Sundhed hos borgerne i Halsnæs Kommune skal være en naturlig del af hverdagen og starte allerede hos børn og unge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed hos borgerne i Halsnæs Kommune skal være en naturlig del af hverdagen og starte allerede hos børn og unge."

Transkript

1 Opsamling fra dialogmøde med politikere, borgere og medarbejdere om en ny sundhedspolitik i Halsnæs Kommune Opsamlingen indledes med en overordnet tilbagemelding fra dialogmødet, som handler om værdier og principper for, hvordan deltagerne fra dialogmødet i Gjethuset, ser på arbejdet med at indfri målsætningerne i den brændende platform Sundhed og Velvære. En vision kan være at: Sundhed hos borgerne i Halsnæs Kommune skal være en naturlig del af hverdagen og starte allerede hos børn og unge. Værdier og principper for de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er, at sundhed er andet og mere end fravær af sygdom samt: Sundhed i Halsnæs Kommune handler om det hele menneske Sundhed handler om fysisk og mental sundhed og er et sammenhængende hele. Det betyder for eksempel, at indsatser for at fremme den mentale sundhed, kan skabe et stærkere udgangspunkt for at forbedre den fysiske sundhed og omvendt. I Halsnæs tænker vi tilbud om sundhed i bred forstand Der er et stort potentiale i tanken om, at tilbud til borgerne om sundhed kan komme fra flere steder. Dels fra de traditionelle tilbud som for eksempel læge, hjemmepleje, fysioterapi m.v. Dels kan sundhed tænkes ind for eksempel i kultur- og naturtilbud, på arbejdspladser, fritidsliv, når vi handler ind. Kort sagt sundhed skal være der, hvor vi lever og bor. I Halsnæs skaber vi sundhed sammen At skabe sundhed sammen handler dels om at udfordre tanken om, hvem der skal levere sundhed og i højere grad stille skarpt på, hvordan man bedst leverer sundhed. Det betyder for eksempel, at frivillige kan spille en anden og større rolle på områder, hvor det giver mening og det kan også betyde, at kommunen ændrer sin rolle, fra primært at levere eller finansiere, til i højere grad at understøtte sundhed. Vi skal huske at bruge det, vi allerede har bedst muligt I Halsnæs har vi en fantastisk natur og kultur, og vi gør allerede en masse for sundheden. Det skal vi huske og bruge bedst muligt. At forbedre sundheden handler derfor ikke om kun at have flere ressourcer og mere økonomi, men at bruge det, der er og som fungerer godt. 1

2 Temaer Dialogmødet viste, at der blandt borgerne er et ønske om at prioritere flere temaer, udover dem som er prioriteret under den brændende platform Sundhed og Velvære. I dialogen med politikere, borgere og medarbejdere er der særligt to temaer som vurderes at ville kunne understøtte indfrielsen af de aktuelle mål om end på lidt længere sigt. Det drejer sig om: 1) Børn og unge med fokus på en tidlig indsats allerede fra barndommen og 2) Mental sundhed. De gode vaner tillæres tidligt, det gør de dårlige også, derfor skal der være fokus på sundhed og trivsel allerede fra barndommen. I opsamlingen er børn og unges sundhed og trivsel, derfor et selvstændigt tema. Desuden var der fokus på, at mental sundhed eller - i dagligsprog vores trivsel - er et vigtigt tema. Hvordan vi har det og trives i hverdagen har indflydelse på og kan være en forudsætning for, om målene i den brændende platform indfries. Derudover har der været fokus på, at det er forskelligt, hvordan borgernes sundhed er og ikke mindst, at nogle borgere på grund af forskellige omstændigheder, kan have svært ved at ændre på deres sundhed. Sammen med de politisk prioriterede temaer i den brændende platform og med dem fra dialogmødet, er opsamlingen bygget op om følgende temaer: Rygning Overvægt Fysisk inaktivitet Stress Genindlæggelser Mental sundhed Børn og unges sundhed og trivsel Lighed i sundhed Nedenfor er hvert tema beskrevet og målene fra den brændende platform Sundhed og Velvære, er sat ind. Forslagene er skrevet ind i opsamlingen med de ord og formuleringer, som deltagerne brugte. I det videre arbejde med forslagene kan disse udfoldes, også ud fra en vurdering af, hvad der allerede arbejdes med i kommunen eller andetsteds fra. For eksempel er et af forslagene en Hotline til unge, en sådan findes nationalt, så her handler det måske om formidling af eksisterende tilbud. Mange af forslagene vil have en stor effekt på indfrielsen af målene, og en del af forslagene lægger op til indsatser, som vil kunne løses af civilsamfundet. Hvordan forslagene kommer med i sundhedspolitikken arbejdes der videre med, med respekt for de deltagere som har engageret sig samt opmærksomhed på, at der ikke bliver en forventning om, at forslagene kan effektueres fra "i morgen". 2

3 Rygning I 2013 var der 4700 dagligrygere i Halsnæs Kommune svarende til 19 procent. 7 ud af 10 rygere vil gerne stoppe med at ryge. Over halvdelen af alle dagligrygere starter med at ryge før de bliver 18 år og 80 procent inden 20 årsalderen. Den bedste effekt af det forebyggende arbejde opnås ved at iværksætte indsatser indenfor tre områder: 1) fremme af rygestop - tilbud om hjælp til rygestop og 2) fremme af røgfrie miljøer områder, hvor der ikke kan ryges og 3) forebygge rygestart at unge primært under 20 år, ikke starter med at ryge. I forhold til deltagernes fokus på børn og en tidlig indsats vil en målsætning, man kan arbejde ud fra være, at børn og unge ikke skal påvirkes til et liv med tobaksafhængighed. Mål i den brændende platform: Andelen af dagligrygere er faldet med 10 procentpoint Hvordan når vi målet: Nedenfor er forslag fra civilsamfundet til, hvordan målet i forhold til rygning i den brændende platform, kan indfries. Forslagene går både på at motivere til rygestop gennem eksempelvis konkurrencer og på at opstille retninger for, hvor der må ryges. Rygning Samarbejde med idrætsforeninger ift. psykisk syge Total rygeforbud i Halsnæs Kommune Nul rygning-dage i Halsnæs fx 10. oktober 2015 Rygestop/motivation i idrætscentre. Rygestopkursus til borgerne for oplysning/tilbud Konkurrence mellem firmaerne i Halsnæs foreninger/ firma, hvor mange kan klare et rygestop Minus røg i arbejdstiden Minus røg på alle kommunale matrikler Kommunale medarbejdere skal betragtes som rollemodeller Overvægt Overvægt er ikke et nemt område at arbejde med, men det er et vigtigt tema at prioritere i forebyggelsesarbejdet. Personer med overvægt har mange helbredsmæssige udfordringer for eksempel hjertekarsygdom, diabetes, flere former for kræft mv. Børn med overvægt oplever at blive drillet og giver udtryk for, at livet kan være svært. Over halvdelen af de børn som er overvægtige som barn, forbliver overvægtige som voksne. Børn af forældre med overvægt udvikler hyppigere svær overvægt. Deltageren fra dialogmødet havde fokus på, at overvægt hos børn og unge skal forbygges, så bliver færre og færre børn med overvægt og dermed også voksne. 3

4 78 procent af borgere i Halsnæs Kommune med moderat overvægt ønsker at tabe sig, hos borgere med svært overvægt gælder det for 94 procent. Mål i den brændende platform: Andelen af svært overvægtige er faldet med 5 procentpoint Andelen af moderat overvægtige er faldet med 5 procentpoint Hvordan når vi målene: Følgende forslag angiver civilsamfundet, kan være med til at realisere målene i den brændende platform, om at nedbringe antallet af svært - og moderat overvægtige. Forslagene går både på at fremme fysisk aktivitet og på at sikre bedre muligheder for at spise sundt og løsningerne involverer familier, frivillige, organisationer, erhvervslivet og kommunen. Overvægt / sund kost Fremme sundhed i børnefamilierne Inddrage forældre/bedsteforældre/den primære voksne og foreninger i daginstitutioner Naturfitness/aktivitetspladsen til alle aldre i fællesskab Frivillige går ture med ældre Gå-busser til skolerne/mere sikre skoleveje Motionsvenner/mentalsamvær/livskvalitet Motivere til andre sportsformer / bevægelse Samarbejde med idrætsforeninger ift. psykisk syge Hold for overvægtige som ved rygestop Sund kantine mad (erhvervsliv) Spisekammeret Halsnæs. Sund og let mad lokalt Let/sund mulighed for at købe frokost i Halsnæs Partnerskab med fx madvognen/ forretning i Halsnæs Halsnæs Kommune kontakter virksomheder/foreninger for at opstarte madordning/giver de gode ideer Bedre udnyttelse af køkkenkapaciteten i Halsnæs Weekend med fokus på kost og motion 4

5 Fysisk inaktivitet Fysisk inaktivitet, fysisk aktivitet, idræt, sport, motion og bevægelse. Der er mange ord, men det handler om, at vi får bevæget os i løbet af dagen, for eksempel i skolen, på arbejdet og i fritiden. At vi har gode muligheder for at være fysisk aktive gennem hele livet for derved at forebygge sygdom og bevare funktionsevnen. Gode motoriske færdigheder hos børn har positive effekter for eksempel på barnets selvværd og indlæring. Mål i den brændende platform: Andelen af fysisk inaktive er faldet med 10 procentpoint Hvordan når vi målet: Forslagene indenfor dette tema knytter primært an til målet om at nedbringe antallet af fysisk inaktive, men vil også have en indflydelse på at reducere andelen af borgere med overvægt. En række af forslagene tager udgangspunkt i at bruge eksisterende faciliteter og naturen i Halsnæs, mens andre i højere grad handler om at målrette aktivitetstilbud til særlige målgrupper. Øget aktivitet / brug naturen Paraplyen, skulle være en mulighed for at blive brugt om aftenen både af ældre, børnefamilier og unge måske også samtidig Børn aktiveres mens forældre laver motion Aktivitet, som du ikke kan lade være med at deltage i! Særlige tilbud mænd med maver Ikke opdele i diagnoser, brugerne styrer selv gruppesammensætning Grupper for enlige Den enkelte person sætter mål Rammerne skal være ok Hvide Klint Bro Stålsat by Sundhedslaug Byrum, haller, fora for bevægelse Åben Halsnæs / Singletrack APP inspiration til ture, gå/løbe/cykel/mountainbike ruter, geocatching 5

6 Folder, turistkort Løbe, gang, naturforeninger byder ind med ruter fx aviskampagne vis os din bedste gåtur Stress Stress er en tilstand, der påvirker os både fysisk, psykisk og socialt og som kan være vanskeligt at håndtere. Jo lavere uddannelsesniveau, des større andel af borgere med højt stressniveau. Ligesom andelen af borgere med et højt stressniveau er større blandt borgere, som er i den erhvervsaktive alder og udenfor arbejdsmarkedet, sammenlignet med borgere som er i beskæftigelse. I regionen tilkendegiver 21 procent af borgerne i sundhedsprofilen fra 2013 at have et højt stressniveau, mens dette gælder for 24 procent i Halsnæs Kommune. Der har været en stigning på 6 procentpoint i Halsnæs Kommune siden sidste sundhedsprofilen fra 2010, hvor andelen af borgere med højt stressniveau, var på 18 procent. Stress er normalt en tilstand, vi forbinder med voksenlivet, men desværre er mistrivsel og stress også et problem, der i stigende grad rammer både børn og unge. Oplevelsen af at være stresset i form af for eksempel uforudsigelighed, manglende kontrol og høje krav, ses også hos de unge i alderen år, hvor 1 ud af 4, oplever at have et højt stressniveau. Mål i den brændende platform: Antallet af stressramte borgere falder til gennemsnittet for Region Hovedstaden. Det betyder, at andelen skal falde med 3 procentpoint gerne inden 2016 Hvordan når vi målet: Forslagene nedenfor knytter an til målene om at nedbringe henholdsvis stress og genindlæggelser. Mental sundhed er i opsamlingen et fokusområde i sig selv, da det kan være en forudsætning for at opnå, de andre målsætninger. En stor del af forslagene tydeliggøre, at der er et potentiale i at udvikle sociale relationer og inkludere udsatte i fællesskaber. Mental Sundhed / Stress / Genindlæggelser Synliggøre problemerne Hotline til unge Synliggørelse af hjælpemuligheder og værktøjer Fokus på det hele menneske; mentalt og socialt Tilbud om sundhed i bred forstand flere steder Mentorordningen (voksne som mentor for børn/unge) tage ideer fra eksisterende mentorordningen, udvidet model med møder med forældre 6

7 Resultat af sundhedsprofil 2013: Hvis man skal have en henvisning fra egen læge til psykologsamtaler, kræver det en diagnose. Alternativet er egenbetaling Flere kommuner kører nu projekter med gratis/anonym psykologhjælp til unge med stress relaterede problemer At hjælpe unge, inden det går helt galt Undgå at sygeliggøre dem, hvis vi kan Større støtte til/i hjem hvor der er alkoholmisbrug, psykisk sygdom o.a. Større fokus på børn der mistrives Samtænke med job og beskæftigelse Inklusion i fællesskaber Bruge eksisterende kulturelle tilbud større fællesskaber Give redskaber i foreninger, skole og institutioner Koordinering af indsatser ift. til borgeren Mestringskurser Kombinere med eksisterende interessefællesskaber (natur/kultur etc.) Spiseven (besøgsven) / spisefællesskaber, gå-ven Genindlæggelser Når vi bliver indlagt på hospitalet eller bliver behandlet for eksempel for en brækket arm, betaler den kommune vi bor i, en andel af indlæggelsen/behandlingen til hospitalet. Der er fokus på at reducere genindlæggelser som betyder, at man bliver indlagt igen inden for kort tid, af flere grunde. Dels har det store økonomiske omkostninger for kommunen, omkostninger som er steget over årene og fortsætter med at stige, og dels kan det for den enkelte borger/patient have en stor menneskelig omkostning at skulle på hospitalet igen. En del af genindlæggelserne kan man forebygge. For eksempel hvis en ældre på grund af dehydrering (mangler væske) er svimmel og falder i eget hjem, slår hoften og indlægges, er det vigtigt efterfølgende at have fokus på velbefindende hos den ældre, så dette ikke gentager sig. Mål i den brændende platform: Antallet af genindlæggelser er faldet med 5 procentpoint om året 7

8 Genindlæggelser på psykiatriske afdelinger På psykiatriske afdelinger vil der ligeledes være borgere/patienter som bliver genindlagt af forskellige årsager. Reduktion af antallet af genindlæggelser skal ske i et tæt samarbejde mellem flere parter, kommune, praktiserende læge, hospital, hjemmet (pårørende) og arbejdsplads. Psykisk syge er en sårbar patientgruppe. Hvis de bliver udskrevet, og der ikke er nogen, som følger op, så kan de ende med at få tilbagefald og blive indlagt igen. Ved at arbejde forebyggende for eksempel med stress og mental sundhed vil det have indflydelse, dels på indlæggelser og genindlæggelser. Mål i den brændende platform: Antallet af genindlæggelser på psykiatriske afdelinger falder med 10 procentpoint fra 2013 til ultimo 2017 Mental sundhed Deltagerne havde stor opmærksomhed på det, der samlet kaldes mental sundhed, og at det er vigtigt, at børn og voksne skal trives og have en god mental sundhed, for at indfri målene i platformen. Der er flere faktorer som påvirker, om vi har en dårlig mental sundhed eller trivsel. For eksempel en usikker tilknytning til forældre eller omsorgspersoner, manglende omsorg, dårlig trivsel og læring i dagtilbud/skoler, uafsluttet skolegang, arbejdsløshed, belastende arbejdsmiljø, ensomhed og isolation. God og sund mental sundhed handler om, om vi oplever, at vi kan håndtere dagligdagens udfordringer og stress, og om vi oplever trivsel, livsglæde og selvværd. I en undersøgelse af børn og unges sundhed og trivsel blandt de årige i Halsnæs Kommune oplever ca. 1 ud af 4 piger at have et lavt selvværd. Generelt oplever pigerne større ensomhed og lavere selvværd end drengene. Borgerne i Halsnæs har ikke en dårligere mental sundhed end i resten af regionen, men i sundhedsprofilerne fra 2010 og 2013, ses en stigning fra 8 til 12 procent. Det vil være vigtigt at have fokus på, at andelen af borgere som har en dårlig mental sundhed, ikke stiger yderligere i sundhedsprofilen som udkommer i Børn og unges sundhed og trivsel I dialogen med borgerne omkring sundhedspolitikken har der været særlig fokus på det forebyggende arbejde, og særligt i forhold til børn og unge. At børn og unge skal trives og vokse op i sundhedsfremmende omgivelser, og at børn har ret til et godt liv med høj trivsel og god sundhed. Børn og unges sundhed er vigtig som basis for, at børn kan trives, udvikle sig og lære. Det giver god mening at have fokus på børn og unge. Undersøgelser har vist, at sygelighed, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet, er af stor betydning for den enkeltes sundhed senere i livet. Hvordan kan vi arbejde med børn og unges sundhed og trivsel: Temaet dækker bredt og knytter an til flere af temaerne under den brændende platform. En række forslag er relativt konkrete målrettet børn og unge, mens andre forslag er mere tværgående og handler om, hvordan man kan samarbejde om at skabe bedre vilkår for børn og unge. 8

9 Tidlig indsats / fokus på børn og unge Inddragelse af forældre/familien i børnenes vaner/sundhed En helhedsindsats Oplysning om lighed i sundhed Alle får samme mulighed God sund kost og fysisk aktivitet god læring (Svendborgprojektet 6 timers idræt om ugen) Fælles familieaktivitet i foreninger Fokus på børns dårlige mentale tilstand tidligt Opdage når børn ændre mental tilstand Forskellige organisationer samarbejde med institutioner (partnerskaber) (Førtid, bruge menneskelige ressourcer) fx ud og hjælpe i skoler/institutioner Politik på baggrund af kommunens sociale profil (demografiske) Særlige udfordringer Tilbyde morgenmad Kendskab til sundhed, ernæring, motionsopdragelse, lege det ind Sund mad i institutioner fra start Professionelle lærere, pædagoger, sundhedstjeneste Den svære samtale Klubberne ind i skolerne præsentation af forskellige foreninger og aktiviteter fx i en 3 måneders periode. Eleverne ud i klubberne. Fx om eftermiddagen, hvis man ikke er i lektiecafe fx som Hundested skolesport. Lighed i sundhed I dialogen med politikere, borgere og medarbejdere var udmeldingen, at opmærksomheden også bør rettes mod de medborgere, som har svære betingelser for at vælge det sunde liv. Deltagerne var optaget af, hvordan man styrker, at de mennesker med de største sociale- og sundhedsudfordringer, også oplever forbedringer i deres sundhed og trivsel. Social ulighed i sundhed beskriver det forhold, at sundhed og sygdom er skævt fordelt blandt borgerne. Det betyder, at jo dårligere en borger er stillet socialt set, desto større sandsynlighed er der statistisk set for, at borgeren får et dårligt helbred og udvikler en sygdom. Der er flere faktorer som spiller ind hos den enkelte i forhold til at kunne leve et sundt liv. Det handler for eksempel om uddannelse, indkomst, miljøpåvirkninger og tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det heller ikke nemt lige at ændre på den sociale ulighed i sundhed. 9

10 Hvordan kan vi arbejde med lighed i sundhed: Økonomi og ulighed i sundhed var i fokus, i mange af drøftelserne på dialogmødet. Forslagene handler i høj grad om forudsætninger for at nå målsætningerne i den brændende platform, og knytter an til alle temaerne. Økonomi og ulighed i sundheden Fælles politik i alle institutioner i kommunen Del/underpolitik under sundhedspolitik indeholdende ansvar/mål alle indskolinger?? Fx gåordninger Stopper i SFO pga. økonomi fx skolen har en politik som fanger Bruge flere penge på de få Sundhedsplejersken hvert år tilknyttet skolen Rabatordning på tværs af foreninger Støtte til de økonomisk dårligt stillede Privat/offentligt samarbejde Mere økonomisk støtte til foreninger Motivation og kommunikation I spørgsmålet om, hvordan vi sammen kan løfte sundheden i Halsnæs, kom det frem fra mange, at der er forskellige betingelser for, at vi kan nå flere af målsætningerne. Motivation er en vej. Men hvordan motiverer vi borgerne til sundhed? Det er der ikke et enkelt svar på, men det at være sammen i sociale fællesskaber for eksempel at motionere sammen tyder på at være en god motivationsfaktor. Kommunikation information og formidling er en anden vej. Hvordan får vi fortalt om alle de muligheder, som findes i kommunen. For eksempel natur- og motionsstier, kultur mm. Og er det nok at skrive det på hjemmesider og i avisen? Eller er den personlige relation og kontakt for eksempel i foreninger, på arbejdspladser, i institutioner, en bedre formidlingsvej? Nedenfor er opstillet forskellige forslag fra civilsamfundet, som dækker bredt og som knytter an til mange af målene, i den brændende platform. Halsnæs har en lang række tilbud og faciliteter, og råder allerede over en række kommunikationskanaler, som kan bruges i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. 10

11 Information, formidling og viden om sundhed og eksisterende tilbud Vi skal være konkrete på målgruppen Vi skal definere målgruppen Ved indsatser der kræver fremmøde kan gruppedynamik/body-ordning gøre fremmødet større Oplysning om hvor/hvordan og med hvem Vi skal hjælpe folk med at indse at de har et problem Lokkemad det forpligter det giver lyst til deltagelse Vi skal ligge plan for brug af sociale medier Facebook Foreninger etc. Åben hus Erhvervsliv + kommunale virksomheder Stålsat by Camps Fokus på at bruge forskellige medier aktivt Oplev Halsnæs Indtænke lokalsamfundet Genindføre den gamle væg i Gjethuset med oversigt over aktiviteter megainfo-tavler Samle forskellige aktører om fælles løsninger Sundhedshus: Læge, kiropraktorer, psykologer mulighed for henvendelser fra borgere med ondt i livet, speciallæger, patientforeninger, sociale foreninger, genoptræning, sagsbehandler, netværk Netværk i højsædet 11

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold:

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold: Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen Indhold: Forord Indledning Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper Sundhed påvirkes

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2020

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og velvære i Halsnæs Kommune Vi samarbejder om sundheden i hverdagen Sundhedspolitik 2015-2020 1 Indhold Vejen til vores sundhedspolitik 2 Vejen til vores sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Høringsudkast juli 2015. Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - I Halsnæs samarbejder vi om sundheden i hverdagen.

Høringsudkast juli 2015. Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - I Halsnæs samarbejder vi om sundheden i hverdagen. Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - I Halsnæs samarbejder vi om sundheden i hverdagen Indhold: Indledning Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper Sundhed påvirkes

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

BILAG: Høringssvar til Sundhedspolitikken i deres originale form

BILAG: Høringssvar til Sundhedspolitikken i deres originale form BILAG: Høringssvar til Sundhedspolitikken i deres originale form Hoved-MED Hoved-MED har modtaget en sag med mulighed for at give høringssvar. Der er ikke modtaget høringssvar fra Hoved-MED. Tandplejen

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 2014 Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 1 Anmodning Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid anmoder om at kunne disponere

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune.

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af en analyse samt efterfølgende udvikling og målretning af aftenskolernes tilbud. Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE VISION FOR SUNDHEDSPOLITIKKEN RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE ER ET TRYGT OG SUNDT STED AT LEVE MED AKTIVE BORGERE, DER I FÆLLESSKAB

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Roskilde 360 det hele ældre menneske

Roskilde 360 det hele ældre menneske Roskilde 360 det hele ældre menneske Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på byrådets 2 innovationsspørgsmål: 1) Hvordan kan Roskilde Kommune, som organisation i samarbejde med lokalsamfundets øvrige

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Bjørn Holstein Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Sunde elever lærer bedst Sundhed understøtter skolens kerneopgave

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere