Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune"

Transkript

1 Skæve hverdagsliv Stine Svendsen-Tune Et studie med tilknytning til forskningsprojektet Det Kvalificerede Hverdagsliv, som er finansieret af Socialministeriet

2 Skæve hverdagsliv Af Stine Svendsen-Tune ISBN: : Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag Trykning: speciale-trykkeriet Viborg A/S Omslag: Rikke Rasmussen Layout: Lone Sørensen Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Niels Jernes Vej 6B 9220 Aalborg Øst Tlf.: Fax: Forsideillustration af Dorthe Kildedal Nielsen

3 Indholdsfortegnelse: FORORD... 7 INTRODUKTION... 9 KAPITEL 1. HVERDAGSLIV OG HVERDAGSLIVSFORSKNING HVERDAGSLIVSFORSKNING HJEMLØSES HVERDAGSLIV KAPITEL 2. METODISKE REFLEKSIONER DEN FREMMEDE ET CASESTUDIE FYSISKE RAMMER ACCEPT DELTAGELSE I AKTIVITETER GENSIDIG PÅVIRKNING SANDT ELLER FALSK? DE PROFESSIONELLE KAPITEL 3. OPGANGSFÆLLESSKABET DET FØRSTE MØDE BEBOERNE FYSISKE BETINGELSER DE SOCIALE VICEVÆRTER HVERDAGSLIVET I EGEN BOLIG FÆLLESAREALERNE AKTIVITETER I FÆLLESSTUEN SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER KAPITEL 4. BEBOERNES INTERNE RELATIONER ETNETVÆRK POSITIONER I NETVÆRKET POSITION OG PLACERING STRATEGISKE AKTIVITETER KAPITEL 5. RUSMIDLER SAMVÆR PRÆGET AF MISBRUG STÆRKE OG SVAGE MISBRUGERE TÆSKEHOLD OG UTRYGHED USIKKERHEDEN BREDER SIG POLITIET

4 KAPITEL 6. FORANDRINGER I HVERDAGSLIVET...85 NYE BOTILBUD...85 FRIVILLIG SOCIAL AKTIVERING...86 DE SOCIALE VICEVÆRTER...87 DE FYSISKE FORHOLD...88 LITTERATUR...89 FORSKNINGSPROJEKTET "DET KVALIFICEREDE HVERDAGSLIV"

5 FORORD Hverdagslivet åbner for et nærmest uendeligt antal sanseindtryk og oplevelser, men vi lægger ikke mærke til dem alle. I de kendte omgivelser lægger vi kun mærke til det, der forekommer betydningsfuldt. Alt andet sorteres fra. Med andre ord: Når vi tillægger noget betydning, gør vi samtidig noget andet betydningsløst. Når vi oplever noget, gør vi noget andet til ikke-oplevelse. Når vi fravælger sanseindtryk og sorterer begivenheder væk, gør vi dem upåagtede. De daglige vaner og rutiner er blot nogle af de måder, hvorpå vi fortolker nogle indtryk og begivenheder som relevante og andre som irrelevante. Sagt på en anden måde: gennem en anticiperende selektion sorteres potentielle oplevelser fra, så vi kan klare dagen og vejen uden at blive overvældet af alle mulige indtryk. Når en forsker gør sin entré i et forskningsfelt, sker der imidlertid noget helt andet. Her gælder ingen rutiner, og de sædvanlige måder at forholde sig til den kendte omverden bliver underkastet et kritisk blik. Forskerens job er nemlig at lægge mærke til alle begivenheder i forskningsfeltet. Hun må være åben overfor alt det, der sker. Hun må ikke sortere indtryk fra, sådan som hun plejer, når hun befinder sig i de kendte omgivelser. Hun er en fremmed, som skal fortolke de ukendte betydninger af de aktiviteter, relationer og processer, der er i gang. Forskeren må så at sige lade sig overvælde af usorterede indtryk, samtidig med at hun må forholde sig skeptisk og kritisk til de måder, hun opfatter sit sædvanlige hverdagsliv på. I begyndelsen er forskningsfeltet derfor nærmest umuligt at overskue. Det er ikke bare pr. definition ukendt, i lang tid fremtræder det også som forvirrende og usammenhængende. Alting flyder. Det er en af grundene til, at kvalitativ forskning er mere tidskrævende, end man umiddelbart skulle tro. Det er først efter nogen tid - somme tider lang tid - det bliver muligt for forskeren at skimte nogle mønstre af aktiviteter og begivenheder. Når hun bliver opmærksom på disse mønstre, bliver hun også bedre i stand til at fortolke og forstå de måder, hvorpå mennesker skaber helhed og mening i hverdagslivet, sammen og hver for sig. Hermed er ikke sagt, at alt er blevet beskrevet. Forskeren har netop udvalgt de mønstre af håndteringer og begivenheder, hun fortolker som betydningsfulde, og hun har konstrueret sin forståelse ud fra dem. Det er sådanne mønstre af håndteringer og betydninger, Stine Svendsen-Tune har beskrevet på de følgende sider. Hun har opholdt sig tilstrækkelig lang tid blandt hjemløse til at få en forståelse for deres hverdagsliv, dels i Opgangsfæl- 7

6 lesskabet, dels i to projekter for frivillig social aktivering. Alt i alt har hun kastet sig ud i en årelang deltagerobservation og har samlet et helt unikt materiale til beskrivelse af hjemløses hverdagsliv. Det er Opgangsfællesskabet, der er emnet for denne bog, mens den frivillige sociale aktivering beskrives i anden sammenhæng. Stine Svendsen-Tunes forskning er en del af forsknings- og udviklingsprojektet "Det kvalificerede hverdagsliv". Det består af tre projekter, nemlig for det første Kristeligt Studenter Settlement som er en frivillig social organisation, der har sat en række projekter i gang for usædvanlige og udstødte mennesker, bl.a. Sidegaden på Vesterbro i København. For det andet "Brobyggerselskabet - de udstødte" som er en knopskydning på Socialforvaltningen i Aalborg Kommune, og som formidler kontakten mellem kommunen og de projekter, som de frivillige sociale organisationer i Aalborg sætter i gang for hjemløse i Aalborg. For det tredje forskningsprojektet på Aalborg Universitet, der siden 1997 har udgivet artikler og bøger om hverdagslivet blandt udstødte og usædvanlige mennesker i Aalborg og København (se listen over udgivelser bagest i bogen). Socialministeriet har finansieret "Det kvalificerede hverdagsliv" i perioden De tre projekter har i årenes løb udviklet et tæt og godt samarbejde. Nærværende undersøgelse er et resultat af samarbejdet mellem Aalborg Universitet og Brobyggerselskabet. Det skal nævnes, at forskerne - dvs. i de sidste par år Stine og undertegnede - ud over interviews og deltagerobservation i væresteder, varmestuer og sociale boformer også har deltaget i de såkaldte frontmøder, der afholdes mellem Brobyggerselskabet og de frivillige sociale organisationer ca. 1 gang om måneden. Deltagelsen i disse møder har været en vigtig kilde til viden om hjemløses hverdagsliv i Aalborg. En stor tak, både til de frivillige sociale organisationer og Brobyggerselskabet for den venlige imødekommenhed og store interesse vi har mødt undervejs. Birte Bech-Jørgensen Professor 8

7 Introduktion Fra politisk side har der igennem de seneste år været en stigende opmærksomhed på mennesker, som er socialt udstødte. I 1991 besluttede Folketinget eksempelvis, at man ville yde en særlig indsats i forhold til socialt udstødte mennesker. I den forbindelse blev 15M 1 - og senere 50M eller Storbypuljen 2 - oprettet med henblik på at yde støtte til projekter for disse mennesker. Men spørgsmålet er, hvem de socialt udstødte i virkeligheden er? Svaret afhænger i høj grad af, hvem der benytter begrebet og i hvilken forbindelse. I debatten om udstødte grupper har der været problemer med at afgrænse og definere de socialt udstødte personer. I forbindelse med amternes og kommunernes temaplanlægning omkring socialt og truede grupper i 1993 blev følgende definition af udstødte benyttet: "At de i kraft af langvarig psykisk sygdom, misbrug el. lign. isolerer sig i forhold til det omgivende samfund. At de har en manglende erkendelse af problemernes omfang og karakter og derfor afviser behandling. At de har en stærkt afvigende adfærd med konflikter, kriminalitet og lign. At omgivelserne undgår dem - eller afviser kontakt - og fastholder dem i en næsten isoleret total isolation"(bømler 2000:80-81). Fridberg mener, at gruppen af udstødte mennesker dækker over mennesker med forskellige og sammensatte psyko-sociale problemer som sindslidende, narkomaner, alkoholikere, hjemløse, gadebørn, prostituerede, flygtninge, indvandrere og psykisk udviklingshæmmede. Kort sagt: mennesker der i mere end en forbigående periode er ude af stand til at forsørge sig selv og sørge for sig selv på en, for samfundet eller den enkelte, acceptabel måde (Fridberg 1992). 1 Den 7. marts 1991 var de sindslidendes vilkår til debat i Folketinget, og der blev vedtaget en psykiatridagsorden, hvor regeringen på Socialministeriets område blev pålagt at opfordre amter og kommuner til at forstærke udbygningen på opfølgende foranstaltninger for psykiatriske patienter, at nedsætte en "følgegruppe for socialpsykiatri" af praktikere, brugere, pårørende og embedsmænd, samt afgive en årlig rapport om de udbyggende foranstaltninger. Der blev afsat 15 mio. kr. pr. år fra 1991 til udbygningen af tilbud til "ikke indlagte psykiatriske patienter." 15M puljen fungerede i perioden (Hegland 1998:9-10). 2 Storbypuljen blev etableret i forbindelse med en debat i Folketinget i 1992, hvor den daværende regering via en dagsorden blev pålagt - sammen med amter og kommuner - at udvikle boformer, væresteder, aktivitetstilbud, opsøgende arbejde samt støtte- og kontaktpersonordning for socialt udstødte personer, herunder personer med sindslidelser og misbrugsproblemer. For 1993 blev der afsat 50 mio. kr. og i de to følgende år blev det hævet til 70 mio. kr. (Hegland 1998:11-12). Efterfølgende kom der en forlængelse på yderligere tre år frem til

8 Socialministeriet anslår, at der på landsbasis er socialt udstødte og truede, som har behov for en særlig social indsats (Sociale Tendenser 1999:60). Dette tal hersker der dog nogen usikkerhed omkring, da det er yderst vanskeligt at definere og afgrænse målgruppen. Uanset hvor mange socialt udstødte, de forskellige instanser arbejder med, er der enighed om, at disse mennesker ikke er blot én gruppe med fælles problemer. Socialministeriet har forsøgt at inddele gruppen i forskellige kategorier: ensomhed, misbrugsproblemer, boligrelaterede problemer, sindslidende, kriminalitet, prostitution, rodløse børn og unge samt andre problemer. Ministeriet regner med, at der er ca stofmisbrugere, ca hjemløse og ca sindslidende med behov for særlig social indsats. Ministeriets tal viser, at langt de fleste udstødte er personer med et misbrug og/eller sindslidelser. Bømler gør i den forbindelse opmærksom på, at der gerne er overlapninger mellem problemerne. Hvis en person har en sindslidelse, kan det give anledning til et misbrug, som igen kan resultere i kriminalitet og dernæst også boligproblemer (Bømler 2000). Jeg vil i denne bog udelukkende beskæftige mig med socialt udstødte, hvis hverdagsliv også er præget af hjemløshed. Viden om hjemløshed Der findes ingen generelt accepteret definition på hjemløshed. Begrebet kan siges at være flydende. Bedst som man tror, at man kan definere begrebet, viser der sig elementer eller personer, som ikke er taget højde for. Järvinen pointerer, at alle definitioner på hjemløshed er udtryk for sociale konstruktioner. Der findes ingen naturlige eller selvfølgelige måder at definere hjemløshed på. Hun påpeger, at hjemløshed kan betragtes som et socialt felt, der er åbent for analyser, som hverken er entydige eller indlysende (Järvinen 1992). Overordnet kan der tales om to forståelser af og definitioner på hjemløshed. Den første tilgang fokuserer overvejende på nuværende boforhold eller mangel på samme. Caswell og Schultz har gennemgået den eksisterende danske forskning af hjemløshed og skriver i den forbindelse, at forskningen er kendetegnet ved en forståelse af hjemløshed udfra kriteriet "systemkontakt", hvad enten det er en 94 boform 3, et psykiatrisk tilbud eller et værested (Caswell & Schultz 2001:46). Den Sociale Ankestyrelse udarbejder årstatistikker over antal brugere af botilbud efter Servicelovens 94. Den seneste rapport viser, at der den 1. januar 3 En 94 boform, er et midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer, som har brug for en seng og omsorg samt evt. anden form for social støtte. Typiske 94 botilbud er herberger og forsorgshjem, men det dækker også over en vifte af bo og aktvitetstilbud med tilknytning til institutionen, fx udslusningsboliger. 10

9 2000 var indskrevet personer på en 94 boform 4. I løbet af år 2000 var der indskrivninger og udskrivninger. Disse tal dækker over, at en stor del af brugerne ind- og udskrives flere gange i løbet af året, ligesom opholdene er af forskellig varighed forskellige personer boede i kortere eller længere tid på en 94-boform i løbet af år personer var indskrevet én gang, personer var indskrevet to gange, og personer var indskrevet mindst tre gange i løbet af året. Opholdene i de enkelte amter mv. varede i gennemsnit 53 dage i Dette dækker imidlertid over en stor spredning. 24 pct. af de registrerede ophold var af endags varighed, og 29 pct. varede et sted mellem 2-30 dage. 116 pct. af tilfældene er der registreret ophold af mere end 120 dages varighed. Heraf har 903 personer haft fast ophold på en 94-boform hele året. Opgøres de samlede ophold i stedet for den enkelte bruger, øges den gennemsnitlige opholdsvarighed markant til 135 dage. Dette kan være ophold på en eller flere boformer og i samme eller forskellige amtskommuner personer, svarende til 41 pet. af brugerne, benyttede boformerne i 120 dage eller derover. Heraf opholdt personer (15 pct.) sig på en 94-boform hele året. Kun 299 personer (4 pet.) har alene været registreret for ophold af en varighed på én dag. Det er ikke sådan, at der findes flere indskrevne i årets kolde måneder, hvilket kunne støtte myten om 94 brugerne som "frie fugle", der i de varme måneder går på landevejen. Det forholder sig derimod således, at antallet af indskrivninger varierer meget lidt over et år, hvilket indikerer, at der er tale om personer med tunge sociale problemer. Af de indskrevne beboere var 74% mænd og 26 % kvinder, og gennemsnitsalderen var 39 år. Det er dog ikke alle hjemløse, som opsøger et 94 tilbud. I 1999 anmodede den Sociale Ankestyrelse samtlige af landets kommuner om at give et skøn over antallet af hjemløse, som ikke opholdt sig på en 94 boform. De nåede frem til, at det drejede sig om ca personer, der skulle inkluderes i antallet af hjemløse (http://www.dsa.dk/analyse). Kjær Jensen tager også udgangspunkt i boligsituationen, men påpeger at det ikke er tilstrækkeligt at undersøge, hvor mange der reelt er uden bolig, hvis man ønsker et overblik over antal hjemløse. De mennesker, som har en bolig, men ikke opfatter deres bolig som et sikkert og trygt sted at opholde sig og derfor i perioder opsøger en 94 boform, skal også inkluderes som værende hjemløse (Kjær Jensen 1995:11). Han mener, at hjemløshed derfor bør referere til mennesker, som ikke har en bolig, samt mennesker, som af forskellige årsager ikke magter eller kan holde ud at bruge den nuværende bolig som et hjem. Det frem- 4 Opgørelsen er baseret på oplysninger fra amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg kommune samt enkelte selvejende institutioner på grundlag af boformernes elektroniske registrering af ind- og udskrivninger. Der er indberetninger fra boformer, og de er indsendt til Ankestyrelsen d. 10. november 2001 (http://www.dsa.dk). 11

10 hæves, at før en person kan tage en bolig til sig som et hjem, skal pågældende have en følelse af mentalt og socialt at høre til i boligen. Disse forståelser og definitioner gør det ikke lettere at afgrænse, hvor mange der reelt er hjemløse. Kristensen har dog foretaget et forsøg og mener, at der i Danmark findes personer, som er uden bolig. Denne gruppe skulle være kendetegnet ved i en kortere eller en længere periode ikke at have haft en bolig. Derudover har denne gruppe problemer med alkohol og stoffer, ligesom de pågældende ofte har en psykiatrisk diagnose. Medregnes endvidere personer som har en bolig, men ikke betragter den som deres hjem, mener han, at der kan være tale om op til hjemløse i Danmark (Avramov 1999:358). En anden forståelse af hjemløshed tager udgangspunkt i personers manglende evne eller mulighed for at opretholde tilværelsen i overensstemmelse med, hvad der i almindelighed anses som værende normalt. Denne tilgang betoner de kulturelle og menneskelige karakteristika, som hjemløse udviser. Dette kunne eksempelvis være en adfærd præget af misbrug, kriminalitet eller anden afvigende livsstil og/eller bristede relationer til det omgivende samfund. Jørgensen betragter hjemløshed som en tilstand af afsondrethed fra samfundet, der er karakteriseret ved mangel på eller udtynding af de følelsesmæssige bånd, som knytter det enkelte menneske til et netværk af forbundne sociale strukturer. Han afgrænser hjemløshed således: "Det forhold, at man er hjemløs, betyder ikke nødvendigvis, at man er uden tag over hovedet men derimod, at man er uden stabilt hjem med dertil hørende familieliv, arbejde og i det hele taget et udbygget socialt netværk" (Jørgensen 1988:1499). Dertil pointerer forstanderen for Mændenes hjem i København, at der i dag er flere hjemløse end tidligere, som også har et stofmisbrug. Han mener, at dette kan skyldes, at stofmisbrug og den medfølgende livsstil i sig selv resulterer i større risiko for brud med sociale netværk og relationer (Olsen 1998). De svageste blandt hjemløse er personer, som både har et stofmisbrug og en psykiatrisk diagnose, og en hverdag, der er præget af en stor sygdoms- og dødsrisiko, og desuden af kriminalitet. De er uønskede i det psykiatriske system på grund af misbruget, og i misbrugsinstitutioner kan de ikke opholde sig grundet den psykiatriske lidelse. Psykotiske personer med et stofmisbrug er særligt vanskelige og ressourcekrævende, da deres sociale funktionsniveau er lavt og meget skrøbeligt (Jessen-Petersen 1998 samt oplæg på Socialministeriets nationale konference "Socialt udstødte og truede grupper," 2000). I forlængelse af dette skriver Brandt, at hjemløse har for lidt - eller helt mangler det, der for de fleste mennesker betragtes som basale livsfornødenheder. Det kommer til udtryk ved mangel på en stabil bolig, manglende evne til at admini- 12

11 strere sine indtægter, udstilling af sin person i defekt, nedslidt eller ødelagt tøj og usoigneret tilstand, ved tiggeri og ved adfærd, som på anden måde er knyttet til fattigdom og misbrug af forskellige rusmidler, og som medvirker til socialt forfald (Brandt 1996). Brandt mener, at det er ærgerligt, at begrebet "hjemløs" i de fleste tilfælde kan forstås på en måde, der henviser til en person uden bolig. I stedet mener han, at hjemløshed også bør referere til situationer, hvor personer føler sig fremmede overfor samfundets alment accepterede normer og regler. En hjemløs er altså ifølge Brandt en person, som ikke er i stand til - eller ikke ønsker, at efterleve reglerne for, hvad der betragtes som normalt i det omgivende samfund. Derfor må disse personer leve med, at "normalsamfundet" ser skævt til dem og mistænkeliggør dem og deres leveformer. Hvis de grupper, som i dag bliver betegnet som socialt udstødte, i stedet blev anset som hjemløse i denne brede forståelse af ordet, "ville den sociale elendighed, de fysiske og psykiske lidelser, misbrug af rusmidler og afvigende adfærd blive opfattet som et symptom. Det er ikke i disse synlige defekter man finder årsagen til udstødtheden" (Brandt 1997: ). Der findes altså ikke nogle alment accepterede og brugte definitioner af begrebet hjemløshed. De forskellige tilgange og definitioner udtrykker kulturelle, historiske og sociale forståelser af samme begreb og fænomen. Alle er dog enige om, at livet som hjemløs har nogle alvorlige konsekvenser - både fysisk, psykisk, socialt og helbredsmæssigt. Mange af de eksisterende danske undersøgelser om hjemløshed er karakteriseret ved, at fokus er rettes mod de hjemløses psykiatriske diagnoser, deres misbrug af stoffer, alkohol og medicin, de fysiske og psykosociale forhold (Brandt 1992, Fridberg 1992, Jeppesen 1992, Järvinen 1993, Brandt 1996, Kjær Jensen 1995 og Stax 1999). Den eksisterende viden om hjemløshed har og har haft stor betydning for at forstå de hjemløses situation og dermed at kunne tilrettelægge en social indsats, der tilgodeser deres behov. Alternative botilbud I december 1992 blev den daværende regering af Folketinget pålagt, at der skulle gøres en særlig indsats for at tilbyde hjemløse og socialt udstødte alternative botilbud. Daværende botilbud og boformer havde ikke ført til en succesfuld integration 5. Folketingets ønske var, at de nye botilbud skulle fungere som varige botilbud for hjemløse - herunder hjemløse med psykiske lidelser og misbrugsproblemer. De nye botilbud er ikke alene beregnet på personer, som reelt er boligløse. Målgruppen er ligeledes personer, som har en bolig, men som ikke 5 Det førte blandt andet til oprettelsen af 50M puljen, også betegnet Storbypuljen. Se evt. fodnote 2 eller Hegland 1998 for yderligere information om denne. 13

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Kategorisering i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Mit forskningsprojekt Steder Retspsykiatrisk afdeling, SHH Almen psykiatrisk afdeling,

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Socialpolitik. for Randers Kommune 2009-2013

Socialpolitik. for Randers Kommune 2009-2013 Socialpolitik for Randers Kommune 2009-2013 Forord En klog person har sagt: Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får bare tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan ændre

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder Døgnbehandling Muligheder og metoder En vej ud af misbrug Det er overvældende og angstprovokerende at skulle forblive ædru og clean Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Det sociale hverdagsliv i senior-ældreboliger Rose Olsen, forstander, Vestereng

Det sociale hverdagsliv i senior-ældreboliger Rose Olsen, forstander, Vestereng 1 SOCIALSTRUKTUR / LIVS-ARENAER 4. arena: Lokalsamfund familien den historiske tilknytning 3. arena: Fællesskab mellem beboerne i aktivitetsområdet kultur- og aktivitetstilbud køkken og café socialt træf

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Formiddagens program

Formiddagens program Formiddagens program Lidt om Peter En succeshistorie fra praksis Socialt relationsarbejdes paradoks Brudstykker fra en samtale Fordringer til og vilkår for relationsarbejdet Lidt inspiration Hvem er jeg?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Fælles målsætninger på psykiatriområdet

Fælles målsætninger på psykiatriområdet Fælles målsætninger på psykiatriområdet Oplæg til KKRs embedsmandsudvalg den 3. september 2013 Lotte Larsen, Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Side Program 1. Præsentation af forslag til fælles

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2009

Ankestyrelsens statistikker. Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2009 Titel Brugere af botilbud efter servicelovens 110, årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, november 2010 ISBN

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Beboere på forsorgshjem og herberger står midt i en nedadgående social spiral. En forløbsanalyse

Læs mere

Brugere af botilbud efter servicelovens 94

Brugere af botilbud efter servicelovens 94 Brugere af botilbud efter servicelovens 94 Årsstatistik 2000 Den Sociale Ankestyrelse Analysekontoret Titel: Brugere af botilbud efter servicelovens 94. Årsstatistik 2000 Udgiver: Den Sociale Ankestyrelse,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Evaluering af Udsatte-team Aarhus

Evaluering af Udsatte-team Aarhus Evaluering af Udsatte-team Aarhus FREMSKUDT KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN Pixi-rapport Marts 2012 T var der, lige da jeg havde brug for et skub for ikke at falde ud over kanten. Han

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere