NR. 1 - APRIL ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA"

Transkript

1 NR. 1 - APRIL ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige skal ha en omgang bundmaling, og så er det jo godt med en forlænger til sit malerulleskaft. Men man kan godt undre sig over, at støttestativerne, som holder båden, ikke er særligt kraftige, men det kan jo være, at det ikke blæser så meget dér på havnen? 1

2 MORSØ SEJLKLUB & MARINA Adresse: Bent Jensen Faaruplund 25, 7900 Nykøbing M. Tlf.: Mail: Foreningens hjemmeside: Webmaster: Agnete Lund HÆKBØLGEN Medlemsblad for Morsø Sejlklub & Marina. Oplag: 300 stk. Udkommer april og oktober. Ansvarshavende redaktør: Martin Ottosen Tlf Grønnegade 54, 7900 Nykøbing M. Mail: Annoncer: Margit Hovmøller, Strandvejen 5, 7900 Nykøbing M. Tryk: / Tlf Aage Søe-Knudsen, Stoholm BESTYRELSE: Formand: Bent Jensen, Faaruplund 25, 7900 Nykøbing M., tlf.: Næstformand/Ungdom: Agnete Lund, Overmarksvej 4, Elsø, 7900 Nykøbing M., tlf Kasserer: Hans Kokholm, Parkvænget 10, 7900 Nykøbing M., tlf Havnechef: Henning From, Fuglebakken 14, 7900 Nykøbing M., tlf Klubhuschef, udlejning: Bente Svenningsen, Bogfinkevej 4, 7900 Nykøbing M., tlf Klubhuschef: Peder Nissum, Lundkjærvej 26, 7900 Nykøbing M., tlf Sekretær/Kapsejlads: Jørgen Dahlgren, Hanklitvej 11, Gullerup, 7900 Nykøbing M.,

3 Kære klubmedlem Så fik vi standerhejsningen overstået. Det var en dejlig dag med mange glade medlemmer, der mødtes til morgenkaffe og senere frokost, og jeg synes vi fik udført mange gode opgaver. Bådene begynder igen at være klar til at komme i vandet. Men husk nu at tage en dag fri og tage ud for at se på de skønne mælkebøtter langs vores grøftekanter. I år får vi vores gamle havnemester Sylle tilbage på nedsat tid på grund af det nye betalingssystem, som jeg er utrolig spændt på at se i funktion. Udover Sylle regner vi med at få bevilliget en langtidsledig fra kommunen, så tag godt imod dem begge. Nogen af de vigtige opgaver fremover her på havnen vil være vedligeholdelse af broer, klubhuset og få det til at se mere grønt ud med forskellige planter. Vi skal også på forskellig måde prøve at tiltrække nye og fastholde gamle bådejere, da det er en forudsætning, for havnens videre eksistens. Vi må også erkende at autocamperne fremover vil være en indtægtskilde, som vi ikke skal kimse af. Mange er for øvrigt gamle sejlere, så tag godt imod dem. Det ser ud til, at vi får nye naboer i form af henholdsvis roklubben og dykkerklubben. Jeg håber, at vi vil få et godt samarbejde med dem. Godt naboskab kan være guld værd. Problemerne vedr. Belle Epoque ser nu ud til at være løst, og det er jo godt. Så i sommerens løb vil jeg benytte mig af deres dejlige fiskemenu. Gammelt nag fører intet til. Også i forbindelse med kommunen, ser det ud til, at de sidste problemer er løst omkring opkrævningsrettighederne. Jeg vil gerne byde vores nye medlemmer velkommen her på havnen, og håber de også må få nogle dejlige oplevelser. Nu ser vi bare frem til en skøn sommer med godt sejlervejr og mange varme sommeraftener. GOD SOMMER Hilsen Bent 3

4 Referat fra ordinær generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina Den 23. februar 2012 afholdtes der ordinær generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina i Klubbens lokaler Holmen 19, 7900 Nykøbing Mors med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. Herunder fremlæggelse af strategiplan. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2012, herunder kontingent og værdiansættelse af bådpladsbeviser. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Agnete Lund (modtager genvalg), Jørgen Dahlgren (modtager genvalg), Erik Haaber (modtager ikke genvalg) samt Bente Svenningsen (indtrådt suppleant, modtager ikke genvalg), Svend Thor Larsen (suppleant, modtager ikke genvalg) 7. Valg af to interne revisorer. På valg er Kurt Jensen, Torben Christensen. 8. Valg af ekstern revisor. PÅ valg er Revision Limfjord. 9. Nedsættelse af diverse udvalg. 10. Evt. 1. VALG AF DIRIGENT. Advokat H. P.Grønborg-Pedersen foreslået som dirigent. Han vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 2. FORMANDENS BERETNING. Bent Jensen aflægger beretningen i Agnetes Lunds fravær (sygdom.) Kaj Nielsen spørger ind til torsdag som generalforsamlings dag samt JCE s udtrædelse af bestyrelsen. BJ forklarer at JCE s udtrædelse skyldes uenighed vedr. bestyrelsens arbejde samt at datoen ikke er valgt med nogen bagtanke om, at medlemmer som bor udenøs ikke skulle kunne nå frem. Kaj Jakobsen spørger om ventetid på bådpladsbeviser. HK svarer at beviserne er udsendt hurtigst muligt. Kaj Hansen spørger om antal stemmeberettigede samt hvorfor der ikke er blevet gjort noget ved skyldnere. BJ svarer at der er 202 udleverede stemmer og at bestyrelsen har fremlagt forslag som fastlægger konsekvenser for skyldnere i håbet om at minimere problemet. Formandens beretning godkendes. 3. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB. HK fremlægger regnskabet. Resultat udviser et overskud på kr ( i 2010). Kaj Hansen: Spørgsmål vedr. bådehus depositum. Kaj Hansen beder om at se bilag for indbetalinger fra AOF. Da regnskabet er godkendt af revisor henvises Kaj til at henvende sig efterfølgende. Jørn Balck roser bestyrelsen og mener ikke, at man kan forlange at se bilag. Jørn Balck hen- 4

5 stiller til forsamlingen om ikke at udtrykke mistillid til et regnskab som er godkendt af revisorerne. Gorm Klokker spørger til bøjeudvalgets udgifter. HK mener udgifterne til udlægning af ankerbøjerne bør kunne dækkes af DS. Regnskabet godkendes. 4. Punktet udskydes til efter behandlingen af de indkomne forslag da udfaldet af afstemningen vil have indflydelse af budgettet. 5. INDKOMNE FORSLAG De indkomne forslag gennemgås da det har betydning for budgettet. Behandling af forslag 2: EH gennemgår forslaget vedr. automatløsning Tallykey. INVESTERING I BETALINGSANLÆG Investering i anlæg ,00 Bygnings forandring ,00 Investering i alt ,00 Rente 5% ,00 Afskrivning 10 år ,00 Havnefoged -besparelse ,00 Strøm besparelse ,00 Overskud af investering ,00 Torkild K.: Kan man se forbruget på henholdsvis broer, huset mm. HK oplyser om forbruget de forskellige steder. Torben Kristensen påpeger at der er forkerte tal på elforbruget på broerne. JCE fremlægger sine tal for forbruget og de svarer til HK s tal. Usikkerhed om der er et fald fra 2010 til Set i forhold til 2009 er alle enige om, at der er en stigning i forbruget af el på broerne. TK stiller spørgsmål til firmaets soliditet. HF har omtalt problemet for Tallykey som mener, at der ikke vil være problemer, da deres komponenter er kendte og derfor uden problemer vil kunne serviceres af andre. Kortegaard: Er tallene uden moms. Tallene er eks. moms. Afstemning om forslag 2: Forslaget vedtages. Behandling af forslag 1. Forslaget motiveres af BJ. Kaj Ove Nielsen kommenterer forslaget. KON mener, at pladsen bliver overfyldt så ikke-bådhus medlemmer må flytte deres vinteropbevaring til Islandsvej. BJ svarer: Bådene fylder ikke mere end hvis de stod udenfor. Lad dem, der vil have bådene ind, betale selv. Man bør ikke stå i vejen for at andre gerne vil have deres båd ind. George Østerby: Er ikke imod, men mener ikke forslaget er nok belyst. (fortsættes >) 5

6 Torben Christensen: Er det en principiel vedtagelse? Thorkil Krag mener der mangler tal. TC: Hvad stemmer vi om? Hvad skal klubben hæfte for. Et mangelfuldt forslag: TK foreslår at forslaget falder. Kortegaard mener der mangler en vision. Vi har brug for bådehusene, men bestyrelsens forslag er ikke godt nok. Kortegaard har ændringsforslag som han fremlægger. Opfordrer til at vi bygger, men klubbens økonomi må ikke belastes. TC mener forslaget er i strid med vedtægterne. JLC fortæller om byggeudvalgets arbejde. Kaj Ove spørger om foreningen vil betale for transporten ud til en evt. vinterplads på Islandsvej. BJ gentager, at der er plads til alle bådene uanset om der er bådehuse eller ej. Jørn Balck: Forslaget bør trækkes da ikke alle aspekter er belyst. Forslaget bør gennembearbejdes og vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget trækkes af bestyrelsen. 4. BUDGETTET FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE Budgettet fremlægges til godkendelse ved HK Jørgen Vejle spørger til afskrivningen af betalingssystemet. Afskrivningstallene er forkert bogført. Budgettet vedtages. 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. Der er et medlem som har trukket sig i årets løb, og der skal derfor vælges 4 medlemmer. Kaj Ove Nielsen, Agnete Lund, Jørgen Dahlgren, Bente Svenningsen blev bragt i forslag. Bent Jensen og Hans Kokholm meddeler, at de vil trække sig fra bestyrelsen, hvis der ikke kommer yderligere kandidater. Dette sker ikke og Bent Jensen og Hans Kokholm trækker sig. Der skal herefter vælges 6 medlemmer. Dirigenten efterspørges yderligere kandidater, men ingen bringes i forslag. Generalforsamlingen suspenderes herefter for at bringe yderligere i forslag. Generalforsamlingen genoptages og Hans Ole Jensen, Peder Nissum, Jens Ibsgaard, Kristian Mikkelsen bringes i forslag. Der er herefter skriftlig afstemning om 6 medlemmer. Stemmetal: Agnete Lund 103 Valgt Jørgen Dahlgren 151 Valgt Bente Svenningsen 114 Valgt Jens Ibsgaard 28 Peder Nissum 127 Valgt Hans Ole Jensen 72 Hans Kokholm 135 Valgt Bent Jensen 153 Valgt Kristian Mikkelsen 53 Kaj Ove Nielsen 14 Forslag til Suppleanter. Erik Haaber (1), Ole Jensen (2). Valgt 7. Valg af interne revisorer: Genvalg til Torben Christensen og Kurt Jensen. 8. Valg af eksterne revisorer: Revision Limfjord er genvalgt. 5. GENOPTAGELSE AF PUNKT 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. Torben Christensen mener at der er uklarheder i forslaget til vedtægtsændringer. Villy Almaas mener også der er behov for en ny gennemlæsning af vedtægtsændringerne. Punkt 7 vedtages med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, men da ikke mere end 2/3 af -> 6

7 samtlige stemmer er til stede jf. vedtægternes 21 er forslaget ikke endelig vedtaget, men skal vedtages igen på en ekstra ordinær generalforsamling, som bestyrelsen skal indkalde til inden 14 dage. Ingen af de øvrige forslag vedtages med 2/3 flertal og er dermed bortfaldet. 9. NEDSÆTTELSE AF DIVERSE UDVALG. Klubhus udvalg: Fortsætter Bådehusudvalg: Fortsætter, Søren melder fra Bøjeudvalg: Fortsætter Kapsejladsudvalg: Fortsætter Turudvalg fragår Mini 12 m: Fortsætter Seniorudvalg: Unavngivet, Kresten F, Åge Serup Motorbådsudvalg: Ingen. Kran udvalg: Fortsætter Transportudvalg: Fortsætter Ungdomsudvalg Fortsætter Aktivitetsudvalg og festudvalg: Fortsætter Blad- og Webudvalg: Fortsætter Miljøudvalg: Ingen Grøn udvalg: Søren, Karin, Bent ÅRETS SEJLER: Claus Johannesen blev valgt som årets sejler. Begrundelsen er hans store engagement på havnen. 10. EVT. JCE: Spørgsmål vedr. Belle Epoke- sag. HK redegør for forløbet. Det er ikke muligt at få en aftale med kommunen. Kristian Mikkelsen redegør for hans oplevelser med B E. Jørn Balck opfordrer til at gå i dialog med kommunen. HF fortæller om sin og Agnetes forhandlinger med kommunen. Torben C opfordrer til at droppe sagen mod kommunen. Kresten Fransen opfordrer også til dialog. JCE spørger om belysningen på havnearealet. HK svarer at man evt. kan bruge de gamle lamper som nedtages i.f.m. det nye betalingssystem. TC ønsker en forbedring af informationen på hjemmesiden. Forbedring af ref. fra bestyrelsesmøderne. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til Bent Jensen, der afsluttede generalforsamlingen. Referat: Jørgen Dahlgren, 24/ Bestyrelsen konstitueredes den 15/ således: Bent Jensen, formand Hans Kokholm, kasserer Henning From, havnechef Peder Nissum, klubhus Agnete Lund, næstformand og webmaster Jørgen Dahlgren, sekretær og kapsejlads Bente Svenningsen, klubhus 7

8 8

9 Nyt fra Ungdomsafdelingen i MS og M I ungdomsafdelingen havde vi i 2011 en lidt blandet sæson. Glade børn, en god SommerCamp, super kapsejlads i Sunds, fin opbakning fra frivillige osv. MEN også en meget kold og våd sæson, hvilket ikke er særligt motiverende for små nye sejlere. For at starte med den negative side, så betød den kolde og lange vinter, at vandet stadig var meget koldt ved opstarten i foråret. Det betød desværre at en del af de ca. 10 nye sejlere, som var startet, ikke kom rigtigt i gang med sejladsen og derfor faldt fra. Ellers må vi sige at de gamle ungdomssejlere lagde godt fra land der er en meget høj moral, og der skal virkeligt en ordentligt omgang snue til før man misser en torsdag på vandet. Trænerne havde lagt op til at flere af sejlerne skulle prøve at være med til kapsejladser i de andre klubber i Limfjordskredsen. Vi var derfor en hel delegation som i juni rejste mod Sunds bevæbnet med joller, telte, campingvogne, griller og ikke mindst et stort partytelt!! Det skulle vise sig at være en god ide, da det var temmelig fugtigt fra oven, ved den smukke sø i det midtjyske. Alle fik en god oplevelse og lærte hinanden bedre at kende. Morsø havde ubetinget den bedste camp til det stævne. På kapsejladsbanen gik det også godt og en del sejlere fik deres debut ud i kapsejladsen. Vejret var skiftende, frisk vind om lørdagen og næsten ingen om søndagen. Casper i Zoom8-jollen viste hvad det handler om i let vejr ro i jollen og 110% koncentration. Det udløste en flot 1. plads i Zoom klassen, tillykke. SommerCampen lå vanen tro i den bedste (vejrmæssigt) uge af sommerferien. 40 sejlere fra stort set hele landet, brugte en uge sammen med de frivillige i Morsø Sejlklub og Marina. Der blev vanen tro sejlet i og på alt!! Humøret var højt og også den afsluttende kapsejlads om lørdagen blev gennemført i fin stil, med deltagelse af mere end 50 joller. Kapsejladsen faldt sammen med krakket i Fjordbank. Heldigvis havde de nået at udbetale sponsor støtten til os, men krakket betyder at vi umiddelbart mangler en sponsor i 2012, så hvis en og anden skulle have en rig onkel?? (Fortsættes næste side) Casper modtager pokal ved Sunds Cup 9

10 Mads til Torsdagstræning højt humør!! Træning i Kalø, om vinteren!! Casper og Mads deltog i 2011 i ranglisten for henholdsvis Zoom8 og Optimist. Det betød deltagelse i kapsejladser stort set hver weekend gennem sæsonen. De klarede sig generelt godt, omkring miden af felterne, men konkurrencen er virkelig hård mår man ligger på linje sammen med landets allerbedste sejlere, herunder Verdensmesteren og Europamesteren. Specielt starterne er krævende, når der ligger 75 ens joller til start, og alle vil have den bedste plads på linjen og som bekendt er en god start, en halvt vundet sejlads. I ungdomsafdelingen føler vi os godt rustet til at møde sæsonen Der er god bemanding både på land og på trænersiden, hvor vi bl.a. andet har fået et par tidligere ungdomssejlere på banen til at hjælpe de nye godt i gang. For at undgå sidste års problemer med koldt vejr, har vi i år rykket starten for nye sejlere til midt i maj. Det håber vi vil give de nye en bedre oplevelse af sporten og samtidigt en de fleste færdige med deres vinteraktiviteter. Den 17. maj er det således tanken at vi laver et Kom og Sejl -arrangement på havnen, hvor vi sætter ind med diverse reklamer og aktiviteter. På dagen er det også tanken at voksne skal have mulighed for at prøve at sejle, og vi håber derfor at I medlemmer vil hjælpe til og måske tage interesserede med på en lille tur i jeres båd. Vi håber at I alle vil bakke op om ungdomsafdelingen igen i år, og også gerne hjælpe med, at sprede budskabet om muligheden for at sejle i vores klub. På vegne af Ungdomsafdelingen Henrik Nielsen 10

11 11

12 12

13 Nyt fra kapsejladsudvalget Onsdag d. 2. maj tager vi hul på onsdagssejladserne. Vi fortsætter, som vi startede ud sidste sæson, med at sejle efter omvendt respit, d.v.s. at langsomste båd starter først. Hvor man oftest i en kapsejlads starter på en gang og kommer i mål med de hurtigste først, så er det omvendt i vores sejlads. Vi starter hver for sig og skal så i princippet komme i mål på en gang. Hvornår man skal starte kommer an på bådens handicap (DH -tal). Det tal fremgår af bådens målerbrev (TACL). Du kan henvende dig til Henrik N, Frank eller Jørgen for yderligere information og instruktion. Har du ikke målerbrev på din båd, kan du sagtens sejle med alligevel. Vi vil så bruge måltal fra en båd tilsvarende din. Vi håber meget at se nye sejlere til vores aftensejladser. Den nye individuelle start er tænkt som en hjælp til nye sejlere, idet den er knap så stressende, som når alle skal starte på en gang. Ved at deltage i sejladserne lærer du din båd bedre at kende, du bliver en bedre sejler og du hygger dig med dine gaster. Vi slutter af i klubhuset med kaffe og ostemadder, så der bliver også god lejlighed til at få en snak med de andre besætninger. Det koster 25 kr. pr. sejlads eller 200 kr. pr halvsæson. Pengene går til præmier efter hver sejlads: 1 fl. rødvin til vinderen og 1fl. rødvin til udtrækning blandt de deltagende både. Man skal være til stede i klubhuset for at vinde lodtrækningen. Der føres regnskab med pladseringerne så der kan kåres en samlet vinder af sæsonens sejladser. Sejladserne arrangeres i samarbejde med Sallingsund Sejlklub. Efter sommerferien foregår starten fra Glyngøre. ADVARSEL: Det er kraftigt vanedannende at deltage i sejladserne. Se yderligere information på klubbens hjemmeside om baner osv. FUR-LIVØ Rundt i 8-tal. Lørdag d. 12.maj har vi en distancesejlads som starter i Nykøbing og efter samme startprincip som om onsdagen. Se opslag. Husk tilmeldingsfrist både til sejladsen og grillfesten om aftenen. Jørgen Dahlgren. 13

14 14

15 Vil du se TV2? 15

16 16

17 BØJE-KROG I sit lille værksted på Filtenborggade går Claus Johannesen og arbejder på en nyudviklet bøjekrog i rustfrit stål. Bøjekrogen har været længe undervejs og er blevet forbedret flere gange i processen, men nu mener Claus, at krogen er, som den skal være og nu vil Claus gerne sælge krogene fra den serie, som han har produceret. Med bøjekrogen kan man fra båden let få fat i f.eks. en bøje eller et fortøjningsøje på molen. Krogen udløses let ved et træk i linen. Bøjekrogen fås med skaft af forskellig længde alt sammen i rustfri udførelse. Henvendelse om køb af krogen kan ske til: Claus Johannesen, tlf PS: Det var i øvrigt Claus, som blev udnævnt til Årets Sejler på generalforsamlingen i februar HÆKBØLGEN er klubblad for Morsø Sejlklub & Marina. Det er altså også DIT blad og DU bør også bidrage med stof til bladet. Send små historier om dit sejlerliv (gerne m/ billeder) til redaktøren. TAK :-)!! 17

18 Forbud mod giftig bundmaling udskydes til 2015 Miljøminister Ida Auken indstiller, at forbuddet mod brug af bundmalinger udskydes indtil 1. januar Udskydelsen begrundes med fravær af virksomme alternativer til de nuværende bundmalinger. Dansk Sejlunion bakker op om miljøministerens indstilling. Det var ellers meningen, at biocidholdige bundmalinger skulle være forbudt i Danmark ved årets udgang. Forbuddet udskydes endnu engang Problemet med de biocidholdige bundmalinger er, at malingen slides af, og denne maling skader vandmiljøet. Bekendtgørelsen om bundmaling trådte i kraft tilbage i Det overordnende formål med bekendtgørelsen er at begrænse miljøbelastningen, der forekommer, når man anvender begroningshæmmende bundmaling på lystbåde. Forbuddet mod biocidholdige bundmalinger har flere gange været udskudt blandt andet i 2003, 2005, og nu udskydes forbuddet igen til 1. januar Skrap lovgivning Danmark har allerede i dag en af verdens skrappeste lovgivninger på området. Det betyder, at de traditionelle biocidholdige malinger, der findes på det danske marked, er mere miljøvenlige - men også mindre effektive overfor begroning. Det betyder også, at sejlerne har fået øget problemer med begroning på deres både. 3 år til at finde en løsning Det store spørgsmål er så, om man kan finde et brugbart alternativt til biocidholdige bundmaling? Et alternativ, der vel og mærke ikke får konsekvenser for søsikkerheden og sikrer, at sejlsport i Danmark kan foregå på acceptable vilkår i fremtiden. Vi sejlere er ikke interesserede i at forurene havmiljøet, men vi vil på den anden side også have lov til at dyrke vores sport/fritidsinteresse - uden at dette bliver besværliggjort mere end nødvendigt. Skrevet af Trine Søe 18

19 Orientering om bådhuse på vinterpladsen Der er givet afslag på kreditforeningslån. Desuden mener bestyrelsen ikke, at klubben skal optage banklån for at opføre bådhuse til medlemmerne. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at bådhuse skal finansieres af de bådejere, der vil have deres både i hus på vinterpladsen. Derfor beder vi de interesserede medlemmer om at tage stilling til inden 7.maj, om man vil låne MS&M det beløb det koster at bygge, imod til gengæld at have ret til at komme ind med sin båd om vinteren. Der holdes informationsmøde herom i klubhuset den 1/5 kl Der er licitationspriser på 3 forskellige typer bådhuse. (Se tegninger på Blok 1: Fælles hal på 20x48 meter, kr /m2 (ca både afhængigt af størrelsen) Blok 2: 7 stk. Enkeltbådhuse 5 stk. 14x5 meter, kr og 2 stk. 14x4 meter, kr (Gavl og master) Blok 3: 6 stk. Enkeltbådhuse 4 stk. 11x4 meter, kr og 2 stk. 11x3 meter, kr (Gavl og master) Der bygges kun, hvis der er tilslutning nok. Betingelserne er følgende: Du skal låne MS&M et beløb, der svarer til byggeprisen uden moms. Du kan vælge, om du vil have et enkelthus eller i fælleshal. I enkelthusene betaler du for huset uanset bådstørrelse. I fælleshallen betaler du kr /m2 for arealet din båd fylder. (Længde + 1 meter X bredde + 1 meter) MS&M disponerer over husene, når ikke du selv bruger dem til bådopbevaring og grejopbevaring. Til gengæld betaler MS&M momsen og projekteringen. MS&M kan udleje husene til master, bådvogne, festarrangementer m.m. Indtægterne herfra (efter moms) bruges til at nedbringe gælden i husene. Efterhånden, som husene overgår til MS&M, skal du betale leje i stedet. Det betyder, at når alle lån er tilbagebetalt, tilhører bådhusene MS&M, som herefter udlejer dem. MS&M investerer i nogle m2 til ungdomsafdelingen, grej og masteopbevaring for at få det hele til at gå op. For at sikre MS&M økonomisk, har MS&M ikke pligt til at indløse en bådhusplads. Så hvis der ingen er, der vil overtage ens bådhusplads og MS&M ikke ønsker at overtage, er det bare ærgerligt. Kan bådhuspladsen udlejes vil du dog få 2/3 af huslejen. Bestyrelsen (v/ bådhusudvalget) ønsker tilkendegivelse om interesse for byggeri af bådhuse senest 7.maj Husk informationsmødet om bådhuse i klubhuset den 1/5 kl Venlig hilsen Bestyrelsen v/ Bådhusudvalget, att: Jørgen Langwadt Christensen 19

20 Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA, Faaruplund 25, 7900 Nyk. M. B Det i stormen kuldsejlede skilt på havnen er forhåbentlig ikke symbol på det planlagte hotelprojekt, som driftige erhvervsfolk gerne vil have realiseret på stedet. :-)? Stå sammen om DIN forening! Nu er vi jo heldigvis forlængst kommet på den anden side af den ret turbulente generalforsamling i februar, og arbejdet i MS&M er igen ved at finde sin positive form. Vi kan glæde os over, at alle gode kræfter ser ud til at ville foreningen det godt, så arbejdet i foreningen kan koncentreres om det vigtigste: at vi alle arbejder på at skabe nogle gode forhold, hvor under vi kan dyrke vores fælles interesse for sejlsport, uanset hvilken slags båd vi hver især sejler i og som andre steder her i livet, at det i sejlsport heller ikke størrelsen det kommer an på!! Det er vigtigt, at alle medlemmer gennem aktiv medvirken viser, at de ønsker at bakke op om den positive holdning, som klubbens nye bestyrelse generelt ligger for dagen. Derved er der mulighed for, at interessen for at være bådpladsejer i MS&M vokser, så vi kan styrke økonomien i vores forening til gavn for os alle!! 20 Med ønsket om en god sejler-sæson til alle!! Martin Ottosen / Redaktør

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere