at købe skolekort til folkeskoleelever til brug for rejser på Lemvigbanen. Udgangspunktet for anlægsbudgettet til togdrift er den vedtagne investeringsplan fra Budgetoplægget indeholder derudover en forøgelse af investeringstilskuddet for 2012 med 3,0 mio. kr. samt efterfølgende år med 1,0 mio. kr. 6

15 Midtjyske Jernbaner har påpeget manglende midler i anlægsbudgettet for 2012 og efterfølgende år, for at imødekomme sikkerhedsmæssige forhold og andre nødvendige vedligeholdelses projekter. Midtjyske Jernbaner vurderer manglende midler til følgende: Nødvendig sporjustering på Lemvigbanen. Dette er underlagt Trafikstyrelsens krav og regler som foreskriver en gennemgående sporjusteringer minimum hvert 10. år. Estimeret udgift skønnes til 1,5 mio. kr. i Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge ikke sikrede overkørsler i 2012 og efterfølgende år. I perioden ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år. Deltagelse i GSM-R radiosystem på grund af udskiftning af nuværende analoge radiosystemer til et nyt anlæg. Der er vurderet en samlet udgift på 8,2 mio. kr. i 2012 og Midtjyske Jernbaner forventer at en mindre opstartsudgift i 2011 kan afholdes inden for nuværende budget. Midler til levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt skal afsættes 1,65 mio. kr. i perioden Midttrafik har indarbejdet en forhøjelse af investeringstilskuddet på 3,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i efterfølgende år for at Midtjyske Jernbaner kan deltage i anskaffelse GSM-R radiosystem i 2012 og Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet til Midttrafik, som har videresendt midlerne til Midtjyske Jernbaner til et anlægstilskud til sporombygningen. I budgettet for 2012 er der indregnet afdrag til Regionen vedr. lånet på ca. 10,1 mio. kr. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til busadministration og administration af handicapkørsel. Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr, salg, information og markedsføring Prisreguleringen for 2011 til 2012 er for Trafikselskabet nedjusteret til 2,2 % fra 2,3 %. Busadministration I forhold til budgettet der blev vedtaget i juni 2011 er køreplantimetallet blevet reduceret i flere kommuner som beskrevet i afsnittet under busudgifter. Det drejer sig om Norddjurs Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune. Derudover ophører Midttrafiks tilskud til Ringkøbing Rutebilstation fra september Disse ændringer medfører en ændret fordeling mellem kommunerne og regionen. Der er flere ændringer fra budget 2011 til budget 2012 i fordelingen mellem bestillerne. Ændringer er affødt af de regionale effektiviseringer af busdriften og omlægningen af busdrift i flere kommuner. Fordelingsnøglen i budget 2011 tager udgangspunkt i køreplantimetallet i regnskab 2009, mens fordelingsnøglen i budget 2012 tager udgangspunkt i de budgetterede køreplantimer i I budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselskabets budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Der er overført 2,0 mio. kr. fra busbudgettet til Trafikselskabets budget i forbindelse med at Midttrafik har overtaget Businfo-opgaven efter nedlæggelsen af VisitAarhus. Posten vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Administration af handicapkørsel Udover den generelle nedjustering af pristalsreguleringen, er der indarbejdet den af Direktionen besluttede effektivisering ved sammenlægningen af de to kørselskontorer 1. marts 2012; effekten heraf er fordelt på bestillerne ud fra byrdefordelingsprincipperne. 7

16 Letbane Der er ingen ændringer i budgettet til letbanen i forhold til budgettet som bestyrelsen behandlede i juni måned. Letbanesekretariatet Letbanesekretariatet nuværende budget og fordelingen heraf mellem parterne forventes uændret i forhold til 2011 budgettet. Budgettet dækker forarbejdet forud for beslutning om etape 2 af letbaneudbygningen, herunder betjening af Letbanesamarbejdets styre- og følgegruppe. Etape 1-anlæg Det seneste overslag over budgettet for 2012 for anlæg af letbanens etape 1 er på kr Udgifterne omfatter bygherreorganisation projektering og udbud af anlæg af letbanen. Udgifterne forventes fordelt mellem Transportministeriet, Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følger: Transportministeriet 47,0 % Aarhus Kommune 47,2 % Region Midtjylland 5,8 % I alt Det forventes at aktiviteterne omkring letbanens etape 1 i 2012 flyttes over i det anlægsselskab der vil blive etableret ved ny lov om letbane i Aarhus Kommune. Udgifterne flyttes herefter ud af Midttrafiks budget. Rejsekortet På bestyrelsesmødet 17. juni 2011 behandlede bestyrelsen en sag vedrørende kapitaltilførsel til Rejsekortet A/S. Bestyrelsen besluttede at den ekstra kapitaltilførsel på 6,7 mio. kr. skulle indarbejdes i budgettet, hvilket er sket. I forhold til de budgetterede udgifter til Rejsekort bemærkes, at Midttrafik ikke har tilsluttet sig fuldt ud til Rejsekortprojektet. I det omfang dette vil ske, vil der blive tale om betydelige merudgifter til både drift, administration og investeringer. Det videre forløb Henset til usikkerhedsmomenterne og det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for I givet fald forelægges dette for bestyrelsen. 8

17 Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2012 Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Busdrift Handicap kørsel Kan-kørsel Togdrift Trafikselskabet Letbanen Rejsekortet Kontrolafgifter I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. Midttrafiks bestillere Staten Sydtrafik I alt vedr. øvrige Total Midttrafik

18 Tabel 2: Busdrift, forslag til budget 2012 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 10

19 Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

20 Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2012 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 12

21 Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 13

22 Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2012 Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 BO2013 BO 2014 BO 2015 Favrskov Hedensted Herning 0 Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder 0 Randers Ringkøbing-Skjern 0 Samsø Silkeborg Skanderborg 0 Skive Struer Syddjurs 0 Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Morsø Sydtrafik NT I alt vedr. øvrige I alt Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. 2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, lægekørsel,specialskoletransport, flextur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 14

23 Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 2012 Budget 2012 Kørsel Administration I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik Morsø NT I alt vedr. øvrige I alt

24 Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2012 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen I alt Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. I 2010 har Midttrafik afholdt afdrag på gældsbrev til Region Midtjylland på kr ,-. Gældsbrevet vedrører et anlægstilskud til sporombygning påodderbanen. Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen I alt

25 Tabel 7: Trafikselskabet, forslag til budget 2012 Bus-adm. Regnskab 2010 Budget 2011 Forslag til budget 2012 Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Ufordelt (egenkapital) I alt Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau. Note: I budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselskabets budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Note: Der er overført 2,0 mio. kr. fra busbudgettet til Trafikselskabets budget i forbindelse med at Midttrafik har overtaget Businfo-opgaven efter nedlæggelsen af VisitAarhus. Posten vedrører udelukkende Aarhus Kommune. 17

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2017 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 15. september 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Oplæg om planerne for Aarhus H ved mobilitetschef Susanne Krawack i Aarhus Kommune

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.484.000 (bilag 2) Indtægter -1.299.589-1.196.000-1.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 2. januar 2016 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt

Regnskab 2016 Budget Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Kommune 1. behandling / forventet 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9)

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. maj 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere