Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune"

Transkript

1 Skæve hverdagsliv Stine Svendsen-Tune Et studie med tilknytning til forskningsprojektet Det Kvalificerede Hverdagsliv, som er finansieret af Socialministeriet

2 Skæve hverdagsliv Af Stine Svendsen-Tune ISBN: : Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag Trykning: speciale-trykkeriet Viborg A/S Omslag: Rikke Rasmussen Layout: Lone Sørensen Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Niels Jernes Vej 6B 9220 Aalborg Øst Tlf.: Fax: Forsideillustration af Dorthe Kildedal Nielsen

3 Indholdsfortegnelse: FORORD... 7 INTRODUKTION... 9 KAPITEL 1. HVERDAGSLIV OG HVERDAGSLIVSFORSKNING HVERDAGSLIVSFORSKNING HJEMLØSES HVERDAGSLIV KAPITEL 2. METODISKE REFLEKSIONER DEN FREMMEDE ET CASESTUDIE FYSISKE RAMMER ACCEPT DELTAGELSE I AKTIVITETER GENSIDIG PÅVIRKNING SANDT ELLER FALSK? DE PROFESSIONELLE KAPITEL 3. OPGANGSFÆLLESSKABET DET FØRSTE MØDE BEBOERNE FYSISKE BETINGELSER DE SOCIALE VICEVÆRTER HVERDAGSLIVET I EGEN BOLIG FÆLLESAREALERNE AKTIVITETER I FÆLLESSTUEN SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER KAPITEL 4. BEBOERNES INTERNE RELATIONER ETNETVÆRK POSITIONER I NETVÆRKET POSITION OG PLACERING STRATEGISKE AKTIVITETER KAPITEL 5. RUSMIDLER SAMVÆR PRÆGET AF MISBRUG STÆRKE OG SVAGE MISBRUGERE TÆSKEHOLD OG UTRYGHED USIKKERHEDEN BREDER SIG POLITIET

4 KAPITEL 6. FORANDRINGER I HVERDAGSLIVET...85 NYE BOTILBUD...85 FRIVILLIG SOCIAL AKTIVERING...86 DE SOCIALE VICEVÆRTER...87 DE FYSISKE FORHOLD...88 LITTERATUR...89 FORSKNINGSPROJEKTET "DET KVALIFICEREDE HVERDAGSLIV"

5 FORORD Hverdagslivet åbner for et nærmest uendeligt antal sanseindtryk og oplevelser, men vi lægger ikke mærke til dem alle. I de kendte omgivelser lægger vi kun mærke til det, der forekommer betydningsfuldt. Alt andet sorteres fra. Med andre ord: Når vi tillægger noget betydning, gør vi samtidig noget andet betydningsløst. Når vi oplever noget, gør vi noget andet til ikke-oplevelse. Når vi fravælger sanseindtryk og sorterer begivenheder væk, gør vi dem upåagtede. De daglige vaner og rutiner er blot nogle af de måder, hvorpå vi fortolker nogle indtryk og begivenheder som relevante og andre som irrelevante. Sagt på en anden måde: gennem en anticiperende selektion sorteres potentielle oplevelser fra, så vi kan klare dagen og vejen uden at blive overvældet af alle mulige indtryk. Når en forsker gør sin entré i et forskningsfelt, sker der imidlertid noget helt andet. Her gælder ingen rutiner, og de sædvanlige måder at forholde sig til den kendte omverden bliver underkastet et kritisk blik. Forskerens job er nemlig at lægge mærke til alle begivenheder i forskningsfeltet. Hun må være åben overfor alt det, der sker. Hun må ikke sortere indtryk fra, sådan som hun plejer, når hun befinder sig i de kendte omgivelser. Hun er en fremmed, som skal fortolke de ukendte betydninger af de aktiviteter, relationer og processer, der er i gang. Forskeren må så at sige lade sig overvælde af usorterede indtryk, samtidig med at hun må forholde sig skeptisk og kritisk til de måder, hun opfatter sit sædvanlige hverdagsliv på. I begyndelsen er forskningsfeltet derfor nærmest umuligt at overskue. Det er ikke bare pr. definition ukendt, i lang tid fremtræder det også som forvirrende og usammenhængende. Alting flyder. Det er en af grundene til, at kvalitativ forskning er mere tidskrævende, end man umiddelbart skulle tro. Det er først efter nogen tid - somme tider lang tid - det bliver muligt for forskeren at skimte nogle mønstre af aktiviteter og begivenheder. Når hun bliver opmærksom på disse mønstre, bliver hun også bedre i stand til at fortolke og forstå de måder, hvorpå mennesker skaber helhed og mening i hverdagslivet, sammen og hver for sig. Hermed er ikke sagt, at alt er blevet beskrevet. Forskeren har netop udvalgt de mønstre af håndteringer og begivenheder, hun fortolker som betydningsfulde, og hun har konstrueret sin forståelse ud fra dem. Det er sådanne mønstre af håndteringer og betydninger, Stine Svendsen-Tune har beskrevet på de følgende sider. Hun har opholdt sig tilstrækkelig lang tid blandt hjemløse til at få en forståelse for deres hverdagsliv, dels i Opgangsfæl- 7

6 lesskabet, dels i to projekter for frivillig social aktivering. Alt i alt har hun kastet sig ud i en årelang deltagerobservation og har samlet et helt unikt materiale til beskrivelse af hjemløses hverdagsliv. Det er Opgangsfællesskabet, der er emnet for denne bog, mens den frivillige sociale aktivering beskrives i anden sammenhæng. Stine Svendsen-Tunes forskning er en del af forsknings- og udviklingsprojektet "Det kvalificerede hverdagsliv". Det består af tre projekter, nemlig for det første Kristeligt Studenter Settlement som er en frivillig social organisation, der har sat en række projekter i gang for usædvanlige og udstødte mennesker, bl.a. Sidegaden på Vesterbro i København. For det andet "Brobyggerselskabet - de udstødte" som er en knopskydning på Socialforvaltningen i Aalborg Kommune, og som formidler kontakten mellem kommunen og de projekter, som de frivillige sociale organisationer i Aalborg sætter i gang for hjemløse i Aalborg. For det tredje forskningsprojektet på Aalborg Universitet, der siden 1997 har udgivet artikler og bøger om hverdagslivet blandt udstødte og usædvanlige mennesker i Aalborg og København (se listen over udgivelser bagest i bogen). Socialministeriet har finansieret "Det kvalificerede hverdagsliv" i perioden De tre projekter har i årenes løb udviklet et tæt og godt samarbejde. Nærværende undersøgelse er et resultat af samarbejdet mellem Aalborg Universitet og Brobyggerselskabet. Det skal nævnes, at forskerne - dvs. i de sidste par år Stine og undertegnede - ud over interviews og deltagerobservation i væresteder, varmestuer og sociale boformer også har deltaget i de såkaldte frontmøder, der afholdes mellem Brobyggerselskabet og de frivillige sociale organisationer ca. 1 gang om måneden. Deltagelsen i disse møder har været en vigtig kilde til viden om hjemløses hverdagsliv i Aalborg. En stor tak, både til de frivillige sociale organisationer og Brobyggerselskabet for den venlige imødekommenhed og store interesse vi har mødt undervejs. Birte Bech-Jørgensen Professor 8

7 Introduktion Fra politisk side har der igennem de seneste år været en stigende opmærksomhed på mennesker, som er socialt udstødte. I 1991 besluttede Folketinget eksempelvis, at man ville yde en særlig indsats i forhold til socialt udstødte mennesker. I den forbindelse blev 15M 1 - og senere 50M eller Storbypuljen 2 - oprettet med henblik på at yde støtte til projekter for disse mennesker. Men spørgsmålet er, hvem de socialt udstødte i virkeligheden er? Svaret afhænger i høj grad af, hvem der benytter begrebet og i hvilken forbindelse. I debatten om udstødte grupper har der været problemer med at afgrænse og definere de socialt udstødte personer. I forbindelse med amternes og kommunernes temaplanlægning omkring socialt og truede grupper i 1993 blev følgende definition af udstødte benyttet: "At de i kraft af langvarig psykisk sygdom, misbrug el. lign. isolerer sig i forhold til det omgivende samfund. At de har en manglende erkendelse af problemernes omfang og karakter og derfor afviser behandling. At de har en stærkt afvigende adfærd med konflikter, kriminalitet og lign. At omgivelserne undgår dem - eller afviser kontakt - og fastholder dem i en næsten isoleret total isolation"(bømler 2000:80-81). Fridberg mener, at gruppen af udstødte mennesker dækker over mennesker med forskellige og sammensatte psyko-sociale problemer som sindslidende, narkomaner, alkoholikere, hjemløse, gadebørn, prostituerede, flygtninge, indvandrere og psykisk udviklingshæmmede. Kort sagt: mennesker der i mere end en forbigående periode er ude af stand til at forsørge sig selv og sørge for sig selv på en, for samfundet eller den enkelte, acceptabel måde (Fridberg 1992). 1 Den 7. marts 1991 var de sindslidendes vilkår til debat i Folketinget, og der blev vedtaget en psykiatridagsorden, hvor regeringen på Socialministeriets område blev pålagt at opfordre amter og kommuner til at forstærke udbygningen på opfølgende foranstaltninger for psykiatriske patienter, at nedsætte en "følgegruppe for socialpsykiatri" af praktikere, brugere, pårørende og embedsmænd, samt afgive en årlig rapport om de udbyggende foranstaltninger. Der blev afsat 15 mio. kr. pr. år fra 1991 til udbygningen af tilbud til "ikke indlagte psykiatriske patienter." 15M puljen fungerede i perioden (Hegland 1998:9-10). 2 Storbypuljen blev etableret i forbindelse med en debat i Folketinget i 1992, hvor den daværende regering via en dagsorden blev pålagt - sammen med amter og kommuner - at udvikle boformer, væresteder, aktivitetstilbud, opsøgende arbejde samt støtte- og kontaktpersonordning for socialt udstødte personer, herunder personer med sindslidelser og misbrugsproblemer. For 1993 blev der afsat 50 mio. kr. og i de to følgende år blev det hævet til 70 mio. kr. (Hegland 1998:11-12). Efterfølgende kom der en forlængelse på yderligere tre år frem til

8 Socialministeriet anslår, at der på landsbasis er socialt udstødte og truede, som har behov for en særlig social indsats (Sociale Tendenser 1999:60). Dette tal hersker der dog nogen usikkerhed omkring, da det er yderst vanskeligt at definere og afgrænse målgruppen. Uanset hvor mange socialt udstødte, de forskellige instanser arbejder med, er der enighed om, at disse mennesker ikke er blot én gruppe med fælles problemer. Socialministeriet har forsøgt at inddele gruppen i forskellige kategorier: ensomhed, misbrugsproblemer, boligrelaterede problemer, sindslidende, kriminalitet, prostitution, rodløse børn og unge samt andre problemer. Ministeriet regner med, at der er ca stofmisbrugere, ca hjemløse og ca sindslidende med behov for særlig social indsats. Ministeriets tal viser, at langt de fleste udstødte er personer med et misbrug og/eller sindslidelser. Bømler gør i den forbindelse opmærksom på, at der gerne er overlapninger mellem problemerne. Hvis en person har en sindslidelse, kan det give anledning til et misbrug, som igen kan resultere i kriminalitet og dernæst også boligproblemer (Bømler 2000). Jeg vil i denne bog udelukkende beskæftige mig med socialt udstødte, hvis hverdagsliv også er præget af hjemløshed. Viden om hjemløshed Der findes ingen generelt accepteret definition på hjemløshed. Begrebet kan siges at være flydende. Bedst som man tror, at man kan definere begrebet, viser der sig elementer eller personer, som ikke er taget højde for. Järvinen pointerer, at alle definitioner på hjemløshed er udtryk for sociale konstruktioner. Der findes ingen naturlige eller selvfølgelige måder at definere hjemløshed på. Hun påpeger, at hjemløshed kan betragtes som et socialt felt, der er åbent for analyser, som hverken er entydige eller indlysende (Järvinen 1992). Overordnet kan der tales om to forståelser af og definitioner på hjemløshed. Den første tilgang fokuserer overvejende på nuværende boforhold eller mangel på samme. Caswell og Schultz har gennemgået den eksisterende danske forskning af hjemløshed og skriver i den forbindelse, at forskningen er kendetegnet ved en forståelse af hjemløshed udfra kriteriet "systemkontakt", hvad enten det er en 94 boform 3, et psykiatrisk tilbud eller et værested (Caswell & Schultz 2001:46). Den Sociale Ankestyrelse udarbejder årstatistikker over antal brugere af botilbud efter Servicelovens 94. Den seneste rapport viser, at der den 1. januar 3 En 94 boform, er et midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer, som har brug for en seng og omsorg samt evt. anden form for social støtte. Typiske 94 botilbud er herberger og forsorgshjem, men det dækker også over en vifte af bo og aktvitetstilbud med tilknytning til institutionen, fx udslusningsboliger. 10

9 2000 var indskrevet personer på en 94 boform 4. I løbet af år 2000 var der indskrivninger og udskrivninger. Disse tal dækker over, at en stor del af brugerne ind- og udskrives flere gange i løbet af året, ligesom opholdene er af forskellig varighed forskellige personer boede i kortere eller længere tid på en 94-boform i løbet af år personer var indskrevet én gang, personer var indskrevet to gange, og personer var indskrevet mindst tre gange i løbet af året. Opholdene i de enkelte amter mv. varede i gennemsnit 53 dage i Dette dækker imidlertid over en stor spredning. 24 pct. af de registrerede ophold var af endags varighed, og 29 pct. varede et sted mellem 2-30 dage. 116 pct. af tilfældene er der registreret ophold af mere end 120 dages varighed. Heraf har 903 personer haft fast ophold på en 94-boform hele året. Opgøres de samlede ophold i stedet for den enkelte bruger, øges den gennemsnitlige opholdsvarighed markant til 135 dage. Dette kan være ophold på en eller flere boformer og i samme eller forskellige amtskommuner personer, svarende til 41 pet. af brugerne, benyttede boformerne i 120 dage eller derover. Heraf opholdt personer (15 pct.) sig på en 94-boform hele året. Kun 299 personer (4 pet.) har alene været registreret for ophold af en varighed på én dag. Det er ikke sådan, at der findes flere indskrevne i årets kolde måneder, hvilket kunne støtte myten om 94 brugerne som "frie fugle", der i de varme måneder går på landevejen. Det forholder sig derimod således, at antallet af indskrivninger varierer meget lidt over et år, hvilket indikerer, at der er tale om personer med tunge sociale problemer. Af de indskrevne beboere var 74% mænd og 26 % kvinder, og gennemsnitsalderen var 39 år. Det er dog ikke alle hjemløse, som opsøger et 94 tilbud. I 1999 anmodede den Sociale Ankestyrelse samtlige af landets kommuner om at give et skøn over antallet af hjemløse, som ikke opholdt sig på en 94 boform. De nåede frem til, at det drejede sig om ca personer, der skulle inkluderes i antallet af hjemløse (http://www.dsa.dk/analyse). Kjær Jensen tager også udgangspunkt i boligsituationen, men påpeger at det ikke er tilstrækkeligt at undersøge, hvor mange der reelt er uden bolig, hvis man ønsker et overblik over antal hjemløse. De mennesker, som har en bolig, men ikke opfatter deres bolig som et sikkert og trygt sted at opholde sig og derfor i perioder opsøger en 94 boform, skal også inkluderes som værende hjemløse (Kjær Jensen 1995:11). Han mener, at hjemløshed derfor bør referere til mennesker, som ikke har en bolig, samt mennesker, som af forskellige årsager ikke magter eller kan holde ud at bruge den nuværende bolig som et hjem. Det frem- 4 Opgørelsen er baseret på oplysninger fra amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg kommune samt enkelte selvejende institutioner på grundlag af boformernes elektroniske registrering af ind- og udskrivninger. Der er indberetninger fra boformer, og de er indsendt til Ankestyrelsen d. 10. november 2001 (http://www.dsa.dk). 11

10 hæves, at før en person kan tage en bolig til sig som et hjem, skal pågældende have en følelse af mentalt og socialt at høre til i boligen. Disse forståelser og definitioner gør det ikke lettere at afgrænse, hvor mange der reelt er hjemløse. Kristensen har dog foretaget et forsøg og mener, at der i Danmark findes personer, som er uden bolig. Denne gruppe skulle være kendetegnet ved i en kortere eller en længere periode ikke at have haft en bolig. Derudover har denne gruppe problemer med alkohol og stoffer, ligesom de pågældende ofte har en psykiatrisk diagnose. Medregnes endvidere personer som har en bolig, men ikke betragter den som deres hjem, mener han, at der kan være tale om op til hjemløse i Danmark (Avramov 1999:358). En anden forståelse af hjemløshed tager udgangspunkt i personers manglende evne eller mulighed for at opretholde tilværelsen i overensstemmelse med, hvad der i almindelighed anses som værende normalt. Denne tilgang betoner de kulturelle og menneskelige karakteristika, som hjemløse udviser. Dette kunne eksempelvis være en adfærd præget af misbrug, kriminalitet eller anden afvigende livsstil og/eller bristede relationer til det omgivende samfund. Jørgensen betragter hjemløshed som en tilstand af afsondrethed fra samfundet, der er karakteriseret ved mangel på eller udtynding af de følelsesmæssige bånd, som knytter det enkelte menneske til et netværk af forbundne sociale strukturer. Han afgrænser hjemløshed således: "Det forhold, at man er hjemløs, betyder ikke nødvendigvis, at man er uden tag over hovedet men derimod, at man er uden stabilt hjem med dertil hørende familieliv, arbejde og i det hele taget et udbygget socialt netværk" (Jørgensen 1988:1499). Dertil pointerer forstanderen for Mændenes hjem i København, at der i dag er flere hjemløse end tidligere, som også har et stofmisbrug. Han mener, at dette kan skyldes, at stofmisbrug og den medfølgende livsstil i sig selv resulterer i større risiko for brud med sociale netværk og relationer (Olsen 1998). De svageste blandt hjemløse er personer, som både har et stofmisbrug og en psykiatrisk diagnose, og en hverdag, der er præget af en stor sygdoms- og dødsrisiko, og desuden af kriminalitet. De er uønskede i det psykiatriske system på grund af misbruget, og i misbrugsinstitutioner kan de ikke opholde sig grundet den psykiatriske lidelse. Psykotiske personer med et stofmisbrug er særligt vanskelige og ressourcekrævende, da deres sociale funktionsniveau er lavt og meget skrøbeligt (Jessen-Petersen 1998 samt oplæg på Socialministeriets nationale konference "Socialt udstødte og truede grupper," 2000). I forlængelse af dette skriver Brandt, at hjemløse har for lidt - eller helt mangler det, der for de fleste mennesker betragtes som basale livsfornødenheder. Det kommer til udtryk ved mangel på en stabil bolig, manglende evne til at admini- 12

11 strere sine indtægter, udstilling af sin person i defekt, nedslidt eller ødelagt tøj og usoigneret tilstand, ved tiggeri og ved adfærd, som på anden måde er knyttet til fattigdom og misbrug af forskellige rusmidler, og som medvirker til socialt forfald (Brandt 1996). Brandt mener, at det er ærgerligt, at begrebet "hjemløs" i de fleste tilfælde kan forstås på en måde, der henviser til en person uden bolig. I stedet mener han, at hjemløshed også bør referere til situationer, hvor personer føler sig fremmede overfor samfundets alment accepterede normer og regler. En hjemløs er altså ifølge Brandt en person, som ikke er i stand til - eller ikke ønsker, at efterleve reglerne for, hvad der betragtes som normalt i det omgivende samfund. Derfor må disse personer leve med, at "normalsamfundet" ser skævt til dem og mistænkeliggør dem og deres leveformer. Hvis de grupper, som i dag bliver betegnet som socialt udstødte, i stedet blev anset som hjemløse i denne brede forståelse af ordet, "ville den sociale elendighed, de fysiske og psykiske lidelser, misbrug af rusmidler og afvigende adfærd blive opfattet som et symptom. Det er ikke i disse synlige defekter man finder årsagen til udstødtheden" (Brandt 1997: ). Der findes altså ikke nogle alment accepterede og brugte definitioner af begrebet hjemløshed. De forskellige tilgange og definitioner udtrykker kulturelle, historiske og sociale forståelser af samme begreb og fænomen. Alle er dog enige om, at livet som hjemløs har nogle alvorlige konsekvenser - både fysisk, psykisk, socialt og helbredsmæssigt. Mange af de eksisterende danske undersøgelser om hjemløshed er karakteriseret ved, at fokus er rettes mod de hjemløses psykiatriske diagnoser, deres misbrug af stoffer, alkohol og medicin, de fysiske og psykosociale forhold (Brandt 1992, Fridberg 1992, Jeppesen 1992, Järvinen 1993, Brandt 1996, Kjær Jensen 1995 og Stax 1999). Den eksisterende viden om hjemløshed har og har haft stor betydning for at forstå de hjemløses situation og dermed at kunne tilrettelægge en social indsats, der tilgodeser deres behov. Alternative botilbud I december 1992 blev den daværende regering af Folketinget pålagt, at der skulle gøres en særlig indsats for at tilbyde hjemløse og socialt udstødte alternative botilbud. Daværende botilbud og boformer havde ikke ført til en succesfuld integration 5. Folketingets ønske var, at de nye botilbud skulle fungere som varige botilbud for hjemløse - herunder hjemløse med psykiske lidelser og misbrugsproblemer. De nye botilbud er ikke alene beregnet på personer, som reelt er boligløse. Målgruppen er ligeledes personer, som har en bolig, men som ikke 5 Det førte blandt andet til oprettelsen af 50M puljen, også betegnet Storbypuljen. Se evt. fodnote 2 eller Hegland 1998 for yderligere information om denne. 13

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Formiddagens program

Formiddagens program Formiddagens program Lidt om Peter En succeshistorie fra praksis Socialt relationsarbejdes paradoks Brudstykker fra en samtale Fordringer til og vilkår for relationsarbejdet Lidt inspiration Hvem er jeg?

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - Hverdagslivet for tidligere hjemløse

Hjemløs i egen bolig. - Hverdagslivet for tidligere hjemløse Hjemløs i egen bolig - Hverdagslivet for tidligere hjemløse Jonas Markus Lindstad Marts 2008 Hjemløs i egen bolig - Hverdagslivet for tidligere hjemløse 8 CASA, Marts 2008 ISBN 978-87-91795-85-5 Elektronisk

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Spørgsmål Hvad er misbrug? Hvad er vores rolle og vores opgave? Hvordan kan vi hjælpe udviklingshæmmede med misbrug - uden at bruge

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Professionalisme og frivillighed - i opsøgende og udgående SKP-arbejde.

Professionalisme og frivillighed - i opsøgende og udgående SKP-arbejde. Professionalisme og frivillighed - i opsøgende og udgående SKP-arbejde. For 10-15 år siden ville ikke ret mange ordentlige gennemgange af det professionelt udførte sociale arbejde med marginaliserede borgere

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark

Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI Konferencen Barnfattigdom Radisson Blu Hotel, Stockholm, 19.3.2014 Konsekvenser af fattigdom for børn

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere