UG marts Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4."

Transkript

1 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed, DS Håndværk og industri Hans-Jørn Krogh Jensen, DS Håndværk og industri Johannes Hold, Metal Michael Daniel Douglas Johnson, Dansk Industri Torben Andresen Lindhardt, Metal Afbud fra: Poul Bobach, Dansk Industri Der forelå følgende dagsorden som mødet blev gennemført efter: 1. Forventningsafstemning - Samarbejde mellem UG og sekretariat 2. Status på revision af smedeuddannelsen Studentermerit til smedeuddannelsen Revision af praktikmål 3. Skibsmontøruddannelsen 4. Amu-udvikling 5. Eventuelt 6. Næste møde Oplæg 1) Forventningsafstemning Da jeg jo netop har overtaget posten som sekretær for gruppen, vil jeg foreslå, at vi kort drøfter hvilke forventninger vi kan have til hinanden. Til dette vil jeg medbringe resultaterne at den spørgeskemaundersøgelse, som I selv deltog i, der blev gennemført i 2013 vedr. udvalgsbetjeningen. Denne gav en række Referat Udvalget drøftede den fremtidige samarbejdsform på baggrund af udvalgte spørgsmål fra den i oplægget omtale spørgeskemaundersøgelse. Det blev fremhævet at der i vores system og kommunikation anvendes mange forkortelser og indforståede udtryk, som gør det ekstra vanskeligt når man er nyt gruppe- eller udvalgsmedlem. Der er Side 1/7

2 overordnede udsagn eller tendenser som jeg synes at vi skal vende. Jeg kan endvidere tilføje at min kollega Niels Bylund som er sekretær for UG1 vil deltage i dagens møde som en slags observatør. Dette som led i sekretariatets bestræbelser på løbende at kvalificere udvalgsbetjeningen. 2) Status på revision af smedeuddannelsen Sekretariatet har i december fremsendt revideret bekendtgørelsesbilag til indgangsbekendtgørelsen. Bilaget beskriver sammenlægning af specialerne rustfri smed og alu-smed til et nyt speciale benævnt Smed Rustfast. Endvidere beskrives nyt speciale Smed Maritim. Endelig var der i bilagsudkastet beskrevet udvidelse af skoledelen for trin 1 uddannelsen Smed Bearbejdning til 20 uger. Status er således: Der er fremsendt formel ansøgning om oprettelse af specialet Smed Maritim, og samtidig fremsendt ansøgning om nedlæggelse af skibsteknikeruddannelsen. Denne ansøgning behandles ved næste møde i REU (Rådet for ErhvervsUddannelser). Det er sekretariatets forventning at REU umiddelbart godkender udvalgets ansøgninger. Ansøgning om sammenlægning af specialer rustfri og aluminium forventes imødekommet af UVM, og skal ikke forelægges REU. UVM har afvist udvidelsen af skoledel på uddannelsens trin 1 med henvisning til økonomi. tidligere udarbejdet en forkortelsesoversigt som jeg vil prøve at finde for at medsende referatet, alternativt eftersende. Vigtigt med dialog mellem møderne om fx opfølgning på gruppebeslutninger. Hjemmesiden er ikke opdateret med oplæg og referater, og da udvalget ønsker at bruge den som kommunikationsplatform er det vigtigt. Det blev bemærket at det er irriterende at der ikke er velfungerende trådløst netværk (WiFi) i IU når nu vi gør så meget ud af at kommunikere veia fx hjemmesiden. Det blev foreslået at MI-oversigten over opgaver som en fast procedure medsendes mødeoplæg. Johannes Holm tilbød i forlængelse af kort drøftelse om off-shoreområdet at arrangere mødested i Aalborg (Semco Maritime) til kommende møde i juni Fra august skulle det nye maritime speciale kunne køre Torben Andresen refererede fra møde i Frederikshavn at der blandt skolerne er positive forventninger til det nye maritime speciale. Gruppen tog til efterretning af skibsteknikeruddannelsen nedlægges som konsekvens af oprettelsen af det nye speciale. Den nye beskrivelsesform med de brede smedefag er spændende, og kan blive udbredt til andre uddannelser. Der var fra gruppens medlemmer tilslutning til at kataloget over valgfri specialfag gennemgås i samarbejde med skolerne. Gruppen gav til tilslutning til den beskrevne studentermerit. Efter orientering om processen vedr. praktikmål bemærkede udvalget at det er vigtigt at praktikmålene afprøves af rigtige brugere og at de kommenteres af skolerne. Flere gruppemedlemmer pointerede vigtigheden af at lærlinge tidligt i deres uddannelsesforløb får mulighed for at erhverve svejsecertifikat. Med revision af Side 2/7

3 Samtidig med udarbejdelse af nyt bilag for uddannelsen er uddannelsesordningen blevet gennemskrevet. I den forbindelse vil jeg pege særligt på den nye måde en række områdefag er beskrevet på. Som noget nyt er en lang række områdefag i princippet sammenlagt i større fag benævnt: Smedeteknik 1 til 4 Rustfast smedeteknik 3 og 4 Maritim smedeteknik 3 og 4 Fagene har typisk en varighed på mellem 4,5 og 7 uger og er beskrevet under temaerne kontekst, færdigheder, konstruktion og bearbejdning, konstruktion og termisk bearbejdning samt kvalitet og miljø. Denne beskrivelsesform giver skolerne relativt stor pædagogisk frihed, og samtidig meget stort ansvar. Beskrivelsesformen giver mulighed for at skolerne kan samlæse eud-elever og amukursister, idet de bredt beskrevne eudområdefag i princippet kan sammensættes af bestående amuuddannelser. Bilag 2.1 er indeholder de omtalte nye smedefag Bilag 2.2 uddannelsesordningen for smedeuddannelsen i den form den pt. ligger i. Der resterer fortsat nogle justeringer i denne. Der er tale om et stort dokument, som I ikke har nødig at printe, men I får det til orientering. Uddannelsesordningen sendes i høring blandt de udbydende skoler, og i den forbindelse opfordres skolerne til særligt at gennemlæse oversigten over valgfri specialefag. Oversigten indeholder mange fag, og jeg vurderer at relevansen af fagene er meget svingende. Alle skoler i indgang produktion og udvikling er samlet til erfa-seminar den marts, hvor jeg vil præsentere den nye smedeuddannelse. skolecertificeringsordningen skabes mulighed for at lærlinge som er 12 mdr. i en relevant erhvervsuddannelse kan erhverve skolecertifikat. Ved siden af dette, har virksomhederne som altid mulighed for at benytte værkstedscertificering. Side 3/7

4 Studentermerit MI satte i 2013 midler af til at afdække mulighederne for at udvikle meritmodel for smede- og industriteknikeruddannelserne. Dette konkret for at tiltrække elever med en studentereksamen ved at tilbyde et reduceret uddannelsesforløb således: EUD Studenterforløb 4 år 3 år Samlet uddannelsestid Grundforløb EUD Hovedforløb GYM. FAG fra C niveau 0 0 Skoletid I alt Praktiktid i alt Reduktion i praktik uger 33 Reduktion i praktik % 28 % Modellen fremlægges til beslutning ved MI udvalgsmøde den 13. marts. Bilag 2.3 er indstillingsnotat vedr. studentermerit som forelægges MI. Praktikmål På møde den 11. december 2013 besluttede MI-udvalget, at praktikerklæringerne fremover skal udformes efter den skabelon, som sekretariatet har udarbejdet. Ligeledes skal praktikmålene i MI s uddannelser revideres i det omfang, det er relevant, og i overensstemmelse med den nye skabelon og tilhørende nye taksonomi, således at de i højere grad understøtter dialogen mellem elever, virksomheder, skoler og praktikcentre. Revisionen af praktikmålene skal være indskrevet i uddannelsesordninger, så de er klar 1. januar Jeg har gennemgået praktikmålene for følgende uddannelser: Smedeuddannelsen trin 1 Specialet svejser Specialet Klejnsmed Specialet Smed maritim Side 4/7

5 Specialet Smed Rustfast Specialet Energiteknik Industrimontør Skibsmontør Beslagsmed Det har været udgangspunktet for gennemgangen at praktikmålene ikke må være for komplekse med flere/mange delkompetencer. Og samtidig ikke så mange praktikmål at overblikket forsvinder og virksomhederne ikke orker afkrydsning. I bilag 2.4 er praktikmålene oplistet i den form de vil fremgå af praktikerklæringerne. I får dem til jeres kommentering, og de vil blive afprøvet af brugere og udvalgte skoler inden de endelig indarbejdes. 3) Skibsmontøruddannelsen Status for uddannelsesordningen Denne er revideret, og der er herunder indarbejdet nye bredt beskrevne fag efter samme model som det er sket for smedeuddannelsen. Fagene fremgår af bilag 2.1 og af bilag 3.1 som er uddannelsesordningen for skibsmontøruddannelsen. Uddannelsesordningen sendes snarest i høring blandt skolerne. Fremtid for skibsmontøruddannelsen Uddannelsen er med den sammensætning den har pt. stærkt rettet mod det maritime område med reparation af motorer, pumper, køleanlæg mm. Der viser sig stigende interesse fra offshoreindustrien for uddannelsen, og jeg vurderer at der vil være behov for at se på uddannelsen også fra den vinkel. Konkret bør det overvejes at: ændre fokus i uddannelsen (og dermed uddannelsesnavn) udvikle nyt speciale i uddannelsen rettet mod offshore-industrien etablere mulighed for eux på uddannelsen udvikle nye valgfri specialefag som mulighed i forb. m. erhvervsrettet påbygning Ingen bemærkninger til uddannelsesordning og praktikmål. Gruppen var enig i oplæggets bemærkninger om at der skal ses på skibsmontøruddannelsens muligheder i relation til off-shoreområdet. I den forbindelse orienteredes om det i IU nedsatte off-shoreteam, og det faktum at særligt netop skibsmontørog smedeuddannelserne vil blive bør gennemgås. Som nævnt ovenfor, tænkes næste møde afholdt hos Semco Maritime. Jeg vil foreslå at gruppen overordnet drøfter de enkelte muligheder hvorefter sekretariatet kan arbejde med et oplæg til næste UG-møde. Side 5/7

6 Endvidere er det allerede aftalt med organisationerne at tage en drøftelse med skolerne om bl.a. de skitserede overvejelser. 4) Amu-udvikling Generelt Der er for udviklingsår 13/14 midler til følgende: Idégenerering og innovation smedeområdet Tegningsforståelse og dokumentation smedeområdet Montage- og demontageteknik smedeområde Programmering af CNC-styret pladeklippemaskine smedeområdet Faglærerudd. Oliefyrstekniker Opgaverne igangsættes ultimo marts. Bevilling for 14/15: Der er ansøgt udviklingsmidler til to uddannelser og to undervisningsmaterialer som begge er bevilget. Gruppen tilsluttede sig at udviklingsopgaverne snarest igangsættes, og at opgaven faglæreruddannelsen oliefyrstekniker annulleres. Under drøftelse om garantikurser blev der fra flere sider udtrykt, at der tilsyneladende optræder hold/kurser på amukurs, som reelt ikke udbydes. Sekretariatet vil undersøge dette nærmere. Vedr. energianalysen orienterede Niels Bylund og Torben Adresen om at denne bl.a. er initieret af behov afledt energistyrelsens VEcertifikatkrav, hvor der defineret, og taget afsæt i NQF5 niveau (akademikerniveau). Det er bl.a. disse krav vi skal undersøge nærmere med analysen. Analyser Amu-analyse inden for det energitekniske område. MI gennemfører i samarbejde med ERA, Svend Jensen analysearbejde, og sekretariatet har netop modtaget notat fra første fase. Dette udgør en foreløbig beskrivelse og afgrænsning af det energitekniske område både uddannelsesmæssigt og teknologisk. Notatet skal bl.a. danne baggrund for udvælgelse af en virksomhedspopulation, der skal besøges i fase 2 og en workshop med virksomheder i fase 3. Notatet er vedlagt til jeres orientering som bilag 4.1. Det vil på nuværende tidspunkt være for tidligt at drage konklusioner eller opstille anbefalinger. Gruppen vil blive holdt orienteret gennem den resterende del af analysearbejdet. Analyse af efteruddannelsesbehov og strukturer inden for offshore-industrien MI har netop fået bevilling til at gennemføre denne offshoreanalyse. Organisationerne har nedsat styregruppe til dels at følge dette analysearbejde, men også til at følge det generelle arbejde der skal gennemføres for Side 6/7

7 at afdække kvalifikationsbehovene i relation til offshore-industrien. Der er i IU nedsat et team til at forestå arbejdet. Teamet har beskrevet en handlingsplan for arbejdet, og en række udviklingsgrupper og udvalg vil få opgaver relateret til disses uddannelser. Jeg uddyber nærmere ved UG-mødet. Garantikurser Efteruddannelse.dk og amukurs.dk har nu mulighed for at angive garantikurser. Det skal forstås således, at skolerne opretter hold på de enkelte eller udvalgte kurser som med garanti gennemføres når blot en kursist har tilmeldt sig. Flere efteruddannelsesudvalg har i dialog med skolerne udpeget garantikurser, ligesom mange skoler af egen drift har angivet garantikurser. MI har drøftet muligheder for at etablere garantikurser på MI-området, og i det kommende vil sekretariatet tage initiativ til at se på hvilke muligheder der er på MIamukurserne. 5) Eventuelt Kort info om kommende eudreform Præsenteres ved dagens møde. Info om kommende møde med skoler der udbyder energispecialet på smedeområdet Nærmere info ved dagens møde. 6) Næste møde Næste møde er fastlagt til den 4. juni Gruppen fik en kort gennemgang af Eud reformforslaget Præsentationen eftersendes til medlemmerne. Omkring mødet med de skoler der udbyder energispecialet, kan det kort oplyses at dette blev gennemført den 12. marts, og at skolerne har besluttet at sammenlægge aktiviteten på skolen i Herning. Organisationerne er bestemt ikke vilde med den beslutning, da det næppe er forventningen at potentielle elever fra Sjælland vil søge uddannelsen hvis det betyder at skoleophold skal gennemføres i Herning. Ved mødet drøftedes endvidere en mulig udvikling af et nyt trin 3 på smedeuddannelsen hvor der i kombination med andet er særligt fokus på energiområdet. Gennemføres i Aalborg nærmere info følger Side 7/7

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere