Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1"

Transkript

1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune (formand) Helle Bro, Holstebro Kommune Steinar Eggen Kristensen, Randers Kommune Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland Anders Kirkedal, Hedensted Kommune Leif Gjørtz Christensen, Viborg Kommune Lene Hornstrup, Struer Kommune Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune Lotte Henriksen, Aarhus Kommune Ejnar Tang, Herning Kommune Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune Jens Peter Hegelund, Silkeborg Kommune Kate Bøgh, Favrskov Kommune Poul Erik Poulsen, Lemvig Kommune Eva Glæsner, KKR-sekretariatet Keld Hørdum Poulsen, Sekretariat for rammeaftaler Line R. Poulsen og Christina L. Ovesen, Sekretariat for rammeaftaler Karsten Binderup, Sekretariat for rammeaftaler (ref.). Dato: 30. maj 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Referat fra møde i DASSOS den 27. maj Godkendelse af dagsorden v. Jesper Thyrring Møller Referat: Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde i DASSOS den 19. februar 2014 v. Jesper Thyrring Møller Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, DASSOS-møde den 19. februar Referat: Godkendt. 3. Udkast til Styringsaftale 2015

2 Rammeaftale 2014 er opdelt i en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitetsog økonomidel (Styringsaftalen), der tidsmæssigt er adskilt - men som i høj grad skal spille sammen indholdsmæssigt. Styringsaftalen skal være fastlagt senest den 15. oktober. DASSOS drøftede på møde den 19. februar 2014 pejlemærker for Styringsaftale Takstgruppen har i samarbejde med Sekretariat for rammeaftale udarbejdet udkast til Styringsaftale Eventuelle bemærkninger hertil indsendes til Sekretariat for rammeaftaler inden behandling i Kd.-net den 23. maj. Bemærkningerne rundsendes inden DASSOS-møde. KKR drøfter udkast til Styringsaftale på møde den 12. juni, hvorefter Styringsaftalen færdiggøres og udsendes til godkendelse i kommuner og region. Der indstilles: - Jesper Thyrring Møller orienterer om status på drøftelser i Kd.net. - DASSOS drøfter på den baggrund udkast til Styringsaftale. Bilag: - Bilag 2. Udkast til Styringsaftale Bilag 3. Styringsaftalens bilag 2; Omkostningsberegning og betalingsmodeller - Bilag 4. Styringsaftalens bilag 3; Anvendelse af abonnementsordninger Referat: Jesper Thyrring Møller orienterede om drøftelserne af Styringsaftale 2015 på Kd.-net møde den 23. maj. KKR drøfter Styringsaftale 2015 på møde den 12. juni I forbindelse med summeringen af procentsatserne for overhead til 6,1 %, er det vigtigt at pointere, at Dokumentation af kvalitet samt Udvikling ikke nedprioriteres. Procentsatsen er dog fortsat en maksimal procentsats ligesom foregående år har været maksimale procentsatser for Tilsyn, Administration og Dokumentation af kvalitet. DASSOS drøftede differentierede takster og besluttede, at der senere på året bør være en mere grundlæggende drøftelse heraf på et temamøde - hvad vil vi egentligt med taksterne som styringsinstrument. Desto flere differentierede takster - desto mere nærmer vi os et frit marked. Men samtidig bliver det svære at sammenligne takster på tværs. 4. Takstberegning, forslag til ændringer og forenkling På møde i Forretningsudvalget den 24. april blev forslag vedr. ændring og forenkling af takstberegningen fra en arbejdsgruppe under Takstgruppen drøftet, jf. vedhæftet bilag. Udgangspunktet for arbejdsgruppen var input til KL forud for drøftelserne med ministeriet vedr. udformningen af den nye bekendtgørelse for takstberegning (forventes klar efter sommerferien). Arbejdsgruppen havde i forlængelse heraf en række forslag til forenkling af takstberegningen, eftersom kun et fåtal i dag reelt kan gennemskue takstberegningen. Forslag til ændringerne er følgende: 1) Over-/underskud på op til 5% skal bæres af driftsherre 2) Over-/underskud over 5% afregnes direkte som en slutafregning med køberkommunerne fra det pågældende år 3) Muligheden for at udligne over-/underskud imellem forskellige tilbud fjernes 4) Overhead summeres til én samlet procentsats (er i dag delt tre; Udviklingsomkostninger 0,5%; Dokumentation af kvalitet 0,2% og Administration 5,4%) Referat fra Forretningsudvalgets beslutninger vedr. takstberegning, forslag til ændringer of forenkling: 2

3 Ad.1: Godkendt. Dog med forbehold for Region Midtjylland, der ikke har mulighed for at indregne over-/underskud i den øvrige drift, da socialområdet er et lukket kredsløb. Regionen er tvungen til at akkumulere over-/underskud og udbetale overskud eller indregne underskud i taksterne. Ad. 2: Godkendt. Forretningsudvalget tilslutter sig grundtanken om, at det er de pågældende køberkommuner, der er med til at finansiere et eventuelt underskud og ikke kommende køberkommuner. Forretningsudvalget ønsker indarbejdet i ordlyden, at det forventes, at driftsherren griber ind rettidigt inden et eventuelt underskud udvikler sig. Efterregningen kan udsendes allerede i maj, hvor regnskabet foreligger. En evt. regning kommer dermed tidligt. Ad. 3: Udligningsgrupperne er defineret i Styringsaftalens bilag 2. I forhold til de enkelte tilbud, fremgår de af takstfilen. Takstberegningen forsimples og gennemskueligheden øges, men der vil skulle fremsendes flere regninger til hinanden. Princippet om gennemsigtighed må være rettesnor. Forretningsudvalget besluttede, at der arbejdes i retning af at udligning kun skal være tilladt mellem sammenhængende tilbud. Takstgruppen udarbejder forslag til en mulig indsnævring af udligningsmulighederne. Mulige parametre kan i den sammenhæng være institution, ledelse, målgrupper, paragraffer mv. Ad. 4: Godkendt. Takstgruppen har på møde den 8. maj 2014 drøftet arbejdsgruppens forslag samt referat fra Forretningsudvalgets møde - med henblik på udarbejdelse af materiale, herunder udligningsgrupper. Se vedhæftet bilag referat fra møde i Takstgruppen (punkt 2). Takstgruppen kan ikke blive enige om forslag 1 3, hvorfor Takstgruppen ikke har udarbejdet forslag til en mulig indsnævring af udligningsmulighederne. Takstgruppen afventer behandling og beslutning i DASSOS. Region Midtjylland har bemærket, at processen omkring udarbejdelse af ovenstående forslag har været uhensigtsmæssigt, idet forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Takstgruppen og således ikke har været behandlet i hele Takstgruppen inden fremsendelse til Forretningsudvalget den 24. april. Først den 8. maj behandlede Takstgruppen forslagene. Region Midtjylland har fremsendt vedhæftet bemærkninger. Der indstilles: - DASSOS drøfter arbejdsgruppens forslag, Forretningsudvalgs behandling heraf samt bemærkninger fra Takstgruppen. - DASSOS tager beslutning om næste skridt Bilag: - Bilag 5. Takstberegning, forslag til ændringer - Bilag 6. Referat fra møde i Takstgruppen vedr. Takstberegning, den 8. maj Bilag 7. Bemærkning fra Region Midtjylland, takstberegning Referat: DASSOS besluttede at afvente bekendtgørelsen (august/september, jf. KL), før arbejdet igangsættes. Med forbehold for bekendtgørelsens ordlyd tilstræbes det, at arbejdet tilrettelægges således, at ændringerne slår igennem for opgørelse af over-/underskud for 2014 dvs. indarbejdes i Rammeaftale Der nedsættes en arbejdsgruppe, der belyser konsekvenserne ved de opstillede forslag, herunder eksemplificeret med hvad det konkret betyder for den enkelte kommune og region ved 3

4 forskellige muligheder af udligningsgrupper. Konsekvenserne kan være anderledes fra kommune til kommune. Arbejdsgruppens skal have til opdrag, at komme med konkrete forslag, hvilket også kan betyder, at der må findes et kompromis. Steinar Eggen Kristensen fra Randers Kommune bliver formand for arbejdsgruppen. Desuden deltager Skanderborg, Aarhus og Holstebro Kommune samt Region Midtjylland. Sekretariat for rammeaftaler deltager ligeledes. Det er de respektive kommuners DASSOS-medlem, der indgår i arbejdsgruppen. Desuden inddrages teknikere efter behov. Der er i Takstgruppen enighed om, at efterreguleringer bør begrænses og i de tilfælde, hvor der alligevel kommer efterreguleringer, gøres de mere enkle. DASSOS tilsluttede sig dette. I Styringsaftale 2015 indføjes følgende ordlyd: Når bekendtgørelse nr. 683 erstattes af en ny, vil den være gældende fra 1. januar For at styrringsaftalen kan være i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse vil styringsaftalen blive ændret i henhold hertil. Desuden er det besluttet på DASSOS møde den 27. maj 2014, at der, når den nye bekendtgørelse foreligger, skal tages fat på arbejdet med at skabe et mere gennemsigtigt takstsystem i Midtjylland". Fremadrettet bør processer, mandat og repræsentation være tydeliggjort ved igangsættelse af fælleskommunale/regionale opgaver. 5. Tillægstakster og differentierede takster A. Tillægstakster, 1. kvartal 2014 Der er i Rammeaftale 2014 aftalt følgende: For at kunne følge udviklingen i tillægstakster og indskrivninger til mere end 100 % takst, skal hver kommune én gang årligt indsende opgørelser af alle tilbud, hvor der er aftalt betaling udover den almindelige takst. Ud fra de modtagne oplysninger fra alle 19 kommuner i Region Midtjylland ses det, at der ved udgangen af 1. kvartal 2014 var i alt 373 pladser med tillægsydelser og opkrævning på mere end 100% af taksten. Derudover var der i alt 24 projektpladser. Tilsvarende var der i 2013 i alt 322 pladser med tillægsydelser og opkrævning på mere end 100% af taksten. Desuden er der tale om forholdsvis store forskelle i udviklingen i de enkelte kommuner, hvor nogle har haft en kraftig stigning i brugen af tillægsydelser siden 2013, mens andre har reduceret på området. Opgørelsen af projektpladser viste at antallet er af projekt pladser er steget fra 19 i 2013 til 24 i Samlet set er der således tale om en stigning for både tillægsydelser og projektpladser. Der indstilles: - DASSOS drøfter resultatet af opgørelsen Bilag: - Bilag 8. Notat vedr. tillægstakster, 1. kvartal Bilag 9. Tillægstakster, 1. kvartal Referat: Opgørelse taget til efterretning. Keld Hørdum Sørensen orienterede om, at opgørelsen i år er mere præcis end tidligere og at tillægstakster især skal findes hos private leverandører. Takstgruppen udarbejder en opgørelse af fordelingen heraf. 4

5 B. Differentierede takster Overgangen til differentierede takster formodes på sigt at reducere anvendelsen af tillægstakster. Samtidig er det i regi af de seneste års Rammeaftaler aftalt, at fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. DASSOS havde på møde den 15. august 2013 en generel drøftelse af brugen af differentierede takster, jf. Styringsaftalens ovenstående ordlyd. Som følge heraf bad DASSOS om en opgørelse over de kommuner, der har indført differentierede takster, på hvilke områder og efter hvilke principper. Opgaven blev forankret i Takstgruppen, jf. vedhæftet bilag. Takstgruppen bemærker, at 54 % af takstgrundlaget i 2014 vil være fra tilbud der har differentierede takster, og 15 af 19 driftsherre vil benytte differentierede takster. Angående principperne har Takstgruppen undersøgt 2 karakteristika - antal niveauer og om der benyttes en basistakst. På møde den 24. april 2014 drøftede Forretningsudvalget antallet af takstgrupper vs. gennemsigtighed. Samtidig har Sekretariat for rammeaftaler modtaget forslag fra direktør, Søren Christensen, i Herning Kommune vedr. antallet af takstgrupper, således der fremadrettet aftales et loft over antallet af takstgrupper, når der indføres differentierede takster. Forretningsudvalget støtter op omkring dette forslag og besluttede, at punktet drøftes på næste DASSOS-møde med henblik på nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til dette loft under hensyntagen til både økonomiske og driftsorienterede konsekvenser. Der indstilles: - DASSOS nedsætter arbejdsgruppe, jf. ovenstående Bilag: - Bilag 10. Differentierede takster, opgørelse og principper Referat: Drøftelserne omkring differentierede takster indgår i Temadagen, jf. punkt 3. Det er et paradoks, at der indføres flere og flere differentierede takster og alligevel kommer der flere tillægstakster. Der bruges mange ressourcer på at forhandle priser. Visitatorvinklen kunne eks. indgå i temadagen, ligesom loft over antal takstgrupper. Sekretariat for rammeaftaler tager initiativ til, at der kan indmeldes bemærkninger vedr. differentierede takster fordele og ulemper, der kan indgå i planlægningen af temadagen. Arbejdsgruppen, med Steinar Eggen Kristensen som formand, jf. punkt 4, får til opgave at forbereder og kvalificerer arbejdet vedr. temamødet, således emnet kan drøftes med relevante input. C. Fælles skabelon, økonomiske konsekvenser I forbindelse med overgang til differentierede takster, rundsender driftsherren en skrivelse herom til godkendelse, hvis indførelsen sker i løbet af et regnskabsår. Hvis indførelsen sker ved årsskifte, er kravet orientering. via Sekretariat for rammeaftaler til kommuner og region. Skrivelsens ordlyd og detaljeringsgrad varierer fra driftsherre til driftsherre om end de alle lægger op til dialog med køberkommunerne. Direktør, Søren Christensen, Herning Kommune har foreslået, at der fremover i lignende sager medsendes en komplet oversigt over de økonomiske konsekvenser for alle køberkommuner og 5

6 den pågældende sælgerkommune, således indførelsen heraf kan foregå på et mere oplyst grundlag. Taksgruppen har på eget initiativ udarbejdet fælles skabelon herfor. Der er i Takstgruppen enighed om, at opgørelsen skal indeholde en beregning af økonomisk konsekvens på betalerkommune niveau og på cpr. niveau. Opgørelsen bliver mere entydig, hvis der sammenlignes inden for samme år (samme budgetgrundlag), men dette er ikke et krav. Viborg modellen vedlægges som skabelon. Der indstilles: - DASSOS godkender skabelonen og henstiller, at den benyttes fremover Bilag: - Bilag 11. Skabelon, beregning af økonomisk konsekvens for andre kommuner Referat: Skabelon godkendt benyttes fremadrettet, når en kommune/region ønsker at gå over til differentierede takster på et område. 6. Socialpsykiatri, kommissorium for rammepapir Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) har på møde den 21. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes et rammepapir, der beskriver kommunernes planer på det psykiatriske område. Rammepapiret skal sammentænkes med aktiviteterne i DASSOS og i særdeleshed i forhold til Udviklingsstrategi Til det formål nedsættes en faglig bredt funderet Styregruppe med repræsentanter fra social- og psykiatriområdet, det somatiske område og arbejdsmarkedsområdet. Forretningsudvalget drøftede emnet på seneste møde den 24. april og gav deres støtte hertil. KOSUsekretariatet og Sekretariatet for rammeaftaler har udarbejdet vedhæftet udkast til kommissorium for Styregruppen. Der indstilles: - DASSOS drøfter udkast til kommissorium. - DASSOS indstiller forslag til formand for Styregruppen samt repræsentanter hertil Bilag: - Bilag 12. Kommissorium, rammepapir vedr. sammenhængende psykiatri - Bilag 13. KKR Hovedstaden, følgebrev til rammepapir på psykiatriområdet - Bilag 14. KKR Hovedstaden, Rammepapir på psykiatriområdet Referat: Godkendt. Det præciseres, at rammepapiret vedrører voksenpsykiatrien. En mindre Styregruppe kan foretrækkes. Derfor anbefaler DASSOS, at de kommunale repræsentanter på socialområdet findes i Styregruppen for voksenpsykiatri, således det tilstræbes, at de både repræsenterer sundhed- og socialområdet. Det vil sige 5 kommunale repræsentanter fra Styregruppen for voksenpsykiatri, 2 kommunale repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, 2 fra Region Midtjylland samt 1 fra PLO. Derudover indstiller DASSOS Jens Peter Hegelund fra Silkeborg Kommune som formand. Beskæftigelsesområdet besættes med jobcenterchefer. Jf. kommissorium nedsætter Styregruppen konkrete skrivegrupper efter behov skrivegruppens medlemmer kan hentes uden for Styregruppen. Repræsentanter fra KOSU-sekretariatet og Sekretariat for rammeaftaler deltager i Styregruppens møder. 6

7 DASSOS præsenteres på næste møde for et overblik over psykiatriområdet medlemmer af Temagrupper, Styregrupper mv. 7. Metodeudvikling I regi af Rammeaftale 2014 er kommuner og region i den midtjyske region enige om fortsat at fokusere på fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud. Resultaterne kommer imidlertid ikke af sig selv, hvorfor implementering af metoder er et særligt centralt element i Udviklingsstrategi DASSOS drøftede på møde den 19. februar 2014 fælles metodeudvikling generelt - og med udgangspunkt i oplæg fra Metodecentret. Følgende blev skrevet til referat: DASSOS anbefaler, at samarbejdet med Metodecentret fortsætter. Der er enighed om, at Metodecentret kan løfte opgaven. Sekretariat for rammeaftaler indhenter endelig forslag og budget for Metodecentrets fremsendte projektskitse. Forslaget forelægges for Forretningsudvalget. På den baggrund drøftede Forretningsudvalget forslag og budget fra Metodecentret og gav deres opbakning til de skitserede projekter under forudsætning af, at de nedenfor nævnte ubrugte midler fra JYFE overføres. Den resterende del af finansieringen findes i fælles midler i Sekretariat for rammeaftaler, jf. vedhæftet regnskab for Vedr. VELTEK Forretningsudvalget henstiller til særlig fokus på socialområdet og de netværk, som allerede eksisterer. Én indgang til velfærdsteknologiske løsninger bør være et mål, herunder kontakt til Business-Region Aarhus. I forbindelse med lukningen af JYFE, indstiller JYFE bestyrelse, at ubrugte midler skal overføres til fælles aktiviteter i regi af DASSOS - vel og mærke aktiviteter i "JYFE's ånd". JYFEs sekretariat oplyser, at ministeriet betragter JYFE som afsluttet og således ikke har indvendinger imod fordeling af de resterende midler til tværkommunal samarbejde. Den endelige beslutning afventer JYFE' generalforsamling den 22. maj Forretningsudvalget støtter ideen om at samle midlerne i fælles aktiviteter i stedet for at midlerne bliver udbetalt til de enkelt 19 kommuner i Midtjylland og 11 kommuner i Nordjylland. Til orientering: Kd.-net havde på møde den 28. februar 2014 rejst et ønske om at få en status for den fælles metodeudvikling resultater og status på de fælles mider hertil. Kd.-net drøftede vedhæftet status fra Sekretariat for rammeaftaler på seneste møde den 23. maj Der indstilles: - DASSOS godkender finansieringen af de nævnte projekter, herunder samling af ubrugte JYFE-midler samt midler fra Sekretariat for rammeaftaler. Bilag: Bilag 15. Metodecentret støtte til implementering af metoder Bilag 16. Forslag til nye samarbejdsmodeller, DASSOS og Metodecentret Bilag 17. Regnskab 2013, Sekretariat for rammeaftaler Bilag 18. Status på fælles metodeudvikling, Kd.-net møde Referat: Godkendt. 8. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne Den 15. august 2013 drøftede DASSOS Sundhedsaftale på oligofreniområdet. I forbindelse hermed blev spørgsmålet vedr. Ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne også drøftet. Følgende blev skrevet til referat: 7

8 Det er et generelt problem (ikke kun ifht. nævnte målgruppe), at hospitalerne oftere kræver, at kommunerne stiller personale til rådighed for at ledsage borgerne i forbindelse med indlæggelse. Af Sundhedsaftalen for "Lommehåndbog" side 21 står der: "Det er det enkelte hospitals ledelse, der har ansvaret for at sikre en tilstrækkelig opsyn med indlagte patienter, herunder vurdere behovet for evt. fast vagt samt ansvaret for de udgifter, som er forbundet hermed....en hospitalsafdeling kan ikke forlange, at en patient er ledsaget, ". DASSOS besluttede på møde den 19. februar 2014, at udarbejder udkast til fælleskommunale retningslinjer for ledsagelse af borgere med inspiration fra Region Syddanmark, jf. vedhæftet. DASSOS nedsatte en arbejdsgruppe med Cate Kristiansen, Horsens Kommune, Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, repræsentant fra sundhed i Region Midtjylland samt Sekretariat for rammeaftaler. Det er således væsentligt, at ordlyden vedr. ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne ikke skrives ud af de nye sundhedsaftaler. Leif Gjørtz Christensen og Sekretariat for rammeaftaler har aftalt med Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, at der hurtigst muligt indkaldes til et fællesmøde mellem relevante repræsentanter for kommunerne og regionen med det formål i fællesskab, at færdiggøre samarbejdsaftalen omkring ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og behandling på sygehus. Region Midtjylland har på møde den 19. maj i Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering udpeget de relevante regionale repræsentanter til mødet. Der indstilles: - DASSOS drøfter principperne for samarbejdsaftalen og udpeger repræsentanter til mødet Bilag: - Bilag 19. Fælles retningslinjer, ledsagelse af borgere i forbindelse med indlæggelse Referat: Godkendt. Cate Kristiansen, Inge Marie Vestergaard og Leif Gjørtz Christensen repræsenterer kommunerne til mødet. 9. Udviklingsplaner til Udviklingsstrategi, tilbud over 100 pladser I bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område 7 står følgende: Udviklingsplaner for botilbud efter i lov om social service med over 100 pladser, jf. 9 i lov om social service, indgår i udviklingsstrategien, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere kommuner i regionen. I den midtjyske region er det pt. kun Sølund i Skanderborg Kommune, der falder under disse krav og som har udarbejdet udviklingsplan til Udviklingsstrategi Socialtilsyn Midt har gjort Sekretariat for rammeaftaler opmærksom på, at del kommunale og regionale tilbud er blevet slået sammen og som følge heraf er kommet over 100 pladser i et enkelt tilbud. Konkret betyder det, at der, jf. bekendtgørelsen, skal udarbejdes en udviklingsplan. Socialtilsynet vil også kunne benytte sig heraf i deres arbejde. 8

9 På den ene side kan der argumenteres for, jf. bekendtgørelsen, at Udviklingsplanerne skal udarbejdes hurtigst muligt (i løbet af efteråret) som tillæg til Udviklingsstrategi På den anden side er sammenlægningen af tilbud fortsat i proces i kommuner og region, hvorfor udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan kan være vanskelig betragtes derfor som et overgangsår og udviklingsplanerne udarbejdes først i forbindelse med Udviklingsstrategi Der indstilles: - DASSOS beslutter, om: 1. Udviklingsplanerne udarbejdes hurtigst muligt skal være et overgangsår uden Udviklingsplanerne Referat: DASSOS besluttede, at 2015 er et overgangsår indtil det er afklaret, hvilke konkret tilbud, der reelt er tale om udover Sølund i Skanderborg Kommune. 10. Tilbudsportalen Aarhus Kommune har fremsendt et dagsordenspunkt vedr. Tilbudsportalen. Tilbudsportalen udvikler sig i retning af større og mere komplicerede indberetninger, men uden den store anvendelighed i matchning af borgere og tilbud. På de seneste to takstgruppemøder har der været drøftelser omkring Tilbudsportalen, ligesom problematikken beskrevet i det fælles brev til KL vedr. de nye takstregler, jf. vedhæftet. Der indstilles: DASSOS drøfter henvendelsen fra Aarhus Kommune, herunder mulige tiltag Bilag: - Bilag 20. Input til KL vedr. nye takstregler Referat: DASSOS gav deres opbakning til Aarhus Kommunes henvendelse. Sekretariat for rammeaftaler udarbejder et brev fra DASSOS til Socialstyrelsen og KL herom. Aarhus Kommune bidrager hertil. Ligeledes foretages en rundspørge til landets øvrige administrative styregrupper, om de vil støtte henvendelsen. 11. Dimensionering af Socialtilsyn Midt orientering fra møde med KL På baggrund af DASSOS henvendelse til KL vedr. dimensionering af Socialtilsynet, havde KL inviteret til dialogmøde herom. Dialogmødet blev afholdt den 7. maj med deltagelse af Jesper Thyrring Møller, Torben Rugholm (formand for arbejdsgruppen) og Karsten Binderup. KL vil såvel uformelt som formelt rette henvendelse til de fem Socialtilsyn med henblik på at dimensioneringen også fremadrettet afpasses de reelle udgifter. Der indstilles: - Jesper Thyrring Møller orienterer fra mødet. Bilag: - Bilag 21. Beslutningsreferat fra møde med KL Referat: 9

10 Jesper Thyrring Møller orienterede fra mødet. Taget til efterretning. Fremadrettet fokus på kvalitet og indhold. 12. Hjerneskadeområdet, afslutning på fælles uddannelsesforløb I december 2011 modtog de 19 kommuner i Midtjylland tilsagn om støtte på i alt 3 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 150 mio. kr. pulje til styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Støtten er givet til to projekter; fælles uddannelse for nøglepersoner og koordinatorer (støttet med i alt 2,2 mio. kr.) og understøttelse af specialiserede sager (støttet med i alt kr.). Formålet med de to projekter var at bidrage til et bredt kompetenceløft på hjerneskadeområdet. Den ønskede effekt er endnu større faglighed blandt medarbejderne samt bedre samarbejde og koordination i den enkelte borgersag. Fra 2012 til 2014 har ca. 350 medarbejdere fra de 19 kommuner deltaget i en fælleskommunal uddannelse på enten diplom- eller akademiniveau. Kommunernes samarbejde om uddannelsesforløbet afsluttes med en temadag den 16. juni 2014 for mellemledere, koordinatorer og relevante fagpersoner. På temadagen er det muligt at høre medarbejdere fortælle om uddannelsen, få viden om, hvordan man som leder kan understøtte medarbejdere i at anvende ny viden og nye kompetencer samt opleve Peter Lund Madsen, dr. Med og hjerneforsker. Der indstilles: - til orientering Bilag: - Bilag 22. Temadag, kompetenceløft på hjerneskadeområdet Referat: Til efterretning. 13. Eventuelt Kommende punkter på DASSOS-møde den 21. august 2014: Jf. bekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen drøfte aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen samt finaniseringen for det kommende år af Socialtilsynet i regionen. På møde den 21. august deltager derfor repræsentanter for Socialtilsyn Midt samt Børnehuset Referat: Til efterretning. 10

11 Bilag 1

12 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Mødedato: 19. februar 2014 Mødetid: kl (inden politikerkonferencen) Mødested: Viborg Rådhus, Multisalen Dato: Deltagere: Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune (formand) Helle Bro, Holstebro Kommune Steinar Eggen Kristensen, Randers Kommune Inge Marie Vestergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland Anders Kirkedal, Hedensted Kommune Leif Gjørtz Christensen, Viborg Kommune Lene Hornstrup, Struer Kommune Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune Lotte Henriksen, Aarhus Kommune Henrik Beyer, Herning Kommune Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune Inglev Jensen, Skive Kommune Jens Peter Hegelund, Silkeborg Kommune Karin Holland, Horsens Kommune Eva Glæsner, KKR-sekretariatet Karsten Binderup, Sekretariat for rammeaftaler (ref.). Dato: 21. februar 2014 Sagsbehandler: Karsten Binderup Tlf Derudover deltog særligt inviterede vedr. punkt 3: Ken Engedal, Silkeborg Kommune Simon Østerbøg Foldager, Socialtilsyn Midt Torben Rugholm, Randers Kommune Referat fra DASSOS den 19. februar Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Henning Hansen orienterer om den kommende periode, herunder ny formand for DASSOS og sammensætningen af Forretningsudvalget Referat: Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde i DASSOS den 6. november 2013 v. Henning Hansen Der indstilles: - til godkendelse Bilag: - Bilag 1. Referat, DASSOS-møde den 6. november 2013.

13 Referat: Godkendt: 3. Tilsyn fastsættelse af takster og objektiv finansiering På mødet deltager fra Socialtilsyn Midt, Ulla B. Andersen og Simon Foldager, fra Silkeborg Kommune, Ken Engedal samt fra Randers Kommune, Torben Rugholm. DASSOS drøftede på møde den 6. november 2013 dimensioneringen af Socialtilsyn Midt og besluttede følgende: For at bidrage til gennemsigtighed om grundlaget for dimensioneringen af Socialtilsynet nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra Silkeborg Kommune/Socialtilsyn Midt og kommunerne. Arbejdsgruppens formand, Torben Rugholm, Randers Kommune, fremlage udkast til rapport for Forretningsudvalget på møde den 27. januar. Forretningsudvalgets bemærkninger har arbejdsgruppen indarbejdet i rapporten og fremkommer med følgende konklusion: På tilbudsområdet har dimensioneringen været forholdsvis let opgaven med det nye tilsyn omfatter nogle få flere opgaver, men her dækker DUT kompensationen. Den reelle udestående på tilbudsområdet knytter sig til antallet af enheder, der er lavere end først indmeldt. På plejefamilieområdet er udgiftsniveauet ikke fundet, idet der er et meget stort spænd mellem det hidtidige forbrug og den fremtidige dimensionering. DASSOS kontakter KL vedr. løsningen af den manglende DUT-kompensation De 5 tilsynskommuner har i fællesskab valgt at lægge intensiveret tilsyn og ny godkendelse af gamle plejefamilier oven i kerneydelsen, hvilket arbejdsgruppen ikke finder belæg for. DASSOS bør kontakte KL herom for en samlet forhandling med de 5 tilsynskommuner. Ellers bør der rejses krav om forhøjet DUT-kompensation. Socialtilsyn Midt bør fremadrettet ikke bliver lønførende på tilsynsområdet. Ændringerne i antallet af tilbud og antal plejefamilier er væsentligt at få indarbejdet fra starten, således virksomheden kan tilpasses. En merudgift vil ellers skulle betales af kommunerne. Arbejdsgruppen anbefaler tæt kontakt mellem kommuner/region og Socialtilsyn Midt i budgetlægningsperioden for Der bør anvendes en konkret beregning af det administrative overhead (og ikke Rammeaftale procenten) og at udgifterne til socialtilsynet tilpasses det reelle forbrug. Der indstilles: - DASSOS drøfter arbejdsgruppens anbefalinger Bilag: - Bilag 2. Notat vedr. dimensionering af Socialtilsyn Midt (eftersendes) Referat: Torben Rugholm gennemgik arbejdsgruppens anbefalinger. DASSOS kvitterede for et godt og brugbart notat. Ligeledes anerkendes Socialtilsyn Midt for et godt og konstruktivt samarbejde i arbejdsgruppen. DASSOS godkendte de enkelte anbefalinger i rapporten, herunder en tæt kontakt mellem kommuner/region og Socialtilsyn Midt i budgetlægningsperioden for Ligeledes orienterer DASSOS KL om rapportens anbefalinger. Socialtilsyn Midt deltager i kommende DASSOSmøder efter behov augustmødet i forhold til kvalitet og indhold (evt. også maj-mødet i forhold til budget). 2

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl. 9.30 til 13.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere