Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv...10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter Andre forhold Sager til gennemsyn Lidt om sagerne Opfølgning Underretning...17

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Den 16. maj 2003 foretog jeg og en af mine medarbejdere inspektion af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. Inspektionen udgjorde en af i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. Jeg har tidligere i september måned 1991 foretaget inspektion af arresten/detentionen. Under inspektionen bad jeg om kopi af materiale vedrørende de første 20 anbringelser i arresten/ detentionen i 2003, jf. nedenfor under pkt. 7. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet for at myndighederne kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger om de faktiske forhold som rapporten måtte give anledning til. Jeg har ikke modtaget bemærkninger til rapporten fra myndighederne. 1. Generelle spørgsmål m.v. Efter bekendtgørelse nr. 239 af 1. april 1999 om anstaltsophold i Grønland kan politimesteren i særlige tilfælde bestemme at en domfældt anbringes i politiets detentioner. Dette forudsætter dog efter 1, stk. 3, at der er tale om "korterevarende ophold". Jeg har ved brev af 4. juli 2003 rejst nogle generelle spørgsmål om anvendelsen af og regelanvendelsen i arresterne/detentionerne i Grønland over for Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen (j.nr ). Jeg har herved peget på nogle

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 forskellige spørgsmål som opstår som følge af at der i de samme lokaler som primært er indrettet til at huse berusere anbringes både berusere, domfældte og tilbageholdte. Jeg har henstillet til Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen at undergive de spørgsmål som jeg har rejst om anvendelsen af arresterne/detentionerne, en samlet overvejelse, eventuelt på baggrund af den kommende betænkning fra Retsvæsenskommissionen. Jeg har i brevet af 4. juli 2003 specielt peget på - at forrummet til arrester/detentioner bør møbleres efter en møbleringsplan der også tilgodeser behovet for at andre end berusere kan få så rimelige (arresthus/anstalts)omgivelser at opholde sig i som muligt, - at det bør overvejes at anbringe egentligt møblement i de celler der mere permanent anvendes til andre end berusere, f.eks. i form af en (sammenklappelig) seng, et bord, en stol og måske andet, - at tv-overvågningen bør kunne slås fra i de celler der anvendes til andre end berusere, og at også tv-overvågningen af forrummet bør kunne slås fra eller afskaffes, - at det bør overvejes at give andre end berusere mulighed for at aflåse deres dør til cellerne, og - andre end berusere bør have mulighed for at opbevare deres private genstande (f.eks. penge) i et mindre, aflåst skab f.eks. i forlokalet. Jeg har i brevet af 4. juli 2003 tilkendegivet at de ovennævnte spørgsmål retter sig specielt mod de byer og bygder hvori ikke er placeret en anstalt for domfældte. Jeg har endvidere i brevet af 4. juli 2003 givet udtryk for den opfattelse at der er behov for at der sker en nærmere gennemgang af de gældende regelsæt med henblik på at det gøres helt klart hvilke rettigheder og pligter og forhold i øvrigt der gælder for hver af de ovennævnte tre kategorier af anbragte i arresterne/detentionerne i Grønland. Jeg har henstillet til Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen at der sker en sådan

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 nærmere gennemgang og præcisering i det omfang der ikke ved Retsvæsenskommissionens arbejde foreligger en afklaring af spørgsmålet. Justitsministeriet har ved brev af 22. august 2003 oplyst at ministeriet har anmodet Politimesteren i Grønland om en udtalelse om hvorvidt det er muligt at imødekomme bemærkningerne i brevet af 4. juli 2003 vedrørende arresternes/detentionernes indretning. Justitsministeriet har samtidig oplyst at ministeriet når Retsvæsenskommissionens betænkning formentlig i slutningen af efteråret 2003 foreligger, vil vende tilbage med oplysninger om hvilke initiativer der i givet fald bør iværksættes. Ministeriet har herudover oplyst at jeg vil modtage særskilt underretning fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om forholdene i arresterne/detentionerne for tilbageholdte og domfældte. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brev af 15. december 2003 henholdt sig til det som Politimesteren i Grønland har oplyst og anført i breve af 29. september og 30. november Jeg har herefter i et brev af 2. januar 2004 indbudt direktoratet, og eventuelt Politimesteren i Grønland, til et møde om de generelle spørgsmål som jeg har rejst. Jeg har bedt om at direktoratet, før mødet finder sted, tilvejebringer aktuelle oplysninger om anbringelseslængden for tilbageholdte og domfældte i arrester/detentioner i Grønland. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende disse spørgsmål på det foreliggende grundlag i anledning af inspektionen af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. 2. Celler, forrum mv. Arresten/detentionen er beliggende i en selvstændig bygning, der også indeholder kontor for politiet og en bolig for en polititjenestemand og dennes familie. Bygningen er placeret sammen med politiets øvrige bygninger nogle hundrede meter fra lufthavnens hovedbygning.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Arresten/detentionen består af et vagtværelse/kontor med elektronisk overvågningsudstyr og en skranke, to celler, et lille forrum til cellerne og et toilet med en udslagsvask. Cellerne der er ens, måler 2,66 x 2,80 m. Der er ca. 2,5 m til loftet. Der er vinduer med gitter for i begge rum. Gitteret består af en plade der er forsynet med huller (ca mm på hver led). Politimesteren i Grønland og Rigspolitichefen har tidligere gennemgået henholdsvis de grønlandske og danske detentioner med henblik på at konstatere om der er ventilationsriste i detentionerne eller andet der kan udgøre en sikkerhedsrisiko i forhold til detentionsanbragte personer der måtte forsøge at begå selvmord ved hængning. Jeg henviser til Justitsministeriets j.nr og Rigspolitichefens j.nr Det fremgår af Rigspolitichefens brev af 19. februar 1999 til Justitsministeriet som ministeriet i en udtalelse af 23. februar 1999 har henvist til, at der i Danmark i forbindelse med Rigspolitichefens gennemgang blev skiftet ventilationsriste med huller der var betydeligt mindre end hullerne i vinduespladen i arresten/detentionen i Kangerlussuaq. Inden jeg foretager videre, beder jeg politimesteren oplyse de præcise mål for hullerne i pladen foran vinduerne i arresten/detentionen i Kangerlussuaq. Jeg går ud fra at arresten/detentionen i Kangerlussuaq er indgået i politimesterens gennemgang af arrester/detentioner i Grønland. Jeg beder for en ordens skyld politimesteren om at bekræfte dette. Der er en rist i gulvet i begge celler. Dørene ind til cellerne er forsynet med indkig. Glassene i begge indkigshuller er ridset, men ikke i en sådan grad at dette på nuværende tidspunkt udgør nogen sikkerhedsrisiko.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 I loftet er der overvågningsapparatur og brandmelderapparatur. Apparaturet er indkapslet med gitter således at dette ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for den anbragte. Cellerne er forsynet med faste brikse med madrasser overtrukket med vinyl. Under briksene er monteret en pladeradiator med rist for. Temperaturen i cellen justeres udefra, henholdsvis fra forrummet og fra toilettet. Der er disse to steder placeret to termostatventiler der går jeg ud fra har forbindelse til en føler inde i cellen. Termostatventilerne er bygget ind i to små rum i væggen ind til cellerne. Rummene kan aflåses. I den ene celle stod på tidspunktet for inspektionen en almindelig spisestol uden polstring. Bortset fra denne stol fremstår de to celler som detentionslokaler i Danmark. Hvad nyt inventar angår, henviser jeg til pkt. 3 nedenfor. Cellernes kaldesystem blev afprøvet og fungerede uden problemer. Tilsvarende gælder det elektroniske overvågningsudstyr. Det tilsvarende udstyr i boligen (soveværelset) blev dog ikke afprøvet. Det fremgår af tegningerne på væggene at cellerne ikke er vedligeholdt med maling igennem længere tid (der var tegninger på væggen dateret den 9. september 1996). På trods af dette fremstår cellerne i rimelig stand. I et uaflåst skab i forrummet til detentionscellerne stod på tidspunktet for inspektionen mapper (fogedprotokoller mv.) med skrivelser til og fra Politimesteren i Grønland. Det

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 blev oplyst at mapperne var placeret i forrummet fordi politiet manglede plads på kontoret/vagtværelset. Der var ikke alene tale om skrivelser af generel karakter, men også om skrivelser fra politimesteren i konkrete sager. Jeg går i fortsættelse af mine bemærkninger under inspektionen ud fra at disse mapper nu er fjernet fra forrummet, og at skabet i forrummet ikke længere anvendes til almindeligt arkiv for Politiet i Kangerlussuaq, men alene til arrest- og detentionsformål. Jeg beder for en ordens skyld politimesteren om at bekræfte at dette er tilfældet. Det blev under inspektionen oplyst at arresten/detentionen i henseende til domfældte fortrinsvis anvendes til såkaldte "transportanter" der som det fremgår af betegnelsen, kun opholder sig ganske kort tid i arresten/detentionen. De fleste øvrige indsatte er anholdte. Tilbageholdte bliver der derimod stort set ikke anbragt nogen af i Kangerlussuaq fordi der ingen (kreds)dommer er i byen. Der sker dog at der anbringes domfældte i arresten/detentionen i op til en måned. Domfældte får normalt lov til at opholde sig i såvel cellen som i forrummet hele dagen. (Døren ind til kontoret er låst). De bliver dog altid låst inde på cellen om natten. Berusere opholder sig altid i deres celle og har ikke fællesskab med de eventuelt øvrige indsatte i arresten/detentionen. Arresten/detentionen er som allerede nævnt udstyret med inventar som en typisk dansk detention og med en enkelt spisestuestol. De personer som opholder sig i længere tid i arresten/detentionen, har f.eks. ikke et bord at spise ved. I det omfang indsatte opholder sig i arresten/detentionen i længere tid end hvad der svarer til en anbringelse af en beruser, er dette uheldigt. Jeg må efter de oplysninger som jeg modtog under inspektionen, lægge til grund at dette sker i et vist omfang.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 At der efter det oplyste har været anbragt personer under sådanne forhold i op til en måned, er efter min opfattelse kritisabelt. 3. Inventar Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brev af 14. maj 2003 til mig oplyst følgende: "I brev af 23. april 2003 har ombudsmanden til brug for den kommende inspektion af ovennævnte detentioner [Kangerlussuaq, Ilulissat, Aasiaat, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq; min bemærkning] bedt om aktuelle oplysninger om eventuelle planer, projekter, igangværende arbejder mv. Direktoratet kan oplyse, at forhold vedrørende detentionerne som udgangspunkt henhører under politiets område. Direktoratet har dog konkret truffet afgørelse om at efterkomme et ønske om inventar til alle detentionerne. Det nye inventar forventes installeret hurtigst muligt." Politimesteren i Grønland oplyste at direktoratets beslutning er truffet med henvisning til ønsker som Politimesteren i Grønland har fremsat vedrørende samtlige arrester/detentioner i Grønland. Jeg modtog under opholdet i Grønland efter anmodning kopi af (dele af) politimesterens brevveksling med Direktoratet for Kriminalforsorgen i den anledning. Politimesteren i Grønland oplyste på min forespørgsel at politimesteren ikke var bekendt med en inventarplan for nogen af arresterne/detentionerne i Grønland. Det fremgår af brevvekslingen at ønsket om udskiftning af inventaret i arresterne/detentionerne blev fremsat af politimesteren i brev af 19. februar 2001, og at politiet i Kangerlussuaq på forespørgsel ikke har videregivet nogen ønsker til Politimesteren i Grønland (og dermed indirekte til direktoratet).

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Det fremgår ikke af den udleverede brevveksling (som jeg som nævnt ikke har modtaget i sin helhed) hvad Direktoratet for Kriminalforsorgen konkret har givet tilsagn om over for Politimesteren i Grønland, men politimesteren oplyste at de forskellige distrikter har fået tildelt det som de har ønsket. I forbindelse med min inspektion den 26. maj 2003 af arresten/detentionen i Qeqertarsuaq (min inspektionsrapport af 5. november 2003 mit j.nr PK) bad jeg direktoratet om at oplyse om der foreligger inventarplaner for arresterne/detentionerne i Grønland og herunder arresten/detentionen i Qeqertarsuaq. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brev af 23. december 2003 henvist til direktoratets svar af 6. november 2003 i den ovenfor nævnte generelle sag om den forskellige anvendelse af arrester/detentioner i Grønland. Det fremgår af direktoratets svar at Politimesteren i Grønland har oplyst at der ikke er nogen ensartet møbleringsplan for arresterne/detentionerne i Grønland, og at muligheden for at tilvejebringe en sådan plan efter politimesterens opfattelse vanskeliggøres af at arresterne/detentionerne i Grønland varierer i type og udformning. Om inventaret i de enkelte arrester/detentioner har politimesteren oplyst at han ultimo 2003 vil foretage endnu en høringsrunde til samtlige politidistrikter der vil få mulighed for over for politimesteren at fremkomme med yderligere og supplerende oplysninger og går jeg ud fra ønsker. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brevet af 23. december 2003 henholdt sig til det som politimesteren har oplyst og anført. Spørgsmålet om møbleringsplan/-planer indgår som allerede nævnt i den generelle sag. Jeg foretager på det foreliggende grundlag ikke mere vedrørende dette spørgsmål i anledning af inspektionen af arresten/detentionen i Kangerlussuaq.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Tv-overvågning mv. Arresten/detentionens brandalarmsystem var på tidspunktet for inspektionen ude af drift. Det skyldtes at brandmelderen var nedtaget og sendt til reparation hos Rigspolitiet i København. Det fremgår af en rekvisition som jeg modtog en kopi af ved inspektionens afslutning, at brandmelderen den 13. maj 2003 blev sendt videre fra rigspolitiets radar/motorsektion til et privat firma til reparation der. Hvor længe brandmelderen havde været defekt, kunne den tjenstgørende polititjenestemand ikke oplyse under inspektionen, men brandalarmen virkede ikke da den blev afprøvet ultimo april I vindfanget til arresten/detentionen hængte på tidspunktet for inspektionen en liste til afkrydsning mv. vedrørende test af brandalarmen. Det fremgår af listen at brandalarmen inden for det sidste halve år forud for inspektionen var afprøvet den 27. december 2002, og den 17. februar og 3. april Jeg lægger til grund at brandalarmen fungerede den 3. april Jeg går ud fra at brandmelderen er repareret og geninstalleret, og at systemet igen er bragt til at fungere. Pkt i bilag 1 til Politimesteren i Grønlands dagsbefaling I, nr. 45, lyder således: "Den automatisk brandmelders funktion skal afprøves mindst 1 gang om måneden for at sikre, at systemet fungerer tilfredsstillende. Afprøvning påføres døgnrapporten." Som allerede nævnt fremgår det af listen i vindfanget til arresten/detentionen at brandalarmen har været afprøvet den 27. december 2002, og den 17. februar og 3. april Jeg undersøgte ikke om afprøvningerne tillige var påført døgnrapporten.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg kan til orientering for politiet i Kangerlussuaq oplyse at jeg i forbindelse med min inspektion af arresten/detentionen i Qeqertarsuaq har udtalt følgende (den endelige rapport af 5. november 2003): "Efter min opfattelse vil førelse af en liste således som det praktiseres i andre arrester/detentioner, give en mere sikker afprøvningsrutine end den fremgangsmåde der er fastsat i dagsbefalingens bilag 1. Kontrollen med om dagsbefalingen bliver fulgt, vil også være lettere. Jeg henstiller til Politimesteren i Grønlands overvejelse at ændre dagsbefalingens bilag I på dette punkt når dagsbefalingen i øvrigt skal revideres. " Som det fremgår, er bestemmelsen i bilag I til politimesterens dagsbefaling iagttaget af politiet i Kangerlussuaq indenfor det sidste halve år forud for inspektionen, men ikke i det omfang som politimesteren har fastsat (en gang om måneden). Jeg går ud fra at brandalarmen for fremtiden afprøves i overensstemmelse med de fastsatte regler, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Under inspektionen oplyste den tjenstgørende politiembedsmand at han ikke kunne oplyse noget nærmere om brandalarmen i arresten/detentionen, men han ringede straks til det stedlige brandvæsen for om muligt derigennem at kunne besvare mine spørgsmål. Brandvæsenet oplyste telefonisk over for den tjenestegørende politibetjent at brandvæsenet alarmeres automatisk når alarmen aktiveres, men at brandvæsenet ingen nøgle har til arresten/detentionen. I tilfælde af brand er brandvæsenet derfor nødt til at kontakte en af de tjenstgørende politibetjente for at få adgang til arresten/detentionen. I fortsættelse af mine inspektioner i september måned 1991 af arrester/detentioner i Grønland udtalte jeg den 25. oktober 1991 bl.a. følgende (j.nr LF):

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 "Der bør efter min opfattelse ved alle detentionerne indgås aftaler med naboer om, hvorledes der skal forholdes i tilfælde af aktivering af brandalarmen. Desuden bør brandvæsenet efter min opfattelse forsynes med nøgle til detentionslokalerne eventuelt i en forseglet kuvert." Som svar herpå oplyste Justitsministeriet den 27. december 1991 at den stedlige brandinspektør i de besigtigede distrikter var blevet forsynet med en nøgle til detentionslokalerne. I den ovenfor nævnte dagsbefaling har politimesteren fastsat følgende om udlevering af nøgler (ovennævnte bilag 1, pkt. 5.3): "...den stedlige brandinspektør bør have udleveret nøgle til detentionslokalerne - eventuelt i en forseglet kuvert." At politiet i Kangerlussuaq tilsyneladende ikke har forholdt sig i overensstemmelse med dagsbefalingen på dette punkt, er beklageligt. Jeg henstiller til arresten/detentionen at sørge for at brandinspektøren nu får udleveret en nøgle til arresten/detentionen, evt. i en forseglet kuvert. 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter Det fremgår af den ovennævnte dagsbefalings pkt. 3 g, at bestemmelserne under pkt. 3 om lægeundersøgelse, tobaksrygning, fællesskab med andre anbragte mv. skal være opslået med såvel grønlandsk som dansk tekst. Der var ikke noget sted i arresten/detentionen et sådant opslag. Dette er beklageligt. Jeg henstiller til politiet i Kangerlussuaq at bestemmelserne hænges op.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Andre forhold Efter den nævnte dagsbefalings pkt. 5 b, har tilbageholdte krav på tre måltider daglig, og de bør så vidt muligt have lejlighed til at komme i fri luft en halv time hver dag. De anbragte i arresten/detentionen får efter det oplyste kost fra ægtefællen til den polititjenestemand som har sin bolig i den samme bygning som arresten/detentionen, eller fra hotellet. Hvis de anbragte opholder sig længere tid i arresten/detentionen, får de tilbud om en halv times frisk luft om dagen; under ledsagelse af en polititjenestemand. Politimesterens bestemmelse indeholder ingen tidsmæssige begrænsninger for hvornår denne rettighed indtræder. Jeg går ud fra at politiet i Kangerlussuaq er opmærksom herpå. 7. Sager til gennemsyn Jeg bad under inspektionen om udlån af rapporter mv. vedrørende anbringelser i arresten/detentionen for perioden fra den 1. januar til den 30. april 2003 (begge dage inkl.) herunder anbringelse af berusere. Det blev oplyst at der ikke havde været berusere i arresten/detentionen siden oktober måned 2002 og altså heller ikke i den angivne periode. Jeg modtog kopi af anholdelsesprotokollen for den nævnte periode (9. januar april 2003); dog kun af protokollens venstre side. I anholdelsesprotokollen er anbringelsesgrunden beruselse eller lign. ikke anført i noget tilfælde i Af de blanketter om visitation, tilsyn mv. fra 2003 som jeg tillige har modtaget (se nærmere herom i det følgende), fremgår det imidlertid at to af de fire personer som de blanketter som jeg har modtaget, omfatter, var påvirket af spiritus i henholdsvis svær grad og middel til svær grad (AP/NR. 6 og 15/2003). Som anholdelsesgrund er både i anholdelsesprotokollen og på

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 blanketterne anført henholdsvis brugstyveri/spirituskørsel (i anholdelsesprotokollen dog brugstyveri/spirituskørsel mv.) og ulovlig alarmering. Det fremgår endvidere af blanketten vedrørende den førstnævnte at denne indsatte har været fremstillet for lægen. Jeg beder politimesteren om en udtalelse om hvorvidt de pågældende har været anbragt i arresten/detentionen (helt eller delvist) som berusere i henhold til politimesterens dagsbefaling I, nr. 45. I forbindelse med min tilbagerejse fra Grønland og mit kortvarige ophold i den forbindelse i Kangerlussuaq modtog jeg yderligere materiale i tilknytning til mit ønske om udlån af sager fra politiet i Kangerlussuaq. Jeg modtog således blanketter vedr. visitation, tilsyn mv. vedrørende anbringelse af 4 personer i år 2000, 10 personer i år 2001, 20 personer i år 2002 og 4 personer i år Da jeg kun havde bedt om materiale fra 2003, og da jeg ikke har modtaget kopier fra anholdelsesprotokollen fra tidligere år, har jeg ved min (foreløbige) gennemgang nedenfor ikke medtaget materiale fra tidligere år Lidt om sagerne Det modtagne materiale fra 2003 består af kopier af: - anholdelsesprotokollen for perioden fra den 9. januar til den 11. april 2003 og - blanketter om visitation, tilsyn mv. af anholdte/tilbageholdte der indsættes i politiets detentioner, vedrørende fire personer der har været anbragt i arresten/detentionen i Kangerlussuaq i 2003 (anbringelserne er foretaget den 13. januar, 16. januar (i to tilfælde) og 2. februar 2003 AP/NR. 6, 8, 9 og 15/2003). Jeg har alene modtaget side 1 af de ovennævnte blanketter om visitation, tilsyn mv., og jeg har således ikke modtaget oplysninger om politiets tilsyn med de pågældende.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Der har været 38 tilførsler til anholdelsesprotokollen i 2003 i den angivne periode (den 9. januar til den 11. april 2003). Af de 38 personer har 16 været anbragt i arresten/detentionen som "transportanter" anført i anholdelsesprotokollen som "afsoner i transit", "afsoner til Aasiaat" eller lignende. 18 personer har været anholdt og anbragt i arresten/detentionen i forbindelse med politiets efterforskning af overtrædelser af lov om euforiserende stoffer. Som begrundelse for anholdelsen af de resterende 4 personer er i anholdelsesprotokollen angivet "brugstyveri/spirituskørsel mv." (AP/NR. 6), "tilbageholdt fra Nuuk" (AP/NR. 10), "ulovlig alarmering" (AP/NR: 15) og "tyveri" (AP/NR: 24). Jeg er herved gået ud fra at den anholdte med AP/NR. 14 har været i transit. I anholdelsesprotokollen er der som begrundelse for anholdelse af den pågældende anført "retsmøde". Jeg henviser til oplysningen om at der ikke er nogen (kreds)dommer i Kangerlussuaq. Jeg går ud fra at samtlige 38 personer har været anbragt i arresten/detentionen. Jeg går endvidere og med dette udgangspunkt ud fra at der har været udfyldt blanketter om visitation og tilsyn mv. vedrørende alle 38 personer. Jeg har imidlertid som allerede nævnt kun modtaget blanketter om visitation, tilsyn mv. vedrørende fire personer i Jeg har endvidere som ligeledes nævnt alene modtaget blanketternes forside og har således ikke modtaget oplysninger om politiets tilsyn med de pågældende. Det fremgår ikke af inspektionssagen og kan heller ikke (umiddelbart) udledes af de modtagne blanketter sammenholdt med anholdelsesprotokollen hvorfor politiet i Kangerlussuaq har kopieret disse fire blanketter og ikke de (yderligere) blanketter som jeg har bedt om. Det materiale fra 2003 som jeg indtil nu i to omgange har modtaget, er ikke

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 tilstrækkeligt til at en gennemgang på nuværende tidspunkt og det nu foreliggende grundlag giver mening. Inden jeg foretager videre, beder jeg politimesteren om at foranledige at jeg får tilsendt (kopier af) blanketter om visitation, tilsyn mv. vedrørende de øvrige personer bortset fra transportanterne der i perioden fra den 9. januar 2003 til den 11. april 2003 har været anbragt i arresten/detentionen i Kangerlussuaq. Jeg beder endvidere om at modtage (kopier af) bagsiden (tilsynsdelen) af de blanketter som jeg allerede har modtaget, jf. ovenfor. Det materiale som jeg beder om kopi af, er nærmere følgende: 1) Bagsiden af blanketten (tilsynsdelen) vedrørende AP/NR. 6, 8, 9 og 15/2003 og 2) Hele blanketten vedrørende AP/NR. 7, 10, 11-13, 17-22, 25, 26, og 38/2003. Jeg beder endvidere om kopi af 3) anholdelsesprotokollens højre side for perioden 9. januar til den 11. april 2003 og 4) det eventuelt yderligere foreliggende skriftlige materiale vedrørende disse anbringelser herunder lægeerklæringer. Endelig beder jeg om kopi af 5) anholdelsesprotokollen for de sidste to måneder af 2002 (begge sider) med henblik på at jeg kan få det fulde overblik over belægningen i arresten/detentionen i de(n) første måned(er) af Hvis personen med AP/NR. 14 ikke er transportant, jf. det som jeg har anført ovenfor, beder jeg tillige om (en kopi af) blanketten vedrørende denne anbringelse.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Opfølgning Jeg beder om at oplysningerne mv. fra Politimesteren i Grønland tilbagesendes gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kan komme med bemærkninger hertil. 9. Underretning Denne rapport sendes til politiet i Kangerlussuaq, Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet, Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 6 4. Tv-overvågning mv... 8 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål mv.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 7 4. Tv-overvågning mv.... 10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005:

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige inspektion af venterummene i Grindsted som hører under Varde politikreds. Om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Overbelægning i detentionen i Tasiilaq

Overbelægning i detentionen i Tasiilaq Overbelægning i detentionen i Tasiilaq Den 1. september 2006 skrev en internetavis om forholdene i detentionen i Tasiilaq på Grønlands Østkyst. Avisen beskrev forholdene som usle og kummerlige ; navnlig

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere