DATA L O G I S K I N S T I T U T. DIKU Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATA L O G I S K I N S T I T U T. DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet"

Transkript

1 DATA L O G I S K I N S T I T U T DIKU Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet

2 Opfølgning på fakultetsstrategien Indhold Forord... 3 Kapitel 1 - Instituttets udfordringer, værdigrundlag og vision Udfordringer 1.2 Værdigrundlag 1.3 Vision 1.4 Målsætninger Kapitel 2 - En attraktiv arbejdsplads Campusplanen 2.2 Fællesskab, diversitet og ledelse Kapitel 3 - Grundforskning i centrum Kapitel 4 - Udvikling af uddannelse Kapitel 5 - Med erhvervslivet og offentlige virksomheder som partner Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Datalogisk Institut fremlægger hermed sin strategi for årene Strategien er udarbejdet inden for rammerne af Strategi for Københavns Universitet, og Strategi for Det Naturvidenskabelige Fakultet, SCIENCE 2013, samt Det Naturvidenskabelige Fakultets delstrategier. Strategien vil blive fulgt op af en handleplan for Datalogisk Institut, som supplerer KU s handleplan Vejen mod Handleplanen omfatter perioden , men vil blive opdateret løbende efter behov. Strategien og handleplanen følger bl.a. op på anbefalingerne i Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af instituttets datalogiuddannelse i 2006, som blev udført som led i en international benchmarking af datalogiuddannelserne i Danmark. Strategien er udarbejdet af instituttets ledelse med bidrag fra instituttets samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, instituttets undervisningsudvalg samt instituttets forskningsudvalg. Desuden er strategien løbende blevet drøftet på medarbejdermøder samt på et strategiseminar for alle medarbejdere den 19. november Endelig er udkast til strategi forelagt og diskuteret med KU s IT Advisory Board, instituttets aftagernetværk, fakultetets studienævn samt dekanatet. Martin Zachariasen, institutleder Jon Sporring, viceinstitutleder for forskning Ken Friis Larsen, viceinstitutleder for undervisning Steen Georg Brandt, institutadministrator Henrik Ingerslev, it-chef Kapitel 6 - I dialog med omverdenen Udsnit af stjernetågen Carina Nebula. Foto: NASA, ESA, N. Smith og The Hubble Heritage Team. 2 Opfølgning på fakultetsstrategien Datalogi Indhold Strategi for Datalogisk Institut 3

3 Kapitel 1 Instituttets udfordringer, værdigrundlag og vision KU s handleplan Vejen mod 2012 Som et indsatsområde vil KU fokusere på it-området. I dag udgør den lave kandidatproduktion og de begrænsede it-kompetencer en vækstbarriere for det danske samfund, samtidig med at datalogi, som redskab, ikke systematisk er integreret i KU s basale videnskaber. Konkret vil KU oprette en række nye kombinationsuddannelser og afsætte midler til at styrke forskningen inden for feltet. Men it skal også være et stærkere element i samtlige uddannelser på KU og sikre, at studerende får mulighed for at udvikle it-kompetencer som en del af grunduddannelsen (tilvalgsfag) og ikke først efter afsluttet studie (efteruddannelse). Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU) er det ældste universitetsinstitut for datalogi i Danmark og blandt de tidligste i verden. Siden oprettelsen i 1970 har instituttet arbejdet for at opnå det højeste akademiske niveau på det datalogiske fagområde. Instituttet har været kendetegnet ved at udbyde en projektorienteret uddannelse med mange valgfrie elementer, hvor den enkelte studerendes og den enkelte forskers interesser har været i centrum. Instituttets kandidater i datalogi er særdeles efterspurgte blandt danske og internationale virksomheder og offentlige institutioner. Faget datalogi bidrager på afgørende vis til den informationsteknologi (it), som i dag er blevet en integreret del af samfundet og som indgår som en central bestanddel på mange universitetsuddannelser. Samfundet har et stigende behov for højtuddannede it-medarbejdere specielt medarbejdere, der kan kombinere it med andre fag. Samtidig har universiteter over hele verden oplevet et fald i rekrutteringen af nye datalogistuderende, og KU har set i forhold til universitetets størrelse uddannet relativt få it-kandidater. Som en konsekvens af KU s lave produktion af it-kandidater blev der i foråret 2007 udarbejdet et forslag til et sammenhængende system af it-uddannelser på KU. Hovedidéen bag dette system er at tage udgangspunkt i de fag, hvor KU står stærkt, og kombinere disse fag med et solidt datalogisk fundament. KU s ledelse besluttede i december 2007, at der inden for de nærmeste år skulle oprettes fire nye it-bacheloruddannelser i hhv. sundhedsinformatik ( sundhed og it, opstart 2008), humanistisk informatik ( kommunikation og it, opstart 2009), naturvidenskabelig informatik ( naturvidenskabelig modellering, forventet opstart 2010) samt samfundsvidenskabelig informatik (endnu uafklaret). 1.1 Udfordringer At tilvejebringe ressourcer til deltagelse i (nye) it-uddannelsesog forskningsinitiativer DIKU spiller en betydelig rolle i udviklingen af de nye it-uddannelser på KU, og denne udvikling vil præge instituttets vision og strategi i de kommende år. Samtidig er det afgørende, at datalogiuddannelsernes volumen øges og at kvaliteten opretholdes. Realiseringen forudsætter, at instituttet kan tilvejebringe de fornødne ressourcer til at deltage i denne udvikling. Instituttets indtægter afhænger bl.a. af evnen til at tiltrække og fastholde studerende og forskere; en betydelig koordination på alle niveauer (KU/fakultet/ institut) er en forudsætning. Desuden vil instituttets indtægter i stigende grad afhænge af instituttets forskningsproduktion og evne til at konkurrere om eksterne midler. At nytænke forholdet mellem forskning og uddannelse Deltagelsen i nye uddannelsesinitiativer på KU kræver en stor faglig bredde, herunder undervisning af studerende med varierende (datalogisk) baggrund hvilket kan medføre, at afstanden mellem forskerens undervisningsaktiviteter og forskningsaktiviteter bliver for stor. Omvendt bør disse nye uddannelsesinitiativer inspirere til ny forskning og nyt forskningssamarbejde. Forskeren skal være i stand til at inddrage egen forskning på såvel grundlæggende som videregående kurser og projektaktiviteter og de studerende skal have de fornødne rammer til forskningsbaseret faglig udfoldelse. At udvikle instituttets identitet Med udflytningen af mere end halvdelen af instituttets medarbejdere i foråret 2008 til hhv. Søndre Campus og escience-centret på Nørre Campus er instituttets identitet kommet under pres, og afstanden mellem de ansatte og studerende er øget. Presset på instituttets identitet skærpes yderligere i de kommende år pga. af de administrative sammenlægninger på fakultetet og KU s it-strategi, 4 Strategi for Datalogisk Institut Strategi for Datalogisk Institut 5

4 som samler alle it-medarbejdere på fakultetet i én organisation. Instituttets tilstedeværelse på såvel Nørre Campus som Søndre Campus er en organisatorisk og identitetsmæssig udfordring, men også en mulighed for at indgå i samarbejde på tværs af faglige og geografiske skel, som giver mulighed for at udvikle instituttets identitet. En særlig udfordring er dog at sikre en balance mellem instituttets størrelse og dets engagement i tværgående forsknings- og undervisningssamarbejde. Desuden skal instituttet have den fornødne styrke til at kunne levere væsentlige bidrag inden for forskning og uddannelse på it-området i Danmark såvel som internationalt. 1.2 Værdigrundlag Datalogisk Institut skal ligesom Det Naturvidenskabelige Fakultet være kendetegnet ved: den højeste akademiske standard i forskning, uddannelse og formidling stor udfoldelsesmulighed for fri, forskerinitieret forskning faglig bredde og tværdisciplinaritet inden for forskning og uddannelse ansvarlighed i alt fagligt arbejde og i samspillet med omverdenen stolthed blandt de ansatte og studerende over deres arbejdsplads. Instituttet ønsker at leve op til Det Naturvidenskabelige Fakultets værdier for faglig og administrativ ledelse, som er: Fælles ansvar for prioriteringer, for ejerskab til problemer og løsninger samt for at skabe sammenhæng i fakultetets aktiviteter Tillid som grundlag for delegation og opgavedeling, for engagement, kreativitet og arbejdsglæde samt for gensidig respekt Åbenhed i kommunikation, vidensdeling og best practice samt over for nye tanker og ideer Respekt for faglighed og for forskellighed i et udfordrende og kreativt miljø, hvor den enkelte medarbejders faglige, sociale, kulturelle og sproglige baggrund er værdifulde bidrag til fællesskabet. 1.3 Vision Visionen for årene frem mod 2013 er: at DIKU bliver et datalogisk institut for hele KU forankret på Det Naturvidenskabelige Fakultet - og den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med tværfakultært og tværfagligt it-uddannelses- og forskningssamarbejde på Københavns Universitet at DIKU er blandt de bedste datalogiske institutter i Europa at DIKU uddanner bachelorer, kandidater og ph.d.er med langtidsholdbar viden og praktiske kompetencer, som er højt værdsatte på det danske og internationale arbejdsmarked at DIKU fokuserer på forskning i kernedatalogiske discipliner, og at denne forskning både har et anvendelsesperspektiv og er med til at skabe dyb indsigt og viden at DIKU driver strategisk forskning i spændingsfeltet mellem datalogi og andre stærke fagområder på KU (f.eks. naturvidenskab, sundhedsvidenskab og humaniora). Instituttet vil arbejde for at realisere visionen ved en indsats på fem strategiske hovedområder, som er beskrevet i de følgende kapitler. 1.4 Målsætninger Instituttet vil arbejde for at nå følgende konkrete målsætninger for 2013: Mindst 50% af instituttets indtægter er eksternt finansieret (2008: 29%). Instituttet udgiver mindst 100 forskningspublikationer om året (2008: 78 publikationer). Instituttets STÅ-produktion er på mindst 400, heraf mindst 75 som resultat af tværfakultært undervisningssamarbejde (2007/08: 244 STÅ). Ud over bachelorstuderende fra DIKU rekrutteres mindst 50 (hovedsaglig internationale) fuldtidsstuderende på kandidatuddannelsen i datalogi (2008/09: 20 udvekslingsstuderende, meget få fuldtidsstuderende). 60% af alle bachelorstuderende i datalogi gennemfører studiet på normeret tid, og 80% af alle kandidatstuderende i datalogi gennemfører studiet på normeret tid. 6 Strategi for Datalogisk Institut Strategi for Datalogisk Institut 7

5 Kapitel 2 En attraktiv arbejdsplads At øge KU s attraktionsværdi som arbejdsplads, både for danske og udenlandske medarbejdere. DIKU s beliggenhed på Universitetsparken frem til 2008 har været med til at forme instituttets identitet og har dannet rammen om et fællesskab mellem såvel ansatte som studerende. Samtidig har den geografiske placering været med til at skabe en usynlig barriere i forhold til andre fag på KU og til resten af omverdenen. En konstruktiv deltagelse i KU s campusplan og en intern kultur- og organisationsændring, der understøtter åbenhed og samarbejde, vil bidrage til at åbne instituttet op i forhold til eksterne parter. 2.1 Campusplanen Campusplanens målsætning er på sigt at samle de naturvidenskabelige fag på Nørre Campus med henblik på at optimere det organisatoriske grundlag for synergieffekter mellem de forskellige fagområder, herunder også datalogi. På Søndre Campus vil DIKU derudover indgå som en central spiller i opbygning af it-forskning og -uddannelse inden for de humanistiske fag og medvirke til at styrke samspillet med det nærliggende IT-Universitet. Søndre Campus På Søndre Campus oprettes et tværfagligt (naturvidenskabeligthumanistisk) center, der danner ramme for samarbejdet mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske Fakultet og IT-Universitetet. Der er ikke inden for strategiens planlægningsperiode mulighed for yderligere arealudvidelse på Søndre Campus end den der realiseredes i Nørre Campus DIKU har en stærk tilknytning til den naturvidenskabelige fagrække og hovedparten af instituttets forskning på Nørre Campus er i dag matematisk - og naturvidenskabeligt baseret. Dette har for nylig fundet udtryk i oprettelsen af escience-centret placeret på H.C. Ørsted Instituttet, hvor en række DIKU-ansatte arbejder i fagligt fællesskab med forskere fra matematik, fysik og kemi. Miljøet forventes at give afsæt for nye uddannelsesmæssige initiativer, ligesom en samtænkning af fagene i forbindelse med campusplanens realisering af Niels Bohr Science Park forekommer oplagt. Der kan desuden forudses væsentlige synergier med den kommende ESS (European Spallation Source) satellit på Nørre Campus. Tidssvarende fysiske rammer for undervisningen Kvalitet i undervisningen forudsætter plads og tidssvarende fysiske rammer. Undervisningslokalerne skal have den nyeste undervisningsteknologi. Desuden skal indretningen af hvert enkelt lokale være fleksibel, således at den muliggør forskellige undervisningsformer, herunder forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Fællesskab mellem ansatte og studerende DIKU er kendetegnet ved et tæt fællesskab mellem forskere og studerende. Den korte afstand mellem forskere og studerende skal bibeholdes, da den er en hjørnesten for et godt studiemiljø både mht. undervisning og forskning. 2.2 Fællesskab, diversitet og ledelse DIKU har en stærk tradition for innovation og nyskabelse blandt ansatte og studerende. Denne tradition danner ramme for instituttets fællesskab, diversitet og ledelse. Frihed og medansvar som omdrejningspunkt for ledelse Dialog og medarbejderindflydelse er vigtige elementer i ledelsen af instituttet. Forskergrupperne er de bærende enheder i instituttets daglige virke, både i forhold til undervisning og i forhold til forskning. Ledelseskompetencer og økonomisk ansvar er uddelegeret til forskergruppelederne, således at beslutningskompetencen er kommet tættere på de enkelte medarbejdere. Instituttets arbejdsopgaver skal tilrettelægges således, at forskerne i videst muligt omfang får mulighed for at forske og undervise frem for at udføre administrative opgaver. Blandt såvel videnskabelige som teknisk-administrative medarbejdere skal kompetenceudvikling sikre, at frihed og medansvar forvaltes på en hensigtsmæssig måde. Alle administrative arbejdsopgaver organiseres således, at der sikres redundans i varetagelsen af opgaverne både for at gøre arbejdet mere varieret og mindre stressende for den enkelte medarbejder og for at sikre, at opgaver kan blive løst i tilfælde af fravær m.m. Rettidig information DIKU har været gennem en stor organisationsforandring i form af en ny ledelsesstruktur, delvis udflytning til Søndre Campus og escience-centret, samt en reorganisering af administrationen og it-afdelingen. Det kan forventes, at instituttet de kommende år vil være i fortsat forandring, og dette stiller store krav til rettidig information om organisationsforandringer, herunder nye funktionsbeskrivelser, procedurer og regler. Anerkendelse, påskønnelse og videndeling som centrale værdier Enkelte medarbejderes, forskergruppers eller afdelingers succes er set i relation til instituttets vision og strategi skal frem i lyset, f.eks. i instituttets nyhedsbrev og ved informationsmøder. Gensidig faglig respekt skal kendetegne samarbejdet på tværs af instituttet samt instituttets samarbejde udadtil. Velkvalificerede beslutninger For at kunne træffe velkvalificerede beslutninger om instituttet som helhed, i forhold til forskergrupper eller andre medarbejdergrupper samt i forhold til hver enkelt medarbejder, skal væsentlige ledelsesinformationer identificeres og opsamles på en enkel og effektiv måde samt være tilgængelige på en sikker måde for relevante ledere. Medarbejdere og studerende inddrages i alle væsentlige beslutninger ved afholdelse af stormøder og gennem repræsentation i instituttets samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, undervisningsudvalg og forskningsudvalg. 8 Strategi for Datalogisk Institut Strategi for Datalogisk Institut 9

6 Kapitel 3 Grundforskning i centrum At udføre fremragende grundforskning under de konkurrencevilkår, som gælder i Danmark og i det internationale videnskabelige samfund. Hovedtesen for instituttets forskningsaktiviteter er, at instituttet gennem strategiske initiativer skal bidrage til at løse væsentlige problemer af samfundsmæssig relevans og at forskning i kernedatalogiske discipliner udgør et fundament for de strategiske initiativer. Således skal forskning i kernedatalogiske discipliner udgøre stammen i instituttets forskning, og de strategiske satsninger skal være grene på denne stamme. Derfor organiseres instituttets forskergrupper med udgangspunkt i kernedatalogiske discipliner, og større strategiske satsninger foregår på centre og i samarbejde med andre faggrupper og eksterne parter. Fremtidens udfordring: Computere og data som et fundament i vidensamfundet Computere og digitale data udgør et fundament i vidensamfundet. Digitale data skabes i en eksponentielt voksende mængde, og software er det redskab, som kan bidrage til at oversætte den digitale information til viden. Opsamling af, organisering af, søgning i, syntese og analyse af, samt menneskers interaktion med data kræver massiv parallelitet (samarbejdende computere), effektive og intelligente algoritmer, samt gode værktøjer og metodikker til design og konstruktion af software. Instituttets forskningsaktiviteter vil tage udgangspunkt i følgende samfundsrelevante udfordringer: Nyttig software: udvikling af teknikker og processer til indsamling og dokumentation af krav til softwaresystemer, herunder design af informationssystemer, f.eks. i sundhedssektoren. Brugbar software: design og evaluering af effektive former for interaktion mellem mennesker og computere og mere bredt menneskers brug af digitale medier (human-centered computing). Fejlfri software: udvikling af formelle metoder og praktiske teknikker, der kan identificere og eliminere fejl og sikkerhedsrisici i software. Miljøvenlig software: udvikling af energibesparende software og systemer herunder algoritmer og software, der udnytter maskinelle ressourcer bedst muligt. Videnskabende software: udvikling af software og systemer, der kan understøtte indsamling og analyse af data, herunder intelligente sensorer med fokus på klima og miljø, modellering og simulering af naturlige fænomener (escience), samt forudsigelse af sygdomstilstande ud fra medicinske billeder. Fokus på kernedatalogiske discipliner Datalogi og mere generelt informationsteknologi indgår som en central bestanddel i mange grundfag som for eksempel matematik, fysik og biologi. De obligatoriske fag på datalogiuddannelserne (baseret på Association for Computing Machinery Curricula Recommendations) kan betegnes som kernedatalogiske discipliner. DIKU skal fokusere på forskning i kernedatalogiske discipliner samt styrke datalogisk forskning, der er relateret til nye uddannelsesinitiativer på KU. Instituttets forskning vil fokusere på følgende: Softwarekonstruktion: programmeringssprog; algoritmer og datastrukturer; software design; usability; systemudvikling. Computer systems: hardware-software interaktion; large-scale computing; sensornetværk. Machine learning: modellering og analyse af stokastiske fænomener; data mining; signal- og billedanalyse. Simulering: digitale modeller af naturlige fænomener til videnskabelige studier samt til brug i interaktionsteknologi og underholdning. Fællesnævneren for instituttets forskning vil være konstruktion af software, dvs. menneskers programmering af software på computere. 10 Strategi for Datalogisk Institut Strategi for Datalogisk Institut 11

7 Kapitel 4 Kapitel 5 Udvikling af uddannelse Med erhvervslivet og offentlige virksomheder som partner At sikre at KU styrker kvaliteten i uddannelsen for at bidrage målrettet til vidensamfundets udvikling. Fokus skal rettes imod rekruttering, fastholdelse, gennemførsel og fortsat kvalitetsudvikling. En forudsætning for instituttets vækst er øget rekruttering og fastholdelse af studerende, samt at de studerende gennemfører studiet på normeret tid. Samtidig skal der være fokus på kvalitetsudviklingen af instituttets uddannelser, således at der ikke bliver gået på kompromis med det faglige niveau. Særlig fokus er rettet mod at rekruttere flere kvindelige studerende. Projektarbejde, individuel fordybelse samt problemorienteret undervisning Videregående uddannelser inden for it udbydes af flere aktører. Et særkende ved uddannelser i datalogi på DIKU er omfanget af projektarbejde. Projektarbejde giver mulighed for faglig fordybelse både på det individuelle plan og som resultat af samarbejde med andre studerende. Den faglige fordybelse giver mulighed for forskningsbaseret undervisning allerede på introducerende bachelorkurser. Gruppearbejde giver desuden mulighed for, at de studerende kan tilegne sig samarbejdskompetencer i kombination med problemløsningskompetencer noget som er centralt i deres fremtidige karriere som softwareudviklere. evaluering af undervisning og kurser. Instituttets undervisning vil være kendetegnet ved et respektfuldt samarbejde mellem undervisere og studerende. Undervisernes faglige, didaktiske og sproglige kompetencer skal være i overensstemmelse med instituttets uddannelsesaktiviteter, herunder de krav som stilles til undervisere på COME-uddannelser (Copenhagen Master of Excellence). Forbedring af markedsføring af uddannelserne Mange gymnasieelever ved ikke, hvad datalogi er, og har ofte forkerte forventninger til studiet. Bacheloruddannelsen i datalogi skal derfor formidles med udgangspunkt i de specialiseringer, som gymnasieelever kan identificere sig med. Ligeledes skal kandidatuddannelsen i datalogi give mulighed for at følge forskellige forskningsbaserede specialiseringer. International kandidatuddannelse i datalogi samt ny virksomhedsorienteret masteruddannelse Kandidatuddannelsen i datalogi vil fra efteråret 2009 blive markedsført internationalt som eliteuddannelse inden for rammerne af COME. Målet er at internationalisere og øge rekrutteringen til kandidatuddannelsen og samtidig fastholde det høje faglige niveau. Behovet for en ny virksomhedsorienteret masteruddannelse undersøges nærmere i samarbejde med Center for IT Innovation. Desuden skal samarbejdet med IT-Universitetet styrkes især i forbindelse med udveksling af kursusudbud. At styrke samspillet med private såvel som offentlige virksomheder på områder, hvor en fælles indsats kan skabe ny viden. Innovation som omdrejningspunkt i samarbejdet med erhvervslivet og offentlige virksomheder DIKU s position som igangsætter af innovationsaktiviteter understreges med udnævnelsen af en innovationsambassadør som centralt organ for koordinering og formidling af netværksaktiviteter m.v. Herudover indgår et kursus i iværksætteri, væksthuset Katapult på de våde fakulteter på Københavns Universitet samt samarbejdsaftaler med erhvervslivet som komponenter i de innovative aktiviteter. Videndeling begge veje Instituttet vil gøre dets viden tilgængelig både ved anvendelse af traditionelle kommunikationskanaler, men også i form af bidrag til open source miljøet. Den viden og praksis, som udfolder sig i danske it-virksomheder, skal smitte af på instituttets forskning og uddannelser. Projektforslag fra danske it-virksomheder skal formidles systematisk til forskere og studerende på DIKU. Antallet af eksterne og adjungerede lektorer og professorer skal forøges. Partnerskab med virksomheder og alumni Der skal oprettes formaliserede netværk med aftagere og alumni, således at det faglige fællesskab og de fælles interesser får de bedst mulige rammer for udfoldelse. Der skal oprettes mindst ét erhvervsprofessorat på DIKU. Undervisning som et fælles anliggende De enkelte forskergrupper har et fælles ansvar for gennemførelsen af de kurser, som de har fået ansvaret for. På kurser undervises der så vidt muligt i teams, hvilket sikrer faglig sparring og udvikling. Åbenhed og tillid skal kendetegne planlægning, gennemførsel og 12 Strategi for Datalogisk Institut Strategi for Datalogisk Institut 13

8 Kapitel 6 I dialog med omverdenen At understøtte forskning og uddannelse ved at intensivere KU s dialog med den brede offentlighed. Det skal ske især igennem formidling til kommende studerende og universitetets vigtigste samarbejdspartnere samt ved at opprioritere international forskningsformidling. Teknologisk nyskabende formidling Vi skal udnytte instituttets forcer til at skabe nye former for it-baseret formidling. Det er vigtigt at styrke rekrutteringsindsatsen gennem målrettet og klar formidling til de kommende studerende om indhold i og forudsætninger for at gennemføre datalogiuddannelsen. Desuden skal DIKU profileres målrettet over for såvel kommende studerende som den øvrige omverden herunder universitetets samarbejdspartnere og den bredere offentlighed. En klar formidlingsstrategi Der udarbejdes en formidlingsstrategi for DIKU, som præsenterer visioner og indsatsområder i forhold til målgrupper og valg af passende kommunikationskanaler. Vigtige elementer er i den forbindelse en dynamisk hjemmeside, der afspejler instituttets aktiviteter på såvel forsknings- som undervisningssiden, et eksternt rettet nyhedsbrev, der formidler nyt til omverdenen om forskning og øvrige aktiviteter og en plan for rekrutteringsindsatsen, der tager hensyn til de unges foretrukne informationskanaler og søgemønstre. Det internationale aspekt DIKU s internationale position skal afspejles i den generelle forskningsformidling dvs. vigtige forskningsresultater offentliggøres internationalt gennem pressemeddelelser og engelsksprogede nyhedshistorier på webben. Med hjemmesiden som omdrejningspunkt skal dialog og vidensdeling med vores nationale såvel som internationale samarbejdspartnere sikres. 14 Strategi for Datalogisk Institut Strategi for Datalogisk Institut 15

9 Udgiver Datalogisk Institut Københavns Universitet Universitetsparken København Ø Tel Redaktion Martin Zachariasen Grafisk design og produktion Westring + Welling A/S Fotografer Mikal Schlosser, Christoffer Regild, Inge Hviid Jensen samt grafik produceret af DIKU-studerende Oplag 500 stk 16 Strategi for Datalogisk Institut

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

CITI strategi for 2013-2015

CITI strategi for 2013-2015 CITI strategi for 2013-2015 Udfordringer og muligheder Center for IT Innovation (CITI) har siden 2008 bidraget til vækst i tværfaglig it i uddannelser og forskning på Københavns Universitet (KU). I perioden

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Datalogi på Københavns Universitet

Datalogi på Københavns Universitet SCIENCE Vil du være imed Uddannelse datalogi til atpåpræge Københavns fremtidens Universitet it? i datalogipå påfremtidens Københavns -Uddannelse sæt dit fingeraftryk it Universitet Kandidatuddannelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Institutmøde 17. december 2009

Institutmøde 17. december 2009 Institutmøde 17. december 2009 Martin Zachariasen Datalogisk Institut Dias 1 Program Velkomst 15.15 15.30 Orientering om instituttets økonomi Orientering om DIKUs flytteplaner KUs nye fælles intranet Status

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Matematik på Københavns Universitet - den gavnlige skønhed

Matematik på Københavns Universitet - den gavnlige skønhed S C I E N C E Matematik på Københavns Universitet - den gavnlige skønhed Matematik eksisterer overalt Hvad enten det drejer sig om styrken i Storebæltsbroens pyloner, forsikringspræmien efter en kollision

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet S C I E N C E Vil SCIENCE Introduktion være 2013 til forskning, med til uddannelse at præge og fremtidens formidling på it? Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Uddannelse Strategi

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor Jesper Wengel, Institut for Fysik og Kemi Professor

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til MØDEINDKALDELSE 22. OKTOBER 2008 Forum Mødedato: Tirsdag d. 28. oktober 2008, kl. 13.00-16.00 Sted:

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere