Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold mv Regelgrundlaget for anbringelse i anstalt for domfældte Bogdepotet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold mv Regelgrundlaget for anbringelse i anstalt for domfældte Bogdepotet..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold mv Regelgrundlaget for anbringelse i anstalt for domfældte Bogdepotet Forplejning Beskæftigelse Uddannelse og undervisning Fritid De anbragtes økonomiske forhold under opholdet i anstalten Kvinder og unge De anbragtes muligheder for at telefonere Talsmandsordning Møder med anbragte De udlånte sager Opfølgning Underretning...23

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Den 19. maj 2003 foretog jeg og en af mine medarbejdere inspektion af Anstalten for domfældte i Aasiaat. Jeg har tidligere den 13. september 1991 og den 20. august 1999 foretaget inspektion af anstalten. Under inspektionen modtog jeg rapportmateriale til gennemgang. Jeg har dog ikke foretaget en gennemgang af dette materiale. Jeg henviser til det som jeg har anført herom under punkt 13. Inspektionen den 19. maj 2003 bestod af følgende dele: en indledende samtale med i anstaltslederens fravær overvagtmester Jan Christensen, med den ledende anstaltsleder i Grønland, Jørgen Nord, og en repræsentant fra Politimesteren i Grønland en rundgang i anstalten en fællessamtale med de anbragte i anstalten tre samtaler med enkeltanbragte og en afsluttende samtale med anstaltens overvagtmester og den ledende anstaltsleder i Grønland. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Anstalten for domfældte i Aasiaat, Den ledende anstaltsleder i Grønland, Politimesteren i Grønland og Direktoratet for Kriminalforsorgen for at myndighederne kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger om de faktiske forhold som beskrevet i rapporten. Jeg har ikke modtaget sådanne bemærkninger fra myndighederne.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 1. Bygningsmæssige forhold mv. Anstalten har ikke ændret sig på væsentlige punkter siden inspektionen i 1999, og inspektionen havde således for så vidt angår disse forhold karakter af en opfølgningsinspektion. Cellerne og inventaret i cellerne fremstod som i 1999 pæne og velholdte. Tilsvarende gælder gangarealerne og de domfældtes opholdsrum herunder rummet i kælderen. De bygningsmæssige forhold mv. giver mig alene anledning til følgende bemærkninger: 13 i Bestemmelser om ordensregler for opholdet i anstalten der er udstedt den 1. juni 2001 af den ledende anstaltsleder i Grønland, er sålydende: Den domfældtes celle skal altid fremtræde ryddelig og pæn. Der må ikke sættes plakater m.v. op på væggene. Effekter, som den domfældte ønsker at hænge op, skal opsættes enten på opslagstavlen eller på billedlisten. Der var på tidspunktet for inspektionen ikke nogen opslagstavle på de celler som jeg besigtigede. Jeg går ud fra at den manglende udsmykning af væggene bl.a. skyldes manglen på opslagstavler (og måske billedlister). Jeg henstiller til anstalten at gennemgå cellerne og anskaffe og opsætte opslagstavler i det omfang der ikke måtte være opslagstavler på cellerne. Tilsvarende gælder billedlister. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling fører til. Under rundgangen i anstalten blev cellerne 5, 6 og 8 besigtiget efter mit valg. Celle 6 skilte sig ud fra de øvrige celler derved at væggene er malet i en (mørk) blå farve. Det blev oplyst at den anbragte skal være længe i anstalten, og at den anbragte derfor havde fået lov til selv at male sin celle i en farve efter den anbragtes eget valg.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg går ud fra at den pågældende, når han løslades, bringer cellen tilbage i den stand som han overtog den i, eller at anstalten maler cellen inden en anden anbragt indsættes i cellen. Badeværelserne og toiletterne fremstod på tidspunktet for rundgangen i anstalten ikke rengjorte. Ledelsen oplyste på forespørgsel under henvisning til tidspunktet på dagen at gangmanden ikke havde gjort rent dér endnu. Jeg foretager på baggrund af denne oplysning ikke videre vedrørende spørgsmålet om rengøring af badeværelserne og toiletterne. Anstaltens motionsribbe, motionscykel og romaskine var efter det oplyste flyttet ned i kælderen efter de anbragtes ønske. Under rundgangen i anstalten oplyste ledelsen på forespørgsel at det ikke spiller nogen større rolle at der ikke er et afløb i gulvet i grovkøkkenet. Oftest bliver de sæler som de anbragte eller personalet fanger, parteret ude på havet umiddelbart efter at sælen er skudt eller udenfor døren ind til grovkøkkenet. Køkkenet bliver holdt pænt af de anbragte. Dog var en hylde i et af de åbne skabe gået løs. I min rapport af 6. december 2000 (om inspektionen i 1999) henstillede jeg til anstalten at overveje at friske op på trappeskakten ved hjælp af udsmykning. I forbindelse med opfølgningen af inspektionen i 1999 oplyste Direktoratet for Kriminalforsorgen at spørgsmålet om udsmykning af trappeskakten var under overvejelse i anstalten i samråd med de anbragte. Jeg meddelte i min opfølgningsrapport af 7. maj 2001 at jeg ikke foretog mig videre vedrørende dette spørgsmål. Under inspektionen i 2003 konstaterede jeg at der ikke var sket nogen ændringer af trappeskakten siden inspektionen i Jeg påpegede dette over for overvagtmesteren der oply-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 ste at der nu ville blive taget skridt til at udsmykke trappeskakten som endvidere forinden formentlig ville blive malet i en lysere farve. Jeg har noteret mig disse oplysninger, og jeg går endvidere ud fra at arbejdet med udsmykningen af trappeskakten nu er tilendebragt. Jeg henviser herved til den tid som nu er gået. Jeg beder for en ordens skyld anstalten om oplysninger herom. 2. Regelgrundlaget for anbringelse i anstalt for domfældte Politimesteren i Grønland har med bekendtgørelse om anstaltsophold i Grønland nr. 239 af 1. april 1999 fastsat regler om anbringelse af personer som er dømt til anbringelse i anstalt i Grønland, herunder om de domfældtes beskæftigelse, fritid, de domfældtes almindelige rettigheder, visitation og anvendelse af sikringsmidler mv., de domfældtes løsladelse, regler om anstaltens sagsbehandling, om de domfældtes eventuelle erstatningspligt, om anstaltens begrundelsespligt og regler om klagevejledning mv. Bekendtgørelsens bestemmelser finder endvidere anvendelse på tilbageholdte i et vist omfang. Efter bekendtgørelsens 34 skal de domfældte have adgang til at få udleveret et eksemplar af de bestemmelser som gælder for anstaltsforholdet, både på dansk og på grønlandsk. Tilsvarende gælder de ordensregler som fastsættes af anstaltslederen. På forespørgsel oplyste ledelsen at anstalten har en mappe med dette materiale liggende fremme i opholdsstuen som de domfældte frit kan orientere sig i og eventuelt tage med ind på deres celle. Jeg noterede mig denne oplysning og foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål. 3. Bogdepotet

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Under min inspektion i 1999 konstaterede jeg at anstalten ikke rådede over bøger mv. som kunne udlånes til de anbragte. I min opfølgningsrapport af 7. maj 2001 udtalte jeg som min opfattelse at dette ikke er tilfredsstillende, og jeg henstillede til anstalten at tage kontakt til biblioteket i Aasiaat med henblik på at etablere en ordning således at der i hvert fald er et begrænset antal bøger og tidsskrifter (tegneserier) til rådighed for de domfældte i anstalten. I min opfølgningsrapport nr. 2 af 24. juli 2001 oplyste og anførte jeg følgende om dette spørgsmål: Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten telefonisk har oplyst at anstalten vil tage kontakt til biblioteket med henblik på at undersøge mulighederne for at have et mindre bogdepot i anstalten, og de eventuelle udgifter der vil være forbundet hermed. Direktoratet har videre oplyst at direktoratet har planlagt et besøg i Grønland i efteråret 2001 hvor blandt andet behovet for undervisning af de ikke frigangsberettigede domfældte skal drøftes. Ved dette besøg vil direktoratet følge op på sagen. Direktoratet vil herefter underrette mig. Direktoratet har endvidere anmodet anstalten om at de domfældte f.eks. ved opslag orienteres om muligheden for at låne bøger mv. på biblioteket. Jeg tager det oplyste til efterretning, og jeg afventer direktoratets orientering. Med brev af 11. september 2001 orienterede Direktoratet for Kriminalforsorgen mig om at der i anstalten var oprettet et mindre bogdepot i samarbejde med det lokale biblioteksvæsen, og at det var tanken at etablere en tilsvarende ordning for anstalterne i Nuuk og Qaqortoq. Sagen om inspektionen den 20. august 1999 af Anstalten for domfældte i Aasiaat blev herefter henlagt ved ombudsmandsembedet som endeligt afsluttet. Under min inspektion den 19. maj 2003 konstaterede jeg at anstalten råder over et depot af bøger således som direktoratet havde underrettet mig om. Dette er imidlertid ganske lille, og alle bøgerne er på grønlandsk. Det blev under inspektionen på forespørgsel oplyst at dette var hvad biblioteket i Aasiaat havde ment at kunne und-

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 være. Det blev endvidere oplyst at det er sjældent at anstalten har anbragte som ikke læser grønlandsk. Selv om anstalten på tidspunktet for inspektionen ikke havde danske anbragte, og selv om dette kun sjældent forekommer, er det efter min opfattelse ikke hensigtsmæssigt at anstalten kun har bøger på grønlandsk. Udover at henvise til at det ikke kan udelukkes at anstalten modtager anbragte som kun læser dansk, henviser jeg til at muligheden for at læse bøger på dansk også bør stå åben for de grønlandske anbragte som måtte have interesse heri. Jeg henstiller til anstalten at foranledige at der i bogdepotet også er bøger på dansk. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling fører til. 4. Forplejning På opslagstavlen i de anbragtes opholds- og spisestue var (menu)planen for den varme mad som anstalten får leveret fra Sømandshjemmet i Aasiaat hængt op. Planen dækker en periode på ca. en måned. Dette er efter min opfattelse en god idé som er egnet til efterfølgelse af de øvrige anstalter for domfældte. Det fremgår af menuplanen at de anbragte ofte får grønlandsk mad under inspektionen blev der serveret hvalbøf. Det blev oplyst at der siden inspektionen i 1999 er indført halv (delvist) selvforplejning i anstalten. Dette skal forstås på den måde at den varme mad, som hidtil, købes (og hentes) på sømandshjemmet i Aasiaat mens de anbragte selv klarer den kolde mad (om aftenen) og morgenmaden. Personalet sørger dog for brød og for at der er pålæg mv. (og saft/mælk) i køleskabet. Den varme mad koster 60 kr. pr. kuvert (for to retter mad). Anstalten får ingen rabat i forhold til prisen for et måltid i sømandshjemmets cafeteria, men anstalten kan til

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 gengæld også få lavet mad i højtiderne, også juleaftensdag hvor sømandshjemmet er lukket for gæster udefra. Sømandshjemmet er billigere end sygehuset som er det eneste reelle alternativ hvis den varme mad ikke skal produceres af anstalten selv. På forespørgsel blev det oplyst at anstalten normalt ikke har mulighed for at sende grønlandsk kost til Anstalten for Herstedvester og andre institutioner i Danmark med grønlandsk anbragte mv. Anstalten er opmærksom på den særlige samsendingsordning, og det blev oplyst at anstalten har sendt en sending for ca. to år siden. Den ledende anstaltsleder oplyste at anstalten selv betaler for transporten, og at ordningen er begrænset til 5 kg pr. modtagende grønlænder. 5. Beskæftigelse I forbindelse med min inspektion i 1999 konstaterede jeg at beskæftigelsessituationen for de anbragte i anstalten var gode. Det blev under inspektionen den 19. maj 2003 oplyst at syv ud af de ti anbragte på tidspunktet for inspektionen var beskæftiget uden for anstalten. Tre af de syv var beskæftiget på fiskefabrikken, en hos en privat automekaniker, en på bådeværftet (Sisak Teknik A/S), en som pedel på gymnasiet og en i juniorklubben. Anstalten bemærkede at beskæftigelsen på fiskefabrikken på tidspunktet for opfølgningsinspektionen var for nedadgående. Dette skyldtes ikke mangel på fisk, men mangel på ferskvand i Aasiaat. Årsagen hertil var en nedsat mængde nedbør i vinteren 2002/03 sammenlignet med andre år og det forhold at fiskefabrikken på grund af det milde vejr i den forgangne vinter ikke havde været lukket i de normale 2-3 måneder (og dermed havde brugt forholdsvist mere vand end det normalt er tilfældet). Den ledende anstaltsleder oplyste at det på tidspunktet for inspektionen nok kneb mest med beskæftigelsen i Aasiaat (i forhold til anstalterne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat). Ifølge statistikken for april måned 2003, som på tidspunktet for inspektionen lige var udarbejdet, var 61 ud af de i alt 93 anbragte i anstalterne på Grønland beskæftiget uden for anstalterne. Af

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 de 93 anbragte var 13 tilbageholdte. Den ledende anstaltsleder bemærkede at denne beskæftigelse ligger højere end den gennemsnitlige beskæftigelse i fængslerne i Danmark. På forespørgsel oplyste den ledende anstaltsleder at stillingen som ledende værkmester i Grønland endnu ikke var besat, og at dette problem blev drøftet på et møde i starten af maj måned 2003 i København med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Den ledende anstaltsleder oplyste endvidere ligeledes på forespørgsel at den ledende værkmester påtænkes at kunne starte beskæftigelsesprojekter på anstalterne, men ikke en egentlig produktion. Der har på anstalterne f.eks. været talt om fremstilling af hundehuse og bådeskure i glasfiber. Jeg kan til orientering for Anstalten for domfældte i Aasiaat oplyse at min rapport vedrørende inspektionen den 22. maj 2003 af Anstalten for domfældte i Ilulissat indeholder følgende oplysninger mv. om spørgsmålet om beskæftigelse i anstalterne for domfældte i Grønland (af hensyn til læserne af denne rapport bemærkes at følgende citat strækker sig til side 17): Spørgsmålet om beskæftigelsesforholdene for de anbragte i anstalterne for domfældte i Grønland har været genstand for brevveksling efter inspektionerne i 1993 af anstalterne i Qaqortoq og Nuuk (direktoratets j.nr , ombudsmandens j.nr ). Af denne brevveksling fremgår bl.a. følgende: I september måned 1999 nedsatte Direktoratet for Kriminalforsorgen en (intern) arbejdsgruppe med henblik på at opnå en mere struktureret beskæftigelse/aktivering i anstalterne for domfældte. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde den 29. september Den 14. december 2000 skrev ombudsmanden i den anledning følgende til Direktoratet for Kriminalforsorgen: Hermed bekræfter jeg modtagelsen af Direktoratet for Kriminalforsorgens brev af 11. december 2000 om beskæftigelsen af anbragte i anstalterne i Grønland. Brevet var vedlagt en indstilling af 29. september 2000 fra Arbejdsgruppen vedrørende beskæftigelse af de anbragte i anstalterne i Grønland.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Direktoratet har oplyst at direktoratet har sendt indstillingen til Den Grønlandske Retsvæsenskommission med henblik på at den kan indgå i kommissionens arbejde for så vidt angår de forslag som retter sig mod en forventet fremtidig udvikling på baggrund af kommissionens forslag. For så vidt angår de øvrige forslag, har direktoratet oplyst at direktoratet har truffet beslutning om oprettelse af en ny stilling med ansvar for at gennemføre de relevante forslag fra arbejdsgruppen, herunder opbygning af en produktiv beskæftigelse i anstalterne. Direktoratet vil endvidere afsætte de fornødne midler til at sikre egnede lokaler til aktivering af de anbragte der ikke kan beskæftiges uden for anstalterne. Jeg tager det oplyste til efterretning, og jeg anmoder om omkring den 1. april 2001 at modtage orientering om besættelsen af den nye stilling og om hvilken virkning oprettelsen af stillingen har haft. Jeg beder endvidere om at blive orienteret om hvad der er sket med hensyn til at sikre lokaler. Med brev af 3. april 2001 underrettede Direktoratet for Kriminalforsorgen ombudsmanden om at det på baggrund af arbejdsgruppens forslag var besluttet at ændre ledelsesstrukturen for anstalterne i Grønland. Direktoratet havde således fra februar måned 2001 ansat en ledende anstaltsleder (for de tre og efterfølgende med tilkomsten af anstalten i Ilulissat fire anstalter for domfældte i Grønland) der bl.a. skulle have det overordnede ansvar for at styrke og udvikle beskæftigelsen/aktiveringen af de anbragte i anstalterne. Direktoratet havde endvidere opslået den ovenfor nævnte stilling som beskæftigelsesleder til besættelse. Stillingen indeholder det daglige ansvar for beskæftigelsen/aktiveringen. Med brevet orienterede direktoratet desuden ombudsmanden om at anstaltslederne i Grønland og den ledende anstaltsleder havde iværksat en præcis registrering af hvorledes de anbragte bliver beskæftiget/aktiveret såvel i som uden for anstalterne. Det blev samtidig oplyst at registreringsarbejdet skulle danne grundlag for egentlige beskæftigelsesplaner for hver af anstalterne og for en samlet beskæftigelsesplan for Grønland. Med brev af 30. januar 2002 oplyste Direktoratet for Kriminalforsorgen at repræsentanter for direktoratet sammen med den ledende anstaltsleder i foråret og efteråret 2002 havde haft møder i Nuuk med repræsentanter fra Hjemmestyret, Nuuk Kommune, Politimesteren i Grønland og en række uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer, at møderne var forløbet meget positivt, og at de var mundet ud i aftaler om fritidsundervisning, om undervisning i anstalten, om beskæftigelsesmæssig vejledning af de anbragte og om et samarbejde med KNI (med henblik på at finde egnede arbejdsopgaver til de tilbageholdte der skal beskæftiges i anstalterne). Det blev samtidig oplyst at der var etableret kontakt til Arresthuset i Tórshavn med henblik på at etablere en mindre produktion af langliner til brug for det grønlandske fiskerierhverv og til flere virksomheder i Danmark hvis produkter afsættes på det grønlandske marked. Endelig blev det oplyst at der var indgået

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 aftaler om sådan må jeg forstå det konkrete beskæftigelsesprojekter i anstalterne (i starten i eksisterende lokaler). Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyste at direktoratet i 2002 ville følge op på ovennævnte aftaler ligesom lignende mødeforløb (med kommuner, uddannelsesinstitutioner mv.) ville blive gennemført for så vidt angår anstalterne for domfældte i Qaqortoq og Aasiaat. Direktoratet for Kriminalforsorgen orienterede samtidig om at stillingen som beskæftigelsesleder ikke havde kunnet besættes grundet mangel på kvalificerede ansøgere. Jeg tog i brev af 13. februar 2002 det oplyste til efterretning og bad om fortsat underretning fra direktoratet herunder om direktoratets opfølgning på de indgåede aftaler. Med brev af 22. januar 2003 modtog ombudsmanden underretning om at kriminalforsorgens økonomiske situation ikke havde gjort det muligt at etablere egentlige beskæftigelsesfaciliteter i forbindelse med anstaltssektoren i Grønland der nu var blevet udvidet med 19 pladser i forbindelse med oprettelsen af Anstalten for domfældte i Ilulissat. På mit spørgsmål i brev af 24. januar 2003 om status for gennemførelsen af de nævnte aftaler forstået som direktoratets opfølgning på aftalerne oplyste direktoratet i brev af 30. januar 2003 at den oprindelige plan om at direktoratet (og den ledende anstaltsleder) skulle afholde møder med myndigheder og uddannelsesinstitutioner i Aasiaat og Qaqortoq på tilsvarende måde som i Nuuk, var blevet ændret således at disse drøftelser var blevet overladt til den ledende anstaltsleder. Direktoratet anførte i den forbindelse at beskæftigelsesproblemerne i de små anstalter ikke var/er så markante som i Nuuk. Direktoratet oplyste endvidere at den ledende anstaltsleder havde gennemført de planlagte drøftelser under sine inspektionsbesøg, og at der var givet tilsagn om at de anbragte kan deltage i fritidsundervisning m.m. på lige vilkår med kommunernes øvrige indbyggere hvilket dog kun ganske få anbragte havde ønsket at benytte sig af. Efter anmodning herom modtog jeg med breve af 10. februar og 1. august 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen konkrete oplysninger om omfanget af beskæftigelsen i hver af de fire anstalter for domfældte. De oplysninger som jeg har modtaget, bygger på anstalternes månedlige indberetninger om beskæftigelsen af de anbragte i og uden for anstalterne. Tallene vedrører beskæftigelsen pr. 14. januar 2003 og 31. juli Af opgørelserne fremgår følgende: Opgørelsen pr. 14. januar 2003: Det fremgår af opgørelsen at belægningsprocenten i 2002 var 96,3% (svarende til ca. 89 af de i alt 93 pladser). Pr. 14. januar 2003 var i alt 23 personer af de på denne dag 89 anbragte (eller ca. 25%) uden egentlig beskæftigelse. Af de

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND ikke-beskæftigede udgjorde de tilbageholdte i Nuuk som ikke måtte modtage arbejde uden for anstalten, en vis ikke nærmere oplyst del. Tallene for anbragte uden beskæftigelse var fordelt således (blandt de ikke-beskæftigede er ikke pensionister uden arbejdspligt ): Aasiaat 2 (af 10 anbragte) [5] Ilulissat 3 (af 15 anbragte) [2] Nuuk 15 (af 54 anbragte) [6] Qaqortoq 3 (af 10 anbragte) [2] I alt 23 (af 89 anbragte) [15] Tallene i kantet parentes angiver antallet af lønnet beskæftigede inden for de enkelte anstalter (til forskel for arbejde ude i byen). Direktoratet har i tilknytning til opgørelsen anført at det desværre ikke har været muligt at tilbyde 23 domfældte/tilbageholdte (ca. 25%) egentlig beskæftigelse. Jeg har i brev af 20. februar 2003 til direktoratet erklæret mig enig i at dette er beklageligt, og jeg har i den forbindelse oplyst at spørgsmålet om beskæftigelsen af de anbragte i anstalterne i Grønland ville blive inddraget i forbindelse med inspektionerne i Grønland i maj måned 2003 herunder den aktuelle inspektion af Anstalten for domfældte i Ilulissat. Opgørelsen pr. 31. juli 2003: Pr. 31. juli 2003 var 28 af de i alt 93 anbragte personer på denne dag (eller ca. 34%) uden egentlig beskæftigelse. Af de anbragte uden egentlig beskæftigelse var (fortsat) en del tilbageholdte i Nuuk. Tallene for ikke-beskæftigede var fordelt således: Aasiaat 1 (af 9 anbragte) [2] Ilulissat 6 (af 17 anbragte) [2] Nuuk 19 (af 56 anbragte) [6] Qaqortoq 2 (af 11 anbragte) [3] I alt 28 (af 93 anbragte) [13] Tallene i kantet parentes angiver som allerede nævnt antallet af lønnet beskæftigede inden for de enkelte anstalter (til forskel fra arbejde ude i byen). Direktoratet har i forbindelse med opgørelsen af 31. juli 2003 anført at den konstaterede stigning i antallet af anbragte uden egentlig beskæftigelse som i første halvår af 2003 gennemsnitligt har været på 26 personer, primært skyldes en højere belægningsprocent.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Spørgsmålet om beskæftigelsen af de anbragte i anstalterne for domfældte i Grønland har som nævnt været inddraget i forbindelse med inspektionerne i maj 2003 af anstalterne i Aasiaat og Ilulissat. For at få et samlet indtryk af beskæftigelsessituationen i anstalterne som helhed og arten af beskæftigelse bad jeg i forbindelse med disse inspektioner den ledende anstaltsleder om at foranstalte en optælling af beskæftigede i tilslutning til de lister om beskæftigelsen af de anbragte som bliver ført i de fire anstalter. Jeg bad om en liste for hver enkelt anstalt hvori tillige arten af beskæftigelse var oplyst. Jeg bad om lister for mandag den 2. juni Med den ledende anstaltsleder i Grønlands brev af 17. juni 2003 modtog jeg opgørelser over beskæftigelsen i alle fire anstalter for domfældte i Grønland. Jeg modtog endvidere en oversigt over beskæftigelsen som den ledende anstaltsleder den 11. juni 2003 har udarbejdet (materialet eller eventuelt kun den ledende anstaltsleders egen oversigt er tillige sendt til Direktoratet for Kriminalforsorgen og Politimesteren i Grønland til orientering). Oversigten fra den ledende anstaltsleder indeholder oplysninger om antallet af anbragte, antal beskæftigede og andet herunder oplysninger om pensionister i anstalten (forstået som pensionister uden arbejdspligt ) og antallet af tilbageholdte og dagfolk. Ved udarbejdelse af oversigten har den ledende anstaltsleder medtaget beskæftigelse i anstalten under kolonnen antal beskæftiget. Med henblik på muligheden for at kunne sammenligne tallene har jeg i min gennemgang nedenfor af de modtagne oplysninger, i modsætning til den ledende anstaltsleder, valgt under antal beskæftigede alene at medtage de anbragte som var beskæftigede ude i byen det som Direktoratet for Kriminalforsorgen i opgørelserne ovenfor pr. 14. januar og 31. juli 2004 har benævnt som egentlig beskæftigelse. Af opgørelserne og den nævnte oversigt fra den ledende anstaltsleder fremgår (bl.a.) følgende om beskæftigelsen den 2. juni 2003 herunder antallet af timer og om arten af beskæftigelse: Anstalten for domfældte i Ilulissat: Af anstaltens opgørelse fremgår det at der var to domfældte uden beskæftigelse og herudover en domfældt pensionist. Af opgørelsen fremgår endvidere at én af de anbragte var beskæftiget som vaskedame i anstalten. Jeg går som allerede nævnt ud fra at den ledende anstaltsleders oversigt er udarbejdet på grundlag af de opgørelser som den pågældende har modtaget fra de enkelte anstalter. Jeg må således umiddelbart lægge til grund at 11 ud af 15 anbragte i Anstalten for domfældte i Ilulissat den 2. juni 2003 var beskæftiget (forstået som beskæftigelse ude i byen).

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Af de beskæftigede var tre beskæftiget med fiskeri, tre med rengøring (ved ISS) og to med fabriksarbejde (Royal Greenland). De fleste beskæftigede arbejdede 40 timer om ugen, de tre fiskere dog 80 timer ugentlig. Én af de beskæftigede arbejdede på deltid tilsvarende gælder den pågældende vaskedame i anstalten (20 timer om ugen) som jeg ovenfor ikke har medregnet under anbragte i egentlig beskæftigelse. Anstalten for domfældte i Aasiaat: Af oversigten fremgår det at 3 af de 11 anbragte i anstalten var dagfolk dvs. personer (typisk tilbageholdte) som sover i arresten/detentionen, men opholder sig i anstalten om dagen. Af anstaltens opgørelse fremgår det at 5 ud af de 11 anbragte var beskæftiget ude i byen. To af de anbragte i anstalten var beskæftiget i anstalten på lige fod med de tre dagfolk (hver med ca. 10 timer om ugen). Den sidste anbragte var beskæftiget som gangmand i anstalten. Jeg må umiddelbart lægge til grund at 5 ud af 11 anbragte i Anstalten for domfældte i Aasiaat den 2. juni 2003 var beskæftiget. De fem beskæftigede arbejdede alle 40 eller ca. 40 timer om ugen, gangmanden arbejdede 20 timer ugentlig og de resterende fem som anført ca. 10 timer om ugen. Anstalten for domfældte i Qaqortoq: Af den ledende anstaltsleders oversigt fremgår det at alle 13 anbragte var beskæftiget (uden for eller i anstalten). Af anstaltens opgørelse fremgår det at der den 2. juni 2003 var 11 domfældte i anstalten og to dagfolk (af dagfolkene var én domfældt, én tilbageholdt). Af de 13 personer var 5 beskæftiget ude i byen. 2 af disse var beskæftiget i et rengøringsfirma, 2 på fiskefabrikken og 1 var beskæftiget som afløser i kommunens kantine. 8 af de anbragte var beskæftiget med henholdsvis malerarbejde (4 personer) og rengøringsarbejde (4 personer) i anstalten. Jeg må umiddelbart lægge til grund at 5 ud af 13 anbragte i Anstalten for domfældte i Qaqortoq den 2. juni 2003 var beskæftiget. Af de fem beskæftigede arbejdede én 40 timer om ugen (kantineafløseren), to arbejdede 40 timer eller mere (overarbejde i tilfælde af meget fisk på lager) mens de sidste to arbejdede 20 timer ugentlig. Anstalten for domfældte i Nuuk: Af den ledende anstaltsleders oversigt fremgår det at 36 af de 53 anbragte var beskæftiget (uden for eller i anstalten). Under andet er det nævnt at én af de anbragte var pensionist, 5 var tilbageholdte (3 andre tilbageholdte er i oversigten medtaget blandt de beskæftigede i anstaltens køkken) og 11 var domfældte uden beskæftigelse. Det fremgår endvidere af oversigten at af de sidstnævnte 11 domfældte havde 2 på det på-

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 gældende tidspunkt disciplinært fået tilbagekaldt deres tilladelse til udgang til arbejde. Af anstaltens opgørelse fremgår det at 8 af de 53 anbragte ikke var domfældt, men tilbageholdt i anstalten. Af disse 8 var 3 som nævnt beskæftiget i anstaltens køkken som køkkenmedhjælpere. Yderligere 2 tilbageholdte var beskæftiget i anstalten som altmuligmand og vaskemester (disse 2 er i den ledende anstaltsleders oversigt medtaget under andet og altså ikke blandt de beskæftigede). Jeg må umiddelbart lægge til grund at 31 ud af 53 anbragte i Anstalten for domfældte i Nuuk den 2. juni 2003 var beskæftiget. Tallet er 33 ud af 53 hvis de ovenfor nævnte to domfældte tælles med (de to domfældte som af disciplinære årsager ikke kunne passe deres arbejde ude i byen). Af de 31 beskæftigede var 9 beskæftiget som arbejdsmand i byggeriet (i to forskellige entreprenørfirmaer) eller ved kommunen, 6 var beskæftiget med rengøring, 4 som bagersvend og 3 var beskæftiget som lagermedhjælper. Af de 31 beskæftigede arbejdede kun én mindre end 40 timer (20 timer som rengøringsmand) mens 2 anbragte arbejdede 50 timer om ugen. De resterende var alle beskæftiget 40 timer ugentlig. Skemaført på samme måde som Direktoratet for Kriminalforsorgens oplysninger om ikke-beskæftigede den 14. januar og 31. juli 2003 fås følgende oplysninger om ikke-beskæftigede pr. 2. juni 2003 (beskæftigelse forstået som beskæftigelse ude i byen): Aasiaat 6 (af 11 anbragte) [6] Ilulissat 4 (af 15 anbragte) [1] Nuuk 22 (af 53 anbragte) [5] Qaqortoq 8 (af 13 anbragte) [8] I alt 40 (af 92 anbragte) [20] Tallene i kantet parentes angiver som allerede nævnt antallet af lønnet beskæftigede i de enkelte anstalter (til forskel fra arbejde ude i byen). Antallet af anbragte (og tilbageholdte) uden egentlig beskæftigelse den 2. juni 2003 svarende til 43% er, som det fremgår, væsentligt større end de tilsvarende tal for 14. januar og 31. juli Jeg er opmærksom på at tallene relativt set er små, og at risikoen for svingninger som følge af tilfældigheder er tilsvarende stor. Jeg er også opmærksom på at to anbragte i Anstalten for domfældte i Nuuk den pågældende dag ikke var beskæftiget ude i byen af disciplinære årsager.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Om noget tilsvarende har været tilfældet den 14. januar og 31. juli 2003 fremgår ikke af de foreliggende oplysninger. Som jeg har nævnt ovenfor, lagde jeg i 1999 i forbindelse med inspektionen af anstalterne for domfældte i Nuuk og Aasiaat til grund at beskæftigelsessituationen for de anbragte i anstalterne var god. Min vurdering byggede imidlertid ikke på de samme detaljerede oplysninger som dem der nu foreligger. Jeg vil fortsat følge beskæftigelsessituationen nøje og beder politimesteren om at foranledige at jeg modtager en tilsvarende detaljeret opgørelse over beskæftigelsen den 2. juni Jeg beder politimesteren og den ledende anstaltsleder om en udtalelse om hvorvidt beskæftigelsesforholdene er tilfredsstillende. Jeg er herved opmærksom på at der pr. 2. juni 2003 var 15 personer blandt de 92 anbragte som det på grund af deres status som tilbageholdte ikke umiddelbart er muligt at beskæftige ved arbejde ude i byen. Jeg beder Direktoratet for Kriminalforsorgen om at oplyse om og i givet fald på hvilken måde der er fulgt op på planen om at udarbejde egentlige beskæftigelsesplaner for de enkelte anstalter og en samlet beskæftigelsesplan for hele Grønland. Jeg beder endvidere direktoratet om status vedrørende planen om at etablere egentlige beskæftigelsesfaciliteter/-projekter i anstalterne efter indgåelsen af den nye fler-årsaftale herunder planen om en produktion af langliner i samarbejde med Arresthuset i Tórshavn. Beskæftigelsessituationen i Ilulissat synes umiddelbart at være den bedste blandt de fire anstalter for domfældte i Grønland. Jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål i henseende til inspektionen af Anstalten for domfældte i Ilulissat på det foreliggende grundlag. Jeg foretager ikke videre vedrørende spørgsmålet om beskæftigelse på det foreliggende grundlag i henseende til inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat. 6. Uddannelse og undervisning Det blev oplyst at anstalten ikke har tilknyttet nogen lærer, men at de anbragte kan få undervisning i Aasiaat i det omfang de er interesserede først og fremmest på STI som er en erhvervsfaglig grunduddannelse svarende til undervisning på AMU-centrene i Danmark.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Anstalten har ingen pc'er til brug for de anbragte og oplyste på mit spørgsmål herom at anstalten meget gerne vil modtage to brugte pc er fra ombudsmandsembedet. Eventuelle transportudgifter ville ikke være en hindring for anstalten. Jeg går ud fra at det fortsat er tilfældet, og vil foranledige at der bliver foretaget det nødvendige i den forbindelse. 7. Fritid De anbragte har efter det oplyste mulighed for udgang mandage og onsdage fra kl. 18 til 21, lørdage fra kl. 13 til 17 og på søndage fra kl. 9 til kl. 12, og igen fra kl. 13 til 17, jf. også 3, stk. 1 og 2, i bestemmelse om tilladelse til udgang for domfældte udstedt den 1. juni 2001 af den ledende anstaltsleder i Grønland. På udgang kan de anbragte enten besøge familie eller venner, deltage går jeg ud fra i sportsaktiviteter eller blot gå sig en tur i byen. De anbragte kan også få frisk luft i anstaltens gård hvor porten altid er låst. Eventuelle tilbageholdte dagfolk har gårdtur under ledsagelse af en fængselsfunktionær. I fritiden kan de anbragte endvidere underholde sig med tv-spil eller se tv/video, spille bordtennis eller bruge kondiredskaberne i kælderen motionsribbe, motionscykel og romaskine. De anbragte har også mulighed for at se fjernsyn på cellerne idet anstalten har fire apparater der lejes ud til de anbragte. På forespørgsel oplyste ledelsen at dette antal opfylder behovet i anstalten idet flertallet af anbragte medtager deres eget fjernsyn. Hvis behovet skulle stige, vil anstalten indkøbe flere apparater. Anstalten lejer fjernsyn ud til en pris af 5 kr. om dagen. Jeg beder anstalten om at oplyse om fire apparater stadig udgør et tilstrækkelig antal fjernsyn i forhold til de anbragtes behov.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 De anbragte har også mulighed for at læse avis. Anstalten holder de to grønlandske aviser og Ekstrabladet. Vedrørende de anbragtes mulighed for at låne bøger, henviser jeg til punkt 3 ovenfor. Anstalten arrangerer også fisketure mv. for de anbragte i anstaltens båd. Båden er (delvist) overdækket og er forsynet med to køjer som gør det muligt at overnatte i båden. Anstalten råder endvidere over en hundeslæde med tilhørende hunde (i alt ni hunde). Hundene står bundet om sommeren og bruges kun om vinteren. Til gengæld er hundeslæden ofte i aktion om vinteren. Hundene passes af en af de anbragte. Anstaltens fritidstilbud mv. giver mig i øvrigt ikke grundlag for bemærkninger. 8. De anbragtes økonomiske forhold under opholdet i anstalten Om de anbragtes økonomiske forhold blev der under inspektionen henvist til de regler som Politimesteren i Grønland har fastsat. Politimesteren har den 20. marts 2003 udstedt Bestemmelse om administration af domfældtes økonomiske ressourcer, betaling for kost og logi samt udbetaling af lommepenge. Bestemmelsen med tilknyttet bilag af 6. marts 2003 er bl.a. udstedt i henhold til 14 i politimesterens bekendtgørelse nr. 239 af 1. april 1999 om anstaltsophold i Grønland. Jeg går ud fra at det er disse bestemmelser der sigtes til. Det fremgår af dette regelsæt at de anbragte skal betale maks kr./hver fjortende dag for kost og logi (det eksakte beløb afhænger af de anbragtes indtægtsforhold), at de anbragte kan få udbetalt 800 kr. i lommepenge/hver fjortende dag mens resten af de anbragtes løn skal indsættes på en personlig konto i et pengeinstitut. Dette svarer for en anbragt med en indtægt på kr. (svarende til 40 timer pr. uge i fiskefabrikken) til en opsparing på 500

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 kr./hver fjortende dag. Hvis den pågældende har overarbejde, bliver opsparingen tilsvarende højere. Af opsparingen kan der udbetales beløb efter ansøgning til f.eks. køb af nyt tøj, nyt fjernsyn eller lignende forbrugsgoder. Den ledende anstaltsleder oplyste at han har oplevet at anbragte er blevet løsladt med en opsparing på kr. Hvis den anbragte ikke arbejder ude i byen, kan den pågældende ved rengøring og forefaldende arbejde i anstalten oppebære en dusør på 550 kr./hver fjortende dag. Hvis den pågældende vægrer sig mod at arbejde, bliver beløbet nedsat til 300 kr./hver fjortende dag. I disse to tilfælde betaler den anbragte ikke for kost og logi. Det er efter bestemmelserne anstaltslederen som administrerer de anbragtes konti. Den ledende anstaltsleder oplyste at han to gange om året reviderer anstalternes økonomi og herunder de anbragtes opsparingskonti. Det oplyste giver mig ikke grundlag for bemærkninger. 9. Kvinder og unge Der var på tidspunktet for inspektionen to kvindelige anbragte i anstalten. Anstalten oplyste på forespørgsel at de kvindelige anbragte normalt godt kan være i fred for de mandlige anbragte. Som det fremgår af det som jeg har oplyst og anført nedenfor under pkt. 12 (om samtaler med de anbragte), var dette imidlertid ikke tilfældet på tidspunktet for inspektionen. Jeg går ud fra at anstalten på baggrund af mine samtaler med de to kvinder vil være meget opmærksom på tilsvarende forhold i fremtiden.

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 Den ledende anstaltsleder oplyste at anstalterne som udgangspunkt ikke har unge ( årige) anbragt i anstalten idet disse anbringes på Ungdomspensionen i Sisimiut der administreres af Kriminalforsorgen i Frihed. Ungdomspensionen i Sisimiut har efter det oplyste ni pladser og udgør det eneste alternativ til vokseninstitutionerne (de tre anstalter for domfældte og arresterne/detentionerne). Hvis det viser sig at den unge på grund af sin (voldsomme) adfærd ikke kan være i ungdomspensionen, bliver den pågældendes dom ændret til anbringelse i anstalt. Dette kan give problemer i den pågældende anstalt. Problemet er størst når der er flere unge samlet et sted. Problemet med voldsomme unge er forholdsvis nyt i Grønland, men er dog et stigende problem. Jeg har noteret mig disse oplysninger. 10. De anbragtes muligheder for at telefonere Efter anstaltsbekendtgørelsens 21 har de anbragte ret til bl.a. gennem telefonsamtaler at opretholde og styrke forbindelse med omverdenen. Dette gælder som udgangspunkt også de tilbageholdte, jf. bekendtgørelsens 35, stk. 1, hvorefter anstaltsbekendtgørelsens bestemmelser med visse (nærmere fastsatte) forbehold tillige finder anvendelse på tilbageholdte. De anbragte i anstalten har en mønttelefon til fri afbenyttelse. Telefonen er placeret i et lille, smalt rum på gangen. Efter det oplyste foretrak anstalten denne løsning frem for at indkøbe en telefonkuppel; dette af hensyn til den anbragtes behov for at kunne tale uforstyrret. På forespørgsel blev det oplyst at anstalten meget ofte har tilbageholdte der opholder sig i anstalten ( dagfolk ), men sover i arresten/detentionen om natten. Den ledende anstaltsleder oplyser at dagfolkene bliver kørt frem og tilbage af politiet. Et tilsvarende system har man i anstalterne for domfældte i Nuuk og Qaqortoq. Systemet var på tidspunktet for inspektionen endnu ikke sat i værk i Ilulissat. Hvis de tilbageholdte dagfolk er undergivet besøgs- og brevkontrol, får anstalten oplysning herom fra politiet. Det er herefter anstaltens

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 opgave at holde øje med at disse tilbageholdte ikke ringer fra anstaltens telefon. Denne gruppe er normalt den eneste som ikke har lov til at bruge telefonen. Det blev oplyst at ordningen hidtil ikke har givet anledning til problemer. Anstaltens telefonordning giver mig herefter ikke grundlag for bemærkninger. 11. Talsmandsordning De anbragte har valgt en talsmand som imidlertid var på arbejde under inspektionen. Anstalten oplyste på forespørgsel at anstalten ikke har regler om valg af talsmand og/eller regler om talsmandens rettigheder. Inden jeg foretager mig videre vedrørende dette spørgsmål, beder jeg om en udtalelse fra Politimesteren i Grønland og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 12. Møder med anbragte Jeg havde under inspektionen et fællesmøde med alle de anbragte som på det tidspunkt var hjemme på anstalten. Da mødet blev holdt umiddelbart efter middag, kunne de anbragte som er beskæftiget uden for anstalten og som spiser i anstalten, også deltage i mødet. Efter fællesmødet havde jeg samtaler med tre anbragte to kvinder og en mand som efter fællesmødet havde ytret ønske om det. Møderne der foregik med de anbragte enkeltvis, drejede sig for de to kvinders vedkommende primært om problemer med ikke at kunne være i fred for de mandlige medanbragte. Jeg bragte efter aftale det som de pågældende havde anført og/eller ønsket videre til anstalten under det afsluttende møde med overvagtmesteren og den ledende anstaltsleder. Jeg havde dagen efter inspektionen endnu et møde med

22 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 22 den ene kvindelige anbragte med henblik på at jeg kunne oplyse hende om hvad det mellemliggende møde havde resulteret i. 13. De udlånte sager Jeg bad under inspektionen om at måtte modtage anstaltens rapportmateriale mv. for 2003 vedrørende enrumsanbringelse, magtanvendelse, anvendelse af håndjern og disciplinærstraf. Det skriftlige materiale som herefter blev fundet frem, blev efterfølgende kort gennemgået med den ledende anstaltsleder. Det blev på baggrund af denne gennemgang aftalt med den ledende anstaltsleder at der ikke som led i inspektionen ville blive foretaget en egentlig gennemgang af sagerne fra anstalten i Aasiaat i rapporten vedrørende inspektionen, men at den ledende anstaltsleder i stedet ville udarbejde et skema til hjælp for samtlige anstalters behandling af forhørssager. Jeg tilbød at være behjælpelig med råd og vejledning i den forbindelse. Jeg har i forbindelse med min rapport om inspektionen den 22. maj 2003 af Anstalten for domfældte i Ilulissat oplyst at jeg ikke har hørt noget fra den ledende anstaltsleder i anledning af ovenstående. Jeg har i den nævnte rapport bedt politimesteren om at oplyse om skemaet er udarbejdet og har endvidere anført at mit tilbud fortsat står ved magt. Jeg foretager ikke noget vedrørende dette spørgsmål i henseende til min inspektion af Anstalten for domfældte i Aasiaat. 14. Opfølgning Jeg beder om at oplysninger mv. fra Politimesteren i Grønland tilbagesendes gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på at direktoratet kan komme med bemærkninger hertil. Jeg har under pkt og pkt. 4 udtrykkeligt bedt Direktoratet for Kriminalforsorgen om oplysninger mv.

23 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Underretning Denne rapport sendes til Anstalten for domfældte i Aasiaat, Den ledende anstaltsleder i Grønland, Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne.

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 22. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 22. maj 2003, og den 5. april 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport.

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra lederen

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold...4 2.1. Celler...4 2.2. Bade- og toiletforhold...6 2.3. Gangarealer...6 2.4. Opholdsrum...7 2.5. Gårdtursareal...8 2.6. Fritidsrum...8

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011

Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011 Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00243-7/MV 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Retsgrundlaget for anbringelse i pension... 5 4.

Læs mere

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Brev sendt til Anstalten ved Herstedvester: Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Den 29. juni 2004 skrev jeg til Anstalten ved Herstedvester og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Bygningsmæssige forhold...5 2.1. Celler...6 2.2. Bade- og toiletforhold...7 2.3. Gangarealer...8 2.4. Opholdsrum...8 2.5. Gårdtursareal...9 2.6. Fritidsrum...10

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen Brev sendt til Anstalten ved Herstedvester: Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen Den 6. april 2004 aflagde jeg og en medarbejder ved inspektionsafdelingen besøg i Anstalten ved Herstedvester

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningsmæssige forhold mv...2

Indholdsfortegnelse. Bygningsmæssige forhold mv...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2. Bygningsmæssige forhold mv...2 Ad punkt 2.1 Afdeling A og B...4 Ad punkt 2.3 Anneks Nord...8 Ad punkt 2.4 Arrestafdelingen...9 Ad punkt 2.5 Sikret

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere