LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato:

2 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Hvert tredje år gennemføres landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for de ovennævnte områder af psykiatrien. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Denne rapport beskriver patienternes svar inden for denne region. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om patienternes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante voksne patienter samt ambulante børn og unge på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Det er første gang, at undersøgelserne gennemføres samtidigt. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden 2004, men koncept og spørgeskemaer er væsentligt forandret i forbindelse med denne undersøgelse, hvorfor resultaterne ikke kan sammenlignes med tidligere års resultater. Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. Her præsenteres desuden en oversigt over fem spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder samt fem spørgsmål med fokus på fastholdelse af resultatet. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau er der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enheden for Brugerundersøgelser i udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK

3 Datagrundlag Datagrundlag Personalet udleverede, i perioden 3. september til og med 16. september, personligt spørgeskemaer til patienter, som havde haft mindst tre kontakter med den ambulante psykiatri i det pågældende behandlingsforløb. Udleverede spørgeskemaer 2050 Besvarede spørgeskemaer 1365 Regionens svarprocent 67 Afsnit/afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på disse niveauer. Resultater fra disse afsnit/afdelinger vil dog indgå i resultaterne på højere niveauer. Signalement Antal Procent n % Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet

4 Patienternes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og forløbslængde Figurerne til højre viser patienternes samlede indtryk fordelt på køn, alder og forløbslængde. (n=1335) Mand (n=599) Kvinde (n=719) I figurerne er patienternes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. Alder år (n=614) Over 40 år (n=688) Patienternes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. 95% Positive svar Negative svar Forløbslængde 0-12 mdr (n=4) Over 1 år (n=798) - 4 -

5 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i andelsberegningen. Til højre er dette års resultat vist. I de kommende års undersøgelser, vil de tidligere års resultater ligeledes være vist. Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) SAMLET INDTRYK KONTAKT (n=1335) 95% 21. Samlet indtryk af besøg 95 (n=5404) 95% (n=1292) 85% 22. Fået det bedre af behandlingen 85 (n=5225) 86% (n=1231) % 23. Tilrettelæggelse af behandlingsforløb (n=5051) % (n=1315) 96% 1. Personalets forberedelse til samtaler 96 (n=5357) 97% (n=1238) 91% 2. Komme i kontakt med personalet 91 (n=5003) 91% (n=1308) 93% 3. Åbent fortælle om vanskeligheder 93 (n=5359) 95% (n=1251) % 4. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=5057) % (n=1190) 72% 5. Kender behandlingsplan 72 (n=4868) 77% (n=1302) 92% 6. Rette behandling 92 (n=5272) 93% (n=1249) 86% 7. Indflydelse på behandling 86 (n=5126) 87% BEHANDLING (n=1086) 84% 9a. Behandling med medicin hjulpet 84 (n=4248) 85% (n=1055) 89% 9b. Samtaler med behandler hjulpet 89 (n=4458) 9 (n=346) 72% 9c. Gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet 72 (n=1246) 73% 9d. Behandlingssamtaler hvor pårørende deltog hjulpet (n=258) (n=1395) 78% 78% Personalet følger op på medicinsk behandling (n=1104) (n=4288) 9 89% Hele Landet - 5 -

6 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent). 11. Personalet talt om, hvad du kan gøre (n=1256) (n=5184) 83% 84% 83 BEHANDLING (n=1169) 71% 12. Personalet talt om fysisk helbred 71 (n=4617) 68% (n=880) 76% 13. Inddragelse af pårørende 76 (n=4068) 79% (n=1333) 83% 14. Oplevet fejl 83 (n=5380) 86% (n=188) 66% 16. Personalets håndtering af fejl 66 (n=671) 67% 17. Informationer om sygdom og behandling (n=1284) (n=5246) 87% 87% 87 INFORMATION (n=1045) 56% 18. Modtaget skriftlig information 56 (n=4437) (n=551) 95% 19. Vurdering af skriftlig information 95 (n=2510) % (n=1183) 77% 20. Personalet informeret om livsstil 77 (n=4888) 74% SAMMENHÆNG 25. Samarbejde mellem ambulatoriet og andre (n=1025) (n=4361) (n=1290) 79% 27. Mangler behandlingstilbud 79 (n=5208) 82% 82% Hele Landet - 6 -

7 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Figuren til højre viser, på hvor mange af spørgsmålene andelen af patienter, der har svaret positivt, er Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet 15% Lavere end landsresultatet I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 26 spørgsmål. 58% 27% Forskellene mellem regionens resultat og landsresultaterne er ikke signifikanstestet. Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet - 7 -

8 Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder? Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. Formålet er at identificere spørgsmål, som er vigtige for patienterne, hvor der er forbedringsmuligheder eller hvor det er vigtigt at fastholde resultatet. 16. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Positive Positive Sammenhæng % [1-25] [1-25] Kender du din behandlingsplan? Har personalet talt med dig om problemer, som du har med dit fysiske helbred? Forbedringsmuligheder Øverst er fem spørgsmål, der rummer store umiddelbare forbedringsmuligheder, fremhævet. Spørgsmålene er karakteriseret ved relativt få positive svar og relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. 25. Hvordan oplever du samarbejdet mellem ambulatoriet og andre offentlige steder, som du har kontakt med om din sygdom? 11. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske problemer under kontrol, hvis du har f.eks. angst, uro eller søvnbesvær? Spørgsmål med fokus på fastholdelse af resultat Positive Positive Sammenhæng % [1-25] [1-25] Fastholdelse af resultat Nederst er fem spørgsmål, hvor det er vigtigt at fastholde resultatet, fremhævet. Spørgsmålene er karakteriseret ved en relativ stor andel positive svar, samtidig med, at sammenhængen med det samlede indtryk er relativ stor. 23. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb er tilrettelagt? Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Oplever du, at du får den rette behandling i ambulatoriet? Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du har fået i ambulatoriet? Oplever du, at din kontaktperson tager særligt ansvar for dine undersøgelser og behandling? 4 4 Spørgsmålene er rangordnet og fremhævet på baggrund af andel positive svar og den bivariate sammenhæng mellem spørgsmålene og det samlede indtryk (γ). Der indgår i alt 25 spørgsmål i rangordningen

9 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i patienternes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat på spørgsmålene er markeret med en fuldoptrukken cirkel. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. SAMLET INDTRYK KONTAKT 21. Samlet indtryk af besøg 22. Fået det bedre af behandlingen 23. Tilrettelæggelse af behandlingsforløb 1. Personalets forberedelse til samtaler 2. Komme i kontakt med personalet 3. Åbent fortælle om vanskeligheder 4. Kontaktperson tager særligt ansvar 5. Kender behandlingsplan 6. Rette behandling 7. Indflydelse på behandling 9a. Behandling med medicin hjulpet 9b. Samtaler med behandler hjulpet BEHANDLING 9c. Gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet 9d. Behandlingssamtaler hvor pårørende deltog hjulpet 10. Personalet følger op på medicinsk behandling 11. Personalet talt om, hvad du kan gøre 12. Personalet talt om fysisk helbred 13. Inddragelse af pårørende 14. Oplevet fejl 16. Personalets håndtering af fejl INFORMATION SAMMENH ÆNG 17. Informationer om sygdom og behandling 18. Modtaget skriftlig information 19. Vurdering af skriftlig information 20. Personalet informeret om livsstil 25. Samarbejde mellem ambulatoriet og andre 27. Mangler behandlingstilbud

10 Sådan læser du figurerne på de kommende sider Nummer og spørgsmålsformulering i spørgeskemaet Spørgsmålets tema i spørgeskemaet Antal svar i figurerne (procent af regionens samlede besvarelser) Svar kategoriseret som positive Regionsresulatet: Svarfordelingen på spørgsmålet Rangordning: Regioner i undersøgelsen rangordnet efter andel positive svar og sammenlignet med regionsresultatet. Sammenligning: Regionsresultatet sammelignet med svarfordelingen for hele landet og opdelt på afdelingsniveau. Andel positive svar i dette års undersøgelse. I de kommende års undersøgelser, vil de tidligere års resultater ligeledes være vist. Krydstabel: Regionsresultatet fordelt på køn, alder og øvrige baggrundsoplysninger. Svar der ikke indgår i figurerne og beregningen af andel positive svar. Svarfordelingen for grupper med mindre end to svar vises ikke

11 21. Hvad er dit samlede indtryk af dine besøg i ambulatoriet? Tema: Samlet indtryk af distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1335 (98 %) 10 95% Positive svar: Virkelig godt; Godt 46% 49% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=5404) 48% 47% 95 (n=1335) 49% PC Sct. Hans (n=42) 62% 33% 95 PC Hvidovre (n=73) 53% 93 PC København (n=280) 47% 48% 95 PC Frederiksberg (n=183) 57% 41% 98 PCN Hillerød (n=209) 55% PCN Helsingør (n=89) 45% 53% 98 PCN Frederikssund (n=68) 41% 5 9% 91 PC Bornholm (n=29) 52% 45% 97 46% 95 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet PC Amager (n=38) 53% 47% 100 PC Glostrup (n=133) 52% 43% 95 PC Ballerup (n=191) 51% 43% 10 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

12 22. Har du fået det bedre af behandlingen i ambulatoriet? Tema: Samlet indtryk af distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1292 (95 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 11% 45% 10 85% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=5225) 43% 43% 1 86 (n=1292) 45% PC Sct. Hans (n=41) 56% 29% 1 85 PC Hvidovre (n=71) 51% 37% 8% 87 PC København (n=270) 48% 39% 1 87 PC Frederiksberg (n=179) 52% 32% 12% 84 PCN Hillerød (n=198) 35% 46% 12% 8% 81 PCN Helsingør (n=89) 44% 45% 1 89 PCN Frederikssund (n=64) 38% 41% 16% 78 PC Bornholm (n=29) 45% 38% 14% 83 11% 85 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=37) 46% 46% 8% 92 PC Glostrup (n=128) 45% 42% 9% 87 PC Ballerup (n=186) 41% 43% 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

13 23. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb er tilrettelagt? Tema: Samlet indtryk af distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1231 (90 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 10 % 58% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=5051) 34% (n=1231) PC Sct. Hans (n=42) 38% 48% 12% 86 PC Hvidovre (n=65) 45% 51% 95 PC København (n=253) 34% PC Frederiksberg (n=176) 57% 97 PCN Hillerød (n=192) 3 8% 91 PCN Helsingør (n=82) 32% 63% 95 PCN Frederikssund (n=58) 33% 52% 16% 84 PC Bornholm (n=28) 32% 64% 96 57% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=37) 41% 57% 97 PC Glostrup (n=121) 39% 56% 95 PC Ballerup (n=177) 41% 53% 10 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

14 1. Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Tema: Din kontakt med distrikspsykiatrien 10 96% Svar på spørgsmål: 1315 (96 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 26% 7 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=5357) 71% 25% 97 (n=1315) PC Sct. Hans (n=41) 76% 17% 93 PC Hvidovre (n=74) 72% 24% 96 PC København (n=277) 65% 29% PC Frederiksberg (n=179) 78% 98 PCN Hillerød (n=203) 68% 28% 97 PCN Helsingør (n=89) 63% 3 93 PCN Frederikssund (n=66) 67% 27% PC Bornholm (n=30) 67% % 96 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=37) 81% 19% 100 PC Glostrup (n=131) 7 26% 96 PC Ballerup (n=188) 69% 28% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

15 2. Kan du komme i kontakt med personalet i ambulatoriet, når du har behov for det? Tema: Din kontakt med distrikspsykiatrien 10 91% Svar på spørgsmål: 1238 (91 %) 8% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 35% 56% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=5003) 55% 37% 8% 91 (n=1238) 57% PC Sct. Hans (n=41) 12% 7% 93 PC Hvidovre (n=72) 54% 38% 8% 92 PC København (n=267) 52% 39% 8% 91 PC Frederiksberg (n=166) 59% 33% 8% 92 PCN Hillerød (n=180) 5 42% 8% 92 PCN Helsingør (n=79) 54% 37% 9% 91 PCN Frederikssund (n=61) 62% 34% 97 PC Bornholm (n=31) 58% 39% 97 35% 8% 91 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=37) 76% 14% 8% 89 PC Glostrup (n=125) 54% 3 11% 84 PC Ballerup (n=179) 59% 32% 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

16 3. Skaber personalet en situation, hvor du åbent kan fortælle dem om dine vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1308 (96 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 25% 10 93% 68% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=5359) 72% 23% 95 (n=1308) PC Sct. Hans (n=40) 65% 23% 8% 88 PC Hvidovre (n=74) 69% 24% 93 PC København (n=270) 64% 31% PC Frederiksberg (n=178) 74% PCN Hillerød (n=203) 69% 23% 92 PCN Helsingør (n=90) 66% 3 96 PCN Frederikssund (n=68) 66% 24% 90 PC Bornholm (n=30) 17% 97 69% 25% 93 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=38) 66% 29% 95 PC Glostrup (n=128) 72% 92 PC Ballerup (n=189) 7 24% 10 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

17 4. Oplever du, at din kontaktperson tager særligt ansvar for dine undersøgelser og behandling? Tema: Din kontakt med distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1251 (92 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 24% 10 % 69% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=5057) 7 25% (n=1251) PC Sct. Hans (n=41) 17% 98 PC Hvidovre (n=72) 74% 21% PC København (n=274) 66% 28% 95 PC Frederiksberg (n=161) 75% 22% 97 PCN Hillerød (n=188) 61% 27% 1 88 PCN Helsingør (n=81) 67% 27% PCN Frederikssund (n=64) 72% 22% PC Bornholm (n=26) 58% 35% 8% 92 69% 24% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/kender ikke kontaktperson PC Amager (n=37) 7 22% 8% 92 PC Glostrup (n=123) 74% 18% 7% 92 PC Ballerup (n=184) 7 25% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

18 5. Kender du din behandlingsplan? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien 10 Svar på spørgsmål: 1190 (87 %) Positive svar: Ja 28% 72% 72% Ja Nej Hele landet (n=4868) 77% 23% 77 (n=1190) PC Sct. Hans (n=41) 56% 44% 56 PC Hvidovre (n=66) PC København (n=238) 65% 35% 65 PC Frederiksberg (n=167) 85% 15% 85 PCN Hillerød (n=190) PCN Helsingør (n=80) 64% 64 PCN Frederikssund (n=58) 64% 64 PC Bornholm (n=25) 76% 24% 76 72% 28% 72 Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=36) 92% 8% 92 PC Glostrup (n=118) 76% 24% 76 PC Ballerup (n=171) 75% 25% Ja Nej

19 6. Oplever du, at du får den rette behandling i ambulatoriet? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1302 (95 %) 10 92% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 33% 59% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=5272) 58% 34% 93 (n=1302) 58% PC Sct. Hans (n=41) 63% 24% 7% 88 PC Hvidovre (n=73) 27% 8% 88 PC København (n=273) 52% 38% 8% 90 PC Frederiksberg (n=179) 65% 27% 7% 92 PCN Hillerød (n=204) 58% 31% 8% 90 PCN Helsingør (n=85) 59% 35% PCN Frederikssund (n=64) 45% 47% 92 PC Bornholm (n=29) 55% 41% 97 33% 92 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=37) 59% 3 8% 89 PC Glostrup (n=129) 64% 29% 92 PC Ballerup (n=188) 35% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

20 7. I hvilket omfang har du indflydelse på din behandling? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1249 (92 %) Positive svar: Passende 11% 10 86% 85% For meget Passende For lidt Hele landet (n=5126) 87% 1 87 (n=1249) PC Sct. Hans (n=38) 66% 29% 66 PC Hvidovre (n=71) 87% 1 87 PC København (n=257) 87% 9% 87 PC Frederiksberg (n=175) 87% 9% 87 PCN Hillerød (n=1) 88% 1 88 PCN Helsingør (n=80) 16% 80 PCN Frederikssund (n=64) 89% 11% 89 PC Bornholm (n=27) 93% 93 86% 11% 86 For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=35) 91% 9% 91 PC Glostrup (n=123) 85% 11% 85 PC Ballerup (n=185) 85% 11% For meget Passende For lidt

21 9a. Har behandling med medicin hjulpet dig til at få det bedre? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1086 (80 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 11% 47% 10 84% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=4248) 46% 39% 1 85 (n=1086) 48% PC Sct. Hans (n=36) 61% 14% 17% 8% 75 PC Hvidovre (n=64) 41% 39% 11% 9% 80 PC København (n=237) 48% 35% 11% 7% 82 PC Frederiksberg (n=129) 5 35% 1 85 PCN Hillerød (n=152) 52% 33% 9% 85 PCN Helsingør (n=76) 41% 49% 8% 89 PCN Frederikssund (n=56) 52% 29% 14% 80 PC Bornholm (n=28) 18% 11% 71 11% 84 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=36) 56% 33% 89 PC Glostrup (n=103) 48% 37% 1 84 PC Ballerup (n=169) 45% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

22 9b. Har samtaler med en behandler hjulpet dig til at få det bedre? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien 10 89% Svar på spørgsmål: 1055 (77 %) 8% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 53% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=4458) 51% 39% 8% 90 (n=1055) 53% PC Sct. Hans (n=32) 78% 9% 9% 88 PC Hvidovre (n=65) 32% 92 PC København (n=217) 55% 91 PC Frederiksberg (n=134) 54% 42% 96 PCN Hillerød (n=163) 48% 3 16% 78 PCN Helsingør (n=73) 56% 34% 8% 90 PCN Frederikssund (n=59) 41% 41% 14% 81 PC Bornholm (n=23) 35% 57% 9% 91 8% 89 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=31) 61% 32% PC Glostrup (n=97) 55% 32% 1 87 PC Ballerup (n=161) 53% 41% 10 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

23 9c. Har gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet dig til at få det bedre? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien 10 Svar på spørgsmål: 346 (25 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 8% 3 72% 42% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1246) 31% 42% 8% 73 (n=346) 3 PC Sct. Hans (n=8) 25% 38% 25% 13% 63 PC Hvidovre (n=26) 19% 58% 12% 12% 77 PC København (n=32) 16% 44% 31% 9% 59 PC Frederiksberg (n=52) 44% 35% 19% 79 PCN Hillerød (n=93) 27% 41% 23% 1 68 PCN Helsingør (n=17) 35% 59% PCN Frederikssund (n=14) 5 29% 21% 79 PC Bornholm (n=15) 53% 7% 93 42% 8% 72 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=17) 12% 41% 24% 24% 53 PC Glostrup (n=34) 32% 41% 24% 74 PC Ballerup (n=38) 32% 39% 18% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

24 9d. Har behandlingssamtaler hvor pårørende deltog hjulpet dig til at få det bedre? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 258 (19 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 19% 33% 10 78% 45% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1395) 33% 45% 17% 78 (n=258) 33% PC Sct. Hans (n=2) PC Hvidovre (n=17) 41% 29% 24% 71 PC København (n=43) 26% 49% 26% 74 PC Frederiksberg (n=24) 46% 42% 13% 88 PCN Hillerød (n=46) 3 46% 76 PCN Helsingør (n=20) 45% 35% 15% 80 PCN Frederikssund (n=15) 13% 13% 13% 73 PC Bornholm (n=3) 67% 33% 67 45% 19% 78 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=16) 38% 44% 19% 81 PC Glostrup (n=22) 45% 41% 9% 86 PC Ballerup (n=50) 28% 48% 22% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

25 10. Følger personalet op på din medicinske behandling? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1104 (81 %) 10 9 Positive svar: I høj grad; I nogen grad 27% 63% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=4288) 63% 26% 8% 89 (n=1104) PC Sct. Hans (n=38) 58% 24% 11% 8% 82 PC Hvidovre (n=65) 58% 28% 12% 86 PC København (n=239) 33% PC Frederiksberg (n=131) 67% 26% 93 PCN Hillerød (n=155) 61% 26% 1 87 PCN Helsingør (n=78) 23% 13% 83 PCN Frederikssund (n=58) 57% 28% 12% 84 PC Bornholm (n=27) 56% 26% 15% 81 62% 27% 7% 90 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/får ikke medicinsk behandling PC Amager (n=37) 76% 24% 100 PC Glostrup (n=107) 64% 29% 93 PC Ballerup (n=169) 66% 24% 7% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

26 11. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske problemer under kontrol, hvis du har f.eks. angst, uro eller søvnbesvær? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1256 (92 %) 11% 10 83% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 48% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=5184) 48% 11% 84 (n=1256) 47% PC Sct. Hans (n=37) 54% 24% 16% 78 PC Hvidovre (n=72) 53% 32% 1 85 PC København (n=263) 43% 42% 11% 85 PC Frederiksberg (n=169) 57% 34% 9% 91 PCN Hillerød (n=199) 43% 14% 7% 79 PCN Helsingør (n=84) 39% 17% 8% 75 PCN Frederikssund (n=64) 44% 31% 13% 13% 75 PC Bornholm (n=29) 34% 62% 97 11% 83 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=37) 65% 22% 8% 86 PC Glostrup (n=122) 44% 32% 16% 7% 76 PC Ballerup (n=180) 51% 37% 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

27 12. Har personalet talt med dig om problemer, som du har med dit fysiske helbred? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien 10 Svar på spørgsmål: 1169 (86 %) 11% 71% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 18% 35% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=4617) 31% 38% 21% 11% 68 (n=1169) 35% PC Sct. Hans (n=37) 46% 27% 19% 8% 73 PC Hvidovre (n=65) 37% 31% 22% 11% 68 PC København (n=246) 38% 39% 15% 8% 76 PC Frederiksberg (n=155) 39% 34% 14% 12% 74 PCN Hillerød (n=180) 26% 35% 24% 16% 61 PCN Helsingør (n=88) 31% 34% 25% 1 65 PCN Frederikssund (n=60) 32% 3 22% 17% 62 PC Bornholm (n=25) 8% 72 37% 18% 11% 71 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/har ingen fysiske sygdomme PC Amager (n=32) 56% 31% 13% 88 PC Glostrup (n=110) 28% 21% 11% 68 PC Ballerup (n=171) 35% 46% 11% 9% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

28 13. I hvilket omfang bliver dine pårørende inddraget i din behandling? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 880 (64 %) 22% 10 76% Positive svar: Passende 76% For meget Passende For lidt Hele landet (n=4068) 79% 79 (n=880) PC Sct. Hans (n=20) 85% 15% 85 PC Hvidovre (n=52) 79% 21% 79 PC København (n=171) 77% 19% 77 PC Frederiksberg (n=117) 74% 24% 74 PCN Hillerød (n=143) PCN Helsingør (n=61) 79% 79 PCN Frederikssund (n=45) 78% 18% 78 PC Bornholm (n=17) 59% 41% 59 76% 22% 76 For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=29) 1 79% 1 79 PC Glostrup (n=90) 74% 26% 74 PC Ballerup (n=135) 84% 15% For meget Passende For lidt

29 14. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dine besøg i ambulatoriet? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1333 (98 %) Positive svar: Nej 17% 10 83% 83% Nej Ja Hele landet (n=5380) 86% 14% 86 (n=1333) PC Sct. Hans (n=42) 83% 17% 83 PC Hvidovre (n=74) 78% 22% 78 PC København (n=278) 84% 16% 84 PC Frederiksberg (n=182) 83% 17% 83 PCN Hillerød (n=211) 85% 15% 85 PCN Helsingør (n=89) 88% 12% 88 PCN Frederikssund (n=68) 81% 19% 81 PC Bornholm (n=30) 73% 27% 73 83% 17% 83 Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet PC Amager (n=38) 92% 8% 92 PC Glostrup (n=130) 82% 18% 82 PC Ballerup (n=191) 84% 16% Nej Ja

30 16. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien 10 Svar på spørgsmål: 188 (14 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 13% 23% 66% 44% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=671) 25% 42% 21% 12% 67 (n=188) 23% PC Sct. Hans (n=6) 5 33% 17% 50 PC Hvidovre (n=14) 29% 29% 7% 64 PC København (n=39) 18% 62% PC Frederiksberg (n=27) 37% 3 11% 22% 67 PCN Hillerød (n=27) 19% 48% 15% 19% 67 PCN Helsingør (n=8) 13% 13% 5 25% 25 PCN Frederikssund (n=12) 25% 33% 25% 17% 58 PC Bornholm (n=7) 57% 43% 57 44% 13% 66 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Personalet kendte ikke fejlen(e) PC Amager (n=3) 33% 33% 33% 33 PC Glostrup (n=21) 24% 43% 24% 1 67 PC Ballerup (n=24) 33% 42% 21% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

31 17. Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for? Tema: Information fra distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1284 ( %) % Positive svar: I høj grad; I nogen grad 49% 38% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=5246) 5 37% 1 87 (n=1284) 49% PC Sct. Hans (n=39) 49% 26% 13% 13% 74 PC Hvidovre (n=71) 41% 39% 14% 80 PC København (n=267) 45% 41% 11% 86 PC Frederiksberg (n=176) 54% 39% 93 PCN Hillerød (n=200) 45% 13% 85 PCN Helsingør (n=86) 43% 37% 17% 80 PCN Frederikssund (n=62) 5 35% 15% 85 PC Bornholm (n=29) 41% 45% % 1 87 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=38) 66% 24% 89 PC Glostrup (n=131) 54% 34% 8% 88 PC Ballerup (n=185) 55% 7% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

32 18. Har du i forbindelse med dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Tema: Information fra distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1045 (77 %) Positive svar: Ja 44% 10 56% 56% Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Hele landet (n=4437) 60 (n=1045) 56% PC Sct. Hans (n=33) 55% 45% 55 PC Hvidovre (n=54) 56% 44% 56 PC København (n=208) 51% 49% 51 PC Frederiksberg (n=144) 65% 35% 65 PCN Hillerød (n=174) 52% 48% 52 PCN Helsingør (n=71) 48% 52% 48 PCN Frederikssund (n=55) 51% 49% 51 PC Bornholm (n=25) 72% 28% 72 44% 56 Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Nej, jeg havde ikke behov for det PC Amager (n=35) 80 PC Glostrup (n=106) 56% 44% 56 PC Ballerup (n=140) Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det

33 19. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du har fået i ambulatoriet? Tema: Information fra distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 551 (40 %) Positive svar: Virkelig god; God % 65% Virkelig god Dårlig God Virkelig dårlig Hele landet (n=2510) 25% 68% (n=551) 3 PC Sct. Hans (n=15) 53% 7% 93 PC Hvidovre (n=29) 31% 52% 17% 83 PC København (n=98) 26% 66% 92 PC Frederiksberg (n=89) 31% 65% 97 PCN Hillerød (n=83) 22% 75% 96 PCN Helsingør (n=34) 26% 71% 97 PCN Frederikssund (n=26) 27% 69% 96 PC Bornholm (n=18) 39% 61% % 95 Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Jeg har ikke læst den PC Amager (n=26) 38% 58% 96 PC Glostrup (n=54) 37% 61% 98 PC Ballerup (n=79) 3 66% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

34 20. Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Tema: Information fra distrikspsykiatrien Svar på spørgsmål: 1183 (87 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 8% 14% 43% 10 77% 35% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=4888) 38% 16% 1 74 (n=1183) 42% PC Sct. Hans (n=36) 42% 42% 8% 8% 83 PC Hvidovre (n=67) 31% 21% 7% 72 PC København (n=254) 41% 34% 17% 8% 75 PC Frederiksberg (n=162) 44% 37% 13% 81 PCN Hillerød (n=180) 32% 34% 14% 66 PCN Helsingør (n=79) 35% 41% 15% 9% 76 PCN Frederikssund (n=58) 48% 29% 17% 78 PC Bornholm (n=25) 44% 16% 80 35% 14% 8% 77 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=36) 56% 92 PC Glostrup (n=114) 45% 34% 11% 11% 79 PC Ballerup (n=172) 52% 33% 9% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

35 25. Hvordan oplever du samarbejdet mellem ambulatoriet og andre offentlige steder, som du har kontakt med om din sygdom? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 1025 (75 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 14% 31% 10 82% 51% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=4361) 27% 55% 14% 82 (n=1025) 31% PC Sct. Hans (n=35) 49% 9% 89 PC Hvidovre (n=58) 31% 5 17% 81 PC København (n=225) 47% 15% 83 PC Frederiksberg (n=142) 29% 56% 12% 85 PCN Hillerød (n=145) 25% 55% 15% 80 PCN Helsingør (n=70) 27% 51% 16% 79 PCN Frederikssund (n=49) 18% 59% 16% 78 PC Bornholm (n=24) 25% 5 8% 17% 75 52% 14% 82 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=30) 43% 47% 1 90 PC Glostrup (n=96) 27% 51% 18% 78 PC Ballerup (n=151) 32% 56% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

36 27. Mangler du behandlingstilbud i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 1290 (95 %) 21% 10 79% Positive svar: Nej 79% Nej Ja Hele landet (n=5208) 80 (n=1290) PC Sct. Hans (n=41) 80 PC Hvidovre (n=71) 66% 34% 66 PC København (n=267) 80 PC Frederiksberg (n=178) 74% 26% 74 PCN Hillerød (n=198) 74% 26% 74 PCN Helsingør (n=89) 83% 17% 83 PCN Frederikssund (n=66) 80 PC Bornholm (n=29) 86% 14% 86 79% 21% 79 Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover måneder år Over 3 år F F F F Andet PC Amager (n=35) 91% 9% 91 PC Glostrup (n=128) 75% 25% 75 PC Ballerup (n=188) 86% 14% Nej Ja

37 Ønsker du at vide mere På psykiatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP-psykiatri. På hjemmesiden er det muligt at se spørgeskemaer, DDKM spørgsmål, tidsplan m.v. Her kan du blandt andet også finde kontaktoplysninger på de regionale koordinatorer samt de medarbejdere i CFK, som er involveret i undersøgelserne. Du kan også nemt blive ledt videre til rapporten med nationale resultater samt regionale rapporter, der ligger på sundhed.dk

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2016 Patientundersøgelse for. Frederiksberg Centeret. Svar og svarprocenter i undersøgelsen

LUP Psykiatri 2016 Patientundersøgelse for. Frederiksberg Centeret. Svar og svarprocenter i undersøgelsen 18. Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for? 1 DK (n=5943) 53% 19. Får du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Enhed (n=1) DK (n=4508) 4

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk amb. Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere