Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber."

Transkript

1 HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. Dansk Kvindesamfunds arbejde med bekæmpelse af udnyttelsen af mennesker i prostitution sker gennem 8. marts-initiativet. 8. marts-initiativet er et netværk af 28 organisationer og foreninger, der for at bekæmpe udnyttelsen af mennesker i prostitution bl.a. arbejder for, at det bliver forbudt at købe sex i Danmark. Derfor sendte Dansk Kvindesamfund indbydelsen videre til 8. marts-initiativets arbejdsgruppe, som derved kom med i arbejdet ved en tilfældighed. Servicestyrelsen skriver, at formålet med begrebsprojektet er at sikre et fælles sprog om emnet prostitution i forbindelse med digitaliseringen af det offentlige. Definitionerne skal primært bruges i forbindelse med dokumentation, undersøgelse og dataindsamling på prostitutionsområdet. Vi hæfter os særligt ved, at projektet ikke skal give udtryk for bestemte politiske holdninger eller tilgange til prostitution, og at Servicestyrelsen skriver i projektinitieringsdokumentet, at arbejdsgruppen skulle sammensættes af praktikere og eksperter, der forventes at bidrage med deres fagkundskab, erfaring og specialviden. Såfremt styrelsen ønskede at opfylde målet i projektbeskrivelsen, burde begrebsarbejdet ifølge ovenstående derfor udføres af forskere og eksperter, hvorefter man efterfølgende om nødvendigt kunne have bedt om politiske interessenters kommentarer. I stedet valgte styrelsen at inkludere de politiske interessenter fra starten. Begrebsarbejdet er derfor blevet et resultat af politiske forhandlinger i stedet for at være baseret på socialfaglige og forskningsmæssige argumenter og viden. Det er årsagen til, at 8. marts-initiativet deltog på det første møde og derefter trak sig ud. Vi mener ikke, at interesseorganisationer, herunder os selv, har noget at gøre i en sådan arbejdsgruppe, hvilket vores repræsentant fremførte under gruppens første møde et møde, som desuden var præget af en meget snæver deltagerkreds. Om prostitution og definitioner Prostitution er et samfundsmæssigt tema, der debatteres stærkt i disse år. Der er meget delte politiske opfattelser af, hvordan prostitution skal forstås og forklares, og forskellige interessenter anvender både forskellige begreber og samme begreber forskelligt af politiske grunde. Servicestyrelsens begrebsarbejde sker derfor på en politisk kampplads, hvilket styrelsen også anfører i projektdokumentet, at den er bevidst om. Vi noterer os på den baggrund, at styrelsen har foretaget valg af interessenter til arbejdsgruppen og som høringsberettigede, der arbejder mod regeringens prostitutionspolitik og for en fuld legalisering af rufferi, og at styrelsen har fravalgt at inkludere interessenter, herunder mennesker med prostitutionserfaringer, der støtter regeringens opfattelse af, at prostitution er et socialt problem. Udvælgelsen af deltagere til arbejdsgruppen Udvælgelsesprocessen var efter 8. marts-initiativets opfattelse uigennemskuelig, tilfældig og ikke repræsentativ. Når man ønsker at anvende fagkundskab og specialviden, er det fagligt useriøst, at Servicestyrelsen også indbyder politiske interessenter - Seksualpolitisk Forum, SIO og Dansk Kvindesamfund - til at deltage i 1

2 arbejdsgruppen frem for som styrelse at vise fagligt ansvar, definere begreberne sammen med relevante fagpersoner og høre interesseorganisationerne efterfølgende. Når styrelsen alligevel vælger at inddrage politiske interessenter, er det bemærkelsesværdigt, at der ikke i udvælgelsen er sørget for en ligelig vægtning af interessenter i arbejdsgruppen, noget, der går igen i styrelsens udvælgelse af høringsberettigede. Det burde have faldet styrelsen naturligt at invitere bredt, det vil sige at indbyde samtlige organisationer med interesse for prostitutionsområdet. Det er eksempelvis påfaldende, at man eksempelvis ikke har inviteret Kvinderådet, landets største kvindepolitiske organisation, Red Barnet og Hope Now, der arbejder specifikt med udenlandske prostituerede, når mere end halvdelen af de prostituerede i Danmark er fra udlandet og handel med mennesker til prostitution er et alvorligt samfundsmæssigt problem. Man må også undre sig over, at Servicestyrelsen finder det væsentligt at inddrage Seksualpolitisk Forum som en af de få politiske interessenter, når styrelsen ved, at Seksualpolitisk Forum har en stærk politisk interesse i at omstøde den bestående prostitutionspolitik, hvilket bekræftes af, at foreningen, på trods af at den har siddet med ved forhandlingsbordet, finder det nødvendigt at lægge afstand til eget arbejde ved at vedlægge en særskilt udtalelse til arbejdsgruppens slutresultat, fordi foreningen ikke har fået sin politiske dagsorden igennem. SIO, som også sad med i gruppen, har ligeledes fået mulighed for at inkludere eget slutdokument. Styrelsen accepterer altså at inkludere forbehold fra interessenter, der har siddet med i arbejdet, og man må som udenforstående spørge om motivet for denne noget utraditionelle handling fra en offentlig styrelses side. Det er fint, at styrelsen inddrager prostituerede, så deres erfaringer også inddrages i begrebsarbejdet. Men også her sker der en skæv udvælgelse. Styrelsen inviterer udelukkende prostituerede fra SIO, der kun repræsenterer en meget lille gruppe ressourcestærke danske, aktive prostituerede, og som har en klar egeninteresse i at omdefinere prostitution til et arbejde, fordi de lever af at prostituere sig. Tidligere prostituerede, som lever med skader efter prostitution, Svanegrupperne, som behandler kvinder med prostitutionsskader, udenlandske prostituerede og prostituerede med misbrugsproblemer har ikke deltaget og har ikke fået mulighed for at udtrykke deres synspunkter. Styrelsen ekskluderer interessenter med disse baggrunde. Men prostituerede er ikke en homogen gruppe, og deres interesser og synspunkter varetages derfor ikke ved udelukkende at inddrage en politisk organisation som SIO. Servicestyrelsens egne udgivelser samt anden national og international tilgængelig viden beskriver tværtimod de mange skadevirkninger efter prostitution, mangfoldigheden blandt prostituerede og mange prostitueredes særlige udsathed. På den baggrund finder vi styrelsens udvælgelse og især fravalg af interessenter både meget bekymrende og kritisabel. Udvælgelse af høringsparter Høringsparterne ser ud til at være udvalgt efter samme uigennemskuelige og ikkerepræsentative metode som arbejdsgruppens deltagere. Vi hæfter os især ved, at styrelsen har ladet arbejdsgruppen, herunder de politiske interessenter i den, udvælge de høringsberettigede frem for selv at tage dette ansvar dette har ført til en endog meget skæv vægtning af især individuelle høringsparter, styrelsen finder det nødvendigt at høre SIO og Seksualpolitisk Forum hele to gange, idet nogle af deres medlemmer figurer på den individuelle høringsliste, trods at begge organisationer har haft plads i arbejdsgruppen at styrelsen vælger at høre en forsker, der ikke har forsket i prostitutionsområdet siden 2005, og en chef fra et forsikringsselskab, der er tidligere politisk aktør på prostitutionsområdet, mens eksempelvis psykologer, der arbejder med behandling af mennesker med skader efter prostitution, 2

3 og kvinder, der lever med skader efter prostitution, Hope Now, Svanegrupperne og Red Barnet ikke findes på høringslisten Kommentarer til afgrænsningsparametre Alder Man definerer prostituerede under 18 år som personer, der udnyttes, men ikke som prostituerede personer, der udnyttes. Man siger dermed indirekte, at prostitution af myndige personer ikke er udnyttelse, hvilket langtfra er tilfældet, hvad bl.a. styrelsens egne udgivelser og undersøgelser samt eksempelvis Svanegruppernes arbejde er bevis på. Såfremt man fastholder den foreslåede definition, er der heller intet begreb, der adskiller børn og unge, der udnyttes i prostitution fra børn og unge, der udnyttes på andre måder. Vi mener, at man også skal anvende termen prostitution om mindreårige, som prostitueres. Vi foreslår termen mindreårig prostitueret, en term, der indtil dato har været almindelig at anvende, og som er fuldt dækkende. Tredjepart Vi må lægge afstand til styrelsens forslag om, at der kun er tale om prostitution, når personen selv har valgt at prostituere sig (Høringsdokumentet side 12). Når prostitution defineres som et begreb, beskrives en transaktion, ikke en intention. En intention i form af fri vilje har intet at gøre i en begrebsdefinition, idet prostitutionsbegrebet dermed indsnævres, værdilades og bliver uanvendeligt, bl.a. fordi der i visse situationer ikke er tale om fri vilje og accept. Hvordan skal man i sit sprogbrug kunne skelne, når man ikke har adgang til det enkelte menneskes oplevelse og intention? Hvad angår menneskehandel, skriver styrelsen på side 12: Skellet går her i forhold til, om en tredjepart har tvunget en person til at sælge seksuelle ydelser, fx i forbindelse med menneskehandel eller trafficking. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der i de tilfælde ikke er tale om prostitution, men om et kriminelt forhold, hvor en tredjepart med henblik på økonomisk vinding tvinger en person til at sælge seksuelle ydelser og Der kan sagtens være konkrete tilfælde, hvor en person både er i prostitution og har været udsat for menneskehandel, ligesom der kan være konkrete eksempler på personer, der både er i prostitution og er misbrugere, uden at det dog gør menneskehandel eller misbrug til en del af begrebet prostitution. At foretage denne skelnen, er misvisende. Mennesker handles til prostitution i et så massivt omfang i dag, at det betyder, at menneskehandel er helt tæt forbundet med prostitutionsmiljøerne, uden menneskehandel ville prostitutionsmarkederne bryde sammen. Menneskehandel og prostitution er tæt forbundne kar. Styrelsen mener ikke, at der er tale om prostitution, men udelukkende om menneskehandel, når en sexkøber køber sex af en handlet prostitueret. Men der er da i høj grad tale om prostitution, mens der samtidig er tale om voldtægt af en person og samtidig er tale om menneskehandel. Desuden udsættes prostituerede, der ikke anses for at være handlede, herunder danske prostituerede, også for situationer, hvor der er elementer af tvang, trusler, bedrag, misbrug af magt eller udnyttelse af den prostitueredes sårbarhed det, der også, men ikke kun er kendetegnende for menneskehandel. Den af styrelsen foreslåede skelnen er derfor både ikkefagligt begrundet, misvisende og uhensigtsmæssig. Vi anerkender ikke, at der skelnes mellem prostitution og menneskehandel, når menneskehandelen har til formål at bringe mennesker ind i prostitution og/eller fastholde dem i prostitution ved brug af tvang m.m. Dette er i øvrigt en holdning, der lægger sig op ad FN s definitioner i Palermoprotokollen, som Danmark har tiltrådt og ratificeret. 3

4 Lovlighed Styrelsen har fravalgt de begreber, der knytter sig til forhold omfattet af straffeloven, idet begrebsapparatet skal illustrere målgruppen for en social indsats efter Serviceloven. Men denne skelnen stemmer ikke overens med virkeligheden. Prostitution foregår i meget stort omfang og i tæt tilknytning til kriminelle miljøer, samtidig med at prostitutions sociale og samfundsmæssige konsekvenser betyder, at man har gjort det kriminelt at udnytte andres prostitution. Bagmandsvirksomhed, betaling af beskyttelsespenge, rufferivirksomhed m.m. er helt almindeligt forekommende i prostitutionsmiljøerne. Alt dette er noget, der præger mange prostitueredes hverdag og sociale situation uanset nationalitet, prostitutionsform m.m., og som derfor er forhold, der i høj grad skal takles i forbindelse med udvikling af sociale indsatser på området. Vi er derfor uforstående over for, at man har fravalgt alle straffelovsrelaterede begreber i begrebsarbejdet. Der kan ikke blive tale om et fuldt dækkende begrebsapparat på prostitutionsområdet, når der ikke defineres begreber for det, der er en helt almindelig forekommende del af prostitutionsmiljøet. Fravalget underbygger for os at se den tabuisering, der er af at informere befolkningen om, hvor kriminelt det meste af prostitutionsmiljøet er. Med styrelsens afgrænsning af straffelovsforhold, vil man få et ufuldstændigt begrebsapparat, der ikke beskriver de faktiske forhold, men som blot dækker et romantiseret billede af, hvad prostitution er. 8. marts-initiativet kan ikke andet end at opfatte dette fravalg som politisk betinget. Kommentarer til begrebsdefinitioner 8. marts initiativet ønsker at kommentere følgende begreber: Prostitution Sexklinik Dansk prostitueret Migrantprostitueret 1. Prostitution Defineres som handling, hvor mindst to handlende parter på markedsmæssige betingelser køber og sælger seksuelle ydelser indbyrdes og omfatter prostitutionsydelse, der består af aftalt seksuel ydelse mellem parter, der har fysisk kontakt og prostitutionsbetaling, der består af betaling for prostitutionsydelsen. Vi bifalder, at prostitution i begrebsprojektet ses som det sociale problem, det i høj grad er. Anvendelsen af begrebet prostitution er ligefrem, og det vil ikke give mening at anvende andre begreber, bl.a. da prostitution er et veletableret og gængs anvendt begreb. På grund af de mange skadevirkninger af prostitution for den enkelte prostituerede og de mange skadelige og kriminelle konsekvenser for samfundet af prostitution er det både manipulerende, ikkedækkende og politiserende at kalde prostitution for et arbejde. Vi kan på ingen måde støtte termen sexarbejde, som andre politiske interessenter foreslår og anvender. Definitionen på prostitution samt arbejdsgruppens kommentarer til begrebet er ikke værdineutrale på grund af følgende: Ved brug af ordene handlende og indbyrdes i definitionen på prostitution lægges der op til en ligeværdig transaktion. Der er ikke tale om ligeværd i prostitution, men om en transaktion, hvor den ene part, sexkøberen, udnytter den anden, den prostituerede, for en modydelse, eksempelvis penge. 4

5 At man selv vælger at gå ind i prostitution, betyder ikke, at man ikke udnyttes som del af at stå til rådighed for seksuelle ydelser, styrelsens egne beskrivelser af prostitutionens skadevirkninger beskriver da også konsekvenserne af denne udnyttelse. At afgrænse prostitutionsbegrebet til kun at dække fysisk kontakt, bevirker, at man udgrænser alle de prostitutionsydelser, der ikke involverer fysisk kontakt med sexkøberen, der skabes igen et ikke fuldt dækkende begreb. Omdrejningspunktet for prostitution er, at den prostituerede skaber en illusion om at indgå i en ligeværdig seksuel akt, som den prostituerede nyder, også selv om det ikke er tilfældet. Illusionen forudsætter en psykisk proces/konstruktion, som er helt fraværende i den nuværende begrebsdefinition, der udelukkende medtager den fysiske prostitutionshandling. Da nogle af de alvorlige psykiske skadevirkninger ved prostitution opstår bl.a. som følge af disassociering som et psykisk værn mod de både fysiske og psykiske grænseoverskridende handlinger, prostituerede udsættes for, er det særdeles bekymrende, at de psykiske elementer i prostitution helt er udgrænset i nærværende prostitutionsbegreb. Vi anbefaler, at man sletter den sidste del af definitionen af prostitutionsydelse: der har fysisk kontakt. Vi anbefaler derudover, at definitionen på begrebet prostitution ændres til: handling, hvor mindst én prostitutionskunde modtager seksuelle ydelser af en eller flere parter, oftest mod en modydelse i form af penge eller naturalier, da der ikke, som nævnt ovenfor, er tale om en ligeværdig situation. Der er heller ikke altid tale om, at den prostituerede modtager penge, det kan være, man betales i naturalier eller slet ikke betales. 2. Sexklinik Begrebet klinik signalerer, at der ydes en art klinisk sundhedsydelse. Med baggrund i prostitutionens mange skadevirkninger på både de prostituerede og samfundet som helhed er det misvisende at definere et af de steder, hvor prostituerede pådrager sig disse skader, som en klinik, der giver sproglige associationer til sundhed. Vi foreslår det velkendte begreb bordel, der også anvendes internationalt. 3. Dansk prostitueret Begrebet dansk prostitueret defineres som en, der har dansk baggrund. Det står ikke klart, hvad det vil sige at have dansk baggrund, om man eksempelvis skal være født af danske forældre i Danmark, om man kan være andengenerationsindvandrer osv. Vi foreslår definitionen prostitueret, der er opvokset i Danmark. 4. Migrantprostitueret Begrebet migrantprostitueret lægger op til, at der er tale om en person, der intentionelt rejser til et andet land med det formål at prostituere sig, der er igen tale om et ikkeværdineutralt begreb. Og der er igen tale om, at styrelsen indsnævrer begrebsfeltet til kun at omfatte personer, som har truffet et såkaldt frit valg. Desuden er de udenlandske kvinder, der kommer til Danmark, og som kan betragtes som ofre for menneskehandel, ikke omfattet af begrebet, og det er meget problematisk. Handel med mennesker er ikke en enten/eller-situation, men ofte en fremadskridende proces, hvor man kan have accepteret at prostituere sig, men ikke kender betingelserne, der er af en art, der gør, at man bliver offer for menneskehandel. Vi foreslår begrebet udenlandsk prostitueret, som er præcist, værdineutralt, og som dækker samtlige udenlandske personer, der prostituerer sig i Danmark. 5

6 Konklusion Om definitioner og afgrænsninger Vi bifalder, at Servicestyrelsen fastholder, at prostitution er et socialt problem. Vi bifalder ikke Servicestyrelsens brug af afgrænsningsparametret frit valg i forbindelse med prostitution. Der er ingen faglig begrundelse for, at mennesket frit vælger sit sociale problem i dette tilfælde prostitution. Vi bifalder ikke definitionen af prostitution. Den er værdiladet og ikke politisk neutral. Den udgrænser en større gruppe prostituerede, herunder ofre for menneskehandel til prostitution, mindreårige, samt alle de psykiske aspekter af prostitutionen og nogle prostitutionsformer. Desuden afgrænser styrelsen alle straffelovsrelaterede begreber, eksempelvis rufferi og bagmandsvirksomhed, som er en stor og integreret del af prostitutionsmiljøet. Hvis prostitutionsbegrebet fastholdes i sin nuværende form, kommer man til at stå med et miljø og med personer, hvis prostitutionsoplevelser ikke længere kan begrebsmæssigt italesættes og inkluderes i forbindelse med bl.a. forskning, hvilket vil styrke stigmatisering og tabuisering af nogle prostituerede Om udvælgelse og arbejdsmetode Vi lægger afstand til Servicestyrelsens beslutning om at indbyde politiske interessenter til at deltage i begrebsarbejdets arbejdsgruppe. Styrelsens resultat er præget af en forhandlingstilgang, hvor det er tydeligt at se, hvilke parter der har været inviteret til forhandlingsbordet. Havde man valgt at inkludere repræsentanter for de handlede og øvrige udenlandske prostituerede samt prostituerede med skader og misbrug, ville man ikke have kunnet forhandle sig frem til de valgte afgrænsninger og begrebsdefinitioner. Der har ikke været tale om repræsentativitet, der har nærmere været tale om, at man har inviteret de personer, der har råbt højest i den offentlige debat, og har udgrænset personer med faglig indsigt og viden. Fraværet af prostituerede, der lever med skadevirkninger efter prostitution i arbejdsgruppen og blandt de høringsberettigede parter, finder vi særligt bekymrende og kritisabelt, når man har valgt at inddrage SIO i arbejdsgruppen. Vi konkluderer ligeledes, at der ikke er tale om konsensus blandt arbejdsgruppens medlemmer. De to interesseorganisationers undsigelse af eget arbejde i arbejdsgruppen ved vedlæggelse af eget slutdokument bestyrker vores kritik af at involvere interesseorganisationer. Slutresultatet er blevet politisk og ikke værdineutralt. Såfremt de i høringsdokumentet beskrevne begreber fastholdes, vil man stå med et mangelfuldt begrebsapparat, der ikke kan beskrive den virkelighed, der i høj grad er brug for at tale om og dokumentere. Venlig hilsen på 8. marts-initiativets vegne, Jane Vinther, Nina Hedegaard og Hanne Helth 8. marts-initiativet 8marts.dk København, den 2. maj

Skema til høringssvar - Prostitutionsbegreber

Skema til høringssvar - Prostitutionsbegreber 2010 - Høringssvar sendes til Dine oplysninger Navn Helle Wittrup-Jensen Navn Jane Vinther, Nina Hedegaard og Hanne Helth Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution

Læs mere

Prostitutionsbegreber

Prostitutionsbegreber sbegreber Afrapportering Juni 2010 Sidehoved Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Mar :48:20 - Helle Wittrup-Jensen 28 artikler. Prostitution

Mar :48:20 - Helle Wittrup-Jensen 28 artikler. Prostitution Mar 18 2011 12:48:20 - Helle Wittrup-Jensen 28 artikler. Målgruppe prostitution handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK >-r:- - - P R O S T I T U I O N I DANMARK Afdelingsleder; Lars Pico Geerdsen

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 234 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK : SSfe.v ' y / iahfe' 11:21 JENS KOFOD THERESA FRØKJÆR DYRVIG KRISTOFFER

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg. Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d.

Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg. Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d. Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d. 8 juni 2017 Velkomst v/ Pernille Høxbro Eksperternes råd til oprettelsen af

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Høringssvar fra Dansk Kvindesamfund vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Dansk Kvindesamfund fremsender

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt 8. april 2016 Til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen samt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Vedr. ukorrekte og misvisende

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer.

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer. Stop en halv Jeg har just set, at der er kommet et udkast til et resolutionsforslag om at forbyde køb og salg af seksuelle ydelser. Til alt held er det kun et udkast, så jeg håber meget, at det bliver

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer

Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2013/2014 21. september 2015 Sagsnr: 14/49231 Initialer: MHS Af Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer Resumé: I perioden juli 2013 juni

Læs mere

Integrated Children s System (ICS) Afrapportering af begrebsprojekt

Integrated Children s System (ICS) Afrapportering af begrebsprojekt Integrated Children s System (ICS) af begrebsprojekt Januar 011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 7 4 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsråd. Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsråd 02.10.09 Med baggrund erfaringerne fra tidligere velfungerende trafiksikkerhedsråd såvel i kommunerne som i amtet/regionen nedsættes et Trafiksikkerhedsråd i Jammerbugt kommune. Rådet

Læs mere

Skrivebord på 26. etage

Skrivebord på 26. etage Unicef Af Sofie Rud Skrivebord på 26. etage Efter 23 år på Københavns Universitet har Ingrid Leth skiftet Institut for Klinisk Psykologi ud med en skyskraber i New York. De næste par år arbejder hun fra

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge Til Undervisningsministeriet, svend.e.gertz@uvm.dk & Velfærdsministeriet, mln@vfm.dk Hvidovre, 8. september 2008 Sag 08/838 Dok. 10707/08 SL/kp/sih/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2012/2013

NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2012/2013 NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 212/213 Dato: 4. april214 Sagsnr: 13/43515 Initialer: MHS Af Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer Resumé: I perioden juli 212 juni 213

Læs mere

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område Udviklingsseminar Fælles begreber og terminologi på det sociale område Dagens program Præsentation Nogle konkrete eksempler på begrebsarbejde på socialområdet Hvad er begrebsarbejde teori og øvelser Nogle

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

MENNESKER TIL SALG. »Prostitution er kvindens ældste erhverv« »Prostitution er kvindens frie valg«

MENNESKER TIL SALG. »Prostitution er kvindens ældste erhverv« »Prostitution er kvindens frie valg« »Prostitution er kvindens ældste erhverv«mennesker TIL SALG»Prostitution er kvindens frie valgder er forskel på tvungen og frivillig prostitutionprostitution forhindrer voldtægthandicappede mænd har også

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 42 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616

Læs mere

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser 4. december 2014 11/030104 LPED Høringsskema Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Når du kommenterer på håndbogen vil vi bede dig være særligt opmærksom på følgende spørgsmål i relation til det fagområde

Læs mere

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 28. november 2013 Rubrik Forretningsorden Udsatterådet Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 Udsatterådet i Forretningsorden Formål og opgaver 1. Rådet skal, med udgangspunkt i værdierne ansvar,

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for,

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for, Kulturministeriet Sendes per email til ntv~kum.dk og lln@kum.dk KØbenhavn, den 22. august 2014 Vores ref.: 04400-0155 maf/ Leder af Retti8hedsAIliancen Maria Fredenslund Direkte telefon 32 71 20 62 ma

Læs mere

Prostitution i Danmark

Prostitution i Danmark Prostitution i Danmark Prostitution in Denmark - Stakkels tøs eller selvstændig kvinde? Kriminalisering eller legalisering? - Poor slut or independent woman? Criminalization or legalization? Roskilde Universitet,

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 731 Offentligt NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse Muligheder for forbedring af

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo i Region Sjælland

Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo i Region Sjælland Livskriser og psykisk mistrivsel kan ramme alle også dine medarbejdere Den 26. april 2017 Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Migrantsexarbejde trafficking En brugbar analytisk ramme eller en misvisende distinktion?

Migrantsexarbejde trafficking En brugbar analytisk ramme eller en misvisende distinktion? Migrantsexarbejde trafficking En brugbar analytisk ramme eller en misvisende distinktion? Maibrit Gamborg Holm Med udgangspunkt i nigerianske kvinder i prostitution i Danmark diskuterer teksten anvendelsen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

NOTHING ABOUT US WITHOUT US. SIO s kommentar til SFI-rapporten om sexarbejde Juni 2011

NOTHING ABOUT US WITHOUT US. SIO s kommentar til SFI-rapporten om sexarbejde Juni 2011 NOTHING ABOUT US WITHOUT US SIO s kommentar til SFI-rapporten om sexarbejde Juni 2011 Nothing about us without us SFI-rapporten viser efter vores opfattelse, at sexarbejderorganisationernes internationale

Læs mere

Prostitution og tvivlsom statistik

Prostitution og tvivlsom statistik Kommentarer til rapport fra Statens Institut for Folkesundhed om klinikprostitution i Danmark. Prostitution og tvivlsom statistik Inge Henningsen. Januar 2014 Hvor utgangspunktet er galest blir tidt resultatet

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Slutdokument Aktiv hele livet

Slutdokument Aktiv hele livet Slutdokument Aktiv hele livet Opsamling fra omstillingsgruppen Indhold Proces... 2 Konferencen den 24. april 2014... 3 Paradigmeskift i velfærden... 4 Kommunikationsstrategi... 4 De indkomne forslag...

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Et selskab i Dansk Psykolog Forening Normalvedtægter Navn og afgrænsning 1. Selskabets navn er Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog Forening.

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

HØRINGSSVAR OM UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN VED LOV OM SOCIAL SERVICE.

HØRINGSSVAR OM UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN VED LOV OM SOCIAL SERVICE. Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 7. januar 2005 HØRINGSSVAR OM UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN VED LOV OM SOCIAL SERVICE. Kommunalreformen indebærer en ændret kommunal

Læs mere

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Europarådet Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Lige rettigheder for begge forældre og samme informering Afskaffelse af forskelle i lovgivningen i forhold til familieformer og ægteskabelig

Læs mere