JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014"

Transkript

1 JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

2 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer fra Sundhedsstyrelsen. Det er ikke tilladt at genbruge billeder fra publikationen. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S sundhedsstyrelsen.dk Emneord Bloddonor, blodkomponenter, transfusion, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse, bivirkninger Sprog Dansk Version 1.0 Versionsdato 10. juli 2015 Udgivet af Sundhedsstyrelsen, juli ISBN Elektronisk Forside foto: Colourbox.com

3 INDHOLD 1 Introduktion 2 2 Resumé 2 3 Oversigt over udviklingen i perioden Tapninger Erytrocytenheder Anvendelsesprofilen for erytrocytenheder Trombocytenheder Anvendelsesprofilen for trombocytenheder Plasma Anvendelsesprofilen for plasma 13 4 Tilbagekaldelser og smittemarkører 14 5 Bivirkninger og utilsigtede hændelser 17 6 Indberetning fra regionerne 18 7 Ordliste 20 8 Bilagsfortegnelse 22 1 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

4 1 INTRODUKTION Denne redegørelse for blodproduktområdet indeholder oplysninger om blodcentrernes tappevirksomhed, hvilket bl.a. omfatter antallet af bloddonorer og portioner tappet, udviklingen i antallet af transfusioner og anvendelsesprofiler for henholdsvis erytrocyt-, trombocyt- og plasmaenheder. Den årlige redegørelse for blodproduktområdet udarbejdes i henhold til 13 i bekendtgørelse nr af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed som ændret ved bekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed. Ifølge bekendtgørelsen er regionerne desuden pålagt at indberette fund af smittemarkører, tilbagekaldelser af blodkomponenter, samt alvorlige utilsigtede hændelser og bivirkninger, som en del af den årlige redegørelse om tappevirksomhed. 2 RESUMÉ I 2014 blev der foretaget donortapninger i Danmark, hvilket i gennemsnit svarer til ca. to tapninger pr. donor for de donorer, der blev tappet i løbet af året. Heraf blev erytrocytenheder og trombocytenheder transfunderet. Det danske forbrug af erytrocytter har været faldende, men er stadig højt sammenlignet med andre landes forbrug idet blodforbruget i stort set alle vestlige lande er faldet betydeligt gennem de senere år. Der er indberettet 8 fund af smittemarkører, men ingen tilbagekaldelser af blodkomponenter, som følge af fund af smittemarkører. Der er endvidere rapporteret om 11 alvorlige bivirkninger hos modtagere af blod og 1 alvorlig utilsigtet hændelse, hvoraf sidstnævnte er det laveste antal rapporteret siden I år er der indført et nyt indberetningsskema i forhold til friskfrosset plasma (FFP), således at regionerne nu mere detaljeret angiver om plasmaenheder som fremstilles ved plasmaferese er à 300 ml eller à 600 ml. Enheder à 300 ml anvendes til transfusion og der fremstilles typisk 2 enheder ved én plasmaferese. Enheder à 600 ml fremstilles med henblik på videre industriel forarbejdning og fremstilling af immunglobulin og albumin. I de kommende år forventes et betydeligt øget antal enheder à 600 ml eller mere for at kompensere for den faldende mængde fuldblodsplasma og det stigende forbrug af immunglobulin. Ændringen har medført at beregningen af det samlede antal FFP-enheder er ændret en smule i forhold til tidligere. 2 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

5 3 OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN I PERIODEN TAPNINGER Antallet af donortapninger, der foretages årligt i Danmark, er gengivet i figur 1, hvor det fortsat ses at antallet af donortapninger er faldende. I 2014 var der i alt tapninger, hvilket er ca færre end året før. Oplysningerne, der danner grundlag for grafen, er leveret af regionerne. I 2014 blev der i alt tappet donorer (inklusiv aferesetapninger), hvilket i gennemsnit svarer til knap to tapninger pr. donor. Det indberettede antal donortapninger er tilsvarende registreret af Bloddonorerne i Danmark. FIGUR 1 ANTAL DONORTAPNINGER I DANMARK I PERIODEN Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. 3.2 ERYTROCYTENHEDER Der transfunderes fortsat færre erytrocytenheder. I 2014 blev der i alt transfunderet erytrocytenheder, hvilket er det laveste antal i den 10-årige periode (figur 2). Den nedadgående tendens kan formodentlig forklares med, at Sundhedsstyrelsen i 2007 udgav en vejledning om blodtransfusion, hvis formål til dels var at nedbringe det store forbrug af donorblod i Danmark og sikre, at kun de patienter, der har gavn af det, behandles med 3 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

6 blodkomponenter. Trods et fald i forbruget af erytrocytter i de senere år, er forbruget stadig det højeste i Europa og væsentligt højere end i UK, Irland, Schweiz, Frankrig og Holland. Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2014 en national klinisk retningslinje om blodtransfusion. På baggrund af denne er vejledningen om blodtransfusion blevet revideret i januar 2015, således at vejledningens retningslinjer for blodtransfusion er i overensstemmelse med den national kliniske retningslinje. FIGUR 2 ANTAL ERYTROCYTENHEDER TRANSFUNDERET I PERIODEN Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner og andre typer erytrocytenheder. I 2014 er der igen observeret en lille stigning i antallet af uddaterede erytrocytenheder og antallet af uddaterede erytrocytenheder er ligeså højt som tilbage i (figur 3). Uddateringen udgjorde 1 % af de portioner, der i alt var til rådighed i blodbankerne i 2014, hvilket er sammenligneligt med de forrige år (tabel 1). Den regionsvise fordeling af uddaterede erytrocytenheder kan ses i bilag 1. Stigningen i uddateringen er formentlig forårsaget af, at blodbankerne ikke har nået at reducere tappeaktivitet og lagre i takt med det hastigt faldende blodforbrug. 4 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

7 FIGUR 3 ANTAL ERYTROCYTENHEDER UDDATERET I PERIODEN Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner og andre typer erytrocytenheder. I 2014 blev der i alt kasseret erytrocytenheder, hvilket er et fald i forhold til sidste år (figur 4). FIGUR 4 ANTAL ERYTROCYTENHEDER KASSERET I PERIODEN Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner og andre typer erytrocytenheder. 5 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

8 3.2.1 ANVENDELSESPROFILEN FOR ERYTROCYTENHEDER Udnyttelsesprocenterne udregnes som antallet af portioner, der henholdsvis er transfunderet, uddateret eller kasseret i forhold til antallet af portioner, der i alt var til rådighed i blodbanken. På landsplan beregnes de portioner, der er til rådighed i blodbanken til transfusionsbrug, som antallet af enheder, der er fremstillet samt enheder på lager d. 1. januar 2014, fratrukket enheder på lager den 31. december 2014 (tabel 1). Antallet af enheder der er henholdsvis modtaget og leveret til andre regioner er ikke medregnet, da der i regionernes indberetninger er diskrepans mellem disse. Erytrocytenheder anvendt til patientbehandling har i perioden udgjort 94-96% af de erytrocytenheder, der har været til rådighed (tabel 1). Fordelingen af erytrocytenheder har været stabil over den 10-årige periode med ca. 95 % transfunderet, 1 % uddateret og 3-4 % kasseret af de erytrocytenheder, der har været til rådighed. TABEL 1 ANVENDELSE AF ERYTROCYTENHEDER I PERIODEN Til rådighed i alt Transfund eret % 95% 94% 96% 95% 95% 94% 95% 95% 96% 94 % Uddateret 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % Kasseret 4% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 3% 3 % Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner og andre typer erytrocytenheder. Summen af udnyttelsesprocenterne udgør ikke altid 100 %, dels pga. afrundinger og dels fordi tabellen ikke inkluderer punktet anvendt til andre formål. Beregninger af til rådighed i alt er for årene behæftet med en lille fejl for enkelte regioner, da antallet af enheder modtaget fra andre blodcentre ikke er fratrukket, og derfor tæller med to gange. 3.3 TROMBOCYTENHEDER Som det fremgår af figur 5 har antallet af trombocytenheder anvendt til transfusion ligget på et relativt stabilt niveau siden Indberetningerne for 2014 viser, at der i alt blev transfunderet enheder på landsplan. Af det samlede forbrug af trombocytenheder til transfusion, tegnede Region Hovedstaden sig i 2014 for ca. 44 %, Region Syddanmark for 22 % og Region Midtjylland for 18 %. De øvrige regioner stod for et mindre antal transfusioner med trombocytter. Anvendelsen af trombocytenheder til transfusion er opgjort i bilag 2 for hver region. På landsplan blev der i alt foretaget aferesetapninger af trombocytter i 2014, svarende til portioner. 6 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

9 FIGUR 5 ANTAL TROMBOCYTENHEDER TRANSFUNDERET I PERIODEN Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Pools er omregnet til enkeltportioner. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. Det fremgår af figur 6, at der fra 2006 til 2012 har været en stigende tendens i antallet af uddaterede trombocytenheder, hvilket formentlig skyldes en mere udbredt anvendelse af trombocytenheder i beredskab på akutsygehuse mhp. behandling af patienter med større blødninger med fuldblodsækvivalenter ( pakker af erytrocytter, plasma og trombocytter, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om blodtransfusion, udgivet 2007). I 2014 var der uddaterede trombocytenheder. I forhold til stigningen kan de sidste to års fald formentlig forklares ved et øget fokus på uddateringen og konsolidering af produktion og lagerstyringen til 5 regionale centre. Uddateringen af trombocytenheder fordelt på regionerne er specificeret i bilag 2. Region Sjælland har med en uddateringsprocent på 32,7 % haft den højeste uddatering af trombocytenheder i forhold til antallet af enheder til rådighed, mens Region Syddanmark har den laveste med 16,8 % uddaterede. 7 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

10 FIGUR 6 ANTAL TROMBOCYTENHEDER UDDATERET I PERIODEN Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Pools er omregnet til enkeltportioner. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. I 2014 blev der i alt kasseret trombocytenheder, hvilket er et fald i forhold til Efter den markante stigning fra 2008 til 2011 fremgår det af figur 7 at færre og færre trombocytenheder kasseres. Den faldende tendens er formentlig forårsaget af et større fokus på spild kombineret med, at trombocytfremstilling i løbet af perioden er centraliseret. FIGUR 7 ANTAL TROMBOCYTENHEDER KASSERET I PERIODEN Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Pools er omregnet til enkeltportioner. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. 8 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

11 3.3.1 ANVENDELSESPROFILEN FOR TROMBOCYTENHEDER I tabel 2 ses anvendelsesprofilen for trombocytenheder. Her fremgår det, hvor mange trombocytenheder, der i alt har været til rådighed i den sidste tiårsperiode fra , og hvordan disse procentvis er transfunderet, uddateret og kasseret. Udnyttelsesgraden for trombocytenheder anvendt til patientbehandling har igennem de sidste 10 år været varierende mellem 75 % og 85 % af det samlede antal enheder til rådighed (tabel 2). I 2014 blev 77 % af trombocytenhederne udnyttet til transfusion. Uddateringen og kassationen af trombocytenheder i 2014 var henholdsvis 18 % og 4 %. Den højere grad af uddatering af trombocytter sammenlignet med uddatering af erytrocytter skyldes, at lagertiden for trombocytter er 5 døgn (7 døgn ved overvågning for bakteriel vækst), mens lagertiden for erytrocytter er 35 døgn. Desuden har mange blodbanker, der lagerfører trombocytter, et meget lavt forbrug. TABEL 2 ANVENDELSE AF TROMBOCYTENHEDER I PERIODEN Til rådighed i alt Transfund eret % 83% 85% 83% 84% 80% 76% 76% 75% 78% 77 % Uddateret 12% 11% 10% 11% 13% 14% 17% 18% 20% 17% 18 % Kasseret 3% 4% 3% 4% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 4 % Kilde: Regionernes indberetninger. Pools er omregnet til enkeltportioner. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. Summen af udnyttelsesprocenterne udgør ikke altid 100 %, dels pga. afrundinger og dels fordi tabellen ikke inkluderer punktet Anvendt til andre formål. Beregninger af Til rådighed i alt er for årene behæftet med en lille fejl (se forklaring under tabel 1). 3.4 PLASMA Friskfrosset plasma (FFP) anvendes hovedsagelig til fremstilling af produkter som fx albumin og immunglobuliner, men der bruges også hvert år en mindre mængde til transfusionsbehandling. I år er der indført et nyt indberetningsskema i forhold til friskfrosset plasma, således at regionerne nu mere detaljeret angiver om plasmaferesen er à 300 ml eller à 600 ml. Enheder à 300 ml anvendes til transfusion og der fremstilles typisk 2 enheder ved én plasmaferese. Enheder à 600 ml fremstilles med henblik på videre industriel forarbejdning og fremstilling af immunglobulin og albumin. Figur 8 viser udviklingen af antallet af transfunderede FFP-enheder, inklusiv plasmaaferese-enheder, i perioden Antallet af FFP-transfusioner har generelt været faldende siden 2009 og antallet af FFP-transfusioner i 2014 følger denne tendens. Siden 2009 er antallet faldet med 22 % til et niveau på enheder anvendt i REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

12 I bilag 3 er anvendelsen af FFP-enheder til transfusion opgjort for hver region. Det ses, at forbruget af friskfrosset plasma til tranfusion igen i år er størst for Region Hovedstaden, der tegner sig for 40% af det samlede forbrug af FFP-enheder til transfusion i FIGUR 8 ANTAL FFP-ENHEDER TRANSFUNDERET I PERIODEN C Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. I 2014 udgjorde uddateringen og kassationen henholdsvis og FFP-enheder (figur 9 og 10). Dette er en reducering på henholdsvis 509 og FFP-enheder i forhold til i Fordelingen af uddaterede og kasserede FFP-enheder på regionerne kan ses i bilag 3. Den øgede uddatering, der tidligere har været set, kan formentlig forklares ved en ændret praksis på sygehusene. Nogle sygehuse har altid en vis mængde friskfrosset plasma optøet til behandling af akutte patienter. Dette medfører en højere uddateringsgrad, da friskfrosset plasma i optøet tilstand kun har en holdbarhed på 24 timer. 10 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

13 FIGUR 9 ANTAL FFP-ENHEDER UDDATERET I PERIODEN ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Antal x ,2 2,2 2,0 1,8 2,1 2,5 4,3 6,3 6,7 7,8 7,2 Kilde: Regionernes indberetninger. FIGUR 10 ANTAL FFP-ENHEDER KASSERET I PERIODEN ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Antal x ,9 14,9 16,2 16,2 17,5 19,8 18,2 13,7 13,6 12,6 11,2 Kilde: Regionernes indberetninger. Langt størstedelen af plasmaet leveres til fraktionering. I 2014 udgjorde mængden af FFP leveret til fraktionering over 70% af den samlede mængde FFP til rådighed (tabel 3). Fremstilling, indkøb og forarbejdning af blodprodukter til de danske offentlige sygehuse er siden 2004 gået til lægemiddelfirmaet CSL Behring i Schweiz. 11 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

14 Figur 11 viser udviklingen i antallet af FFP-enheder, der er leveret til fraktionering i perioden Det ses, at andelen af FFP-enheder leveret til fraktionering konsekvent har været faldende siden I 2014 blev der leveret enheder friskfrosset plasma til fraktionering svarende til ca. 57,8 ton (figur 12). Den faldende levering kan udgøre et problem for dansk selvforsyning med intravenøs immunglobulin. I de kommende år forventes et betydeligt øget antal enheder à 600 ml eller mere for at kompensere for den faldende mængde fuldblodsplasma og det stigende forbrug af immunglobulin. FIGUR 11 ANTAL FFP-ENHEDER LEVERET TIL FRAKTIONERING I PERIODEN Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. FIGUR 12 PLASMALEVERANCER I PERIODEN REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

15 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 Mængde i ton 84,9 82,8 80,5 77,1 73,4 71,9 69,1 64,8 60,9 60,4 57,8 Kilde: Regionernes indberetninger ANVENDELSESPROFILEN FOR PLASMA I 2014 var der i alt FFP-enheder til rådighed fremstillet fra fuldblodstapninger og plasmafereser. Dette er det laveste antal i perioden (tabel 3). Ud af det samlede antal FFP-enheder til rådighed blev 72% af enhederne leveret til fraktionering, 18% anvendt til transfusion, mens 3% og 4% af enhederne blev hhv. uddateret og kasseret. TABEL 3 ANVENDELSE AF FFP-ENHEDER I PERIODEN Til rådighed i alt Transfund eret Leveret til fraktioneri ng % 17% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 20% 21% 20 % 78% 78% 76% 76% 74% 73% 73% 72% 72% 72% 72 % Uddateret 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3 % Kasseret 4% 4% 4% 4% 5% 6% 5% 4% 5% 4% 4 % Kilde: Regionernes indberetninger. Summen af udnyttelsesprocenterne udgør ikke altid 100 %, dels pga. afrundinger og dels fordi tabellen ikke inkluderer punktet Anvendt til andre formål. Beregninger af Til rådighed i alt er for årene behæftet med en lille fejl (se forklaring under erytrocytter). 13 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

16 4 TILBAGEKALDELSER OG SMITTEMARKØRER Antal tilbagekaldelser for perioden er angivet i tabel 4, hvoraf det fremgår, at 2014 er tredje år i træk, hvor der ikke har været indberettet smittemarkører, som har resulteret i en tilbagekaldelse. TABEL 4 ANTAL TILBAGEKALDELSER AF PRODUKTER I PERIODEN Årsag Fund af smittemarkører Fejl ved blodposer eller andet udstyr Andre fejl ved fremstilling eller opbevaring I alt Kilde: Regionernes indberetninger. Tabel 5 angiver fund af smittemarkører i donorblod i 2014 (HBV, HIV I/II og HCV). I 2014 var der donorer og af tabel 5 ses det, at der i alt i 2014 var 8 fund af smittemarkører, hvoraf de 5 blev detekteret ved testning af blod fra førstegangsdonorer. TABEL 5 ANTAL FUND AF SMITTEMARKØRER I DANMARK I 2014 HBV HIV 1/2 HCV Fund hos nye donorer Fund hos flergangsdonorer Fund i alt Kilde: Statens Serum Institut, EPI-NYT Uge REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

17 Af figur fremgår smittemarkørfund i perioden for henholdsvis førstegangsdonorer, flergangsdonorer og fund i alt. Overordnet set er antal fund af smittemarkører i 2014 fortsat forholdsvis lavt sammenlignet med tidligere år. Antal fund af smittemarkører for 2014 er baseret på indberetninger til Statens Serum Institut. Indtil 2010 var tallene baseret på regionernes indberetninger til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den årlige statistik. FIGUR 13 ANTAL FUND AF SMITTEMARKØRER BLANDT FØRSTEGANGSDONORER I PERIODEN Antal fund hos førstegangsdonorer Kilde: Statens Serum Institut HBV HIV 1/2 HCV Smittemarkører 15 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

18 FIGUR 14 ANTAL FUND AF SMITTEMARKØRER BLANDT FLERGANGSDONORER I PERIODEN Antal fund hos flergangdonorer HBV HIV 1/2 HCV Smittemarkører Kilde: Statens Serum Institut FIGUR 15 ANTAL FUND AF SMITTEMARKØRER I ALT I DANMARK I PERIODEN Antal fund i alt HBV HIV 1/2 HCV Smittemarkører Kilde: Statens Serum Institut 16 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

19 5 BIVIRKNINGER OG UTILSIGTEDE HÆNDELSER I 2014 blev der i alt registreret 13 alvorlige bivirkninger hos modtagere af donorblod (tabel 6). Dette er lavere end i 2013, men relativt højt i forhold til de forhenværende år. Af de i alt 13 alvorlige bivirkninger var otte af dem registreret i forbindelse med transfusion af erytrocytter, to ved trombocytter og tre ved plasma. Der blev i 2014 kun registret én alvorlig utilsigtet hændelse, hvilket er det laveste registreret siden 2007 (tabel 7). TABEL 6 ANTAL ALVORLIGE BIVIRKNINGER HOS MODTAGERE AF BLOD I DANMARK I PERIODEN Erytrocytter Trombocytter Plasma Fuldblod Andet I alt Kilde: Regionernes indberetninger ( ) og Blodcentrenes indberetning i løbet af året ( ). TABEL 7 ANTAL ALVORLIGE UTILSIGTEDE HÆNDELSER I DANMARK I PERIODEN * Tapning af fuldblod Aferesetapning Testning af donorblod Behandling Opbevaring Distribution Materialer Andet I alt Kilde: Regionernes indberetninger ( ), blodcentrenes indberetning i løbet af året ( ). * Ud af de 17 hændelser i 2010 blev 4 først registreret i REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

20 6 INDBERETNING FRA REGIONERNE Af tabel 8 fremgår tallene for fremstilling, anvendelse, lagerbeholdning og udveksling af erytrocytprodukter og friskfrosset plasma (FFP), samt antal tapninger for 2014 på landsplan. TABEL 8 FREMSTILLING, FORBRUG OG TAPNINGER AF ERYTROCYT- OG FFP-ENHEDER I 2014 Erytrocytprodukter Friskfrosset plasma Suspensioner Andre Alm. tapning Antal à 300 ml Aferese à 600 ml Fremstillet selv Modt. fra andre regioner / 0 0 Lager d / Indgået i alt / Anvendt/Lev. til eget sygehus / Lev. til andre regioner / 15 0 Lev. til fraktionering (CSL) / / / Kasseret / Uddateret / Anvendt til andet formål / Lager d / Udleveret i alt / Antal tapninger i alt: Kilde: Regionernes indberetninger. Af tabel 9 fremgår tallene for fremstilling og forbrug af trombocytter fordelt på forskellige portionsstørrelser enkeltportioner, puljer svarende til to, tre og fire enkeltportioner samt afereseportioner. 18 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

21 TABEL 9 FREMSTILLING OG FORBRUG AF TROMBOCYTENHEDER I Trombocytter fremstillet fra buffy-coats Enkelt Pulje af 2 Pulje af 3 Pulje af 4 Trombocyt afereser Fremstillet selv Modt. fra andre regioner Lager d Indgået i alt Anvendt/Lev. til eget sygehus Lev. til andre regioner Kasseret Uddateret Anvendt til andet formål Lager d Udleveret i alt Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. 19 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

22 7 ORDLISTE Aferese: Maskinel tappemetode, hvor en eller flere af blodets bestanddele udvindes, mens resten ledes tilbage til donor. Ved plasmaferese udvindes plasma. Erytrocytter: Røde blodlegemer. Erytrocytkomponenter: Blodkomponenter, som indeholder erytrocytter, dvs. SAG-M-suspension, erytrocytkoncentrat, fuldblod og frisktappet fuldblod. Suspension: Erytrocytter, der er resuspenderede i 100 ml SAG-M-opløsning. Andre: o Erytrocytkoncentrat: Erytrocytter, der er resuspenderede i eget restplasma. o Fuldblod: Blod tappet i antikoagulans og som er tappet inden for 5 uger. o Frisktappet fuldblod: Fuldblod, der er tappet inden for 12 timer. FFP (Friskfrosset plasma): Plasma fra donorblod, som er separeret og frosset senest 6 timer efter tapning, hvorved indholdet af koagulations- og plasmafaktorer er bevaret. Anvendes bl.a. til fremstilling af faktorpræparater og albumin samt i mindre grad til patientbehandling. Førstegangsdonorer: Personer, som ikke tidligere har givet blod, samt tidligere donorer som vender tilbage efter mere end fem års pause. HBV: Hepatitis B-virusinfektion. Kan forårsage en forbigående eller en kronisk leverbetændelse (hepatitis). HCV: Hepatitis C-virusinfektion. Kan forårsage en forbigående eller en kronisk leverbetændelse (hepatitis). HIV: Human immundefektvirus. Kronisk infektion hvor virus kan påvises i blodet. Kassationsgrad: Mængden af komponent, der pga. for eksempel tekniske fejl eller uheld under tapning, aldrig kommer ind på blodbankens hylder i forhold til den totale mængde komponent til rådighed i alt. LD-portioner: Se Leukocytdepleteret blodkomponent. Leukocytdepleteret blodkomponent: En blodkomponent, hvor hovedparten af de hvide blodlegemer (mere end 99,9 %) er fjernet. Fordelen ved at anvende disse frem for almindelige enheder er bl.a., at antallet af transfusionskomplikationer nedsættes. Leukocytter: Hvide blodlegemer. 20 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

23 NAT-screening: Nukleinsyre amplifikationsteknik, scrrening af blod for smittemarkører. Plasmaferese: Tappemetode til tapning af plasma. I forbindelse med tapningen adskilles blodceller og plasma, og blodcellerne ledes tilbage i donor. SAG-M: Medie til opbevaring af erytrocytter der indeholder saltvand tilsat adenin, glucose og mannitol. Trombocytter: Blodplader. En bestanddel af blodet, der sikrer at blødninger standser, idet blodplader klæber til sårfladen og danner en aflukning af læsioner. Indgives til patienter med nedsat trombocyt-indhold i blodet, f.eks. i forbindelse med operationer. Kan separeres fra blodets øvrige bestanddele ved centrifugering. Trombocyt-aferese: Se Aferese Uddateret plasma: Plasma, der har overskredet holdbarhedsperioden i blodbanken. Har tabt indhold af faktor VIII og faktor IX, men kan anvendes til fremstilling af albumin. Uddateringsgrad: Mængden af produceret komponent, der føres til lager, men ikke transfunderes, set i forhold til den totale mængde komponent til rådighed i alt. Udnyttelsesgrad: Mængden af komponent brugt til et bestemt formål i forhold til den totale mængde komponent til rådighed i alt. 21 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

24 8 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Regionernes uddatering og transfusion af erytrocytenheder Regionernes uddatering og transfusion af trombocytenheder Regionernes uddatering og transfusion af FFP-enheder 22 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

25 Bilag 1: Regionernes uddatering og transfusion af erytrocytenheder I følgende tabel og figur ses opgørelser over uddateringen af erytrocytenheder til rådighed i procent samt transfunderede erytrocytenheder pr indbyggere fordelt på regionerne for For regionerne beregnes til rådighed i alt som antallet af enheder, der i alt er indgået til blodbanken, fratrukket antallet af enheder leveret til andre regioner, samt enheder på lager den 31. december Landsresultatet samt de tal i parentes beregnes som antallet af enheder, der er fremstillet samt enheder på lager d. 1. januar 2014, fratrukket enheder på lager den 31. december Det vil sige, at sidstnævnte ikke tager antallet af enheder der er henholdsvis modtaget og leveret til andre regioner i betragtning, da dette på landsplan ikke har nogen betydning. Til rådighed i alt Uddateret Uddatering af til rådighed Transfunderet Transfunderet pr indb. Danmark ,3 % ,0 Region Hovedstaden (85.773) ,7 % ,9 Region Sjælland (37.876) 112 0,3 % ,7 Region Syddanmark (58.829) 555 0,9 % ,1 Region Midtjylland (56.431) ,1 % ,1 Region Nordjylland (26.546) 297 1,1 % ,8 Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner og andre typer erytrocytenheder. Uddatering af erytrocytenheder til rådighed Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Danmark 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Procent (%) 23 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

26 Indbyggere pr Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik. Befolkningstallene anvendes i forbindelse med udregning af antal transfunderede enheder pr indbyggere i bilag REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

27 Bilag 2: Regionernes uddatering og transfusion af trombocytenheder I følgende tabel og figur ses opgørelser over uddateringen af trombocytenheder til rådighed i procent samt transfunderede trombocytenheder pr indbyggere fordelt på regionerne for Til rådighed i alt Uddateret Uddatering af til rådighed Transfunderet Transfunderet pr indb. Danmark ,4 % ,5 Region Hovedstaden (72.296) ,0 % ,1 Region Sjælland (16.456) ,7 % ,2 Region Syddanmark (37.624) ,8 % ,0 Region Midtjylland (34.212) ,7 % ,7 Region Nordjylland (12.272) ,9 % ,7 Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. Uddatering af trombocytenheder til rådighed Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Danmark Procent (%) 25 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

28 Bilag 3: Regionernes uddatering og transfusion af FFP-enheder samt mængden af FFP. I følgende tabel og figur ses opgørelser over uddateringen af FFP-enheder til rådighed i procent samt transfunderede FFP-enheder pr indbyggere fordelt på regionerne for Til rådighed i alt Uddateret Uddatering af til rådighed Transfunderet Transfunderet pr indb. Danmark ,7 % ,6 Region Hovedstaden (88.801) ,9 % ,4 Region Sjælland (38.994) 885 2,3 % ,9 Region Syddanmark (60.839) 429 0,7 % ,4 Region Midtjylland (56.838) 410 0,7 % ,7 Region Nordjylland (26.704) 315 1,2 % ,8 Kilde: Regionernes indberetninger. Uddatering af FFP-enheder til rådighed Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Danmark Procent (%) 26 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Redegørelse for blodproduktområdet 2013 2014 Redegørelse for blodproduktområdet 2013 Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2012 2013 Redegørelse for blodproduktområdet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse,

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse, REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2011 2012 Redegørelse for blodproduktområdet 2011 Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: bloddonor,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 ISSN 1901-2594 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 Lægemiddelstyrelsen Redegørelse for Blodproduktområdet 2008 Udgivet september 2009 af Lægemiddelstyrelsen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2007 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2008 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2006 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2007 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2005 ISSN 1396-1071 Udgivet september 2006 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for blodproduktområdet 2004 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2005 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

Redegørelse for blodproduktområdet 2015

Redegørelse for blodproduktområdet 2015 oktober 2016 Titel på udgivelsen: Redegørelse for blodproduktområdet 2015 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 22 74 00 E-post: sst@sst.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen.

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen. NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland Indledning I

Læs mere

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Værdierne er opgivet som median (2,5 percentil 97,5 percentil). Indhold Erytrocyt-komponenter...

Læs mere

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen 1 Hvad kommer der nu? En baggrund meget teknisk Nogle økonomi meget kedelig Nogle opgaver til

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion 2005 Denne pjece kan bestilles hos Schultz Information på tlf. 7026 2636, samt downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Tapning af

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1) BEK nr 652 af 15/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2011052157 Senere ændringer

Læs mere

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen Til patienter og pårørende Blodtransfusion Vælg billede Vælg farve Syddansk Transfusionsvæsen Samtykke til blodtransfusion Sygehuset er forpligtet til at give dig den nødvendige information og indhente

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

tekniske krav til blod og blodkomponenter, der

tekniske krav til blod og blodkomponenter, der 30.3.2004 L 91/25 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/33/EF af 22. marts 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4.s. kontor j.nr. 2003-1340-5 D. 12. november 2004. Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Læs mere

Udkast: kun til brug ved konsultation

Udkast: kun til brug ved konsultation FORSLAG TIL TEKNISKE KRAV TIL BLOD OG BLODKOMPONENTER Tekst 1 Udkast: kun til brug ved konsultation BILAG I KRAV TIL OPLYSNING A. OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES TIL DONORER 1. Korrekt, men alment forståeligt

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0816 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0816 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0816 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.12.2000 KOM(2000)816 endelig 2000/0323 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning ( 4 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.9.2001 (EFT C 72 E af

sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning ( 4 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.9.2001 (EFT C 72 E af L 33/30 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/98/EF af 27. januar2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012

ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 ÅRSRAPPORT FOR PRODUKTFEJL OG TILBAGE- KALDELSER AF LÆGEMIDLER 2012 2013 Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer 17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN Tromsø 2001 er På det 17. Nordiske Møde om Transfusionsmedicin (Trondheim-Tromsø 10.-12. oktober 2001) med deltagelse af overlæger fra de nordiske transfusionscentre

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR VIRKSOMHEDER Lægemidler og kosmetik Bruxelles, den 31 marts 2000 ENTR/III/5717/99-en g\common\legal-legislation\75-319 nd81-851\91-356\eudralexvol4\blood\jan

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 4.0 i Transfusionsmedicinske Standarder Version 4.0 2016 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 4.0 ii Transfusionsmedicinske Standarder

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Antallet af pladser på de sikrede institutioner har været stabilt gennem de sidste år. Antallet af normerede pladser er i alt på 126 i 2015.

Antallet af pladser på de sikrede institutioner har været stabilt gennem de sidste år. Antallet af normerede pladser er i alt på 126 i 2015. Forord Danske Regioner publicerer hvert år en samlet statistik for de 8 sikrede institutioner for kriminelle børn og unge, der findes på landsplan. Statistikken er baseret på optællinger fra institutionerne

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter

Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter Betænkning fra det af indenrigsministeriet den 11. februar 1977 nedsatte blodproduktudvalg BETÆNKNING NR.

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

TRANSFUSIONSMEDICINSKE STANDARDER 1997. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

TRANSFUSIONSMEDICINSKE STANDARDER 1997. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi TRANSFUSIONSMEDICINSKE STANDARDER 1997 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 1. udgave 1994, 3. revision 1997 Transfusionsmedicinske Standarder 1994 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 1. udgave, november

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

BLODCENTRES DIGITALE SAMARBEJDE MED STATENS SERUM INSTITUT I DEN VIRTUELLE SAGSMAPPE

BLODCENTRES DIGITALE SAMARBEJDE MED STATENS SERUM INSTITUT I DEN VIRTUELLE SAGSMAPPE BLODCENTRES DIGITALE SAMARBEJDE MED STATENS SERUM INSTITUT I DEN VIRTUELLE SAGSMAPPE Brugervejledning til elektronisk indberetning Version 1.2 1/15 INDLEDNING... 3 OVERVÅGNING OG FOREBYGGELSE AF UNØDIG

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

E-læring i transfusionsmedicin - orientering til klinikledere

E-læring i transfusionsmedicin - orientering til klinikledere E-læring i transfusionsmedicin - orientering til klinikledere Vejledning Vælg billede Kvalitet Døgnet Rundt Vælg farve Laboratoriecenter Indhold Baggrund... 3 E-læringskursus for læger.... 3 E-læringskursus

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård Udarbejdet af:vst dato: Marts 2011 dato: Revideret af:vst dato: Febr. 2014 Godkendt af:lan,san dato: Febr. 2014 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk immunologi

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere