NR. 1 - APRIL ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA"

Transkript

1 NR. 1 - APRIL ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige skal ha en omgang bundmaling, og så er det jo godt med en forlænger til sit malerulleskaft. Men man kan godt undre sig over, at støttestativerne, som holder båden, ikke er særligt kraftige, men det kan jo være, at det ikke blæser så meget dér på havnen? 1

2 MORSØ SEJLKLUB & MARINA Adresse: Bent Jensen Faaruplund 25, 7900 Nykøbing M. Tlf.: Mail: Foreningens hjemmeside: Webmaster: Agnete Lund HÆKBØLGEN Medlemsblad for Morsø Sejlklub & Marina. Oplag: 300 stk. Udkommer april og oktober. Ansvarshavende redaktør: Martin Ottosen Tlf Grønnegade 54, 7900 Nykøbing M. Mail: Annoncer: Margit Hovmøller, Strandvejen 5, 7900 Nykøbing M. Tryk: / Tlf Aage Søe-Knudsen, Stoholm BESTYRELSE: Formand: Bent Jensen, Faaruplund 25, 7900 Nykøbing M., tlf.: Næstformand/Ungdom: Agnete Lund, Overmarksvej 4, Elsø, 7900 Nykøbing M., tlf Kasserer: Hans Kokholm, Parkvænget 10, 7900 Nykøbing M., tlf Havnechef: Henning From, Fuglebakken 14, 7900 Nykøbing M., tlf Klubhuschef, udlejning: Bente Svenningsen, Bogfinkevej 4, 7900 Nykøbing M., tlf Klubhuschef: Peder Nissum, Lundkjærvej 26, 7900 Nykøbing M., tlf Sekretær/Kapsejlads: Jørgen Dahlgren, Hanklitvej 11, Gullerup, 7900 Nykøbing M.,

3 Kære klubmedlem Så fik vi standerhejsningen overstået. Det var en dejlig dag med mange glade medlemmer, der mødtes til morgenkaffe og senere frokost, og jeg synes vi fik udført mange gode opgaver. Bådene begynder igen at være klar til at komme i vandet. Men husk nu at tage en dag fri og tage ud for at se på de skønne mælkebøtter langs vores grøftekanter. I år får vi vores gamle havnemester Sylle tilbage på nedsat tid på grund af det nye betalingssystem, som jeg er utrolig spændt på at se i funktion. Udover Sylle regner vi med at få bevilliget en langtidsledig fra kommunen, så tag godt imod dem begge. Nogen af de vigtige opgaver fremover her på havnen vil være vedligeholdelse af broer, klubhuset og få det til at se mere grønt ud med forskellige planter. Vi skal også på forskellig måde prøve at tiltrække nye og fastholde gamle bådejere, da det er en forudsætning, for havnens videre eksistens. Vi må også erkende at autocamperne fremover vil være en indtægtskilde, som vi ikke skal kimse af. Mange er for øvrigt gamle sejlere, så tag godt imod dem. Det ser ud til, at vi får nye naboer i form af henholdsvis roklubben og dykkerklubben. Jeg håber, at vi vil få et godt samarbejde med dem. Godt naboskab kan være guld værd. Problemerne vedr. Belle Epoque ser nu ud til at være løst, og det er jo godt. Så i sommerens løb vil jeg benytte mig af deres dejlige fiskemenu. Gammelt nag fører intet til. Også i forbindelse med kommunen, ser det ud til, at de sidste problemer er løst omkring opkrævningsrettighederne. Jeg vil gerne byde vores nye medlemmer velkommen her på havnen, og håber de også må få nogle dejlige oplevelser. Nu ser vi bare frem til en skøn sommer med godt sejlervejr og mange varme sommeraftener. GOD SOMMER Hilsen Bent 3

4 Referat fra ordinær generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina Den 23. februar 2012 afholdtes der ordinær generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina i Klubbens lokaler Holmen 19, 7900 Nykøbing Mors med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. Herunder fremlæggelse af strategiplan. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2012, herunder kontingent og værdiansættelse af bådpladsbeviser. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Agnete Lund (modtager genvalg), Jørgen Dahlgren (modtager genvalg), Erik Haaber (modtager ikke genvalg) samt Bente Svenningsen (indtrådt suppleant, modtager ikke genvalg), Svend Thor Larsen (suppleant, modtager ikke genvalg) 7. Valg af to interne revisorer. På valg er Kurt Jensen, Torben Christensen. 8. Valg af ekstern revisor. PÅ valg er Revision Limfjord. 9. Nedsættelse af diverse udvalg. 10. Evt. 1. VALG AF DIRIGENT. Advokat H. P.Grønborg-Pedersen foreslået som dirigent. Han vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 2. FORMANDENS BERETNING. Bent Jensen aflægger beretningen i Agnetes Lunds fravær (sygdom.) Kaj Nielsen spørger ind til torsdag som generalforsamlings dag samt JCE s udtrædelse af bestyrelsen. BJ forklarer at JCE s udtrædelse skyldes uenighed vedr. bestyrelsens arbejde samt at datoen ikke er valgt med nogen bagtanke om, at medlemmer som bor udenøs ikke skulle kunne nå frem. Kaj Jakobsen spørger om ventetid på bådpladsbeviser. HK svarer at beviserne er udsendt hurtigst muligt. Kaj Hansen spørger om antal stemmeberettigede samt hvorfor der ikke er blevet gjort noget ved skyldnere. BJ svarer at der er 202 udleverede stemmer og at bestyrelsen har fremlagt forslag som fastlægger konsekvenser for skyldnere i håbet om at minimere problemet. Formandens beretning godkendes. 3. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB. HK fremlægger regnskabet. Resultat udviser et overskud på kr ( i 2010). Kaj Hansen: Spørgsmål vedr. bådehus depositum. Kaj Hansen beder om at se bilag for indbetalinger fra AOF. Da regnskabet er godkendt af revisor henvises Kaj til at henvende sig efterfølgende. Jørn Balck roser bestyrelsen og mener ikke, at man kan forlange at se bilag. Jørn Balck hen- 4

5 stiller til forsamlingen om ikke at udtrykke mistillid til et regnskab som er godkendt af revisorerne. Gorm Klokker spørger til bøjeudvalgets udgifter. HK mener udgifterne til udlægning af ankerbøjerne bør kunne dækkes af DS. Regnskabet godkendes. 4. Punktet udskydes til efter behandlingen af de indkomne forslag da udfaldet af afstemningen vil have indflydelse af budgettet. 5. INDKOMNE FORSLAG De indkomne forslag gennemgås da det har betydning for budgettet. Behandling af forslag 2: EH gennemgår forslaget vedr. automatløsning Tallykey. INVESTERING I BETALINGSANLÆG Investering i anlæg ,00 Bygnings forandring ,00 Investering i alt ,00 Rente 5% ,00 Afskrivning 10 år ,00 Havnefoged -besparelse ,00 Strøm besparelse ,00 Overskud af investering ,00 Torkild K.: Kan man se forbruget på henholdsvis broer, huset mm. HK oplyser om forbruget de forskellige steder. Torben Kristensen påpeger at der er forkerte tal på elforbruget på broerne. JCE fremlægger sine tal for forbruget og de svarer til HK s tal. Usikkerhed om der er et fald fra 2010 til Set i forhold til 2009 er alle enige om, at der er en stigning i forbruget af el på broerne. TK stiller spørgsmål til firmaets soliditet. HF har omtalt problemet for Tallykey som mener, at der ikke vil være problemer, da deres komponenter er kendte og derfor uden problemer vil kunne serviceres af andre. Kortegaard: Er tallene uden moms. Tallene er eks. moms. Afstemning om forslag 2: Forslaget vedtages. Behandling af forslag 1. Forslaget motiveres af BJ. Kaj Ove Nielsen kommenterer forslaget. KON mener, at pladsen bliver overfyldt så ikke-bådhus medlemmer må flytte deres vinteropbevaring til Islandsvej. BJ svarer: Bådene fylder ikke mere end hvis de stod udenfor. Lad dem, der vil have bådene ind, betale selv. Man bør ikke stå i vejen for at andre gerne vil have deres båd ind. George Østerby: Er ikke imod, men mener ikke forslaget er nok belyst. (fortsættes >) 5

6 Torben Christensen: Er det en principiel vedtagelse? Thorkil Krag mener der mangler tal. TC: Hvad stemmer vi om? Hvad skal klubben hæfte for. Et mangelfuldt forslag: TK foreslår at forslaget falder. Kortegaard mener der mangler en vision. Vi har brug for bådehusene, men bestyrelsens forslag er ikke godt nok. Kortegaard har ændringsforslag som han fremlægger. Opfordrer til at vi bygger, men klubbens økonomi må ikke belastes. TC mener forslaget er i strid med vedtægterne. JLC fortæller om byggeudvalgets arbejde. Kaj Ove spørger om foreningen vil betale for transporten ud til en evt. vinterplads på Islandsvej. BJ gentager, at der er plads til alle bådene uanset om der er bådehuse eller ej. Jørn Balck: Forslaget bør trækkes da ikke alle aspekter er belyst. Forslaget bør gennembearbejdes og vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget trækkes af bestyrelsen. 4. BUDGETTET FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE Budgettet fremlægges til godkendelse ved HK Jørgen Vejle spørger til afskrivningen af betalingssystemet. Afskrivningstallene er forkert bogført. Budgettet vedtages. 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. Der er et medlem som har trukket sig i årets løb, og der skal derfor vælges 4 medlemmer. Kaj Ove Nielsen, Agnete Lund, Jørgen Dahlgren, Bente Svenningsen blev bragt i forslag. Bent Jensen og Hans Kokholm meddeler, at de vil trække sig fra bestyrelsen, hvis der ikke kommer yderligere kandidater. Dette sker ikke og Bent Jensen og Hans Kokholm trækker sig. Der skal herefter vælges 6 medlemmer. Dirigenten efterspørges yderligere kandidater, men ingen bringes i forslag. Generalforsamlingen suspenderes herefter for at bringe yderligere i forslag. Generalforsamlingen genoptages og Hans Ole Jensen, Peder Nissum, Jens Ibsgaard, Kristian Mikkelsen bringes i forslag. Der er herefter skriftlig afstemning om 6 medlemmer. Stemmetal: Agnete Lund 103 Valgt Jørgen Dahlgren 151 Valgt Bente Svenningsen 114 Valgt Jens Ibsgaard 28 Peder Nissum 127 Valgt Hans Ole Jensen 72 Hans Kokholm 135 Valgt Bent Jensen 153 Valgt Kristian Mikkelsen 53 Kaj Ove Nielsen 14 Forslag til Suppleanter. Erik Haaber (1), Ole Jensen (2). Valgt 7. Valg af interne revisorer: Genvalg til Torben Christensen og Kurt Jensen. 8. Valg af eksterne revisorer: Revision Limfjord er genvalgt. 5. GENOPTAGELSE AF PUNKT 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. Torben Christensen mener at der er uklarheder i forslaget til vedtægtsændringer. Villy Almaas mener også der er behov for en ny gennemlæsning af vedtægtsændringerne. Punkt 7 vedtages med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, men da ikke mere end 2/3 af -> 6

7 samtlige stemmer er til stede jf. vedtægternes 21 er forslaget ikke endelig vedtaget, men skal vedtages igen på en ekstra ordinær generalforsamling, som bestyrelsen skal indkalde til inden 14 dage. Ingen af de øvrige forslag vedtages med 2/3 flertal og er dermed bortfaldet. 9. NEDSÆTTELSE AF DIVERSE UDVALG. Klubhus udvalg: Fortsætter Bådehusudvalg: Fortsætter, Søren melder fra Bøjeudvalg: Fortsætter Kapsejladsudvalg: Fortsætter Turudvalg fragår Mini 12 m: Fortsætter Seniorudvalg: Unavngivet, Kresten F, Åge Serup Motorbådsudvalg: Ingen. Kran udvalg: Fortsætter Transportudvalg: Fortsætter Ungdomsudvalg Fortsætter Aktivitetsudvalg og festudvalg: Fortsætter Blad- og Webudvalg: Fortsætter Miljøudvalg: Ingen Grøn udvalg: Søren, Karin, Bent ÅRETS SEJLER: Claus Johannesen blev valgt som årets sejler. Begrundelsen er hans store engagement på havnen. 10. EVT. JCE: Spørgsmål vedr. Belle Epoke- sag. HK redegør for forløbet. Det er ikke muligt at få en aftale med kommunen. Kristian Mikkelsen redegør for hans oplevelser med B E. Jørn Balck opfordrer til at gå i dialog med kommunen. HF fortæller om sin og Agnetes forhandlinger med kommunen. Torben C opfordrer til at droppe sagen mod kommunen. Kresten Fransen opfordrer også til dialog. JCE spørger om belysningen på havnearealet. HK svarer at man evt. kan bruge de gamle lamper som nedtages i.f.m. det nye betalingssystem. TC ønsker en forbedring af informationen på hjemmesiden. Forbedring af ref. fra bestyrelsesmøderne. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til Bent Jensen, der afsluttede generalforsamlingen. Referat: Jørgen Dahlgren, 24/ Bestyrelsen konstitueredes den 15/ således: Bent Jensen, formand Hans Kokholm, kasserer Henning From, havnechef Peder Nissum, klubhus Agnete Lund, næstformand og webmaster Jørgen Dahlgren, sekretær og kapsejlads Bente Svenningsen, klubhus 7

8 8

9 Nyt fra Ungdomsafdelingen i MS og M I ungdomsafdelingen havde vi i 2011 en lidt blandet sæson. Glade børn, en god SommerCamp, super kapsejlads i Sunds, fin opbakning fra frivillige osv. MEN også en meget kold og våd sæson, hvilket ikke er særligt motiverende for små nye sejlere. For at starte med den negative side, så betød den kolde og lange vinter, at vandet stadig var meget koldt ved opstarten i foråret. Det betød desværre at en del af de ca. 10 nye sejlere, som var startet, ikke kom rigtigt i gang med sejladsen og derfor faldt fra. Ellers må vi sige at de gamle ungdomssejlere lagde godt fra land der er en meget høj moral, og der skal virkeligt en ordentligt omgang snue til før man misser en torsdag på vandet. Trænerne havde lagt op til at flere af sejlerne skulle prøve at være med til kapsejladser i de andre klubber i Limfjordskredsen. Vi var derfor en hel delegation som i juni rejste mod Sunds bevæbnet med joller, telte, campingvogne, griller og ikke mindst et stort partytelt!! Det skulle vise sig at være en god ide, da det var temmelig fugtigt fra oven, ved den smukke sø i det midtjyske. Alle fik en god oplevelse og lærte hinanden bedre at kende. Morsø havde ubetinget den bedste camp til det stævne. På kapsejladsbanen gik det også godt og en del sejlere fik deres debut ud i kapsejladsen. Vejret var skiftende, frisk vind om lørdagen og næsten ingen om søndagen. Casper i Zoom8-jollen viste hvad det handler om i let vejr ro i jollen og 110% koncentration. Det udløste en flot 1. plads i Zoom klassen, tillykke. SommerCampen lå vanen tro i den bedste (vejrmæssigt) uge af sommerferien. 40 sejlere fra stort set hele landet, brugte en uge sammen med de frivillige i Morsø Sejlklub og Marina. Der blev vanen tro sejlet i og på alt!! Humøret var højt og også den afsluttende kapsejlads om lørdagen blev gennemført i fin stil, med deltagelse af mere end 50 joller. Kapsejladsen faldt sammen med krakket i Fjordbank. Heldigvis havde de nået at udbetale sponsor støtten til os, men krakket betyder at vi umiddelbart mangler en sponsor i 2012, så hvis en og anden skulle have en rig onkel?? (Fortsættes næste side) Casper modtager pokal ved Sunds Cup 9

10 Mads til Torsdagstræning højt humør!! Træning i Kalø, om vinteren!! Casper og Mads deltog i 2011 i ranglisten for henholdsvis Zoom8 og Optimist. Det betød deltagelse i kapsejladser stort set hver weekend gennem sæsonen. De klarede sig generelt godt, omkring miden af felterne, men konkurrencen er virkelig hård mår man ligger på linje sammen med landets allerbedste sejlere, herunder Verdensmesteren og Europamesteren. Specielt starterne er krævende, når der ligger 75 ens joller til start, og alle vil have den bedste plads på linjen og som bekendt er en god start, en halvt vundet sejlads. I ungdomsafdelingen føler vi os godt rustet til at møde sæsonen Der er god bemanding både på land og på trænersiden, hvor vi bl.a. andet har fået et par tidligere ungdomssejlere på banen til at hjælpe de nye godt i gang. For at undgå sidste års problemer med koldt vejr, har vi i år rykket starten for nye sejlere til midt i maj. Det håber vi vil give de nye en bedre oplevelse af sporten og samtidigt en de fleste færdige med deres vinteraktiviteter. Den 17. maj er det således tanken at vi laver et Kom og Sejl -arrangement på havnen, hvor vi sætter ind med diverse reklamer og aktiviteter. På dagen er det også tanken at voksne skal have mulighed for at prøve at sejle, og vi håber derfor at I medlemmer vil hjælpe til og måske tage interesserede med på en lille tur i jeres båd. Vi håber at I alle vil bakke op om ungdomsafdelingen igen i år, og også gerne hjælpe med, at sprede budskabet om muligheden for at sejle i vores klub. På vegne af Ungdomsafdelingen Henrik Nielsen 10

11 11

12 12

13 Nyt fra kapsejladsudvalget Onsdag d. 2. maj tager vi hul på onsdagssejladserne. Vi fortsætter, som vi startede ud sidste sæson, med at sejle efter omvendt respit, d.v.s. at langsomste båd starter først. Hvor man oftest i en kapsejlads starter på en gang og kommer i mål med de hurtigste først, så er det omvendt i vores sejlads. Vi starter hver for sig og skal så i princippet komme i mål på en gang. Hvornår man skal starte kommer an på bådens handicap (DH -tal). Det tal fremgår af bådens målerbrev (TACL). Du kan henvende dig til Henrik N, Frank eller Jørgen for yderligere information og instruktion. Har du ikke målerbrev på din båd, kan du sagtens sejle med alligevel. Vi vil så bruge måltal fra en båd tilsvarende din. Vi håber meget at se nye sejlere til vores aftensejladser. Den nye individuelle start er tænkt som en hjælp til nye sejlere, idet den er knap så stressende, som når alle skal starte på en gang. Ved at deltage i sejladserne lærer du din båd bedre at kende, du bliver en bedre sejler og du hygger dig med dine gaster. Vi slutter af i klubhuset med kaffe og ostemadder, så der bliver også god lejlighed til at få en snak med de andre besætninger. Det koster 25 kr. pr. sejlads eller 200 kr. pr halvsæson. Pengene går til præmier efter hver sejlads: 1 fl. rødvin til vinderen og 1fl. rødvin til udtrækning blandt de deltagende både. Man skal være til stede i klubhuset for at vinde lodtrækningen. Der føres regnskab med pladseringerne så der kan kåres en samlet vinder af sæsonens sejladser. Sejladserne arrangeres i samarbejde med Sallingsund Sejlklub. Efter sommerferien foregår starten fra Glyngøre. ADVARSEL: Det er kraftigt vanedannende at deltage i sejladserne. Se yderligere information på klubbens hjemmeside om baner osv. FUR-LIVØ Rundt i 8-tal. Lørdag d. 12.maj har vi en distancesejlads som starter i Nykøbing og efter samme startprincip som om onsdagen. Se opslag. Husk tilmeldingsfrist både til sejladsen og grillfesten om aftenen. Jørgen Dahlgren. 13

14 14

15 Vil du se TV2? 15

16 16

17 BØJE-KROG I sit lille værksted på Filtenborggade går Claus Johannesen og arbejder på en nyudviklet bøjekrog i rustfrit stål. Bøjekrogen har været længe undervejs og er blevet forbedret flere gange i processen, men nu mener Claus, at krogen er, som den skal være og nu vil Claus gerne sælge krogene fra den serie, som han har produceret. Med bøjekrogen kan man fra båden let få fat i f.eks. en bøje eller et fortøjningsøje på molen. Krogen udløses let ved et træk i linen. Bøjekrogen fås med skaft af forskellig længde alt sammen i rustfri udførelse. Henvendelse om køb af krogen kan ske til: Claus Johannesen, tlf PS: Det var i øvrigt Claus, som blev udnævnt til Årets Sejler på generalforsamlingen i februar HÆKBØLGEN er klubblad for Morsø Sejlklub & Marina. Det er altså også DIT blad og DU bør også bidrage med stof til bladet. Send små historier om dit sejlerliv (gerne m/ billeder) til redaktøren. TAK :-)!! 17

18 Forbud mod giftig bundmaling udskydes til 2015 Miljøminister Ida Auken indstiller, at forbuddet mod brug af bundmalinger udskydes indtil 1. januar Udskydelsen begrundes med fravær af virksomme alternativer til de nuværende bundmalinger. Dansk Sejlunion bakker op om miljøministerens indstilling. Det var ellers meningen, at biocidholdige bundmalinger skulle være forbudt i Danmark ved årets udgang. Forbuddet udskydes endnu engang Problemet med de biocidholdige bundmalinger er, at malingen slides af, og denne maling skader vandmiljøet. Bekendtgørelsen om bundmaling trådte i kraft tilbage i Det overordnende formål med bekendtgørelsen er at begrænse miljøbelastningen, der forekommer, når man anvender begroningshæmmende bundmaling på lystbåde. Forbuddet mod biocidholdige bundmalinger har flere gange været udskudt blandt andet i 2003, 2005, og nu udskydes forbuddet igen til 1. januar Skrap lovgivning Danmark har allerede i dag en af verdens skrappeste lovgivninger på området. Det betyder, at de traditionelle biocidholdige malinger, der findes på det danske marked, er mere miljøvenlige - men også mindre effektive overfor begroning. Det betyder også, at sejlerne har fået øget problemer med begroning på deres både. 3 år til at finde en løsning Det store spørgsmål er så, om man kan finde et brugbart alternativt til biocidholdige bundmaling? Et alternativ, der vel og mærke ikke får konsekvenser for søsikkerheden og sikrer, at sejlsport i Danmark kan foregå på acceptable vilkår i fremtiden. Vi sejlere er ikke interesserede i at forurene havmiljøet, men vi vil på den anden side også have lov til at dyrke vores sport/fritidsinteresse - uden at dette bliver besværliggjort mere end nødvendigt. Skrevet af Trine Søe 18

19 Orientering om bådhuse på vinterpladsen Der er givet afslag på kreditforeningslån. Desuden mener bestyrelsen ikke, at klubben skal optage banklån for at opføre bådhuse til medlemmerne. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at bådhuse skal finansieres af de bådejere, der vil have deres både i hus på vinterpladsen. Derfor beder vi de interesserede medlemmer om at tage stilling til inden 7.maj, om man vil låne MS&M det beløb det koster at bygge, imod til gengæld at have ret til at komme ind med sin båd om vinteren. Der holdes informationsmøde herom i klubhuset den 1/5 kl Der er licitationspriser på 3 forskellige typer bådhuse. (Se tegninger på Blok 1: Fælles hal på 20x48 meter, kr /m2 (ca både afhængigt af størrelsen) Blok 2: 7 stk. Enkeltbådhuse 5 stk. 14x5 meter, kr og 2 stk. 14x4 meter, kr (Gavl og master) Blok 3: 6 stk. Enkeltbådhuse 4 stk. 11x4 meter, kr og 2 stk. 11x3 meter, kr (Gavl og master) Der bygges kun, hvis der er tilslutning nok. Betingelserne er følgende: Du skal låne MS&M et beløb, der svarer til byggeprisen uden moms. Du kan vælge, om du vil have et enkelthus eller i fælleshal. I enkelthusene betaler du for huset uanset bådstørrelse. I fælleshallen betaler du kr /m2 for arealet din båd fylder. (Længde + 1 meter X bredde + 1 meter) MS&M disponerer over husene, når ikke du selv bruger dem til bådopbevaring og grejopbevaring. Til gengæld betaler MS&M momsen og projekteringen. MS&M kan udleje husene til master, bådvogne, festarrangementer m.m. Indtægterne herfra (efter moms) bruges til at nedbringe gælden i husene. Efterhånden, som husene overgår til MS&M, skal du betale leje i stedet. Det betyder, at når alle lån er tilbagebetalt, tilhører bådhusene MS&M, som herefter udlejer dem. MS&M investerer i nogle m2 til ungdomsafdelingen, grej og masteopbevaring for at få det hele til at gå op. For at sikre MS&M økonomisk, har MS&M ikke pligt til at indløse en bådhusplads. Så hvis der ingen er, der vil overtage ens bådhusplads og MS&M ikke ønsker at overtage, er det bare ærgerligt. Kan bådhuspladsen udlejes vil du dog få 2/3 af huslejen. Bestyrelsen (v/ bådhusudvalget) ønsker tilkendegivelse om interesse for byggeri af bådhuse senest 7.maj Husk informationsmødet om bådhuse i klubhuset den 1/5 kl Venlig hilsen Bestyrelsen v/ Bådhusudvalget, att: Jørgen Langwadt Christensen 19

20 Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA, Faaruplund 25, 7900 Nyk. M. B Det i stormen kuldsejlede skilt på havnen er forhåbentlig ikke symbol på det planlagte hotelprojekt, som driftige erhvervsfolk gerne vil have realiseret på stedet. :-)? Stå sammen om DIN forening! Nu er vi jo heldigvis forlængst kommet på den anden side af den ret turbulente generalforsamling i februar, og arbejdet i MS&M er igen ved at finde sin positive form. Vi kan glæde os over, at alle gode kræfter ser ud til at ville foreningen det godt, så arbejdet i foreningen kan koncentreres om det vigtigste: at vi alle arbejder på at skabe nogle gode forhold, hvor under vi kan dyrke vores fælles interesse for sejlsport, uanset hvilken slags båd vi hver især sejler i og som andre steder her i livet, at det i sejlsport heller ikke størrelsen det kommer an på!! Det er vigtigt, at alle medlemmer gennem aktiv medvirken viser, at de ønsker at bakke op om den positive holdning, som klubbens nye bestyrelse generelt ligger for dagen. Derved er der mulighed for, at interessen for at være bådpladsejer i MS&M vokser, så vi kan styrke økonomien i vores forening til gavn for os alle!! 20 Med ønsket om en god sejler-sæson til alle!! Martin Ottosen / Redaktør

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere