Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013"

Transkript

1 2014 Den lovpligtige redegørelse Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

2 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december 2014 havde 24 fuldtidsåbne filialer, fire deltidsåbne filialer, fire erhvervscentre og 392 medarbejdere. Banken er i sin nuværende form resultatet af en fusion i 2011 mellem de 16 andelskasser i Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA), SDA og Danske Andelskassers Bank, der var ejet af andelskasserne i SDA. Danske Andelskassers Bank har derfor rødder tilbage til stiftelsen af den første andelskasse i 1915, og banken bygger stadig på værdier og tanker, der kan trækkes tilbage hertil. 1. Overordnet politik side 4 2. Forretning side 6 3. Medarbejdere side 9 4. Kunder side Lokalsamfundet side Klima og miljø side 15 Det skal understreges, at mange af elementerne er nært sammenhængende eksempelvis er kompetente og engagerede medarbejdere en forudsætning for gode løsninger for kunderne, hvilket medvirker til en positiv forretningsmæssig udvikling for banken såvel som en positiv udvikling for lokalsamfundene. Det betyder også, at socialt ansvar og engagement i lokalsamfundene har været en del af Danske Andelskassers Banks virksomhedsdrift i 100 år. Gennem alle årene har det været en del af bankens opgave og af dens selvforståelse, men i takt med at samfundsansvar er blevet underlagt lovgivningsmæssige rammer, har Danske Andelskassers Bank nedskrevet principperne i en CSR-politik og rapporterer hvert år på området i forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsrapport. Banken har på nuværende tidspunkt ikke fundet det værdiskabende at tilslutte sig standarder eller principper for samfundsansvar. Politikken og rapporterne fra og med 2009 kan ses på Danske Andelskassers Banks investorsider: Denne rapport er i lighed med de foregående rapporter struktureret med udgangspunkt i politikken og således som følger: Forankring i banken Som en følge af den store rolle, lokalsamfundene og engagementet heri spiller for Danske Andelskassers Bank, nedsatte bestyrelsen i 2012 et Lokalstrategiudvalg, der skulle sikre den størst mulige effekt af bankens engagement i lokalområderne samt fastslå og forankre, hvad det vil sige at være lokal i Danske Andelskassers Bank. I anerkendelse af det lokale engagements store andel i bankens samfundsansvar udvidede bestyrelsen i 2013 Lokalstrategiudvalgets kommissorium til at omfatte bæredygtighed i bred forstand. Ud over de bestyrelsesmedlemmer, der udgør Lokalstrategiudvalget Bæredygtighed, deltager også repræsentanter fra bankens direktion, bankens salgsfunktion og bankens kommunikationsafdeling i udvalgets møder, hvilket er medvirkende til at sikre en forankring i bankens aktiviteter og øvrige organisation. 2 CSR-rapport 2014

3 Bankens CSR-politik og principperne i den ses, som nævnt ovenfor, som en integreret del af Danske Andelskassers Bank. Derfor vurderes en særlig, formaliseret forankring af CSR-principper hos medarbejderne ikke som nødvendig. Særligt om menneskerettigheder og klimapåvirkning Folketinget vedtog i juni 2012 en ændring af Årsregnskabsloven, der betyder, at virksomheder udtrykkeligt skal tage stilling til menneskerettigheder og klimapåvirkning, uanset om elementerne indgår i virksomhedens politik for samfundsansvar. Danske Andelskassers Bank har siden udfærdigelsen af den første CSR-politik men også inden da haft det grundlæggende princip, at menneskerettigheder naturligvis skal respekteres, og at banken skal søge at reducere klimapåvirkningen mest muligt uden at dette har indgået som en del af bankens forretningsmæssige strategi. Da banken primært opererer i Danmark, samarbejder med danske samarbejdspartnere og investerer i danske samarbejdspartnere, har banken ikke prioriteret indsatser i forhold til overholdelse af menneskerettigheder i Banken har ikke en særskilt politik for menneskerettigheder, men er naturligvis til stadighed opmærksom på området. Banken er også opmærksom på klima- og miljøområdet, og dette indgår særligt i overvejelserne på IT-området, hvor nye løsninger giver muligheder for at spare eksempelvis papir, brændstof, el og penge. Jf. bankens CSRpolitik skal banken sikre, at energibesparende og miljøvenlige løsninger anvendes og udnyttes i videst muligt omfang samt arbejde for, at kunderne får det optimale udbytte af mulighederne på området. Overordnet blik på 2014 Danske Andelskassers Bank er opstået i lokalsamfund, der primært ligger uden for de større byer i Jylland og på Fyn, og det er også her, banken fortsat er beliggende og har sit virke. Disse områder er de senere år blevet udfordret i en grad, så nogle betegner dem som Udkantsdanmark, men dette er efter bankens opfattelse en grov underkendelse af områdernes værdi. Banken er således af den overbevisning, at når der skabes en positiv udvikling for lokalsamfundene, bliver der skabt en positiv udvikling for bankens kunder, som igen skaber en positiv udvikling for banken og dermed for bankens aktionærer. Danske Andelskassers Bank har derfor i årets løb fortsat været dybt engageret i sine lokalområder og desuden igangsat nye tiltag og indsatser. Dette er i tråd med bankens ambitioner for arbejdet med samfundsansvar i 2014, som beskrevet i den Lovpligtige redegørelse for samfundsansvar 2013: Hovedfokus vil i 2014 være på at sikre en positiv udvikling for bankens lokalsamfund, og det er Danske Andelskassers Banks forventning, at der vil blive igangsat forskellige initiativer for at tydeliggøre værdien af disse områder. 3 CSR-rapport 2014

4 1.0 Overordnet politik Antal aktionærer Tilmeldte til aktionærmøder Modtagere af aktionærblad Danske Andelskassers Bank er et dansk pengeinstitut, der er opstået på baggrund af et engagement i lokalområder uden for de større byer og derfor har et særligt ansvar i forhold til sådanne områder. Det betyder, at banken overordnet har et ansvar for at arbejde for en langsigtet positiv udvikling i de lokalsamfund, banken er en del af, og det stiller krav til Danske Andelskassers Bank på en lang række af de områder, der indgår i bankens CSR-politik og i denne redegørelse: Banken skal drive en forretning, der giver grundlag for langsigtet tilstedeværelse i lokalsamfundene Bankens medarbejdere skal være kompetente og engagerede, så der sikres værdiskabende rådgivning Bankens kunder skal have løsninger, der skaber værdi for dem Banken skal støtte initiativer og aktiviteter i lokalsamfundene Banken skal handle således, at kommende generationer sikres de samme muligheder som den nuværende. det er bankens forventning, at det samme er gældende for bankens underleverandører og samarbejdspartnere, da disse i al væsentlighed også er hjemmehørende i Danmark. Som beskrevet under afsnittet Forretning prioriterer Danske Andelskassers Bank derfor ikke pr. nuværende at afdække leverandørkæden bag bankens egne leverandører. Danske Andelskassers Bank har igennem hele 2014 haft fortsat fokus på at sikre en stabil og økonomisk udvikling til gavn for aktionærer, lokalsamfund, kunder og banken. Det kan konstateres, at banken i et vist omfang er lykkedes med dette, idet banken kommer ud af 2014 med et acceptabelt resultat i form af et mindre overskud og en pæn solvensoverdækning. At være tilgængelig for kunderne i lokalsamfundet har i størstedelen af bankens 100-årige historie været ensbetydende med at være fysisk til stede i form af mange små, lokale filialer. Imidlertid har de senere års finanskrise og den generelle samfundsudvikling medført, at det har været nødvendigt at anskue dette med nye øjne, hvis man som bank fortsat vil spille en vigtig rolle lokalt. Som en del af dansk kultur og danske værdier betragter Danske Andelskassers Bank det som naturligt at overholde menneskerettigheder og gældende lovgivning, og Banken har derfor i 2014 måttet træffe nogle svære valg såsom frasalg af en enkelt filial, Holstebro-filialen, som blev overtaget af Spar Nord Bank, og sammenlægninger 4 CSR-rapport 2014

5 af andre filialer med henblik på at sikre banken en rentabel udvikling. Hertil kommer de senere års øgede krav til rådgivernes viden og ekspertise, som betyder, at det er blevet nødvendigt med større enheder, hvor der er fleksibilitet i forhold til eksempelvis kurser samt mulighed for sparring til gavn for både medarbejderne og kunderne. Så selv om udviklingen har betydet, at banken i nogle lokalsamfund ikke længere er fysisk til stede, er banken fortsat tilgængelig og støtter på vanlig vis op om lokale arrangementer, initiativer og tiltag både som sponsor og aktiv deltager. Demokratisk struktur Principperne om kundeejerskab og aktivt ejerskab er stadig en del af bankens kultur, som det var det i andelskasserne. I forbindelse med omdannelsen i 2011 var det således vigtigt for banken at bevare disse elementer, og det er vurderingen, at dette lykkedes og til stadighed er lykkedes. mulighed for selv at stille op til disse organer, der henholdsvis har det overordnede ansvar for banken og fungerer som bankens ører og mund i lokalområderne. Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2014 fokuseret på at sikre en stabil og økonomisk udvikling. Det er i et vist omfang lykkedes, da banken kommer ud af 2014 med et positivt resultat og en pæn solvensoverdækning. Banken har siden omdannelsen i 2011 søgt en åben dialog med sine mange aktionærer, og det er vurderingen, at dette også er lykkedes i 2014, bl.a. gennem bankens aktionærmøder, der samlede 8 % af bankens aktionærer. Alle godt aktionærer har således fri og lige adgang til information om og fra banken, ligesom alle aktionærer har fri og lige adgang til eksempelvis at deltage i bankens generalforsamling, stemme på generalforsamlingen og tale på generalforsamlingen. Elektroniske løsninger giver endvidere aktionærerne mulighed for at give deres stemme til kende uden at møde frem fysisk. Endvidere har alle aktionærer mulighed for at deltage i bankens aktionærmøder, der holdes seks forskellige steder i landet efter offentliggørelsen af bankens årsrapport og inden afholdelse af den ordinære generalforsamling. Den mulighed benyttede godt aktionærer sig af i 2014, og det betyder, at Danske Andelskassers Bank fik mulighed for at informere og aktivere 8 % af det samlede antal ejere. Som aktionær har man endvidere mulighed for at opstille kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse eller et af bankens seks aktionærråd, ligesom man har 5 CSR-rapport 2014

6 2.0 Forretning Resultat før skat (mio. kr.) Antal fuldtidsåbne filialer og erhvervscentre 50 Filialer Erhvervscentre Danske Andelskassers Banks primære forretning er at levere bankydelser til privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder i bankens lokalområder. Omdrejningspunktet er rådgivning og i en tid, hvor økonomien for mange bliver mere og mere kompliceret grundet eksempelvis øget lovgivning og øgede muligheder, er det bankens vurdering, at behovet kun vil blive større over de kommende år. Samtidig vil stadig flere praktiske behov, eksempelvis hævning eller veksling af kontanter, blive flyttet over på andre platforme, særligt pengeautomater, computere, mobiltelefoner og tablets. Dette har været en væsentlig faktor i tilrettelæggelsen af Danske Andelskassers Banks forretning, hvor der gennem flere år er sket sammenlægning af filialer for at skabe større enheder, der sikrer medarbejderne bedre muligheder for kompetenceudvikling, sparring og fleksibilitet i forhold til møder, uddannelse og privatliv. I 2014 er én filial som nævnt blevet afhændet, mens tre filialer er blevet sammenlagt med nærtliggende filialer, og antallet af fuldtidsåbne filialer i banken var pr. 31. december 2014 på 24. Ansvarlig kreditgivning Det største forretningsområde for Danske Andelskassers Bank er kreditgivning til privat- og erhvervskunder. Med baggrund i den samfundsøkonomiske udvikling har efterspørgslen efter lån været på et relativt lavt niveau de senere år, men det har været væsentligt for banken fortsat at tilbyde gode finansieringsløsninger for kunderne i bankens markedsområder. Det er afgørende for Danske Andelskassers Bank, at kreditgivning sker i overensstemmelse med god skik, at låntagning er i overensstemmelse med kundens økonomi, og at kunderne selv kan forstå og gennemskue produkterne, såfremt der er tale om eksempelvis lånefinansierede investeringsprodukter. Danske Andelskassers Bank har i 2014 fortsat den positive udvikling på kreditområdet, hvor der i praksis ikke ses nedskrivninger på nye lån, der er ydet, hvilket Finanstilsynet kvitterede for efter deres inspektion i september 2014, hvor de ikke fandt anledning til at pålægge banken yderligere nedskrivninger på udlån. Ønsket om at nedbringe omkostninger har været en medvirkende faktor ved såvel ovennævnte filialsammenlægninger som de tilpasninger af medarbejderstaben, der som nærmere beskrevet senere er sket i Ansvarlig investering Et andet af Danske Andelskassers Banks større forretningsområder er investering, hvor bankens væsentligste ansvar er at sikre, at kundernes investeringer matcher 6 CSR-rapport 2014

7 Andelskasseprisen Andelskassen støtter store og små initiativer, der skaber glæde og sammenhold lokalt. I en årrække har banken også præmieret bemærkelsesværdige initiativer og indsatser med samme formål. Det er sket via Andelskasseprisen, som er blevet uddelt på Fyn. I 2014 besluttede bankens bestyrelse at kopiere initiativet, så det fremover findes i alle Andelskassens seks regioner. Derfor uddeler Andelskassen på aktionærmøderne i marts 2015 i alt kr. til enkeltpersoner, grupper eller foreninger, der gør en forskel i deres lokalsamfund. Alle borgere i lokalområderne kan være med til at indstille kandidater til prisen. Andelskasseprisen består af fire priser til en samlet værdi af kr., som uddeles i hver af Andelskassens seks regioner. Det drejer sig dels om Andelskasseprisen, der gives som en anerkendelse til en person eller et par, der har gjort en særlig indsats for et af regionens lokalområder inden for det sociale eller kulturelle/sportslige område. Vinderen får et skulderklap i form af et kontant beløb på kr. samt en unik statuette af kunstneren Jørgen Pedersen fra Herning. Dels uddeler Andelskassen tre Sammen kan vi mere -priser på hver kr. Disse priser tildeles som en anerkendelse til tre foreninger, grupper eller lignende, der i det forløbne år har gjort en særlig indsats for et af regionens lokalområder inden for det sociale eller kulturelle/sportslige område. Indstillingen af kandidater gik i gang i slutningen af 2014, og Andelskassen modtog flere hundrede bud på værdige vindere. Skitse: Jørgen Pedersen kundernes ønsker og giver det bedst mulige afkast i henhold hertil. Dette gælder i forhold til såvel risikoprofil som eksempelvis hvilke typer aktier, kunderne ønsker at investere i. Danske Andelskassers Bank måtte i 2013 konstatere, at der i nogle tilfælde er sket fejl i forbindelse med fastlæggelsen af kunders risikoprofiler. På den baggrund iværksatte banken i foråret 2014 intern undervisning om reglerne for handel med værdipapirer og om forretningsgange på området, herunder praktisk tilgang til afdækning af kunders investeringsprofil. En intern undersøgelse, der også blev foretaget efter undervisningsforløbet, viste klare forbedringer på området, og i stikprøvekontroller foretaget efter undervisningsforløbet er der ikke fundet nogen fejl af betydning. Ud over at håndtere kundernes investeringer har Danske Andelskassers Bank også egne investeringer. Banken fører en generelt forsigtig fondspolitik, og størsteparten af bankens investeringer er således placering af overskudslikviditet samt investeringer i samarbejdspartnere. Aktieporteføljen består på den baggrund primært af aktier i selskaber, som Danske Andelskassers Bank har et samarbejde med. Banken tager i et vist omfang aktivt del i sådanne selskaber. Eksempelvis er adm. direktør Jan Pedersen bestyrelsesmedlem i Sparinvest Holdings SE. I 2014 har Danske Andelskassers Bank afhændet en væsentlig del af sine aktier i DLR Kredit. Det skete som en del af en kapitalmæssig genopretningsplan, banken har fulgt nøje siden efteråret CSR-rapport 2014

8 Samarbejdspartnere På såvel investerings- og kreditområderne som på bankens øvrige forretningsområder er det Danske Andelskassers Banks strategi at søge samarbejde med partnere, der gør banken i stand til eksempelvis at levere kvalitetsprodukter til kunderne eller optimere brugen af egne ressourcer. Da Danske Andelskassers Bank primært opererer i Danmark, er bankens leverandører som udgangspunkt ligeledes hjemmehørende i Danmark. Da produkterne endvidere i al væsentlighed er ikke-materielle produkter, har Danske Andelskassers Bank ikke i 2014 prioriteret at afdække leverandørkæden bag bankens leverandører for at kontrollere, at der hele vejen igennem sker overholdelse af samfundsansvarsprincipper i en grad, der vurderes tilfredsstillende. og Danske Andelskassers Bank ser frem til i 2015 at kunne engagere sig i initiativer, der skaber værdi i lokalområderne Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2014 fortsat den positive udvikling på eksempelvis kreditområdet, hvor der i praksis ikke ses nedskrivninger på nye lån, der er ydet. Finanstilsynet har kvitteret for herfor og har ikke fundet anledning til at pålægge banken yderligere nedskrivninger på udlån. Det er endvidere tilfredsstillende, at banken kommer ud af 2014 med et positivt resultat og en solvensmæssig overdækning. Det er dog bankens vurdering, at dette er tilfældet, og banken kan med tilfredshed konstatere, at mange af bankens primære samarbejdspartnere er aktive og proaktive i forhold til samfundsansvar. Foruden at benytte sig af leverandører er Danske Andelskassers Bank også selv leverandør af forskellige bankservices til andre virksomheder inden for den finansielle sektor, hvor der ofte ses et værdimæssigt fællesskab i forhold til eksempelvis lokalområderne. Dette samarbejde er ligeledes forløbet tilfredsstillende i Positivt resultat Danske Andelskassers Bank fik i 2014 et positivt resultat på 23 mio. kr. før skat, hvilket betegnes som acceptabelt. Samtidig er det lykkedes at reetablere en tilfredsstillende solvensmæssig overdækning pr. 31. december 2014, så banken nu er ude af en kapitalmæssig genopretningsplan, som er fulgt nøje siden efteråret Alt andet lige muliggør positive resultater et øget fokus på aktiviteter i forhold til eksempelvis samfundsansvar, 8 CSR-rapport 2014

9 3.0 Medarbejdere Medarbejdere ultimo 2014 rygning, alkohol, seniorordninger og mangfoldighed i ledelsen mv., ligesom banken ønsker at tilbyde en attraktiv og konkurrencedygtig aflønning, der matcher medarbejdernes kvalifikationer. Opsigelser Efter året 2013, hvor der skete en væsentlig reduktion i medarbejderantallet var 2014 året, hvor medarbejderantallet har været holdt forholdsvis stabilt. Der er brugt tid på fordeling og prioritering af opgaverne i forsøg på at få opgaver til at passe med det reducerede medarbejderantal. En vanskelig opgave der ikke stopper. Der vil altid være brug for at holde fokus på opgaverne, så ressourcerne bruges rigtigt og de rigtige steder. Selvom medarbejderantallet har været holdt forholdsvis stabilt i 2014, har der også i dette år været fokus på at spare omkostninger. Hver gang en medarbejder siger op eller går på pension, overvejes det, om stillingen skal genbesættes og hvis ja om den kan besættes via intern rokering, hvorved der kan spares penge. Kun hvor dette ikke er muligt, er sker der ekstern rekruttering. Antal medarbejdere: 392 Gennemsnitsalder: 47 år Kønsfordeling: 44 % mænd, 56 % kvinder Danske Andelskassers Bank ser rådgivning som bankens nok vigtigste produkt, hvorfor bankens medarbejdere naturligvis er afgørende for bankens udvikling. I løbet af året er der sket enkelte opsigelser, men det er sket uden brug af såkaldte opsigelsesrunder. Opsigelserne er overvejende sket i forbindelse med sammenlægninger / lukninger af afdelinger. Sammenlægninger og salg I sammenhæng med arbejdet omkring reduktion af omkostningerne har Danske Andelskassers Bank også foretaget andre organisatoriske tiltag, herunder særligt sammenlægninger af filialer og frasalg af en enkelt filial. Banken ser det som en naturlig del af virksomhedsdriften at sikre de bedst mulige vilkår og muligheder for medarbejderne, og banken søger i alle forhold at overholde gældende lovgivning og overenskomster mv. Banken søger endvidere at give medarbejderne de bedst mulige forhold med udgangspunkt i eksempelvis politikker for Banken har i 2014 sammenlagt tre filialer med nærtliggende filialer, mens yderligere to filialer er gået over til at være deltidsåbne. Sådanne sammenlægninger giver naturligt omkostningsbesparelser, men de giver ligeledes nye og forbedrede muligheder for bankens medarbejdere. Ved at være samlet i større enheder bliver der eksem- 9 CSR-rapport 2014

10 pelvis mere fleksibilitet i forhold til uddannelse, sparring, møder og den generelle tilrettelæggelse af arbejdstid og fritid. Det er således bankens vurdering, at sammenlægninger af filialer i al væsentlighed skaber bedre vilkår for medarbejderne, og banken ser generelt en udvikling i finanssektoren hen mod færre men større filialer, hvor der er mulighed for hurtigt og fleksibelt at tilbyde kunderne den ønskede specialistrådgivning. Ud over sammenlægninger af afdelinger har banken for første gang i historien solgt en filial. Filialen i Holstebro blev i efteråret 2014 solgt til Spar Nord Bank. I forbindelse med salget fulgte to af medarbejderne med til Spar Nord Bank, én medarbejder blev flyttet til en anden filial, mens den sidste medarbejder valgte en fratrædelse. Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2014 søgt at sikre de bedst mulige vilkår for medarbejderne. I nedskæringstiden er det særdeles vigtigt at have fokus på medarbejderne og deres udvikling. Uddannelsesmæssigt er der stillet de nødvendige midler til rådighed. Også i 2014 har omkostningsreduktioner haft høj prioritet. Det har ikke medført såkaldte opsigelsesrunder, men alle ledige jobs er vurderet, inden en genbesættelse er sket. Kompetenceudvikling For fortsat at kunne levere kompetent rådgivning til bankens kunder og i øvrigt leve op til lovkrav mv. har Danske Andelskassers Bank kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling. Der holdes året igennem adskillige større eller mindre undervisningsforløb for medarbejdere i alle dele af organisationen. Banken benytter sig af forskellige undervisningsformer og anvender således bl.a. interne kurser, sidemandsoplæring, e-learning og eksterne kurser og ofte en kombination af forskellige elementer. I 2014 har der været særlig fokus på bankens ledelse. Projektet God Ledelse, der allerede var i gang i 2013, er blevet videreført i 2014, stadig i samarbejde med konsulentvirksomheden Mercuri Urval. Alle bankens ledere har været involveret i arbejdet omkring den fremtidige lederrolle i organisationen. Endvidere har banken i 2014 haft 10 medarbejdere, der var i gang med en HD-uddannelse, mens fire medarbejdere var i gang med uddannelsen Den kompetente rådgiver på Finanssektorens Uddannelsescenter. Tre medarbejdere var i gang med Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. 10 CSR-rapport 2014

11 Råhygge og fest gennem 25 år Owen Luft Kånsert er mere end en populær koncert på Nordenskov Stadion. Det er også en vigtig krumtap for arbejdet i to lokale idrætsforeninger, og det er et samtaleemne i hele området. I 2014 blev Owen Luft afholdt for 25. gang. Andelskassen sponsorerede den første Owen Luft Kånsert i 1990, og 24 koncerter senere er Andelskassen hovedsponsor. - Når man tænker på, hvad Owen Luft var i begyndelsen, og hvad det har udviklet sig til i dag, så er vi stolte af at have været sponsor hele vejen, siger regionsdirektør Niels-Ove Mølhave. - Vi ved jo, hvor stor betydning Owen Luft har for de to idrætsforeninger. Arrangementet giver et rigtig godt tilskud, så lokalsamfundene kan nyde godt af velfungerende idrætsforeninger. Som hovedsponsor giver Andelskassen et beløb til arrangementet. Derudover arbejder flere medarbejdere som frivillige til selve koncerten, og banken stiller 10 filialer til rådighed som salgssteder. Billetkøbet har over årene nærmest udviklet sig til en fest før festen. Omkring middagstid, dagen før billetsalget åbner, stiller de første sig i kø foran Andelskassen. Ved aftenstid er der godt fyldt op i køen, og folk beskytter sig mod kulden med flere lag tøj, soveposer, varme drikke, pavilloner og brænde til bålfadet. - Et år kom temperaturen ned på minus 18 grader i løbet af natten. Det var koldt, men stemningen var stadig god. I 2014 havde vi heldigvis tørvejr og en nogenlunde temperatur, fortæller Niels-Ove Mølhave. Ved alle Andelskassens salgssteder serverer medarbejderne rundstykker og kaffe ved halv otte-tiden om morgenen. Klokken 9 åbnes der så for salget, og køen bevæger sig i god ro og orden ind i den lokale filial, hvor de eftertragtede billetter ligger klar. 11 CSR-rapport 2014

12 4.0 Kunder Kundetilfredshed 2014 * Privat Erhverv * Kunder, der har deltaget i rådgivningsmøder er blevet bedt om at vurdere udsagnet "Generelt er jeg tilfreds med at være kunde i Andelskassen" på en skala fra 1-7. Danske Andelskassers Bank har en mangeårig historie som et kundeejet pengeinstitut, og den dag i dag er en stor andel af bankens godt aktionærer ligeledes kunder i banken. Dette giver banken et særligt ansvar for at sikre gode løsninger for kunderne, og banken betegner på mange måder forholdet til kunderne som et samarbejde også i forhold til rådgivningen, der som tidligere nævnt er en af bankens primære varer, og naturligvis har størst værdi, hvis den finder sted på et åbent og fyldestgørende grundlag. Et andet eksempel på bankens forhold til kunderne er det lokale engagement, der beskrives senere, hvor banken støtter op om initiativer og aktiviteter, der skaber værdi for lokalområderne og dermed for bankens kunder. Som pengeinstitut har Danske Andelskassers Bank naturligvis et ganske særligt ansvar i forhold til sine kunder, da økonomien spiller en afgørende rolle for kundernes hverdag og muligheder på både kort og lang sigt. reetablering af en god økonomisk sundhedstilstand for kunderne. Kundetilfredshedsanalyse Som supplement til den løbende dialog med bankens kunder foretager Danske Andelskassers Bank en kundetilfredshedsundersøgelse. Alle kunder, der har været til et Økonomisk Overblik- eller Helhedsrådgivningsmøde (og har en mailadresse registreret) modtager efterfølgende et kort spørgeskema (hvis de har givet tilladelse hertil). Undersøgelserne bliver anvendt aktivt i forbindelse med den løbende optimering af bankens rådgivning, samt når der igangsættes nye tiltag. Der holdes skarpt øje med resultaterne, både for at videregive best practice på tværs af banken og for at give banken mulighed for hurtigt at gribe ind, hvis tilfredsheden måtte falde. I 2014 har resultaterne af undersøgelsen vist en meget stor tilfredshed med møderne, og det er naturligvis bankens ønske at fastholde en sådan stor tilfredshed om end banken også er sig bevidst, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at gøre kunder utilfredse på kort sigt ved eksempelvis at afslå en låneforespørgsel. Opsummering Danske Andelskassers Bank har også i 2014 arbejdet for at sikre en positiv udvikling for bankens kunder, herunder ikke mindst de kunder, der har oplevet økonomiske udfordringer. Banken har igennem hele 2014 arbejdet systematisk med kundetilfredshedsanalyser, og disse viser fortsat en generelt stor tilfredshed blandt kunderne. Det er Danske Andelskassers Banks generelle tilgang, at man går aktivt ind i engagementer, der oplever vanskeligheder, og gennem handleplaner mv. søger at støtte en 12 CSR-rapport 2014

13 5.0 Lokalsamfundet Med baggrund i Danske Andelskassers Banks historie og geografiske placering har Danske Andelskassers Bank et særligt ansvar for de lokalområder, hvor banken er hjemmehørende, og banken ønsker at arbejde for og med disse områder. Mange af bankens lokalområder har været konjunkturmæssigt udfordret de senere år, og forventningerne Erhverv Filialer til befolkningsvandring i Danmark viser en bevægelse væk fra disse områder og hen mod de større bysamfund i Danmark, særligt København og Aarhus. Det er Danske Andelskassers Banks grundlæggende holdning, at banken har et ansvar for at arbejde for en positiv udvikling i bankens nuværende lokalområder, snarere end at følge de tendenser, befolkningsvandringen indikerer. Dette ansvar hænger naturligt sammen med, at banken er stiftet af borgere i disse områder, har sine kunder i disse områder og i høj grad også har sine ejere i disse områder bl.a. i form af de fonde, der opstod på baggrund af de andelskasser, der var en del af omdannelsen i Koldby Års Danske Andelskassers Bank har derfor i 2014 haft et øget fokus på at gøre opmærksom på de særlige værdier og udfordringer, der knytter sig til den del af Danmark, som nogle kalder Udkantsdanmark. Viborg Ikast Hadsund Hobro Hammershøj Randers Aarhus Voldby Banken var i 2014 blandt stifterne af foreningen Danmark på Vippen, der arbejder for at sikre, at diskussionerne om Udkantsdanmark sker på et videnskabeligt, faktuelt grundlag. Læs mere om Danmark på vippen på side 18. Skjern Tarm Ølgod Outrup Kærup-Janderup Oksbøl Nordenskov Varde Agerbæk Esbjerg Bramming Lokalt engageret Danske Andelskassers Bank er som sponsor involveret i en lang række aktiviteter og foreninger i bankens markedsområder. Hovedprincipperne for banken er, at der foretrækkes sponsorater, der kommer mange til gavn, og at der som udgangspunkt ikke ydes sponsorater til eliteidræt o.l. Egebæk-Hviding Rømø Tønder Sønderborg Augustenborg Ringe Kværndrup Svendborg Af samme grund administreres bankens sponsorater primært i de enkelte filialer, mens banken alene har ganske få overordnede sponsorater om nogen. Undtagelsen, der i 2014 bekræftede reglen om lokale sponsorater, var, at banken gav hver enkelt medarbejder mulighed for at vælge mellem forskellige tilbud om julegave og herunder 13 CSR-rapport 2014

14 muligheden for at støtte Dansk Folkehjælps julehjælp. Dette betød, at medarbejderne i Danske Andelskassers Bank støttede julehjælpen der giver udsatte børnefamilier i hele Danmark en julepakke med i alt kroner. Støtte gennem sponsorater har gennem mange år været en vigtig del af Danske Andelskassers Banks lokale engagement, men en endnu større del er naturligvis den lokale kreditgivning, hvor der ydes lån til lokale virksomheder og borgere. Danske Andelskassers Bank har i den forbindelse en særlig forpligtelse til på den ene side at være tilgængelig og fleksibel, på den anden side ikke at lade det lokale engagement stå foran det bankfaglige. Det er bankens vurdering, at de ændringer og opkvalificeringer, der er lavet de senere år, har sikret den nødvendige balance, og at denne balance er holdt gennem Danske Andelskassers Bank er i sådanne situationer nødt til at prioritere en langsigtet sund udvikling for banken og lokalområderne, og det er vurderingen, at dette også er lykkedes i 2014 om end det i tilfælde som de nævnte aldrig er med glæde, at banken siger nej til finansiering eller sammenlægger en filial med en anden filial, fordelene ved sidstnævnte til trods. Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2014 arbejdet for en positiv udvikling i lokalområderne ved at gøre opmærksom på områdernes værdi, ved at sponsere lokale tiltag og ved at levere bankløsninger, der har til formål at sikre en langsigtet sund udvikling for lokalområderne og banken. Banken har i 2014 været med til at stifte foreningen Danmark på Vippen, som ønsker at opkvalificere debatten om den geopolitiske udvikling i Danmark. Balancegangen giver dog uvægerligt situationer, hvor det kan være svært at veje for og imod. Eksempler på dette kan være situationer, hvor et lokalsamfund er gået sammen om at oprette en friskole eller en butik, der viser sig at få økonomiske vanskeligheder, eller situationer hvor interessen for en ejendom, der er sat til salg i et lokalområde, er så lille, at det ikke er muligt at finansiere et køb, fordi gensalgsværdien i praksis ikke er til stede. Tilsvarende problemstillinger ses i de situationer, hvor brugen af en af bankens filialer er blevet så lille, at det ikke længere berettiger omkostningerne til at drive filialen med en bemanding, der sikrer et tilbud til såvel kunder som medarbejdere, som banken kan stå inde for. 14 CSR-rapport 2014

15 6.0 Klima og miljø Netbank ultimo 2014 Når kunden kan underskrive dokumenter digitalt, sparer det tid og penge for alle parter samt papir og eksempelvis brændstof til transport for kunder, der alternativt skulle ind i en filial for at skrive under. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kunder med netbank Netbank-kunder med eboks Netbank-kunder med mobilbank Danske Andelskassers Bank er sig bevidst, at klima- og miljøproblematikker spiller en stadigt større rolle for samfundet, og at banken som en samfundsmæssig aktør har et ansvar for at sikre, at også kommende generationer kan nyde godt af eksempelvis de samme naturværdier som nuværende generationer. Selv om banken ikke har klima- og miljøfokus som en integreret del af sin strategi, er det derfor alligevel et mål for Danske Andelskassers Bank, at der i videst muligt omfang søges løsninger, der bidrager til en positiv klimamæssig udvikling. Da mange af sådanne løsninger samtidig øger fleksibiliteten og nedbringer omkostninger, ses det i høj grad som en naturlig del af bankens drift. Digitale underskriftsrum De primære tiltag i 2014 har været relateret til dialogen med kunderne. 63 % af Danske Andelskassers Banks kunder havde pr. 31. december 2014 netbank, og banken har arbejdet for at benytte det såkaldte digitale underskriftsrum i så stort et omfang, som tekniske muligheder og lovgivning har givet mulighed herfor. Det forventes, at brugen af det digitale underskriftsrum vil blive øget i de kommende år. Digitale brochurer mv. Det er ikke alene dokumenter, der gøres digitale, men også en større del af det materiale, der tidligere er blevet trykt. Siden omdannelsen i 2011 har størsteparten af Danske Andelskassers Banks kommunikation med aktionærerne været digital, hvilket bl.a. betyder, at finansielle delårsrapporter ikke bliver trykt, mens årsrapporten alene trykkes i et begrænset oplæg, der forventes yderligere nedbragt i de kommende år. Også når det gælder for eksempel brochurer og faktaark rettet mod kunderne, sker der i stadigt større grad publicering via bankens hjemmeside frem for via trykt materiale. Dette har ydermere den fordel, at materialet løbende kan opdateres, så kunderne modtager ajourført information. I de tilfælde, hvor Danske Andelskassers Bank vælger at trykke materiale, tilstræbes det, at banken benytter sig af genbrugspapir e.l. Som hovedregel er papiret således mærket med enten Nordisk Svane, EMAS, ISO 14001, FSC og/eller Blomsten. Video- og telefonmøder Danske Andelskassers Bank har gennem mange år haft videofaciliteter, således at det var muligt at deltage i møder pr. video i stedet for at møde frem fysisk. I takt med at sådanne videomødefaciliteter vinder indpas flere steder, har Danske Andelskassers Bank i stigende grad kunnet benytte faciliteterne til møder med eksempelvis samarbejdspartnere, hvormed bankens medar- 15 CSR-rapport 2014

16 bejdere sparer tid og ressourcer, ligesom der naturligvis spares eksempelvis brændstof til transport. Kunderådgivere fra Danske Andelskassers Bank fungerede året igennem som gæsteundervisere, når der stod daglig økonomi på skoleskemaet i de lokale skoler. Landkortet var udskiftet med dankortet og biologibogen erstattet af bankbogen, da Danske Andelskassers Bank i slutningen af januar 2014 overtog undervisningen af 9.A og 9.B på Frederiks Skole. Det var nemlig daglig økonomi, der var på skemaet, og selv om eleverne ikke skulle til eksamen i emnet, var interessen alligevel stor. Eleverne stillede rigtigt mange spørgsmål, og jeg tror faktisk, det var en spændende oplevelse for alle. Der er nok af emner at tage fat på, men det vigtigste er, at vi får fortalt eleverne det, der betyder noget for dem, og det bliver både nemmere og sjovere, når der kommer spørgsmål, siger Nicklas Dahl Frimor, der til daglig er finanstrainee i Danske Andelskassers Bank, men for halvanden times tid havde overtaget lærergerningen sammen med kunderådgiver Thomas Bastrup Eriksen. Og Nicklas og Thomas var ikke de eneste, der besøgte en af de lokale skoler og oplevede interessen for alt fra SU til betalingskort. Året igennem var medarbejdere fra banken nemlig ude på lokale skoler og uddannelsesinstitutioner for på samme måde at komme omkring alle de forhold, der skaber rammen om den daglige økonomi. Telefonmøder er ligeledes blevet en stadig mere integreret del af bankens virksomhed, og disse benyttes i dag på stort set alle niveauer i banken. Det omfatter bl.a. bestyrelses- og koncernledelsesmøder, der i flere tilfælde er holdt som telefonmøder, når der eksempelvis har været tale om forhold, der krævede en hurtig behandling. Yderligere et eksempel på, at elektroniske løsninger har vundet ind, er e-learning, der i flere tilfælde erstatter fysiske kurser, og på samme måde som video- og telefonmøder er medvirkende til at spare såvel ressourcer som miljøpåvirkning. Tilbud og inspiration til kunder og aktionærer Ét er, hvad Danske Andelskassers Bank selv kan gøre. Noget andet er de muligheder, kunderne har for eksempelvis at forbedre boliger, så disse bliver mere energivenlige og dermed både mindsker varmeregningen og øger en eventuel salgsværdi. Danske Andelskassers Bank tilbyder i den forbindelse energilån til forskellige former for energiforbedringer, og bankens samarbejde med Totalkredit der ligeledes har fokus på området har også i 2014 givet banken mulighed for at understøtte kundernes boligprojekter. I forhold til energiforbedringer har banken endvidere ekspertise inden for husstandsvindmøller og vindmøllefinansiering i det hele taget som også giver kunderne mulighed for at handle til gavn for privatøkonomien og miljøet på samme tid. Udover rådgivning til de enkelte kunder om disses muligheder har Danske Andelskassers Bank ligeledes søgt at inspirere og informere på overordnet plan og således ramme mere bredt. Dette er bl.a. sket gennem lokale arrangementer med fokus på eksempelvis energiforbedringer. 16 CSR-rapport 2014

17 Bankens bygninger Som nævnt andetsteds har Danske Andelskassers Bank i 2014 sammenlagt tre filialer med nærtliggende filialer, afhændet én filial og begrænset åbningstiden i to filialer. Dermed er antallet af lokationer med fuldtidsåbne filialer nedbragt til 24. Dette medfører en besparelse i energiforbruget, men banken er sig bevidst, at dette kan blive modsvaret af kunder og medarbejdere, der får længere transporttid til en filial, og at en alternativ brug af den tidligere filial når denne eksempelvis sælges eller lejes ud til en ekstern part, nok mindsker energiforbruget i Danske Andelskassers Banks regnskaber men ikke den klimamæssige påvirkning lokalt og globalt set. Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2014 arbejdet for at anvende de muligheder, der var for at nedbringe strøm og papirforbrug, ligesom banken har søgt at give kunderne mulighed for eksempelvis at gennemføre energiforbedringer mv. 17 CSR-rapport 2014

18 Samfundsansvar i 2015 De forretningsmæssige udfordringer må også i 2015 forventes at optage en del af Danske Andelskassers Banks ressourcer, særligt så længe landbruget er i krise, og de lokalsamfund, hvor banken har sit virke, oplever udfordringer grundet eksempelvis lav vækst, fraflytninger og lave boligpriser. Dette ændrer imidlertid ikke på bankens grundlæggende værdier og holdninger, og banken vil fortsat agere som en ansvarlig samfundsmæssig aktør på eksempelvis alle de områder, der er angivet i bankens CSR-politik herunder ikke mindst kompetenceudvikling af bankens medarbejdere og fortsat lokal opbakning og tilgængelighed. Hovedfokus vil i 2015 være på at sikre en positiv udvikling for bankens lokalsamfund, hvilket Danske Andelskassers Bank vil arbejde aktivt for gennem foreningen Danmark på Vippen samt fortsat lokal støtte gennem mange forskellige typer tiltag og initiativer. Således har Danske Andelskassers Bank, for at understrege at tilgængelighed og lokal opbakning er mange ting, i 2015 indført Andelskasseprisen i alle bankens seks regioner som et supplement til bankens øvrige støtte til små og store lokale initiativer. Priserne uddeles til enkeltpersoner, grupper eller foreninger, som gør en forskel i deres lokalsamfund og således deler bankens værdier og idégrundlag. Danmark på Vippen Ønsket om en mere kvalificeret debat er baggrunden for, at Danske Andelskassers Bank har været en af initiativtagerne til stiftelsen af foreningen Danmark på Vippen. Foreningen arbejder for at sætte fokus på den skævvridning af det danske samfund, der er i gang, at sikre et faktuelt grundlag for drøftelserne, at belyse hvorfor Danmark ser ud, som det gør, og komme med forslag til en vej fremad. I første omgang er målet for den nye forening derfor at få udarbejdet og udgivet en hvidbog. I hvidbogen skal forskere og eksperter belyse lige præcis spørgsmål som: Hvor er Danmark i dag? Hvordan er vi kommet hertil? Hvor vil vi ende henne, hvis udviklingen fortsætter? Og ikke mindst hvor vil vi gerne ende henne, og hvad kræver det så? Danske Andelskassers Bank er sammen med Landdistrikternes Fællesråd og Jøp, Ove & Myrthu Vest initiativtagere til stiftelsen af foreningen Danmark på Vippen, der: som formål har: at fremme en sagligt underbygget offentlig debat, funderet på kendsgerninger om de demografiske, lovgivningsmæssige og erhvervsmæssige udviklingstendenser, der påvirker Danmarks økonomiske udvikling forskelligt i forskellige dele af landet er uafhængig af partipolitiske interesser som medlemmer optager enhver, der har lyst og vilje til at støtte foreningens formål. Mere information om Danmark på Vippen kan findes på 18 CSR-rapport 2014

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar CSR-rapport. for Danske Andelskassers Bank. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar CSR-rapport. for Danske Andelskassers Bank. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 2015 Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 CSR-rapport for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank 1. Indledning og overordnet CSR-politik Danske Andelskassers

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S Indledning Danske Andelskassers Bank A/S (DAB) har gennem mange år haft principper som god opførsel, etik og lokalt engagement som et ikke nedskrevet men væsentligt

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

CSR-rapport 2011. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

CSR-rapport 2011. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen CSR-rapport 2011 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2012 CSR-rapport for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 2011 Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen er et dansk pengeinstitut

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2012 Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012 Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2015 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 27. januar 2016 Nærværende redegørelse

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

CSR-Rapport for SDA-koncernen 2010

CSR-Rapport for SDA-koncernen 2010 CSR-Rapport for SDA-koncernen 2010 CSR-Rapport for SDA-koncernen 2010 SDA-koncernen består ultimo 2010 af 16 andelskasser i Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) og Danske Andelskassers Bank A/S,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 CSR Redegørelse for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..... 3 2. Kunder 3 3. Medarbejdere 3 4. Miljø. 5 5. Lokalsamfund 5 2 Nordjyske Banks lovpligtige redegørelse for

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle

Læs mere

Hvordan virker samspillet mellem direktion og bestyrelse i en bank,

Hvordan virker samspillet mellem direktion og bestyrelse i en bank, Hvordan virker samspillet mellem direktion og bestyrelse i en bank, og hvilke problemstillinger har finanskrisen og reguleringen medført Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Peter Schütze

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Csr. Vores samfundsansvar

Csr. Vores samfundsansvar Csr Vores samfundsansvar Adm. direktør Jørgen Udby vi mener det Vestforsynings CSR-politik er ikke bare en skåltale. Derfor vil vi hvert år afgive en statusredegørelse for, hvordan vi har ageret i forhold

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts 2017 Overskud til dig 2 Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Principper for god fondspraksis

Principper for god fondspraksis Principper for god fondspraksis 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 14-15 16-17 16-17 18-19 20-21 22-23 Indledning Baggrund Hvem er omfattet Principper for god fondspraksis for uddelingsvirksomheden PRINCIP

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post

Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post Her har der været et svarkort Er det forsvundet i cyberspace, kan du alligevel tilmelde dig den elektroniske udgave af JAK Bladet på Spar papir og penge Ved at

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016.

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. GARANTKAPITAL Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. 02 // Garantkapital GARANTKAPITAL I MIDDELFART SPAREKASSE Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere