Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1"

Transkript

1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune (formand) Helle Bro, Holstebro Kommune Steinar Eggen Kristensen, Randers Kommune Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland Anders Kirkedal, Hedensted Kommune Leif Gjørtz Christensen, Viborg Kommune Lene Hornstrup, Struer Kommune Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune Lotte Henriksen, Aarhus Kommune Ejnar Tang, Herning Kommune Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune Jens Peter Hegelund, Silkeborg Kommune Kate Bøgh, Favrskov Kommune Poul Erik Poulsen, Lemvig Kommune Eva Glæsner, KKR-sekretariatet Keld Hørdum Poulsen, Sekretariat for rammeaftaler Line R. Poulsen og Christina L. Ovesen, Sekretariat for rammeaftaler Karsten Binderup, Sekretariat for rammeaftaler (ref.). Dato: 30. maj 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Referat fra møde i DASSOS den 27. maj Godkendelse af dagsorden v. Jesper Thyrring Møller Referat: Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde i DASSOS den 19. februar 2014 v. Jesper Thyrring Møller Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, DASSOS-møde den 19. februar Referat: Godkendt. 3. Udkast til Styringsaftale 2015

2 Rammeaftale 2014 er opdelt i en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitetsog økonomidel (Styringsaftalen), der tidsmæssigt er adskilt - men som i høj grad skal spille sammen indholdsmæssigt. Styringsaftalen skal være fastlagt senest den 15. oktober. DASSOS drøftede på møde den 19. februar 2014 pejlemærker for Styringsaftale Takstgruppen har i samarbejde med Sekretariat for rammeaftale udarbejdet udkast til Styringsaftale Eventuelle bemærkninger hertil indsendes til Sekretariat for rammeaftaler inden behandling i Kd.-net den 23. maj. Bemærkningerne rundsendes inden DASSOS-møde. KKR drøfter udkast til Styringsaftale på møde den 12. juni, hvorefter Styringsaftalen færdiggøres og udsendes til godkendelse i kommuner og region. Der indstilles: - Jesper Thyrring Møller orienterer om status på drøftelser i Kd.net. - DASSOS drøfter på den baggrund udkast til Styringsaftale. Bilag: - Bilag 2. Udkast til Styringsaftale Bilag 3. Styringsaftalens bilag 2; Omkostningsberegning og betalingsmodeller - Bilag 4. Styringsaftalens bilag 3; Anvendelse af abonnementsordninger Referat: Jesper Thyrring Møller orienterede om drøftelserne af Styringsaftale 2015 på Kd.-net møde den 23. maj. KKR drøfter Styringsaftale 2015 på møde den 12. juni I forbindelse med summeringen af procentsatserne for overhead til 6,1 %, er det vigtigt at pointere, at Dokumentation af kvalitet samt Udvikling ikke nedprioriteres. Procentsatsen er dog fortsat en maksimal procentsats ligesom foregående år har været maksimale procentsatser for Tilsyn, Administration og Dokumentation af kvalitet. DASSOS drøftede differentierede takster og besluttede, at der senere på året bør være en mere grundlæggende drøftelse heraf på et temamøde - hvad vil vi egentligt med taksterne som styringsinstrument. Desto flere differentierede takster - desto mere nærmer vi os et frit marked. Men samtidig bliver det svære at sammenligne takster på tværs. 4. Takstberegning, forslag til ændringer og forenkling På møde i Forretningsudvalget den 24. april blev forslag vedr. ændring og forenkling af takstberegningen fra en arbejdsgruppe under Takstgruppen drøftet, jf. vedhæftet bilag. Udgangspunktet for arbejdsgruppen var input til KL forud for drøftelserne med ministeriet vedr. udformningen af den nye bekendtgørelse for takstberegning (forventes klar efter sommerferien). Arbejdsgruppen havde i forlængelse heraf en række forslag til forenkling af takstberegningen, eftersom kun et fåtal i dag reelt kan gennemskue takstberegningen. Forslag til ændringerne er følgende: 1) Over-/underskud på op til 5% skal bæres af driftsherre 2) Over-/underskud over 5% afregnes direkte som en slutafregning med køberkommunerne fra det pågældende år 3) Muligheden for at udligne over-/underskud imellem forskellige tilbud fjernes 4) Overhead summeres til én samlet procentsats (er i dag delt tre; Udviklingsomkostninger 0,5%; Dokumentation af kvalitet 0,2% og Administration 5,4%) Referat fra Forretningsudvalgets beslutninger vedr. takstberegning, forslag til ændringer of forenkling: 2

3 Ad.1: Godkendt. Dog med forbehold for Region Midtjylland, der ikke har mulighed for at indregne over-/underskud i den øvrige drift, da socialområdet er et lukket kredsløb. Regionen er tvungen til at akkumulere over-/underskud og udbetale overskud eller indregne underskud i taksterne. Ad. 2: Godkendt. Forretningsudvalget tilslutter sig grundtanken om, at det er de pågældende køberkommuner, der er med til at finansiere et eventuelt underskud og ikke kommende køberkommuner. Forretningsudvalget ønsker indarbejdet i ordlyden, at det forventes, at driftsherren griber ind rettidigt inden et eventuelt underskud udvikler sig. Efterregningen kan udsendes allerede i maj, hvor regnskabet foreligger. En evt. regning kommer dermed tidligt. Ad. 3: Udligningsgrupperne er defineret i Styringsaftalens bilag 2. I forhold til de enkelte tilbud, fremgår de af takstfilen. Takstberegningen forsimples og gennemskueligheden øges, men der vil skulle fremsendes flere regninger til hinanden. Princippet om gennemsigtighed må være rettesnor. Forretningsudvalget besluttede, at der arbejdes i retning af at udligning kun skal være tilladt mellem sammenhængende tilbud. Takstgruppen udarbejder forslag til en mulig indsnævring af udligningsmulighederne. Mulige parametre kan i den sammenhæng være institution, ledelse, målgrupper, paragraffer mv. Ad. 4: Godkendt. Takstgruppen har på møde den 8. maj 2014 drøftet arbejdsgruppens forslag samt referat fra Forretningsudvalgets møde - med henblik på udarbejdelse af materiale, herunder udligningsgrupper. Se vedhæftet bilag referat fra møde i Takstgruppen (punkt 2). Takstgruppen kan ikke blive enige om forslag 1 3, hvorfor Takstgruppen ikke har udarbejdet forslag til en mulig indsnævring af udligningsmulighederne. Takstgruppen afventer behandling og beslutning i DASSOS. Region Midtjylland har bemærket, at processen omkring udarbejdelse af ovenstående forslag har været uhensigtsmæssigt, idet forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Takstgruppen og således ikke har været behandlet i hele Takstgruppen inden fremsendelse til Forretningsudvalget den 24. april. Først den 8. maj behandlede Takstgruppen forslagene. Region Midtjylland har fremsendt vedhæftet bemærkninger. Der indstilles: - DASSOS drøfter arbejdsgruppens forslag, Forretningsudvalgs behandling heraf samt bemærkninger fra Takstgruppen. - DASSOS tager beslutning om næste skridt Bilag: - Bilag 5. Takstberegning, forslag til ændringer - Bilag 6. Referat fra møde i Takstgruppen vedr. Takstberegning, den 8. maj Bilag 7. Bemærkning fra Region Midtjylland, takstberegning Referat: DASSOS besluttede at afvente bekendtgørelsen (august/september, jf. KL), før arbejdet igangsættes. Med forbehold for bekendtgørelsens ordlyd tilstræbes det, at arbejdet tilrettelægges således, at ændringerne slår igennem for opgørelse af over-/underskud for 2014 dvs. indarbejdes i Rammeaftale Der nedsættes en arbejdsgruppe, der belyser konsekvenserne ved de opstillede forslag, herunder eksemplificeret med hvad det konkret betyder for den enkelte kommune og region ved 3

4 forskellige muligheder af udligningsgrupper. Konsekvenserne kan være anderledes fra kommune til kommune. Arbejdsgruppens skal have til opdrag, at komme med konkrete forslag, hvilket også kan betyder, at der må findes et kompromis. Steinar Eggen Kristensen fra Randers Kommune bliver formand for arbejdsgruppen. Desuden deltager Skanderborg, Aarhus og Holstebro Kommune samt Region Midtjylland. Sekretariat for rammeaftaler deltager ligeledes. Det er de respektive kommuners DASSOS-medlem, der indgår i arbejdsgruppen. Desuden inddrages teknikere efter behov. Der er i Takstgruppen enighed om, at efterreguleringer bør begrænses og i de tilfælde, hvor der alligevel kommer efterreguleringer, gøres de mere enkle. DASSOS tilsluttede sig dette. I Styringsaftale 2015 indføjes følgende ordlyd: Når bekendtgørelse nr. 683 erstattes af en ny, vil den være gældende fra 1. januar For at styrringsaftalen kan være i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse vil styringsaftalen blive ændret i henhold hertil. Desuden er det besluttet på DASSOS møde den 27. maj 2014, at der, når den nye bekendtgørelse foreligger, skal tages fat på arbejdet med at skabe et mere gennemsigtigt takstsystem i Midtjylland". Fremadrettet bør processer, mandat og repræsentation være tydeliggjort ved igangsættelse af fælleskommunale/regionale opgaver. 5. Tillægstakster og differentierede takster A. Tillægstakster, 1. kvartal 2014 Der er i Rammeaftale 2014 aftalt følgende: For at kunne følge udviklingen i tillægstakster og indskrivninger til mere end 100 % takst, skal hver kommune én gang årligt indsende opgørelser af alle tilbud, hvor der er aftalt betaling udover den almindelige takst. Ud fra de modtagne oplysninger fra alle 19 kommuner i Region Midtjylland ses det, at der ved udgangen af 1. kvartal 2014 var i alt 373 pladser med tillægsydelser og opkrævning på mere end 100% af taksten. Derudover var der i alt 24 projektpladser. Tilsvarende var der i 2013 i alt 322 pladser med tillægsydelser og opkrævning på mere end 100% af taksten. Desuden er der tale om forholdsvis store forskelle i udviklingen i de enkelte kommuner, hvor nogle har haft en kraftig stigning i brugen af tillægsydelser siden 2013, mens andre har reduceret på området. Opgørelsen af projektpladser viste at antallet er af projekt pladser er steget fra 19 i 2013 til 24 i Samlet set er der således tale om en stigning for både tillægsydelser og projektpladser. Der indstilles: - DASSOS drøfter resultatet af opgørelsen Bilag: - Bilag 8. Notat vedr. tillægstakster, 1. kvartal Bilag 9. Tillægstakster, 1. kvartal Referat: Opgørelse taget til efterretning. Keld Hørdum Sørensen orienterede om, at opgørelsen i år er mere præcis end tidligere og at tillægstakster især skal findes hos private leverandører. Takstgruppen udarbejder en opgørelse af fordelingen heraf. 4

5 B. Differentierede takster Overgangen til differentierede takster formodes på sigt at reducere anvendelsen af tillægstakster. Samtidig er det i regi af de seneste års Rammeaftaler aftalt, at fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. DASSOS havde på møde den 15. august 2013 en generel drøftelse af brugen af differentierede takster, jf. Styringsaftalens ovenstående ordlyd. Som følge heraf bad DASSOS om en opgørelse over de kommuner, der har indført differentierede takster, på hvilke områder og efter hvilke principper. Opgaven blev forankret i Takstgruppen, jf. vedhæftet bilag. Takstgruppen bemærker, at 54 % af takstgrundlaget i 2014 vil være fra tilbud der har differentierede takster, og 15 af 19 driftsherre vil benytte differentierede takster. Angående principperne har Takstgruppen undersøgt 2 karakteristika - antal niveauer og om der benyttes en basistakst. På møde den 24. april 2014 drøftede Forretningsudvalget antallet af takstgrupper vs. gennemsigtighed. Samtidig har Sekretariat for rammeaftaler modtaget forslag fra direktør, Søren Christensen, i Herning Kommune vedr. antallet af takstgrupper, således der fremadrettet aftales et loft over antallet af takstgrupper, når der indføres differentierede takster. Forretningsudvalget støtter op omkring dette forslag og besluttede, at punktet drøftes på næste DASSOS-møde med henblik på nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til dette loft under hensyntagen til både økonomiske og driftsorienterede konsekvenser. Der indstilles: - DASSOS nedsætter arbejdsgruppe, jf. ovenstående Bilag: - Bilag 10. Differentierede takster, opgørelse og principper Referat: Drøftelserne omkring differentierede takster indgår i Temadagen, jf. punkt 3. Det er et paradoks, at der indføres flere og flere differentierede takster og alligevel kommer der flere tillægstakster. Der bruges mange ressourcer på at forhandle priser. Visitatorvinklen kunne eks. indgå i temadagen, ligesom loft over antal takstgrupper. Sekretariat for rammeaftaler tager initiativ til, at der kan indmeldes bemærkninger vedr. differentierede takster fordele og ulemper, der kan indgå i planlægningen af temadagen. Arbejdsgruppen, med Steinar Eggen Kristensen som formand, jf. punkt 4, får til opgave at forbereder og kvalificerer arbejdet vedr. temamødet, således emnet kan drøftes med relevante input. C. Fælles skabelon, økonomiske konsekvenser I forbindelse med overgang til differentierede takster, rundsender driftsherren en skrivelse herom til godkendelse, hvis indførelsen sker i løbet af et regnskabsår. Hvis indførelsen sker ved årsskifte, er kravet orientering. via Sekretariat for rammeaftaler til kommuner og region. Skrivelsens ordlyd og detaljeringsgrad varierer fra driftsherre til driftsherre om end de alle lægger op til dialog med køberkommunerne. Direktør, Søren Christensen, Herning Kommune har foreslået, at der fremover i lignende sager medsendes en komplet oversigt over de økonomiske konsekvenser for alle køberkommuner og 5

6 den pågældende sælgerkommune, således indførelsen heraf kan foregå på et mere oplyst grundlag. Taksgruppen har på eget initiativ udarbejdet fælles skabelon herfor. Der er i Takstgruppen enighed om, at opgørelsen skal indeholde en beregning af økonomisk konsekvens på betalerkommune niveau og på cpr. niveau. Opgørelsen bliver mere entydig, hvis der sammenlignes inden for samme år (samme budgetgrundlag), men dette er ikke et krav. Viborg modellen vedlægges som skabelon. Der indstilles: - DASSOS godkender skabelonen og henstiller, at den benyttes fremover Bilag: - Bilag 11. Skabelon, beregning af økonomisk konsekvens for andre kommuner Referat: Skabelon godkendt benyttes fremadrettet, når en kommune/region ønsker at gå over til differentierede takster på et område. 6. Socialpsykiatri, kommissorium for rammepapir Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) har på møde den 21. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes et rammepapir, der beskriver kommunernes planer på det psykiatriske område. Rammepapiret skal sammentænkes med aktiviteterne i DASSOS og i særdeleshed i forhold til Udviklingsstrategi Til det formål nedsættes en faglig bredt funderet Styregruppe med repræsentanter fra social- og psykiatriområdet, det somatiske område og arbejdsmarkedsområdet. Forretningsudvalget drøftede emnet på seneste møde den 24. april og gav deres støtte hertil. KOSUsekretariatet og Sekretariatet for rammeaftaler har udarbejdet vedhæftet udkast til kommissorium for Styregruppen. Der indstilles: - DASSOS drøfter udkast til kommissorium. - DASSOS indstiller forslag til formand for Styregruppen samt repræsentanter hertil Bilag: - Bilag 12. Kommissorium, rammepapir vedr. sammenhængende psykiatri - Bilag 13. KKR Hovedstaden, følgebrev til rammepapir på psykiatriområdet - Bilag 14. KKR Hovedstaden, Rammepapir på psykiatriområdet Referat: Godkendt. Det præciseres, at rammepapiret vedrører voksenpsykiatrien. En mindre Styregruppe kan foretrækkes. Derfor anbefaler DASSOS, at de kommunale repræsentanter på socialområdet findes i Styregruppen for voksenpsykiatri, således det tilstræbes, at de både repræsenterer sundhed- og socialområdet. Det vil sige 5 kommunale repræsentanter fra Styregruppen for voksenpsykiatri, 2 kommunale repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, 2 fra Region Midtjylland samt 1 fra PLO. Derudover indstiller DASSOS Jens Peter Hegelund fra Silkeborg Kommune som formand. Beskæftigelsesområdet besættes med jobcenterchefer. Jf. kommissorium nedsætter Styregruppen konkrete skrivegrupper efter behov skrivegruppens medlemmer kan hentes uden for Styregruppen. Repræsentanter fra KOSU-sekretariatet og Sekretariat for rammeaftaler deltager i Styregruppens møder. 6

7 DASSOS præsenteres på næste møde for et overblik over psykiatriområdet medlemmer af Temagrupper, Styregrupper mv. 7. Metodeudvikling I regi af Rammeaftale 2014 er kommuner og region i den midtjyske region enige om fortsat at fokusere på fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud. Resultaterne kommer imidlertid ikke af sig selv, hvorfor implementering af metoder er et særligt centralt element i Udviklingsstrategi DASSOS drøftede på møde den 19. februar 2014 fælles metodeudvikling generelt - og med udgangspunkt i oplæg fra Metodecentret. Følgende blev skrevet til referat: DASSOS anbefaler, at samarbejdet med Metodecentret fortsætter. Der er enighed om, at Metodecentret kan løfte opgaven. Sekretariat for rammeaftaler indhenter endelig forslag og budget for Metodecentrets fremsendte projektskitse. Forslaget forelægges for Forretningsudvalget. På den baggrund drøftede Forretningsudvalget forslag og budget fra Metodecentret og gav deres opbakning til de skitserede projekter under forudsætning af, at de nedenfor nævnte ubrugte midler fra JYFE overføres. Den resterende del af finansieringen findes i fælles midler i Sekretariat for rammeaftaler, jf. vedhæftet regnskab for Vedr. VELTEK Forretningsudvalget henstiller til særlig fokus på socialområdet og de netværk, som allerede eksisterer. Én indgang til velfærdsteknologiske løsninger bør være et mål, herunder kontakt til Business-Region Aarhus. I forbindelse med lukningen af JYFE, indstiller JYFE bestyrelse, at ubrugte midler skal overføres til fælles aktiviteter i regi af DASSOS - vel og mærke aktiviteter i "JYFE's ånd". JYFEs sekretariat oplyser, at ministeriet betragter JYFE som afsluttet og således ikke har indvendinger imod fordeling af de resterende midler til tværkommunal samarbejde. Den endelige beslutning afventer JYFE' generalforsamling den 22. maj Forretningsudvalget støtter ideen om at samle midlerne i fælles aktiviteter i stedet for at midlerne bliver udbetalt til de enkelt 19 kommuner i Midtjylland og 11 kommuner i Nordjylland. Til orientering: Kd.-net havde på møde den 28. februar 2014 rejst et ønske om at få en status for den fælles metodeudvikling resultater og status på de fælles mider hertil. Kd.-net drøftede vedhæftet status fra Sekretariat for rammeaftaler på seneste møde den 23. maj Der indstilles: - DASSOS godkender finansieringen af de nævnte projekter, herunder samling af ubrugte JYFE-midler samt midler fra Sekretariat for rammeaftaler. Bilag: Bilag 15. Metodecentret støtte til implementering af metoder Bilag 16. Forslag til nye samarbejdsmodeller, DASSOS og Metodecentret Bilag 17. Regnskab 2013, Sekretariat for rammeaftaler Bilag 18. Status på fælles metodeudvikling, Kd.-net møde Referat: Godkendt. 8. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne Den 15. august 2013 drøftede DASSOS Sundhedsaftale på oligofreniområdet. I forbindelse hermed blev spørgsmålet vedr. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne også drøftet. Følgende blev skrevet til referat: 7

8 Det er et generelt problem (ikke kun ifht. nævnte målgruppe), at hospitalerne oftere kræver, at kommunerne stiller personale til rådighed for at ledsage borgerne i forbindelse med indlæggelse. Af Sundhedsaftalen for "Lommehåndbog" side 21 står der: "Det er det enkelte hospitals ledelse, der har ansvaret for at sikre en tilstrækkelig opsyn med indlagte patienter, herunder vurdere behovet for evt. fast vagt samt ansvaret for de udgifter, som er forbundet hermed....en hospitalsafdeling kan ikke forlange, at en patient er ledsaget, ". DASSOS besluttede på møde den 19. februar 2014, at udarbejder udkast til fælleskommunale retningslinjer for ledsagelse af borgere med inspiration fra Region Syddanmark, jf. vedhæftet. DASSOS nedsatte en arbejdsgruppe med Cate Kristiansen, Horsens Kommune, Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, repræsentant fra sundhed i Region Midtjylland samt Sekretariat for rammeaftaler. Det er således væsentligt, at ordlyden vedr. ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne ikke skrives ud af de nye sundhedsaftaler. Leif Gjørtz Christensen og Sekretariat for rammeaftaler har aftalt med Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, at der hurtigst muligt indkaldes til et fællesmøde mellem relevante repræsentanter for kommunerne og regionen med det formål i fællesskab, at færdiggøre samarbejdsaftalen omkring ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og behandling på sygehus. Region Midtjylland har på møde den 19. maj i Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering udpeget de relevante regionale repræsentanter til mødet. Der indstilles: - DASSOS drøfter principperne for samarbejdsaftalen og udpeger repræsentanter til mødet Bilag: - Bilag 19. Fælles retningslinjer, ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse Referat: Godkendt. Cate Kristiansen, Inge Marie Vestergaard og Leif Gjørtz Christensen repræsenterer kommunerne til mødet. 9. Udviklingsplaner til Udviklingsstrategi, tilbud over 100 pladser I bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område 7 står følgende: Udviklingsplaner for botilbud efter i lov om social service med over 100 pladser, jf. 9 i lov om social service, indgår i udviklingsstrategien, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere kommuner i regionen. I den midtjyske region er det pt. kun Sølund i Skanderborg Kommune, der falder under disse krav og som har udarbejdet udviklingsplan til Udviklingsstrategi Socialtilsyn Midt har gjort Sekretariat for rammeaftaler opmærksom på, at del kommunale og regionale tilbud er blevet slået sammen og som følge heraf er kommet over 100 pladser i et enkelt tilbud. Konkret betyder det, at der, jf. bekendtgørelsen, skal udarbejdes en udviklingsplan. Socialtilsynet vil også kunne benytte sig heraf i deres arbejde. 8

9 På den ene side kan der argumenteres for, jf. bekendtgørelsen, at Udviklingsplanerne skal udarbejdes hurtigst muligt (i løbet af efteråret) som tillæg til Udviklingsstrategi På den anden side er sammenlægningen af tilbud fortsat i proces i kommuner og region, hvorfor udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan kan være vanskelig betragtes derfor som et overgangsår og udviklingsplanerne udarbejdes først i forbindelse med Udviklingsstrategi Der indstilles: - DASSOS beslutter, om: 1. Udviklingsplanerne udarbejdes hurtigst muligt skal være et overgangsår uden Udviklingsplanerne Referat: DASSOS besluttede, at 2015 er et overgangsår indtil det er afklaret, hvilke konkret tilbud, der reelt er tale om udover Sølund i Skanderborg Kommune. 10. Tilbudsportalen Aarhus Kommune har fremsendt et dagsordenspunkt vedr. Tilbudsportalen. Tilbudsportalen udvikler sig i retning af større og mere komplicerede indberetninger, men uden den store anvendelighed i matchning af borgere og tilbud. På de seneste to takstgruppemøder har der været drøftelser omkring Tilbudsportalen, ligesom problematikken beskrevet i det fælles brev til KL vedr. de nye takstregler, jf. vedhæftet. Der indstilles: DASSOS drøfter henvendelsen fra Aarhus Kommune, herunder mulige tiltag Bilag: - Bilag 20. Input til KL vedr. nye takstregler Referat: DASSOS gav deres opbakning til Aarhus Kommunes henvendelse. Sekretariat for rammeaftaler udarbejder et brev fra DASSOS til Socialstyrelsen og KL herom. Aarhus Kommune bidrager hertil. Ligeledes foretages en rundspørge til landets øvrige administrative styregrupper, om de vil støtte henvendelsen. 11. Dimensionering af Socialtilsyn Midt orientering fra møde med KL På baggrund af DASSOS henvendelse til KL vedr. dimensionering af Socialtilsynet, havde KL inviteret til dialogmøde herom. Dialogmødet blev afholdt den 7. maj med deltagelse af Jesper Thyrring Møller, Torben Rugholm (formand for arbejdsgruppen) og Karsten Binderup. KL vil såvel uformelt som formelt rette henvendelse til de fem Socialtilsyn med henblik på at dimensioneringen også fremadrettet afpasses de reelle udgifter. Der indstilles: - Jesper Thyrring Møller orienterer fra mødet. Bilag: - Bilag 21. Beslutningsreferat fra møde med KL Referat: 9

10 Jesper Thyrring Møller orienterede fra mødet. Taget til efterretning. Fremadrettet fokus på kvalitet og indhold. 12. Hjerneskadeområdet, afslutning på fælles uddannelsesforløb I december 2011 modtog de 19 kommuner i Midtjylland tilsagn om støtte på i alt 3 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 150 mio. kr. pulje til styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Støtten er givet til to projekter; fælles uddannelse for nøglepersoner og koordinatorer (støttet med i alt 2,2 mio. kr.) og understøttelse af specialiserede sager (støttet med i alt kr.). Formålet med de to projekter var at bidrage til et bredt kompetenceløft på hjerneskadeområdet. Den ønskede effekt er endnu større faglighed blandt medarbejderne samt bedre samarbejde og koordination i den enkelte borgersag. Fra 2012 til 2014 har ca. 350 medarbejdere fra de 19 kommuner deltaget i en fælleskommunal uddannelse på enten diplom- eller akademiniveau. Kommunernes samarbejde om uddannelsesforløbet afsluttes med en temadag den 16. juni 2014 for mellemledere, koordinatorer og relevante fagpersoner. På temadagen er det muligt at høre medarbejdere fortælle om uddannelsen, få viden om, hvordan man som leder kan understøtte medarbejdere i at anvende ny viden og nye kompetencer samt opleve Peter Lund Madsen, dr. Med og hjerneforsker. Der indstilles: - til orientering Bilag: - Bilag 22. Temadag, kompetenceløft på hjerneskadeområdet Referat: Til efterretning. 13. Eventuelt Kommende punkter på DASSOS-møde den 21. august 2014: Jf. bekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen drøfte aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen samt finaniseringen for det kommende år af Socialtilsynet i regionen. På møde den 21. august deltager derfor repræsentanter for Socialtilsyn Midt samt Børnehuset Referat: Til efterretning. 10

11 Bilag 1

12 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Mødedato: 19. februar 2014 Mødetid: kl (inden politikerkonferencen) Mødested: Viborg Rådhus, Multisalen Dato: Deltagere: Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune (formand) Helle Bro, Holstebro Kommune Steinar Eggen Kristensen, Randers Kommune Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland Anders Kirkedal, Hedensted Kommune Leif Gjørtz Christensen, Viborg Kommune Lene Hornstrup, Struer Kommune Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune Lotte Henriksen, Aarhus Kommune Henrik Beyer, Herning Kommune Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune Inglev Jensen, Skive Kommune Jens Peter Hegelund, Silkeborg Kommune Karin Holland, Horsens Kommune Eva Glæsner, KKR-sekretariatet Karsten Binderup, Sekretariat for rammeaftaler (ref.). Dato: 21. februar 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Derudover deltog særligt inviterede vedr. punkt 3: Ken Engedal, Silkeborg Kommune Simon Østerbøg Foldager, Socialtilsyn Midt Torben Rugholm, Randers Kommune Referat fra DASSOS den 19. februar Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Henning Hansen orienterer om den kommende periode, herunder ny formand for DASSOS og sammensætningen af Forretningsudvalget Referat: Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde i DASSOS den 6. november 2013 v. Henning Hansen Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, DASSOS-møde den 6. november 2013.

13 Referat: Godkendt: 3. Tilsyn fastsættelse af takster og objektiv finansiering På mødet deltager fra Socialtilsyn Midt, Ulla B. Andersen og Simon Foldager, fra Silkeborg Kommune, Ken Engedal samt fra Randers Kommune, Torben Rugholm. DASSOS drøftede på møde den 6. november 2013 dimensioneringen af Socialtilsyn Midt og besluttede følgende: For at bidrage til gennemsigtighed om grundlaget for dimensioneringen af Socialtilsynet nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra Silkeborg Kommune/Socialtilsyn Midt og kommunerne. Arbejdsgruppens formand, Torben Rugholm, Randers Kommune, fremlage udkast til rapport for Forretningsudvalget på møde den 27. januar. Forretningsudvalgets bemærkninger har arbejdsgruppen indarbejdet i rapporten og fremkommer med følgende konklusion: På tilbudsområdet har dimensioneringen været forholdsvis let opgaven med det nye tilsyn omfatter nogle få flere opgaver, men her dækker DUT kompensationen. Den reelle udestående på tilbudsområdet knytter sig til antallet af enheder, der er lavere end først indmeldt. På plejefamilieområdet er udgiftsniveauet ikke fundet, idet der er et meget stort spænd mellem det hidtidige forbrug og den fremtidige dimensionering. DASSOS kontakter KL vedr. løsningen af den manglende DUT-kompensation De 5 tilsynskommuner har i fællesskab valgt at lægge intensiveret tilsyn og ny godkendelse af gamle plejefamilier oven i kerneydelsen, hvilket arbejdsgruppen ikke finder belæg for. DASSOS bør kontakte KL herom for en samlet forhandling med de 5 tilsynskommuner. Ellers bør der rejses krav om forhøjet DUT-kompensation. Socialtilsyn Midt bør fremadrettet ikke bliver lønførende på tilsynsområdet. Ændringerne i antallet af tilbud og antal plejefamilier er væsentligt at få indarbejdet fra starten, således virksomheden kan tilpasses. En merudgift vil ellers skulle betales af kommunerne. Arbejdsgruppen anbefaler tæt kontakt mellem kommuner/region og Socialtilsyn Midt i budgetlægningsperioden for Der bør anvendes en konkret beregning af det administrative overhead (og ikke Rammeaftale procenten) og at udgifterne til socialtilsynet tilpasses det reelle forbrug. Der indstilles: - DASSOS drøfter arbejdsgruppens anbefalinger Bilag: - Bilag 2. Notat vedr. dimensionering af Socialtilsyn Midt (eftersendes) Referat: Torben Rugholm gennemgik arbejdsgruppens anbefalinger. DASSOS kvitterede for et godt og brugbart notat. Ligeledes anerkendes Socialtilsyn Midt for et godt og konstruktivt samarbejde i arbejdsgruppen. DASSOS godkendte de enkelte anbefalinger i rapporten, herunder en tæt kontakt mellem kommuner/region og Socialtilsyn Midt i budgetlægningsperioden for Ligeledes orienterer DASSOS KL om rapportens anbefalinger. Socialtilsyn Midt deltager i kommende DASSOSmøder efter behov augustmødet i forhold til kvalitet og indhold (evt. også maj-mødet i forhold til budget). 2

14 4. Ministertema 2014, godkendelse og tilsyn I Rammeaftale 2014 er ministertemaet Godkendelse og tilsyn. Emnet er indarbejdet i Udviklingsstrategi 2014, hvor der står følgende: Ministertemaet i Rammeaftale 2014 er godkendelse og tilsyn. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering er centrale elementer i denne proces. Parterne vil i løbet af 2013 og 2014 konkretisere de temaer, der er behov for at sætte fokus på, ligesom takster og et fortsat helhedsorienteret fokus på udvikling er opmærksomhedspunkter. Der henvises i den forbindelse til behandlingen af forrige punkt. Der indstilles: - DASSOS drøfter behandlingen af ministertemaet i 2014 med udgangspunkt i konklusionen på punkt 3 Bilag: - Bilag 3. Ministertema 2014, godkendelse og tilsyn Referat: Den konstruktive dialog mellem DASSOS og Socialtilsyn Midt er central, jf. drøftelserne i ovenstående punkt 3. DASSOS og Socialtilsyn Midt er enige om at fortsætte den tætte dialog og samarbejde i de kommende år og følger løbende op på DASSOS-møder, herunder inddrager erfaringer fra dialogen mellem Socialtilsyn Midt og de enkelte kommuner/region. 5. Udkast til Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi v. Henning Hansen Rammeaftale 2015 er opdelt i en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitetsog økonomidel (Styringsaftalen), der tidsmæssigt er adskilt - men som i høj grad skal spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Processen omkring udarbejdelsen af Udviklingsstrategien startede med Novemberkonferencen den 6. november 2013 for administrativt niveau og fortsætter med drøftelser af pejlemærker på den politiske konference 19. februar Forretningsudvalget blev orienteret om mulige pejlemærker ( bruttolisten ) for fokus- og udviklingsområder på møde den 27. januar. Følgende blev skrevet til referat: Fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2015 skal være mere langsigtede end blot ét år - gerne med afsæt i eventuelle socialpolitiske målsætninger. På DASSOS-mødet den 19. februar sammensættes en lille arbejdsgruppe, der samler op på drøftelserne i DASSOS og på Politikerkonferencen - i forhold til en tekst til Udviklingsstrategi Ministertema for 2015 er Anbragte børn og unges undervisning / uddannelse, hvorved dette emne indgår som et naturligt fokus- og udviklingsområde i Udviklingsstrategi Den endelig udkast til Udviklingsstrategi 2015 sendes til drøftelse og godkendelse i Kd.-net den 28. februar og i KKR den 14. marts Der indstilles, at: 3

15 DASSOS drøfter udkast til Udviklingsstrategi med særlig fokus på langsigtede fokus- og udviklingsområder. DASSOS udpeger en arbejdsgruppe, der samler op på drøftelserne i DASSOS samt politikerkonferencen i forhold til Udviklingsstrategi Bilag: (ændringer i bilag 5 og 9 er markeret med rødt/blåt) Bilag 4. Opsamling på Novemberkonference 2013, fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2015 Bilag 5. Udkast til Udviklingsstrategi 2015 Bilag 6. Målgruppebeskrivelse (Bilag 1) Bilag 7. Udviklingsplan for Sølund (Bilag 2) Bilag 8. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger (Bilag 3) Bilag 9. Organisering på de specialiserede socialområde (Bilag 4) Referat: Udkast til Udviklingsstrategi 2015 samt bilag blev godkendt med forbehold for Udviklingsplan for Sølund. DASSOS henviser til referat fra DASSOS-møde den 21. februar 2013 hvor følgende ordlyd fremgår: "DASSOS opfordrer endvidere Skanderborg Kommune til fremadrettet, at involvere køberkommunerne via et kommune-bruger-råd i udarbejdelsen af Udviklingsplanen". Da dette ikke er sket, kan DASSOS ikke umiddelbart godkende Udviklingsplanen. Sekretariat for rammeaftaler retter henvendelse til Skanderborg Kommune herom. Med forbehold for resultaterne af den efterfølgende konference, kan følgende tre emner komme i spil vedr. fokus- og udviklingsområder: 1. Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive tilbud (bør være en overskrift, der arbejdes videre med). 2. Socialpsykiatrien, jf. regeringens psykiatriudspil. 3. Ministertemaet for 2015 vedr. anbragte børn og unges uddannelse. Karin Holland, Henrik Beyer, Helle Bro og Henning Hansen indgår i nævnte arbejdsgruppe, der skal forsøge at sammenfatte drøftelserne fra DASSOS-mødet og Politikerkonferencen. Sammenfatningen rundsendes efterfølgende til godkendelse i DASSOS. Steinar Eggen Kristensen orienterede om, at 6-by samarbejdet har et udspil med fælles socialpolitisk mål klar i maj, som efterfølgende kan præsenteres for DASSOS. 6. Vurdering af behov for pladser/tilbud samt overvejelser om tilbudsviften 2015 v. Henning Hansen I forbindelse med de kommunale indberetninger til Rammeaftale 2015 har kommunerne vurderet behov for- og forventet forbrug af tilbud i Samtidig har kommuner og region indmeldt deres overvejelser om tilbudsviften i På baggrund heraf foretages et samlet skøn over behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Belægningssituationen DASSOS besluttede på møde den 23. februar 2012, at der udarbejdes en belægningsoversigt én gang årligt, således den procesmæssigt kan indgå i udarbejdelsen af Udviklingsstrategien. Der indstilles, at: - DASSOS foretager et samlet skøn over behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud i forhold til kapitel 4 i Udviklingsstrategi DASSOS godkender kommuner/regions overvejelser om tilbudsviften

16 Bilag: - Bilag 10. Overvejelser om tilbudsviften, Bilag 11. Belægningssituationen, 2013 (eftersendes) Referat: Overvejelser om tilbudsviften blev godkendt. Der er efter udsendelsen af dagsorden og bilag blevet indsendt yderligere materiale vedr. tilbudsviften. Sekretariat for rammeaftaler udarbejder ny revideret version, der rundsendes til DASSOS på mail til godkendelse. Der bør rettes særlig opmærksomhed på belægningsprocenterne på de sikrede institutioner, der visse steder i landet er lav (ikke i det midtjyske). Emnet blev ligeledes drøftet på møde i Koordinationsforum den 4. februar referat fra dette møde blev udsendt af Sekretariat for rammeaftaler den 19. februar 2014 (se punkt 2). Koordinationsforum har ligeledes opmærksomhed på dette emne. 7. Styringsaftale 2015, pejlemærker v. Henning Hansen Styringsaftale 2015 skal være godkendt i regionsråd og kommunalbestyrelser senest den 15. oktober Processen er tilrettelagt på følgende måde: Tidsplan for Styringsaftale, Rammeaftale februar DASSOS, pejlemærker 28. februar Kd.-net 13. marts KKR, pejlemærker 27. maj DASSOS, udkast til Styringsaftale 13. juni KKR, udkast til Styringsaftale Jul - Okt. Byråd/Regionsråd 15. oktober Servicestyrelsen I Rammeaftale 2012 blev der indgået en 3 årig aftale med følgende ordlyd: hver af driftsherrerne(19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i Der indstilles, at: - DASSOS drøfter pejlemærker i Styringsaftalen Bilag: - Bilag 12. Styringsaftale 2014, Pejlemærker - udvikling i takster Referat: DASSOS drøftede forskellige forslag til pejlemærker. DASSOS besluttede, at der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger, som er fagligt og kvalitativt i orden - men, at der også skal undersøges nye måder at styre udgiftsudviklingen på. I DAS- SOS' drøftelser blev det understreget, at det fortsat er vigtigt at have fokus på visitationen og at der fortsat er potentiale i at tænke forskellige muligheder, metodeudvikling, mestring, flow mv. ind i styringen på området. 5

17 8. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne v/inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune Den 15. august 2013 drøftede DASSOS Sundhedsaftale på oligofreniområdet. I forbindelse hermed blev spørgsmålet vedr. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne også drøftet. Følgende blev skrevet til referat: Det er et generelt problem (ikke kun ifht. nævnte målgruppe), at hospitalerne oftere kræver, at kommunerne stiller personale til rådighed for at ledsage borgerne i forbindelse med indlæggelse. Af Sundhedsaftalen for "Lommehåndbog" side 21 står der: "Det er det enkelte hospitals ledelse, der har ansvaret for at sikre en tilstrækkelig opsyn med indlagte patienter, herunder vurdere behovet for evt. fast vagt samt ansvaret for de udgifter, som er forbundet hermed....en hospitalsafdeling kan ikke forlange, at en patient er ledsaget, ". Inge Marie Vestergaard giver på mødet et kort overblik over emnet og status i Ringkøbing- Skjern Kommune: Udfordringen er størst i forhold til målgrupperne voksne udviklingshæmmede og personer med sindslidelse. På ét center (Center Bakkehuset) har de anvendt 12,5 t. gennemsnitligt i første halvår af De øvrige centre har haft et mindre forbrug. Myndighedsnetværk på voksenområdet drøftede emnet på møde den 6. februar Der tegner sig et meget broget billede af dels kommunens egen praksis og/eller den praksis kommunerne oplever i forhold til hospitalerne. Der indstilles: - DASSOS drøfter emnet med henblik på den videre proces Referat: Der nedsættes en arbejdsgruppe med Karin Holland, Inge Marie Vestergaard samt repræsentant fra sundhed i Region Midtjylland (Ann-Britt Wetche finder nævnte deltager). Arbejdsgruppen udarbejder udkast til fælleskommunale retningslinjer for ledsagelse af borgere med inspiration fra Region Syddanmark. Sekretariat for rammeaftaler tager initiativ til et møde. Forslaget præsenteres for DASSOS/Forretningsudvalget og fremsendes efterfølgende til indarbejdelse i sundhedsaftalen. 9. Auditundersøgelse på hjerneskadeområdet På Novemberkonferencen den 6. november 2013 afrapporterede CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, på vegne af arbejdsgruppen bag undersøgelsen, auditundersøgelsen på hjerneskadeområdet. De væsentligste anbefalinger var følgende: Overgang og timing Overlevering af neurofaglig viden prioriteres af såvel hospital som kommune Kommunen sikre, at information om borgeren overdrages til de relevante fagpersoner Koordinering Koordineringsmøde tidligt efter udskrivelse, incl. personer med rette neurofaglig viden En koordinator er ikke en løsning på alle koordinationsudfordringer. Koordinatorens arbejde skal understøttes af en struktur, der er organisatorisk koordinerende Ledelsesmæssig opbakning med fokus på hurtig og rettidig bevilling Jobcentrene skal orienteres, således der arbejdes ud fra fælles målsætninger 6

18 Den 21. november 2013 blev rapporten drøftet i KOSU og samme dato blev rapporten også drøftet i Hjerneskadesamrådet. I vedhæftet dokument er tilbagemeldingerne fra KOSU og Hjerneskadesamrådet oplistet. Der indstilles: - DASSOS drøfter rapportens anbefalinger og næste skridt. Bilag: - Bilag 13. Kommunernes indsats på hjerneskadeområdet, auditundersøgelse - Bilag 14. Opsamling på auditundersøgelsen - KOSU og Hjerneskadesamrådet Referat: DASSOS besluttede, at der ikke igangsættes yderligere initiativer på området. Der er allerede en række initiativer i de enkelte kommuner, der enten er implementeret eller i gang med at blive implementeret. I fælleskommunalt regi arbejder Styregruppen for hjerneskadeområdet med udarbejdelse af informationsmateriale på området, ligesom der planlægges et fælles temamøde senere på året. 10. Pædagogisk bistand under ferie v/kate Bøgh På mødet i Forretningsudvalget den 25. september 2013 blev det besluttet, at Favrskov Kommune skulle videresende spørgsmålet om de øvrige kommuners praksis og efterlevelse af Ministeriets svar vedrørende pædagogisk bistand under ferier til Myndighedsnetværk på voksenområdet. Myndighedsnetværket har behandlet emnet på møde den 6. februar Baggrunden er, at Favrskov Kommune ophørte med at sælge pædagogisk bistand, da Socialog Integrationsministeriet i april 2013 svarede Holstebro Kommune, at dette var i strid med kommunalfuldmagten. Konklusion fra drøftelser i Myndighedsnetværk: Kommunerne har efterlevet (eller er i gang med det) de nye retningslinjer og sælger ikke pædagogisk bistand til beboerne under ferie. Ydelsen bliver nu indeholdt i de gældende takster om end på et andet niveau end tidligere. Nogle kommuner giver stort set ikke bistand under ferie, nogle kun i de første 4 dage og andre 1 uge om året (korte ture og i DK). Det er som oftest op til det enkelte botilbud, at finde løsninger inden for den eksisterende økonomiske ramme hvilket har afstedkommet stor kreativitet og opfindsomhed. 1-dags arrangementer forsøges også indeholdt i den gældende takst eks. festival mv. Enkelte kommuner og Region Midtjylland har samarbejde med private leverandører eller formidler kontakten. Der indstilles: - DASSOS drøfter konklusionen fra Myndighedsnetværk Bilag: - Bilag 15. Ministersvar, ferietilbud og salg af medarbejdertimer mv. - Bilag 16. KL notat, Borgeres betaling for ledsagelse Referat: Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune, orienterede om, at den ændrede praksis næppe kan undgås at påvirke taksterne. Billedet er meget forskelligt fra kommune til kommune. KL er i gang med en undersøgelse af problemstillingen. DASSOS afventer dette og muligt tiltag. 7

19 DASSOS anbefaler, at det bør undgås, at ændringen resulterer i takststigninger. Det kan i yderste konsekvens alligevel blive aktuelt. 11. Velfærdsteknologi, metodeudvikling og den aktive borger Omdrejningspunktet på Novemberkonferencen 2013 var Velfærdsteknologi, metodeudvikling og den aktive borger bl.a. med udgangspunkt i et meget inspirerende oplæg ved direktør i Socialt Udviklingscenter SUS, Per Holm. I den midtjyske region lød startskuddet til fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede løsninger tilbage i Siden da har DASSOS igangsat en række initiativer, herunder etablering af samarbejdet med Metodecentret en samarbejdsaftale, der løber i perioden medio 2012 til medio I både 2012 og 2013 er der udarbejdet meget roste og anvendte Inspirationskataloger med 2 3 forslag fra hver kommune incl. projektbeskrivelse og business case, ligesom der er etableret netværk om velfærdsteknologi. Resultaterne kommer imidlertid ikke af sig selv, hvorfor implementering af metoder er et særligt centralt element i Udviklingsstrategi Spørgsmålet er derfor hvilke fælleskommunale træk, der kan iværksættes - eksempelvis: Stimulere implementeringsnetværk Implementeringsprojekt i regi af Metodecentret Fælleskommunal ansøgning/henvendelse til Socialstyrelsen vedr. ét eller flere projekter i satspuljen , evt.: Helhed og sammenhæng på handicapområdet - Satspuljepartierne er enige om at afsætte 91 mio. kr. til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap i alle samfundets fællesskaber. Sidstnævnte vil kræve en kontakt til Socialstyrelsen med henblik på at forsøge at påvirke udmøntningen af puljen eller som minimum søge information om, hvornår eventuelle puljer bliver udmeldt. Nogle meldes puljer bredt ud - andre gange prikkes udvalgte kommuner. En løsning kunne også være i regi af Metodecentret, hvor kommunerne i 2014 kan indgå en aftale med henblik på, at Metodecentret bistår kommunerne med at løfte implementeringsopgaven. Metodecentret har i vedhæftet notat opstillet mulige løsningsforslag: 1. En generel vejledning i implementering af nye metoder på det specialiserede socialområde. Vejledningen vil have til formål at udpege typiske barrierer for vellykket implementering og give anvisninger til, hvordan barriererne kan overkommes. 2. En række guides til implementering af ovenfor nævnte konkrete, velbeskrevne metoder. Nogle af metoderne har faste implementeringsprocedurer, men for en række af metoderne er implementeringsprocessen ikke velbeskrevet 3. Oprettelse af en webside, hvor implementeringsvejledningen og guiderne lægges ud sammen med beskrivelser af de enkelte metoder 4. Konsulentbistand fra Metodecentret til kommunerne og regionen i forbindelse med konkrete implementeringsopgaver. Der indstilles: - DASSOS drøfter, hvorledes implementering af metoder løftes i Bilag: - Bilag 17. Aftaletekst, satspuljen på socialområdet Bilag 18. Metodecentret, projektskitse implementering af metoder 8

20 Referat: DASSOS anbefaler, at samarbejdet med Metodecentret fortsætter. Der er enighed om, at Metodecentret kan løfte opgaven. Sekretariat for rammeaftaler indhenter endelig forslag og budget for Metodecentrets fremsendte projektskitse. Forslaget forelægges for Forretningsudvalget. Socialstyrelsen har bl.a. implementering som indsatsområde - det kan i den forbindelse overvejes, om Socialstyrelsen skal inviteres til et kommende møde. 12. Anvendelse af frit valgs-reglen DASSOS besluttede på sit møde d. 15. august 2013 at igangsætte en undersøgelse, der skulle afdække, i hvilket omfang kommunerne oplever, at borgere benytter sig af frit valgs reglerne og af egen drift ønsker at flytte til et andet tilbud. Forretningsudvalget fik forelagt undersøgelsens resultat på møde den 6. november 2013 men besluttede, at undersøgelsen skulle gennemføres på ny med en præcisering af, at undersøgelsen både omfatter borgere, der allerede er i et tilbud samt borgere, der står over for at skulle modtage et tilbud 1. gang. Undersøgelsen viser følgende: På baggrund af de indkomne besvarelser kan det konkluderes, at borgernes brug af det frie valg er forholdsvis begrænset. I 12 af de 17 kommuner, der har besvaret det fremsendte spørgeskema, har ingen borgere benyttet sig af frit-valgs reglerne i perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. august Det drejer sig om Aarhus, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive, Struer og Syddjurs Kommune. I de resterende 5 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, har i alt otte borgere benyttet sig af frit valgs-reglerne og er af egen drift er flyttet til et tilbud med anden driftsherre i perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. august Det drejer sig om én borger i henholdsvis Favrskov, Horsens, Randers og Silkeborg Kommune samt fire borgere i Viborg Kommune. Der indstilles: - DASSOS drøfter undersøgelses resultat Bilag: - Bilag 19. Anvendelse af frit-valgs reglen - fornyet undersøgelse Referat: Taget til efterretning. 13. Samrådet for Voksne Udviklingshæmmede Lovovertrædere i Midtjylland Valgperioden for medlemmerne af Samrådet for Voksne Udviklingshæmmede Lovovertrædere i Midtjylland følger den kommunale valgperiode og udløb med udgangen af december Samrådets sekretariat (Aktuelt Lone Møller Jørgensen og Jytte Kidmose Andersen, Viborg Kommune) har på denne baggrund bedt de deltagende kommuner og Region Midtjylland om at tage stilling til udpegning af medlemmer til Samrådet for Voksne Udviklingshæmmede Lovovertrædere i Midtjylland, således at der er udpeges et nyt samråd. Alle medlemmer af Samrådet ønsker at fortsætte i Samrådet i den kommende periode. 9

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hans Henrik Gaardsøe, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen, Eva Glæsner

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 24. juni 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 1. januar Årsberetning 2011 Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 Sekretariat for rammeaftaler er et fælleskommunal sekretariat for de 11 kommuner beliggende i region Nordjylland. Sekretariatet

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Auditundersøgelsen har givet et godt afsæt

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere