LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato:

2 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Hvert tredje år gennemføres landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for de ovennævnte områder af psykiatrien. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Denne rapport beskriver de pårørendes svar inden for denne region. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om de pårørendes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante voksne patienter samt ambulante børn og unge på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Det er første gang, at undersøgelserne gennemføres samtidigt. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden 2004, men koncept og spørgeskemaer er væsentligt forandret i forbindelse med denne undersøgelse, hvorfor resultaterne ikke kan sammenlignes med tidligere års resultater. Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. Her præsenteres desuden en oversigt over fem spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder samt fem spørgsmål med fokus på fastholdelse af resultatet. Spørgsmålene om de pårørendes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau er der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK

3 Datagrundlag Datagrundlag Pårørende til indlagte patienter i målgruppen fik i perioden september til november tilsendt et spørgeskema på baggrund af adresseoplysninger fra patienterne. Udleverede spørgeskemaer 290 Besvarede spørgeskemaer 125 Afsnit/afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på disse niveauer. Resultater fra disse afsnit/afdelinger vil dog indgå i resultaterne på højere niveauer. Regionens svarprocent 43 Signalement Antal Procent n % Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

4 De pårørendes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og samtaler Figurerne til højre viser de pårørendes samlede indtryk fordelt på køn, alder og samtaler. Region Syddanmark (n=116) Mand (n=35) Kvinde (n=77) I figurerne er de pårørendes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. 34% 66% Alder år (n=18) Over 40 år (n=94) De pårørendes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. Positive svar Negative svar Samtaler 0 til 2 (n=50) Over 2 (n=60) - 4 -

5 Hvordan svarer de pårørende på spørgsmålene? De pårørendes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) SAMLET INDTRYK 14. Samlet indtryk af kontakt med pårørende 15. Samlet indtryk af kontakt med patient (n=116) (n=490) (n=121) (n=521) (n=124) 71% 1. Viden om henvendelsesmuligheder 71 (n=526) 71% 66% 62% 81% 79% Søjlerne viser andelen af de pårørendes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i andelsberegningen. Til højre er dette års resultat vist. I de kommende års undersøgelser, vil de tidligere års resultater ligeledes være vist. KONTAKT (n=121) 89% 2. Haft kontakt med personale 89 (n=516) 89% (n=101) 52% 3. Personalet tog initiativ til kontakt 52 (n=440) 54% (n=102) 31% 4. Talt om forventninger til kontakt 31 (n=435) 39% 5. Fik den støtte og opbakning der er brug for (n=100) (n=440) (n=99) 59% 6. Interesse i erfaring og viden 59 (n=440) 59% (n=106) 92% 7. Talte personalet forståeligt 92 (n=440) 92% (n=95) 51% 8. Hjælp til patient under indlæggelse 51 (n=422) 47% 64% Støttede personalet patienten i pårørendekontakt (n=94) (n=413) 79% 80 (n=103) 10. Inddragelse i patientens behandling 60 (n=438) 55% (n=95) 55% 11. Inddragelse i patientens udskrivelse 55 (n=421) 54% (n=94) 31% 12. Hjælp til patient i dagligdagen 31 (n=422) 32% Region Syddanmark Hele Landet - 5 -

6 Hvordan svarer de pårørende på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent). INFORMATION 13a. Information om patientens behandling (n=102) 13b. Information om patientens sygdom 60 (n=438) 55% 13c. Information om pårørenderådgivning og netværk (n=105) (n=448) (n=90) (n=410) 34% 55% 59% (n=112) 78% 17. Rette behandling 78 (n=485) 74% 18. Overensstemmelse mellem oplysninger (n=90) (n=370) 66% 7 66 SAMMENHÆNG 19a. Samarbejde mellem praktiserende læge og det psykiatriske sengeafsnit 19b. Samarbejde mellem ambulant psykiatri og det psykiatriske sengeafsnit (n=79) (n=323) (n=81) (n=317) 47% 49% 62% 67% c. Samarbejde mellem kommunen og det psykiatriske sengeafsnit (n=65) (n=286) 46% 48% 46 (n=97) 45% 21. Mangler pårørendetilbud 45 (n=424) 42% Region Syddanmark Hele Landet - 6 -

7 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Figuren til højre viser, på hvor mange af spørgsmålene andelen af pårørende, der har svaret positivt, er Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet 26% I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 23 spørgsmål. 17% 57% Forskellene mellem regionens resultat og landsresultaterne er ikke signifikanstestet. Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet - 7 -

8 Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder? Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder De pårørendes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og de pårørendes samlede indtryk. Formålet er at identificere spørgsmål, som er vigtige for de pårørende, hvor der er forbedringsmuligheder eller hvor det er vigtigt at fastholde resultatet. 12. Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten i dagligdagen efter indlæggelsen? 13c. Fik du de informationer, som du havde brug for, omkring mulighed for pårørenderådgivning og netværk? Positive Positive Sammenhæng % [1-22] [1-22] Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten under indlæggelsen? Mangler du tilbud til dig som pårørende i psykiatrien? Forbedringsmuligheder Øverst er fem spørgsmål, der rummer store umiddelbare forbedringsmuligheder, fremhævet. Spørgsmålene er karakteriseret ved relativt få positive svar og relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. 19c. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem kommunen og det psykiatriske sengeafsnit? Spørgsmål med fokus på fastholdelse af resultat Positive Positive Sammenhæng % [1-22] [1-22] 7. Talte personalet til dig på en måde, som du forstod? Fastholdelse af resultat Nederst er fem spørgsmål, hvor det er vigtigt at fastholde resultatet, fremhævet. Spørgsmålene er karakteriseret ved en relativ stor andel positive svar, samtidig med, at sammenhængen med det samlede indtryk er relativ stor. 2. Har du haft kontakt med personalet på sengeafsnittet? Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med patienten? Er det dit indtryk, at personalet støttede patienten i at have kontakt med sine pårørende? 5. Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for under patientens indlæggelse? Spørgsmålene er rangordnet og fremhævet på baggrund af andel positive svar og den bivariate sammenhæng mellem spørgsmålene og det samlede indtryk (γ). Der indgår i alt 22 spørgsmål i rangordningen

9 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i de pårørendes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat på spørgsmålene er markeret med en fuldoptrukken cirkel. SAMLET INDTRYK 14. Samlet indtryk af kontakt med pårørende 15. Samlet indtryk af kontakt med patient 1. Viden om henvendelsesmuligheder 2. Haft kontakt med personale 3. Personalet tog initiativ til kontakt 4. Talt om forventninger til kontakt Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. KONTAKT 5. Fik den støtte og opbakning der er brug for 6. Interesse i erfaring og viden 7. Talte personalet forståeligt 8. Hjælp til patient under indlæggelse 9. Støttede personalet patienten i pårørendekontakt 10. Inddragelse i patientens behandling 11. Inddragelse i patientens udskrivelse 12. Hjælp til patient i dagligdagen INFORMATION 13a. Information om patientens behandling 13b. Information om patientens sygdom 13c. Information om pårørenderådgivning og netværk 17. Rette behandling SAMMENHÆNG 18. Overensstemmelse mellem oplysninger 19a. Samarbejde mellem praktiserende læge og det psykiatriske sengeafsnit 19b. Samarbejde mellem ambulant psykiatri og det psykiatriske sengeafsnit 19c. Samarbejde mellem kommunen og det psykiatriske sengeafsnit 21. Mangler pårørendetilbud - 9 -

10 Sådan læser du figurerne på de kommende sider Nummer og spørgsmålsformulering i spørgeskemaet Spørgsmålets tema i spørgeskemaet Antal svar i figurerne (procent af regionens samlede besvarelser) Svar kategoriseret som positive Regionsresulatet: Svarfordelingen på spørgsmålet Rangordning: Regioner i undersøgelsen rangordnet efter andel positive svar og sammenlignet med regionsresultatet. Sammenligning: Regionsresultatet sammelignet med svarfordelingen for hele landet og opdelt på afdelingsniveau. Andel positive svar i dette års undersøgelse. I de kommende års undersøgelser, vil de tidligere års resultater ligeledes være vist. Krydstabel: Regionsresultatet fordelt på køn, alder og øvrige baggrundsoplysninger. Svarfordelingen for grupper med mindre end to svar vises ikke. Svar der ikke indgår i figurerne og beregningen af andel positive svar

11 14. Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Tema: Samlet indtryk af sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 116 (93 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 23% 11% 13% 66% 53% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=490) 17% 46% 27% 1 62 Region Syddanmark (n=116) (n=26) (n=13) (n=42) (n=5) (n=11) 13% 8% 14% 23% 18% Psykiatrisk Afd. Odense (n=19) 53% 37% 11% 53 53% 42% 69% 55% 55% 23% 23% 17% 15% 27% 11% 12% 8% 14% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

12 15. Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med patienten? Tema: Samlet indtryk af sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 121 (97 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 16% 28% 81% 53% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=521) 27% 51% 18% 79 Region Syddanmark (n=121) (n=27) (n=15) (n=43) (n=5) (n=11) 7% 28% 26% 36% Psykiatrisk Afd. Odense (n=20) 45% 70 73% 44% 53% 45% 53% 19% 16% 11% 18% 7% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

13 1. Vidste du, hvem du kunne henvende dig til på sengeafsnittet under patientens indlæggelse? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 124 (99 %) Positive svar: Ja 29% 71% 71% Ja Nej Hele landet (n=526) 71% 29% 71 Region Syddanmark (n=124) (n=29) (n=15) (n=43) (n=5) (n=12) Psykiatrisk Afd. Odense (n=20) 80 71% 66% 73% 72% 67% 34% 29% 27% 28% Ja Nej Ja Nej Antal % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

14 2. Har du haft kontakt med personalet på sengeafsnittet? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 121 (97 %) Positive svar: Ja 11% 89% 89% Ja Nej, men jeg ville have ønsket Hele landet (n=516) 89% 11% 89 Region Syddanmark (n=121) (n=28) (n=15) (n=42) (n=4) (n=12) Psykiatrisk Afd. Odense (n=20) 95% 95 82% 75% 89% 9 18% 11% 1 Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Nej, det ønskede jeg ikke

15 3. Tog personalet selv initiativ til kontakt med dig? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 101 (81 %) Positive svar: Ja 48% 52% 52% Ja Nej Hele landet (n=440) 54% 46% 54 Region Syddanmark (n=101) (n=21) (n=14) (n=34) (n=5) (n=9) 52% 5 57% Psykiatrisk Afd. Odense (n=18) 67% 33 64% 67% 48% 5 43% 36% Ja Nej Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

16 4. Har du talt med personalet på sengeafsnittet om dine forventninger til din kontakt med dem? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 102 (82 %) Positive svar: Ja 31% 69% 31% Ja Nej Hele landet (n=435) 39% 61% 39 Region Syddanmark (n=102) (n=22) (n=15) (n=35) (n=4) (n=7) 23% 31% 5 57% Psykiatrisk Afd. Odense (n=19) 26% 74% 26 77% 69% 75% 5 43% Ja Nej Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

17 5. Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for under patientens indlæggelse? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 100 (80 %) Positive svar: ; I nogen 18% 12% 31% 7 39% I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=440) 28% 35% 16% 64 Region Syddanmark (n=100) (n=22) (n=12) (n=36) (n=4) (n=9) 31% 28% % Psykiatrisk Afd. Odense (n=17) 12% 53% 12% 24% 65 39% 5 42% 18% 18% 18% 8% 12% 14% 17% 11% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

18 6. Var personalet på sengeafsnittet interesseret i din erfaring og viden som pårørende? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 99 (79 %) Positive svar: ; I nogen 17% 59% 24% 26% I mindre I nogen Slet ikke Hele landet (n=440) % 19% 59 Region Syddanmark (n=99) 32% 26% 24% 17% 59 (n=21) (n=12) (n=34) (n=5) (n=8) 42% Psykiatrisk Afd. Odense (n=19) 11% 47% 16% 26% 58 14% 29% % 14% 18% 8% 13% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

19 7. Talte personalet til dig på en måde, som du forstod? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 106 (85 %) 92% Positive svar: ; I nogen 35% 57% I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=440) 59% 92 Region Syddanmark (n=106) (n=23) (n=14) (n=36) (n=5) (n=9) 58% 52% 61% Psykiatrisk Afd. Odense (n=19) 47% 42% 11% 89 64% 78% 35% 43% 29% 31% 22% 7% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

20 8. Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten under indlæggelsen? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 95 (76 %) Positive svar: ; I nogen 24% 51% 17% 26% I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=422) 22% 21% 32% 47 Region Syddanmark (n=95) 24% 26% 17% 51 (n=20) (n=13) (n=34) (n=4) (n=9) 18% 31% Psykiatrisk Afd. Odense (n=15) 7% 13% 47% 20 32% 67% 31% 21% 15% 45% 5 22% 23% 29% 11% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

21 9. Er det dit indtryk, at personalet støttede patienten i at have kontakt med sine pårørende? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 94 (75 %) Positive svar: ; I nogen 12% 9% 51% 28% I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=413) 47% 31% 11% 1 79 Region Syddanmark (n=94) 52% 28% 9% 12% 80 (n=22) (n=13) (n=33) (n=4) (n=9) 61% Psykiatrisk Afd. Odense (n=13) 23% 15% 23% 62 64% 67% 31% 18% 27% 23% 18% 8% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

22 10. I hvilket omfang blev du inddraget i patientens behandlingsforløb? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 103 (82 %) Positive svar: Passende For meget Passende For lidt Hele landet (n=438) 55% 45% 55 Region Syddanmark (n=103) (n=23) (n=14) (n=35) (n=5) (n=9) 57% Psykiatrisk Afd. Odense (n=17) 41% 59% 41 66% 67% 79% 43% 34% 21% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

23 11. I hvilket omfang blev du inddraget i patientens udskrivelse? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 95 (76 %) Positive svar: Passende 45% 55% 55% For meget Passende For lidt Hele landet (n=421) 54% 45% 54 Region Syddanmark (n=95) 55% 45% 55 (n=21) (n=11) (n=33) (n=5) (n=8) 48% Psykiatrisk Afd. Odense (n=17) 47% 53% 47 67% 64% 75% 52% 36% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

24 12. Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten i dagligdagen efter indlæggelsen? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 94 (75 %) Positive svar: ; I nogen 51% 23% 19% 31% I mindre I nogen Slet ikke Hele landet (n=422) 12% 22% 45% 32 Region Syddanmark (n=94) 7% 23% 19% 5 31 (n=21) (n=12) (n=32) (n=5) (n=9) 9% 24% 16% Psykiatrisk Afd. Odense (n=15) 27% 7% 67% 27 14% 42% 44% 57% 5 22% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

25 13a. Fik du de informationer, som du havde brug for, omkring patientens behandling? Tema: Information Svar på spørgsmål: 105 (84 %) Positive svar: ; I nogen 27% 21% 59% 14% I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=448) 22% 22% 23% 55 Region Syddanmark (n=105) (n=21) (n=14) (n=38) (n=4) (n=9) 21% 18% 36% Psykiatrisk Afd. Odense (n=19) 47% 21% 32% 47 42% 29% 29% 44% 14% 14% 13% 14% 5 27% 24% 21% 26% 22% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

26 13b. Fik du de informationer, som du havde brug for, omkring patientens sygdom? Tema: Information Svar på spørgsmål: 102 (82 %) Positive svar: ; I nogen 24% 21% 17% I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=438) 21% 35% 23% 22% 55 Region Syddanmark (n=102) (n=21) (n=14) (n=36) (n=4) (n=9) 21% 24% 17% 43% 5 Psykiatrisk Afd. Odense (n=18) 44% 28% 22% 50 39% 42% 29% 56% 17% 1 19% 7% 5 24% 29% 21% 22% 11% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

27 13c. Fik du de informationer, som du havde brug for, omkring mulighed for pårørenderådgivning og netværk? Tema: Information Svar på spørgsmål: 90 (72 %) 14% Positive svar: ; I nogen 48% 26% 12% I mindre I nogen Slet ikke Hele landet (n=410) 14% 18% 47% 34 Region Syddanmark (n=90) 14% 26% 12% 48% 40 (n=19) (n=11) (n=31) (n=3) (n=8) 11% 13% 27% 26% 26% Psykiatrisk Afd. Odense (n=18) 28% 17% % 16% 1 18% 67% 47% 52% 36% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

28 17. Er det dit indtryk, at patienten får den rette behandling i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 112 (90 %) Positive svar: ; I nogen 15% 78% 45% I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=485) 29% 45% 74 Region Syddanmark (n=112) (n=26) (n=12) (n=41) (n=4) (n=10) 15% 3 42% 44% Psykiatrisk Afd. Odense (n=19) 32% 37% 26% 68 58% 45% 42% 44% 5 15% 19% 8% 3 7% 7% 8% 8% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

29 18. Er der overensstemmelse mellem de oplysninger, du får af personale forskellige steder i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 90 (72 %) Positive svar: ; I nogen 23% 11% 21% 66% 45% I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=370) 24% 46% 19% 11% 70 Region Syddanmark (n=90) 21% 44% 23% 11% 66 (n=20) (n=10) (n=31) (n=5) (n=9) 15% 19% 44% Psykiatrisk Afd. Odense (n=15) 13% 53% 47 45% 52% 44% 13% 15% 16% 11% I nogen I mindre Slet ikke I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

30 19a. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem praktiserende læge og det psykiatriske sengeafsnit? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 79 (63 %) 9% Positive svar: Virkelig godt; Godt 47% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=323) 1 39% 29% 22% 49 Region Syddanmark (n=79) 9% 47 (n=17) (n=11) (n=28) (n=3) (n=8) 9% 14% 13% 35% 32% Psykiatrisk Afd. Odense (n=12) 42% 42 64% 35% 32% 18% 24% 21% 9% 13% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

31 19b. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem ambulant psykiatri og det psykiatriske sengeafsnit? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 81 (65 %) 12% 17% 67% Positive svar: Virkelig godt; Godt 21% 5 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=317) 17% 44% 24% 15% 62 Region Syddanmark (n=81) 17% 49% 21% 12% 67 (n=18) (n=8) (n=31) (n=4) (n=7) 17% 13% 19% 5 43% Psykiatrisk Afd. Odense (n=13) 8% 15% 46 44% 52% 75% 43% 28% 13% 5 11% 13% 16% 14% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

32 19c. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem kommunen og det psykiatriske sengeafsnit? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 65 (52 %) 22% 8% Positive svar: Virkelig godt; Godt 46% 32% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=286) 1 28% 24% 48 Region Syddanmark (n=65) 8% 32% 22% 46 (n=17) (n=7) (n=23) (n=2) (n=6) 9% 41% 57% 35% Psykiatrisk Afd. Odense (n=10) % 14% 29% 26% 18% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

33 21. Mangler du tilbud til dig som pårørende i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 97 (78 %) Positive svar: Nej 55% 45% 45% Nej Ja Hele landet (n=424) 42% 58% 42 Region Syddanmark (n=97) 45% 55% 45 (n=23) (n=13) (n=31) (n=4) (n=8) 39% 39% 5 62% Psykiatrisk Afd. Odense (n=18) 61% 39% 61 75% 61% 61% 5 Nej Ja Nej Ja Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler samtaler samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

34 Ønsker du at vide mere På psykiatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP-psykiatri. På hjemmesiden er det muligt at se spørgeskemaer, DDKM spørgsmål, tidsplan m.v. Her kan du blandt andet også finde kontaktoplysninger på de regionale koordinatorer samt de medarbejdere i CFK, som er involveret i undersøgelserne. Du kan også nemt blive ledt videre til rapporten med nationale resultater samt regionale rapporter, der ligger på sundhed.dk

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 12-01-2016 Indledning I efteråret 2015 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Sjælland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere