Fyns Amts Avis Sankt Nicolai Gade Svendborg. 21. juli Bekendtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyns Amts Avis Sankt Nicolai Gade Svendborg. 21. juli Bekendtgørelse"

Transkript

1 Fyns Amts Avis Sankt Nicolai Gade Svendborg Svendborg Kommune Kultur og Planlægning Ramsherred Svendborg Tlf Fax Acadresagsnr Plan og GIS Ref.07/40757 Bekendtgørelse Vedlagte bekendtgørelse bedes indrykket lørdag den 26.juli 2008 under offentlige bekendtgørelser. Dir. Tlf juli 2008 EAN nr Ordre- eller rekvisitionsnummer Personreference KPGMOC Fakturatekst bedes indeholde områdebetegnelse/annonceoverskrift samt annoncedato. Du er velkommen til at ringe til Mogens Christiansen på tlf Med venlig hilsen Mogens Christiansen planlægger Bilag: Annoncetekst (word) og kort (PDF) Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

2 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplanforslag for et offentligt område ved SIMAC på Graaesvej Svendborg Byråd har den 1. juli 2008 vedtaget et forslag til lokalplan nr Lokalplanen har til formål at sikre uddannelsesinstitutionen SIMAC moderne undervisningsfaciliteter gennem om- og tilbygning af de eksisterende undervisningslokaler, kantine etc. Der er planer om at bygge en overdækket atriumgård syd for de eksisterende bygninger. Fra den 26. juli 2008 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Forslagene kan ses indtil den 3. oktober 2008 i Borgerservice, Ramsherred 5, 5700 Svendborg, tlf , mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Forslagene kan også ses på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg, på biblioteksfilialer samt på Forslagene kan købes i Borgerservice for 45 kr. Der kan fremsendes ændringsforslag eller indsigelse til forslagene inden den 3. okt til Kultur og Plan, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. Miljøvurdering Svendborg Kommune har vurderet, at realisering af byggeplanerne ikke vil skabe væsentlige miljøgener. Der foretages ikke yderligere miljøvurdering. Klage over kommunens afgørelse skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K, eller som til Klagefristen udløber ved Naturklagenævnet 4 uger fra planens offentliggørelse ved kontortids ophør. Sagens behandling kræver et klagegebyr på 500 kr., som tilbagebetales, hvis klageren får ret i sin klage. SVENDBORG BYRÅD, den 26. juli 2008 Side 2 af 2

3 (Forslag) lokalplan nr. 518 For et offentligt område ved SIMAC Kultur og Planlægning - Plan og GIS - maj 2008

4 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej-, sti- og parkeringsforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget, og byrådet skal derefter tage stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Svendborg Kommune, Kultur og Planlægning Ramsherred Svendborg Tlf , gennemvalg

5 Indholdsfortegnelse Forslag til lokalplan nr. 4 Fremsættelse af indsigelser 4 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanens mål 5 Lokalplanens baggrund 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Midlertidige retsvirkninger 10 Lokalplanens bestemmelser 11 Retsvirkninger 13 Kortbilag 1 Matrikulære forhold 15 Kortbilag 2 Eksisterende forhold 16 Kortbilag 3 Fremtidige forhold 17 Uddrag af Miljøstyrelsens vejledning om støj 18 3

6 Fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 518 Svendborg Byråd fremlægger hermed et forslag til en lokalplan for et område ved SIMAC til offentligt formål. Lokalplanforslag skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Dette forslag er i overensstemmelse med kommuneplanen. Fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Svendborg Byråd har den 1/ vedtaget, at dette lokalplanforslag skal fremlægges offentligt i minimum 8 uger fra den 26. juli 2008 til den 1. okt I denne periode kan der fremsendes indsigelser mod eller ændringsforslag og kommentarer til lokalplanforslaget. Adressen er: Svendborg Kommune Kultur og Planlægning Ramsherred Svendborg Yderligere oplysninger kan fås hos Landskabsarkitekt Mogens Christiansen, Plan og GIS, telefon Eventuelle indsigelser, bemærkninger, kommentarer m.m. skal være kommunen i hænde senest den 1. okt Lokalplanens område indtegnet på plan af eksisterende forhold 4

7 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens formål Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for en modernisering og en udvidelse af SIMAC, som er landets største maritime uddannelsesinstitution inden for skibsfører-, skibsofficers- og maskinmesteruddannelsen. For at uddannelsesinstitutionen skal kunne leve op til nutidens krav til undervisningsfaciliteter er det nødvendigt med en ombygning af de eksisterende undervisningslokaler, kantine etc. Der bygges en overdækket atriumgård syd for de eksisterende bygninger for at skabe bedre opholdsrum og bedre interne forbindelserlinier. På atriumgårdens tag bliver mulighed for indretning af terrasse ved kantinen. Antallet af årsstuderende, undervisere og personale forventes at stige fra de nuværende 500 til 700. Simac har erhvervet beboelsesejendommen Graaesvej 25, som på kort sigt tænkes anvendt til gæsteforlæsere, grupperum for studerende og administration. På længere sigt kan den give plads til en ny vejadgang og forplads. Formålet med områdets anvendelse fastholdes til offentlige formål - skole, institutions- og klubvirksomhed. Lokalplanens baggrund Lokalplanens baggrund er et ønske fra den selvejende institution Simac som lejer bygningerne af kommunen om at modernisere de eksisterende bygninger samt at få mulighed for bygningsmæssige udvidelser. Den gældende lokalplan fra 1994 indeholder en mulighed for en sådan udvidelse, men byggefeltets placering er ikke i overensstemmelse med de om- og udbygningsplaner, som de foreligger i dag. Ændret placering af byggefelter kræver udarbejdelse af ny lokalplan i henhold til Lov om Planlægning. Ved dette lokalplanforslags vedtagelse aflyses gældende lokalplan i sin helhed og lokalplanområdet udvides med ejendommen Graaesvej 25. Eksisterende forhold Beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet, som omfatter Simac og de offentlige parkeringsarealer, er beliggende højt i landskabet for enden af Graaesvej og med vid udsigt over havnen og Svendborg Sund. Området grænser mod nord og vest op til kolonihaveforeningen Christianshøjen og mod vest til Svendborg Søfartsskole, mod øst til Maria Søstrenes børnehav og plejehjemmet på Caroline Amalie Vej og mod syd vest mod eksisterende boligområde. Syd for Graaesvej og det grønne område er Cama-kollegiet beliggende. Lokalplanområdets størrelse er på ca m2 Områdets zonestatus Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i byzone og forbliver uændret i byzone. Områdets nuværende anvendelse Området anvendes i dag til undervisningsbrug inden for søfart med tilhørende parkeringspladser samt parkeringspladser for kolonihaveforeningen. Eksisterende bebyggelse og anlæg I 1950-erne blev den oprindelige navigationsskole opført og er siden hen tilbygget, således at uddannelsesinstitutionen Simac i dag samlet udgør 5500 m2 etageareal.bebyggelsen er opført i 3½ etage og kommandotårnet i 4½ etage. Størstedelen af udenoms arealerne er i dag anlagt som parkeringspladser med grusbelægning. Der forløber stiforbindelse umiddelbart uden for området gennem kolonihaverne og med forbindelse til skoven, Caroline Amalie Lund. Trafikforhold Området trafikbetjenes alene ad Graaesvej og ender blindt ved Simac. Grundet Graaesvejs smalle vejprofil er der parkerings- og stopforbud langs det sydlige fortov. Bevaringsværdier Da bebyggelsen er opført efter 1940 er den ikke registreret i SAVE for bevaringsværdige bygninger i Svendborg Kommune. Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser om områdets anvendelse til offentlige formål som 5

8 Graaesvej, som er adgangsvej til Simac Parkering vest for Simac skole, institution- og klubvirksomhed. Ny bebyggelse må opføres inden for et nærmere angivet byggefelt i maximalt 3½ etage med partielle elementer i op til 4 etager. Bebyggelsen skal opføres i røde teglsten som primært bygningsmateriale. Mindre bygningspartier kan opføres i andre materialer tilpasset en samlet arkitektonisk løsning. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må for den enkelte ejendom ikke overstige 150. Lokalplanen indeholder bestemmelser om opholdsarealer i tilknytning til nybyggeri eller anvendelsesændringer af eksisterende bygninger. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Graaesvej. Der er bestemmelser om udlæg af areal til parkering. Stiforbindelser omkransende lokalplanområdet og inden for området bibeholdes. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanen Lokalplanområdet er ikke omfattet af regionplanens retningslinier. Kommuneplanen Lokalplaner skal sikre, at kommuneplanens hovedstruktur virkeliggøres. Ifølge kommuneplanens generelle bestemmelser skal følgende overholdes: Generelle bestemmelser 6 Parkering Der skal udlægges 1 parkeringsplads per 100 m2 etageareal til skole og undervisningsformål. Der er ingen bestemmelser for antal parkeringspladser til kolonihaveformål, men lokalplanen fastlægger, at der skal udlægges 1 plads pr. 4. kolonihave. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde D02 og C04 For rammeområde D02 gælder følgende: at området anvendelse fastlægges til offentlige formål som skole, institutions- og klubvirksomhed. Etageantallet må ikke overstige 3½ etage, dog kan enkeltelementer gives en større højde. Området må som helhed max. bebygges med 25% og etageantallet ikke overstige 3½, dog kan enkeltelementer gives en større højde For rammeområde C04 gælder at områdets anvendelse fastlægges til centerformål, liberale erhverv samt mindre ikke-generende virksomheder, boligbebyggelse og offentlig virksomhed. Området må som helhed max. bebygges med 40% og etageantallet langs Ørkildsgade ikke overstige 2½ Ejendommen Graaesvej nr. 25 beliggende inden for område C04, er erhvervet af Simac med henblik på anvendelse til indkvartering af gæsteforelæsere, grupperum for studerende samt administration. Denne anvendelse vurderes at være i overensstemmelse med gældende rammebestemmelser. Den eksisterende lokalplan nr. oo4.264 tillader en bebyggelsesprocent på 150 for den enkelte ejendom, hvilket er i overensstemmelse med

9 en udnyttelse på 25 for kommuneplanområde D02 som helhed. Lokalplanforslaget er således i overensstemmelse med kommuneplanen. Miljøforhold Miljøscreening Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Svendborg Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdring Screeningen kan ses ved henvendelse på Svendborg Kommunes, Plan og Gis. Klagevejledning Svendborg Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, kan påklages til Naturklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I henhold til Planovens 58, stk1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De kan f.eks. kan klage, hvis De ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at byrådet efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborgsgade 15, 1360 København F. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden fire uger efter annonceringen af denne afgørelse.. Det er en betingelse for, at Naturklagenævnet behandler Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www. Nkn.dk. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Jordforurening Der er ikke kortlagt forurening på vidensniveau 1 eller 2 efter Jordforureningsloven på ejendomme inden for lokalplanområdet. I følge Jordforureningsloven kan der ske Lokalplanområdet vist på udsnit af kommuneplanens rammekort 7

10 Skitseforslag angivende plavering af atriumgår, parkeringspladser mm. kortlægning på 2 niveauer: - Vidensniveau 1: Hvis konkrete aktiviteter har foregået på en given ejendom, og disse aktiviteter erfaringsmæssigt giver anledning til mistanke om risiko for forurening. - Vidensniveau 2: Hvis der er konkret viden om forurening på en given ejendom, f.eks. i form af større eller mindre undersøgelser med analyser af jordprøver. Virksomhedsstøj Der findes er ikke registreret virksomheder i lokalplanområdets nærmeste omgivelser, som påvirker området i en grad som kræver nærmere vurdering. Trafikstøj I henhold til Miljø- og Trafikhandlingsplanen for Svendborg Kommune skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke påføres et støjniveau på mere end 55 db(a)). Gråaaesvej med følgende resultat: Hverdagsdøgntrafikken er 560, 5% lastbilstrafik. Maxtime ml. kl. 7 og 8 og max 75 biler/time. Ca. 300 ture er genereret af skolerne. På baggrund af trafiktællingen og forventningerne til en fremtidig forøgelse af antallet af studerende på Simac fra de nuværende ca. 500 elever til 750 er der foretaget en beregning af trafikstøjen på Graaesvej i forhold til boligerne. Ved 0-alternativet består trafikmængden af en ÅDT på 440 køretøjer. Den mest støjbelastede boligfacade har et niveau på 52,9 db Ved en forøgelse af elevantallet på SIMAC med 50 % består trafikmængden af en ÅDT på 547 køretøjer. Den mest støjbelastede boligfacade beregnes til et niveau på 53,9 db Der forventes således ikke at ske overskridelser af grænseværdien 58 efter ny gældende beregningsmetode. Der er i uge foretaget trafiktælling på 8

11 Visualisering af nybygning - atrriumgård i glas Spildevandsforhold Området er medtaget i spildevandsplanen og tillæg Teknisk Forsyning Varme - Der er tilslutningspligt til Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vand - Vandforsyningen varetages af Svendborg Vand a/s. El - Elforsyningen varetages af Sydfyns Elforsyning. Renovation - Området er omfattet af den kommunale renovationsordning efter gældende regulativ. Der henvises til ovennævnte selskabers regulativer, vedtægter m.m. Kollektiv trafik Området betjenes af Svendborg Bytrafik med nærmeste stoppesteder på Toldbogade, Tvedvej og Nyborgvej. 9 Naturbeskyttelse Hele området ligger inden for den 300 m skovbyggelinie jf. lov om Naturbeskyttelse. Beskyttelsen er imidlertid ikke gældende hvor der har været opført bymæssig bebyggelse før 1. jan Arkæologiske interesser I den tidlige middelalder, tallet, fandtes der 3 bebyggelser i Svendborg, nemlig Svendborg, Ørkil og Vindeby. Svendborg Museum er forsat meget opmærksom på spor fra disse 3 byer inden de i midten af 1200-tallet blev samlet til een by. Grundet lokalplanområdets nærhed til Ørkil banke kan der derfor være arkæologiske interesser, der er omfattet af Museumslovens 26. Svendborg og Omegns Museum kontaktes i god tid, inden jordarbejder i området igangsættes for at foretage prøvegravning.

12 Simac set fra Svendborg Sund og havnen. Den nye atriumbygning placeres nedenfor den røde pil tv. for kommandobroen. Kystnære arealer Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen og er derfor omfattet af planlovens 16, stk. 4. Efter denne bestemmelse skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen, og såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. kystlandskabet og fra Svendborg Sund. Visualisering Opførelsen af en ny bygning i tilknytning til eksisterendesøfartsskole Simac vil kun i meget begrænset omfang være synlig fra kysten Simac er en markant bebyggelse med en hvid tårnbygning som er tænkt forstillende skibes kommandobro og styrehus. Den ønskede atriumgård opføres vest for tårnet med en max. højde svarende til tagrenden på eksisterende rødstensbygninger. Simac vil derfor forsat udgøre en bygningsmæssig helhed og have samme uforandrede visuelle udtryk set fra 10

13 Tilladelser fra andre myndigheder Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke ske ændringer i tilstanden for gravhøje, sten og jorddiger eller andre fortidsminder jf. Museumslove, før der er givet tilladelse hertil fra Svendborg og Omegns Museum. Museet skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivninger, bebyggelse eller anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejder træffes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes og Svendborg og Omegns Museum underrettes jf. Museumslovens 26. Ophævelse af eksisterende lokalplan Gældende lokalplan nr ophæves i sin helhed ved denne lokalplans vedtagelse. Midlertidige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis planlovens almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser overholdes. Byrådet kan tillige tillade, at bestemmelserne fraviges, hvis bebyggelsen ikke er et større byggearbejde, der er lokalplanpligtigt, og den er i overensstemmelse med kommuneplanen. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i 1 år efter offentliggørelsen. 11

14 3. Områdets anvendelse 3.1. Anvendelsen fastlægges til offentligt formål, som skole, undervisning, institution og klubvirksomhed med tilhørende grønne områder og parkeringsarealer. 4. Udstykninger 4.1. Udstykning inden for området må kun ske efter godkendelse fra byrådet. Forslag til: Lokalplan nr. 518 Område til offentligt formål ved Graaesvej, Simac I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsætte hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål at fastlægge den fremtidige anvendelse til offentligt formål, som skole, undervisning, institution og klubvirksomhed. - at sikre, at ny bebyggelses udformning samt materialevalg tilpasses området. - at sikre at stier inden for området bibeholdes - at sikre at der udlægges parkeringsarealer inden for området. 2 Områdets afgrænsning, udstykning og zonestatus 2.1. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. Nr: 54-ao, 286-af samt del af 54-a, 54-e, 286-a, 7000-bm, 7000 co, 7000-fg Svendborg markjorde samt alle parceller, der udstykkes fra ovennævnte ejendomme efter xx xx xx Lokalplanområdet ligger i byzone. Denne lokalplan ændrer ikke på zoneforholdene i området. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1. Vejadgangen til området sker ad Graaesvej 5.2. Der udlægges arealer til parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal som vist på kortbilag 3. Der udlæggesareal til nye parkeringspladser umiddelbart øst for Simac og syd for Graaesvej, som anlægges i takt med behovet Der skal sikres en min. 4 m bred brandvej, som giver adgang for stigevogn til Simac s nordlige facade. Brandvejen skal befæstes med asfalt eller græsarmering, der kan tåle et 10 tons akseltryk. Der skal etableres nødvendig vendemulighed Øvrige parkeringsarealer befæstes med grus, asfalt eller græsarmering Eksisterende stier og forbindelser inden for området skal opretholdes, som vist på kortbilag Vinteroplæg af både og parkering af rute- og fragtbiler, campingvogne, mobilhomes er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 6. Lednings- og antenneforhold 6.1. Opsætning af antenner der relaterer til skolens specielle behov skal godkendes af byrådet. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige

15 7.2. Ny bebyggelse skal opføres indenfor det på kortbilag 3 viste byggefelt Ny bebyggelse kan opføres i maksimal 3½ etage. Dog kan enkeltelement, såsom trappetårn opføres i en større højde Ny bebyggelse - Graaesvej 25 - kan opføres i maksimal 2 etager. Der dispenseres i lokalplanen for bebyggelsens afstands- og højdebestemmelser i henhold til skel mod kolonihaver i nord 7.5. Bebyggelsesplan skal fremsendes til byrådets godkendelse Bebyggelsen på Graaesvej 25 kan nedrives for at give plads til ny vejadgang, forplads etc. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Bebyggelsens ydervægge skal opføres i røde teglsten når de har præg af hovedbygning, men partielle bygningsdele kan opføres i andre materialer og gives en udformning i nutidig arkitektur, der i form og dimensioner tilpasses den oprindelige bygningsmasse. Ny bebyggelse skal forsat være med til at understøtte kommandobroen beliggenhed på en bastion Atriumgården, som overdækker det sydlige gårdrum kan udføres med glasfacader. Der må kun anvendes ikke-farvet glas Tage på bygninger med facader i tegl skal ligeledes udføres i rød tegl med hældning svarende til den eksisterende bebyggelse. Enkeltelementer, som mindre tilbygninger, trappetårne, atriumgård etc. kan udføres med anden taghældning og materiale Der kan indrettes åben tagterrasse på taget over atriumgård med forbindelse til kantinen. 9. Ubebyggede arealer 9.1. Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse skal der etableres opholdsarealer i henhold til byggelovens bestemmelser. Atriumgården og evt. tagterrasser kan medregnes Området må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m uden godkendt terrænplan Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og der skal foreligge en godkendt belægning- og beplantningsplan Belysning af gang- og parkeringsarealer skal udføres som parkbelysning Skiltning og belysning Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes, når det første delområde er taget i brug, eller når byrå det kræver det Grundejerforeningens formål er at varetage drift og vedligeholdelse af private fælles veje, belysning og øvrige fælles anliggender Foreningens vedtægter skal godkendes af byrådet. Vedtægterne skal senest 2 måneder efter afholdelse af stiftende generalforsamling indsendes til byrådets godkendelse. 11. Forudsætning for i brugtagen Nybyggeri skal fjernvarmeforsynes i overensstemmelse med kommunens varmeplan Ny bebyggelse må ikke tages i brug før end de i 5 nævnte parkeringspladser og brandveje er etableret Forinden anlægsarbejde påbegyndes skal Svendborg & Omegnens Museum underettes. 12 Ophævelse af lokalplan Lokalplan nr ophæves i sin helhed ved denne lokalplans vedtagelse. 13

16 Lokalplanens retsvirkninger Efter offentliggørelse af den endelig vedtagne lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I lokalplanens redegørelse omkring varmeforsyning nævnes, at der i lokalplanområdet er tilslutningspligt til xxxxforsyning. Efter Planlovens 19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra lokalplanens bestemmelse om tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. 14

17 Kortbilag 1 - Matrikelforhold Grænse for lokalplanens område 54ao Matrikelnummer 15

18 Kortbilag 2 - eksisterende forhold Eksisterende bygninger Eksisterende skov P Eksisterende parkering Eksisterende stier 16

19 Kortbilag 3 - fremtidige forhold Lokalplangrænse Byggefeltgrænse P Parkeringsområder Stier 17

Forslag LOKALPLAN NR. 542. Tillæg nr. 5.25 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017. For et område ved Vindeby Pilevej

Forslag LOKALPLAN NR. 542. Tillæg nr. 5.25 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017. For et område ved Vindeby Pilevej Forslag LOKALPLAN NR. 542 Tillæg nr. 5.25 til Svendborg Kommuneplan 2005-2017 For et område ved Vindeby Pilevej Kultur og Planlægning - Plan og GIS - december 2009 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

LOKALPLAN NR

LOKALPLAN NR LOKALPLAN NR. 004.247 For et område ved Slotsvængevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning Planlægningssektionen juni 1992 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 523. Kommuneplantillæg nr. 5.29. For et boligområde mellem Myrehøjvej og Svendborg Sund

Forslag til LOKALPLAN NR. 523. Kommuneplantillæg nr. 5.29. For et boligområde mellem Myrehøjvej og Svendborg Sund Forslag til LOKALPLAN NR. 523 Kommuneplantillæg nr. 5.29 For et boligområde mellem Myrehøjvej og Svendborg Sund Kultur, Plan og Erhverv Plan og GIS August 2010 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Afgørelse vedrørende Lov om miljøvurdering af planer om programmer

Afgørelse vedrørende Lov om miljøvurdering af planer om programmer Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 334 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til offentligt formål, bl. Bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere