Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder"

Transkript

1 BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007 BEK nr 1572 af 21/12/2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper fire landsdækkende, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder til brug for distribution af lyd- og billedprogrammer mv. De tre sendemuligheder vil kunne ibrugtages den 1. november 2009, hvor udsendelse af analogt tv ophører i Danmark, idet dette dog ikke udelukker ibrugtagning af enkeltsendemuligheder før dette tidspunkt, såfremt der måtte vise sig frekvensmæssig mulighed herfor. Den fjerde sendemulighed vil kunne ibrugtages den 1. november Stk. 2. Sendemulighederne er sammensat som angivet i en af IT- og Telestyrelsen udarbejdet foreløbig kanalplan, jf. bilag 1. Med udgangspunkt i gatekeepers forretningsplan, jf. 12, kan gatekeeper anmode IT- og Telestyrelsen om konkrete ændringer af kanalplanen, idet kanaler kan byttes mellem de enkelte sendenet, så længe de anvendes inden for samme sendeområder, så længe kanalerne i MUX 3 respekterer den regionale opdeling, der svarer til TV 2 s nuværende regionale opdeling, og så længe kanaler, der indgår i SFN (Single Frequency Network), bevares som SFN. Stk. 3. Sendemulighederne skal udnyttes i overensstemmelse med internationale og bilaterale aftaler samt inden for rammerne af den af Radio- og tv-nævnet udstedte distributionstilladelse og de af IT- og Telestyrelsen udstedte frekvenstilladelser. Stk. 4. Gatekeeper skal etablere og finansiere det sendenet, hvorfra den digitale distribution skal finde sted. Definitioner 2. Ved en landsdækkende, jordbaseret digital tv-sendemulighed forstås i denne bekendtgørelse et sæt af frekvenser, som kan benyttes til landsdækkende digital distribution af lyd- og billedprogrammer mv. via gatekeepers sendenet. I den i bilag 1 angivne foreløbige kanalplan er de til gatekeeper udbudte sendemuligheder betegnet MUX 3-6. Stk. 2. Ved lyd- og billedprogrammer mv. forstås i denne bekendtgørelse tv-programmer, radioprogrammer og nye digitale tjenester af såvel programfølgende som ikke-programfølgende art. Stk. 3. Ved gatekeeper forstås i denne bekendtgørelse en distributionsvirksomhed, som indgår aftaler med leverandører af tv-programmer og andet indhold med henblik på at distribuere disse programmer mv. til seerne mod betaling typisk i pakker, hvori kan indgå et større eller mindre antal tv-kanaler. I denne bekendtgørelse anvendes gatekeeper som betegnelse for den ansøger, hvortil nævnet udsteder tilladelse. Stk. 4. Ved en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation forstås en europæisk organisation, der blandt EU-medlemsstaterne har opnået bred anerkendelse som værende kompetent til at fastsætte standarder på det område, standarden vedrører. 1

2 Stk. 5. Ved nabolands-kanaler forstås i denne bekendtgørelse public service-kanaler eller brede reklamefinansierede kanaler fra Danmarks nærmeste nabolande: Sverige, Norge og Tyskland. Stk. 6. Ved en high-pay kanal forstås i denne bekendtgørelse en tv-kanal, som koster seerne over 30 kr. pr. måned, hvis den tilbydes seerne enkeltvis, eller som indgår i prisen for en pakke med mere end 30 kr. pr. måned. De 30 kr. er incl. moms og rettighedsafgifter og opgjort i ultimo 2007 prisniveau. Beløbet reguleres på grundlag af udviklingen i forbrugerprisindekset. Stk. 7. Ved det danske tv-marked forstås i denne bekendtgørelse det danske marked for tv-distribution, det danske marked for levering af tv-indhold eller markeder direkte beslægtet hermed. Minimumskrav til gatekeepers distributionsvirksomhed mv. 3. Gatekeeper skal etablere og drive et sendenet til brug for distribution af lyd- og billedprogrammer mv. på de i 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder. Dette kan ske på basis af aftale med et andet foretagende herom. Stk. 2. Sendenettet skal opbygges, så der for alle sendemuligheder, når sendenettet er fuldt udbygget, vil være tale om en teoretisk beregnet dækning på mindst 97 pct. af befolkningen, baseret på stationær modtagelse med udvendigt anbragte retningsantenner og beregnet efter den i bilag 2 angivne beregningsmetode. Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte dækningskrav gælder dog ikke for sendenet, som måtte blive etableret til brug for distribution af mobil-tv. 4. Distributionsvirksomheden på de i 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder skal omfatte udsendelse af en kanal, opdelt på mindst syv regionale områder med hver sine lokale/regionale nyhedsudsendelser, såfremt en sådan kanal eksisterer, og såfremt foretagendet bag en sådan kanal ønsker at lade sig distribuere mod betaling af en forholdsmæssig andel af gatekeepers distributionsomkostninger samt et rimeligt dækningsbidrag. Ved eventuel brugerbetaling af kanalen indgås på forretningsmæssige vilkår aftale mellem parterne herom, herunder om dækning for gatekeepers omkostninger forbundet med kundehåndtering mv. Stk. 2. Distributionsvirksomheden skal endvidere omfatte mindst én nabolandskanal, der kan variere fra landsdel til landsdel. Såfremt distributionsvirksomheden sker i programpakker, skal nabolandskanalen placeres i den for seerne billigste pakke. Stk. 3. Gatekeepers udbud skal herudover i et omfang, der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, indeholde et bredt udvalg af programmer inden for følgende programkategorier: underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musikprogrammer, populærvidenskabelige programmer og sportsprogrammer. Stk. 4. Hvis en high-pay kanal indgår i en pakke, må der kun indgå andre high-pay-kanaler i pakken. Stk. 5. High-pay kanaler, tilbudt i pakker eller enkeltvis, må højst udgøre 25 pct. af gatekeepers samlede kapacitet, målt i båndbredde. Stk. 6. Såfremt gatekeeper benytter en sendemulighed til distribution af mobil-tv skal gatekeeper på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår: 1) stille minimum 15 pct. af kapaciteten, målt i båndbredde, i den pågældende sendemulighed til rådighed for udsendelse af public service-indhold fra DR. 2) stille minimum 35 pct. af kapaciteten, målt i båndbredde, i den pågældende sendemulighed til rådighed for andre operatører på wholesale-basis. Stk. 7. Gatekeeper skal efterleve de i bilag 3 anførte krav vedrørende teknisk billedkvalitet i de distribuerede billedprogrammer og tilstræbe at efterleve de i bilaget nævnte målsætninger. Dette gælder dog ikke for så vidt angår billedprogrammer, der distribueres som mobil-tv. 5. Gatekeeper skal benytte MPEG-4 Part 10/AVC til billedkodning, idet gatekeeper med Radio- og tvnævnets godkendelse kan ændre kodningen ved fremkomsten af nye og mere effektive kodningsteknologier. Kravet gælder dog ikke for billedprogrammer, der distribueres som mobil-tv. 2

3 6. Gatekeeper skal i det omfang, der benyttes kryptering af tv-signalerne, ved krypteringen anvende en fælles europæisk krypteringsalgoritme, der er udarbejdet af og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation 1). Stk. 2. Såfremt gatekeepers distributionsvirksomhed omfatter interaktive applikationer, skal gatekeeper benytte en programmeringsgrænseflade for applikationer (API), der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation 2). Gatekeeper skal benytte samme API for alle de pågældende sendemuligheder, og samme API, som benyttes af I/S DIGI-TV. Stk. 3. Gatekeeper skal også ud over de i stk. 1 og stk. 2 nævnte tilfælde benytte åbne standarder, der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation. 7. Gatekeeper skal samarbejde med DR og TV 2/DANMARK (I/S DIGI-TV) om specifikation for det modtagne signal og modtagere, om etablering af en fælles simpel elektronisk programguide (EPG) samt om kundebetjening, f.eks. i form af etablering af et fælles kundecenter. Stk. 2. Gatekeeper skal samarbejde med relevante parter om samordning af informationsindsatsen i forbindelse med udbygningen af jordbaseret digitalt tv og lukningen af analogt tv i 2009, for at sikre 1) at producenter og forhandlere i videst muligt omfang kan tilfredsstille efterspørgslen efter udstyr til modtagelse af jordbaseret digitalt tv 2) at forbrugerne modtager relevant information om overgangen til digitalt tv 3) at forbrugerne modtager oplysninger om begrænsninger ved forskellige typer af udstyr i relation til eventuel fremtidig kryptering af de digitale signaler, ændring i anvendt billed- og lydkodning o.a. 4) at forbrugerne modtager den bedst mulige rådgivning i tilfælde af problemer med den digitale modtagelse. Ansøgningsprocedure 8. Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene for udbuddet. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om procedure og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger og hvilken dokumentation og bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for afgivelse af ansøgning. Ansøgningen skal som minimum indeholde de i 9-16 angivne oplysninger mv. 9. Ansøgere skal redegøre for ansøgers økonomiske forhold, belyst ved de i bilag 4 anførte hoved- og nøgletal for de sidste 5 regnskabsår. Er ansøger et konsortium e.l., skal der redegøres for hver enkelt deltagers økonomiske forhold. 10. Ansøgere skal redegøre for eventuel erfaring med distribution af digitalt tv som gatekeeper, herunder betalings-tv, og for eventuel erfaring med drift eller håndtering af kundecentre. Stk. 2. Ansøgere skal redegøre for erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede tv-sendenet. For teknisk drift skal kunne dokumenteres mindst 2 års erfaring. Stk. 3. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med et foretagende, der har den i stk. 1 og 2 nævnte erfaring. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for erfaring skal i så fald fremlægges for det foretagende, hvormed aftale er indgået. 11. Ansøgere skal fremlægge forslag til en konfliktløsningsmekanisme for løsning af uoverensstemmelser mellem gatekeeper og I/S DIGI-TV i relation til det i 7, stk. 1 nævnte samarbejde, idet en sådan mekanisme forudsættes aftalt endeligt med I/S DIGI-TV efter Radio- og tv-nævnets udstedelse af tilladelse. 12. Ansøgere skal fremlægge en forretningsplan, dækkende tilladelsesperioden, jf. 22, stk. 2. Forretningsplanen skal som minimum indeholde oplysninger om: 1) plan for opbygningen af sendenettet, herunder tidshorisonten for opnåelsen af den i 3 krævede dækning 3

4 2) planlagt programindhold, pakettering, prissætning mv 3) økonomisk overslag over virksomheden som gatekeeper i tilladelsesperioden 4) overslag over de for virksomheden nødvendige investeringer i sendenet mv. og en dokumentation for finansieringen heraf i form af f.eks. erklæring fra bank. 13. Ansøgere skal redegøre for, hvordan ansøgeren ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper vil fremme effektiv konkurrence på det danske tv-marked. Ansøgere skal herunder redegøre for, hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske tv-marked. I det omfang en ansøger gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser m.v., har tilknytning til aktører på det danske tv-marked, skal redegørelsen beskrive, hvilke specifikke forholdsregler ansøger vil træffe for at imødegå, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt som følge af tilknytningen. 14. Ansøgere skal aflevere en underskrevet foreløbig bodsaftale. Den foreløbige bodsaftale skal fremgå af udbudsmaterialet og skal pålægge gatekeeper bod for manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen, jf. 23, herunder særligt for så vidt angår tidsrammerne for opbygning af sendenettet, jf. 12, nr. 1, og for så vidt angår programindhold, jf. 12, nr. 2. Indholdet af bodsaftalen aftales endeligt mellem Radio- og tv-nævnet og den valgte gatekeeper. Stk. 2. Bodsaftalen skal indeholde krav om, at manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår opbygning af sendenettet pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på 0,5 mio. kr. for hver 0,1 procent, sendenettets befolkningsmæssige dækning opgjort ultimo året ligger under den i udbygningsplanen forudsatte dækning. Stk. 3. Aftalen skal endvidere indeholde krav om, at overtrædelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår krav til programindhold pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på højst 10 pct. af gatekeepers omsætning i det foregående regnskabsår. Stk. 4. Øvrige bodsvilkår aftales mellem nævnet og ansøger inden udstedelse af tilladelsen. Det skal heraf bl.a. fremgå, hvornår overtrædelser som nævnt i stk. 2 og 3 tillige vil kunne føre til inddragelse af tilladelsen, jf. 26, stk. 2. Stk. 5. Endelig bodsaftale underskrives inden nævnets udstedelse af tilladelse efter Ansøger skal afgive erklæring om at ville efterleve de af nævnet fastsatte vilkår for tilladelsen, jf Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti på kr. 25 mio. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service Limited på mindst A2. Stk. 2. Efter udbuddet er afsluttet, og der er udstedt en tilladelse, vil bankgarantierne blive frigivet. 17. Efter modtagelse af ansøgninger foretager Radio- og tv-nævnet en indledende vurdering af, om der i de modtagne ansøgninger på tilfredsstillende vis er redegjort for, at ansøgerne og deres eventuelle samarbejdspartnere besidder den fornødne finansielle styrke samt tekniske og forretningsmæssige kompetence til at kunne varetage opgaven som gatekeeper, jf. 9 og 10, og at ansøgningerne i øvrigt indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Stk. 2. Ansøgninger, der ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger, kan afvises af nævnet. Stk. 3. Ansøgninger, hvori der ikke på tilfredsstillende vis er redegjort for, at ansøgerne og deres eventuelle samarbejdspartnere besidder den fornødne finansielle styrke samt tekniske og forretningsmæssige kompetence til at kunne varetage opgaven som gatekeeper, jf. stk. 1, eller som ikke har stillet en bankgaranti, jf. 16, kan afvises af nævnet. 4

5 Stk. 4. Nævnet kan indhente supplerende oplysninger fra ansøgerne med henblik på afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med ansøgningerne. 18. Radio- og tv-nævnet vurderer og evaluerer herefter på grundlag af de i fastsatte evalueringskriterier, de ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til 17. Stk. 2. På baggrund af evalueringen af ansøgningerne afgør Radio- og tv-nævnet, hvilken ansøger, nævnet vil udstede tilladelse til. Evalueringskriterier 19. Ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, jf. 18, tillægges ansøgeres redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper, jf. 13, en vægt med 50 pct. Stk. 2. Nævnet lægger ved vurderingen af den i stk. 1 nævnte redegørelse vægt på, om ansøger i redegørelsen har godtgjort, at man ved varetagelsen af opgaven som gatekeeper vil kunne fungere uafhængig af aktører, der gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, jf. 13, har interesser på det danske tv-marked. Stk. 3. Nævnets vurdering af de konkurrencemæssige virkninger i tv-markedet skal ske på baggrund af en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen for samtlige indkomne ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til Ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, jf. 18, tillægges ansøgernes planer for programudbuddet, en vægt med 25 pct. Stk. 2. Nævnets bedømmelse sker på basis af en samlet vurdering af ansøgers forretningsplan for så vidt angår den planlagte programflade, jf. 12, nr. 2, og i henhold til den af nævnet i udbudsmaterialet oplyste vægtning af de enkelte elementer, idet ikke alle de i stk. 3, nr. 1-5, nævnte elementer vil blive tillagt en eksplicit vægt. Stk. 3. I nævnets bedømmelse indgår planerne for de tre sendemuligheder, som i henhold til 1, stk. 1, vil kunne ibrugtages fra det tidspunkt, hvor udsendelse af analogt tv ophører i Danmark. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på: 1) antallet af kanaler, der tilbydes 2) om der gives seerne mulighed for individuelt valg af kanalerne, og at der ved eventuel pakketering tilbydes et bredt og varieret udvalg af pakker, samt den planlagte prissætning herfor 3) om der tilbydes programmer i særlig høj billedkvalitet (HDTV) 4) om der tilbydes en mangfoldig programflade udover de i 4, stk. 1-3, stillede minimumskrav 5) planerne for udvikling og udsendelse af nye digitale tjenester. Stk. 4. Udover de i stk. 3 nævnte hensyn lægger nævnet ved sin bedømmelse vægt på planerne om udnyttelse af alle de i 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder, herunder eventuel udnyttelse til mobil-tv, idet omfang mv. af de i stk. 3, nr. 1-5, nævnte elementer i denne forbindelse ikke er afgørende. Stk. 5. Ved bedømmelsen skal indgå tidshorisonten for, hvornår det planlagte programindhold er til rådighed for seerne. Eventuel ibrugtagning af enkeltsendemuligheder før 1. november 2009 tillægges ikke vægt. 21. Ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, jf. 18, tillægges ansøgeres forudsætninger for og kompetence til at gennemføre sine planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme, en vægt med 25 pct. Stk. 2. Ved vurderingen heraf tages udgangspunkt i ansøgers redegørelser for sine kompetencer, jf. 9 og 10, samt den fremsendte forretningsplan, jf. 12. Tilladelse 22. Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelse til den valgte ansøger, jf. 18, stk. 2. 5

6 Stk. 2. Tilladelse udstedes for en periode af 12 år. Tilladelsen træder i kraft på udstedelsesdatoen. Stk. 3. Senest to år inden tilladelsesperiodens udløb træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske fornyet udbud af sendemulighederne, idet et sådant udbud i givet fald skal være afsluttet og en ny tilladelse udstedt senest ét år før tilladelsesperiodens udløb. Stk. 4. Tilladelsen kan ikke betinges af betaling af koncessionsafgift. Derimod betales frekvensafgift i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser. Stk. 5. Tilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles DR eller konsortier e.l., hvori DR deltager. 23. Tilladelsesvilkårene fastsættes på baggrund af bekendtgørelsens generelle vilkår, som skal fremgå af udbudsmaterialet, og på baggrund af indholdet af ansøgningen. Stk. 2. Det skal indgå som vilkår for Radio- og tv-nævnets tilladelse, at gatekeeper forudgående skal orientere nævnet om alle ændringer i programudbuddet, herunder ændringer i pakettering af programmer, i forhold til det i tilladelsen forudsatte, idet væsentlige ændringer kun kan ske efter forudgående godkendelse af nævnet. Ved væsentlige ændringer skal forstås udskiftning også i pakker af en kanal med en ny kanal i en anden hovedkategori/genre eller ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller programmer, som ifølge ansøgning og tilladelse forudsættes at indgå i det samlede programudbud. Nævnets kompetence til at godkende væsentlige ændringer i programudbuddet gælder også i det tilfælde, hvor det foretagende, der står bag den i 4, stk. 1, nævnte kanal, ikke længere ønsker at lade sig distribuere via gatekeeper på de angivne vilkår. Stk. 3. Det skal ligeledes indgå som vilkår for tilladelsen, at ændringer i gatekeepers muligheder for at fungere uafhængigt af aktører, der har interesser på det danske tv-marked skal forelægges for Radio- og tv-nævnet før gennemførelsen. Med ændringer forstås ændringer i eksisterende ejerskabskonstruktioner, erhvervelse af aktiebesiddelser på over 5 pct. og andre former for erhvervelse af indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser mv., der øger gatekeepers tilknytning til andre aktører på det danske tv-marked. Nævnet indhenter i sådanne tilfælde en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen, jf. 19, stk. 3. Stk. 4. Nævnet kan på andre områder end de i stk. 1-3 nævnte fastsætte vilkår om, at gatekeeper skal leve op til indholdet af ansøgningen eller dele heraf. Overdragelse/salg af tilladelsen 24. Inden eventuelt salg af tilladelsen eller helt eller delvist salg af det selskab eller lignende, hvortil tilladelsen er udstedt (gatekeeper), skal gatekeeper afgive oplysninger herom til Radio- og tv-nævnet. Nævnet vurderer, om vilkårene og forudsætningerne for tilladelsen, herunder indholdet i ansøgningen om tilladelse, fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg og træffer herefter - efter indhentet udtalelse fra Konkurrencestyrelsen - afgørelse om, hvorvidt salget kan godkendes. Tilsyn 25. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med gatekeepers distribution af lyd- og billedprogrammer mv. i medfør af tilladelsen. Stk. 2. Nævnet påtaler i henhold til radio- og fjernsynslovens 41, nr. 2, overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen. Stk. 3. Nævnet træffer i tilfælde af manglende enighed mellem gatekeeper og I/S DIGI-TV om en konfliktløsningsmekanisme, jf. 11, beslutning om etablering af en sådan. Stk. 4. Nævnet træffer afgørelse om inddragelse af tilladelsen i henhold til radio- og fjernsynslovens 41, nr. 3, jf. lovens 4, stk. 3. Sanktioner 26. Gatekeeper kan ved overtrædelse af de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, pålægges bod i henhold til den i 14 beskrevne bodsaftale. 6

7 Stk. 2. Tilladelsen kan inddrages af Radio- og tv-nævnet, hvis gatekeeper overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Tilladelsen kan endvidere inddrages, hvis gatekeeper tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, eller hvis gatekeeper i forbindelse med afgivelsen af ansøgningen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger. Andet 27. Radio- og tv-nævnet skal ved udbuddet tage forbehold for eventuel annullering af udbuddet. Nævnet skal endvidere tage forbehold for eventuelle ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, som på kulturministerens foranledning måtte blive meddelt inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgningen. Ikrafttræden 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. november Kulturministeriet, den 8. november 2007 BRIAN MIKKELSEN / Lars M. Banke 7

8 1) Pt. ETSI, jf. bilag VI til Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og tjenester (forsyningspligtdirektivet). 2) En oversigt over sådanne standarder findes i Europa-Kommissionens liste over standarder og specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester. Listen offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og kan ses på Kommissionens hjemmeside. 8

9 Kanalplan fra IT- og Telestyrelsen Bilag 1 9

10 Bilag 2 Beregningen af den i henhold til 3 krævede dækning på minimum 97 pct. af befolkningen baseres på følgende forudsætninger: Fast modtagelse (udendørs retningsantenne i 10 m højde) med anvendelse af DVB-T systemvariant 64QAM, code rate 2/3 Planlægningsgrundlag i henhold til GE06 Final Acts, ANNEX2, Chapter 3 Stedsandsynlighed på 95 pct. og interferensfrihed i 99 pct. af tiden Udbredelsesmodel: CRC-predict eller anden tilsvarende, egnet model for tv-sendenet og under hensyntagen til terræn og evt. clutter. Pixelstørrelse 100x100m eller mindre De til enhver tid seneste befolkningsdata fra Danmarks Statistik 10

11 Krav og målsætninger vedrørende teknisk billedkvalitet Bilag 3 Krav vedrørende teknisk billedkvalitet, jf. 4, stk. 7 1) Operatøren skal levere en beskrivelse af procedurerne for at sikre høj teknisk kvalitet for distributionen. Operatøren skal have udstyr og ekspertise til at kunne monitere den tekniske kvalitet og dermed sikre at procedurerne er effektive. 2) Distributionen må ikke forårsage en forøgelse i tidsforskellen mellem billed- og lyd signalet i et omfang som kan genere seeren. Grænserne herfor er, at lydsignalet hos seeren skal være mindre end 40 ms før og mindre end 60 ms efter i forhold til videosignalet. Målsætninger vedrørende teknisk billedkvalitet, jf. 4, stk. 7: 1) Signalforsyningens kvalitet på lyd og video fra en live studie- eller OB produktion skal opfylde grade 5 efter 5-Point Quality Grading Scale i ITU-R BT 500 specifikationen.kvaliteten for lyd og video afspillet fra en båndmaskine eller server skal mindst overholde grade 4. Nyhedsmateriale eller historisk materiale kan have ringere kvalitet. 2) Forringelsen i den tekniske kvalitet af det distribuerede signal i DTT-nettet må ikke andrage mere end en halv grad efter 5-Point Quality Grading Scale i ITU-R BT 500 specifikationen, fra sendere som er direkte signalforsynet.synlige transiente billedfejl, forårsaget af digital kompression, er acceptabelt forudsat at de ikke er generende for seeren. 11

12 Bilag 4 Byders økonomiske forhold forudsættes belyst ved nedenstående hoved- og nøgletal for de sidste 5 regnskabsår. Nettoomsætning Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Likvider ultimo EBIT-margin Afkast af investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning 12

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tvnævnets udbud af jordbaserede

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 BEK nr 686 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01010-55 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Radio-

Læs mere

Bilag 1.1: Forretningsplan Template

Bilag 1.1: Forretningsplan Template Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Notat 10. marts 2016 Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 I medfør af 3, stk. 3 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) LBK nr 255 af 20/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2042536 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udgave 1, 20. november 2013

Udgave 1, 20. november 2013 BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

L 138 Forslag 1 » 6 a. » 7 b.

L 138 Forslag 1 » 6 a. » 7 b. Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den 6. februar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv.

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Lene Gelting Sendt per email: kum@kum.dk, lgp@kum.dk Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: Sagsnr: s2015-852 Doknr: d2015-17561-21.1 4. januar 2016 Høring om

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 2010/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 680065 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til

Læs mere