Budgetoplæg Budgetseminar August Generelle bemærkninger og takster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg Budgetseminar August Generelle bemærkninger og takster"

Transkript

1 Budgetoplæg 2014 Budgetseminar August 2013 Generelle bemærkninger og takster

2 2

3 1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.845, , , ,2 Tilskud og udligning 929,4 899,3 908,1 911,6 Indtægter i alt 2.775, , , ,8 Driftsudgifter Service , , , ,9 Overførselsudgifter -693,0-697,6-702,6-707,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -47,9-96,6-146,2 Driftsudgifter i alt , , , ,7 Renter m.v. -13,4-12,8-12,7-12,6 Resultat af ordinær drift* 71,2 40,9 45,0 25,5 Anlæg Anlægsudgifter -39,4-22,8-17,1-57,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -12,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 12,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -39,4-22,8-17,1-57,0 Resultat - skattefinansieret område 31,8 18,1 27,9-31,5 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 4,8 4,8 4,8 4,8 Anlægsresultat -1,6-1,5-1,4-1,4 Resultat - forsyningsvirksomheder 3,2 3,3 3,4 3,4 Resultat ialt (A+B) 35,0 21,4 31,4-28,1 Pengestrømme Resultat i alt 35,0 21,4 31,4-28,1 Afdrag på lån -38,2-39,7-40,2-41,2 Lånoptagelse 12,0 10,8 10,5 10,0 Øvrige finansforskydninger -1,7-1,7-1,7-1,7 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) 7,1-9,2 0,0-61,0 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskud til borgernær anlæg på 17 mio. kr., engangstilskud på 25 mio. kr. og yderligere bloktilskud til anlæg på 17 mio. kr., i alt 107 mio. kr. i

4 2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Mio. kr., løbende priser Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.732, , , ,2 * Skrå skatteloft -2,4-2,4-2,4-2,4 * Dødsboskat 2,0 2,0 2,0 2,0 Selskabsskat, forskudsbeløb 15,9 15,0 15,0 15,0 Grundskyld 95,7 99,3 102,7 105,1 Dækningsafgift 2,3 2,3 2,3 2,3 Skatteindtægter i alt 1.845, , , ,2 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.793, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.254, , , ,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 3.985, , , ,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 126,1 64,4 67,8 60,5 Betinget tilskud 25,1 33,2 32,9 32,7 Ældretilskud 15,1 15,4 15,7 15,9 Landsudligning 565,8 558,3 557,1 565,4 Ugunstigt stillede kommuner 90,9 98,0 104,2 109,1 Skøn, omstilling af folkeskolen 2,0 4,0 4,0 2,0 Serviceløft, dagpasning 4,0 4,0 4,1 4,2 Overudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud til øer 6,4 6,4 6,4 6,4 Beskæftigelsestilskud 124,4 124,4 124,4 124,4 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -19,0 Udligning vedr. udlændinge -17,5-17,5-17,6-17,7 Udviklingsbidrag -5,9-6,0-6,1-6,2 Udligning, selskabsskat 12,4 14,7 15,2 15,4 Efterregulering, moms -0,5 0,0 0,0-0,5 Tilskud og udligning i alt 929,4 899,3 908,1 911,6 Indtægter i alt 2.775, , , ,8 Skatter. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er 2 forhold der er af betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti: En vurdering af udskrivningsgrundlaget og dermed skatteindtægterne i En vurdering af indbyggertallet i 2014, idet en afvigelse i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer til kr. pr. indbygger i den kommunale udligning. 4

5 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2014 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2011 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2011 til 2014-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 11,4% (løbende priser), svarende til 12,1% uden korrektioner vedr. skattereformer. 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Væksten i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på landsplan er fordelt med 2,0%, 6,3% og 3,3% i de enkelte år. KL har medio august 2013 meldt ud, at der på baggrund af indberetningen af 98,6% af skatteyderne i indkomståret 2012 nu forventes en vækst i 2012 på 3,5-4,0% på landsplan mod statsgarantiens 2,0%. Samtidig forventer KL en mindre vækst i end statsgarantien. KL offentliggør en ny vurdering af skatteindtægterne primo september efter at regeringen har offentliggjort sit nye skatteskøn for kommunerne d i Økonomisk Redegørelse. Nye skatteskøn fra regeringen og KL ændrer ikke på statsgarantien, men på en vurdering af provenuet ved selvbudgettering. Væksten for Skive Kommune for kan p.t. opgøres til 2,4%, hvilket er under KL s skøn for hele landet, men over statsgarantien. Der vil muligvis kunne foretages et skøn over selvbudgetterings provenuet i forhold til statsgarantien ved 1. behandlingen af budgetforslaget for Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 5 års lavvækst, især i Skive Kommune. Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK), Udskrivningsgrundlag deflateret med KL's pris- og lønstigninger 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Skive DK BNP 5

6 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2014 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2013 udgør , hvilket er 342 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 300 den sidste halvdel af året kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2014 tæt på statsgarantien. Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. Jf. aftalen mellem regeringen og KL for 2014 er der endvidere forudsat følgende: Bloktilskuddet er løftet i 2014 med et ekstraordinært engangstilskud på 3 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er 25 mio. kr. Der forudsættes uændret skat for kommunerne under ét. Der er afsat en ramme til skatteforhøjelser på 250 mio. kr. uden modregning til staten efter ansøgning. Forhøjelsen finansieres af en tilsvarende skattenedsættelse for kommuner, idet der er en tilskudsordning, med statslig godtgørelse af 75%, 50%, 50% og 25% af provenutabet i perioden I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af aftalen for serviceudgifterne og anlægsudgifterne i budgettet for For Skive Kommune er det betingede bloktilskud på i alt 25 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i indtægterne. 6

7 3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.690,6 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2014 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.719,1 Mindreudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. -28,5 Udvalgenes budgetforslag 2.690,6 Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2013 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 1,2% og 1,7% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for og Der er i budgetoplægget for 2014 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 28,5 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.690,6 mio. kr. i Jf. aftalen mellem regeringen og KL skal serviceudgifterne være 2 mia. kr. under det budgetterede niveau for 2013, svarende til en mindreudgift på 17 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende i Budgetforslaget for serviceudgifterne er på 1.877,2 mio. kr. svarende til 7,0 mio. kr. under rammen. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2014, ellers sker der modregning i bloktilskuddet. Ændringerne i driftsudgifterne med en mindreudgift på 28,5 mio. kr. vedr. primært, jf. vedlagte bilag: Merudgifter på 0,2 mio. kr. til afledt drift fra anlægsbevillinger besluttet af byrådet. Merudgift på 0,5 mio. kr. til VSD Lem som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14. Merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. demografi på skoleområdet, i forhold til den hidtil forudsatte reduktion på 3,2 mio. kr. Merudgift til folkeskolereform på 4,5 mio. kr. finansieret af bloktilskud. Merudgift på 1,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhed. Merudgift på 0,6 mio. kr. som følge af mindre besparelse ved indgåelse af el-prisaftale end forudsat. 1,0 mio. kr. til efterløn og pension til borgmester og udvalgsformand. 0,8 mio. kr. i mindreudgift som følge af aftale mellem regering og KL om effektivisering af befordring. 3,1 mio. kr. i mindreudgift til lovændringer, hvortil der er foretaget bloktilskudsreduktion. Der er en mindreudgift til høreapparater på 4,9 mio. kr. og en merudgift på i alt 1,8 mio. kr. til kræftscreening, socialtilsyn, offentlighedslov, beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv. Udgifter til socialtilsyn vil blive revurderet. Til overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet er udgifterne reduceret med 33,8 mio. kr. fordelt med 25,1 mio. kr. til forsikrede ledige og 8,7 mio. kr. til øvrige overførsler. Indtægten fra beskæftigelsestilskuddet øremærket til forsikrede ledige er reduceret med 23,2 mio. kr., mens indtægten fra bloktilskud til øvrige overførsler er forøget med 7,0 mio. kr. Netto er der på området en mindreudgift på 17,6 mio. kr. De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: 7

8 Basisbudget, , 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Udv. F. Erhverv, Turisme, Klima & Energi Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt Tekniske rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Udv. F. Erhverv, Turisme, Klima & Energi Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt Budgetforslag, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Udv. F. Erhverv, Turisme, Klima & Energi Kultur- og Fritidsudvalget, service Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt

9 Rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Afledt drift Cykelstier Afledt drift Tunnel under Ny Viborgvej Afledt drift Skive Havn, terrorsikring Afledt drift byggemodning Ydunsvej Udmøntning af el. besparelse Beredskabskommisionen Udmøntning af el. besparelse Kultur- og Fritidsudvalget, service Bidrag fra Skive Søsportshavn ophøre -40 Udmøntning af el. besparelse Sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Screening for tyk- og endetarmskræft Social- og ældreudvalget Høreapparater Forløbskoordination Udmøntning af el. besparelse Arbejdsmarkedsudvalget Tilskud til tandpleje Forsikrede ledige Førtidspensioner Sygedagpenge Skåne- og Fleksjob Uddannelsesydelse Integration Ressourceforløb Seniorjob Revalidering Udmøntning af el. besparelse Børne og familieudvalget Udfasning af 60-årsreglerne VSD Lem klassekvotient < Kriminalpræventive sociale indsatser Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste Demografi Skoleområdet Regelforenkling i den kommunale tandpleje Folkeskolereform Folkeskolereform,ekstraordinært bloktilskud Socialtilsyn Beskyttelse af børn og unge mod overgreb Udmøntning af el. besparelse Økonomiudvalget Manglende udmøntning af besparelsen på el Udmøntning af el. besparelse Udmøntning af el. besparelse Reduktion på befordringsområdet Merudgifter som følge af ny offentlighedlov Beskyttelse af børn og unge mod overgreb Valg og afstemninger -500 Efterløn og pension borgmester og efterløn udvalgsformand

10 4 Skattefinansieret anlæg I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er det forudsat at kommunernes anlægsudgifter forøges med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for Det giver Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet fra knap 57 mio. kr. i henhold til rammen i den økonomiske politik til 74 mio. kr. i Der er dog ingen forpligtelse til at udnytte rammen. P.t. er der afsat knap 40 mio. kr. i I 2015 og 2016 er der et meget lavt anlægsniveau på h.h.v. 23 mio. kr. og 17 mio. kr. Dette kan håndteres i forbindelse med budgetvedtagelsen for Der er forudsat skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 39,4 mio. kr. i 2014, svarende til budgetoverslag 2014 i det vedtagne budget for Af de samlede forudsatte anlægsudgifter på netto 65,8 mio. kr. er der følgende bevillingsmæssige bindinger: 0,9 mio. kr. til IT konvertering og implementering. 4,3 mio. kr. til byfornyelse i Skive/Vestlig bydel, Lihme og Selde. 1,2 mio. kr. i indtægt vedr. aflastning på autismeområdet, Kastanievænget. Der er således bevillingsmæssige bindinger på 4,0 mio. kr. 10

11 5 Forsyningsvirksomheder Budgetforslaget på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 4,8 mio. kr. og udgifter til anlæg på 1,6 mio. kr., svarende til et overskud på 3,2 mio. kr. i alt i I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar

12 6 Langfristet gæld Der er budgetteret med udgifter til renter på 13,4 mio. kr., 38,2 mio. kr. i afdrag på lån og 12,0 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 5,3 mio. kr. til byfornyelse og 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser. Skive Kommune søger endvidere om låneadgang til borgernær anlæg, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Svar fra ministeriet kan forventes ultimo august

13 7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2013 at udgøre cirka 299 mio. kr., i mio. kr. og i 2017 vil likviditeten være på 272 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet på 115 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: kr , 0 Skive Kommunes likviditetsprognose kr , 0 kr , 0 kr , 0 kr , 0 kr , 0 kr , 0 kr,

14 8 Budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2014 fra 71,2 mio. kr. til 40,9 mio. kr., 45,0 mio. kr. og 25,5 mio. kr. Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 200 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 7 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,3% årligt, som Skive Kommune taber 5 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Der er forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. En mindre-indtægt fra bloktilskuddet, som følge dels et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. dels 1,6 mia. kr. mindre i 2015 og 1,1 mia. kr. mindre i 2016 og 2017 til bloktilskud til anlæg, i alt en mindreindtægt for Skive Kommune på 38 mio. kr. i 2015 og 34 mio. kr. i 2016 og I 2014 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr med 19 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. Der er jf. budgetvedtagelsen for 2013 forudsat en reduktion i 2015 på 10 mio. kr. og i 2016/17 på 20 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse. 14

15 9 Den økonomiske politik i Skive Kommune uddrag. Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til bilagsafsnittet. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2014, hvilket er ca. 115 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes i ro. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en mere langsigtet strategisk styring digitalisering organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau afbureaukratisering (som følge af aftalen i mellem KL og Regeringen) Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 4. Det ordinære driftsresultat Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst kr. pr. indbygger plus yderligere 17 mio. kr. i tilskud til borgernær anlæg dermed svarende til ca. 65 mio. kr. I 2014 er der endvidere i henhold til fælles forståelse mellem regeringen og KL om regeringens vækstpakke forudsat engangstilskud på 25 mio. kr. og yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til en forøgelse af kommunens anlægsudgifter. Det betyder, at målet for det ordinære driftsresultat herefter kan opgøres til 107 mio. kr. for budgetåret Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 57 mio. kr. over årene. Med det forudsatte yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til forøgelse af anlægsudgifterne giver det Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet til 74 mio. kr. i Dette indeholder en forventning om udgifter på 40 mio. kr. til ordinære anlæg og en minimumsramme på 34 mio. kr. til de borgernære anlæg. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg, der forventes at være udgiftsmæssigt neutralt. 6. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Der er som udgangspunkt ikke automatisk låneadgang til kommunale anlægsprojekter. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagel- 15

16 sesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. Den ordinære gæld var marts måned 2013 opgjort til 545 mio. kr. 7. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes i forskellige værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe sig en opsparing på ca. 2-4%. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, er det i 2013 ligesom i 2011 og 2012 ifølge regnskabsproceduren vedtaget, at decentrale enheder under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearings-aftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. 8. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 16

17 10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger. Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Arbejdsmarkedsudgifter Sundhedsudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalg Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Udvalget for Turisme, Erhverv, Service Erhverv og turisme Klima og Energi Klima og energi Beredskabskommissionen Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: 17

18 Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering. Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering. Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget Budgetnoter anlæg. Landsbyudvalgets kompetence i forhold til rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet. Kommunale udviklingsprojekter med en bruttoudgift på 1 mio. kr. og derover kræver anlægsbevilling. 18

19 13.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom m.v. kr. pr. år 731,25 693,75 ** lejligheder kr. pr. år 431,25 418,75 ** sommerhuse kr. pr. år 325,00 312,50 Erhvervsgenbrugsgebyr: Øvrige virksomheder m.v. kr. pr. år 875,00 812,50 Håndv. og anlægsgart. (0-1 ansatte) kr. pr. år 7.000, ,00 Håndv. og anlægsgart. (2-10 ansatte) kr. pr. år , ,00 Håndv. og anlægsgart. (over 10 ansatte) kr. pr. år , ,00 Farligt affald - gebyr - virksomhed kr. pr. år 312,50 312,50 Takster for dagrenovation 14-dagstømning 110 liters sæk kr. pr. år 525,00 500, liters beholder kr. pr. år 640,00 610, liters beholder kr. pr. år 768,75 732, liters beholder kr. pr. år 922,50 878, liters minicontainer kr. pr. år 1.540, , liters minicontainer kr. pr. år 2.310, , liters minicontainer kr. pr. år 3.072, ,25 8 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,50 14 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,75 Ugetømning 110 liters sæk (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.155, , liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.408, , liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 1.691, , liters beholder (kun ved dispensation) kr. pr. år 2.028, , liters minicontainer kr. pr. år 3.235, , liters minicontainer kr. pr. år 4.851, , liters minicontainer kr. pr. år 6.452, ,25 8 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,75 14 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,50 Sommerhuse (pr forøges antal tømninger til 26 pr. år) 110 liters sæk kr. pr. år 525,00 500, liters beholder kr. pr. år 561,25 535, liters beholder kr. pr. år 702,50 668, liters beholder kr. pr. år 842,50 802, liters minicontainer kr. pr. år 1.331, ,50 19

20 600 liters minicontainer kr. pr. år 1.997, , liters minicontainer kr. pr. år 2.656, ,00 Specialordninger: Tømning efter behov 400 liter beholder kr. pr. år 1.915, , liter beholder kr. pr. år 2.685, , liter beholder kr. pr. år 3.447, ,25 Ekstraordinær tømning: 110 liter sæk (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 22,21 21, liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 27,10 25, liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 32,51 30, liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 39,03 37, liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 62,21 59, liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 93,29 88, liter beholder (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 124,09 118,20 8 m3 vippecontaier (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 710,94 597,48 14 m3 vippecontainer (ekskl. kørsel) kr. pr. tømning 1.040,81 911,59 Kørsel kr. pr. tømning 225,00 225,00 Andre gebyrer: Byttegebyr kr. 200,00 200,00 Udbringning af kompostbeholder kr. 200,00 200,00 Leje af kompostbeholder kr. 0,00 0,00 Tilvalgsordning private: Metal- og plastemb. 140 l. beholder kr. pr. år 356,25 356,25 Metal- og plastemb. 240 l. beholder kr. pr. år 375,00 375,00 Metal- og plastemb. 400 l. beholder kr. pr. år 691,25 691,25 Metal- og plastemb. 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Pap 240 l. beholder kr. pr. år 375,00 375,00 Pap 400 l. beholder kr. pr.år 691,25 691,25 Pap 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Haveaffald 400 l. beholder kr. pr. år 691,25 691,25 Haveaffald 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Tilvalgsordning institutioner: Metal 400 l. beholder kr. pr. tømning 113,75 113,75 Metal 600 l. beholder kr. pr. tømning 116,25 116,25 Metal 800 l. beholder kr. pr. tømning 118,75 118,75 Pap 400 l. beholder kr. pr. tømning 68,75 68,75 Pap 600 l. beholder kr. pr. tømning 71,25 71,25 Pap 800 l. beholder kr. pr. tømning 73,75 73,25 Pap 1000 l. beholder kr. pr. tømning 76,25 76,25 Papir 400 l. beholder kr. pr. tømning 51,25 51,25 Papir 600 l. beholder kr. pr. tømning 52,50 52,50 Papir 800 l. beholder kr. pr. tømning 53,75 53,75 Papir 1000 l. beholder kr. pr. tømning 55,00 55,00 Deponi 400 l. beholder kr. pr. tømning 212,50 212,50 Deponi 600 l. beholder kr. pr. tømning 268,75 268,75 Brændbart affald 400 l. beholder kr. pr. tømning 87,50 87,50 Brændbart affald 400 l. beholder kr. pr. tømning 102,50 102,50 Brændbart affald 400 l. beholder kr. pr. tømning 117,50 117,50 20

21 Brændbart affald 400 l. beholder kr. pr. tømning 132,50 132,50 Kørsel ved ekstra tømning kr. pr. tømning 225,00 225,00 GADEFEJNING Betaling - facade i gågader kr. lbm. 374,64 377,80 Betaling - facade i øvrige gader med fortov kr. lbm. 187,33 188,91 SKADEDYRSBEKÆMPELSE Af ejendomsværdi pr promille 0,0295 0,0295 P-FOND Erstatningsbetaling for manglende p-pladser kr. pr. stk , ,00 KORTPRODUKTER OG KORTDATA Digitale data i MapInfo-format Grundkortdata i kvalitet OP3 By (Skive by) kr. pr. ha. 48,00 48,00 Grundkortdata i kvalitet OP3 Land kr. pr. ha. 8,00 8,00 Analoge kort Ekspedition kr. 400,00 400,00 Bykort/udsnit af bykort til brug ved reproduktion eller hjemmeside (PDF/JPG) kr. 800,00 800,00 Landsbykort til brug ved reproduktion eller hjemmeside (PDF/JPG) kr. 40,00 40,00 Udtegning af bykort eller del heraf kr. 80,00 80,00 Udtegning af kommunekort eller del heraf kr. 160,00 160,00 Udtegning af grundkort/luftfotos i A3 og A4 kr. 0,00 0,00 Udtegning af grundkort/luftfotos i A1 og A2 kr. 80,00 80,00 Udtegning af grundkort/luftfotos i A0 kr. 240,00 240,00 Ekspedition kr. 40,00 40,00 Trykt bykort med landsbykort på bagsiden kr. 20,00 20,00 21

22 TAXIKØRSEL Tilladelse til taxikørsel kr , ,00 Ansøgning om tilladelse til taxikørsel kr. 675,00 680,00 Toldattester kr. 154,00 160,00 Førerkort kr. 108,00 110,00 Kørebog kr. 67,00 70,00 FURSUND FÆRGERI (inkl. moms) Person- og varevogne under incl. fører og passagerer Alm. takst kr. 100,00 100,00 Fur takst kr. 35,00 35,00 Campingvogne og personvognsanhængere Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 25,00 25,00 Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 20,00 20,00 Voksne Alm. takst kr. 20,00 20,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Børn t.o.m 14 år Alm. takst kr. 0,00 0,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Turistbusser inkl. fører excl. passagerer kr. 140,00 140,00 Passagerer i busser dog max. 800 kr. inkl. bus og fører kr. 20,00 20,00 Godstransport: Lastbiler uden anhænger/sættevogn kr. 140,00 140,00 Lastbiler med anhænger/sættevogn kr. 275,00 275,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab kr. 140,00 140,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab kr. 200,00 200,00 Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr. 10-turs kort til bil - Fur-takst kr. 290,00 290,00 20-turs kort til bil kr , ,00 20-turs kort til motorcykel kr. 630,00 630,00 50-turs kort til bil kr , ,00 50-turs kort til bil - Fur-takst kr , ,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil kr , ,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler kr , ,00 HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms) Afventer færgeriets bestyrelsesmøde i sep. Børn under 14 år Enkelt kr. 5 22

23 Retur kr. 10 Voksne Enkelt kr. 15 Retur kr. 25 Cykler, knallerter (incl. Fører) Enkelt kr. 25 Retur kr. 35 Cykelanhænger Gratis EU-knallerter/motorcykler (incl. fører) Enkelt kr. 30 Retur kr. 50 Køretøjer incl. fører: Køretøjer under 5 m. Enkelt kr. 65 Retur kr. 110 Køretøjer under 5 m. i juni, juli og august Enkelt kr. 75 Retur kr. 120 Køretøjer 5-7 m. Enkelt kr. 95 Retur kr. 160 Minibus kg. (incl. passagerer) Enkelt kr. 200 Retur kr. 275 Camping og trailere afregnes også efter længden Køretøjer over kr. (incl. fører) Køretøjer 7-9 m. Enkelt kr. 150 Retur kr. 255 Køretøjer 9-14 m. Enkelt kr. 190 Retur kr. 325 Køretøjer over 14 m. Enkelt kr. 245 Retur kr. 415 Turistbus over kg. incl. passagerer Enkelt kr. 500 Retur kr. 800 Rabatkort: (værdi kr.) kr. 860 Ved brug af rabatkort anvendes taktsten for enkeltture. Budgettet er godkendt på færgebestyrelsesmødet d. 3. september 2012 SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (inkl. moms) Skibsafgifter Hjemmehørende fiskerbåde kr , ,50 Øvrige både kr. pr. btr. 4,94 4,98 Vareafgifter - sats 1 kr. pr. ton 21,99 22,18 23

24 Vareafgifter - sats 2 kr. pr. ton 14,03 14,14 Vareafgifter - sats 3 kr. pr. ton 6,15 6,2 Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,5 % af afregnet værdi FUR LYSTBÅDEHAVN (inkl. moms) Plads- /stadeleje for lystbåde - faste pladser kr. Blå stadeplads kr , ,00 Gul stadeplads Fur Havn kr , ,50 Rød stadeplads Fur Havn kr , ,50 Grøn stadeplads Fur Havn kr , ,50 Plads- /stadeleje for lystbåde - gæstesejlere Op til og med 9,9 meter kr. pr. døgn 90,00 90,00 Fra og med 10 meter kr. pr. døgn 110,00 110,00 BYGGESAGSGEBYRER Kategori 1 kr. pr. sag 1.090, ,00 Kategori 2 - op til 2 enheder kr. pr. enhed 5.440, ,00 efter 2 enheder kr. pr. enhed 3.270, ,00 tilbygninger kr. pr. enhed 1.640, ,00 Kategori 3 - bebyggelse op til m2 kr. pr. m bebyggelse efter m2 kr. pr. m2 8 8 mindstegebyr indenfor kategorien kr , ,00 Kategori 4 kr. pr. sag 1.090, ,00 Kategori 5 - op til m2 kr. pr. m efter m2 og op til m2 kr. pr. m efter m2 kr. pr. m2 6 6 Anmeldelser og ombygninger kr. pr. sag 1.640, ,00 mindstegebyr indenfor kategorien kr , ,00 Øvrige byggesagsgebyrer kr. pr. sag 1.090, ,00 ØVRIGE OMRÅDER Ejendomsoplysningsskema kr. 400,00 400,00 BBR-ejermeddelelse kr. 70,00 70,00 Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven 3e) max. kr , ,00 KREJBEJG FORSAMLINGSHUS Leje af hele huset kr , ,00 Leje af den store sal kr , ,00 Leje af den lille sal kr , ,00 Tillæg til pålægning af skånetæppe kr. 600,00 610,00 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagplejen - fuldtidsplads Kr. pr. md , ,00 Dagplejen - deltidsplads Kr. pr. md , ,00 Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige Kr. pr. md , ,00 Vuggestuer - deltidsplads 0-2 årige Kr. pr. md , ,00 Børnehaver - fuldtidsplads Kr. pr. md , ,00 Børnehaver - deltidsplads Kr. pr. md. 953,00 980,00 24

25 SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt) Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Heltidsplads Kr. pr. md , ,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Halvdagsplads Kr. pr. md , ,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Morgenpasning Kr. pr. md. 520,00 520,00 Juniorklubber Kr. pr ½ år 50,00 50,00 Resen Specialklub Kr. pr. md. 290,00 290,00 Fritidsklubber Kr. pr. md. 400,00 400,00 Ungdomsklubber Kr. pr. ½ år 50,00 50,00 Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage Kr. pr. md. 400,00 400,00 Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage Kr. pr. md. 360,00 360,00 Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage Kr. pr. md. 320,00 320,00 Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage Kr. pr. md. 280,00 280,00 Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag Kr. pr. md. 240,00 240,00 I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen. For specialklasseelever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst for SFO. Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra betaling. Børn som ikke i forvejen er tilmeldt SFO kan mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/anden pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge. ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling Kr. pr. dag 121,75 127,00 Døgnkost, plejeboliger Kr. pr. dag 109,00 109,25 Morgenmad, plejeboliger Kr. pr. dag 15,00 15,00 Hovedret + biret, plejeboliger Kr. pr. dag 50,00 50,00 Aftensmad, plejeboliger Kr. pr. dag 28,00 28,00 Mellemmåltider, plejeboliger Kr. pr. dag 16,00 16,00 Vask af privat tøj og linned/håndklæder Kr. pr. md. 228,50 229,00 Vask af privat linned/håndklæder Kr. pr. md. 120,00 120,25 Vask af privat tøj Kr. pr. md. 108,50 108,75 Leje og vask af linned og håndklæder Kr. pr. md. 230,00 230,50 Leje af øvrigt linned (stiklagner) Kr. pr. md. 19,00 19,00 Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver) Kr. pr. md. 30,50 30,50 Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler Kr. pr. md. 18,50 18,50 Rengøringsartikler Kr. pr. md. 82,00 82,25 Personlig hygiejne Kr. pr. md. 52,00 52,00 Hovedret + biret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 54,00 1) 55,00 Hovedret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 48,00 1) 49,00 1) Maksimumstaksten bliver udmeldt af Socialministeriet eftr budgetvedtagelsen og kan ændre beløbene. 25

26 GEBYRER Gebyrer (med udpantningsret): Rykkerskrivelse Kr Gebyr uden udlægsret Kr Renter (med udpantningsret): Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder renter Renter (uden udpantningsret): Ved for sen betaling, indtil betaling sker (kun ved erhvervelse af dom) 1% pr. påbegyndt md. Nationalbankens diskonto + 5% Øvrige gebyrer: Gebyr for legitimationskort til unge over 16 år Kr. gratis gratis ØVRIGE TAKSTER Benyttelse af kommunale anlæg til komercielle arrangementer Kr. pr. dag Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af pladser og materiel efter skøn Folkeregisteroplysning Kr Abonnement på byrådsdagsorden kr. pr. år

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen)

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag 2017 Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 14.09.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Mio. kr. Skive

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

1 Generelle bemærkninger

1 Generelle bemærkninger 1 Generelle bemærkninger 8 1.1 Resultatopgørelse 2014-2017 Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.845,8 1.885,6 1.915,3 1.941,2 Tilskud og udligning 943,2 902,1

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016

Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016 Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2017-2020 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012

SKIVEKOMMUNE Budget 2012 Budget 2012 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2012-2015 7 1.2 Indtægtsgrundlag 8 1.3 Skattefinansieret drift 12 1.4 Skattefinansieret anlæg 19 1.5 Forsyningsvirksomheder 20 1.6 Langfristet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget Generelle bemærkninger 1. Generelle bemærkninger 5 6 1.1 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 2013-2016 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.823,2 1.864,3 1.899,9 1.931,2 Tilskud og udligning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetforslag 2016. Økonomiudvalgets flertals (V,A, DF & RV) indstilling til 1. behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 07.09.

Budgetforslag 2016. Økonomiudvalgets flertals (V,A, DF & RV) indstilling til 1. behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 07.09. Budgetforslag 2016 Økonomiudvalgets flertals (V,A, DF & RV) indstilling til 1. behandling Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 07.09.2015 Budget 2016 Dato 07.09.15 Resultatopgørelse 2016-2019

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2016

SKIVEKOMMUNE Budget 2016 Budget 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag 6 1.3 Skattefinansieret drift. 11 1.4 Skattefinansieret anlæg 17 1.5 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere