NR. 1 - APRIL ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA"

Transkript

1 NR. 1 - APRIL ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige skal ha en omgang bundmaling, og så er det jo godt med en forlænger til sit malerulleskaft. Men man kan godt undre sig over, at støttestativerne, som holder båden, ikke er særligt kraftige, men det kan jo være, at det ikke blæser så meget dér på havnen? 1

2 MORSØ SEJLKLUB & MARINA Adresse: Bent Jensen Faaruplund 25, 7900 Nykøbing M. Tlf.: Mail: Foreningens hjemmeside: Webmaster: Agnete Lund HÆKBØLGEN Medlemsblad for Morsø Sejlklub & Marina. Oplag: 300 stk. Udkommer april og oktober. Ansvarshavende redaktør: Martin Ottosen Tlf Grønnegade 54, 7900 Nykøbing M. Mail: Annoncer: Margit Hovmøller, Strandvejen 5, 7900 Nykøbing M. Tryk: / Tlf Aage Søe-Knudsen, Stoholm BESTYRELSE: Formand: Bent Jensen, Faaruplund 25, 7900 Nykøbing M., tlf.: Næstformand/Ungdom: Agnete Lund, Overmarksvej 4, Elsø, 7900 Nykøbing M., tlf Kasserer: Hans Kokholm, Parkvænget 10, 7900 Nykøbing M., tlf Havnechef: Henning From, Fuglebakken 14, 7900 Nykøbing M., tlf Klubhuschef, udlejning: Bente Svenningsen, Bogfinkevej 4, 7900 Nykøbing M., tlf Klubhuschef: Peder Nissum, Lundkjærvej 26, 7900 Nykøbing M., tlf Sekretær/Kapsejlads: Jørgen Dahlgren, Hanklitvej 11, Gullerup, 7900 Nykøbing M.,

3 Kære klubmedlem Så fik vi standerhejsningen overstået. Det var en dejlig dag med mange glade medlemmer, der mødtes til morgenkaffe og senere frokost, og jeg synes vi fik udført mange gode opgaver. Bådene begynder igen at være klar til at komme i vandet. Men husk nu at tage en dag fri og tage ud for at se på de skønne mælkebøtter langs vores grøftekanter. I år får vi vores gamle havnemester Sylle tilbage på nedsat tid på grund af det nye betalingssystem, som jeg er utrolig spændt på at se i funktion. Udover Sylle regner vi med at få bevilliget en langtidsledig fra kommunen, så tag godt imod dem begge. Nogen af de vigtige opgaver fremover her på havnen vil være vedligeholdelse af broer, klubhuset og få det til at se mere grønt ud med forskellige planter. Vi skal også på forskellig måde prøve at tiltrække nye og fastholde gamle bådejere, da det er en forudsætning, for havnens videre eksistens. Vi må også erkende at autocamperne fremover vil være en indtægtskilde, som vi ikke skal kimse af. Mange er for øvrigt gamle sejlere, så tag godt imod dem. Det ser ud til, at vi får nye naboer i form af henholdsvis roklubben og dykkerklubben. Jeg håber, at vi vil få et godt samarbejde med dem. Godt naboskab kan være guld værd. Problemerne vedr. Belle Epoque ser nu ud til at være løst, og det er jo godt. Så i sommerens løb vil jeg benytte mig af deres dejlige fiskemenu. Gammelt nag fører intet til. Også i forbindelse med kommunen, ser det ud til, at de sidste problemer er løst omkring opkrævningsrettighederne. Jeg vil gerne byde vores nye medlemmer velkommen her på havnen, og håber de også må få nogle dejlige oplevelser. Nu ser vi bare frem til en skøn sommer med godt sejlervejr og mange varme sommeraftener. GOD SOMMER Hilsen Bent 3

4 Referat fra ordinær generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina Den 23. februar 2012 afholdtes der ordinær generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina i Klubbens lokaler Holmen 19, 7900 Nykøbing Mors med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. Herunder fremlæggelse af strategiplan. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2012, herunder kontingent og værdiansættelse af bådpladsbeviser. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Agnete Lund (modtager genvalg), Jørgen Dahlgren (modtager genvalg), Erik Haaber (modtager ikke genvalg) samt Bente Svenningsen (indtrådt suppleant, modtager ikke genvalg), Svend Thor Larsen (suppleant, modtager ikke genvalg) 7. Valg af to interne revisorer. På valg er Kurt Jensen, Torben Christensen. 8. Valg af ekstern revisor. PÅ valg er Revision Limfjord. 9. Nedsættelse af diverse udvalg. 10. Evt. 1. VALG AF DIRIGENT. Advokat H. P.Grønborg-Pedersen foreslået som dirigent. Han vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 2. FORMANDENS BERETNING. Bent Jensen aflægger beretningen i Agnetes Lunds fravær (sygdom.) Kaj Nielsen spørger ind til torsdag som generalforsamlings dag samt JCE s udtrædelse af bestyrelsen. BJ forklarer at JCE s udtrædelse skyldes uenighed vedr. bestyrelsens arbejde samt at datoen ikke er valgt med nogen bagtanke om, at medlemmer som bor udenøs ikke skulle kunne nå frem. Kaj Jakobsen spørger om ventetid på bådpladsbeviser. HK svarer at beviserne er udsendt hurtigst muligt. Kaj Hansen spørger om antal stemmeberettigede samt hvorfor der ikke er blevet gjort noget ved skyldnere. BJ svarer at der er 202 udleverede stemmer og at bestyrelsen har fremlagt forslag som fastlægger konsekvenser for skyldnere i håbet om at minimere problemet. Formandens beretning godkendes. 3. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB. HK fremlægger regnskabet. Resultat udviser et overskud på kr ( i 2010). Kaj Hansen: Spørgsmål vedr. bådehus depositum. Kaj Hansen beder om at se bilag for indbetalinger fra AOF. Da regnskabet er godkendt af revisor henvises Kaj til at henvende sig efterfølgende. Jørn Balck roser bestyrelsen og mener ikke, at man kan forlange at se bilag. Jørn Balck hen- 4

5 stiller til forsamlingen om ikke at udtrykke mistillid til et regnskab som er godkendt af revisorerne. Gorm Klokker spørger til bøjeudvalgets udgifter. HK mener udgifterne til udlægning af ankerbøjerne bør kunne dækkes af DS. Regnskabet godkendes. 4. Punktet udskydes til efter behandlingen af de indkomne forslag da udfaldet af afstemningen vil have indflydelse af budgettet. 5. INDKOMNE FORSLAG De indkomne forslag gennemgås da det har betydning for budgettet. Behandling af forslag 2: EH gennemgår forslaget vedr. automatløsning Tallykey. INVESTERING I BETALINGSANLÆG Investering i anlæg ,00 Bygnings forandring ,00 Investering i alt ,00 Rente 5% ,00 Afskrivning 10 år ,00 Havnefoged -besparelse ,00 Strøm besparelse ,00 Overskud af investering ,00 Torkild K.: Kan man se forbruget på henholdsvis broer, huset mm. HK oplyser om forbruget de forskellige steder. Torben Kristensen påpeger at der er forkerte tal på elforbruget på broerne. JCE fremlægger sine tal for forbruget og de svarer til HK s tal. Usikkerhed om der er et fald fra 2010 til Set i forhold til 2009 er alle enige om, at der er en stigning i forbruget af el på broerne. TK stiller spørgsmål til firmaets soliditet. HF har omtalt problemet for Tallykey som mener, at der ikke vil være problemer, da deres komponenter er kendte og derfor uden problemer vil kunne serviceres af andre. Kortegaard: Er tallene uden moms. Tallene er eks. moms. Afstemning om forslag 2: Forslaget vedtages. Behandling af forslag 1. Forslaget motiveres af BJ. Kaj Ove Nielsen kommenterer forslaget. KON mener, at pladsen bliver overfyldt så ikke-bådhus medlemmer må flytte deres vinteropbevaring til Islandsvej. BJ svarer: Bådene fylder ikke mere end hvis de stod udenfor. Lad dem, der vil have bådene ind, betale selv. Man bør ikke stå i vejen for at andre gerne vil have deres båd ind. George Østerby: Er ikke imod, men mener ikke forslaget er nok belyst. (fortsættes >) 5

6 Torben Christensen: Er det en principiel vedtagelse? Thorkil Krag mener der mangler tal. TC: Hvad stemmer vi om? Hvad skal klubben hæfte for. Et mangelfuldt forslag: TK foreslår at forslaget falder. Kortegaard mener der mangler en vision. Vi har brug for bådehusene, men bestyrelsens forslag er ikke godt nok. Kortegaard har ændringsforslag som han fremlægger. Opfordrer til at vi bygger, men klubbens økonomi må ikke belastes. TC mener forslaget er i strid med vedtægterne. JLC fortæller om byggeudvalgets arbejde. Kaj Ove spørger om foreningen vil betale for transporten ud til en evt. vinterplads på Islandsvej. BJ gentager, at der er plads til alle bådene uanset om der er bådehuse eller ej. Jørn Balck: Forslaget bør trækkes da ikke alle aspekter er belyst. Forslaget bør gennembearbejdes og vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget trækkes af bestyrelsen. 4. BUDGETTET FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE Budgettet fremlægges til godkendelse ved HK Jørgen Vejle spørger til afskrivningen af betalingssystemet. Afskrivningstallene er forkert bogført. Budgettet vedtages. 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. Der er et medlem som har trukket sig i årets løb, og der skal derfor vælges 4 medlemmer. Kaj Ove Nielsen, Agnete Lund, Jørgen Dahlgren, Bente Svenningsen blev bragt i forslag. Bent Jensen og Hans Kokholm meddeler, at de vil trække sig fra bestyrelsen, hvis der ikke kommer yderligere kandidater. Dette sker ikke og Bent Jensen og Hans Kokholm trækker sig. Der skal herefter vælges 6 medlemmer. Dirigenten efterspørges yderligere kandidater, men ingen bringes i forslag. Generalforsamlingen suspenderes herefter for at bringe yderligere i forslag. Generalforsamlingen genoptages og Hans Ole Jensen, Peder Nissum, Jens Ibsgaard, Kristian Mikkelsen bringes i forslag. Der er herefter skriftlig afstemning om 6 medlemmer. Stemmetal: Agnete Lund 103 Valgt Jørgen Dahlgren 151 Valgt Bente Svenningsen 114 Valgt Jens Ibsgaard 28 Peder Nissum 127 Valgt Hans Ole Jensen 72 Hans Kokholm 135 Valgt Bent Jensen 153 Valgt Kristian Mikkelsen 53 Kaj Ove Nielsen 14 Forslag til Suppleanter. Erik Haaber (1), Ole Jensen (2). Valgt 7. Valg af interne revisorer: Genvalg til Torben Christensen og Kurt Jensen. 8. Valg af eksterne revisorer: Revision Limfjord er genvalgt. 5. GENOPTAGELSE AF PUNKT 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. Torben Christensen mener at der er uklarheder i forslaget til vedtægtsændringer. Villy Almaas mener også der er behov for en ny gennemlæsning af vedtægtsændringerne. Punkt 7 vedtages med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, men da ikke mere end 2/3 af -> 6

7 samtlige stemmer er til stede jf. vedtægternes 21 er forslaget ikke endelig vedtaget, men skal vedtages igen på en ekstra ordinær generalforsamling, som bestyrelsen skal indkalde til inden 14 dage. Ingen af de øvrige forslag vedtages med 2/3 flertal og er dermed bortfaldet. 9. NEDSÆTTELSE AF DIVERSE UDVALG. Klubhus udvalg: Fortsætter Bådehusudvalg: Fortsætter, Søren melder fra Bøjeudvalg: Fortsætter Kapsejladsudvalg: Fortsætter Turudvalg fragår Mini 12 m: Fortsætter Seniorudvalg: Unavngivet, Kresten F, Åge Serup Motorbådsudvalg: Ingen. Kran udvalg: Fortsætter Transportudvalg: Fortsætter Ungdomsudvalg Fortsætter Aktivitetsudvalg og festudvalg: Fortsætter Blad- og Webudvalg: Fortsætter Miljøudvalg: Ingen Grøn udvalg: Søren, Karin, Bent ÅRETS SEJLER: Claus Johannesen blev valgt som årets sejler. Begrundelsen er hans store engagement på havnen. 10. EVT. JCE: Spørgsmål vedr. Belle Epoke- sag. HK redegør for forløbet. Det er ikke muligt at få en aftale med kommunen. Kristian Mikkelsen redegør for hans oplevelser med B E. Jørn Balck opfordrer til at gå i dialog med kommunen. HF fortæller om sin og Agnetes forhandlinger med kommunen. Torben C opfordrer til at droppe sagen mod kommunen. Kresten Fransen opfordrer også til dialog. JCE spørger om belysningen på havnearealet. HK svarer at man evt. kan bruge de gamle lamper som nedtages i.f.m. det nye betalingssystem. TC ønsker en forbedring af informationen på hjemmesiden. Forbedring af ref. fra bestyrelsesmøderne. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til Bent Jensen, der afsluttede generalforsamlingen. Referat: Jørgen Dahlgren, 24/ Bestyrelsen konstitueredes den 15/ således: Bent Jensen, formand Hans Kokholm, kasserer Henning From, havnechef Peder Nissum, klubhus Agnete Lund, næstformand og webmaster Jørgen Dahlgren, sekretær og kapsejlads Bente Svenningsen, klubhus 7

8 8

9 Nyt fra Ungdomsafdelingen i MS og M I ungdomsafdelingen havde vi i 2011 en lidt blandet sæson. Glade børn, en god SommerCamp, super kapsejlads i Sunds, fin opbakning fra frivillige osv. MEN også en meget kold og våd sæson, hvilket ikke er særligt motiverende for små nye sejlere. For at starte med den negative side, så betød den kolde og lange vinter, at vandet stadig var meget koldt ved opstarten i foråret. Det betød desværre at en del af de ca. 10 nye sejlere, som var startet, ikke kom rigtigt i gang med sejladsen og derfor faldt fra. Ellers må vi sige at de gamle ungdomssejlere lagde godt fra land der er en meget høj moral, og der skal virkeligt en ordentligt omgang snue til før man misser en torsdag på vandet. Trænerne havde lagt op til at flere af sejlerne skulle prøve at være med til kapsejladser i de andre klubber i Limfjordskredsen. Vi var derfor en hel delegation som i juni rejste mod Sunds bevæbnet med joller, telte, campingvogne, griller og ikke mindst et stort partytelt!! Det skulle vise sig at være en god ide, da det var temmelig fugtigt fra oven, ved den smukke sø i det midtjyske. Alle fik en god oplevelse og lærte hinanden bedre at kende. Morsø havde ubetinget den bedste camp til det stævne. På kapsejladsbanen gik det også godt og en del sejlere fik deres debut ud i kapsejladsen. Vejret var skiftende, frisk vind om lørdagen og næsten ingen om søndagen. Casper i Zoom8-jollen viste hvad det handler om i let vejr ro i jollen og 110% koncentration. Det udløste en flot 1. plads i Zoom klassen, tillykke. SommerCampen lå vanen tro i den bedste (vejrmæssigt) uge af sommerferien. 40 sejlere fra stort set hele landet, brugte en uge sammen med de frivillige i Morsø Sejlklub og Marina. Der blev vanen tro sejlet i og på alt!! Humøret var højt og også den afsluttende kapsejlads om lørdagen blev gennemført i fin stil, med deltagelse af mere end 50 joller. Kapsejladsen faldt sammen med krakket i Fjordbank. Heldigvis havde de nået at udbetale sponsor støtten til os, men krakket betyder at vi umiddelbart mangler en sponsor i 2012, så hvis en og anden skulle have en rig onkel?? (Fortsættes næste side) Casper modtager pokal ved Sunds Cup 9

10 Mads til Torsdagstræning højt humør!! Træning i Kalø, om vinteren!! Casper og Mads deltog i 2011 i ranglisten for henholdsvis Zoom8 og Optimist. Det betød deltagelse i kapsejladser stort set hver weekend gennem sæsonen. De klarede sig generelt godt, omkring miden af felterne, men konkurrencen er virkelig hård mår man ligger på linje sammen med landets allerbedste sejlere, herunder Verdensmesteren og Europamesteren. Specielt starterne er krævende, når der ligger 75 ens joller til start, og alle vil have den bedste plads på linjen og som bekendt er en god start, en halvt vundet sejlads. I ungdomsafdelingen føler vi os godt rustet til at møde sæsonen Der er god bemanding både på land og på trænersiden, hvor vi bl.a. andet har fået et par tidligere ungdomssejlere på banen til at hjælpe de nye godt i gang. For at undgå sidste års problemer med koldt vejr, har vi i år rykket starten for nye sejlere til midt i maj. Det håber vi vil give de nye en bedre oplevelse af sporten og samtidigt en de fleste færdige med deres vinteraktiviteter. Den 17. maj er det således tanken at vi laver et Kom og Sejl -arrangement på havnen, hvor vi sætter ind med diverse reklamer og aktiviteter. På dagen er det også tanken at voksne skal have mulighed for at prøve at sejle, og vi håber derfor at I medlemmer vil hjælpe til og måske tage interesserede med på en lille tur i jeres båd. Vi håber at I alle vil bakke op om ungdomsafdelingen igen i år, og også gerne hjælpe med, at sprede budskabet om muligheden for at sejle i vores klub. På vegne af Ungdomsafdelingen Henrik Nielsen 10

11 11

12 12

13 Nyt fra kapsejladsudvalget Onsdag d. 2. maj tager vi hul på onsdagssejladserne. Vi fortsætter, som vi startede ud sidste sæson, med at sejle efter omvendt respit, d.v.s. at langsomste båd starter først. Hvor man oftest i en kapsejlads starter på en gang og kommer i mål med de hurtigste først, så er det omvendt i vores sejlads. Vi starter hver for sig og skal så i princippet komme i mål på en gang. Hvornår man skal starte kommer an på bådens handicap (DH -tal). Det tal fremgår af bådens målerbrev (TACL). Du kan henvende dig til Henrik N, Frank eller Jørgen for yderligere information og instruktion. Har du ikke målerbrev på din båd, kan du sagtens sejle med alligevel. Vi vil så bruge måltal fra en båd tilsvarende din. Vi håber meget at se nye sejlere til vores aftensejladser. Den nye individuelle start er tænkt som en hjælp til nye sejlere, idet den er knap så stressende, som når alle skal starte på en gang. Ved at deltage i sejladserne lærer du din båd bedre at kende, du bliver en bedre sejler og du hygger dig med dine gaster. Vi slutter af i klubhuset med kaffe og ostemadder, så der bliver også god lejlighed til at få en snak med de andre besætninger. Det koster 25 kr. pr. sejlads eller 200 kr. pr halvsæson. Pengene går til præmier efter hver sejlads: 1 fl. rødvin til vinderen og 1fl. rødvin til udtrækning blandt de deltagende både. Man skal være til stede i klubhuset for at vinde lodtrækningen. Der føres regnskab med pladseringerne så der kan kåres en samlet vinder af sæsonens sejladser. Sejladserne arrangeres i samarbejde med Sallingsund Sejlklub. Efter sommerferien foregår starten fra Glyngøre. ADVARSEL: Det er kraftigt vanedannende at deltage i sejladserne. Se yderligere information på klubbens hjemmeside om baner osv. FUR-LIVØ Rundt i 8-tal. Lørdag d. 12.maj har vi en distancesejlads som starter i Nykøbing og efter samme startprincip som om onsdagen. Se opslag. Husk tilmeldingsfrist både til sejladsen og grillfesten om aftenen. Jørgen Dahlgren. 13

14 14

15 Vil du se TV2? 15

16 16

17 BØJE-KROG I sit lille værksted på Filtenborggade går Claus Johannesen og arbejder på en nyudviklet bøjekrog i rustfrit stål. Bøjekrogen har været længe undervejs og er blevet forbedret flere gange i processen, men nu mener Claus, at krogen er, som den skal være og nu vil Claus gerne sælge krogene fra den serie, som han har produceret. Med bøjekrogen kan man fra båden let få fat i f.eks. en bøje eller et fortøjningsøje på molen. Krogen udløses let ved et træk i linen. Bøjekrogen fås med skaft af forskellig længde alt sammen i rustfri udførelse. Henvendelse om køb af krogen kan ske til: Claus Johannesen, tlf PS: Det var i øvrigt Claus, som blev udnævnt til Årets Sejler på generalforsamlingen i februar HÆKBØLGEN er klubblad for Morsø Sejlklub & Marina. Det er altså også DIT blad og DU bør også bidrage med stof til bladet. Send små historier om dit sejlerliv (gerne m/ billeder) til redaktøren. TAK :-)!! 17

18 Forbud mod giftig bundmaling udskydes til 2015 Miljøminister Ida Auken indstiller, at forbuddet mod brug af bundmalinger udskydes indtil 1. januar Udskydelsen begrundes med fravær af virksomme alternativer til de nuværende bundmalinger. Dansk Sejlunion bakker op om miljøministerens indstilling. Det var ellers meningen, at biocidholdige bundmalinger skulle være forbudt i Danmark ved årets udgang. Forbuddet udskydes endnu engang Problemet med de biocidholdige bundmalinger er, at malingen slides af, og denne maling skader vandmiljøet. Bekendtgørelsen om bundmaling trådte i kraft tilbage i Det overordnende formål med bekendtgørelsen er at begrænse miljøbelastningen, der forekommer, når man anvender begroningshæmmende bundmaling på lystbåde. Forbuddet mod biocidholdige bundmalinger har flere gange været udskudt blandt andet i 2003, 2005, og nu udskydes forbuddet igen til 1. januar Skrap lovgivning Danmark har allerede i dag en af verdens skrappeste lovgivninger på området. Det betyder, at de traditionelle biocidholdige malinger, der findes på det danske marked, er mere miljøvenlige - men også mindre effektive overfor begroning. Det betyder også, at sejlerne har fået øget problemer med begroning på deres både. 3 år til at finde en løsning Det store spørgsmål er så, om man kan finde et brugbart alternativt til biocidholdige bundmaling? Et alternativ, der vel og mærke ikke får konsekvenser for søsikkerheden og sikrer, at sejlsport i Danmark kan foregå på acceptable vilkår i fremtiden. Vi sejlere er ikke interesserede i at forurene havmiljøet, men vi vil på den anden side også have lov til at dyrke vores sport/fritidsinteresse - uden at dette bliver besværliggjort mere end nødvendigt. Skrevet af Trine Søe 18

19 Orientering om bådhuse på vinterpladsen Der er givet afslag på kreditforeningslån. Desuden mener bestyrelsen ikke, at klubben skal optage banklån for at opføre bådhuse til medlemmerne. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at bådhuse skal finansieres af de bådejere, der vil have deres både i hus på vinterpladsen. Derfor beder vi de interesserede medlemmer om at tage stilling til inden 7.maj, om man vil låne MS&M det beløb det koster at bygge, imod til gengæld at have ret til at komme ind med sin båd om vinteren. Der holdes informationsmøde herom i klubhuset den 1/5 kl Der er licitationspriser på 3 forskellige typer bådhuse. (Se tegninger på Blok 1: Fælles hal på 20x48 meter, kr /m2 (ca både afhængigt af størrelsen) Blok 2: 7 stk. Enkeltbådhuse 5 stk. 14x5 meter, kr og 2 stk. 14x4 meter, kr (Gavl og master) Blok 3: 6 stk. Enkeltbådhuse 4 stk. 11x4 meter, kr og 2 stk. 11x3 meter, kr (Gavl og master) Der bygges kun, hvis der er tilslutning nok. Betingelserne er følgende: Du skal låne MS&M et beløb, der svarer til byggeprisen uden moms. Du kan vælge, om du vil have et enkelthus eller i fælleshal. I enkelthusene betaler du for huset uanset bådstørrelse. I fælleshallen betaler du kr /m2 for arealet din båd fylder. (Længde + 1 meter X bredde + 1 meter) MS&M disponerer over husene, når ikke du selv bruger dem til bådopbevaring og grejopbevaring. Til gengæld betaler MS&M momsen og projekteringen. MS&M kan udleje husene til master, bådvogne, festarrangementer m.m. Indtægterne herfra (efter moms) bruges til at nedbringe gælden i husene. Efterhånden, som husene overgår til MS&M, skal du betale leje i stedet. Det betyder, at når alle lån er tilbagebetalt, tilhører bådhusene MS&M, som herefter udlejer dem. MS&M investerer i nogle m2 til ungdomsafdelingen, grej og masteopbevaring for at få det hele til at gå op. For at sikre MS&M økonomisk, har MS&M ikke pligt til at indløse en bådhusplads. Så hvis der ingen er, der vil overtage ens bådhusplads og MS&M ikke ønsker at overtage, er det bare ærgerligt. Kan bådhuspladsen udlejes vil du dog få 2/3 af huslejen. Bestyrelsen (v/ bådhusudvalget) ønsker tilkendegivelse om interesse for byggeri af bådhuse senest 7.maj Husk informationsmødet om bådhuse i klubhuset den 1/5 kl Venlig hilsen Bestyrelsen v/ Bådhusudvalget, att: Jørgen Langwadt Christensen 19

20 Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA, Faaruplund 25, 7900 Nyk. M. B Det i stormen kuldsejlede skilt på havnen er forhåbentlig ikke symbol på det planlagte hotelprojekt, som driftige erhvervsfolk gerne vil have realiseret på stedet. :-)? Stå sammen om DIN forening! Nu er vi jo heldigvis forlængst kommet på den anden side af den ret turbulente generalforsamling i februar, og arbejdet i MS&M er igen ved at finde sin positive form. Vi kan glæde os over, at alle gode kræfter ser ud til at ville foreningen det godt, så arbejdet i foreningen kan koncentreres om det vigtigste: at vi alle arbejder på at skabe nogle gode forhold, hvor under vi kan dyrke vores fælles interesse for sejlsport, uanset hvilken slags båd vi hver især sejler i og som andre steder her i livet, at det i sejlsport heller ikke størrelsen det kommer an på!! Det er vigtigt, at alle medlemmer gennem aktiv medvirken viser, at de ønsker at bakke op om den positive holdning, som klubbens nye bestyrelse generelt ligger for dagen. Derved er der mulighed for, at interessen for at være bådpladsejer i MS&M vokser, så vi kan styrke økonomien i vores forening til gavn for os alle!! 20 Med ønsket om en god sejler-sæson til alle!! Martin Ottosen / Redaktør

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere