Resultatrevision for Jobcenter Tårnby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision for Jobcenter Tårnby"

Transkript

1 Resultatrevision for Jobcenter Tårnby 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 MINISTERENS BESKÆFTIGELSESMÅL FOR JOBCENTER TÅRNBYS SUPPLERENDE MÅL FOR ARBEJDSKRAFTRESERVEN (BESKÆFTIGELSESMÅL 1)...3 SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER (BESKÆFTIGELSESMÅL 2)...6 UNGE UNDER 30 ÅR (BESKÆFTIGELSESMÅL 3)...6 LEDIGHEDSYDELSE (SUPPLERENDE MÅL):...8 DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS 2009 (SUPPLERENDE MÅL):...8 BESPARELSESPOTENTIALE TÅRNBY/DRAGØR...9 2

3 Indledning Jobcenter Tårnby har udarbejdet resultatrevision 2009 med forlæg i data fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Hertil er anvendt data fra egne udtræk fra jobindsats.dk vedrørende såvel ministerens mål som udtræk på andre enkeltydelser og ledighedsindikatorer. Jobcentrets resultater sammenlignes med henholdsvis den regionale gruppering Hovedstaden og Sjælland (efterfølgende benævnt som "Østdanmark") og med sammenligningsgrundlaget (efterfølgende også benævnt klyngen), som består af jobcentrene: Gribskov, Odder, Stevns, Skanderborg, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Favrskov. Revisionsperioden er fra december 2008 til december I enkelte tilfælde benyttes dog en anden referenceperiode. I tilknytning til tabeller er anført datakilden. Når der er refereret til sammenlignings-grundlaget er der tale om det gennemsnitlige resultat for de førnævnte jobcentre. Tilsvarende er sammenligningen med "Østdanmark" i forhold til gennemsnittet for alle jobcentre under region Hovedstaden & Sjælland. Ministerens beskæftigelsesmål for 2009 I samråd med de regionale beskæftigelsesråd blev der fra beskæftigelsesministeren udmeldt nedenstående 3 beskæftigelsesmål som retningsgivende for jobcentrenes indsats i 2009: 1. I forhold til arbejdskraftreserven skal jobcentrene sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger skal nedbringes. 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år nedbringes i forhold til året før. Beskæftigelsesmålene indgår i den årlige beskæftigelsesplan, og er derfor en vigtig bestanddel af den planlagte indsats i jobcentret. Jobcenter Tårnbys supplerende mål for Antallet af personer på ledighedsydelse eller i fleksjob skal minimum nedbringes til et niveau svarende til sammenligningsgrundlaget. 2. Antal virksomhedsbesøg skal som minimum fordobles i forhold til 2008, svarende til minimum 200 besøg i At 6% af de forsikrede ledige udlægges til anden aktør. Arbejdskraftreserven (beskæftigelsesmål 1) I beskæftigelsesplanen for 2009 havde Jobcenter Tårnby som beskæftigelsesmål og dermed en forventning om at nedbringe arbejdskraftreserven med 15 %. Denne gunstige opfattelse baserede Jobcentret på, at faldet i arbejdskraftreserven det foregående år havde været på hele 24 % ved Jobcenter Tårnby, og at der på tidspunktet for udmeldingen ikke var tegn på, at den igangværende positive beskæftigelsesudviklingen ville vende, men alene at den positive tendens ville dæmpes noget i Det gik som bekendt anderledes, og den stigende ledighed gennem 2009 har forårsaget, at der i stedet for det forventede fald i arbejdskraftreserven har været tale om en ikke ubetydelig forøgelse af antal ledige med mere end 3 måneders ledighed. 3

4 Tabel 1. Udviklingen i arbejdskraftreserven i 2009 for Jobcenter Tårnby sammenlignet med udviklingen i "klyngen" og i Østdanmark Tårnby/Dragør Dec. 08 Dec. 09 Ændring, Ændringer, Ændringer, pct. pct. klynge pct. Øst A-dagpenge % 261 % 163 % Kontant- og % 67 % 44 % starthjælp I alt % 196 % 109 % Som det fremgår, har der været næsten en fordobling (89 %) af antal ledige med mere end 3 måneders ledighed ved Jobcenter Tårnby. Stigningen i arbejdskraftreserven fordeler sig med en stigning på 91 % i Tårnby og en stigning på 121 % i Dragør Kommune (jf. bilagstabel 1A og 1B). Der har været en tredobling (196 %) af arbejdskraftreserven i sammenligningsgrundlaget, mens gennemsnittet i Østdanmark er godt og vel fordoblet (109 %). Det er en meget voldsom udvikling også selvom den ser gunstigst ud ved Jobcenter Tårnby i forhold til såvel "klyngen" som Østdanmark. Ses der på fordelingen af tilgangen til arbejdskraftreserven ved Jobcenter Tårnby fra henholdsvis A-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere har stigningen i 2009 været størst for A-dagpenge (147 %), for kontant- og starthjælp var stigningen 33 %. Den samme tendens gør sig gældende, hvis man ser isoleret på henholdsvis Tårnby og Dragør kommune. Når tilgangen til arbejdskraftreserven har været så stor og især tilgangen af A- dagpengemodtagere - skyldes det den meget kraftige opbremsning i økonomien, der har ramt tværgående på brancher og har medført afskedigelse i et betydeligt omfang. For Jobcenter Tårnby har den mest betydende tilgang af ledige A-dagpengemodtagere været indenfor HK, 3F, tekniske funktionærer og FTF-A, men generelt set har der været tale om ikke ubetydelige stigninger i ledigheden indenfor nærmest alle fagområder. I forhold til at nedbringe antal ledige i arbejdskraftreserven havde Jobcenter Tårnby i beskæftigelsesplanen for 2009 kalkuleret med, at dette kunne ske ved en intensiveret virksomhedsrettet indsats (jvf. også nedenfor). Hertil var det hensigten, at tilgangen til reserven skulle mindskes ved at sikre en tidligere indsats - "hurtig i gang" med et ustøttet arbejde eller ved hjælp af aktivering. Jævnfør nedenfor har Jobcenter Tårnby præsteret en intensivering af virksomhedskontakten i 2009, men mulighederne for en tidlig indsats ved afdækning af jobåbninger har været kraftigt hæmmet af det generelle fald i beskæftigelsen i perioden. Ledighedsindikatoren med opgørelse af antallet af varslinger i 2009, jf. tabel 2 nedenfor viser, at der ved Jobcenter Tårnby har været et stærkt forøget antal varslinger i 2009 og at disse har omfattet et forholdsvis stort antal personer. 4

5 Tabel 2 Ledighedsindikatorer. Varslinger. Sammenlignet Jobcenter Tårnby med "klyngen" Tårnby/Dragør Favrskov Gribskov Hedensted Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Stevns Varslinger, antal personer Varslinger, antal virksomheder 1kv09-4kv kv08-4kv kv09-4kv kv08-4kv kv09-4kv kv08-4kv08.. 1kv09-4kv kv08-4kv kv09-4kv kv08-4kv kv09-4kv kv08-4kv kv09-4kv kv08-4kv kv09-4kv09.. 1kv08-4kv Kilde: Indberetninger fra regionerne, CVR-registeret.Anm.: Det er ikke muligt at fordele data fra 2004 på geografiske områder (kommune, jobcenter, beskæftigelsesregion). Indberettede varslingssager for denne periode optræder derfor i den geografiske områdekategori "Uoplyst". Varslinger kan opgøres på månedsniveau fra og med januar Antallet af varslinger tog allerede til i 2008, og har været i fortsat vækst gennem Sammenlignet med "klyngen" er antallet af varslinger ved Jobcenter Tårnby markant større og omfatter et større antal personer. Med en meget stor arbejdsplads som Kastrup Lufthavn (inklusive flyselskaber) har Jobcenter Tårnby mærket en stor tilgang af ledige fra transportområdet, som er varslet ved afskedigelser. Denne udvikling har betydet en yderligere tilgang til arbejdskraftreserven, idet der ikke har kunnet findes jobåbninger, som kunne absorbere denne arbejdskraft. Ved afskedigelserne har der i vidt omfang været tale om ufaglært arbejdskraft, der ikke har store muligheder for - umiddelbart eller inden for en kortere tidshorisont - at finde anden beskæftigelse. Andelen af ledige med mere end 3 måneders ledighed, der henregnes til arbejdskraftreserven, er ved Jobcenter Tårnby vokset fra at udgøre 36,8 % i december 2008 til at udgøre 44,7 % i december 2009, jfr. bilagstabel 2. Sammenlignet med "klyngen" har Jobcenter Tårnby fortsat den forholdsvis største arbejdskraftreserve, jf. bilagstabel 3. Tilgangen til arbejdskraftreserven ved Jobcenter Tårnby har dog været betydeligt mindre i 2009 sammenlignet med den gennemsnitlige tilgang til "klyngen". Gældende for det samlede Østdanmark udgør arbejdskraftreserven 42,6 % i december 2009 i forhold til det samlede antal ledige, jf. bilagstabel 2. 5

6 Ser man på fordelingen på køn er der flest mænd i arbejdskraftreserven, mens andelen af ledige kvinder som har mere end 3 måneders ledighed i forhold til det samlede antal registrerede ledige kvinder er større end for mænd. Det samme forhold gør sig gældende for Østdanmark samlet, jfr. bilagstabel 2. Jobcenter Tårnbys forventninger til at nedbringe arbejdskraftreserven i 2009 har ikke kunnet indfris. Dette forhold skyldes den ugunstige udvikling i ledighed og beskæftigelse. Antallet af arbejdspladser i Tårnby og Dragør har været faldende i 2009, især indenfor transportområdet. Dette har bevirket en stor tilgang af ledige ufaglærte, der umiddelbart har haft svært ved at finde anden beskæftigelse, og derfor er blevet en del af arbejdskraftreserven. De forventede effekter af en intensiveret virksomhedsrettet indsats samt forsøg på hurtig aktivering har ikke i tilstrækkeligt omfang kunnet modvirke tilgangen af ledige til arbejdskraftreserven i Sygedagpengeforløb over 26 uger (beskæftigelsesmål 2) Jobcenter Tårnby var i god gænge med at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb af over 26 ugers varighed allerede i 2008, hvor der blev igangsat en målrettet indsats. Denne indsats er fortsat i Som det ses af Resultatoversigten, er det ikke lykkedes at få en markant reduktion målt til 2 % i november Reduktionen dækker over en stigning på 4 % i Tårnby og et fald på 26 % i Dragør (jf. bilagstabel 1A og 1B). I sammenligning hermed er "klyngen" reduceret med gennemsnitlig 6 % og Østdanmark 4 %. En del af forklaringen på, at der ikke er opnået en større reduktion, skal søges i, at der samtidig har været brugt en del resurser på at nedbringe de lange sygedagpengeforløb. Kvinderne står for knapt 2/3-dele af sygedagpengeforløbene over 26 uger, mens kvindernes forholdsmæssige andel af forløbene i forhold til alle sygedagpengeforløb ikke adskiller sig væsentligt fra mændenes andel. Denne sammensætning af køn på sygedagpengeforløb kan forklares med, at mændene i større udstrækning end kvinderne har korterevarende sygeforløb. De samme betragtninger er nogenlunde tilsvarende gældende for "klyngen" og i Østdanmark, jfr. bilagstabellerne 4 og 5. Jobcenter Tårnby ville gerne være nået længere med målet om at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb af over 26 uger i Indsatsen herfor har været fortsat, fra den blev startet i Jobcenter Tårnby har imidlertid også fra tidligere haft en ophobning af de meget lange sygedagpengeforløb af over 52 ugers varighed, hvorfor der har måttet anvendes udvidede resurser. Unge under 30 år (beskæftigelsesmål 3) Jobcenter Tårnby skrev i beskæftigelsesplanen for 2009, at der i henhold til det anførte beskæftigelsesmål skulle iværksættes en målrettet indsats overfor gruppen af unge ledige. Jobcentret regnede fortsat med at kunne indfri målet med at nedbringe ledigheden med 25 % for gruppen i perioden fra 1. kvartal 2007 og indtil udgangen af 2008, og at Jobcentret i 2009 ville kunne fortsætte med at reducere ledigheden i gruppen af unge om end i et mere afdæmpet tempo. Heroverfor står, at den faktiske udvikling i antal unge ledige er vokset med 57 % i 2009, hvilket dækker over en stigning på 52 % i Tårnby Kommune og en stigning på 98 % i Dragør Kommune (jf. bilagstabel 1A og 1B). Stigningen i Jobcentret er på samme niveau som gennemsnitlig er gældende i den sammenlignelige "klynge", og hvor stigningen i Østdanmark ligger lidt lavere (fra fuldtidsledige i 2008 til fuldtidsledige i En stigning på 39 %), jfr. Resultatoversigten og bilagstabel 6. 6

7 Årsagen til den markante vending i udviklingen skyldes - som tidligere nævnt i tilknytning til udviklingen i arbejdskraftreserven - at ledigheden i 2009 har været i kraftig vækst (ved Jobcenter Tårnby fra en ledighed på 2,2 % i december 2008 til en ledighed på 3,7 % i december ). Dels har gruppen af nyuddannede unge haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, dels er der en større gruppe af unge, der er uden en faglig uddannelse nogle med så dårlige grundlæggende skolekundskaber, at det er nødvendigt at styrke deres læse, skrive og regnekundskaber forinden de kan komme videre med en egentlig faglig uddannelse. Jobcentret har i 2. halvår af 2009 organiseret en udvidet målrettet indsats i forhold gruppen af unge ledige. Dels er antallet af tilbud udvidet og dels er resurserne til at betjene gruppen blevet udvidet. Denne indsats har først kunne måles sidst i 2009, hvor antallet af ledige i ungegruppen har været faldende. Det har resulteret i, at flere unge er blevet udsluset til et egentlig uddannelsesforløb eller sat i gang med en aktivering, der kan danne grundlag for en efterfølgende ustøttet beskæftigelse. Jobcentret har primært satset på at sikre, at alle unge uden en kompetencegivende uddannelse kommer i gang med at erhverve en sådan, hvilket for de u/25-årige er et krav og for de årige er givet som et prioriteret tilbud. Jobcentret har i den sammenhæng fortsat sit tætte samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, et samarbejde som blev etableret i Tabel 3 Ministerens mål. Unge under 30 år. Sammenligning ml og Gennemsnitlig antal ledige samt ledighedsprocent i hele landet, regioner og kommuner i Østdanmark, december 2008 og december 2009 : Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Danmarks Statistik, Statistikbanken. 7

8 Tårnby/Dragør Ledighed Ledighed og aktivering (bruttoledighed) Køn i alt Kvinder Mænd Køn i alt Kvinder Mænd Antal ledige, år Dec 2008 Dec 2009 Antal fuldtidsledige, år (ministermål) Antal ledige, år Antal fuldtidsledige, år (ministermål) alt A-dagpenge Kontanthjælp mv alt A-dagpenge Kontanthjælp mv alt A-dagpenge Kontanthjælp mv alt A-dagpenge Kontanthjælp mv alt A-dagpenge Kontanthjælp mv alt A-dagpenge Kontanthjælp mv Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: Kontanthjælp mv. indeholder udover kontanthjælp også starthjælp og introduktionsydelse. For dagpengemodtagere er ledighed opgjort ekskl. ferieledighed. Af ovenstående tabel ses, at 2/3 af de u/30-årige ledige er modtagere af kontant-/starthjælp, mens den sidste 1/3 er A-dagpengemodtagere. Fordelt på køn er ca. 2/5 af de ledige kvinder. Her viser den regionale fordeling på køn modsat, at der er forholdsmæssigt flere ledige kvinder end der er ledige mænd. Ovenstående forhold forrykkes ikke, når der ses på bruttoledighedstal (dvs. incl. de unge, som befinder sig i aktivering), jfr. tabel 3 og bilagstabel 6. I beskæftigelsesplan 2009 var det Jobcenter Tårnbys forventning, at unge-ledigheden fortsat ville kunne nedbringes. Denne forventning kunne ikke indfris på grund af den ændrede udvikling i den generelle ledighed. Væksten i ledigheden blandt de unge i 2009 (57%) har været tilsvarende den gennemsnitlige udvikling i sammenligningsgrundlaget "klyngen" (56%). Der er registreret stigende problemer med at få de unge ind på arbejdsmarkedet. I et ikke ubetydeligt omfang er der hos de unge registreret manglende faglige kvalifikationer, herunder basale mangler vedrørende læse, skrive- og regnekundskaber. Jobcentret har i 2. halvår 2009 organiseret en målrettet indsats, som er 8

9 opjusteret i forhold til den øgede tilgang af unge ledige. Dels er antal tilbud udvidet, dels er der indsat yderligere resurser til at klare opgaven. Der er givet tilbud om læse-, skrive- og regnekurser og der er samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning om at få indsluset de unge i kompetencegivende uddannelsesforløb. Jobcentret har kunnet se positive resultater af denne indsats hen imod slutningen af 2009 (bilag 1). Ledighedsydelse (supplerende mål): Jobcenter Tårnbys resultatmål for nedbringelse af antallet af ledighedsydelsesmodtagere i 2009 var formuleret som: "Personer på ledighedsydelse i procent af antal på ledighedsydelse eller i fleksjob skal som minimum nedbringes til et niveau svarende til sammenligningsgrundlaget". Af resultatoversigten (vedlagt som bilagstabel 1) for december 2009 fremgår, at antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse var vokset med 8%, dog med et fald fra november til december på 2%. Sammenholdt hermed var "klyngens" antal af ydelsesmodtagere vokset med 17%. Status pr. december 2009 ved Jobcenter Tårnby var 118 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, hvilket svarer til gennemsnittet i sammenligningsgrundlaget. Ses der på antallet af personer i fleksjob ligger Jobcenter Tårnby på 364 personer pr. december 2009, mens gennemsnitstallet for "klyngen" er på 512 personer i fleksjob, jvf bilagtstabel 8. Samlet set ligger Jobcenter Tårnby således på et lavere niveau i forhold til gennemsnittet for "klyngen" Jobcenter Tårnby har således opfyldt det stillede resultatmål for 2009, jvf. bilagstabellerne 7 og 8. Heraf fremgår, at kvinder udgør ¾ af personerne på ledighedsydelse. I 2009 opnåede Jobcenter Tårnby at indfri sit resultatmål om at bringe antallet af personer på ledighedsydelse/fleksjob minimum ned på niveau med sammenligningsgrundlaget. Den virksomhedsrettede indsats 2009 (supplerende mål): Virksomhedsservice har i 2009 haft stort fokus på at være opsøgende i forhold til virksomhederne både lokalt og i hele hovedstadsområdet. I Beskæftigelsesplanen 2009 var det Jobcenter Tårnbys mål, at der skulle være foretaget 200 virksomhedsbesøg over året. Dette mål er blevet opfyldt yderst tilfredsstillende idet jobkonsulenterne i teamet tilsammen foretog 400 virksomhedsbesøg, og der er således nået 90% flere besøg end målsætningen. Dette har givet et solidt fundament i Jobcentrets virksomhedsdatabase, som danner grundlag for virksomhedsservices udadrettede aktiviteter. Målsætningen i 2009 om at oprette en strategi for partnerskaber i udvalgte virksomheder i - og omkring lokalområdet er desuden indfriet i form af oprettelse af virksomhedscentre. Der er taget udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens og beskæftigelsesregionernes landsdækkende 2-årige kampagne for oprettelse af virksomhedscentre. Målet med virksomhedscentrene er netop at skabe et stort udbud af praktikpladser, løntilskudsstillinger og jobåbninger som har til formål at hjælpe ledige og borgere med helbredsproblemer tilbage på arbejdsmarkedet. Erfaringerne fra 2009 viser, at oprettelsen af virksomhedscentrene giver Jobcentret en effektiv navigationsmulighed i forbindelse med hurtigt og smidigt at afklare og genplacere ledige. Der var i 2009 begyndende tegn, der viste, at metoden gav en meget større omsætning af kandidater end den individuelle formidling. Derfor arbejdes der videre med denne strategi. I november 2009 indgik virksomhedsservice den første virksomhedscenteraftale med fem Shell tankstationer på Amager, hvor der blev oprettet ti pladser. Kandidater gennemgår et opkvalificerende og afklarende forløb, og både arbejdsgiver og kandidater er yderst tilfredse med ordningen. Kandidaterne giver udtryk for at de er stillet over for et kvalificerende tilbud, som reelt forøger deres muligheder for igen at komme ind på arbejdsmarkedet. Strategien omkring 9

10 virksomhedscentrene har desuden dannet grobund for udvikling af nye metoder, hvor jobkonsulenternes kontakt og dialog med virksomhederne er blevet mere kvalificeret, og hvor kontakten er blevet tættere. I Beskæftigelsesplanen 2009 var desuden en målsætning om, at der skulle oprettes 36 aftaler om voksenlærlinge og at en 1/3 af pladserne skulle gå til personer, der kom fra ledighed. I 2009 er denne målsætning næsten blevet indfriet med 34 etableringer i perioden. Målsætningen omkring 1/3 etableringer fra ledighed er desværre ikke lykkedes, da 31 af de godkendte aftaler kommer fra beskæftigelse og kun 3 fra ledighed. En sidste målsætning var at etablere minimum 25 praktikforløb for a-dagpengemodtagere eller kontakt- og starthjælpsmodtagere. Denne målsætning er alene blevet indfriet med antallet af praktikforløb for a-dagpengemodtagere, hvor der i 2009 blev etableret 50 praktikforløb eller en fordobling af det målsatte. På kontant- og starthjælpsområdet blev etableret 317 pladser. Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Tårnby har i overensstemmelse med den lovmæssige forpligtelse udlagt alle LVU'ere til anden aktør inden for de givne tidsrammer. Samlet er der udlagt 44 LVU'ere i Jobcentret har i starten af 2009 i mindre omfang anvendt anden aktør til "hurtig i gang" til at varetage kontaktforløb. Besparelsespotentiale Tårnby/Dragør I oversigten nedenfor er anført de anvendte forsørgelsesydelser i procent af befolkningen, som er knyttet til Jobcentret. I alt modtager 11,92% af Tårnby/Dragørs befolkningsunderlag en forsørgelsesydelse fra de 2 kommuner. I forhold til året før er der tale om en stigning i forsørgelsesniveauet på knapt 12% (fra 10,67% til 11,92%). Den tilsvarende procent for sammenligningsgrundlaget ligger på 13,07% eller knapt 1% over niveauet for Tårnby/Dragør. Oversigten viser,at der for Tårnby/Dragør er et større besparelsespotentiale vedrørende kontantog starthjælp til de arbejdsmarkedsparate (16,6 mio. kr.) og et mindre for de ikke arbejdsmarkedsparate (5,7 mio. kr.). Hertil er der registreret et besparelsespotentiale vedrørende sygedagpenge (5,4 mio. kr.). Tilsammen er der anført et besparelsespotentiale på 27,7 mio. kr. Besparelsespotentiale - Tårnby/Dragør Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,20 2, ,0 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 1,16 0, ,6 10

11 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 1,26 1, ,7 Introduktionsydelse 0,03 0, ,4 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,10 0, ,9 Sygedagpenge 2,64 2, ,4 Ledighedsydelse 0,33 0, ,4 Førtidspension 4,20 5, ,2 I alt 11,92 13, ,7 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. 11

Resultatrevision for Jobcenter Tårnby

Resultatrevision for Jobcenter Tårnby Resultatrevision 2011 - for Jobcenter Tårnby Side 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 MINISTERENS BESKÆFTIGELSESMÅL FOR 2011...4 JOBCENTER TÅRNBYS SUPPLERENDE MÅL FOR 2011...4 ARBEJDSKRAFTRESERVEN (BESKÆFTIGELSESMÅL

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Slagelse

Resultatrevision Slagelse Resultatrevision 2009 - Slagelse Område: Sammenligningsgrundlag: Slagelse Jobcentre med rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers,

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Tårnby

Resultatrevision for Jobcenter Tårnby Resultatrevision 2012 - for Jobcenter Tårnby 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 1. MINISTERENS BESKÆFTIGELSESMÅL FOR 2012 4 2. JOBCENTRE TÅRNBYS SUPPLERENDE MÅL FOR 2012 8 3. JOBCENTER TÅRNBYS MÅL FOR

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2014 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2013 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2009 1. Indledning Denne Resultatrevision 2009 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Solrød i 2009.

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2009 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sagsfremstilling: I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2008 gennemgået.

Sagsfremstilling: I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2008 gennemgået. Pkt.nr. 8 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2008 672464 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen drøftes Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere