Region Nordjylland Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Nordjylland Beretning"

Transkript

1 Region Nordjylland Beretning 2011/2012

2 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene faglig udvikling Forskningssymposium Kvalitetsudviklingspuljen Uddannelse Regionsformanden på besøg Praktik Politisk interessevaretagelse Børn i bevægelse Folketingsvalg 2011 Genoptræning Fysioterapi på akutmodtagelserne Repræsentantskab 2012 Medlemsaktiviteter oversigt over medlemsmøder i 2011 & 2012 Neurorehabilitering under udvikling Kære medlem af Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland D et er mig en glæde at præsentere jer for regionsbestyrelsens beretning I beretningen kan I i korte træk læse lidt om, hvad regionsbestyrelsen har beskæftiget sig med de sidste to år. Som følge af Johnny Kuhr s sygdom, blev Tina Lambrecht i maj 2012 konstitueret som landsformand, og jeg, Gitte Nørgaard Nielsen, blev derfor konstitueret som regionsformand af regionsbestyrelsen i Nordjylland. Det har været meget udfordrede at tiltræde som konstitueret regionsformand, men jeg føler mig godt tilpas i jobbet. Jeg har siddet i regionsbestyrelsen i to omgange, anden gang valgt af tillidsrepræsentanterne. Jeg har altid fundet bestyrelsesarbejdet meget spændende, så det er et privilegium at prøve at være konstitueret regionsformand. Gennem min post som fællestillidsrepræsentant på aalborg Sygehus har jeg viden indenfor det offentlige område. Det er spændende at få lov til at arbejde mere politisk med denne viden. På det praktiserende område var min viden mere sparsom, men det er meget lærerigt at få kendskab til dette område, og jeg gør mit bedste for at suge viden til mig. Jeg håber at denne beretning vil give alle jer medlemmer et godt indtryk af hvad vi laver i regionsbestyrelsen, og at I på baggrund af beretningen vil være med til at tage en god debat om bestyrelsens arbejde de næste 2 år på vores generalforsamling. Gitte Nørgaard Nielsen, konstitueret regionsformand

3 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Regionsbestyrelsens medlemmer 3 Regionsbestyrelsens medlemmer Repræsentanter for TR: Gitte Nørgaard, konstitueret regionsformand Charlotte Krog Sørensen Valgt ind i bestyrelsen fra tillidsrepræsentant-kredsen i regionen. Arbejder i Aalborg Kommune Menige medlemmer valgt på generalforsamlingen i 2010: Anne Kirstine Jensen Arbejder som visitator i Brønderslev Kommune. Tina Kaas Jensen Suppleant og tillidsrepræsentant på Sygehus Himmerland Hobro Repræsentanter for praktiserendes SU-medlemmer Ulla Poulsen Arbejder på Aalborg Sygehus. Lene Christoffersen Har klinik i Storvorde. Har siddet i hovedbestyrelse indtil 2012, udvalget for Praksis og Privat og Forskningsfonden. Marit Larsen Har klinik i Nørager Repræsentant for de studerende: Preben Weller Suppleant, har klinik i Hobro, har siddet i hovedbestyrelsen indtil Jette Thomsen Valgt ind af de studerende på UCN Annette Weigelt Suppleant, supplerer i øjeblikket for Brian Mølgaard, fra Aalborg Kommune som holder orlov fra bestyrelsen. Arbejder på Thy-Mors Sygehus

4 4 Beskæftigelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Beskæftigelse V i bliver flere og flere fysioterapeuter. De seneste par år har stadig flere søgt ind på fysioterapeutuddannelsen. Med det nuværende optag på fysioterapeutuddannelserne vil der i 2020 på landsplan være 5000 flere fysioterapeuter, end der er idag. Og de skal alle have et job. En analyse Danske Fysioterapeuter lavede i sommeren 2012 viser desuden, at fysioterapeuter er en af de faggrupper der bliver længe på arbejdsmarkedet. Derfor har regionsbestyrelsen haft et opmærksomt øje på beskæftigelsessituationen i regionen. Dimittender i Region Nordjylland: 2011: : 63 Med forbehold for ændringer. Kilde: Kilde dst, kot samt Danske Fysioterapeuters egne beregninger Nye muligheder på sygehusene Regionsbestyrelsen har også haft fokus på, hvor alle de nye mange fysioterapeuter skal arbejde i fremtiden. Regionsbestyrelsen har bl.a., i løbet af beretningsperioden, diskuteret fysioterapeuternes rolle på de nye fælles akutmodtagelser FAM. Til et bestyrelsesmøde havde regionsbestyrelsen besøg af Hans Erik Madsen, chefterapeut ved Aalborg Universitetshospital, og Helle Opstrup Jensen, ledende terapeut, Aalborg Universitetshospital. De holdte oplæg om de udfordringer og muligheder der er for fysioterapien på sygehusene fremover og om, hvilke kompetencer fysioterapeuter skal besidde for at gribe disse muligheder. Regionsbestyrelsen har holdt øje med beskæftigelsen og med, hvor mange ledige fysioterapeuter der har været i regionen. I 2012 har der i gennemsnit været en ledighed blandt fysioterapeuter på tre procent. Det er fortrinsvis nyuddannede der er ledige. Ledighed Oplysninger fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse viser, at ledigheden her i Region Nordjylland pr. 1. januar 2012 er på 1,34 %. Der har været besparelser på dagsorden flere steder i regionen. Blandt andet har regionens sygehuse været økonomisk presset og ramt af ansættelsesstop, og i regionens kommuner har der også været en meget stram økonomisk ramme. Det har derfor været vigtigt for regionsbestyrelsen at holde øje med, at besparelserne ikke har ført til forringelser i forhold til de fysioterapeutiske tilbud til borgerne. Fuldtidsledighedsprocent for fysioterapeuter i Region Nordjylland

5 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Beskæftigelse 5 Regionsbestyrelsen har fulgt med i arbejdet med regionens fremtidige ledelsesmæssige organisering (FLO). Det har været vigtigt at holde øje med, om ergo- og fysioterapierne på regionens sygehuse blev decentraliseret, eller om de forblev samlede enheder. Den konstituerede regionsformand er med i forhandlingsgruppen som arbejder med at lave en ny MED aftale, som matcher den nye struktur. Samarbejdsudvalget 2011 og især 2012 har været år præget af en hård tone i arbejdet i samarbejdsudvalget for praktiserende fysioterapeuter. Tonen er blevet skærpet, og det har været svært at få noget konstruktivt igennem fra fysioterapeuternes side. Dertil er der kommet øget fokus på styring af økonomien, hvor rigsrevisionens rapport fra 2012 bl.a. påpeger, at der er for få og for dårlige økonomiske styringsredskaber på praksisområdet. Som tidligere år er der ikke uddelt nye ydernumre og ingen delinger givet. I 2012 har de såkaldte paragraf-17 ansættelser fyldt en del på regionsbestyrelsens dagsorden. Paragraf 17-ansættelser giver klinikker med ydernummer mulighed for at ansætte fysioterapeuter under særlige forhold. Dette har dog skabt problemer for flere fysioterapeuter i regionen. Region Nordjylland havde nemlig pålagt 19 klinikker med ydernummer et omsætningsloft på deres paragraf 17-ansættelser. Seks klinikker blev tilmed pålagt et krav om tilbagebetaling af honorar. For første gang måtte regionsbestyrelsen have en bisidder fra Danske Fysioterapeuters sekretariat med for at behandle klagesagerne. Lige lidt hjalp det. Samtlige sager blev derfor videresendt til Landssamarbejdsudvalget, der omgjorde dem alle. Alle tilbagebetalingskrav blev afvist og nye omsætningslofter blev beskrevet. Denne afgørelse i Landssamarbejdsudvalget har nu forplantet sig til de øvrige regioner. Kontrolstatistikarbejdet er en årlig undersøgelse af ydermønsteret for den enkelte fysioterapeut på klinikker med ydernummer. Arbejdet er fastsat i overenskomsten og varetages af samarbejdsudvalget. Ved kontrolstatistikarbejdet i 2012 blev der for første gang set på enkeltydelser. Især har fokus været rettet mod anvendelsen af særligt tidskrævende tillæg, som ifølge overenskomsten må tages i anvendelse i tilfælde som er særligt tidskrævende. Det giver plads til fortolkning, både fra ydernes og administrationen side. Det har vist sig, at nogle ydere bruger ydelsen rigtig meget, hvilket har fået samarbejdsudvalget til at lægge en øvre grænse på det fremtidige forbrug. Statistisk er der altid nogen der fraviger et gennemsnit, og i langt de fleste sager, der er blevet behandlet, er klinikkens forklaringer og forbrug taget til efterretning.

6 6 Faglig udvikling Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland faglig udvikling I Tilbage i 2008 besluttede regionsbestyrelsen at sætte fokus på forskning og udvikling. Dette var optakten til, at regionsbestyrelsen besluttede at indgå i et samarbejde om afholdelsen af et forsknings- og udviklingssymposium, og at regionsbestyrelsen samtidigt ville holde sig for øje, at de faglige arrangementer, arrangeret af Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland, skulle bibringe medlemmerne den nyeste evidens indenfor udvalgte faglige områder. Forskningssymposium Det første nordjyske forsknings- og udviklingssymposium så sit lys i Symposiet blev arrangeret som et samarbejde mellem UCN, Genoptræningsenheden i Aalborg Kommune, Arkadens Fysioterapi, Ergo- og Fysioterapien ved Aalborg Universitetshospital, Thomas Graven-Nielsen og Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland. Målet med symposierne er at skabe et forum for udveksling af erfaringer fra og om forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor fysioterapien. Det første symposium havde rehabilitering som tema. Hovedtalerne på symposiet var Morten Zacho og Jette Bangshaab. Morten Zacho holdt oplæg om effekten af træning af patienter med fx KOL, diabetes, cancer mm. Jette Bangshaab fortalte om de muligheder og udfordringer, der ligger i at arbejde med forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor rehabilitering. Jettes oplæg belyste, gennem konkrete forsknings- og udviklingsprojekter fra praksissektoren, krydsfeltet mellem standarder for, hvordan viden og evidens tilvejebringes og anvendes, og den udfordring, at praksissektoren er forskelligartet og under konstant udvikling. På forsknings- og udviklingssymposiet i 2012 var temaet fysisk aktivitet og træning som behandling. Tre internationalt anerkendte forskere holdte hvert et oplæg. Professor og forskningsleder Ewa Roos holdt oplæg om træning til knæartrosepatienter. Lektor Birgit Juul-Christensens oplæg omhandlede undersøgelser, der viser evidens for intensiv fysisk træning som effektiv behandling af skuldersmerter. Seniorforsker Tom Petersen præsenterede og diskuterede egne og andres resultater vedr. hvordan vi bedst forebygger, klassificerer og behandler patienter med vedvarende lænderygsmerter. Symposierne bød desuden på posterwalks og præsentationer af igangværende eller afsluttede forsknings- eller udviklingsprojekter. Forskningssymposiet har begge år været en stor succes. I 2011 deltog 170 medlemmer mens 180 fysioterapeuter valgte at være med i Kvalitetsudviklingspuljen I Region Nordjylland er der nedsat en kvalitetsudviklingspulje som har til formål, at støtte regionale projekter, som kan kvalitetsudvikle det fysioterapeutiske praksisområde. Alle praktiserende fysioterapeuter kan ansøge om midler fra puljen. Der er fortsat penge i puljen, som gerne skulle blive brugt i løbet af Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard beretter, at hendes arbejdsopgaver har koncentreret sig om de regionale visitationsretningslinjer: rygforløbsprogrammet, skulderforløb og knæartroseforløb. Seks klinikker i Region Nordjylland er med i et pilotprojekt som udspringer af konceptet Godt liv med artrose i Danmark (GLA:D). Seks praktiserende fysioterapeuter har gennemført en særlig uddannelse og er blevet certificeret til opgaven. Klinikkerne startede deres inklusion af patienter 1. februar 2013 og projektet forventes afsluttet 1. juni dette år. Mange fysioterapeuter var samlet for at høre Jette Bangshaabs oplæg om viden, evidens og virkning i rehabiliteringen.

7 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Faglig udvikling 7 Medlemmernes overenskomster i Region Nordjylland: 2. kvartal kvartal 2013 Procentvis afvigelse KL ,1% Regioner ,0% Staten ,5% Praksis ,8% Private ,5% Andre overenskomster % Uoplyst ,7% I alt i Region Nordjylland ,7% I alt i hele landet ,3%

8 8 Uddannelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Uddannelse D At dømme efter det stigende antal ansøgere til fysioterapeutuddannelsen er det blevet populært at være fysioterapeut, og blandt de nye studerende ser man også stadig flere mænd. I sommeren 2012 var 35% procent af de studerende der blev optaget på fysioterapeutuddannelsen på UCN mænd. Det er ny rekord. Det betyder også, at mændene nu fylder mere på fysioterapiuddannelsen end på lægestudiet. Derudover er andelen af fysioterapeutstuderende der færdiggør deres uddannelse meget høj. Antal studerende på fysioterapeutuddannelsen på UCN: 2011: : 120 Kilde: Langt flere mænd end tidligere har nu deres daglige gang på UCN Netværksgruppen har i den sidste tid, i samarbejde med regions bestyrelsen, arbejdet på at få to arrangementer op at stå. Det første arrangement skulle have været afholdt i sommeren 2012, men blev desværre aflyst pga sygdom. Planen er at gennemføre dette arrangement senere. Det andet af de arrangementer, netværksgruppen har arbejdet på, vil blive afholdt i april Her vil de fysioterapeutstuderende blive budt indenfor til et spændende arrangement om akupunktur. Regionsbestyrelsen har sat fokus på indsatsen overfor de studerende. Formålet er, at skabe en øget interesse for Danske Fysioterapeuter og sikre flere medlemmer blandt de studerende. Derfor tog tidligere regionsformand Tina Lambrecht i efteråret 2011 initiativ til en netværksgruppe af studerende, som skal være med til skabe idéer til arrangementer for studerende og reklamere for dem på UCN. På nuværende tidspunkt består netværksgruppen af fem studerende fra og 11. modul.

9 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Uddannelse 9 Organisationsprocent i Danske Fysioterapeuter blandt studerende på UCN: 2012: 67% 2013: 89% Opgjort i årets første kvartal Regionsformanden på besøg Som en del af indsatsen for at øge de studerendes interesse for foreningen, har regionformanden også besøgt de studerende på UCN. Regionsformanden besøger de studerende flere gange i løbet af deres studietid, nemlig på 1., 5. og 14. modul af uddannelsen. Formålet med besøgene er, at rekruttere medlemmer blandt de studerende. Regionsformanden fortæller derfor de studerende om, hvordan Danske Fysioterapeuter konkret arbejder for fagets udvikling, for at sikre fremtidens mange fysioterapeuter job og ikke mindst for at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne. Regionsformanden fortæller desuden de studerende om fordelene ved at være medlem som studerende, som fx rabat på studiebøger. Efter regionsformandens besøg bliver de studerende opfordret til at evaluere mødet, så Danske Fysioterapeuter kan følge effekten af arbejdet. Og indsatsen må siges at have virket. Organisationsprocenten blandt de studerende er steget fra 67% i 1. kvartal 2012 til 89% i 1. kvartal Praktik I beretningsperioden er der opstået en problematik om praktikpladser i praksissektoren. Regionen har ønsket at limitere de klinikker der tilbyder at være praktiksted. Regionsbestyrelsen har haft en dialog med regionen med fokus på at løse problemstillingen. Regionsbestyrelsens mål har været, at klinikkerne ikke skal pålægges limitering, samt at sikre et tilstrækkeligt antal praktiksteder. Vi forsøger fortsat i et samarbejde med regionen og klinikkerne at finde en løsning. På UCN i Aalborg er der: 420 Studerende årligt 84% gennemfører uddannelsen 40 måneder tager det i gennemsnit at komme igennem studiet 93% udtrykker at de har høj studieglæde Kilde: National ENNOVA Studentertilfredshedsundersøgelse på UC 2012

10 10 Politisk interessevaretagelse Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Politisk interessevaretagelse I 2011 og 2012 satte regionsbestyrelsen fokus på den politiske interessevaretagelse. Dette betød at regionsbestyrelsen ville i tale med flere politikere men også, at man ville involvere flere fysioterapeuter i foreningens politiske arbejde. Traditionen i Danske Fysioterapeuter har ellers været, at det alene var formanden samt regionsformændene, som havde kontakten til politikerne. Med den nye måde at arbejde på, er regionsbestyrelsesmedlemmerne blevet sluppet løs på politikerne med en håndfuld udvalgte budskaber. Blandt disse budskaber er fx behovet for mere fysioterapi i psykiatrien, hverdagsrehabilitering, specialisering, afspecialisering og perspektiverne i at tilbyde udvalgte patientgrupper konservativ behandling frem for operation. Regionsbestyrelsen har oplevet god dialog med de politikere der har taget imod vores invitation. Regionsbestyrelsen har aflagt besøg i flere kommuner og talt med relevante politikere i bl.a. Frederikshavn, Vesthimmerland, Thisted, Aalborg og Mariagerfjord. Børn i bevægelse I marts 2012 lagde folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (A) og tidligere regionsformand Tina Lambrecht, vejen forbi Børn i Bevægelse i Aars. Flemming Møller Mortensen er forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne og formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Børn i bevægelse arbejder bl.a. med for tidligt fødte børn, børn med sansemæssige, motoriske, perceptuelle og kognitive vanskeligheder og børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tidligere regionsformand Tina Lambrecht opfordrede den socialdemokratiske forebyggelsesordfører til at ændre lovgivningen, så kravene til kommunerne er klare og tydelige. Politikerne i Vesthimmerland Kommune skal have stor ros for at satse på forebyggelse, og regionsbestyrelsen er ikke i tvivl om, at forebyggelsesindsatsen i fremtiden vil gavne både børnene, deres familier og kommunens økonomi. Børn og familier i alle dele af Danmark bør derfor have mulighed for at få det tilbud, som Børn i Bevægelse giver børnene i Vesthimmerland. Ifølge tidligere regionsformand Tina Lambrecht er Børn i bevægelse et af Danmarks mest progressive fysioterapeutiske tilbud til børn og unge. Regionsbestyrelsen håber, at Flemming Møller Mortensen vil bære de gode erfaringer videre til sine folketingskolleger. I løbet af beretningsperioden har regionsbestyrelsen til bestyrelsesmøderne haft fokus på en række forskellige politiske temaer bl.a. fysioterapi indenfor sygehussektoren, træning frem for operation og genoptræning. Regionsbestyrelsen har arbejdet på, at der kommer fokus på nødvendigheden af fysisk aktivitet til hjemmeboende psykiatriske patienter. Folketingsvalg 2011 I forbindelse med folketingsvalget 2011 gav Danske Fysioterapeuter også medlemmerne mulighed for at møde lokale politikere da regionsbestyrelsen arrangerede en valgdebat i regionen. Mødet bød på en spændende debat mellem Karl Bornhøft (SF), Flemming Møller Mortensen (S), Anders Broholm (V) og Thomas Krarup (C) og 30 af regionens fysioterapeuter. Regionernes fremtid var det altoverskyggende tema for mødet. Mens Karl Bornhøft (SF) og Flemming Møller Mortensen (S) begge var enige om, at en nedlæggelse af regionerne vil være en katastrofe, var panelets to andre deltagere Anders Broholm (V) og Thomas Krarup (C) enige om, at en nedlæggelse af regionerne er det bedste, der kan ske for det danske og nordjyske sundhedsvæsen, og at kommunerne skal spille en langt større rolle.

11 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Politisk interessevaretagelse 11 Genoptræning I foråret 2011 afslørede en undersøgelse af genoptræningsområdet, som Danske Fysioterapeuter fik foretaget i samarbejde med Ergoterapeutforeningen, Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer, at ventetiden på genoptræning efter udskrivelse er steget. Undersøgelsen viste, at nordjyder må vente helt op til to uger på genoptræningsforløb. Undersøgelsen viste dog samtidigt også, at det trods alt går fremad. Siden kommunerne i 2007 overtog genoptræningen, er det hvert år blevet bedre. Det er her vigtigt at huske, at Danske Fysioterapeuter laver sådanne undersøgelser for at skaffe flere ressourcer til fysioterapi, og at foreningen anerkender det arbejde de kommunalt ansatte fysioterapeuter udfører. Repræsentantskab 2012 Repræsentantskab 2012 blev afholdt d. 2. og 3. november. Region Nordjylland har tre pladser i repræsentantskabet, og var repræsenteret af Lene Christoffersen, Marit Larsen og Anne Kirstine Jensen fra regionsbestyrelsen. På repræsentantskabet blev det blandt andet besluttet at de nuværende fagfora og faggrupper for fremtiden skal være faglige selskaber eller specialebærende faglige selskaber under paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi. Du kan se referatet og øvrige beslutninger fra Repræsentantskabet her: Fysioterapi på akutmodtagelserne I efteråret 2012 tog Regionsbestyrelsen initiativ til at komme i dialog med regionens råd for fælles akutmodtagelse (FAM). FAM-rådet skal understøtte og udvikle implementeringen af fælles akutmodtagelser på regionens sygehuse, og rådet består af repræsentanter fra de fire sygehuse i regionen. Formålet med besøget var, at tale om regionens mulighed for at udnytte fysioterapeutiske kompetencer på skadestuerne. Regionsbestyrelsen fik lejlighed til at fortælle rådet lidt om, hvilke kompetencer fysioterapeuter vil kunne bidrage med på akutmodtagelserne, fx at fysioterapeuter selvstændigt kan undersøge og færdigbehandle patienter med muskuloskeletale skader.

12 12 Medlemsaktiviteter Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Medlemsaktiviteter S om en del af regionsbestyrelsens indsats for at arbejde for nye beskæftigelsesmuligheder til både de nuværende og kommende fysioterapeuter har regionsbestyrelsen fulgt meget med i den faglige og professionsmæssige udvikling indenfor faget. At sikre medlemmernes faglige udvikling har også været formålet med en række medlems arrangementer som regionsbestyrelsen har arrangeret i løbet af Der udsendes nyhedsbrev når der er nyheder på regionens hjemmeside. Der er over 500 tilmeldte på vores nyhedsbrev, hvilket er over 50% af medlemmerne i Nordjylland. Det er super flot. Der har generelt været stor tilslutning til de arrangementer regionsbestyrelsen har arrangeret. I foråret 2011 inviterede regionsbestyrelsen indenfor til et medlemsmøde hvor fysioterapeut Jane Andreasen fortalte om hvordan evidensbaseret praksis bruges i dagligdagen. Regionsbestyrelsen inviterede i foråret 2012 medlemmerne til et spændende møde om kroniske smertepatienter, hvor fysioterapeut og specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Inge Riis, fortalte om trin-for-trin modellen for træning af patienter med kroniske smerter. Regionsbestyrelsen arrangerede i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og Danske Sygeplejeråd en debataften, hvor 70 fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker deltog i en debat om hjerneskaderehabilitering sammen med udvalgte politikere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Debatmødet om hjerneskaderehabilitering trak ikke kun fysioterapeuter til. Også ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger og neuropsykologer var mødt op. Debatten tog udgangspunkt i nye forløbsprogrammer om rehabilitering af børn og voksne med erhvervet hjerneskade, som Sundhedsstyrelsen udgav i 2011, samt i en MTV-rapport om hjerneskaderehabilitering, som Sundhedsstyrelsen ligeledes udgav En MTV-rapport er en medicinsk teknologivurdering som har til formål, at samle den viden der foreligger om en given medicinsk teknologi. Af rapporten fremgår det, at der er helt afgørende elementer som må inddrages for at nå en vellykket rehabilitering af hjerneskadede. En tværfaglig indsats og en høj specialisering blandt de sundhedsfaglige, har stor betydning for rehabiliteringsforløbene. Emnet var særligt relevant i Region Nordjylland med udsigterne til, at hjerneskaderehabiliteringscenteret i Sindal skulle lukke. I sommeren 2012 arrangerede regionsbestyrelsen et medlemsmøde om skulderpatienter. Ortopædkirurg Steen Bo Kalms og fysioterapeuterne Christine Nørgaard og Maibritt Lykke Jensen fortalte om skulderoperationer, komplikationer og det postoperative forløb og genoptræning.

13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Medlemsaktiviteter 13 I Efteråret 2012 bød regionsbestyrelsen medlemmerne indenfor til bl.a. en temaaften om knæskader. Fysioterapeut Peter Rheinlænder og Ortopædkirurgisk overlæge Hans Peter Jensen belyste henholdsvis den ortopædkirurgiske samt den fysio terapeutiske tilgang til patienter med denne type af skader. Der deltog 115 fysioterapeuter. I 2011 blev der etableret et større netværk på for kommunalt ansatte rygterapeuter. Netværket har bl.a. stået for afholdelsen af en temadag om diagnostik og behandling af patienter med lumbal diskusprolaps, hvor 32 Kommunalt ansatte rygfysioterapeuter fra ni kommuner i Region Nordjylland var repræsenterede. Regionsbestyrelsen har desuden været med til at støtte et kursus med Lotte Pårup i Aarden Fysioterapi. Det er vigtigt for regionsbestyrelsen, at de arrangementer der bliver afholdt for medlemmer har en bred geografisk spredning. Regionsbestyrelsen er desuden bekendt med, at der rundt omkring i regionen bliver afholdt mange spændende faglige arrangementer, og at lige så mange medlemmer sikkert går med en god ide i maven. Derfor har regionsbestyrelsen afsat økonomiske midler til afholdelse af medlemsarrangementer. Har du eller din arbejdsplads lyst til at arrangere en temadag? Søg økonomisk støtte hos regionsbestyrelsens arrangementspulje. fa-et-arrangement-pa-vores-hjemmeside/

14 14 Neurorehabilitering under udvikling Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland Neurorehabilitering under udvikling G ennem de sidste par år har der i Region Nordjylland siddet en tværfaglig sammensat arbejdsgruppe som har haft til opgave, at udarbejde en rapport med anbefalinger for udviklingen af neurorehabiliteringsområdet i regionen. Arbejdsgruppen var tværfagligt sammensat og har også været repræsenteret af fysioteraputer. Gruppens endelige rapport blev færdig i efteråret 2012 og blev præsenteret for en udvidet regionsdirektion. Rapporten indeholder en lang række anbefalinger, som samlet set skal tage hånd om patienten og borgeren i et rehabiliteringsforløb. Blandt andet lægges der i rapporten vægt på, at borgeren eller patientens skal sikres adgang til en tværfaglige og specialiseret indsats på tværs af sektorer. Den udvidede regionsdirektion godkendte gruppens arbejde og det blev videre besluttet, at man på baggrund af rapporten bør udarbejde et samlet forslag til neurorehabiliteringsområdet i regionen. De nye nationale anbefalinger på området, i form af forløbsprogrammer for rehabilitering af erhvervet hjerneskade og Sundhedsstyrelsens MTV-rapport betyder, at der i Region Nordjylland må påregnes at skulle fokuseres ekstra meget på hjerneskadeområdet i den nærmeste fremtid. At der nu er kommet nationalt definerede krav til organisering og kompetencer vil også betyde, at der såvel organisatorisk som økonomisk må ske en yderligere prioritering af området. Regionsbestyrelsen følger til stadighed med i dette område, eftersom det er vigtigt at den nordjyske borger sikres adgang til et fagligt dækkende tilbud. Du kan læse hele rapporten og dens anbefalinger her: % /Dagsorden/Referat/Internet/ % /Attachments/ pdf

15

16 Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV Grafisk Design: Datagraf Communications

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010 Beretning 2010 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper s. 5 Fremtidens forening/rekruttering s.

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011 Nr 2/2011 Nyhedsbrev Videncenter for SPOT PÅ Med eller uden hjælpemidler 3 Shared care platform 6 Brugerdreven innovation 7 Særlig opmærksomhed på sårbare 9 Lev livet...længere 11 Living Lab 13 Den fælles

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING 2012 OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING Overlægeforeningens årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Parat til forandring... 3 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger... 4 /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer...

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

s astikeren STOR FISKEN LAD OS FÅ PÅ DISKEN FORÆLDRE RÅDGIVES BERETNING OG NØGLETAL PÅ HOSPITALET INTERESSE FOR CP-KONFERENCE NR.3 JUNI 2014 ÅRGANG 64

s astikeren STOR FISKEN LAD OS FÅ PÅ DISKEN FORÆLDRE RÅDGIVES BERETNING OG NØGLETAL PÅ HOSPITALET INTERESSE FOR CP-KONFERENCE NR.3 JUNI 2014 ÅRGANG 64 NR.3 JUNI 2014 ÅRGANG 64 s astikeren STOR INTERESSE FOR CP-KONFERENCE LAD OS FÅ FISKEN PÅ DISKEN FORÆLDRE RÅDGIVES PÅ HOSPITALET BERETNING OG NØGLETAL www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 3/2014 Kursussæsonen

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere