PLADS TIL PRIVATE MEDIER DANSKE MEDIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLADS TIL PRIVATE MEDIER DANSKE MEDIER"

Transkript

1 PLADS TIL PRIVATE

2 FRIT VALG AF I FREMTIDEN KRÆVER INDSATS NU Danske Medier om tilførslen af midler til statens medier: Danske Medier om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? Danske Medier om statens medier: Digitale platforme % Udgangspunktet%for%statens%mediers%virksomhed%skal%være:%Hvor%arbejder%de%private%medier%og%hvad%er% deres%muligheder.%hvor%er%de%nødvendige%medieopgaver,%som%de%ikke%løser%eller%kan%løse.%det%er%der,%statens% medier%kan%sætte%ind.%hver%enkelt%public%servicecprogram%skal%leve%op%til%lovens%og%kontraktens%bogstav. Danske%Medier%foreslår%nogle%helt%klare%og%enkle%regler%for,%hvad%statens%medier%kan%udbyde%på%% de%digitale%platforme: % Livestreaming%af%alle%egenproducerede%tvC%og%radioudsendelser % Digital%adgang%til%arkivet%med%egne%produktioner % Nyheder%med%lyd%og%billeder,%men%ikke%tekstnyheder%i%artikelform % TekstCtv%(så%længe,%det%er%aktuelt) % Interaktion%med%lyttere%og%seere%(Det%er%dog%problematisk,%at%DR%i%relation%til%egne%tvC%og% % særlig%facebook) Danske%private%medier%har%høj%kvalitet,%også%efter% international%målestok.%de%vinder%journalistiske%priser% og%designpriser%over%hele%verden%og%hører%til%dem,%der% bliver%regnet%med%i%international%sammenhæng. licensmidlerne%en%meget%omfattende%medievirksomhed.% DR%med%seks%tvCkanaler%og%mere%end%en%snes%radiokaC naler,%otte%regionale%tv%2cstationer%med%hver%sin%kanal,% Radio%24syv,%der%er%udliciteret,%og%endelig%TV%2/DanC og%reklamesalg. Også%statens%medier%har%høj%kvalitet%set%i%international% sammenhæng.%danske%medier%respekterer%dette%og%har% den%grundlæggende%holdning,%at%der%i%et%demokrati%som% det%danske%er%plads%til%statens%medier%med%public%serc vice%forpligtelser%side%om%side%med%frie%private%medier.% Det%er%et%realistisk%scenarie,%at%overhalingen%kan%ske% inden%for%syv%til%ti%år,%hvis%ikke%der%gribes%ind%nu.%til%den% tid%er%det%for%sent%at%rette%op%på%det. Konsekvenserne%for%de%frie%private%medier%vil%omgåC ende%have%tilbageslag%på%den%demokratiske%tilstand%i% samfundet,%og%det%hjælper%de%sociale%medier%ikke%på.% Samfundsdebatten%skal%foregå%på%mediebaserede,%proC fessionelle,%redigerede%platforme%for%at%få%sin%demokrac tiske%funktion. De%private%medier%er%udsat%for%en%udfordring%på%to% fronter,%idet%de%udenlandske%kommercielle%mastodonter% udhuler%annoncemarkedet%ved%at%udnytte%registrering%af% brug%og%brugere%til%målretning%af%annoncering,%samtidig% med%at%statens%medier%gør%det%umuligt%at%konkurrere%på% mediehusenes%kernekompetencer%inden%for%produktion% af%kvalitetsindhold%ved%at%producere%både%mainstream% og%nicheindhold%og%udbyde%det%gratis. Per Lyngby Danske Medier om statens tv-virksomhed Danske Medier om værdi- og markedstest Danske%Medier%mener,%at%den%reelle%public%serviceCtvCvirksomhed%kan%samles%på%færre%kanaler,%mens% underholdning%i%store%træk%kan%overlades%til%private%og%for%den%sags%skyld%tv%2/danmark,%der%overvejende% arbejder%på%kommercielle%præmisser. Danske%Medier%mener,%at%værdiC%og%markedstesten%skal%anvendes%progressivt,%dvs.%så%snart%en%aktivitet,%der% TVCnævnet,%og%det%skal%pålægges%nævnet%at%være%mere%monitorerende%og%initiativtagende. Balancen'skal'genskabes Men%netop%det%at%leve%side%om%side%kræver%balance.%Og% her%halter%det.%statens%medier%er%nu%med%fuld%fart%ved%at% overhale%de%private%medier%i%volumen%og%økonomi.%konc sekvenserne%heraf%vil%være%uoverskuelige.%kan%de,%der% styrer%et%demokratisk%land,%aktivt%lade%de%medier,%staten% selv%ejer%og%styrer,%tage%overmagten%i%medieudbuddet% % med%risiko%for,%at%de%bliver%altdominerende? Det%er%mediepolitikkens%opgave%at%sikre,%at%validiteten% og%diversiteten%i%den%aktuelle%nyhedsdækning%styrkes% ved%et%bredt%udbud%af%medier%og%ikke%ved%en%centralisec ring%omkring%de%statslige%medier.% Danske%Medier,%der%repræsenterer%de%private%medier%i% Danmark,%vil%med%denne%publikation%opfordre%til%handC ling,%før%det%er%for%sent.%allerede%ved%forhandlingerne% om%medieaftalen,%som%indledes%i%2014,%må%de%private% mediers%overlevelse%stå%centralt. Ebbe Dal Per$Lyngby $ Formand Ebbe$Dal$ Adm.$direktør Side%2%ud%af%16 Side%3%ud%af%16

3 STATENS MEDIEØKONOMI I OVERHALINGSBANEN DR har mange penge - DR har gennem de seneste år skabt en overordentlig komfortabel økonomi. Fra 2011 til 2012 er renteomkostningerne reduceret med næsten 75 pct, og de likvide beholdninger er mere end tidoblet. De%private%mediers%omsætning%er%på%ca.%14,6%mia.%kr.% Men%det%samlede%overskud%er%beskedent.%Staten%bidraC ger%med%ca.%450%mio.%kr.%i%direkte%mediestøtte,%særligt% til%dagbladene,%hvis%læsere%heller%ikke%skal%betale%25% procent%moms%af%deres%aviskøb,%men%tre%pct.%i%såkaldt% %lønsumsafgift. ved%licensopkrævning%hos%borgerne.%til%sammenligning% udgør%licensmidlerne%ca.%4,4%mia.%kr.% %et%beløb,%som%er% ti%gange%så%stort%som%den%direkte%mediestøtte. De%private%medier%ses%af%mange%folketingsmedlemmer% som%noget%selvfølgeligt.%der%er%kun%ringe%forståelse% for,%hvilken%reel%indvirkning%statens%medier%har%for%de% private%mediers%økonomi%og%lige%så%lidt%for,%at%statens% medier%med%deres%portaler%og%øvrige%foretagsomhed% på%net%og%mobil%skævvrider%mediemarkeder%som%f.eks.% kulturc,%techc,%sundhedsc%og%erhvervsområderne. Renteomkostninger MDKK Likvide beholdninger DR økonomi Alle'private'medietyper'er'truet DR%og%TV%2Cregionerne%er%overordentlig%økonomisk% velpostrede.%dr%har%således%af%licensmidlerne%opsparet% en%likviditet%på%godt%800%mio.%kr.%på%ganske%få%år.% Også%TV%2Cregionerne%har%store%ressourcer.%De%private% mediers%økonomiske%bæredygtighed%er%derimod%truet.% Det%gælder%ikke%kun%for%dagbladene,%som%mange%tror,% men%også%alle%øvrige%medier%inkl.%de%digitale.% De%private%medier,%som%har%et%fornuftigt%tal%på%bundlinC C te%tæring%efter%næring%og%gennemføre%besparelser,%eller% fordi%de%har%følt%sig%nødsaget%til%at%supplere%medieindc tjeningen%med%aktiviteter,%der%ligger%uden%for%mediec området.%stort%set%ingen%private%medier%udvider%deres% grundlæggende%omsætning%på%medier,%og%undtagelserne% er%i%lille%skala. Problemerne%skyldes%den%hastige%overgang%fra%anC noncering%i%trykte%medier%til%digitale%medier.%her%sker% prisdannelsen%på%en%helt%anden%måde,%og%markedet%er% stærkt%påvirket%af%udenlandske%virksomheder%primært% i%form%af%google%og%facebook,%hvilket%medfører%at%de% danske%trykte%medier%kun%genvinder%under%en%tiendedel% af%nedgangen%i%printannoncering%på%det%digitale%område. C salg%lader%sig%ikke%gøre%på%de%digitale%medier,%og%derfor% C ring%for%det%digitale%indhold.%% Lykkes%det%ikke%at%få%brugerne%til%at%betale%for%det%jourC nalistiske%indhold%på%de%digitale%medier,%vil%konsekvenc serne%være%drastiske,%da%der%dermed%ikke%i%en%digital% fremtid%vil%være%grobund%for%økonomisk%bæredygtige% kvalitetsmedier%på%det%private%mediemarked.%netop%derc for%står%spørgsmålet%om%drs%voksende%udbud%af%digitale% gratisnyheder%centralt%i%diskussionen%om%rimeligheden% af%de%statslige%mediers%ekspansion%på%net%og%mobil.% Statens'medier'på'vej'mod'overvægt efteråret%2012,%gav%statens%medier%158%mio.%kr.%mere% om%året.%kort%efter%fastfrøs%regeringen%støtten%til%private% medier%og%øgede%dagbladenes%lønsumsafgift.%desuden% gennemførtes%forskellige%love,%der%bl.a.%reducerer%det% offentliges%annoncering%i%private%medier,%og%som%samlet% ser%ud%til%at%få%en%negativ%virkning%for%de%private%medier% i%samme%størrelsesorden.%folketinget%har%dermed% forskudt%balancen%mellem%statens%medier%og%de%private% medier%med%over%300%mio.%kr.%i%2014. Siden%et%højdepunkt%i%2007%er%de%private%danske% %mediers%annonceindtægter%samlet%set%faldet%med%25%pct.% fra%ca.%12,4%mia.%kr.%til%ca.%9,2%mia.%kr.%%i%2012.%licensc midlerne%er%i%samme%periode%vokset%med%13%pct.%fra%3,7% mia.%kr.%til%de%nævnte%4,4%mia.%kr.%det%relative%økonoc miske%styrkeforhold%er%på%femcseks%år%ændret%36%pct.%i% statens%mediers%favør.%i%den%sammenhæng%er%det%også% en%stor%faktor,%at%google%og%facebook%uden%at%levere%en% eneste%linje%redaktionelt%stof%indkasserer%over%halvdelen% af%de%digitale%annonceindtægter%i%danmark,%mere%end%% to%mia.%kr.% Statens'medier'har'overtaget'på'Bornholm På Bornholm er dagbladet Bornholms Tidende med ugeavisen Rytterknægten og bladets website den lokale private medievirksomhed. Der er tilsammen 53 medarbejdere, heraf 16 på redaktionen, hvilket er et fald på tre medarbejdere siden Den regionale TV 2-station, TV Bornholm, har ca. 85 medarbejdere, heraf 65 redaktionelle, og modtog i ,5 mio. kr. i licens. DR har en regional radiostation på øen, der har omkring 22 redaktionelle medarbejdere. Side%4%ud%af%16 Side%5%ud%af%16

4 Denne%svækkelse%af%de%private%medier%øger%kun%% hastigheden,%hvormed%statens%medier%vinder%terræn.% DR%argumenterer%ofte%for,%at%det%ikke%er%DR,%som%er% de%private%mediers%udfordring,%men%at%det%i%stedet%er% Google%og%Facebook,%som%gør%stort%indhug%i%den%annonC ceomsætning,%der%tidligere%blev%brugt%til%at%producere% professionel%journalistik%i%de%private%medier.%% Sandheden%er,%at%der%er%tale%om%en%dobbelt%front%mod% de%private%medier,%idet%de%udenlandske%kommercielle% mastodonter%udhuler%annoncemarkedet%ved%at%udnytte% registrering%af%brug%og%brugere%til%målretning%af%annonc cering,%samtidig%med%at%statens%medier%ved%at%producere% både%mainstream%og%nicheindhold%og%udbyde%det%gratis% gør%det%umuligt%at%konkurrere%på%mec diehusenes%kernekompetencer%inden%for% produktion%af%kvalitetsindhold. Behov'for'en'holdningsændring'' på'christiansborg Hvis%det%tænksomme%folketingsmedlem% blev%tvunget%til%at%vælge,%om%der%kun% skulle%være%enten%statsejede%eller%privatejede%medier,% vil%svaret%i%et%demokrati%ubetinget%være% privatejede.% Som%det%fremgår%ovenfor,%er%problemstillingen%mere% realistisk,%end%man%for%bare%få%år%siden%kunne%tro. Den%går%derimod%ud%på%at%standse%den%favorisering,%som% statens%egne%medier,%dr%og%de%regionale%tv%2cstatioc ner%får%gennem%en%stadig%stigende%tilførsel%af%penge%på% et%tidspunkt,%hvor%alle%andre%må%spare.%og%at%standse% ligegyldigheden%over%for,%at%statens%medier%i% %ufrivilligt,% men%effektivt% %kompagniskab%med%google,%facebook% og%andre%udenlandske%aktører%er%med%til%at%presse%de% private%danske%medier%til%nedskæringer%og%faldende% kvalitet,%udtynding%af%indholdet%og%i%sidste%ende%lukning.% Samt%at%standse%statens%mediers%udvidelse%med%form% og%indhold,%som%udsætter%de%%private%medier%for%ulige% konkurrence. Tilførslen'af'midler'til'statens'medier: Licensfinansieringen af statens medier bør reduceres til niveau 2010 og derefter udvikles, så det procentuelle styrkeforhold mellem de licensfinansierede medier og de private medier fastholdes uændret. Statens'mediers'licensindtægter'vil'snart'overhale'de'private'mediers'indtægter Hvis licensfinansieringen af DR og de regionale TV 2-stationer fortsætter som hidtil, vil licensen allerede i 2020 overhale værdien af alle danske private mediers omsætning. Men det kan ske før, for reklameindtægterne falder hastigt, og medierne mister store reklameindtægter til især Google og Facebook, der i modsætning til medierne ikke bidrager med nogen nyheds- eller anden journalistisk produktion. Erkendelsen%af%de%private%mediers%umistelighed%som%en% grundforudsætning%for%et%oplyst%demokrati%er%nødt%til%at% blive%styrende%for%folketingets%adfærd%på%medieområc det.%der%er%presserende%behov%for%en%holdningsændring.% medier.% Side%6%ud%af%16 Side%7%ud%af%16

5 PUBLIC SERVICE TIL REVISION DR sender udenlandsk tv En tilfældig torsdag, 7. november 2013, bestod næsten to tredjedele af DR1s programtilbud af udenlandsk underholdning. (Kilde: DRs programoversigt) Statens%medier%er%etableret%for%at%sikre%kvalitetsradio% og%ctv%til%befolkningen.%folketinget%er%endda%så%sikker% på,%at%det%er%i%befolkningens%interesse,%at%det%med% medieskatten%(der%omfatter%licensen)%påtvinger%folk%at% betale%til%statens%medier,%hvis%de%overhovedet%vil%have% internetadgang. Hverken%EUCdirektiver%eller%RadioC%og%fjernsynsloven% C res%som%public%service.% DR1 torsdag 7. november 2013 Dansk underholdning (9%) Dansk non-underholdning (20%) Udenlandsk underholdning (62%) Udenlandsk non-underholdning (9%) Loven%maler%med%meget%bred%pensel,%men%man%behøver% kun%læse%lovens%ord%en%gang%for%at%se,%at%der%er%en%betyc delig%diskrepans%mellem%de%høje%og%idealistiske%mål,%der% er%sat,%og%den%måde%loven%eksekveres%på. I%DRs%public%servicekontrakt,%der%supplerer%loven,%er% DR%skal%opfylde,%med%overskrifterne:%Styrke$borgernes$ handleevne$i$et$demokratisk$samfund>$samle$og$spejle$ Danmark>$Stimulere$kultur$og$sprog>$Fremme$viden$ og$forståelse.$de%private%medier%har%imidlertid%svært% opfylder%disse%fem%formål. For%de%regionale%TV%2Cstationers%vedkommende%er% nyhedsformidb ling,$oplysning,$underholdning,$adgang$til$væsentlig$ samfundsinformation$og$debat. TV%2/Danmark%skal%indeholde%et% bredt$udbud$af$ programmer$omfattende$nyhedsformidling,$sport,$ oplysning,$kunst,$kultur$og$underholdning Den samlede public servicevirksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informationsog ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. Desuden%slås%det%på%forskellig%måde%fast,% alle%tænkelige%platforme. En%vigtig%observation%er,%at%hverken%loven% eller%public%serviceckontrakterne,%der% tilsammen%repræsenterer%et%dybt%indgreb%i%de%private% mediers%markedsmæssige%muligheder,%overhovedet% nævner%disse%med%en%linje.%men%det%er%dog%i%forholdet%til% mulighed%for%i%offentlighedens%interesse%at%korrigere% for%markedsfejl%i%de%private%mediers%udbud.%efter%at% have%medvirket%til%at%begrænse%de%private%mediers% service%som%at%kompensere%for%de%private%mediers%svækc kede%position! Nye'tvBvaner'skaber'ændrede'vilkår'og'nye' 'muligheder'for'public'servicebtv Udviklingen%går%hurtigt%i%medieverdenen.%I%den%tid,%der% er%gået%siden%danske%medier%først%på%året%i%2013%skrev% Over%The%Top%(OTT)%tjenester%brudt%igennem%med% stormende%succes.%der%er%meget%stor%sandsynlighed%for,% sender,%vil%blive%reduceret%ganske%voldsomt%over%en%kort% årrække.%ifølge%drs%egne%opgørelser%udgør%tvcsening% via%internettet%allerede%nu%12%pct.%af%det%samlede%tidsc skærpes.% Statens'medieproduktion:'' Hvor'skal'den'sætte'ind? - Udgangspunktet for statens mediers virksomhed skal være: Hvor arbejder de private medier og hvad er deres muligheder. Hvor er de nødvendige medieopgaver, som de ikke løser eller kan løse. Det er der, statens medier kan sætte ind. - Hver enkelt public service-program skal leve op til lovens og kontraktens bogstav. Et%DR%eller%en%regional%TV2Cstations%udbud%af%produkC tioner%kan%over%for%den%del%af%publikum,%der%er%ophørt% C menhængende%hele. Det%fører%til,%at%det%enkelte%program%fremover%vil%skulle% stå%for%en%kritisk%vurdering%af%public%servicecindholdet.% Uden%et%egentligt%indhold%i%retning%af%nyhedsC%og%anden% videnc%og%kulturformidling%efter%nærmere%retningslinjer,% der%ikke%behøver%være%meget%anderledes%end%dem,%der% indgår%i%den%nuværende%lov%og%public%serviceckontrakt,% vil%programmet%ikke%skulle%produceres. Side%8%ud%af%16 Side%9%ud%af%16

6 FØRST RADIO OG TV, NU GÆLDER DET NET OG MOBIL I%en%nyvurdering%af%public%service%bør%der%for%det%første% tages%udgangspunkt%i,%hvilken%programvirksomhed,% der%ikke%vil%komme%på%markedet%uden%statens%indsats.% For%det%andet%vil%selvvalg%af%tvCforbrug%med%lynets%hast% Da%det%generelt%må%være%ønskeligt,%at%danskerne%forholC der%sig%aktivt%til%deres%medieforbrug,%bør%der%ikke%være% noget,%der%holder%folketinget%tilbage%med%hensyn%til%at% forcere%udviklingen%i%retning%af%selvvalg.%hvert%enkelt% program%kommer%til%at%skulle%retfærdiggøres%ud%fra%en% C ring%af,%hvad%staten%skal%stå%for%på%mediemarkedetd%for% når%det%kommer%til%stykket,%er%statens%medier,%undtagen% en%væsentlig%del%af%den%danske%tvcproduktion,%kulturc produktionen%og%radiovirksomheden%på%dr%p1,%p2%og% P4%samt%Radio24syv,%skabt%i%ren%konkurrence%til%de% private%medier.%man%kan%endda%overveje,%om%et%bortfald% af%tv%2cregionerne%vil%resultere%i%et%privat%tvcudbud,%nu,% hvor%produktionsomkostningerne%på%tv%er%faldet%stærkt. På%grund%af%politiske%dispositioner%fra%1920 erne%til% 1980 erne%har%dr%og%senere%tv%2csystemet%kunnet% skabe%et%næstencmonopol%på%radioc%og%tvcområdet.% Baggrunden%var%oprindelig%knaphed%på%kanaler%og% ønsket%om%at%tilvejebringe%oplysende%og%underholdende% radioc%og%tvcudsendelser%på%et%niveau,%som%ikke%ville% 25%år%efter%monopolbruddet%har%de%private%radioC%og% tvcstationer%kun%med%stor%møje%kunnet%tilkæmpe%sig%en% mindre%plads%på%markedet,%fordi%alle%bestræbelser%også% i%den%populære%genre%mødes%med%direkte%og%målrettet% konkurrence%fra%statens%medier. DR'driver'op'mod'100'websites DR drev i september websites, hvoraf de fleste kan siges at ligge i forlængelse af tv- og radioproduktionen, men 15 var helt selvstændige sites, herunder flere om mad og motion samt et børnesite alle i klar konkurrence med private tilsvarende sites.. På%net%og%mobil%er%der%ingen%tilsvarende%hensyn,%som% kan%begrunde%statens%mediers%tilstedeværelse.%internetc tet%har%ingen%knaphed%på%kanaler%og%bugner%af%private% tilbud%også%inden%for%nyheder%og%underholdning,%og%der% er%intet%af%statens%mediers%indhold%på%net%og%mobil,%som% ikke%kan%matches%af%de%private%medier.%men%mens%det%er% så%godt%som%umuligt%at%gøre%op%med%statens%snart%90%års% favorisering%af%egne%traditionelle%medier%som%først%radio% og%senere%tv,%er%der%endnu%håb%for%de%private%medier%på% net%og%mobil. Men%det%skal%gå%stærkt.%Hvis%de%private%medier%skal% bidrage%til%mangfoldigheden%og%kvaliteten%og%have%en% rolle%i%demokratiet%i%danmark,%er%det%afgørende,%at% holdningen%hos%politikerne%ændres,%så%net%og%mobil%ikke% også%bliver%statens%suveræne%domæne. En'gøgeunge'på'nettet Statens%medier%har%indtaget%gøgeungens%rolle%på%interC nettet.%der%er%betydelig%risiko%for,%at%de%private%medier% vil%blive%presset%ud%af%reden%i%løbet%af%de%nærmeste%år,% ligesom%det%er%sket%på%radio%og%tv. DR%og%TV%2Cregionerne%udnytter%i%høj%grad%de%private% mediers%stof%som%grundlag%for%deres%egen%virksomhed.% Forskningsrapporter%viser,%at%langt%størsteparten%af% den%journalistiske%nyhedsproduktion%frembringes%af%de% private%medier.% DRs%og%TV%2Cregionernes%brug%af%de%private%mediers% indhold%har%altid%generet%de%private%medier.%men%netop% nu%er%det%mere%skæbnesvangert%end%tidligere,%fordi%de% indhold%på%net%og%mobil.%hvis%statens%medier%ødelægger% de%private%mediers%muligheder%for%betaling,%fordi%de% gratis%til%lyttere,%seere%og%brugere,%bliver%de%private%mec diers%nødvendige%digitale%forretningsmodel%umulig. Argumentet%om,%at%det%er%Facebook%og%Google,%der%er% de%private%mediers%reelle%problem,%holder%ikke.%disse% tjenester%producerer%ikke%redaktionelt%indhold,%men% kan%under%de%rigtige%forhold%bruges%til%at%distribuere%de% private%mediers%indhold,%som%der%kan%kræves%betaling% for.%men%så%længe%de%statslige%medier%gratis%udbyder% præcis%samme%type%indhold,%har%det%vist%sig%mere%end% Side%10%ud%af%16 Side%11%ud%af%16

7 DE PRIVATE TV-STATIONERS UDBUD BEGRÆNSES AF STATENS MEDIEVIRKSOMHED vanskeligt%at%drive%kommerciel%mediec virksomhed%på%de%digitale%platforme. I%Tyskland%har%staten%taget%hånd%om%pubC lic%service%på%net%og%mobil.%den%tyske%stat% har%slået%fast,%at%public%service%handler% om%radio%og%tv,%hvorfor%selvstændig%netc%og%mobilaktivic tet%ikke%er%et%sidestillet%public%serviceområde.%på%digitale% platforme%kan%private%medier%uden%vanskeligheder%levec re%en%effektiv%forsyning%af%nyheder%og%underholdning,%så% der%behøver%staten%ikke%levere% %bortset%fra,%at%borgerne% bør%kunne%opleve%tvc%og%radioudsendelserne%tidsmæsc sigt%forskudt%på%nettet. Danske%Medier%appellerer%til%Folketinget%om%at%indføre% enkle%regler%for%statens%mediers%tilstedeværelse%på%net% og%mobil. Statens'medier'på'de'digitale'platforme Danske Medier foreslår nogle helt klare og enkle regler for, hvad statens medier kan udbyde på de digitale platforme: Livestreaming af alle egenproducerede tv- og radioudsendelser Digital adgang til arkivet med egne produktioner Nyheder med lyd og billeder, men ikke tekstnyheder i artikelform Tekst-tv (så længe, det er aktuelt) Interaktion med lyttere og seere (Det er dog problematisk, at DR i relation til egne tv- og radioproduktioner konsekvent flytter denne interaktion til udenlandske kommercielle platforme, særlig Facebook). DRs%og%de%regionale%TV%2Cstationers%voksende%tvCudbud% skader%private%tvcstationers%mulighed%for%at%få%seere%% nok%til%at%opretholde%det%reklamesalg,%der%skal%til%for% hele%seks%tvckanaler,%det%samme%har%tv%2/danmark,%og% TV%2Cregionerne%sender%24%timer%i%døgnet.%DRs%vokseC værk%kan%ikke%forklares%med%public%servicecargumenter,% Statens'tvBvirksomhed Danske Medier mener, at den reelle public service-tv-virksomhed kan samles på færre kanaler, mens underholdning i store træk kan overlades til private og for den sags skyld TV 2/Danmark, der overvejende arbejder på kommercielle præmisser Lever'DR3'op'til'public'serviceBopgaven? DR3%er%introduceret%i%2013%for%at%trække%yngre%danskere% til%drs%public%service%virksomhed.%der%er%public%service% på%dr3ckanalen,%men%den%umiddelbare%sammenc sætning%af%udsendelserne%et%halvt%år%efter,%at%kanalen% begyndte,%tyder%ikke%på,%at%dr%3%adskiller%sig%meget%fra% det%kommercielle%tvctilbud%på%markedet. Fordeling af sendte minutter DR3%når% %mennesker,%som%DR%ellers%ikke%ville% have%nået,%men%det%sker%overvejende%ved%hjælp%af% udsendelser,%som%ikke%er%dansk%public%service,%men%blot% udsendelse%af%udenlandsk%mainstream%underholdning. Danmark (28%) Kilde: Gallup/TVmeter. Periode uge Europa (16%) Amerika/andet (56%) DR3 domineres af udenlandsk stof Kun lidt over en fjerdedel af tiden på DR3 går med danske programmer, og mere end halvdelen af tiden sendes amerikansk tv. Side%12%ud%af%16 Side%13%ud%af%16

8 VÆRDI- OG MARKEDSTESTEN BLIVER IKKE TAGET ALVORLIGT Som%følge%af%EUs%direktiv%om%statsstøttereglernes% anvendelse%på%public%service%er%der%i%radioc%og%fjernsynsc loven%indført%en%såkaldt%værdic%og%markedstest.% Testens%idé%er,%at%alle%større%nye%aktiviteter%fra%DR%og%de% regionale%tv%2cstationer%forud%for%iværksættelsen%skal% gennemgå%en%test,%der%skal%vise,%at%det%nye%tiltag%vil%have% merværdi%for%brugerne%og%ikke%er%konkurrenceforvric dende. Men%testen%har%næsten%ikke%været%brugt.%De%nye%tvCkaC naler,%bl.a.%dr%3,%er%f.eks.%ikke%blevet%markedstestet,% selvom%de%spiller%en%stor%rolle%for%trængslen%på%markec det,%jf.%ovenfor.% I%den%sammenhæng%er%det%naturligvis%et%problem,%at% DR%efter%loven%skal%anmelde%sig%selv.%Denne%ret%bør% overgives%til%radioc%og%tvcnævnet%og%offentligheden,%så% konkurrenterne%også%kan%forlange%en%test. VærdiC%og%markedstesten%er%et%udmærket%instrument%og% er%nødvendig.%den%skal%tages%alvorlig%og%gennemføres% forud%for%både%større%og%mindre%tiltag. De%private%medier%deltager%gerne%i%konkurrencen%om% mediebrugernes%opmærksomhed%på%almindelige%vilkår.% Men%det%er%ikke%almindelige%vilkår,%når%DR%i%årevis%har% produceret%kommercielt%tv%uden%reklamer,%kommerciel% radio%uden%reklamer%og%nu%i%lighed%med%tv2cregionerc ne%producerer%kommercielt%net%og%mobilindhold%uden% reklamer.%det%er%en%uholdbar%situation%i%et%land,%hvor% der%ellers%er%bred%politisk%enighed%i%folketinget%om%at% sikre%mangfoldighed%og%kvalitet%i%medieudbuddet% %og% dermed%frit%valg%af%medier%for%brugerne. Danske'Mediers'forslag'til'forbedring'af' 'markedstesten Danske%Medier%mener,%at%statens%medier%løbende%skal% forelægge%radioc%og%tvcnævnet%udviklingsplaner%for% nye%eller%betydeligt%justerede%tjenester,%så%en%%eventuel% beslutning%om%gennemførelse%af%værdic%og%markedsc påvirkningstest%kan%træffes%i%nævnet%før%gennemførelse.% Igangsættelse%af%tjenesterne%må%ikke%kunne%ske,%før% en%godkendelse%fra%radioc%og%tvcnævnet%er%indhentet.% Bagatelgrænsen%for,%hvad%der%skal%værdiC%og%markedsteC stes,%skal%sænkes%betydeligt%i%forhold%til%i%dag. RadioC%og%tvCnævnet%skal%være%ansvarligt%for%gennemC førelse%af%begge%testformer.%resultatet%af%en%værditest% skal%i%særlige%tilfælde%kunne%prioriteres%over%resultatet% af%markedspåvirkningstesten. Værditesten%skal%gennemføres%af%nævnet%selv.%Nævnet% hører%forbrugerc%og%konkurrencestyrelsen,%om%der%ses% markedsmæssigt%behov%for%en%markedstest.%i%givet%fald% gennemføres%denne%af%forbrugerc%og%konkurrencestyc relsen%med%ansvar%overfor%radioc%og%tvcnævnet.% Såvel%værditest%som%markedspåvirkningstest%skal%i%ofC fentlig%høring%efter%beslutning%om%gennemførelse,%men% før%igangsætning%af%test,%samt%efter%at%testresultaterne% foreligger.%såfremt%der%gennemføres%både%værditest%og% markedspåvirkningstest,%skal%sidstnævnte%foreligge,% og%høring%herom%gennemføres,%inden%nævnet%træffer% endelig%beslutning%om%værditestens%resultat. Eventuelle%omkostninger%til%værdiC%og%markedstest% afholdes%af%det%pågældende%statslige%medie. Forslag'til'værdiB'og'markedstest' Danske Medier mener, at værdi- og markedstesten skal anvendes progressivt, dvs. så snart en aktivitet, der kan have indflydelse på private medier, iværksættes. Statens medier skal have anmeldelsespligt til Radio- og tv-nævnet, og det skal pålægges nævnet at være mere monitorerende og initiativtagende. 1. Public service-institutionen ansøger Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at gennemføre en ny aktivitet. 2. Radio- og tv-nævnet indhenter forhåndstilkendegivelse fra Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. 3. Under forudsætning af en positiv tilkendegivelse jf. 2 beslutter Radio- og tv-nævnet at gennemføre en test. 4. Radio- og tv-nævnet beder Forbruger- og Konkurrencestyrelsen foretage markedspåvirkningstesten. 5. Radio- og tv-nævnets oplæg vedr. værditest og Forbruger- og Konkurrencestyrelsens oplæg vedr. markedspåvirkningstest sendes i offentlig høring. 6. Efter høringen gennemføres testene. 7. Når markedspåvirkningstesten er færdig, sendes den i offentlig høring. 8. Efter høringen foretager Radio- og tv-nævnet en foreløbig konklusion på testene. 9. Den foreløbige konklusion sendes i høring. 10. Radio- og tv-nævnet konkluderer endeligt. Side%14%ud%af%16 Side%15%ud%af%16

9 KAN ET DEMOKRATI LEVE MED, AT STATENS EGNE ER ALTDOMINERENDE PÅ MEDIEMARKEDET? Det bliver virkelighed, hvis det politiske flertal ikke griber ind. Fortsætter udviklingen uændret, vil de statslige medier om få år overhale de private medier i volumen og omfang. Det er derfor nu, der skal handles, hvis der fortsat skal være et mangfoldigt medieudbud af private dansksprogede medier. Danske Medier præsenterer i denne publikation en række forslag til, hvordan balancen mellem private og statslige medier kan sikres, så der fremover både vil være plads til de private og statslige medier. SKINDERGADE KØBENHAVN K TEL

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i butikker I det følgende værditestes tjenesten Skærme i butikker. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt at den

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden Udbudt antal tilladelser i Region Hovedstaden: 1 Oversigt over tilladelseshavere i forhold til emner, målgruppe, geografi og skønhedskriterier (som angivet i ansøgningerne) Bemærk at nr. 1-5 i kolonnen

Læs mere

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer I det følgende værditestes tjenesten Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer. I Indledningen

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Romantica har siden lanceringen haft en markant og vedvarende lytterfremgang hos lytterne og var i maj endda mere aflyttet end DR P3.

Romantica har siden lanceringen haft en markant og vedvarende lytterfremgang hos lytterne og var i maj endda mere aflyttet end DR P3. Radio- og TV-nævnet Mediesekretariatet Vognmagergade 10,1 1120 København K København den 12. juli 2004. Programplan for Sky Radios magasinprogrammer pr. 1. august 2004 Hermed fremsendes programplan for

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Bilag 4 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum

Bilag 4 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Bilag 4 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i kommercielle, frit tilgængelige sammenhænge I det følgende værditestes tjenesten Skærme i kommercielle, frit tilgængelige sammenhænge. I

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

NOTAT. 14. marts 2008

NOTAT. 14. marts 2008 NOTAT 14. marts 2008 Svar på Kommissionens høring om evt. revision af Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed 1. Generelt Indledningsvis

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd 9. september 2011 v/ Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Agenda DR og mediemarkedet anno 2011 Tre tendenser Status DR

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 24 5 KBH. K WWW.KUM.DK Medieudspil_omslag3.indd Medieudspil_omslag3.indd Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 57 Offentligt MEDIER TIL TIDEN FLERE MULIGHEDER, MERE

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

Høringssvar om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet

Høringssvar om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet Public Service Udvalget medi@kulturstyrelsen.dk Høringssvar om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet 18. maj 2015 Danske Medier takker for, at Public Service Udvalget

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Fremtidens public service

Fremtidens public service Fremtidens public service 10 DI-anbefalinger AUGUST 2017 Fremtidens Public Service 1 Fremtidens public service Det nuværende medieforlig udløber i 2018, og forberedelserne til et nyt medieforlig er i fuld

Læs mere

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte 16. maj 2011 Henning Dyremose Formand for Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte Program for høringen Kl. 10.00-10.20 Velkomst Kl. 10.20-11.30

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte

22 dec 11 Notat. Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte 22 dec 11 Notat Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. rapporten Demokratistøtte Fremtidens mediestøtte Dansk Journalistforbund (DJ) har været repræsenteret direkte med forbundets formand Mogens

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 203 Offentligt

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 203 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 203 Offentligt Side 1 Til Kulturminister Bertel Haarder 27.9.2016 Kulturministeren har bedt TV 2 Regionerne kommentere Danske Mediers rapport

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag..

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag.. MEDIASALG 2013 Agenda Giv inspiration til din salgshverdag.. 1. Kort status på mediamarkedet 2. Challenger sales en anden måde at sælge på 3. Kvalificeret salg forstå din kunde & dens udfordringer 4. Få

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR...

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR... FAKTA om DR DR TV, DR Radio og Nye Medier flyttede i 2006-2008 til det nye kultur- og multimediehus DR Byen i Ørestad, hvor DR i 2009 også har åbnet landets største koncertsal. INDHOLD DR - TÆT PÅ DANSKERNE...

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Danske Medier. Formandens mundtlige beretning for 2015

Danske Medier. Formandens mundtlige beretning for 2015 Danske Medier Formandens mundtlige beretning for 2015 Danske Mediers generalforsamling Tirsdag 10. maj 2016 1 Det år, som er gået i Danske Medier, er vel det første efter fusionen, man kan kalde et normalår.

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Indledning Dansk public service-radio og -tv udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014 NOTAT 9. oktober 2012 Medieaftale for 2012-2014 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser 2 Hovedresultater De landsdækkende medier har flest brugere De landsdækkende og de landsdækkende medier har hver over 3 mio. brugere om måneden. De regionale har tilsammen 1,5 mio. brugere om måneden.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 16. juni 2011 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed November 2000 RB B203/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere