Region Nordjylland Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Nordjylland Beretning"

Transkript

1 Region Nordjylland Beretning 2011/2012

2 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene faglig udvikling Forskningssymposium Kvalitetsudviklingspuljen Uddannelse Regionsformanden på besøg Praktik Politisk interessevaretagelse Børn i bevægelse Folketingsvalg 2011 Genoptræning Fysioterapi på akutmodtagelserne Repræsentantskab 2012 Medlemsaktiviteter oversigt over medlemsmøder i 2011 & 2012 Neurorehabilitering under udvikling Kære medlem af Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland D et er mig en glæde at præsentere jer for regionsbestyrelsens beretning I beretningen kan I i korte træk læse lidt om, hvad regionsbestyrelsen har beskæftiget sig med de sidste to år. Som følge af Johnny Kuhr s sygdom, blev Tina Lambrecht i maj 2012 konstitueret som landsformand, og jeg, Gitte Nørgaard Nielsen, blev derfor konstitueret som regionsformand af regionsbestyrelsen i Nordjylland. Det har været meget udfordrede at tiltræde som konstitueret regionsformand, men jeg føler mig godt tilpas i jobbet. Jeg har siddet i regionsbestyrelsen i to omgange, anden gang valgt af tillidsrepræsentanterne. Jeg har altid fundet bestyrelsesarbejdet meget spændende, så det er et privilegium at prøve at være konstitueret regionsformand. Gennem min post som fællestillidsrepræsentant på aalborg Sygehus har jeg viden indenfor det offentlige område. Det er spændende at få lov til at arbejde mere politisk med denne viden. På det praktiserende område var min viden mere sparsom, men det er meget lærerigt at få kendskab til dette område, og jeg gør mit bedste for at suge viden til mig. Jeg håber at denne beretning vil give alle jer medlemmer et godt indtryk af hvad vi laver i regionsbestyrelsen, og at I på baggrund af beretningen vil være med til at tage en god debat om bestyrelsens arbejde de næste 2 år på vores generalforsamling. Gitte Nørgaard Nielsen, konstitueret regionsformand

3 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Regionsbestyrelsens medlemmer 3 Regionsbestyrelsens medlemmer Repræsentanter for TR: Gitte Nørgaard, konstitueret regionsformand Charlotte Krog Sørensen Valgt ind i bestyrelsen fra tillidsrepræsentant-kredsen i regionen. Arbejder i Aalborg Kommune Menige medlemmer valgt på generalforsamlingen i 2010: Anne Kirstine Jensen Arbejder som visitator i Brønderslev Kommune. Tina Kaas Jensen Suppleant og tillidsrepræsentant på Sygehus Himmerland Hobro Repræsentanter for praktiserendes SU-medlemmer Ulla Poulsen Arbejder på Aalborg Sygehus. Lene Christoffersen Har klinik i Storvorde. Har siddet i hovedbestyrelse indtil 2012, udvalget for Praksis og Privat og Forskningsfonden. Marit Larsen Har klinik i Nørager Repræsentant for de studerende: Preben Weller Suppleant, har klinik i Hobro, har siddet i hovedbestyrelsen indtil Jette Thomsen Valgt ind af de studerende på UCN Annette Weigelt Suppleant, supplerer i øjeblikket for Brian Mølgaard, fra Aalborg Kommune som holder orlov fra bestyrelsen. Arbejder på Thy-Mors Sygehus

4 4 Beskæftigelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Beskæftigelse V i bliver flere og flere fysioterapeuter. De seneste par år har stadig flere søgt ind på fysioterapeutuddannelsen. Med det nuværende optag på fysioterapeutuddannelserne vil der i 2020 på landsplan være 5000 flere fysioterapeuter, end der er idag. Og de skal alle have et job. En analyse Danske Fysioterapeuter lavede i sommeren 2012 viser desuden, at fysioterapeuter er en af de faggrupper der bliver længe på arbejdsmarkedet. Derfor har regionsbestyrelsen haft et opmærksomt øje på beskæftigelsessituationen i regionen. Dimittender i Region Nordjylland: 2011: : 63 Med forbehold for ændringer. Kilde: Kilde dst, kot samt Danske Fysioterapeuters egne beregninger Nye muligheder på sygehusene Regionsbestyrelsen har også haft fokus på, hvor alle de nye mange fysioterapeuter skal arbejde i fremtiden. Regionsbestyrelsen har bl.a., i løbet af beretningsperioden, diskuteret fysioterapeuternes rolle på de nye fælles akutmodtagelser FAM. Til et bestyrelsesmøde havde regionsbestyrelsen besøg af Hans Erik Madsen, chefterapeut ved Aalborg Universitetshospital, og Helle Opstrup Jensen, ledende terapeut, Aalborg Universitetshospital. De holdte oplæg om de udfordringer og muligheder der er for fysioterapien på sygehusene fremover og om, hvilke kompetencer fysioterapeuter skal besidde for at gribe disse muligheder. Regionsbestyrelsen har holdt øje med beskæftigelsen og med, hvor mange ledige fysioterapeuter der har været i regionen. I 2012 har der i gennemsnit været en ledighed blandt fysioterapeuter på tre procent. Det er fortrinsvis nyuddannede der er ledige. Ledighed Oplysninger fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse viser, at ledigheden her i Region Nordjylland pr. 1. januar 2012 er på 1,34 %. Der har været besparelser på dagsorden flere steder i regionen. Blandt andet har regionens sygehuse været økonomisk presset og ramt af ansættelsesstop, og i regionens kommuner har der også været en meget stram økonomisk ramme. Det har derfor været vigtigt for regionsbestyrelsen at holde øje med, at besparelserne ikke har ført til forringelser i forhold til de fysioterapeutiske tilbud til borgerne. Fuldtidsledighedsprocent for fysioterapeuter i Region Nordjylland

5 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Beskæftigelse 5 Regionsbestyrelsen har fulgt med i arbejdet med regionens fremtidige ledelsesmæssige organisering (FLO). Det har været vigtigt at holde øje med, om ergo- og fysioterapierne på regionens sygehuse blev decentraliseret, eller om de forblev samlede enheder. Den konstituerede regionsformand er med i forhandlingsgruppen som arbejder med at lave en ny MED aftale, som matcher den nye struktur. Samarbejdsudvalget 2011 og især 2012 har været år præget af en hård tone i arbejdet i samarbejdsudvalget for praktiserende fysioterapeuter. Tonen er blevet skærpet, og det har været svært at få noget konstruktivt igennem fra fysioterapeuternes side. Dertil er der kommet øget fokus på styring af økonomien, hvor rigsrevisionens rapport fra 2012 bl.a. påpeger, at der er for få og for dårlige økonomiske styringsredskaber på praksisområdet. Som tidligere år er der ikke uddelt nye ydernumre og ingen delinger givet. I 2012 har de såkaldte paragraf-17 ansættelser fyldt en del på regionsbestyrelsens dagsorden. Paragraf 17-ansættelser giver klinikker med ydernummer mulighed for at ansætte fysioterapeuter under særlige forhold. Dette har dog skabt problemer for flere fysioterapeuter i regionen. Region Nordjylland havde nemlig pålagt 19 klinikker med ydernummer et omsætningsloft på deres paragraf 17-ansættelser. Seks klinikker blev tilmed pålagt et krav om tilbagebetaling af honorar. For første gang måtte regionsbestyrelsen have en bisidder fra Danske Fysioterapeuters sekretariat med for at behandle klagesagerne. Lige lidt hjalp det. Samtlige sager blev derfor videresendt til Landssamarbejdsudvalget, der omgjorde dem alle. Alle tilbagebetalingskrav blev afvist og nye omsætningslofter blev beskrevet. Denne afgørelse i Landssamarbejdsudvalget har nu forplantet sig til de øvrige regioner. Kontrolstatistikarbejdet er en årlig undersøgelse af ydermønsteret for den enkelte fysioterapeut på klinikker med ydernummer. Arbejdet er fastsat i overenskomsten og varetages af samarbejdsudvalget. Ved kontrolstatistikarbejdet i 2012 blev der for første gang set på enkeltydelser. Især har fokus været rettet mod anvendelsen af særligt tidskrævende tillæg, som ifølge overenskomsten må tages i anvendelse i tilfælde som er særligt tidskrævende. Det giver plads til fortolkning, både fra ydernes og administrationen side. Det har vist sig, at nogle ydere bruger ydelsen rigtig meget, hvilket har fået samarbejdsudvalget til at lægge en øvre grænse på det fremtidige forbrug. Statistisk er der altid nogen der fraviger et gennemsnit, og i langt de fleste sager, der er blevet behandlet, er klinikkens forklaringer og forbrug taget til efterretning.

6 6 Faglig udvikling Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland faglig udvikling I Tilbage i 2008 besluttede regionsbestyrelsen at sætte fokus på forskning og udvikling. Dette var optakten til, at regionsbestyrelsen besluttede at indgå i et samarbejde om afholdelsen af et forsknings- og udviklingssymposium, og at regionsbestyrelsen samtidigt ville holde sig for øje, at de faglige arrangementer, arrangeret af Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland, skulle bibringe medlemmerne den nyeste evidens indenfor udvalgte faglige områder. Forskningssymposium Det første nordjyske forsknings- og udviklingssymposium så sit lys i Symposiet blev arrangeret som et samarbejde mellem UCN, Genoptræningsenheden i Aalborg Kommune, Arkadens Fysioterapi, Ergo- og Fysioterapien ved Aalborg Universitetshospital, Thomas Graven-Nielsen og Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland. Målet med symposierne er at skabe et forum for udveksling af erfaringer fra og om forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor fysioterapien. Det første symposium havde rehabilitering som tema. Hovedtalerne på symposiet var Morten Zacho og Jette Bangshaab. Morten Zacho holdt oplæg om effekten af træning af patienter med fx KOL, diabetes, cancer mm. Jette Bangshaab fortalte om de muligheder og udfordringer, der ligger i at arbejde med forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor rehabilitering. Jettes oplæg belyste, gennem konkrete forsknings- og udviklingsprojekter fra praksissektoren, krydsfeltet mellem standarder for, hvordan viden og evidens tilvejebringes og anvendes, og den udfordring, at praksissektoren er forskelligartet og under konstant udvikling. På forsknings- og udviklingssymposiet i 2012 var temaet fysisk aktivitet og træning som behandling. Tre internationalt anerkendte forskere holdte hvert et oplæg. Professor og forskningsleder Ewa Roos holdt oplæg om træning til knæartrosepatienter. Lektor Birgit Juul-Christensens oplæg omhandlede undersøgelser, der viser evidens for intensiv fysisk træning som effektiv behandling af skuldersmerter. Seniorforsker Tom Petersen præsenterede og diskuterede egne og andres resultater vedr. hvordan vi bedst forebygger, klassificerer og behandler patienter med vedvarende lænderygsmerter. Symposierne bød desuden på posterwalks og præsentationer af igangværende eller afsluttede forsknings- eller udviklingsprojekter. Forskningssymposiet har begge år været en stor succes. I 2011 deltog 170 medlemmer mens 180 fysioterapeuter valgte at være med i Kvalitetsudviklingspuljen I Region Nordjylland er der nedsat en kvalitetsudviklingspulje som har til formål, at støtte regionale projekter, som kan kvalitetsudvikle det fysioterapeutiske praksisområde. Alle praktiserende fysioterapeuter kan ansøge om midler fra puljen. Der er fortsat penge i puljen, som gerne skulle blive brugt i løbet af Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard beretter, at hendes arbejdsopgaver har koncentreret sig om de regionale visitationsretningslinjer: rygforløbsprogrammet, skulderforløb og knæartroseforløb. Seks klinikker i Region Nordjylland er med i et pilotprojekt som udspringer af konceptet Godt liv med artrose i Danmark (GLA:D). Seks praktiserende fysioterapeuter har gennemført en særlig uddannelse og er blevet certificeret til opgaven. Klinikkerne startede deres inklusion af patienter 1. februar 2013 og projektet forventes afsluttet 1. juni dette år. Mange fysioterapeuter var samlet for at høre Jette Bangshaabs oplæg om viden, evidens og virkning i rehabiliteringen.

7 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Faglig udvikling 7 Medlemmernes overenskomster i Region Nordjylland: 2. kvartal kvartal 2013 Procentvis afvigelse KL ,1% Regioner ,0% Staten ,5% Praksis ,8% Private ,5% Andre overenskomster % Uoplyst ,7% I alt i Region Nordjylland ,7% I alt i hele landet ,3%

8 8 Uddannelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Uddannelse D At dømme efter det stigende antal ansøgere til fysioterapeutuddannelsen er det blevet populært at være fysioterapeut, og blandt de nye studerende ser man også stadig flere mænd. I sommeren 2012 var 35% procent af de studerende der blev optaget på fysioterapeutuddannelsen på UCN mænd. Det er ny rekord. Det betyder også, at mændene nu fylder mere på fysioterapiuddannelsen end på lægestudiet. Derudover er andelen af fysioterapeutstuderende der færdiggør deres uddannelse meget høj. Antal studerende på fysioterapeutuddannelsen på UCN: 2011: : 120 Kilde: Langt flere mænd end tidligere har nu deres daglige gang på UCN Netværksgruppen har i den sidste tid, i samarbejde med regions bestyrelsen, arbejdet på at få to arrangementer op at stå. Det første arrangement skulle have været afholdt i sommeren 2012, men blev desværre aflyst pga sygdom. Planen er at gennemføre dette arrangement senere. Det andet af de arrangementer, netværksgruppen har arbejdet på, vil blive afholdt i april Her vil de fysioterapeutstuderende blive budt indenfor til et spændende arrangement om akupunktur. Regionsbestyrelsen har sat fokus på indsatsen overfor de studerende. Formålet er, at skabe en øget interesse for Danske Fysioterapeuter og sikre flere medlemmer blandt de studerende. Derfor tog tidligere regionsformand Tina Lambrecht i efteråret 2011 initiativ til en netværksgruppe af studerende, som skal være med til skabe idéer til arrangementer for studerende og reklamere for dem på UCN. På nuværende tidspunkt består netværksgruppen af fem studerende fra og 11. modul.

9 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Uddannelse 9 Organisationsprocent i Danske Fysioterapeuter blandt studerende på UCN: 2012: 67% 2013: 89% Opgjort i årets første kvartal Regionsformanden på besøg Som en del af indsatsen for at øge de studerendes interesse for foreningen, har regionformanden også besøgt de studerende på UCN. Regionsformanden besøger de studerende flere gange i løbet af deres studietid, nemlig på 1., 5. og 14. modul af uddannelsen. Formålet med besøgene er, at rekruttere medlemmer blandt de studerende. Regionsformanden fortæller derfor de studerende om, hvordan Danske Fysioterapeuter konkret arbejder for fagets udvikling, for at sikre fremtidens mange fysioterapeuter job og ikke mindst for at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne. Regionsformanden fortæller desuden de studerende om fordelene ved at være medlem som studerende, som fx rabat på studiebøger. Efter regionsformandens besøg bliver de studerende opfordret til at evaluere mødet, så Danske Fysioterapeuter kan følge effekten af arbejdet. Og indsatsen må siges at have virket. Organisationsprocenten blandt de studerende er steget fra 67% i 1. kvartal 2012 til 89% i 1. kvartal Praktik I beretningsperioden er der opstået en problematik om praktikpladser i praksissektoren. Regionen har ønsket at limitere de klinikker der tilbyder at være praktiksted. Regionsbestyrelsen har haft en dialog med regionen med fokus på at løse problemstillingen. Regionsbestyrelsens mål har været, at klinikkerne ikke skal pålægges limitering, samt at sikre et tilstrækkeligt antal praktiksteder. Vi forsøger fortsat i et samarbejde med regionen og klinikkerne at finde en løsning. På UCN i Aalborg er der: 420 Studerende årligt 84% gennemfører uddannelsen 40 måneder tager det i gennemsnit at komme igennem studiet 93% udtrykker at de har høj studieglæde Kilde: National ENNOVA Studentertilfredshedsundersøgelse på UC 2012

10 10 Politisk interessevaretagelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Politisk interessevaretagelse I 2011 og 2012 satte regionsbestyrelsen fokus på den politiske interessevaretagelse. Dette betød at regionsbestyrelsen ville i tale med flere politikere men også, at man ville involvere flere fysioterapeuter i foreningens politiske arbejde. Traditionen i Danske Fysioterapeuter har ellers været, at det alene var formanden samt regionsformændene, som havde kontakten til politikerne. Med den nye måde at arbejde på, er regionsbestyrelsesmedlemmerne blevet sluppet løs på politikerne med en håndfuld udvalgte budskaber. Blandt disse budskaber er fx behovet for mere fysioterapi i psykiatrien, hverdagsrehabilitering, specialisering, afspecialisering og perspektiverne i at tilbyde udvalgte patientgrupper konservativ behandling frem for operation. Regionsbestyrelsen har oplevet god dialog med de politikere der har taget imod vores invitation. Regionsbestyrelsen har aflagt besøg i flere kommuner og talt med relevante politikere i bl.a. Frederikshavn, Vesthimmerland, Thisted, Aalborg og Mariagerfjord. Børn i bevægelse I marts 2012 lagde folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (A) og tidligere regionsformand Tina Lambrecht, vejen forbi Børn i Bevægelse i Aars. Flemming Møller Mortensen er forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne og formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Børn i bevægelse arbejder bl.a. med for tidligt fødte børn, børn med sansemæssige, motoriske, perceptuelle og kognitive vanskeligheder og børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tidligere regionsformand Tina Lambrecht opfordrede den socialdemokratiske forebyggelsesordfører til at ændre lovgivningen, så kravene til kommunerne er klare og tydelige. Politikerne i Vesthimmerland Kommune skal have stor ros for at satse på forebyggelse, og regionsbestyrelsen er ikke i tvivl om, at forebyggelsesindsatsen i fremtiden vil gavne både børnene, deres familier og kommunens økonomi. Børn og familier i alle dele af Danmark bør derfor have mulighed for at få det tilbud, som Børn i Bevægelse giver børnene i Vesthimmerland. Ifølge tidligere regionsformand Tina Lambrecht er Børn i bevægelse et af Danmarks mest progressive fysioterapeutiske tilbud til børn og unge. Regionsbestyrelsen håber, at Flemming Møller Mortensen vil bære de gode erfaringer videre til sine folketingskolleger. I løbet af beretningsperioden har regionsbestyrelsen til bestyrelsesmøderne haft fokus på en række forskellige politiske temaer bl.a. fysioterapi indenfor sygehussektoren, træning frem for operation og genoptræning. Regionsbestyrelsen har arbejdet på, at der kommer fokus på nødvendigheden af fysisk aktivitet til hjemmeboende psykiatriske patienter. Folketingsvalg 2011 I forbindelse med folketingsvalget 2011 gav Danske Fysioterapeuter også medlemmerne mulighed for at møde lokale politikere da regionsbestyrelsen arrangerede en valgdebat i regionen. Mødet bød på en spændende debat mellem Karl Bornhøft (SF), Flemming Møller Mortensen (S), Anders Broholm (V) og Thomas Krarup (C) og 30 af regionens fysioterapeuter. Regionernes fremtid var det altoverskyggende tema for mødet. Mens Karl Bornhøft (SF) og Flemming Møller Mortensen (S) begge var enige om, at en nedlæggelse af regionerne vil være en katastrofe, var panelets to andre deltagere Anders Broholm (V) og Thomas Krarup (C) enige om, at en nedlæggelse af regionerne er det bedste, der kan ske for det danske og nordjyske sundhedsvæsen, og at kommunerne skal spille en langt større rolle.

11 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Politisk interessevaretagelse 11 Genoptræning I foråret 2011 afslørede en undersøgelse af genoptræningsområdet, som Danske Fysioterapeuter fik foretaget i samarbejde med Ergoterapeutforeningen, Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer, at ventetiden på genoptræning efter udskrivelse er steget. Undersøgelsen viste, at nordjyder må vente helt op til to uger på genoptræningsforløb. Undersøgelsen viste dog samtidigt også, at det trods alt går fremad. Siden kommunerne i 2007 overtog genoptræningen, er det hvert år blevet bedre. Det er her vigtigt at huske, at Danske Fysioterapeuter laver sådanne undersøgelser for at skaffe flere ressourcer til fysioterapi, og at foreningen anerkender det arbejde de kommunalt ansatte fysioterapeuter udfører. Repræsentantskab 2012 Repræsentantskab 2012 blev afholdt d. 2. og 3. november. Region Nordjylland har tre pladser i repræsentantskabet, og var repræsenteret af Lene Christoffersen, Marit Larsen og Anne Kirstine Jensen fra regionsbestyrelsen. På repræsentantskabet blev det blandt andet besluttet at de nuværende fagfora og faggrupper for fremtiden skal være faglige selskaber eller specialebærende faglige selskaber under paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi. Du kan se referatet og øvrige beslutninger fra Repræsentantskabet her: Fysioterapi på akutmodtagelserne I efteråret 2012 tog Regionsbestyrelsen initiativ til at komme i dialog med regionens råd for fælles akutmodtagelse (FAM). FAM-rådet skal understøtte og udvikle implementeringen af fælles akutmodtagelser på regionens sygehuse, og rådet består af repræsentanter fra de fire sygehuse i regionen. Formålet med besøget var, at tale om regionens mulighed for at udnytte fysioterapeutiske kompetencer på skadestuerne. Regionsbestyrelsen fik lejlighed til at fortælle rådet lidt om, hvilke kompetencer fysioterapeuter vil kunne bidrage med på akutmodtagelserne, fx at fysioterapeuter selvstændigt kan undersøge og færdigbehandle patienter med muskuloskeletale skader.

12 12 Medlemsaktiviteter Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Medlemsaktiviteter S om en del af regionsbestyrelsens indsats for at arbejde for nye beskæftigelsesmuligheder til både de nuværende og kommende fysioterapeuter har regionsbestyrelsen fulgt meget med i den faglige og professionsmæssige udvikling indenfor faget. At sikre medlemmernes faglige udvikling har også været formålet med en række medlems arrangementer som regionsbestyrelsen har arrangeret i løbet af Der udsendes nyhedsbrev når der er nyheder på regionens hjemmeside. Der er over 500 tilmeldte på vores nyhedsbrev, hvilket er over 50% af medlemmerne i Nordjylland. Det er super flot. Der har generelt været stor tilslutning til de arrangementer regionsbestyrelsen har arrangeret. I foråret 2011 inviterede regionsbestyrelsen indenfor til et medlemsmøde hvor fysioterapeut Jane Andreasen fortalte om hvordan evidensbaseret praksis bruges i dagligdagen. Regionsbestyrelsen inviterede i foråret 2012 medlemmerne til et spændende møde om kroniske smertepatienter, hvor fysioterapeut og specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Inge Riis, fortalte om trin-for-trin modellen for træning af patienter med kroniske smerter. Regionsbestyrelsen arrangerede i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og Danske Sygeplejeråd en debataften, hvor 70 fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker deltog i en debat om hjerneskaderehabilitering sammen med udvalgte politikere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Debatmødet om hjerneskaderehabilitering trak ikke kun fysioterapeuter til. Også ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger og neuropsykologer var mødt op. Debatten tog udgangspunkt i nye forløbsprogrammer om rehabilitering af børn og voksne med erhvervet hjerneskade, som Sundhedsstyrelsen udgav i 2011, samt i en MTV-rapport om hjerneskaderehabilitering, som Sundhedsstyrelsen ligeledes udgav En MTV-rapport er en medicinsk teknologivurdering som har til formål, at samle den viden der foreligger om en given medicinsk teknologi. Af rapporten fremgår det, at der er helt afgørende elementer som må inddrages for at nå en vellykket rehabilitering af hjerneskadede. En tværfaglig indsats og en høj specialisering blandt de sundhedsfaglige, har stor betydning for rehabiliteringsforløbene. Emnet var særligt relevant i Region Nordjylland med udsigterne til, at hjerneskaderehabiliteringscenteret i Sindal skulle lukke. I sommeren 2012 arrangerede regionsbestyrelsen et medlemsmøde om skulderpatienter. Ortopædkirurg Steen Bo Kalms og fysioterapeuterne Christine Nørgaard og Maibritt Lykke Jensen fortalte om skulderoperationer, komplikationer og det postoperative forløb og genoptræning.

13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Medlemsaktiviteter 13 I Efteråret 2012 bød regionsbestyrelsen medlemmerne indenfor til bl.a. en temaaften om knæskader. Fysioterapeut Peter Rheinlænder og Ortopædkirurgisk overlæge Hans Peter Jensen belyste henholdsvis den ortopædkirurgiske samt den fysio terapeutiske tilgang til patienter med denne type af skader. Der deltog 115 fysioterapeuter. I 2011 blev der etableret et større netværk på for kommunalt ansatte rygterapeuter. Netværket har bl.a. stået for afholdelsen af en temadag om diagnostik og behandling af patienter med lumbal diskusprolaps, hvor 32 Kommunalt ansatte rygfysioterapeuter fra ni kommuner i Region Nordjylland var repræsenterede. Regionsbestyrelsen har desuden været med til at støtte et kursus med Lotte Pårup i Aarden Fysioterapi. Det er vigtigt for regionsbestyrelsen, at de arrangementer der bliver afholdt for medlemmer har en bred geografisk spredning. Regionsbestyrelsen er desuden bekendt med, at der rundt omkring i regionen bliver afholdt mange spændende faglige arrangementer, og at lige så mange medlemmer sikkert går med en god ide i maven. Derfor har regionsbestyrelsen afsat økonomiske midler til afholdelse af medlemsarrangementer. Har du eller din arbejdsplads lyst til at arrangere en temadag? Søg økonomisk støtte hos regionsbestyrelsens arrangementspulje. fa-et-arrangement-pa-vores-hjemmeside/

14 14 Neurorehabilitering under udvikling Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Neurorehabilitering under udvikling G ennem de sidste par år har der i Region Nordjylland siddet en tværfaglig sammensat arbejdsgruppe som har haft til opgave, at udarbejde en rapport med anbefalinger for udviklingen af neurorehabiliteringsområdet i regionen. Arbejdsgruppen var tværfagligt sammensat og har også været repræsenteret af fysioteraputer. Gruppens endelige rapport blev færdig i efteråret 2012 og blev præsenteret for en udvidet regionsdirektion. Rapporten indeholder en lang række anbefalinger, som samlet set skal tage hånd om patienten og borgeren i et rehabiliteringsforløb. Blandt andet lægges der i rapporten vægt på, at borgeren eller patientens skal sikres adgang til en tværfaglige og specialiseret indsats på tværs af sektorer. Den udvidede regionsdirektion godkendte gruppens arbejde og det blev videre besluttet, at man på baggrund af rapporten bør udarbejde et samlet forslag til neurorehabiliteringsområdet i regionen. De nye nationale anbefalinger på området, i form af forløbsprogrammer for rehabilitering af erhvervet hjerneskade og Sundhedsstyrelsens MTV-rapport betyder, at der i Region Nordjylland må påregnes at skulle fokuseres ekstra meget på hjerneskadeområdet i den nærmeste fremtid. At der nu er kommet nationalt definerede krav til organisering og kompetencer vil også betyde, at der såvel organisatorisk som økonomisk må ske en yderligere prioritering af området. Regionsbestyrelsen følger til stadighed med i dette område, eftersom det er vigtigt at den nordjyske borger sikres adgang til et fagligt dækkende tilbud. Du kan læse hele rapporten og dens anbefalinger her: % /Dagsorden/Referat/Internet/ % /Attachments/ pdf

15

16 Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV Grafisk Design: Datagraf Communications

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

13.12. 2011, kl. 13-17.30

13.12. 2011, kl. 13-17.30 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 13.12. 2011, kl. 13-17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.12. 2011 Deltagere: Helene Benfeldt,

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde d.3. september 2009.

Referat af regionsbestyrelsesmøde d.3. september 2009. Referat af regionsbestyrelsesmøde d.3. september 2009. Velkommen ved Tina Lambrecht, efterfulgt af kort individuel præsentation af RB. Deltagere: Kenneth Madsen, Lene Christoffersen, Tonni Carlsen, Brian

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med Hjerneskaderehabilitering Hvordan kan vi være sikre på at vi får noget for pengene? Hvilken evidens

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 december 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 ny lov om klage- og erstatningsadgang for Sundhedsvæsenet/ nordjysksundhed.

Nyhedsbrev Nr. 4 december 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 ny lov om klage- og erstatningsadgang for Sundhedsvæsenet/ nordjysksundhed. Nyhedsbrev Nr. 4 december 2010 Nyt for PRAKSIS Med dette 4. nummer af Nyt for PRAKSIS i 2010 vil Praksissektoren i Region Nordjylland ønsker alle en glædelig jul og godt nytår og ser frem til et forsat

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Beretning 2009. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2009. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2009. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2009. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2009 Beretning 2009 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Fysioterapeuters fremtidige arbejdsmarked s. 4 Mindre kniv- mere fysioterapi

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 22.april 2014 Side 1 Ref.: aamm E-mail: aamm@eft.dk Direkte tlf:

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere