BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård"

Transkript

1 Udarbejdet af:vst dato: Marts 2011 dato: Revideret af:vst dato: Febr Godkendt af:lan,san dato: Febr dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård Formål med at give blodtransfusion til alvorligt syge hospice-beboere Sædvanligvis er der, iflg. Sundhedsstyrelsen, ikke indikation for at give blodtransfusion ved hgb>6mmol/l. Der skal altid foretages en vurdering af, om mangeltilstanden kan kompenseres gennem anden rationel terapi, således at behandling med blodkomponenter evt. helt kan undgås Eks. på, at blodtransfusion kan gavne hospice-beboeren: Lindring af beboeren i form af flere kræfter til at udholde at være i den terminale fase af sygdommen, eks. ved svimmelhed, åndenød, træthed Når det kan give ekstra levedage til evt. at nå noget / ét eller flere mål, inden beboeren skal dø Mere tid sammen med pårørende Før en hospice-beboer modtager blodtransfusion, afklares følgende: Hvor befinder beboeren sig i sygdomsforløbet? Ønsker beboeren at modtage blodtransfusion på baggrund af grundig information af sygeplejerske / læge? Hvordan mener beboeren selv, at han kan have gavn heraf? Faglige og etiske overvejelser i den individuelle situation, hvorvidt beboeren kan profitere af blodtransfusion Retningslinier for procedure før, under og efter blodtransfusion 1. Ordination af blodkomponenter Bestilling af blodtype, BAS-test og udvidet forlig: se vejl. Blodprøver på Hospice Søndergård. Blodbanken Herlev: tlf Identitetskontrol og mærkning af blodprøve(r) til Blodbanken, Herlev Hospital: Blodtype og/ eller BAS-test Evt. udvidet forlig 3. Modtagelse og opbevaring af blodprodukter 4. Kontrol, opsætning og registrering af blodprodukter 5. Observation af beboer før, under og efter blodtransfusion 6. Nedtagning af blodprodukter 7. Kassation af blodposer og ubrugte blodprodukter 8. Transfusionskomplikationer forholdsregler og opfølgning Retningslinierne er herunder beskrevet i detaljer vedr. de ovenstående 8 punkter Side 1 af 6

2 1. Ordination af blodkomponenter Blodkomponenter = delprodukt af fuldblod: Erytrocyt-, plasma- og thrombocytkomponenter skal ordineres af en læge i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejl. nr af 20/12/2007 om blodtransfusion Ordinationen journalføres sammen med indikationen for transfusion Ved ordinationen udleveres brochuren Patientinformation om blodtransfusion (Region H) til beboeren og dennes informerede samtykke til blodtransfusion indhentes. Brochuren findes i kopirummet Når det ikke vides, om beboerens blodtype allerede findes i Blodbanken på Herlev Hospital, kontaktes Blodbanken telefonisk inden blodprøvetagning/bas-test med henblik herpå: tlf Identitetskontrol og mærkning Rekvisition og blodprøve mærkes tydeligt inden blodprøvetagning med beboerens navn (efternavn og min. ét fornavn) samt CPR-nr. Beboerens identitet sikres umiddelbart inden blodprøvetagning ved, at beboeren siger sit navn og CPR-nr., der sammenholdes med rekvisition og blodprøveglas. Er beboeren ude af stand til at bistå ved identitetskontrol, sikres identiteten ved hjælp af personale/pårørende, der kan stå inde for identiteten Den sygeplejerske/læge/laborant, der har sikret sig beboerens identitet, underskriver for dette på rekvisitionen Af sikkerhedsmæssige årsager skal blodprøver til hhv blodtypebestemmelse og BAS-test foretages i 2 uafhængige blodprøvetagninger, med 2 uafhængige identifikationer af beboeren, dvs udført enkeltvis og af 2 forskellige personer Blodprøve og tilhørende rekvisition skal efter blodprøvetagning bringes til Blodbanken. Se vejledn. Blodprøver på Hospice Søndergård NB! Blodprøver og rekvisitioner, der ikke er udtaget efter ovenstående regler, vil blive kasseret efter modtagelse i blodbanken med anmodning om nye blodprøver og rekvisitioner, udtaget og udfyldt på korrekt vis Side 2 af 6

3 3. Modtagelse og opbevaring af blodprodukter Blodproduktet ankommer i blå transport/kølekasse fra Blodbanken på Herlev Hospital. Blodposen skal opsættes så hurtigt som muligt, efter ankomsten til Hospice. Der kan kun rekvireres 1 portion blod ad gangen. Blodet skal være indgivet indenfor 4 timer, efter det er lagt i transport/kølekasse fra Blodbanken, og til det er indgivet. Blodprodukter må kun opbevares i Blodbankens blå kølekasse, indtil de indgives! 4. Kontrol, opsætning og registrering af blodprodukter Kontrol før opsætning skal foretages ved beboerens side lige umiddelbart inden transfusionen. Flg. skal være til stede samtidigt for, at en korrekt kontrol kan gennemføres: beboerens transfusionsjournal (transfusionsjournal: standard-blanket fælles for Region Hovedstaden), hvorpå blodtypesvar (blodtypesvar: standardformular, som der ved henvendelse til Blodbanken 1. gang udbedes kopi af) skal være fastgjort den blodkomponent, som skal transfunderes samt tilhørende følgeseddel (følgeseddel: blanket, der er vedhæftet en blodkomponent og er påtrykt den specifikke blodkomponents blodtype, produktkode og tappenummer) opsætter, som er ansvarlig for transfusionen (autoriseret læge eller sygeplejerske) kontrollant (sygepl.), som er instrueret i proceduren 1. Beboerens identitet sikres ved, at vedkommende siger sit fulde navn og CPR-nr. til opsætter 2. Følgende kontrolleres efterflg.: overensstemmelse mellem beboers navn og CPR-nr. navn og CPR-nr. på blodtype-svar navn og CPR-nr. på blodkomponentens følgeseddel overensstemmelse af blodtype på blodtypesvar blodkomponent overensstemmelse af tappenummer på blodkomponent blodkomponentens følgeseddel Side 3 af 6

4 blodkomponentens holdbarhed, holdbarhedsdato må ikke være overskredet udseende - normal erytrocytkomponent, SAG-M, har en dybrød, ikke gennemskinnelig farve. Hvis farven er violet, sort eller der er tegn på hæmolyse (saftevandslignende, gennemskinneligt udseende), kan blodet være beskadeligt (hæmolyse) og må ikke anvendes - hvis der observeres koagler i blodet, må det ikke anvendes, men skal retur til blodbanken 3. Dokumentation af ovenstående kontrol med dato, klokkeslæt og signatur for både opsætter og kontrollant noteres 2 steder: i transfusionsjournal på blodkomponentens følgeseddel 4. Inden opsætning vendes erytrocytkomponenter roligt (ca. 10 gange), så grundig opblanding opnås 5. Af hensyn til holdbarheden bør transfusionen påbegyndes straks efter ankomst af blodkomponenter fra Blodbanken, og skal være afsluttet senest 6 timer efter, at blodkomponenterne blev lagt i transport/kølekasse fra Blodbanken. En portion blod infunderes over 1 4 timer. 6. Alle blodkomponenter skal gives gennem et transfusionssæt med filter og dråbekammer. Transfusionssættet må være i brug i max 6 timer, og det skal skiftes ved skift til anden AB0-blodtype. Medicin og andre væsker bør ikke indgives i samme i.v.-adgang, undtaget NaCl 0,9%. 5. Observation af beboer før, under og efter blodtransfusion For at understøtte rettidig observation af eventuelle komplikationer hos beboeren i forb.m. blodtransfusion, observeres flg.: før transfusionens start: Beboeren vurderes, kontrol temp., og evt. puls og BT under transfusionen: - i de første minutter af transfusionen observeres beboer og forlades ikke - regelmæssig observation under hele transfusionen med fokus på bevidsthedsniveau, kardiopulmonale symptomer og symptomer på allergiske reaktioner ved afslutning af hver enkelt transfusion kontrolleres temperaturen observationer og handlinger vedr. blodtransfusion dokumenteres i Flexjournalen 6. Nedtagning af blodprodukter Dokumentation ved transfusionens afslutning: transfusionsjournal og følgeseddel udfyldes med sluttidspunkt og komplikationsstatus Side 4 af 6

5 følgeseddelen, der er dokumentation for blodportionens anvendelse, skal efter endt transfusion udfyldes og returneres til Blodbanken, Herlev Hospital pr. brev: Blodbanken, 54K6 Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev 7. Kassation af blodposer og ubrugte blodprodukter den tomme blodpose kasseres som dagrenovation, når den er nedtaget, hvis der ikke har været transfusionskomplikation ikke-tømte og ikke-anvendte blodportioner returneres til Blodbanken i køle/transport-kasse med følgeseddel, hvorpå der noteres Ikke transfunderet til beboeren. Skal af hygiejnehensyn returneres til Blodbanken hurtigst muligt. Hospice sørger for transport. 8. Transfusionskomplikationer forholdsregler og opfølgning Alle reaktioner, under og umiddelbart efter transfusion, kan skyldes den transfunderede blodkomponent. Reaktionerne kan være livstruende og kræve intervention. Lette allergiske og monosymptomatiske febrile reaktioner med temperaturstigning under 1 gr. C medregnes normalt ikke som en transfusionskomplikation. Komplikationer i umiddelbar tilknytning til transfusionen Hæmolytisk reaktion, leukocytuforligelighedsreaktion, allergisk reaktion inkl. anafylaktisk chock, overloading af beboerens kredsløb, luftemboli, citratoverfyldning, kaliumintoxikation, septisk shock pga. inficeret blodkomponent, transfusionsrelateret lungeskade. Symptomer på transfusionskomplikation Lettere sympt.: - kulderystelser temperaturstigning - kløe, urticaria Svære sympt.: - chock - dyspnø - smerter i brystet - lungeødem - blodtryks- og pulsændringer - lændesmerter - hæmoglobinuri, anuri - hæmorrhagisk diatese Side 5 af 6

6 Viser beboeren tegn på transfusionskomplikation afbryd straks transfusionen, og hold i.v.-adgang åben med NaCl isot. ved anafylaktisk chock gives straks : Inj. Adrenalin 0,5 mg i.m. Se klinisk vejledn. Adrenalin anafylaktisk chok kontakt læge check for forbytning af blodkomponent/beboer observer beboeren, indtil symptomerne er klinget af diuresen kontrolleres, ved mistanke om hæmolytisk reaktion, forceres diuresen vha diuretika (f.eks. furosemid) underret Blodbanken, Herlev Hospital, og udtag snarest blodprøve til analyse i Blodbanken (7 ml EDTA-glas taget på beboer efter endt transfusionskompl., underskrevet rekvisition og udfyldt følgeseddel, blodpose inkl. transfusionssæt) 1. Forsinkede transfusionskomplikationer Er komplikationer, der indtræder dage til uger efter transfusionen Hæmolyse pga erytrocyt-uforligelighed (tidl. immunisering) eller posttransfusions purpura pga trombocyt-uforligelighed Symptomer herpå kan være uforklarlig lav hgb eller manglende forventet stigning af hgb., ikterus, hæmorrhagisk diatese pga trombocytopeni. 2. Sene transfusionskomplikationer Komplikationer, der indtræder i uger til år efter transfusionen, f.eks. hepatitis, HIV eller malaria. Hvis relevant og muligt, skal også sene komplikationer meddeles Blodbanken. 3. Utilsigtet hændelse I de tilfælde, hvor der ligger en procedurefejl til grund for en transfusionskomplikation, f.eks. en fejltransfusion, skal komplikationen/ sagen, udover at skrives i patientjournalen, tillige indberettes som en Utilsigtet hændelse Kilder: Kontrakt indgået mellem Hospice Søndergård og Klinisk Immunologisk Afd. Rigshospitalet, 2010 Mail-aftale mellem Hans Åge Vollert, ledende bioanalytiker, Klin, Imm. Afd., Herlev Hospital, og Vibeke Stenum, klinisk udvikl.sygepl.. Hospice Søndergård Kliniske regionale vejledninger, Region Hovedstaden, udskrevet den af RH fra (genbekræftet ved afd.s-analytiker Astrid Viderø, RH 0kt. 2012) vedr.: Blodkomponenter (version 2) - rekvirering, udlevering og returnering Blodkomponenter (version 2) ordination og dokumentation heraf Blodtransfusion (Version 3) kontrol, opsætning og registrering Blodtransfusion (Version 2) overvågning af patienten Transfusionskomplikationer ( Version 2) forholdsregler og opfølgning Sundhedsstyrelsens Vejledning om blodtransfusion 2007 Tidsskrift Sygeplejersken : Store variationer i behandling med donorblod, Hvornår har patienten behov for blodtransfusion?, begge artikler skrevet af Jens Svanholt Seeberg, sygepl., cand. scint. san. Bilag 1: Vigtige ændringer i Blodbanken (kopi af brev) Side 6 af 6

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Sundhedsklinikken Røde Kors Ryesgade 1, 2 8000 Aarhus C Danmark Peter Poulsen Besøgsdato: 28. april 2015

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: SPECIALLÆGE LOTTE GRINSTED Roarsvej 2, 1 TH 2000 Frederiksberg Danmark Lotte Grinsted Besøgsdato: 29.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008:

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008: Indlæg kan sendes til jytte@lyle.dk Side 1 af 16. NYHEDSBREV januar 2009 Bliv knoglemarvsdonor! Du kan redde liv ved at blive knoglemarvsdonor. Personer med leukæmi eller lymfekræft, som har brug for en

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere