Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1"

Transkript

1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune (formand) Helle Bro, Holstebro Kommune Steinar Eggen Kristensen, Randers Kommune Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland Anders Kirkedal, Hedensted Kommune Leif Gjørtz Christensen, Viborg Kommune Lene Hornstrup, Struer Kommune Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune Lotte Henriksen, Aarhus Kommune Ejnar Tang, Herning Kommune Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune Jens Peter Hegelund, Silkeborg Kommune Kate Bøgh, Favrskov Kommune Poul Erik Poulsen, Lemvig Kommune Eva Glæsner, KKR-sekretariatet Keld Hørdum Poulsen, Sekretariat for rammeaftaler Line R. Poulsen og Christina L. Ovesen, Sekretariat for rammeaftaler Karsten Binderup, Sekretariat for rammeaftaler (ref.). Dato: 30. maj 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Referat fra møde i DASSOS den 27. maj Godkendelse af dagsorden v. Jesper Thyrring Møller Referat: Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde i DASSOS den 19. februar 2014 v. Jesper Thyrring Møller Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, DASSOS-møde den 19. februar Referat: Godkendt. 3. Udkast til Styringsaftale 2015

2 Rammeaftale 2014 er opdelt i en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitetsog økonomidel (Styringsaftalen), der tidsmæssigt er adskilt - men som i høj grad skal spille sammen indholdsmæssigt. Styringsaftalen skal være fastlagt senest den 15. oktober. DASSOS drøftede på møde den 19. februar 2014 pejlemærker for Styringsaftale Takstgruppen har i samarbejde med Sekretariat for rammeaftale udarbejdet udkast til Styringsaftale Eventuelle bemærkninger hertil indsendes til Sekretariat for rammeaftaler inden behandling i Kd.-net den 23. maj. Bemærkningerne rundsendes inden DASSOS-møde. KKR drøfter udkast til Styringsaftale på møde den 12. juni, hvorefter Styringsaftalen færdiggøres og udsendes til godkendelse i kommuner og region. Der indstilles: - Jesper Thyrring Møller orienterer om status på drøftelser i Kd.net. - DASSOS drøfter på den baggrund udkast til Styringsaftale. Bilag: - Bilag 2. Udkast til Styringsaftale Bilag 3. Styringsaftalens bilag 2; Omkostningsberegning og betalingsmodeller - Bilag 4. Styringsaftalens bilag 3; Anvendelse af abonnementsordninger Referat: Jesper Thyrring Møller orienterede om drøftelserne af Styringsaftale 2015 på Kd.-net møde den 23. maj. KKR drøfter Styringsaftale 2015 på møde den 12. juni I forbindelse med summeringen af procentsatserne for overhead til 6,1 %, er det vigtigt at pointere, at Dokumentation af kvalitet samt Udvikling ikke nedprioriteres. Procentsatsen er dog fortsat en maksimal procentsats ligesom foregående år har været maksimale procentsatser for Tilsyn, Administration og Dokumentation af kvalitet. DASSOS drøftede differentierede takster og besluttede, at der senere på året bør være en mere grundlæggende drøftelse heraf på et temamøde - hvad vil vi egentligt med taksterne som styringsinstrument. Desto flere differentierede takster - desto mere nærmer vi os et frit marked. Men samtidig bliver det svære at sammenligne takster på tværs. 4. Takstberegning, forslag til ændringer og forenkling På møde i Forretningsudvalget den 24. april blev forslag vedr. ændring og forenkling af takstberegningen fra en arbejdsgruppe under Takstgruppen drøftet, jf. vedhæftet bilag. Udgangspunktet for arbejdsgruppen var input til KL forud for drøftelserne med ministeriet vedr. udformningen af den nye bekendtgørelse for takstberegning (forventes klar efter sommerferien). Arbejdsgruppen havde i forlængelse heraf en række forslag til forenkling af takstberegningen, eftersom kun et fåtal i dag reelt kan gennemskue takstberegningen. Forslag til ændringerne er følgende: 1) Over-/underskud på op til 5% skal bæres af driftsherre 2) Over-/underskud over 5% afregnes direkte som en slutafregning med køberkommunerne fra det pågældende år 3) Muligheden for at udligne over-/underskud imellem forskellige tilbud fjernes 4) Overhead summeres til én samlet procentsats (er i dag delt tre; Udviklingsomkostninger 0,5%; Dokumentation af kvalitet 0,2% og Administration 5,4%) Referat fra Forretningsudvalgets beslutninger vedr. takstberegning, forslag til ændringer of forenkling: 2

3 Ad.1: Godkendt. Dog med forbehold for Region Midtjylland, der ikke har mulighed for at indregne over-/underskud i den øvrige drift, da socialområdet er et lukket kredsløb. Regionen er tvungen til at akkumulere over-/underskud og udbetale overskud eller indregne underskud i taksterne. Ad. 2: Godkendt. Forretningsudvalget tilslutter sig grundtanken om, at det er de pågældende køberkommuner, der er med til at finansiere et eventuelt underskud og ikke kommende køberkommuner. Forretningsudvalget ønsker indarbejdet i ordlyden, at det forventes, at driftsherren griber ind rettidigt inden et eventuelt underskud udvikler sig. Efterregningen kan udsendes allerede i maj, hvor regnskabet foreligger. En evt. regning kommer dermed tidligt. Ad. 3: Udligningsgrupperne er defineret i Styringsaftalens bilag 2. I forhold til de enkelte tilbud, fremgår de af takstfilen. Takstberegningen forsimples og gennemskueligheden øges, men der vil skulle fremsendes flere regninger til hinanden. Princippet om gennemsigtighed må være rettesnor. Forretningsudvalget besluttede, at der arbejdes i retning af at udligning kun skal være tilladt mellem sammenhængende tilbud. Takstgruppen udarbejder forslag til en mulig indsnævring af udligningsmulighederne. Mulige parametre kan i den sammenhæng være institution, ledelse, målgrupper, paragraffer mv. Ad. 4: Godkendt. Takstgruppen har på møde den 8. maj 2014 drøftet arbejdsgruppens forslag samt referat fra Forretningsudvalgets møde - med henblik på udarbejdelse af materiale, herunder udligningsgrupper. Se vedhæftet bilag referat fra møde i Takstgruppen (punkt 2). Takstgruppen kan ikke blive enige om forslag 1 3, hvorfor Takstgruppen ikke har udarbejdet forslag til en mulig indsnævring af udligningsmulighederne. Takstgruppen afventer behandling og beslutning i DASSOS. Region Midtjylland har bemærket, at processen omkring udarbejdelse af ovenstående forslag har været uhensigtsmæssigt, idet forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Takstgruppen og således ikke har været behandlet i hele Takstgruppen inden fremsendelse til Forretningsudvalget den 24. april. Først den 8. maj behandlede Takstgruppen forslagene. Region Midtjylland har fremsendt vedhæftet bemærkninger. Der indstilles: - DASSOS drøfter arbejdsgruppens forslag, Forretningsudvalgs behandling heraf samt bemærkninger fra Takstgruppen. - DASSOS tager beslutning om næste skridt Bilag: - Bilag 5. Takstberegning, forslag til ændringer - Bilag 6. Referat fra møde i Takstgruppen vedr. Takstberegning, den 8. maj Bilag 7. Bemærkning fra Region Midtjylland, takstberegning Referat: DASSOS besluttede at afvente bekendtgørelsen (august/september, jf. KL), før arbejdet igangsættes. Med forbehold for bekendtgørelsens ordlyd tilstræbes det, at arbejdet tilrettelægges således, at ændringerne slår igennem for opgørelse af over-/underskud for 2014 dvs. indarbejdes i Rammeaftale Der nedsættes en arbejdsgruppe, der belyser konsekvenserne ved de opstillede forslag, herunder eksemplificeret med hvad det konkret betyder for den enkelte kommune og region ved 3

4 forskellige muligheder af udligningsgrupper. Konsekvenserne kan være anderledes fra kommune til kommune. Arbejdsgruppens skal have til opdrag, at komme med konkrete forslag, hvilket også kan betyder, at der må findes et kompromis. Steinar Eggen Kristensen fra Randers Kommune bliver formand for arbejdsgruppen. Desuden deltager Skanderborg, Aarhus og Holstebro Kommune samt Region Midtjylland. Sekretariat for rammeaftaler deltager ligeledes. Det er de respektive kommuners DASSOS-medlem, der indgår i arbejdsgruppen. Desuden inddrages teknikere efter behov. Der er i Takstgruppen enighed om, at efterreguleringer bør begrænses og i de tilfælde, hvor der alligevel kommer efterreguleringer, gøres de mere enkle. DASSOS tilsluttede sig dette. I Styringsaftale 2015 indføjes følgende ordlyd: Når bekendtgørelse nr. 683 erstattes af en ny, vil den være gældende fra 1. januar For at styrringsaftalen kan være i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse vil styringsaftalen blive ændret i henhold hertil. Desuden er det besluttet på DASSOS møde den 27. maj 2014, at der, når den nye bekendtgørelse foreligger, skal tages fat på arbejdet med at skabe et mere gennemsigtigt takstsystem i Midtjylland". Fremadrettet bør processer, mandat og repræsentation være tydeliggjort ved igangsættelse af fælleskommunale/regionale opgaver. 5. Tillægstakster og differentierede takster A. Tillægstakster, 1. kvartal 2014 Der er i Rammeaftale 2014 aftalt følgende: For at kunne følge udviklingen i tillægstakster og indskrivninger til mere end 100 % takst, skal hver kommune én gang årligt indsende opgørelser af alle tilbud, hvor der er aftalt betaling udover den almindelige takst. Ud fra de modtagne oplysninger fra alle 19 kommuner i Region Midtjylland ses det, at der ved udgangen af 1. kvartal 2014 var i alt 373 pladser med tillægsydelser og opkrævning på mere end 100% af taksten. Derudover var der i alt 24 projektpladser. Tilsvarende var der i 2013 i alt 322 pladser med tillægsydelser og opkrævning på mere end 100% af taksten. Desuden er der tale om forholdsvis store forskelle i udviklingen i de enkelte kommuner, hvor nogle har haft en kraftig stigning i brugen af tillægsydelser siden 2013, mens andre har reduceret på området. Opgørelsen af projektpladser viste at antallet er af projekt pladser er steget fra 19 i 2013 til 24 i Samlet set er der således tale om en stigning for både tillægsydelser og projektpladser. Der indstilles: - DASSOS drøfter resultatet af opgørelsen Bilag: - Bilag 8. Notat vedr. tillægstakster, 1. kvartal Bilag 9. Tillægstakster, 1. kvartal Referat: Opgørelse taget til efterretning. Keld Hørdum Sørensen orienterede om, at opgørelsen i år er mere præcis end tidligere og at tillægstakster især skal findes hos private leverandører. Takstgruppen udarbejder en opgørelse af fordelingen heraf. 4

5 B. Differentierede takster Overgangen til differentierede takster formodes på sigt at reducere anvendelsen af tillægstakster. Samtidig er det i regi af de seneste års Rammeaftaler aftalt, at fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. DASSOS havde på møde den 15. august 2013 en generel drøftelse af brugen af differentierede takster, jf. Styringsaftalens ovenstående ordlyd. Som følge heraf bad DASSOS om en opgørelse over de kommuner, der har indført differentierede takster, på hvilke områder og efter hvilke principper. Opgaven blev forankret i Takstgruppen, jf. vedhæftet bilag. Takstgruppen bemærker, at 54 % af takstgrundlaget i 2014 vil være fra tilbud der har differentierede takster, og 15 af 19 driftsherre vil benytte differentierede takster. Angående principperne har Takstgruppen undersøgt 2 karakteristika - antal niveauer og om der benyttes en basistakst. På møde den 24. april 2014 drøftede Forretningsudvalget antallet af takstgrupper vs. gennemsigtighed. Samtidig har Sekretariat for rammeaftaler modtaget forslag fra direktør, Søren Christensen, i Herning Kommune vedr. antallet af takstgrupper, således der fremadrettet aftales et loft over antallet af takstgrupper, når der indføres differentierede takster. Forretningsudvalget støtter op omkring dette forslag og besluttede, at punktet drøftes på næste DASSOS-møde med henblik på nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til dette loft under hensyntagen til både økonomiske og driftsorienterede konsekvenser. Der indstilles: - DASSOS nedsætter arbejdsgruppe, jf. ovenstående Bilag: - Bilag 10. Differentierede takster, opgørelse og principper Referat: Drøftelserne omkring differentierede takster indgår i Temadagen, jf. punkt 3. Det er et paradoks, at der indføres flere og flere differentierede takster og alligevel kommer der flere tillægstakster. Der bruges mange ressourcer på at forhandle priser. Visitatorvinklen kunne eks. indgå i temadagen, ligesom loft over antal takstgrupper. Sekretariat for rammeaftaler tager initiativ til, at der kan indmeldes bemærkninger vedr. differentierede takster fordele og ulemper, der kan indgå i planlægningen af temadagen. Arbejdsgruppen, med Steinar Eggen Kristensen som formand, jf. punkt 4, får til opgave at forbereder og kvalificerer arbejdet vedr. temamødet, således emnet kan drøftes med relevante input. C. Fælles skabelon, økonomiske konsekvenser I forbindelse med overgang til differentierede takster, rundsender driftsherren en skrivelse herom til godkendelse, hvis indførelsen sker i løbet af et regnskabsår. Hvis indførelsen sker ved årsskifte, er kravet orientering. via Sekretariat for rammeaftaler til kommuner og region. Skrivelsens ordlyd og detaljeringsgrad varierer fra driftsherre til driftsherre om end de alle lægger op til dialog med køberkommunerne. Direktør, Søren Christensen, Herning Kommune har foreslået, at der fremover i lignende sager medsendes en komplet oversigt over de økonomiske konsekvenser for alle køberkommuner og 5

6 den pågældende sælgerkommune, således indførelsen heraf kan foregå på et mere oplyst grundlag. Taksgruppen har på eget initiativ udarbejdet fælles skabelon herfor. Der er i Takstgruppen enighed om, at opgørelsen skal indeholde en beregning af økonomisk konsekvens på betalerkommune niveau og på cpr. niveau. Opgørelsen bliver mere entydig, hvis der sammenlignes inden for samme år (samme budgetgrundlag), men dette er ikke et krav. Viborg modellen vedlægges som skabelon. Der indstilles: - DASSOS godkender skabelonen og henstiller, at den benyttes fremover Bilag: - Bilag 11. Skabelon, beregning af økonomisk konsekvens for andre kommuner Referat: Skabelon godkendt benyttes fremadrettet, når en kommune/region ønsker at gå over til differentierede takster på et område. 6. Socialpsykiatri, kommissorium for rammepapir Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) har på møde den 21. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes et rammepapir, der beskriver kommunernes planer på det psykiatriske område. Rammepapiret skal sammentænkes med aktiviteterne i DASSOS og i særdeleshed i forhold til Udviklingsstrategi Til det formål nedsættes en faglig bredt funderet Styregruppe med repræsentanter fra social- og psykiatriområdet, det somatiske område og arbejdsmarkedsområdet. Forretningsudvalget drøftede emnet på seneste møde den 24. april og gav deres støtte hertil. KOSUsekretariatet og Sekretariatet for rammeaftaler har udarbejdet vedhæftet udkast til kommissorium for Styregruppen. Der indstilles: - DASSOS drøfter udkast til kommissorium. - DASSOS indstiller forslag til formand for Styregruppen samt repræsentanter hertil Bilag: - Bilag 12. Kommissorium, rammepapir vedr. sammenhængende psykiatri - Bilag 13. KKR Hovedstaden, følgebrev til rammepapir på psykiatriområdet - Bilag 14. KKR Hovedstaden, Rammepapir på psykiatriområdet Referat: Godkendt. Det præciseres, at rammepapiret vedrører voksenpsykiatrien. En mindre Styregruppe kan foretrækkes. Derfor anbefaler DASSOS, at de kommunale repræsentanter på socialområdet findes i Styregruppen for voksenpsykiatri, således det tilstræbes, at de både repræsenterer sundhed- og socialområdet. Det vil sige 5 kommunale repræsentanter fra Styregruppen for voksenpsykiatri, 2 kommunale repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, 2 fra Region Midtjylland samt 1 fra PLO. Derudover indstiller DASSOS Jens Peter Hegelund fra Silkeborg Kommune som formand. Beskæftigelsesområdet besættes med jobcenterchefer. Jf. kommissorium nedsætter Styregruppen konkrete skrivegrupper efter behov skrivegruppens medlemmer kan hentes uden for Styregruppen. Repræsentanter fra KOSU-sekretariatet og Sekretariat for rammeaftaler deltager i Styregruppens møder. 6

7 DASSOS præsenteres på næste møde for et overblik over psykiatriområdet medlemmer af Temagrupper, Styregrupper mv. 7. Metodeudvikling I regi af Rammeaftale 2014 er kommuner og region i den midtjyske region enige om fortsat at fokusere på fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud. Resultaterne kommer imidlertid ikke af sig selv, hvorfor implementering af metoder er et særligt centralt element i Udviklingsstrategi DASSOS drøftede på møde den 19. februar 2014 fælles metodeudvikling generelt - og med udgangspunkt i oplæg fra Metodecentret. Følgende blev skrevet til referat: DASSOS anbefaler, at samarbejdet med Metodecentret fortsætter. Der er enighed om, at Metodecentret kan løfte opgaven. Sekretariat for rammeaftaler indhenter endelig forslag og budget for Metodecentrets fremsendte projektskitse. Forslaget forelægges for Forretningsudvalget. På den baggrund drøftede Forretningsudvalget forslag og budget fra Metodecentret og gav deres opbakning til de skitserede projekter under forudsætning af, at de nedenfor nævnte ubrugte midler fra JYFE overføres. Den resterende del af finansieringen findes i fælles midler i Sekretariat for rammeaftaler, jf. vedhæftet regnskab for Vedr. VELTEK Forretningsudvalget henstiller til særlig fokus på socialområdet og de netværk, som allerede eksisterer. Én indgang til velfærdsteknologiske løsninger bør være et mål, herunder kontakt til Business-Region Aarhus. I forbindelse med lukningen af JYFE, indstiller JYFE bestyrelse, at ubrugte midler skal overføres til fælles aktiviteter i regi af DASSOS - vel og mærke aktiviteter i "JYFE's ånd". JYFEs sekretariat oplyser, at ministeriet betragter JYFE som afsluttet og således ikke har indvendinger imod fordeling af de resterende midler til tværkommunal samarbejde. Den endelige beslutning afventer JYFE' generalforsamling den 22. maj Forretningsudvalget støtter ideen om at samle midlerne i fælles aktiviteter i stedet for at midlerne bliver udbetalt til de enkelt 19 kommuner i Midtjylland og 11 kommuner i Nordjylland. Til orientering: Kd.-net havde på møde den 28. februar 2014 rejst et ønske om at få en status for den fælles metodeudvikling resultater og status på de fælles mider hertil. Kd.-net drøftede vedhæftet status fra Sekretariat for rammeaftaler på seneste møde den 23. maj Der indstilles: - DASSOS godkender finansieringen af de nævnte projekter, herunder samling af ubrugte JYFE-midler samt midler fra Sekretariat for rammeaftaler. Bilag: Bilag 15. Metodecentret støtte til implementering af metoder Bilag 16. Forslag til nye samarbejdsmodeller, DASSOS og Metodecentret Bilag 17. Regnskab 2013, Sekretariat for rammeaftaler Bilag 18. Status på fælles metodeudvikling, Kd.-net møde Referat: Godkendt. 8. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne Den 15. august 2013 drøftede DASSOS Sundhedsaftale på oligofreniområdet. I forbindelse hermed blev spørgsmålet vedr. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne også drøftet. Følgende blev skrevet til referat: 7

8 Det er et generelt problem (ikke kun ifht. nævnte målgruppe), at hospitalerne oftere kræver, at kommunerne stiller personale til rådighed for at ledsage borgerne i forbindelse med indlæggelse. Af Sundhedsaftalen for "Lommehåndbog" side 21 står der: "Det er det enkelte hospitals ledelse, der har ansvaret for at sikre en tilstrækkelig opsyn med indlagte patienter, herunder vurdere behovet for evt. fast vagt samt ansvaret for de udgifter, som er forbundet hermed....en hospitalsafdeling kan ikke forlange, at en patient er ledsaget, ". DASSOS besluttede på møde den 19. februar 2014, at udarbejder udkast til fælleskommunale retningslinjer for ledsagelse af borgere med inspiration fra Region Syddanmark, jf. vedhæftet. DASSOS nedsatte en arbejdsgruppe med Cate Kristiansen, Horsens Kommune, Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, repræsentant fra sundhed i Region Midtjylland samt Sekretariat for rammeaftaler. Det er således væsentligt, at ordlyden vedr. ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne ikke skrives ud af de nye sundhedsaftaler. Leif Gjørtz Christensen og Sekretariat for rammeaftaler har aftalt med Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, at der hurtigst muligt indkaldes til et fællesmøde mellem relevante repræsentanter for kommunerne og regionen med det formål i fællesskab, at færdiggøre samarbejdsaftalen omkring ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og behandling på sygehus. Region Midtjylland har på møde den 19. maj i Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering udpeget de relevante regionale repræsentanter til mødet. Der indstilles: - DASSOS drøfter principperne for samarbejdsaftalen og udpeger repræsentanter til mødet Bilag: - Bilag 19. Fælles retningslinjer, ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse Referat: Godkendt. Cate Kristiansen, Inge Marie Vestergaard og Leif Gjørtz Christensen repræsenterer kommunerne til mødet. 9. Udviklingsplaner til Udviklingsstrategi, tilbud over 100 pladser I bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område 7 står følgende: Udviklingsplaner for botilbud efter i lov om social service med over 100 pladser, jf. 9 i lov om social service, indgår i udviklingsstrategien, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere kommuner i regionen. I den midtjyske region er det pt. kun Sølund i Skanderborg Kommune, der falder under disse krav og som har udarbejdet udviklingsplan til Udviklingsstrategi Socialtilsyn Midt har gjort Sekretariat for rammeaftaler opmærksom på, at del kommunale og regionale tilbud er blevet slået sammen og som følge heraf er kommet over 100 pladser i et enkelt tilbud. Konkret betyder det, at der, jf. bekendtgørelsen, skal udarbejdes en udviklingsplan. Socialtilsynet vil også kunne benytte sig heraf i deres arbejde. 8

9 På den ene side kan der argumenteres for, jf. bekendtgørelsen, at Udviklingsplanerne skal udarbejdes hurtigst muligt (i løbet af efteråret) som tillæg til Udviklingsstrategi På den anden side er sammenlægningen af tilbud fortsat i proces i kommuner og region, hvorfor udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan kan være vanskelig betragtes derfor som et overgangsår og udviklingsplanerne udarbejdes først i forbindelse med Udviklingsstrategi Der indstilles: - DASSOS beslutter, om: 1. Udviklingsplanerne udarbejdes hurtigst muligt skal være et overgangsår uden Udviklingsplanerne Referat: DASSOS besluttede, at 2015 er et overgangsår indtil det er afklaret, hvilke konkret tilbud, der reelt er tale om udover Sølund i Skanderborg Kommune. 10. Tilbudsportalen Aarhus Kommune har fremsendt et dagsordenspunkt vedr. Tilbudsportalen. Tilbudsportalen udvikler sig i retning af større og mere komplicerede indberetninger, men uden den store anvendelighed i matchning af borgere og tilbud. På de seneste to takstgruppemøder har der været drøftelser omkring Tilbudsportalen, ligesom problematikken beskrevet i det fælles brev til KL vedr. de nye takstregler, jf. vedhæftet. Der indstilles: DASSOS drøfter henvendelsen fra Aarhus Kommune, herunder mulige tiltag Bilag: - Bilag 20. Input til KL vedr. nye takstregler Referat: DASSOS gav deres opbakning til Aarhus Kommunes henvendelse. Sekretariat for rammeaftaler udarbejder et brev fra DASSOS til Socialstyrelsen og KL herom. Aarhus Kommune bidrager hertil. Ligeledes foretages en rundspørge til landets øvrige administrative styregrupper, om de vil støtte henvendelsen. 11. Dimensionering af Socialtilsyn Midt orientering fra møde med KL På baggrund af DASSOS henvendelse til KL vedr. dimensionering af Socialtilsynet, havde KL inviteret til dialogmøde herom. Dialogmødet blev afholdt den 7. maj med deltagelse af Jesper Thyrring Møller, Torben Rugholm (formand for arbejdsgruppen) og Karsten Binderup. KL vil såvel uformelt som formelt rette henvendelse til de fem Socialtilsyn med henblik på at dimensioneringen også fremadrettet afpasses de reelle udgifter. Der indstilles: - Jesper Thyrring Møller orienterer fra mødet. Bilag: - Bilag 21. Beslutningsreferat fra møde med KL Referat: 9

10 Jesper Thyrring Møller orienterede fra mødet. Taget til efterretning. Fremadrettet fokus på kvalitet og indhold. 12. Hjerneskadeområdet, afslutning på fælles uddannelsesforløb I december 2011 modtog de 19 kommuner i Midtjylland tilsagn om støtte på i alt 3 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 150 mio. kr. pulje til styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Støtten er givet til to projekter; fælles uddannelse for nøglepersoner og koordinatorer (støttet med i alt 2,2 mio. kr.) og understøttelse af specialiserede sager (støttet med i alt kr.). Formålet med de to projekter var at bidrage til et bredt kompetenceløft på hjerneskadeområdet. Den ønskede effekt er endnu større faglighed blandt medarbejderne samt bedre samarbejde og koordination i den enkelte borgersag. Fra 2012 til 2014 har ca. 350 medarbejdere fra de 19 kommuner deltaget i en fælleskommunal uddannelse på enten diplom- eller akademiniveau. Kommunernes samarbejde om uddannelsesforløbet afsluttes med en temadag den 16. juni 2014 for mellemledere, koordinatorer og relevante fagpersoner. På temadagen er det muligt at høre medarbejdere fortælle om uddannelsen, få viden om, hvordan man som leder kan understøtte medarbejdere i at anvende ny viden og nye kompetencer samt opleve Peter Lund Madsen, dr. Med og hjerneforsker. Der indstilles: - til orientering Bilag: - Bilag 22. Temadag, kompetenceløft på hjerneskadeområdet Referat: Til efterretning. 13. Eventuelt Kommende punkter på DASSOS-møde den 21. august 2014: Jf. bekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen drøfte aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen samt finaniseringen for det kommende år af Socialtilsynet i regionen. På møde den 21. august deltager derfor repræsentanter for Socialtilsyn Midt samt Børnehuset Referat: Til efterretning. 10

11 Bilag 1

12 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Mødedato: 19. februar 2014 Mødetid: kl (inden politikerkonferencen) Mødested: Viborg Rådhus, Multisalen Dato: Deltagere: Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune (formand) Helle Bro, Holstebro Kommune Steinar Eggen Kristensen, Randers Kommune Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland Anders Kirkedal, Hedensted Kommune Leif Gjørtz Christensen, Viborg Kommune Lene Hornstrup, Struer Kommune Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune Lotte Henriksen, Aarhus Kommune Henrik Beyer, Herning Kommune Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune Inglev Jensen, Skive Kommune Jens Peter Hegelund, Silkeborg Kommune Karin Holland, Horsens Kommune Eva Glæsner, KKR-sekretariatet Karsten Binderup, Sekretariat for rammeaftaler (ref.). Dato: 21. februar 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Derudover deltog særligt inviterede vedr. punkt 3: Ken Engedal, Silkeborg Kommune Simon Østerbøg Foldager, Socialtilsyn Midt Torben Rugholm, Randers Kommune Referat fra DASSOS den 19. februar Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Henning Hansen orienterer om den kommende periode, herunder ny formand for DASSOS og sammensætningen af Forretningsudvalget Referat: Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde i DASSOS den 6. november 2013 v. Henning Hansen Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, DASSOS-møde den 6. november 2013.

13 Referat: Godkendt: 3. Tilsyn fastsættelse af takster og objektiv finansiering På mødet deltager fra Socialtilsyn Midt, Ulla B. Andersen og Simon Foldager, fra Silkeborg Kommune, Ken Engedal samt fra Randers Kommune, Torben Rugholm. DASSOS drøftede på møde den 6. november 2013 dimensioneringen af Socialtilsyn Midt og besluttede følgende: For at bidrage til gennemsigtighed om grundlaget for dimensioneringen af Socialtilsynet nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra Silkeborg Kommune/Socialtilsyn Midt og kommunerne. Arbejdsgruppens formand, Torben Rugholm, Randers Kommune, fremlage udkast til rapport for Forretningsudvalget på møde den 27. januar. Forretningsudvalgets bemærkninger har arbejdsgruppen indarbejdet i rapporten og fremkommer med følgende konklusion: På tilbudsområdet har dimensioneringen været forholdsvis let opgaven med det nye tilsyn omfatter nogle få flere opgaver, men her dækker DUT kompensationen. Den reelle udestående på tilbudsområdet knytter sig til antallet af enheder, der er lavere end først indmeldt. På plejefamilieområdet er udgiftsniveauet ikke fundet, idet der er et meget stort spænd mellem det hidtidige forbrug og den fremtidige dimensionering. DASSOS kontakter KL vedr. løsningen af den manglende DUT-kompensation De 5 tilsynskommuner har i fællesskab valgt at lægge intensiveret tilsyn og ny godkendelse af gamle plejefamilier oven i kerneydelsen, hvilket arbejdsgruppen ikke finder belæg for. DASSOS bør kontakte KL herom for en samlet forhandling med de 5 tilsynskommuner. Ellers bør der rejses krav om forhøjet DUT-kompensation. Socialtilsyn Midt bør fremadrettet ikke bliver lønførende på tilsynsområdet. Ændringerne i antallet af tilbud og antal plejefamilier er væsentligt at få indarbejdet fra starten, således virksomheden kan tilpasses. En merudgift vil ellers skulle betales af kommunerne. Arbejdsgruppen anbefaler tæt kontakt mellem kommuner/region og Socialtilsyn Midt i budgetlægningsperioden for Der bør anvendes en konkret beregning af det administrative overhead (og ikke Rammeaftale procenten) og at udgifterne til socialtilsynet tilpasses det reelle forbrug. Der indstilles: - DASSOS drøfter arbejdsgruppens anbefalinger Bilag: - Bilag 2. Notat vedr. dimensionering af Socialtilsyn Midt (eftersendes) Referat: Torben Rugholm gennemgik arbejdsgruppens anbefalinger. DASSOS kvitterede for et godt og brugbart notat. Ligeledes anerkendes Socialtilsyn Midt for et godt og konstruktivt samarbejde i arbejdsgruppen. DASSOS godkendte de enkelte anbefalinger i rapporten, herunder en tæt kontakt mellem kommuner/region og Socialtilsyn Midt i budgetlægningsperioden for Ligeledes orienterer DASSOS KL om rapportens anbefalinger. Socialtilsyn Midt deltager i kommende DASSOSmøder efter behov augustmødet i forhold til kvalitet og indhold (evt. også maj-mødet i forhold til budget). 2

14 4. Ministertema 2014, godkendelse og tilsyn I Rammeaftale 2014 er ministertemaet Godkendelse og tilsyn. Emnet er indarbejdet i Udviklingsstrategi 2014, hvor der står følgende: Ministertemaet i Rammeaftale 2014 er godkendelse og tilsyn. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering er centrale elementer i denne proces. Parterne vil i løbet af 2013 og 2014 konkretisere de temaer, der er behov for at sætte fokus på, ligesom takster og et fortsat helhedsorienteret fokus på udvikling er opmærksomhedspunkter. Der henvises i den forbindelse til behandlingen af forrige punkt. Der indstilles: - DASSOS drøfter behandlingen af ministertemaet i 2014 med udgangspunkt i konklusionen på punkt 3 Bilag: - Bilag 3. Ministertema 2014, godkendelse og tilsyn Referat: Den konstruktive dialog mellem DASSOS og Socialtilsyn Midt er central, jf. drøftelserne i ovenstående punkt 3. DASSOS og Socialtilsyn Midt er enige om at fortsætte den tætte dialog og samarbejde i de kommende år og følger løbende op på DASSOS-møder, herunder inddrager erfaringer fra dialogen mellem Socialtilsyn Midt og de enkelte kommuner/region. 5. Udkast til Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi v. Henning Hansen Rammeaftale 2015 er opdelt i en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitetsog økonomidel (Styringsaftalen), der tidsmæssigt er adskilt - men som i høj grad skal spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Processen omkring udarbejdelsen af Udviklingsstrategien startede med Novemberkonferencen den 6. november 2013 for administrativt niveau og fortsætter med drøftelser af pejlemærker på den politiske konference 19. februar Forretningsudvalget blev orienteret om mulige pejlemærker ( bruttolisten ) for fokus- og udviklingsområder på møde den 27. januar. Følgende blev skrevet til referat: Fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2015 skal være mere langsigtede end blot ét år - gerne med afsæt i eventuelle socialpolitiske målsætninger. På DASSOS-mødet den 19. februar sammensættes en lille arbejdsgruppe, der samler op på drøftelserne i DASSOS og på Politikerkonferencen - i forhold til en tekst til Udviklingsstrategi Ministertema for 2015 er Anbragte børn og unges undervisning / uddannelse, hvorved dette emne indgår som et naturligt fokus- og udviklingsområde i Udviklingsstrategi Den endelig udkast til Udviklingsstrategi 2015 sendes til drøftelse og godkendelse i Kd.-net den 28. februar og i KKR den 14. marts Der indstilles, at: 3

15 DASSOS drøfter udkast til Udviklingsstrategi med særlig fokus på langsigtede fokus- og udviklingsområder. DASSOS udpeger en arbejdsgruppe, der samler op på drøftelserne i DASSOS samt politikerkonferencen i forhold til Udviklingsstrategi Bilag: (ændringer i bilag 5 og 9 er markeret med rødt/blåt) Bilag 4. Opsamling på Novemberkonference 2013, fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2015 Bilag 5. Udkast til Udviklingsstrategi 2015 Bilag 6. Målgruppebeskrivelse (Bilag 1) Bilag 7. Udviklingsplan for Sølund (Bilag 2) Bilag 8. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger (Bilag 3) Bilag 9. Organisering på de specialiserede socialområde (Bilag 4) Referat: Udkast til Udviklingsstrategi 2015 samt bilag blev godkendt med forbehold for Udviklingsplan for Sølund. DASSOS henviser til referat fra DASSOS-møde den 21. februar 2013 hvor følgende ordlyd fremgår: "DASSOS opfordrer endvidere Skanderborg Kommune til fremadrettet, at involvere køberkommunerne via et kommune-bruger-råd i udarbejdelsen af Udviklingsplanen". Da dette ikke er sket, kan DASSOS ikke umiddelbart godkende Udviklingsplanen. Sekretariat for rammeaftaler retter henvendelse til Skanderborg Kommune herom. Med forbehold for resultaterne af den efterfølgende konference, kan følgende tre emner komme i spil vedr. fokus- og udviklingsområder: 1. Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive tilbud (bør være en overskrift, der arbejdes videre med). 2. Socialpsykiatrien, jf. regeringens psykiatriudspil. 3. Ministertemaet for 2015 vedr. anbragte børn og unges uddannelse. Karin Holland, Henrik Beyer, Helle Bro og Henning Hansen indgår i nævnte arbejdsgruppe, der skal forsøge at sammenfatte drøftelserne fra DASSOS-mødet og Politikerkonferencen. Sammenfatningen rundsendes efterfølgende til godkendelse i DASSOS. Steinar Eggen Kristensen orienterede om, at 6-by samarbejdet har et udspil med fælles socialpolitisk mål klar i maj, som efterfølgende kan præsenteres for DASSOS. 6. Vurdering af behov for pladser/tilbud samt overvejelser om tilbudsviften 2015 v. Henning Hansen I forbindelse med de kommunale indberetninger til Rammeaftale 2015 har kommunerne vurderet behov for- og forventet forbrug af tilbud i Samtidig har kommuner og region indmeldt deres overvejelser om tilbudsviften i På baggrund heraf foretages et samlet skøn over behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Belægningssituationen DASSOS besluttede på møde den 23. februar 2012, at der udarbejdes en belægningsoversigt én gang årligt, således den procesmæssigt kan indgå i udarbejdelsen af Udviklingsstrategien. Der indstilles, at: - DASSOS foretager et samlet skøn over behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud i forhold til kapitel 4 i Udviklingsstrategi DASSOS godkender kommuner/regions overvejelser om tilbudsviften

16 Bilag: - Bilag 10. Overvejelser om tilbudsviften, Bilag 11. Belægningssituationen, 2013 (eftersendes) Referat: Overvejelser om tilbudsviften blev godkendt. Der er efter udsendelsen af dagsorden og bilag blevet indsendt yderligere materiale vedr. tilbudsviften. Sekretariat for rammeaftaler udarbejder ny revideret version, der rundsendes til DASSOS på mail til godkendelse. Der bør rettes særlig opmærksomhed på belægningsprocenterne på de sikrede institutioner, der visse steder i landet er lav (ikke i det midtjyske). Emnet blev ligeledes drøftet på møde i Koordinationsforum den 4. februar referat fra dette møde blev udsendt af Sekretariat for rammeaftaler den 19. februar 2014 (se punkt 2). Koordinationsforum har ligeledes opmærksomhed på dette emne. 7. Styringsaftale 2015, pejlemærker v. Henning Hansen Styringsaftale 2015 skal være godkendt i regionsråd og kommunalbestyrelser senest den 15. oktober Processen er tilrettelagt på følgende måde: Tidsplan for Styringsaftale, Rammeaftale februar DASSOS, pejlemærker 28. februar Kd.-net 13. marts KKR, pejlemærker 27. maj DASSOS, udkast til Styringsaftale 13. juni KKR, udkast til Styringsaftale Jul - Okt. Byråd/Regionsråd 15. oktober Servicestyrelsen I Rammeaftale 2012 blev der indgået en 3 årig aftale med følgende ordlyd: hver af driftsherrerne(19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i Der indstilles, at: - DASSOS drøfter pejlemærker i Styringsaftalen Bilag: - Bilag 12. Styringsaftale 2014, Pejlemærker - udvikling i takster Referat: DASSOS drøftede forskellige forslag til pejlemærker. DASSOS besluttede, at der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger, som er fagligt og kvalitativt i orden - men, at der også skal undersøges nye måder at styre udgiftsudviklingen på. I DAS- SOS' drøftelser blev det understreget, at det fortsat er vigtigt at have fokus på visitationen og at der fortsat er potentiale i at tænke forskellige muligheder, metodeudvikling, mestring, flow mv. ind i styringen på området. 5

17 8. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne v/inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune Den 15. august 2013 drøftede DASSOS Sundhedsaftale på oligofreniområdet. I forbindelse hermed blev spørgsmålet vedr. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne også drøftet. Følgende blev skrevet til referat: Det er et generelt problem (ikke kun ifht. nævnte målgruppe), at hospitalerne oftere kræver, at kommunerne stiller personale til rådighed for at ledsage borgerne i forbindelse med indlæggelse. Af Sundhedsaftalen for "Lommehåndbog" side 21 står der: "Det er det enkelte hospitals ledelse, der har ansvaret for at sikre en tilstrækkelig opsyn med indlagte patienter, herunder vurdere behovet for evt. fast vagt samt ansvaret for de udgifter, som er forbundet hermed....en hospitalsafdeling kan ikke forlange, at en patient er ledsaget, ". Inge Marie Vestergaard giver på mødet et kort overblik over emnet og status i Ringkøbing- Skjern Kommune: Udfordringen er størst i forhold til målgrupperne voksne udviklingshæmmede og personer med sindslidelse. På ét center (Center Bakkehuset) har de anvendt 12,5 t. gennemsnitligt i første halvår af De øvrige centre har haft et mindre forbrug. Myndighedsnetværk på voksenområdet drøftede emnet på møde den 6. februar Der tegner sig et meget broget billede af dels kommunens egen praksis og/eller den praksis kommunerne oplever i forhold til hospitalerne. Der indstilles: - DASSOS drøfter emnet med henblik på den videre proces Referat: Der nedsættes en arbejdsgruppe med Karin Holland, Inge Marie Vestergaard samt repræsentant fra sundhed i Region Midtjylland (Ann-Britt Wetche finder nævnte deltager). Arbejdsgruppen udarbejder udkast til fælleskommunale retningslinjer for ledsagelse af borgere med inspiration fra Region Syddanmark. Sekretariat for rammeaftaler tager initiativ til et møde. Forslaget præsenteres for DASSOS/Forretningsudvalget og fremsendes efterfølgende til indarbejdelse i sundhedsaftalen. 9. Auditundersøgelse på hjerneskadeområdet På Novemberkonferencen den 6. november 2013 afrapporterede CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, på vegne af arbejdsgruppen bag undersøgelsen, auditundersøgelsen på hjerneskadeområdet. De væsentligste anbefalinger var følgende: Overgang og timing Overlevering af neurofaglig viden prioriteres af såvel hospital som kommune Kommunen sikre, at information om borgeren overdrages til de relevante fagpersoner Koordinering Koordineringsmøde tidligt efter udskrivelse, incl. personer med rette neurofaglig viden En koordinator er ikke en løsning på alle koordinationsudfordringer. Koordinatorens arbejde skal understøttes af en struktur, der er organisatorisk koordinerende Ledelsesmæssig opbakning med fokus på hurtig og rettidig bevilling Jobcentrene skal orienteres, således der arbejdes ud fra fælles målsætninger 6

18 Den 21. november 2013 blev rapporten drøftet i KOSU og samme dato blev rapporten også drøftet i Hjerneskadesamrådet. I vedhæftet dokument er tilbagemeldingerne fra KOSU og Hjerneskadesamrådet oplistet. Der indstilles: - DASSOS drøfter rapportens anbefalinger og næste skridt. Bilag: - Bilag 13. Kommunernes indsats på hjerneskadeområdet, auditundersøgelse - Bilag 14. Opsamling på auditundersøgelsen - KOSU og Hjerneskadesamrådet Referat: DASSOS besluttede, at der ikke igangsættes yderligere initiativer på området. Der er allerede en række initiativer i de enkelte kommuner, der enten er implementeret eller i gang med at blive implementeret. I fælleskommunalt regi arbejder Styregruppen for hjerneskadeområdet med udarbejdelse af informationsmateriale på området, ligesom der planlægges et fælles temamøde senere på året. 10. Pædagogisk bistand under ferie v/kate Bøgh På mødet i Forretningsudvalget den 25. september 2013 blev det besluttet, at Favrskov Kommune skulle videresende spørgsmålet om de øvrige kommuners praksis og efterlevelse af Ministeriets svar vedrørende pædagogisk bistand under ferier til Myndighedsnetværk på voksenområdet. Myndighedsnetværket har behandlet emnet på møde den 6. februar Baggrunden er, at Favrskov Kommune ophørte med at sælge pædagogisk bistand, da Socialog Integrationsministeriet i april 2013 svarede Holstebro Kommune, at dette var i strid med kommunalfuldmagten. Konklusion fra drøftelser i Myndighedsnetværk: Kommunerne har efterlevet (eller er i gang med det) de nye retningslinjer og sælger ikke pædagogisk bistand til beboerne under ferie. Ydelsen bliver nu indeholdt i de gældende takster om end på et andet niveau end tidligere. Nogle kommuner giver stort set ikke bistand under ferie, nogle kun i de første 4 dage og andre 1 uge om året (korte ture og i DK). Det er som oftest op til det enkelte botilbud, at finde løsninger inden for den eksisterende økonomiske ramme hvilket har afstedkommet stor kreativitet og opfindsomhed. 1-dags arrangementer forsøges også indeholdt i den gældende takst eks. festival mv. Enkelte kommuner og Region Midtjylland har samarbejde med private leverandører eller formidler kontakten. Der indstilles: - DASSOS drøfter konklusionen fra Myndighedsnetværk Bilag: - Bilag 15. Ministersvar, ferietilbud og salg af medarbejdertimer mv. - Bilag 16. KL notat, Borgeres betaling for ledsagelse Referat: Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune, orienterede om, at den ændrede praksis næppe kan undgås at påvirke taksterne. Billedet er meget forskelligt fra kommune til kommune. KL er i gang med en undersøgelse af problemstillingen. DASSOS afventer dette og muligt tiltag. 7

19 DASSOS anbefaler, at det bør undgås, at ændringen resulterer i takststigninger. Det kan i yderste konsekvens alligevel blive aktuelt. 11. Velfærdsteknologi, metodeudvikling og den aktive borger Omdrejningspunktet på Novemberkonferencen 2013 var Velfærdsteknologi, metodeudvikling og den aktive borger bl.a. med udgangspunkt i et meget inspirerende oplæg ved direktør i Socialt Udviklingscenter SUS, Per Holm. I den midtjyske region lød startskuddet til fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede løsninger tilbage i Siden da har DASSOS igangsat en række initiativer, herunder etablering af samarbejdet med Metodecentret en samarbejdsaftale, der løber i perioden medio 2012 til medio I både 2012 og 2013 er der udarbejdet meget roste og anvendte Inspirationskataloger med 2 3 forslag fra hver kommune incl. projektbeskrivelse og business case, ligesom der er etableret netværk om velfærdsteknologi. Resultaterne kommer imidlertid ikke af sig selv, hvorfor implementering af metoder er et særligt centralt element i Udviklingsstrategi Spørgsmålet er derfor hvilke fælleskommunale træk, der kan iværksættes - eksempelvis: Stimulere implementeringsnetværk Implementeringsprojekt i regi af Metodecentret Fælleskommunal ansøgning/henvendelse til Socialstyrelsen vedr. ét eller flere projekter i satspuljen , evt.: Helhed og sammenhæng på handicapområdet - Satspuljepartierne er enige om at afsætte 91 mio. kr. til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap i alle samfundets fællesskaber. Sidstnævnte vil kræve en kontakt til Socialstyrelsen med henblik på at forsøge at påvirke udmøntningen af puljen eller som minimum søge information om, hvornår eventuelle puljer bliver udmeldt. Nogle meldes puljer bredt ud - andre gange prikkes udvalgte kommuner. En løsning kunne også være i regi af Metodecentret, hvor kommunerne i 2014 kan indgå en aftale med henblik på, at Metodecentret bistår kommunerne med at løfte implementeringsopgaven. Metodecentret har i vedhæftet notat opstillet mulige løsningsforslag: 1. En generel vejledning i implementering af nye metoder på det specialiserede socialområde. Vejledningen vil have til formål at udpege typiske barrierer for vellykket implementering og give anvisninger til, hvordan barriererne kan overkommes. 2. En række guides til implementering af ovenfor nævnte konkrete, velbeskrevne metoder. Nogle af metoderne har faste implementeringsprocedurer, men for en række af metoderne er implementeringsprocessen ikke velbeskrevet 3. Oprettelse af en webside, hvor implementeringsvejledningen og guiderne lægges ud sammen med beskrivelser af de enkelte metoder 4. Konsulentbistand fra Metodecentret til kommunerne og regionen i forbindelse med konkrete implementeringsopgaver. Der indstilles: - DASSOS drøfter, hvorledes implementering af metoder løftes i Bilag: - Bilag 17. Aftaletekst, satspuljen på socialområdet Bilag 18. Metodecentret, projektskitse implementering af metoder 8

20 Referat: DASSOS anbefaler, at samarbejdet med Metodecentret fortsætter. Der er enighed om, at Metodecentret kan løfte opgaven. Sekretariat for rammeaftaler indhenter endelig forslag og budget for Metodecentrets fremsendte projektskitse. Forslaget forelægges for Forretningsudvalget. Socialstyrelsen har bl.a. implementering som indsatsområde - det kan i den forbindelse overvejes, om Socialstyrelsen skal inviteres til et kommende møde. 12. Anvendelse af frit valgs-reglen DASSOS besluttede på sit møde d. 15. august 2013 at igangsætte en undersøgelse, der skulle afdække, i hvilket omfang kommunerne oplever, at borgere benytter sig af frit valgs reglerne og af egen drift ønsker at flytte til et andet tilbud. Forretningsudvalget fik forelagt undersøgelsens resultat på møde den 6. november 2013 men besluttede, at undersøgelsen skulle gennemføres på ny med en præcisering af, at undersøgelsen både omfatter borgere, der allerede er i et tilbud samt borgere, der står over for at skulle modtage et tilbud 1. gang. Undersøgelsen viser følgende: På baggrund af de indkomne besvarelser kan det konkluderes, at borgernes brug af det frie valg er forholdsvis begrænset. I 12 af de 17 kommuner, der har besvaret det fremsendte spørgeskema, har ingen borgere benyttet sig af frit-valgs reglerne i perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. august Det drejer sig om Aarhus, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive, Struer og Syddjurs Kommune. I de resterende 5 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, har i alt otte borgere benyttet sig af frit valgs-reglerne og er af egen drift er flyttet til et tilbud med anden driftsherre i perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. august Det drejer sig om én borger i henholdsvis Favrskov, Horsens, Randers og Silkeborg Kommune samt fire borgere i Viborg Kommune. Der indstilles: - DASSOS drøfter undersøgelses resultat Bilag: - Bilag 19. Anvendelse af frit-valgs reglen - fornyet undersøgelse Referat: Taget til efterretning. 13. Samrådet for Voksne Udviklingshæmmede Lovovertrædere i Midtjylland Valgperioden for medlemmerne af Samrådet for Voksne Udviklingshæmmede Lovovertrædere i Midtjylland følger den kommunale valgperiode og udløb med udgangen af december Samrådets sekretariat (Aktuelt Lone Møller Jørgensen og Jytte Kidmose Andersen, Viborg Kommune) har på denne baggrund bedt de deltagende kommuner og Region Midtjylland om at tage stilling til udpegning af medlemmer til Samrådet for Voksne Udviklingshæmmede Lovovertrædere i Midtjylland, således at der er udpeges et nyt samråd. Alle medlemmer af Samrådet ønsker at fortsætte i Samrådet i den kommende periode. 9

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Mødedato: 19. februar 2014 Mødetid: kl. 13.00 16.00 (inden politikerkonferencen) Mødested: Viborg Rådhus, Multisalen

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Mødedato: 19. februar 2014 Mødetid: kl. 13.00 16.00 (inden politikerkonferencen) Mødested: Viborg Rådhus, Multisalen Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Mødedato: 19. februar 2014 Mødetid: kl. 13.00 16.00 (inden politikerkonferencen) Mødested: Viborg Rådhus, Multisalen Dato: Deltagere: Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Jens Peter Hegelund Jensen, Henrik Beyer, Karin Holland, Jørgen Andersen, Inge-Lise Katballe, Jesper Thyrring

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Jens Peter Hegelund Jensen, Henrik Beyer, Karin Holland, Jørgen Andersen, Inge-Lise Katballe, Jesper Thyrring Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Jens Peter Hegelund Jensen, Henrik Beyer, Karin Holland, Jørgen Andersen, Inge-Lise Katballe, Jesper Thyrring Møller Mødedato: 19. august 2014 Mødetid: kl. 13.00 15.00

Læs mere

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt.

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt. Deltagere: Fagdirektører fra kommuner og Region Midtjylland vedr. det specialiserede socialområde. Afbud: Mødedato: 17. august 2011 Mødetid: kl. 9.30 11.30 (afsluttes med frokost i gæstekantinen) Mødested:

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august.

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august. Deltagere: Henning Hansen, Jacob Stengaard Madsen, Leif Gjørtz, Steiner Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Henrik Beyer, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Afbud:

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, F 9, 1. sal. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 24.

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, F 9, 1. sal. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 24. Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche og Karsten Binderup (ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen Deltagere: Afbud: Dato: Henning Hansen, Kate Bøgh, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Bjarne Høyer Andresen, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Erik Kaastrup-Hansen

Læs mere

Referat, DASSOS-møde den 19. maj 2015. Deltagere: 1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Thyrring Møller ---------- Referat: Godkendt.

Referat, DASSOS-møde den 19. maj 2015. Deltagere: 1. Godkendelse af dagsorden v. Jesper Thyrring Møller ---------- Referat: Godkendt. Deltagere: Afbud: DASSOS-kredsen Jens Peter Hegelund Jensen, Hans Henrik Gaardsøe, Britta Kempel, Steen Dall Hansen, Jørgen Andersen, Margrethe Vogt Thuesen Mødedato: 19. maj 2015 Mødetid: kl. 9.00 11.30

Læs mere

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Rammeaftaler fremover...3 3.

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning... 2 2. Rammeaftaler fremover... 3 3.

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region

Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 www.socialportalen.viborg.dk På baggrund af en analyse af udgiftsudviklingen 2007-2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud:

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Jens Peter Hegelund Jensen, Lars Harder, Karin Holland, Henrik Beyer, Anne Mette Lund, Kjeld Berthelsen, Kate Bøgh Mødedato: 10. november 2015 Mødetid: kl. 10.30 12.30

Læs mere

Referat, DASSOS-møde den 29. maj 2013

Referat, DASSOS-møde den 29. maj 2013 Deltagere: Fagdirektører fra kommuner og Region Midtjylland vedr. det specialiserede socialområde. Afbud: Dato: Henning Haahr, Kate Bøgh, Mødedato: 29. maj 2013 Mødetid: kl. 9.00 12.00 + formidlingskonference

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Dato: Referat, DASSOS-møde den 12. januar 2015

Dato: Referat, DASSOS-møde den 12. januar 2015 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Jesper Thyrring Møller, Eva Glæsner Mødedato: 12. januar 2015 Mødetid: kl. 13.30 16.00 - efterfulgt af Januarkonference Mødested: Viborg Rådhus: Dato: Referat, DASSOS-møde

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Deltagere: Karin Holland, Helle Ibsen, Birgit Munk Hansen, Tina Morgen Kristensen, Charlotte Brøndum, Anni Søby

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hans Henrik Gaardsøe, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen, Eva Glæsner

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale 2014 De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 16. august 2012 v. Henning Hansen

2. Godkendelse af referat fra møde d. 16. august 2012 v. Henning Hansen Deltagere: Henning Hansen, Asbjørn Friis Jensen, Leif Gjørtz Christensen, Steinar Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Henrik Beyer, Charlotte Josefsen, Eva Glæsner og Karsten Binderup (ref.)

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Sagsbehandler: Karsten Binderup Inglev Jensen og Lars Kristiansen, Skive Kommune. Tel. +45 87 28 46 79 Ingrid W. Andersen, Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: Karsten Binderup Inglev Jensen og Lars Kristiansen, Skive Kommune. Tel. +45 87 28 46 79 Ingrid W. Andersen, Silkeborg Kommune Til den administrative styregruppe Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatri.socialstab@ps.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014

Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014 NOTAT Referat af møde i Koordinationsforum den 4. februar 2014 Den 5. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-00893 Dok.ID: 1811787 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Opgørelsen af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 Indkaldelse Hanne Roed Henrik Qvist Henrik Gottlieb Hansen Susanne Gaarde Nicolaj Bang Olav Nørgaard Steen Jakobsen Tilde Bork Karina Due Page 2 of 6 1-30-73-63-14 Afrapportering på Centrale

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

CFK/Arbejdsgruppen er nu klar til afrapportering inden den endelige offentliggørelse på Novemberkonference

CFK/Arbejdsgruppen er nu klar til afrapportering inden den endelige offentliggørelse på Novemberkonference Deltagere: Kate Bøgh, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Henrik Beyer, Lotte Henriksen, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Helle Odde Poulsen, Eva Glæsner og Karsten Binderup (ref.) Afbud: Henning Hansen,

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 7. april 2015 v. Jesper Thyrring Møller Der indstilles: - til godkendelse

2. Godkendelse af referat fra møde d. 7. april 2015 v. Jesper Thyrring Møller Der indstilles: - til godkendelse Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hans Henrik Gaardsøe, Lars Kirkegaard, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Mette Vest Hansen (Sek.ram.) og Karsten

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Jens Peter Hegelund

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Jens Peter Hegelund Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Jens Peter Hegelund Jensen, Lotte Henriksen. Mødedato: 6. november 2014 Mødetid: kl. 10.30 12.30 Mødested: Viborg Rådhus, Multisalen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Møde 27. august 2014 kl. 16:00 i Byrådsalen

Møde 27. august 2014 kl. 16:00 i Byrådsalen Handicaprådet Referat Møde 27. august 2014 kl. 16:00 i Byrådsalen Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Lene Hornstrup, Tine Hammer Palle Ravn, Gert Lund, Anna Marie Brix Poulsen, Mona Rask og John Børsting.

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Skanderborg Kommune er godt tilfreds med resultatet af rapporten.

Skanderborg Kommune er godt tilfreds med resultatet af rapporten. DASSOS Att.: Karsten Binderup Kabi@viborg.dk Dato: 24. september 2015 Sagsnr.: 11/72176 Kortlægning og analyse af botilbuddet Landsbyen Sølund med hensyn til nuværende forretningsmodel, borgerprofil og

Læs mere

Referat. Til Den Administrative Styregruppe. fra. Ordinært møde i Den Administrative Styregruppe 5.februar 2009

Referat. Til Den Administrative Styregruppe. fra. Ordinært møde i Den Administrative Styregruppe 5.februar 2009 Til Den Administrative Styregruppe Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra Ordinært møde i Den

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse.

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse. Vedtægt for Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem en række kommuner i region Midtjylland og Region Midtjylland 1. Opgave Samrådets opgave er: at afgive vejledende

Læs mere