INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC KL: hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC. 2013 KL: 10.00 hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH."

Transkript

1 INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DEC KL: hos PLASTINDUSTRIEN I DK, DANSK INDUSTRI, RÅDHUSPLADSEN KBH. Til udvalgsmødet forelås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra udvalgets møde den 25. sept. 3. Meddelelser 4. Kvalitet i plastuddannelserne på skolerne 5. Eksamensforløb på AMU-Syd i oktober 6. Plastmagerudd: 1. Styrkelse af vækstpotentialet for plastmagerudd 2. Revision af plastmagerudd. 7. AUB-projekt 8. Evt. 9. Næste møde Oplæg Egne noter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat Godkendelse af referat Referatet er tidligere udsendt og vedlagt som bilag 2.1 AUB-projekt (tidl. AER) Barrierer for oprettelse af praktikpladser og praktikaftaler. Dette projekt blev ansøgt i forb. med ansøgningsrunde apr Projektet blev ikke bevilget med henvisning til at der er for stor grad af analyse i projektet. Efterfølgende har sekretariatet været i kontakt med AUBsekretariatet og tilrettet projekt og ansøgning som er genfremsendt. Projektet er bevilget, og der er indgået aftale med Ziirsen Analyse og projektudvikling Rekrutteringsfilm pkt. Projektet blev omtalt ved seneste møde som ansøgt AUB-projekt. Udvalget har fået afslag på ansøgningen. Det pointeres i afslaget at dette alene er givet med baggrund i at der ikke er tilstrækkeligt midler i forhold til ansøgningsmængden. Projektet vil kunne ansøges via Industriens udviklings- og samarbejdsfond. 1

2 Plastmageruddannelsens 25 års jubilæum Ved seneste møde blev det oplyst at plastmageruddannelsen har 25 års jubilæum i år og at det skal markeres på Den Jyske Haandværkerskole. Datoen for arrangementet er den 10 dec. Der kan læses mere om arrangementet på skolens via dette link Taksteftersyn Sekretariatet har rykket for skolernes økonomiindmelding vedr. evt. taksteftersyn Kvalitetsopfølgning på plastefteruddannelser særligt epoxy- og polyesterkurser. Sekretariatet har tilskrevet skolerne 3. Meddelelser Formandskabet Formandskabet har afholdt kort formandskabsmøde den 26. nov. Hvor der bl.a. har været drøftet svendeprøveforløb på AMU-Syd og arbejdet med kvalitet i uddannelsen i regi af de lokale uddannelsesudvalg. Meddelelser Udvalgets medlemmer Sekretariatet Udvalgets sekretær Som meddelt af Tanja Bundesen har udvalgets sekretær fået nye opgaver i Industriens Uddannelser. Der søges i den forbindelse en ny konsulent til ansættelse snarest. Censorkonference Der har været afholdt censorkonference den 24. oktober. Ved konferencen blev censorerne orienteret om IU s procedurer vedr. svendeprøver. Endvidere drøftede censorerne det i udvalget tidligere behandlede oplæg vedr. ændret brug af censorer som udvalget i princippet tilsluttede sig med den bemærkning at censorerne fik mulighed for at forholde sig til indholdet. Bilag 3.1 er konklusionsnotat fra konferencen. Såfremt udvalget ikke har kommentarer til notatets bemærkninger vedr. antal og type af censorer vil disse blive indarbejdet i censorvejledningen. Industriens Fællesudvalg Fælles IF/MI-konference Industrien Fællesudvalg og repræsentanter fra udviklingsudvalg afholdt d. 31. oktober fælles seminar, hvor temaet var sæt IF uddannelser på Danmarkskortet. På seminaret lærte deltagerne, at for at kunne sætte vores uddannelser på Danmarkskortet er det vigtigt, at vi hver især er ambassadører for IF s uddannelser og indtænker, hvordan vi hver især kan nå ud til vores målgrupper. Tre vigtige budskaber blev præsenteret til seminaret i forhold til hvordan vi kommunikerer; nemlig: 1) hvad skal jeg sige for at få målgruppen 2

3 til at lytte? 2) Hvorhenne skal jeg tale til målgruppen? (fx nyhedsbreve, møder, mail) 3)Hvis målgruppen ikke lytter til mig/os, hvem lytter målgruppen så til? På seminaret blev deltagerne også præsenteret for Oplev AMU, som satser på markedsføring via sociale medier som Instagram og Facebook. Deltagerne fik her lejlighed til at afprøve Instagram i praksis. Endelig blev forslag til IF strategiske indsatsområder præsenteret på seminaret. IF udvalget vil behandle indsatsområderne den 3. december. Herefter vil UU erne - i lighed med indsatsområderne for igen blive involveret i kvalificering og implementering af indsatsområderne i det kommende år. Den 1. november var der fælles konference for MI og IF. Overskriften var Kom ud over rampen med klar kommunikation. Søs Marie Serup gav et spændende oplæg om klar kommunikation med brug af sociale medier. Ved dagen præsenteredes endvidere kampagnen Hans on som DI, 3F, Dansk Metal og HK står bag. Du kan følge Handson på Facebook Sekretariat vil med afsæt i oplæg fra de to dage udarbejde en håndbog med inspiration til, hvordan vi bedst når ud med vores budskaber. (får sat vores uddannelser på Danmarkskortet) 4. Kvalitet i plastuddannelserne på skolerne Ved seneste møde besluttede udvalget at arbejdet med kvalitet i plastuddannelserne skal funderes i de lokale uddannelsesudvalg. Henry Andersen meddelte at han i forlængelse af tidligere afgivet tilsagn til skolerne om at arbejdet skal ske i særligt nedsat udvalg skal have mulighed for at meddele skolerne UU s beslutning. Ved formandskabsmøde den 26. nov. drøftedes temaet, og det fremgik, at temaet tages op ved kommende møde i LUU, DJH. Dette dels på LUUformandens opfordring, og dels med baggrund i verserende mailkorrespondance m Fl. Lund (som UU er kopiorienteret i) vedr. mangelfuldt udstyr på skolen til brug for den kommende svendeprøve. Der orienteres nærmere herom v udvalgsmødet. De lokale uddannelsesudvalg er suveræne forstået således at det er udvalgene selv der sætter dagsorden for møderne, men det bør overvejes om UU skal udarbejde en form for inspirationsoplæg til LUU. Oplægget kan tage udgangspkt. I den afrapportering der blev givet fra formandskabets møder med skolerne. Endvidere kan oplægget indeholde tilbud om at UU s formandskab deltager ved LUUmødet 3

4 Lidt bonusorientering På IU s hjemmeside findes håndbogen til de lokale uddannelsesudvalg Præg industriens uddannelser som giver eksempler på temaer LUU kan behandle og også opstiller en case Det gode møde 5. Eksamensforløb på AMU-Syd i oktober Ved seneste eksamensforløb på AMU-Syd har der været en række problemer som udvalget her orienteres om: Ved teoriprøven fik eleverne udleveret forkerte spørgsmål, og først efter et stykke tid i prøveforløbet blev fejlen erkendt af skolen. Hvorefter der blev udleveret nye spørgsmål. Spørgsmål som i de forkerte spørgsmål var besvaret forkert blev udeladt af bedømmelsen. Det plastmateriale som blev udleveret til enkelte elever havde ikke fået den nødvendige for-tørring hvilket betød at eleven ikke fik den fornødne tid til at løse opgaven. Faglæreren inden for hærdeplastområdet der skal fungere som vejleder for eleverne havde ferie under dele af eksamensforløbet. Ved sensete møde i LUU på skolen blev eksamensforløbet først drøftet sidst på mødet under eventuelt, og alene på spørgsmål fra et udvalgsmedlem. Forløbet er et ganske godt eksempel på det nødvendige i at drøfte kvalitet i uddannelsen ved LUUmøderne. Det indstilles til udvalget at beslutte at bede skolen om en redegørelse for forløbet, samt skolens tiltag for at forhindre gentagelser. Eksamen for plastmagerelever er beskrevet i bilag til indgangsbekendtgørelsen samt i uddannelsesordningen for uddannelsen. I tilknytning hertil er udarbejdet censorvejledning (nævnt under dagsordenspunkt 3), men denne er selvklart rettet mod censorerne. 6. Plastmagerudd: Styrkelse af vækstpotentialet for plastmagerudd Revision af plastmagerudd. Styrkelse af vækspotentiale.. Ved udvalgets seneste møde behandledes emnet styrkelse af vækstpotentialet for plastmageruddannelsen. Referatet fra mødet oplister i punktform de konklusioner der kan drages af drøftelsen. Emnet 4

5 blev kort behandlet ved den i pkt. 3 omtalte konference, og temaet er udpeget som indsatsområde for industriens Fællesudvalg i Udvalget vil således i løbet af 2014 få lejlighed til igen at behandle temaet på oplæg som samler input fra drøftelserne i de enkelte udviklingsudvalg. Revision af plastmageruddannelsen Ved sensete møde besluttede udvalget at sekretariatet kan arbejde videre med det fremlagte oplæg til revision af uddannelsen. Dette omhandler to overordnede temaer: Omlægning af uddannelsen til at være beskrevet som specialer Termoplastspeciale og hærdeplastspeciale Beskrivelse af studentermerit i uddannelsen Efter seneste møde har sekretariatet haft drøftelse med Undervisningsministeriet. Ministeriet anbefaler at udvalget udsætter iværksættelsen af specialiseringen i de to specialer, med henvisning til de forventelige radikale omskrivninger af erhvervsuddannelserne generelt som følge af erhversuddannelsesreformen som. Sekretariatet indstiller herefter at arbejdet med specialisering, herunder definition af kompetencemål og fag som leder til kompetencemål færdiggøres i en grad så de kan implementeres i det kommende nye koncept. Indarbejdelse af studentermerit vil umiddelbart kunne indarbejdes i forb. med igangværende åbning af bekendtgørelsesbilag og uddannelsesordning. 7. Eventuelt Eventuelt 8. Næste møde Mødeplan for 2013 er udsendt via outlook Næste møde 5

6 REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 25. SEPT KL: hos AMU-Syd, SNEPSGÅRDEVEJ, RIBE Ved mødet deltog: Birgitte Høst Madsen Britta Munk Overgaard Claus Eskesen Claus Henriksen Henry Andersen Mads Damsgaard Pedersen Jørgen Bo Nielsen, referent Til udvalgsmødet forelå følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra udvalgets møde den 23. maj 3. Meddelelser 4. Plastmagerudd: 1. Udviklingsredegørelse 2. Styrkelse af vækstpotentialet for plastmagerudd 3. Revision af plastmagerudd. 4. Studentermerit til plastmagerudd 5. AMU-uddannelsespakker og garantikurser 6. Evt. 7. Næste møde Oplæg Egne noter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Claus Henriksen tilføjede følgende emner til drøftelse under pkt. 6. evt.: Plastmageruddannelsens 25 års jubilæum Rekrutteringsfilm fra plastindustrien 2. Godkendelse af referat Referatet er udsendt den 28. maj vedlagt som bilag 2.1 Opfølgning fra seneste eller tidligere møder: Leveringssikkerhed - udvalget har tidligere drøftet emnet, og herunder besluttet at uddannelsesmålene i FKB Fremstilling af produkter i plast skal gennemgås. Arbejdet er igangsat og der uddybes nærmere under pkt. 5 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt med den bemærkning at der fortsat skal indhentes økonomiinformationer fra skolerne med henblik på at rejse takstsag. AUB-projekt (tidl AER) Barrierer for oprettelse af praktikpladser og praktikaftaler. Dette projekt blev 6

7 ansøgt i forb med ansøgningsrunde apr Projektet blev ikke bevilget med henvisning til at der er for stor grad af analyse i projektet. Efterfølgende har sekretariatet været i kontakt med AUB-sekretariatet og tilrettet projekt og ansøgning som er genfremsendt 1 sept Rekrutteringsfilm pkt. 8 eventuelt Ved udvalgets seneste møde, blev det besluttet at ansøge om midler til ny rekrutteringsfilm. Filmen er del af større rekrutteringskampagne med brug af sociale medier, igangsat af Plastindustrien. Sekretariatet har fremsendt ansøgning til AUB. I tilfælde af afslag kan en alternativ finasiering ansøges i Industriens udviklings- og samarbejdsfond. Lokale Uddannelsesudvalg Ved seneste møde opstod tvivl om hvorvidt oplysninger på IU-hjemmeside udvalgenes sammensætning er korrekte. Efterfølgende har sekretariatet undersøgt sagen, og konstaterer at der er overensstemmelse mellem IUoplysninger og skolernes oplysninger. Sekretariatet har deltaget ved møde i LUU DjH den 16. august 3. Meddelelser Formandskabet Udvalgets medlemmer Meddelelser Udvalget besluttede at formandsposten med virkning fra dette møde overgår til Henry Andersen frem til 31. dec A-siden udpeger Britta Munk Overgaard som næstformand. Sekretariatet Nyt udvalgsmedlem. Som bekendt er Morten Revsbech udtrådt af udvalget. Plastindustrien har udpeget Britta Munk Overgaard som nyt medlem. Industriens Fællesudvalg IF har afholdt møde den 3. sept. m. leveringssikkerhed i amu som tema. Referat fra mødet kan fines IF har efter ansøgning til Den Tværgående Udviklingspulje under amu fået bevilget udviklingsmidler til videreudvikling af amukurs. Portalen skal udvikles med følgende: Integration m sociale medier Kompetenceafklaring Mulighed for at se hvilke kurser man tidligere har deltaget på Projektet er meget stort, og der er ansat en projektleder til at stå for gennemførelsen. Der deltager en række skoler i projektet, og AMU-Syd er en af disse. Projektet gennemføres i samarbejde med tre andre efteruddannelsesudvalg Formandskabets møder med skoleledelser Gruppe til videreførelse af formandskabets drøftelser med skolerne i forlængelse af organisationernes brev til udvalget. Henry Andersen ønskede at fastholde det i mødeoplægget beskrevne i forhold til sammensætning af arbejdsgruppe. Flere af A-siden i udvalget talte mod at der nedsættes en arbejdsgruppe med henvisning til at der med den konstruktion er risiko for at der bliver for langt mellem beslutninger og handlinger. I stedet skal drøftelserne fortsættes i LUU bl.a gennem de UU-udvalgsmedlemmer der også har sæde i LUU Dette blev beslutningen, med den tilføjelse, at UU s formandskab stiller sig til rådighed for LUU s drøftelser. 7

8 Fælles IF/MI-konference afholdes den 31. okt. 1. nov. Tema for konferencen er vækstpotentiale i erhvervsuddannelserne og synliggørelse af amu. Deltagere ved konferencen er IF-medlemmer, samt formandskaber for de enkelte udviklingsudvalg. Formandskabets møder med skoleledelser Ved forrige møde behandlede udvalget resume fra møder med skoleledelser. Det blev besluttet at nedsætte udvalg til styrkelse af drøftelser vedr. udstyrs og undervisningsforhold. Det blev besluttet Henry Andersen kontakter skolerne og drøfter sammensætning af udvalget. På denne baggrund indstiller HA at udvalget får sammensætning således: Formandskab fra UU 1 repræsentant fra DjH 1 repræsentant fra AMU-Syd Formand fra LUU DjH Formand fra LUU AMU-Syd 4. Plastmageruddannelsen Udviklingsredegørelse 2014 De faglige udvalg skal en gang årligt afgive en udviklingsredegørelse til ministeriet. Redegørelsen indeholder en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse som udarbejdes på tværs af udviklingsudvalg og grupper i regi af IF og MI. Denne suppleres med korte branchespecifikke redegørelser. Herudover skal udviklingsredegørelse varsle eventuelle revisioner af de enkelte erhvervsuddannelser. Sekretariatet har indskrevet følgende i årets redegørelse: Omskrivning af uddannelsens beskrivelsesform fra profiler til specialer Beskrivelse af standardmerit for studenter med beståelseskarakter i udvalgte grundfag Redegørelsen er vedlagt som bilag 4.1 Denne indsendes til ministeriet forinden udvalgsmødet, hvorfor bemærkninger skal gives til sekretariatet snarest. Styrkelse af plastmageruddannelsens vækstpotentiale Baggrund En styrket udnyttelse af vore erhvervsuddannelsers vækstpotentiale bliver et strategisk indsatsområde for Industriens Fællesudvalg i 2014 og dermed også et centralt tema for IF-dagen (omtalt under pkt 5 meddelelser) d. 31. oktober, hvor repræsentanter for udviklingsudvalgene mødes. For at kvalificere drøftelsen på IF-dagen skal de enkelte udviklingsudvalg som har ansvar for erhvervsuddannelser behandle emnet. Det betyder, at UU skal drøfte muligheder for at styrke plastmageruddannelsens vækstpotentiale, og på den baggrund komme med input til aktiviteter, der med fordel kan igangsættes. Disse input vil så indgå som del af IF-konferencen til oktober. Styrkelse af plastmageruddannelsens vækstpotentiale Udvalget drøftede sekretariatet oplæg, og der var følgende kommetarer: Det netop ansøgte AUB-projekt tager udgangspunkt i en lang række temaer som er centrale for væksten i antallet af praktikpladser og elever. Der forventes svar på ansøgningen inden for en måned. Godkendte, men ikke aktive praktikvirksomheder skal aktiveres Kræver at der generes oversigt over ikke aktive virksomheder Der skal gøres en indsats for at synliggøre ledige praktikpladser Der skal gøres en indsat for at beskrive de praktikpladssøgende elever Pt får virksomhederne blot en oversigt over praktikpladssøgende elever med ganske sparsomme oplysninger om eleverne. Behovet for plastmagere i beslægtede brancher bør afdækkes. Som eksempel nævnes bådebranchen i relation til hærdeplastområdet. På elektronikområdet er der gode erfaringer med at afholde møde på en af branchens virksomheder hvor andre virksomheder inviteres til at deltage og høre om gode erfaringer med at have elever. Det skal undersøges om der er potential i uddannelsen for at udvikle EUXmodel 8

9 Tilhørende bilag Bilag 4.2: Notat vedr. plastmageruddannelsens vækstpotentiale Notatet uddrager nogle overordnede konklusioner ( opmærksomhedsområder ) fra de øvrige bilag. Se særligt afsnittet: Plastmager i tal og tekst. Der redegøres også kort for konklusionerne og det videre arbejde med IF s erhvervsuddannelser. Bilag 4.3: Oversigt over plastindustriens delbrancher inkl. godkendte virksomheder og igangværende elever Oplister følgende delbrancher: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast 20 praktiksteder 3 elever Fremstilling af plastemballage 18 praktiksteder 16 elever Fremstilling af bygningsartikler af plast 4 praktiksteder Fremstilling af andre plastprodukter 64 praktiksteder 41 (+1) Fremstilling af spil og legetøj 5 praktiksteder 30 elever Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 3 praktiksteder Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 2 praktiksteder Fremstilling af kontor- og butiksmøbler 0 praktiksteder Fremstilling af køkkenmøbler 0 praktiksteder Bilaget oplister virksomheder, som er registreret under 9 udvalgte delbrancher. I udvælgelsen er der skelet til de branchekoder (typer af virksomheder), som allerede i dag bruger plastmageruddannelsen samt delbranchens forventede størrelse. Meritmodel for studenter Udvalget tilsluttede sig sekretariatets oplæg til en model som giver følgende merit: Elever som har gennemført en fuld studentereksamen får merit får uddannelsens grundforløb, og en afkortning af den samlede uddannelsestid. Praktiktiden i uddannelsens trin 1 (plastmedhjælper)med seks måneder og praktiktiden i uddannelsens trin 2 (plastmager) med tre måneder. Elever som har gennemført dele af en gymnasial uddannelse vurderes individuelt både i forhold til merit for grundforløb, eller dele af dette, samt i forhold til afkortning af den samlede praktiktiden. Revision af plastmageruddannelsen Udvalget tilsluttede sig sekretariatet oplæg til revision af plastmageruddannelsen, herunder at de lokale uddannelsesudvalg inddrages i arbejdet. Bemærk, at antal ansatte er det samlede antal ansatte i virksomheden (og dermed ikke et udtryk for antal operatører/ plastmageruddannelsens vækstpotentiale ). Ligeledes viser bilaget ikke, om virksomheden rent faktisk har produktion i DK. Bilag 4.4: Antal udlærte plastmagere Bilaget opgør antallet af uddannede plastmagere Supplerende bemærkninger - Ansøgte AUB-projekter Som nævnt under pkt. 3 meddelelser er ansøgt 2 AUB projekter som begge har til formål at rekruttere flere elever til plastmageruddannelsen. Indstilling 1 På baggrund af bilagsmaterialet bedes udvalget drøfte hvilke muligheder for at styrke plastmageruddannelsens vækstpotentiale, der med fordel kan arbejdes videre med? 9

10 Indstilling 2 På baggrund af disse drøftelser bedes udvalget komme med input til aktiviteter, der med fordel kan igangsættes? Hvad bør undersøges nærmere, og hvem kan evt. hjælpe os videre. Udvalgets input vil indgå som del af IF-konferencen til oktober. Revision af plastmageruddannelsen Som besluttet tidligere skal plastuddannelsen justeres så den fremover er beskrevet i specialer frem for som pt. i tre termoplastprofiler og to hærdeplastprofiler. Der beskrives i modellen bilag 4.5 to specialer, termoplast og hærdeplast. Det vil efter sekretariatets vurdering være at skyde meget over målet at beskrive fem specialer idet der eksempelvis på henholdsvis ekstrudering og termoformning er under 5 til 10 elever/år. Opdelingen sker efter trin1 plastmedhjælper, således, at der i specialedelen samlet er 15 ugers skoleundervisning. I det omfang der skønnes behov for yderligere faglig specialisering foreslås sammensat et antal uddannelsespakker, taget fra kataloget over valgfri specialefag, som kan tilbydes som erhvervsrettet påbygning. Dette er et tilbud om op til 4 uger supplerende undervisning som skolen kan modtage taxameter til, og som sammensættes i samråd mellem elev/virksomhed/skole. Indstilling Det indstilles til udvalget at tilslutte sig sekretariatets oplæg til specialisering som har været præsenteret for LUU v DjH i forb. m møde den 26. august d.å. Meritmodel for studenter Ved seneste møde besluttede udvalget at undersøge mulighed for at beskrive standardmerit for studenter der ønsker at begynde på plastmageruddannelsen. Parallelt hermed, har jeg fået henvendelse fra Allan Rasmussen, DjH om merit for studenter-frafaldne Elever der ikke har færdiggjort studiet, men som har gennemført måske et år af uddannelsen til student. Skolen umiddelbare bud er at der for så vidt angår uddannelsens skoledel kan/skal gives merit for hele grundforløbet. Dette ud fra en antagelse om at denne type elever er mere studieegnede end gennemsnittet, og derfor med en rimelig indsats må forventes at kunne indhente såvel fagtekniske som almene færdigheder. Det kan ovevejes at arbejde med en model i denne retning for såvel i denne retning: Gymnasie i et år (eller efter fuldt gennemført studentereksamen) 10

11 Praktik i et år Påbegynde skoleundervisningen på H1 For at godskrive elever med fuld studentereksamen kan det overvejes at give en længere afkortning i den samlede uddannelsestid. Herudover må der indbygges forbehold for sikkerhed i værksted/produktion og førstehjælp. Når der fra skolens side foreslås merit for hele grundforløbet, er det med ovenstående begrundelse, men jeg hører også at skolen forudser problemer med at indplacere elever i et allerede påbegyndt grundforløb hvor der er foretaget holddannelse mm. For procesoperatøruddannelsen er indføjet følgende i bekendtgørelsesbilaget 2.3. For elever, der har bestået en gymnasial uddannelse og som har fysik C, kemi C, matematik C og samfundsfag C, afkortes grundforløbet med ti uger, praktiktiden i uddannelsens trin 1 med seks måneder og praktiktiden i uddannelsens trin 2 med tre måneder For elever, der har mindst tre års relevant erhvervserfaring inden for branchen, afkortes grundforløbet med ti uger, praktiktiden i uddannelsens trin 1 med tre måneder og praktiktiden i uddannelsens trin 2 med seks måneder Elever, der har gennemført industrioperatøruddannelsen og som har kompetencer i fysik, kemi og matematik svarende til niveauet for uddannelsens trin 1, godskrives uddannelsens grundforløb og trin 1. Indstilling Det indstilles at udvalget drøfter, om: Der skal beskrives standardmerit for det fulde grundforløb for studenter der har bestået en gymnasial uddannelse og som har fysik C, kemi C, matematik C og samfundsfag C, eller om der skal gives merit for det halve grundforløb og afkortning som beskrevet i den samlede uddannelsestid på 6 og 3 mdr. Der skal beskrives standardmerit for det fulde grundforløb for elever der har et eller flere af følgende fysik C, kemi C, matematik C og samfundsfag C, eller om der skal gives merit for det halve grundforløb og afkortning som beskrevet i den samlede uddannelsestid på 3 og 3 mdr. 5. AMU-uddannelsespakker og garantikurser og leveringssikkerhed Uddannelsespakker 11

12 Leveringssikkerhed i AMU har været et gennemgående tema og indsatsområde, og udvalget har drøftet dette ved flere møder. Samtidig har VEUrådet besluttet at der skal gennemføres serviceeftersyn af AMU. Konkret således at alle FKB er og mål skal gennemgås med henblik på overlap, relevans og generel kvalitet. Serviceeftersyn Skolerne har gennemgået uddannelsesmålene i FKB 2756 Fremstilling af produkter i plast, og har givet bud på opdeling i kategorier: Ok, fortsætte uændret Bør revideres Sammenlægges med andre kurser Uaktuel bør udgå Sekretariatet har præsenteret oversigten bilag 5.1 for LUU DjH, og aftalt at LUU involveres når der ligger mere konkrete udkast til målbeskrivelser mm. Udvalget noterede sig at der er udviklet uddannelsespakker som fremgår af amukurs.dk. Det blev besluttet at der skal arbejde med merit for de beskrevne uddannelsespakker i forhold til plastmageruddannelsen. Serviceeftersyn Udvalget tilsluttede sig at sekretariatet arbejder videre med revision af amu-uddannelserne på baggrund af den kategorisering der er beskrevet i bilag Generelle emner Der blev spurgt til hvordan skolerne følger op på kvaliteten/tilfredsheden i gennemførelsen af amu-uddannelserne på plastområdet. Der blev særligt peget problemstilling vedr. epoxy-/polyestersikkerhedskurserne som er to forskellige kurser, men hvor deltagerne oplever at der er alligevel er stort sammenfald. Sekretariatet tager problemstillingen op med skolerne. Leveringssikkerhed og garantikurser Emnet har som nævnt været tema og indsatsområde i Industriens Fællesudvalg gennem det seneste år. På plastområdet vurderes der ikke at være aflysning af kursus-hold eller eksempler på at virksomheder eller medarbejdere ikke haft mulighed for at få uddannelser. Imidlertid er der generelt i efteruddannelsesudvalgene beslutning om i samarbejde med skolerne at fastlægge og definere udvalgte kurser som garantikurser. Dette forstået således, at kurserne afholdes når blot en enkelt deltager er tilmeldt. Der er etableret mulighed for mærke garantikurserne i efteruddannelse.dk, og dermed i amukurs. Sekretariatet har drøftet muligheden med skolerne, og det er aftalt, at så snart skolerne har indgået fornyet samarbejdsaftale udpeges der garantikurser på plastområdet. Det vil være ganske oplagt da AMU-syd gennemfører mange plastkurser i regi af åbent værksted, og udvalget har gennem årene støttet konceptet gennem bevillinger til itbaserede undervisningsmaterialer til stor grad af selvstudium. Amu-uddannelsespakker I samråd med skolerne er sammensat en række uddannelsespakker på følgende områder: Sprøjtestøbning 4 kurser samlet 30 dage Ekstrudering 4 kurser samlet 35 dage Termoformning 3 kurser samlet 25 dage Hærdeplast isocyanater 4 kurser samlet 27 dage Hærdeplast Polyester 4 kurser samlet 27 dage 6. Eventuelt Eventuelt 12

13 7. Næste møde Næste møde Claus Henriksen orienterede om og viste to nye flotte rekrutteringsfilm fra Plastindustrien. Plastmageruddannelsen fylder 25 år i år, og i den forbindelse gennemfører Den Jyske Håndværkeskole et arrangement den 26. november. 5. december hos Plastindustrien i Industriens hus med efterfølgende julefrokost. 13

14 Udviklingsudvalg for plastindustri Konklusioner fra censorkonference afholdt den 24. oktober 2013 Meddelelser fra sekretariatet Organisationerne har gennemgået samtlige censorer på IU s uddannelser for så vidt angår tilhørsforhold til organisationer, og i den anledning er på mange områder afbeskikket censorer. Håndtering af svendeprøver herunder udpegning og udvælgelse af censorer til svendeprøver er samlet i IU s svendeprøvesekretariat. Sekretariatet udarbejder ikke en årlig vagtplan som tidligere proceduren er at svprøvesekretariatet kontakter censorer telefonisk ca. tre mdr. før svendeprøven. Der uddeles ikke medaljer og gaver længere dog vil særlige præstationer blive markeret m en gave og omtale på IU-hjemmesiden Det blev fra censorside foreslået at der som et minimum gives en hædersbevisning i form af fx et lykønskningsbrev fra organisationerne. Svendeprøver siden seneste konference Der var en drøftelse af de siden seneste konference gennemførte svprøver med særligt fokus på bedømmelse i fht kompetencemål, og konklusion herpå er at de deltagende censorer nu er fortrolige med bedømmelsesformen. Det tilføjes dog, at der fortsat er få censorer som ikke har deltaget ved censorkonference siden indførelse af ny praktisk svendeprøve, og at der må tages hensyn til dette i udvælgelse af censorer til kommende eksamener. Brug af censorer Plastmageruddannelsen har gennem årene været en af de uddannelser med det højeste censorforbrug. Dette blev nedbragt noget i 2009 efter beslutning Industriens Fællesudvalg. Censorerne havde inden konferencen modtaget oplæg til ændret brug af censorer udarbejdet af udviklingsudvalget og besluttede på dette grundlag følgende: Censorerne opdeles i to typer, termoplastcensorer og hærdeplastcensorer. Ved fremtidige eksamener skal følgende sikres. Når eksamensholdet har elever som har termoplastprofil (sprøjtestøbning, termoform eller ekstrudering) skal der medvirke en termoplastcensor ligesom der skal medvirke en hærdeplastcensor hvis holdet har elever med hærdeplastprofil. Censorerne udvælges således at den ene repræsenterer a-siden, og den anden repræsenterer b-siden for at sikre pariteten. Er holdet udelukkende et termoplast- eller hærdeplasthold skal begge censorer repræsentere profilen, og den ene censor skal være a-sidecensor mens den anden skal være b-sidecensor. Ved den del af eksamen hvor eleven skal forsvare sit projekt skal alene den ene censor deltage, og denne skal naturligvis repræsentere profilen. Denne model tager udgangspunkt i at censorerne med baggrund i de to områder (termoplast/hærdeplast) med tiden får den fornødne erfaring til at bedømme inden for området uanset denne profil (eksempelvis sprøjtestøbning, termoform eller ekstrudering). Skolerne Det blev besluttet at der skal gøres en indsats for at sikre at eksamener gennemføres med ens kvalitet på de to skoler, hvor skolerme skal afholde møde herom primo Sekretariatet medvirker i dette, og kan stå for indkaldelse Opgavekommisionen Opgavekommissionen skal indkaldes primo 2014 med henblik på at gennemgå teoriopgaverne. Sekretariatet indkalder 14

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 25. SEPT KL: hos AMU-Syd, SNEPSGÅRDEVEJ, RIBE

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 25. SEPT KL: hos AMU-Syd, SNEPSGÅRDEVEJ, RIBE REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 25. SEPT. 2013 KL: 10.00 hos AMU-Syd, SNEPSGÅRDEVEJ, RIBE Ved mødet deltog: Birgitte Høst Madsen Britta Munk Overgaard Claus Eskesen Claus

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0 I I INDUSTRIENS cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC LY- Haandværkerskole LUU PLAST tj flø FORRETNINGSORDEN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Plast Den jydske Haandværkerskole Nedsættelse Det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI TIL AFHOLDELSE DEN 25. SEPT. 2013 KL: 10.00 hos AMU-Syd, SNEPSGÅRDEVEJ, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI TIL AFHOLDELSE DEN 25. SEPT. 2013 KL: 10.00 hos AMU-Syd, SNEPSGÅRDEVEJ, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI TIL AFHOLDELSE DEN 25. SEPT. 2013 KL: 10.00 hos AMU-Syd, SNEPSGÅRDEVEJ, RIBE Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 7. SEPTEMBER 2011 KL: HOS DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE, HADSTEN, MØDELOKALET

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 7. SEPTEMBER 2011 KL: HOS DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE, HADSTEN, MØDELOKALET REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 7. SEPTEMBER 2011 KL: 10.00 HOS DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE, HADSTEN, MØDELOKALET Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Resvbæk, DI

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: 10.00-12.00 hos AMU-SYD, RIBE Deltagere: Birgitte Høst-Madsen Britta Munk Overgaard Henry Andersen Morten Dalby Bodholt

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen København den 18.december 2013 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 17. december 2013, kl. 10:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden:

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 2. december 2014 KL: 10.00-13.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh., 4. sal. (Klokketårnet) Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 24. august 2009 kl. 13.00 15.30 på social og sundhedsskolen syd. Lokale 1.2 Medlemmer: Alice Andersen FOA formand

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

REFERAT AF MØDE i UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 22. maj 2014 KL: 10.00-14.00 hos INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6E, 4.

REFERAT AF MØDE i UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 22. maj 2014 KL: 10.00-14.00 hos INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6E, 4. REFERAT AF MØDE i UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 22. maj 2014 KL: 10.00-14.00 hos INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6E, 4. Der blev afholdt et formøde med eksterne deltagere fra Kubix samt

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

Censorvejledning for plastmageruddannelsen

Censorvejledning for plastmageruddannelsen Censorvejledning for plastmageruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vejledningen... 2 2 Generel vejledning... 3 2.1 Censorerne... 3 Kriterier for udpegning af Censorer... 3 Begrænsninger

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach 9. december 2014 jbn Resume fra møde i UG 2 afholdt den 9. december 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Til stede: Eva Pedersen Viborg Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt, Regionshospital

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 11.03.15, kl. 09.00 12.00, lokale 232 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 11.03.15, kl. 09.00 12.00, lokale 232 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birte Engen, Lise Rasmussen, Anette Aagaard Jensen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00

Claus Eskesen. OPLÆG TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 18. januar 2012 kl. 9.30 15.00 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Skrædderlauget-repræsentanter: Johnny Wichmann Tilforordnede: Jette Rosendal Sørensen, TEKO Kim von Bülow, CPH West Karin Jespersen, EUC

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 89 den 19. september 2014. Formanden

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere