Arbejdsplan Udsendt den 6. jan Oplag Danmarks Statistiks trykkeri. Trykt udgave: ISBN ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplan Udsendt den 6. jan Oplag Danmarks Statistiks trykkeri. Trykt udgave: ISBN ISSN"

Transkript

1 Arbejdsplan 2003

2 Arbejdsplan 2003 Udsendt den 6. jan Oplag Danmarks Statistiks trykkeri Trykt udgave: ISBN ISSN Netudgave: ISBN ISSN Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax E-post

3 Forord Loven om Danmarks Statistik forudsætter en årlig arbejdsplan vedtaget af Danmarks Statistiks Styrelse. Arbejdsplan 2003 omtaler de vigtigste ændringer i statistikproduktionen i det kommende år. Dette sker inden for rammerne af Strategi 2006, som rummer institutionens langsigtede målsætninger. Ikke mindst i lyset af stigningen i de lovbundne statistikkrav, der følger af EU-samarbejdet, indeholder Arbejdsplanen i år i kapitel 2 en redegørelse for Danmarks Statistiks ressourceanvendelse. De konkrete mål for 2003 er omtalt dels i Arbejdsplanens kapitel 3, dels i de følgende kapitler 4-6 i forbindelse med omtalen af de enkelte statistikker inden for Personstatistik, Erhvervsstatistik og Økonomisk Statistik. Omtalen af Brugerservice i kapitel 7 afspejler Danmarks Statistiks indsats for at formidle statistikken. Som særskilt hæfte medfølger Publiceringsoversigt 2003, som indeholder forventede udgivelsestidspunkter for Nyt fra Danmarks Statistik og Årspublikationerne mv. I kapitel 8 omtales nye administrative og internationale opgaver. Som en nyskabelse medfølger desuden publikationen Statistikprogram 2003, der indeholder en beskrivelse af statistikprogrammet med en række baggrundsoplysninger om de enkelte statistikker samt tværgående publiceringer og årspublikationer. Overordnet er statistikprogrammet opdelt i to afsnit: Den lovpligtige del og den øvrige del af statistikprogrammet. Der udarbejdes herudover en årlig beretning, som redegør for Danmarks Statistiks engagement i det internationale statistiske samarbejde. I 2003 afgives en beretning, der udbygges til også at omfatte en redegørelse for varetagelsen af EU-formandskabet. Arbejdsplanens bilag gengiver bl.a. loven om Danmarks Statistik og oversigter over statistikkens ressourcer, lovforpligtelser og finansieringstilskud samt nye EU-retsakter på statistikområdet. Efter forudgående drøftelser på møder i de rådgivende udvalg er arbejdsplanen for 2003 vedtaget af Danmarks Statistiks Styrelse den 10. december Jan Plovsing Rigsstatistiker

4 Danmarks Statistik Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. Danmarks Statistik er den centrale myndighed for den danske statistik. Ved Lov om Danmarks Statistik er institutionen sikret uafhængighed i faglige spørgsmål. Økonomi- og Erhvervsministeren har det overordnede ansvar for budget- og personaleforhold. Danmarks Statistik ledes af en styrelse med rigsstatistikeren som formand. I Arbejdsplanen fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Danmarks Statistik havde i 2002 et budget på ca. 300 mio. kr., hvoraf knap ¾ var Folketingets bevilling til statistik og formidling, mens godt ¼ var egne indtægter til at udføre opgaver i forbindelse hermed. Resultaterne af de statistiske opgørelser offentliggør Danmarks Statistik i en række tværgående og emneorienterede publikationer, og stort set al statistik findes i Danmarks Statistikbank på Internettet, ligesom der er adgang til anden information gennem Danmarks Statistiks hjemmeside på Internettet. Der er også mulighed for gennem Danmarks Statistiks servicevirksomhed at få gennemført specielle undersøgelser eller få adgang til supplerende statistiske oplysninger. Videregivelse af oplysninger sker med opretholdelse af fuld anonymitet for de personer og virksomheder, som indgår i statistikken. Danmarks Statistiks Bibliotek og Information er hovedfagbibliotek i Danmark for beskrivende statistik. Biblioteket er åbent for offentligheden og tilbyder udlån og statistisk informationssøgning. Styrelsens medlemmer: Rigsstatistiker Jan Plovsing (formand) Direktør Hans Ejvind Hansen (næstformand) Amtsborgmester i Roskilde Amt Kristian Ebbensgaard Viceadministrerende direktør i Dansk Industri Jørgen Hansen Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen Professor ved Handelshøjskolen i Århus Nina Smith Selvstændig erhvervsdrivende Civilingeniør Arne Vierø Administrationschef Karin Ravn (sekretær) Afdelingsleder Jette Rishøj deltager som personalets observatør i Styrelsens møder. 4

5 Indhold Kapitel side 1. Indledning Anvendelse af ressourcer Målsætninger i Personstatistik Erhvervsstatistik Økonomisk Statistik Brugerservice Stabsfunktioner Indtægtsdækket virksomhed Bilag: 1. Danmark Statistik i tal Årsværk til EU lovforpligtelser Årsværk til danske lovforpligtelser Finansieringstilskud til statistikprogrammet Internationale indberetninger Nye EU-retsakter på statistikområdet Rådgivende udvalg Lov om Danmarks Statistik Organisationsplan Som en del af det samlede arbejdsprogram udsendes endvidere: Statistikprogram 2003 Publiceringsoversigt

6 Anvendte forkortelser ADAM AMFORA ATIS ATP BBR-STAT CHR CKR CPA CPR CRAM CVR DREAM ECHP ECOFIN EDI EDP EF EMMA ENS ESSPROS ESR GESMES/CB HICP IDEP ISIC KÅS LCI NACE NAMEA NUTS RAS SILC SPC TERM Aggregeret Dansk aarsmodel Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Arbejdstilsynets IT-system Arbejdsmarkedets Tillægspension Bygnings- og Boligstatistisk Register Centralt HusdyrsbrugsRegister Kvægdatabasen Classification of Products by Activity Det Centrale Personregister Det Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik Det Centrale Virksomhedsregister Danish Rational Economic Agents Model European Community Household Panel Economic and Financial Council of the EU Electronic Data Interchange Excessive Deficit Procedure De Europæiske Fællesskaber Energi- og emisionsmodeller til ADAM Europæisk Nationalregnskabs System European System of Integrated Social Protection Statistics Det erhvervsstatistiske register Generic Statistical Message/Central Bank (standardformat til elektronisk udveksling af multidimensionale statistiske oplysninger) Harmonized Index of Consumer Prices Intrastat Data Entry Package International Standard Industrial Classification Kommune Års Statistik Labour Cost Index Nomenclature Générale des activités économiques dans les Communautés européennes National Accounting Matrix incl. Environmental Acc. Nomenclature Unit Territorielle de Statistique Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik Statistics on Income and Living Conditions Statistical Programme Committee Transport Environment Reporting Mechanism 6

7 1. Indledning Nye satsninger i 2003 Digital forvaltning Mindre indberetningsbyrde Ny EU-lovgivning Danmarks Statistik vil i 2003 fokusere på områderne digital forvaltning og moderne it-struktur også med henblik på at lette erhvervslivets indberetningsbyrde for de eksisterende statistikker. Herudover vil opgaver inden for ny EU-lovgivning samt statistik om vidensamfundet blive højt prioriteret. Det forventes, at digital forvaltning i de kommende år bliver en af de væsentligste udviklingsopgaver for den offentlige sektor. De grundlæggende mål for digital forvaltning er i overensstemmelse med målene for indberetninger, sagsbehandling og formidling, som beskrevet i Strategi 2006 og It-strategi Målene dækker bl.a. øget mulighed for elektroniske indberetninger til Danmarks Statistik, brug af ny teknologi i bearbejdning og fremstilling af statistik og mere elektronisk formidling af statistik over internettet. Udvikling af digital forvaltning kan medvirke til administrative lettelser for virksomhederne. Danmarks Statistik vil i denne forbindelse gennemgå alle indberetninger til private virksomheder for at undersøge, om der kan opnås yderligere forenklinger, samtidig med at EUlovgivningen overholdes. Udbygningen af samarbejdet i EU skaber nye og øgede behov for statistik. Der er derfor konstant ny statistiklovgivning på vej. For tiden drejer det sig om knap 20 Parlaments- og Rådsforordninger. Da de øgede krav ikke modsvares af reduktioner i statistiklovgivningen på andre områder, er konsekvensen, at det lovbundne statistikområde øges. Det er et problem for Danmarks Statistik dels at opnå finansiering af nye lovbundne opgaver, dels at finansiere ikke lovbundne opgaver. Danmarks Statistik har i arbejdsplanen for 2003 indprioriteret en del af de nye lovbundne EU-opgaver, jf. kapitel 2.2. Andre centrale opgaver har Danmarks Statistiks Styrelse ikke fundet det muligt at indprioritere i arbejdsplanen for 2003 med de til rådighed værende ressourcer. Det drejer sig primært om betalingsbalancestatistik. Betalingsbalancestatistik Nationalbanken nedlægger sin betalingsstatistik fra Dette og kravene i den Parlaments- og Rådsforordning om betalingsbalancestatistik, der er på vej, nødvendiggør oprettelsen af en række nye løbende opgørelser samt ændringer/udbygninger af flere allerede eksisterende opgørelser. Hvis Danmarks Statistik skal udføre denne opgave, vil det blive en stor faglig og økonomisk udfordring, som ikke kan gennemføres inden for de nuværende bevillingsmæssige rammer. 7

8 1. Indledning For samfundet som helhed vil indsamlingsreformen være en gevinst, da de samlede samfundsmæssige omkostninger, herunder erhvervslivets indberetningsbyrde vil blive reduceret, samtidig med at datakvaliteten forbedres. Økonomi- og Erhvervsministeriet som koncern Tabel 1.1 I forbindelse med dannelsen af det nye Økonomi- og Erhvervsministerium er det besluttet, at ministeriet skal fungere som en koncern. Der iværksættes i den forbindelse en lang række tiltag om administrative fællesskaber, fælles politikker vedrørende personale, løn, indkøb, it og kommunikation, fælles mission, fælles vision osv., som Danmarks Statistik deltager i. Som led i koncernsamarbejdet skal Danmarks Statistik bl.a. implementere Excellencemodellen som styringsredskab og indgå resultatkontrakt med departementet. Udviklingen i antal årsværk i arbejdsplanerne for samt fremskrivning for Årsværk I alt Fordelt på finansiering via: Finanslov Brugerbetaling Anm. 1 Tallene er inkl. interviewere, men ekskl. CVR. Anm. 2 Årsværkene i 2001 er regnskabstal. I 2002 og 2003 er det Danmarks Statistiks arbejdsplaner. Fremskrivningen for er baseret på finanslovens budgetoverslag samt en antagelse om, at 70 pct. af bevillingen anvendes til lønninger. Fremskrivningen er herudover baseret på en forventning om et uændret antal brugerbetalte årsværk i forhold til Færre årsværk Færre ressourcer end andre lande Udviklingen i antal årsværk i arbejdsplanerne for samt en fremskrivning for kan ses i tabel 1.1. Antallet af årsværk falder med ca. 85 fra 2001 til Antallet af årsværk, som finansieres af finanslovsbevillingen reduceres med ca. 18 pct. i den omtalte periode. Virkningen af det faldende antal årsværk må ses i det perspektiv, at Danmarks Statistik allerede i dag har markant færre finanslovsressourcer end sammenlignelige europæiske statistikinstitutioner, jf. tabel

9 1. Indledning Tabel 1.2 Antal årsværk i sammenlignelige europæiske landes statistikinstitutioner den 1. januar 2002 Antal årsværk Heraf finansieret af Finansloven Brugerne Finanslovsfinansierede årsværk pr. mio. indbyggere Årsværk Danmark Irland Østrig Norge Finland Sverige Holland Kilde: Oplysninger fra repræsentanter for landenes statistikinstitutioner indsamlet i april 2002 og kvalitetssikret i september Brugerbetalte årsværk betyder her alle årsværk, som ikke er finansieret af Finansloven. Anm. I Sverige er statistikansvarlige ministeriers bevilling til officiel statistikproduktion udført af Statistiska centralbyrån anført under finanslovsfinansiering. Også set i forhold til befolkningens størrelse har Danmarks Statistik færrest ressourcer. Ved anvendelse af denne sammenligning skal det tages i betragtning, at alle lande har de samme EU-lovpligtige opgaver (Norge ikke fuldt ud), og at enhedsudgifterne ved de enkelte statistikker er klart større i de mindre lande. Som eksempel kan nævnes, at udgifter til at udarbejde nationalregnskabet er forholdsmæssigt meget større i små lande i forhold til store lande. Besparelser i statistikprogrammet For at tilpasse opgaverne til de faldende ressourcer har Danmarks Statistiks Styrelse besluttet at gennemføre besparelser for 2003 inden for følgende dele af statistikprogrammet: Færdselsuheld (månedsvis og kvartalsvis nedlægges) Kirkestatistik (nedlægges) Folkekirkens finanser (nedlægges) Statistik om kommunalvalg (nedlægges) Danske skibes fragtindtægter ved udenrigsfart (nedlægges) Forsyningsstatistik (nedlægges) Gæstebådsovernatninger i lystbådehavne (nedlægges) Luftkvaliteten i byerne (nedlægges) Ozonlagets tilstand (nedlægges) Pesticidsalget (nedlægges) 9

10 1. Indledning Affald (nedlægges) Jordforurening (nedlægges) Spildevand (nedlægges) Nitrat og pesticider i drikkevandet (nedlægges) Engelsk Tiårsoversigt (nedlægges) Voksenuddannelse i offentlig regi (omlægges) Arealer udlagt med vinterafgrøder til høst (omlægges) Kvartalsopgørelser for institutionelle sektorer (udvikles alligevel ikke) Reduktion af åbningstiden i biblioteket (fra 32 timer til 24 timer pr. uge) Grunddata bevares Statistik fortsætter Selvom Danmarks Statistik er nødsaget til at indstille produktion og udvikling af en række statistikker, har det været et grundlæggende princip, at de bagvedliggende data i videst muligt omfang bevares, hos dataleverandørerne eller i Danmarks Statistik, således at det samfundsmæssige informationstab begrænses. Det er dog ikke sikkert, at dette princip kan opretholdes i forbindelse med de følgende års reduktioner. De syv ovenfor nævnte miljøstatistikker er baseret på data fra Miljøministeriets institutioner. Det forventes at Miljøstyrelsen i begyndelsen af 2003 vil indlægge resultaterne i en del af Danmarks Statistikbank, så de på denne måde bliver formidlet. Miljøstyrelsen vil i givet fald fremover have ansvaret for disse tabeller. Det foreligger ligeledes oplyst, at den løbende statistik over færdselsuheld fremover udarbejdes af Vejdirektoratet. Finansieringstilskud Finanslovsaftale Statistikprogrammet reduceres i 2003 og forventeligt yderligere i de kommende år som følge af institutionens faldende bevilling. Nedlæggelse af statistikker kan dog undgås i den udstrækning interesserede ministerier m.fl. yder finansieringstilskud svarende til helt eller delvist brugerbetalte statistikker. Det forekommer i vid udstrækning i forvejen, jf. bilag 4, og Danmarks Statistik ser gerne en udbygning af sådanne aftaler. Ved en finanslovsaftale i november 2002 blev der afsat ekstra 5,3 mio. kr. i årene til Danmarks Statistik. Bevillingen blev ikke knyttet til noget bestemt formål. Det blev samtidigt besluttet, at der igangsættes en budgetanalyse af den samlede økonomi og opgavetilrettelæggelse i Danmarks Statistik. Bevillingen er indarbejdet i denne arbejdsplan. 10

11 1. Indledning Anvendelsen Danmarks Statistiks Styrelse besluttede at anvende en del af den ekstra bevilling til at annullere nogle af de tidligere annoncerede besparelser i statistikprogrammet. Det drejer sig bl.a. om produktivitetsudviklingen, nationalregnskabsmæssig formuestatistik, samt forbruget af alkohol og tobak. Hertil kommer, at ejendomssalgsstatistikken fortsætter som en delvis brugerfinansieret statistik. Størstedelen af bevillingen anvendes imidlertid til nye statistikker om centrale samfundsområder, nemlig: Eksport af it-tjenester og andre videnbaserede tjenester It-omkostninger og investeringer Virksomhedernes brug af it og internet Transport og miljøindikatorer Bæredygtighedsindikatorer En regional beskæftigelsesindikator Fremtiden I lyset af de økonomiske udsigter for de kommende år skal der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter, som ikke er lovpligtige, hvert år vil blive udsat for en kritisk vurdering af, om der er råd til, at de kan fortsætte. Det gælder også de ovenfor nævnte nye statistikker. 11

12

13 2. Anvendelsen af ressourcer Årsværksforbruget I dette afsnit redegøres der for, hvordan Danmarks Statistik anvender sine ressourcer, hovedsagelig med udgangspunkt i årsværksforbruget. 2.1 Definitioner og dokumentation Styrelsens kompetence Lov forpligtelser Ifølge Lov om Danmarks Statistik er det Danmarks Statistiks Styrelse, som træffer beslutninger om arbejdsplanen, dvs. hvilke statistikker der skal udarbejdes. Det er også Styrelsen, som træffer beslutning om i hvilket omfang og på hvilken måde, oplysningerne skal indsamles. Størstedelen af Danmarks Statistiks opgaver er imidlertid omfattet af lovforpligtelser. Styrelsens råderum til at igangsætte nye statistikker og nedlægge eksisterende statistikker er derfor begrænset. Der er to hovedgrupper af lovforpligtelser: EU-lovforpligtelserne er langt den største gruppe. Det drejer sig dels om statistikker, som er direkte foreskrevet i en af de ca. 160 EU-retsakter, dels om statistikker, som er nødvendige for at overholde EU-retsakter. Publiceringen af disse statistikker er en del af lovforpligtelserne som konsekvens af institutionens publiceringsforpligtelse. Statistikker mv., som er omfattet af EU-lovforpligtelser, kan ses i Statistikprogram 2003, og ressourceforbruget kan ses i bilag 2. Danske lovforpligtelser er omtalt i bilag 3 og i Statistikprogram Det drejer sig primært om formidling, administration samt den økonomiske model ADAM og kun i begrænset omfang om statistik. Brugerbetaling En stor del af Danmarks Statistiks opgaver er finansieret af brugerne. Mange af disse opgaver er serviceopgaver for individuelle kunder. Det er den såkaldte indtægtsdækkede virksomhed, som er beskrevet i kapitel 9. Også en del af statistikprogrammet er finansieret helt eller delvis af brugerne, jf. bilag 4 om finansieringstilskuddene. Brugerbetalte årsværk er årsværk, som er finansieret af afdelingernes indtægter. Antallet af brugerbetalte årsværk beregnes i arbejdsplanen ud fra den summariske årsværkspris, dvs. institutionens samlede udgifter divideret med alle årsværk. 13

14 2. Anvendelsen af ressourcer 2.2 Ressourceanvendelsen Færre årsværk Tabel 2.1 Fra Arbejdsplan 2001 til Arbejdsplan 2003 er der en nedgang i antallet af årsværk, som Danmarks Statistik kan finansiere, jf. tabel 2.1. Nedgangen falder udelukkende på opgaver, som ikke er lovpligtige, dvs. øvrig statistik mv. Udviklingen i antal årsværk i arbejdsplanerne for fordelt efter formål og finansiering Antal årsværk i alt Brugerbetalte årsværk EUlovforpligtelser Finanslovsårsværk til: Danske lovforpligtelser Øvrig statistik mv Anm er regnskabstal, mens er budgettal. CVR er ikke medregnet. Produktivitetsstigningerne sammenlagt med det lidt øgede antal årsværk til EU-lovforpligtelser medfører, at der indprioriteres nye EU- Produktivitetsstigninger Danmarks Statistik realiserer hvert år en produktivitetsstigning på gennemsnitlig 2 pct. Det vil sige, at den samme opgavemængde kan udføres i uændret kvalitet med 2 pct. færre medarbejdere. Der regnes imidlertid ikke med en produktivitetsstigning for særlige årsværk (dvs. barsel, fratrådte, løntilskudsjob og elever). Det medfører, at de almindelige årsværk skal have en gennemsnitlig produktivitetsstigning på 2,2 pct. om året. Sideløbende med produktivitetsstigningerne er der forbedringer af udgivelsestider, en øget produktion og øget anvendelse af Danmarks Statistiks produkter hos brugerne. Ud fra tabel 2.1 kan det beregnes, at de årsværk, som er finansierede af Finansloven, falder med knap 5 pct. pr. år, hvilket er en del mere end produktivitetsstigningerne. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse opgavemængden til de eksisterende ressourcer ved at nedlægge statistikker mv., jf. kapitel 1. Indprioriterede lovforpligtelser På områderne EU-lovforpligtelser og danske lovforpligtelser realiserer Danmarks Statistik også en årlig produktivitetsstigning på gennemsnitlig 2,2 pct. Samtidig har Danmarks Statistik indprioriteret nye lovpligtige opgaver i både 2002 og

15 2. Anvendelsen af ressourcer opgaver svarende til 7 årsværk i 2002 plus 6 årsværk i Den hidtidige mængde af EU-lovpligtige opgaver er altså forøget med nye opgaver udført af et næsten uændret antal medarbejdere. I 2002 drejer det sig bl.a. om ændringer i arbejdskraftundersøgelsen, omlægning af detailomsætningsindekset, udarbejdelse af kvartalsvise ikke-finansielle konti for det offentlige, ændret behandling af skatter og afgifter i nationalregnskabet, det kvartalsvise flash nationalregnskab samt EU-formandskabet. I 2003 drejer det sig bl.a. om et kvartalsvist arbejdsomkostningsindeks, indberetning af udførte arbejdstimer baseret på det kvartalsvise arbejdstidsregnskab, strukturtællingen for landbruget samt kvartalsvise finansielle konti for det offentlige. Tabel 2.2 Fordelingen af årsværk på afdelinger mv. efter formål og finansiering i arbejdsplan 2003 Årsværk 2003 Brugerbetalte årsværk Finanslovsårsværk til: EU-lovforpligtelser Danske lovforpligtelser Øvrig statistik mv. Personstatistik ,2 54,3 30,3 0,4 32,2 Erhvervsstatistik ,6 23,4 78,4 3,5 15,3 Økonomisk Statistik ,2 18,0 88,1 5,5 8,6 Statistikafdelingerne 358,0 95,7 196,8 9,4 56,1 Brugerservice ,4 47,3 36,8 17,0 17,3 Stabsfunktioner... 34,5 8,7 20,0 5,8 Almindelige årsværk i alt 510,9 143,0 242,3 46,4 79,2 Elever... 9,2 9,2 Løntilskudsjob... 13,0 13,0 Barsel, fratrådte mv ,0 15,0 Særlige årsværk i alt.. 37,2 28,0 9,2 Danmarks Statistik i alt 548,1 143,0 242,3 74,4 88,4 Anm. Specifikation af fordelingen af årsværk for afdelingerne fremgår af kapitel 4-8 samt af bilag 2 og 3. Typer af årsværk Tabel 2.2 viser, hvordan årsværkene er fordelt på afdelinger efter formål og finansiering i Det bemærkes, at Arbejdsplan 2003 er baseret på en forudsætning om anvendelse af 511 såkaldte "almindelige årsværk". Der er herudover et antal "særlige årsværk", som ifølge juridiske regler og sagens natur ikke kan indgå i den normale arbejdsplanlægning. 15

16 2. Anvendelsen af ressourcer Nogle nøgletal Af de almindelige årsværk anvendes knap halvdelen til at opfylde EUlovforpligtelser og yderligere 9 pct. til danske lovforpligtelser i Da 28 pct. af årsværkene er brugerbetalte, er der 16 pct. tilbage til øvrig statistik mv. Det ses af tabel 2.3. Tabel 2.3 Nøgletal for årsværk i arbejdsplan 2003 Årsværk 2003 Al statistikproduktion foregår i statistikafdelingerne. Her er der 262 årsværk, som er finansieret af finanslovsbevillingen. Heraf anvendes langt størstedelen af årsværkene til at opfylde lovforpligtelser. Faktisk er 75 pct. af den finanslovsfinansierede statistikproduktion forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, mens 4 pct. er danske lovforpligtelser. Brugerbetalte årsværk Finanslovsårsværk til: EU-lovforpligtelser Danske lovforpligtelser Øvrig statistik mv. Almindelige årsværk ,9 143,0 242,3 46,4 79,2 I procent Årsværk i statistikafd. finansieret af finansloven ,3 196,8 9,4 56,1 I procent Øvrig statistik mv. Ikke-lovpligtig statistik Internationalt samarbejde Anvendelsen af årsværk til opgaver, som ikke er lovbundne og ikke er brugerbetalte er vist i tabel 2.4 for de enkelte afdelinger. Størstedelen af disse årsværk anvendes til statistikker, som ikke er lovbundne. Det drejer sig eksempelvis om statistik vedrørende befolkningen, ind- og udvandringer, uddannelse, arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, sociale ydelser, sundhed, kriminalitet, indkomster, miljø, konjunkturbarometre og dele af serviceerhvervsstatistikken. En udførlig liste kan ses i Statistikprogram Der anvendes et begrænset antal årsværk på internationalt samarbejde, som ikke er EU-lovpligtigt. Det omfatter bl.a. indberetninger af statistik til en række internationale organisationer, herunder FN, OECD, ILO, FAO, IMF m.fl. samt ikke-lovpligtige EU-indberetninger. Bilag 5 viser en oversigt over disse indberetninger. Det ikke-lovpligtige internationale samarbejde omfatter også de såkaldte "Gentlemen's Agreements", dvs. forpligtende aftaler med EU om fx befolkningsstatistik mv. Hertil kommer en række EU-pilotpro- 16

17 2. Anvendelsen af ressourcer jekter samt et antal internationale møder. Internationalt samarbejde 2001, som er den seneste årlige beretning om det samlede internationale samarbejde, uddyber opgaverne på dette område. Tabel 2.4 Årsværk til øvrig statistik mv. fordelt efter formål og afdeling i arbejdsplan 2003 Årsværk til øvrig statistik mv. Statistikproduktion 1 Fordelt på: Internationalt samarbejde 2 Infrastruktur Personstatistik... 32,2 26,8 5,4 Erhvervsstatistik... 15,3 12,8 2,5 Økonomisk Statistik... 8,6 5,6 3,0 Brugerservice... 17,3 2,6 1,3 13,4 Stabsfunktioner... 5,8 0,7 5,1 Alm. årsværk i alt... 79,2 47,8 12,9 18,5 I pct. af alle 510,9 årsværk Inkl. formidling af statistik 2 Indberetninger af statistik, forpligtende aftaler med EU, EU-pilotprojekter, møder mv. Infrastruktur Tabel 2.5 Den resterende del af disse årsværk anvendes på infrastrukturen, herunder it-funktioner som digital forvaltning, intern service og uddannelsesfunktioner. Hovedområdernes nettoudgifter i mio. kr priser Mio. kr. Personstatistik... 54,5 51,8 49,8 Erhvervsstatistik... 64,2 61,8 61,4 Økonomisk Statistik... 71,4 70,7 68,0 Formidling... 26,3 23,3 25,5 Danmarks Statistik i alt ,4 207,6 204,7 Anm. 1 Nettoudgifterne er udgifterne minus indtægterne er regnskabstal, mens er budgettal. Udgifterne til hjælpefunktioner og stabsfunktioner er fordelt på de fire hovedområder efter principperne i virksomhedsregnskabet. Anm. 2 Der er korrigeret for organisationsændringer, så tallene er sammenlignelige. CVR indgår ikke. Anm. 3 Formidling er den udadvendte del af Brugerservice, herunder Formidlingscenter, Bibliotekets eksterne sektion, Forskningsservice og International Rådgivning. 17

18 2. Anvendelsen af ressourcer Nettoudgifter I stedet for at se på ressourceanvendelsen i årsværk kan vi se på ressourceanvendelsen i mio. kr. Det er gjort i tabel 2.5. Heraf fremgår det, at Danmarks Statistiks nettoudgifter er faldende fra 2001 til Herudover ses det, at Økonomisk Statistik og dernæst Erhvervsstatistik er de to hovedområder, som Danmarks Statistik anvender størstedelen af institutionens ressourcer til. 18

19 3. Danmarks Statistiks målsætninger i 2003 Mål fra Strategi 2006 Strategi 2006 beskriver den udvikling Danmarks Statistik ønsker at gennemføre i perioden Inden for strategiområderne statistik, formidling, internationalt samarbejde, serviceydelser samt medarbejdere og organisation, har Danmarks Statistik formuleret en række strategiske målsætninger for udviklingen. Med udgangspunkt i disse målsætninger er der opstillet en række konkrete mål for Danmarks Statistik får færre ressourcer til rådighed i de kommende år. Det betyder, at det ikke vil være muligt, at realisere alle de målsætninger, der er angivet i Strategi 2006, som det oprindeligt var planlagt. Målene som forventes indfriet i 2003 er gengivet nedenfor. Statistik Kvalitet Oversigt 3.1 Sideløbende med udviklingen af de enkelte statistikområder, herunder udvikling af nye statistikker, er det et væsentligt led i Danmarks Statistiks Strategi 2006 at styrke arbejdet med statistikkens kvalitet gennem iværksættelse af en række tværgående initiativer. Målene for arbejdet med statistikkens kvalitet i 2003 er vist i oversigt 3.1. Mål for statistikkens kvalitet Vedr. Målsætninger i Strategi 2006 Mål i 2003 Kvalitetsprojekter Årlige kvalitetsprojekter for udvalgte statistikområder. Kvalitetsprojekter vedr. - Effektivitet i dataindsamlingen - Arbejdskraftundersøgelsen Opfølgning på foregående års kvalitetsprojekter Udgivelsestider Forbedring af udgivelsestiderne. Fastholde forbedringerne fra 2002 på de gennemsnitlige udgivelsestider for måneds-, kvartals- og årsstatistikker 1. 19

20 3. Danmarks Statistiks målsætninger i 2003 Vedr. Målsætninger i Strategi 2006 Mål i 2003 Udgivelsestider Forbedring af udgivelsestiderne. Reduktion af udgivelsestiderne i 2003 med minimum 2 pct. i forhold til 2002 på følgende statistikker: 1. Erhvervsuddannelser 2. Sociale ressourcer, varig hjemmehjælp 3. Privat løn, årsstatistik 4. Sygesikring 5. Kvartalsvis lagerværdistatistik 6. Omsætning og køb (månedlig) 7. Firmastatistik 8. Endelig årlig udenrigshandelsstatistik 9. Bankernes indlån og udlån 10. Rentestatistik Udgivelsestider Øge andelen af udgivelser, der overholder de retningsgivende mål for udgivelsestider. 89 pct. af udgivelserne skal overholde de retningsgivende mål. Forudannoncering Forudannoncering af offentliggørelsestidspunkter for det kommende år. Minimum 85 pct. af udgivelserne skal offentliggøres som anført i Publiceringsoversigt 2003 eller tidligere. 1 Hvis der ikke er opnået forbedringer i 2002, fastholdes de mål, der blev sat for Dataleverandørservice Digital forvaltning Danmarks Statistik kan ikke udarbejde statistik uden at modtage de nødvendige oplysninger fra dataleverandørerne. Dataleverandørerne har derfor en central rolle i statistikproduktionen. Indførsel af digital forvaltning kan medvirke til administrative lettelser for dataleverandørerne. I samarbejde med andre statslige myndigheder deltager Danmarks Statistik i arbejdet for at øge bl.a. virksomhedernes og kommunernes muligheder for at indberette oplysningerne elektronisk via den fælles virksomhedsportal eller Danmarks Statistiks hjemmeside. 20

21 3. Danmarks Statistiks målsætninger i 2003 Oversigt 3.2 Mål for dataleverandørservice Vedr. Målsætninger i Strategi 2006 Mål i 2003 Digital forvaltning Øget mulighed for elektronisk indberetning og etablering af digitale selvbetjeningsløsninger. Der etableres mulighed for at alle lovpligtige indberetninger fra erhvervslivet direkte til Danmarks Statistik kan foretages via 1. Der etableres mulighed for at mindst halvdelen af indberetningerne fra kommunerne til Danmarks Statistik kan foretages via Danmarks Statistiks hjemmeside. Indberetningsmateriale Forbedring af den sproglige formidling. Gennemgang og kvalitetssikring af alle væsentlige materialer til dataleverandører m.h.t. forståelighed og sprog mv. 1 Forudsat at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har sat i drift senest 1. maj 2003, og at der kan modtages indberetninger for de blanketter, Danmarks Statistik leverer. Formidling Brugerorienteret formidling Statistikken skal have høj kvalitet, men den skal også formidles til omverdenen på en sådan måde, at den når frem til brugerne og kan benyttes til formål, som brugerne ser som vigtige. Formidlingen af statistik til brugerne sker i stigende grad elektronisk. Dels gennem elektronisk formidling af Nyt fra Danmarks Statistik og Statistiske Efterretninger, dels ved at brugerne søger statistikoplysninger via hjemmesiden og Danmarks Statistikbank. I 2001 blev adgangen til Statistikbanken gjort gratis. Kvaliteten af formidlingen gennem Statistikbanken er derfor et af de områder Danmarks Statistik har satset ressourcer på. Faciliteterne i Statistikbanken udbygges stadigt, og der forventes en fortsat stigning i antallet af brugere af både hjemmeside og Statistikbank. 21

22 3. Danmarks Statistiks målsætninger i 2003 Oversigt 3.3 Mål for formidling Vedr. Målsætninger i Strategi 2006 Mål i 2003 Brugerundersøgelser Der gennemføres jævnligt undersøgelser af brugernes tilfredshed med statistikproduktionen og formidlingen. Brugerundersøgelser af statslige myndigheders kendskab til og anvendelse af de forskellige publiceringer 1. Digital forvaltning Nye faciliteter i Statistikbanken for både ekspertbrugere og andre brugere. Der udvikles grafikfunktion til Statistikbanken. Statistikbank og hjemmeside Befolkningens brug af Statistikbanken og hjemmesiden skal øges væsentligt. Der opnås i 2003 følgende stigninger i forhold til 2002: 5 pct. stigning i antallet af besøgende på 10 pct. stigning i antallet af udtræk fra Statistikbanken foretaget af eksterne brugere. 1 Brugerundersøgelser i 2003 vil omfatte et begrænset antal intensive interviews med statslige myndigheder. Internationalt samarbejde Internationalt samarbejde Danmarks Statistik ønsker en aktiv rolle og profil i internationalt statistiksamarbejde. Statistikker skal være internationalt sammenlignelige. Deltagelsen i internationalt samarbejde udmøntes i mange forskellige fora på globalt, regionalt, nordisk og bilateralt niveau, hvor deltagelsen i EU's statistiksystem er klart det mest betydningsfulde og ressourcekrævende. Elektronisk formidling På formidlingssiden prioriterer Danmarks Statistik også det internationale. Det er således målet, at samtlige tabeller i Danmarks Statistikbank oversættes til engelsk inden udgangen af Oversættelsen til engelsk sker bl.a. for at lette arbejdet med indberetninger til EU og andre internationale organisationer samt for at øge mulighederne for erfaringsudveksling med andre landes statistikinstitutioner. Det er også den elektroniske formidling der er i fokus i den internationale benchmarking Danmarks Statistik i 2003 planlægger at gennemføre sammen med Statistics New Zealand. 22

23 3. Danmarks Statistiks målsætninger i 2003 Oversigt 3.4 Mål for internationalt samarbejde Vedr. Målsætninger i Strategi 2006 Mål i 2003 Internationalt sammenlignelige statistikker Ved publicering af dansk statistik skal der i større udstrækning inddrages sammenlignelige resultater fra andre lande. Følgende udgivelser vil i 2003 blive udbygget med internationale sammenligninger: - Offentlige budgetunderskud - Iværksættere - Det kvartalsvise lønindeks International benchmarking Der udgives en årlig international benchmarkingrapport. Der gennemføres med Statistics New Zealand en international benchmarking af statistikformidlingen med særligt fokus på den elektroniske formidling. Mere engelsk på hjemmesiderne Udvikling af hjemmesiden med flere informationer på engelsk. Statistikbanken gøres gradvist tilgængelig på engelsk. Samtlige aktive tabeller 1 i statistikbanken oversættes til engelsk inden udgangen af ØMU Opfyldelse af handlingsplanen på statistikområdet vedrørende ØMU'en. Samtlige krav i ØMUhandlingsplanen fra 2000 opfyldes. EUindberetninger Udvikling af et system til elektronisk indberetning af al statistik til EU m.fl. i standardiseret format. I samarbejde med Norge og Sverige udvikles et system, der foretager harmonisering af indberetninger til Eurostat. 1 Aktive tabeller omfatter de tabeller, hvor der kommer nye tal i Statistikker der nedlægges, vil således ikke være omfattet. Serviceydelser Kundetilfredshed Serviceydelser omfatter udarbejdelsen af statistiske opgaver for private og offentlige kunder. Som en central indikator for effekten af institutionens indsats på kerneområdet serviceydelser gennemføres der løbende undersøgelser af kundernes tilfredshed med institutionens serviceydelser. 23

24 3. Danmarks Statistiks målsætninger i 2003 Oversigt 3.5 Mål for serviceydelser Vedr. Målsætninger i Strategi 2006 Mål i 2003 Kundetilfredshed Kunderne skal være meget tilfredse og aftalte leveringstidspunkter skal holdes. Generel tilfredshed: 4,2 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "meget utilfreds" og 5 er "meget tilfreds". Leveringstid: 90 pct. skal angive, at opgaven er leveret til tiden eller tidligere. Forskere Danmarks Statistiks registre og databaser skal i stigende grad anvendes af forskerne. Stigning i antallet af forskere tilknyttet forskerordningerne i forhold til Medarbejdere og organisation Medarbejdere og organisation Strategiområdet medarbejdere og organisation dækker over en række meget forskelligartede målsætninger og resultatmål, der alle er rettet mod den interne udvikling af Danmarks Statistik. Der er således opstillet mål for det rummelige arbejdsmarked, et lavt sygefravær, forbedret it-udnyttelse internt, eksempelvis udfasning af hovedanlægget og forbedring af intranettet. Oversigt 3.6 Mål for medarbejdere og organisation Vedr. Målsætninger i Strategi 2006 Mål i 2003 Det rummelige arbejdsmarked Helhedsorienteret personalepolitik, hvor der tages initiativer til at ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne. 19 ansatte på ordningerne i det rummelige arbejdsmarked. Uddannelse Strategisk kompetenceudvikling. Der etableres en række uddannelsesforløb for de forskellige faggrupper. Følgende nye kurser udvikles i Statistik på tværs - Formidling af statistik - Markedsføring og salg - Brugerorientering og kundepleje - Respondenthåndtering og -pleje 24

25 3. Danmarks Statistiks målsætninger i 2003 Vedr. Målsætninger i Strategi 2006 Mål i 2003 Sygefravær Forbedret ressourceudnyttelse. De gennemsnitlige sygefravær pr. ansat i 2003 må ikke ligge højere end gennemsnittet for alle statens institutioner. Udfasning af hovedanlæg Hovedanlægget udfases i strategiperioden. I 2003 afsluttes pilotprojekterne vedrørende: - Indkomststatistik - IDA - Landbrugsstatistik Elektronisk dokumenthåndtering Større effektivitet i informationsog dokumenthåndteringen. Der udarbejdes senest 1. oktober 2003 en handlingsplan for anskaffelsen af et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Effektivitet i formidlingen Udvikling af intranet og internet. Implementering af nyt Web Content Management System til brug for udvikling af intranettet og internettet. Finansiering af nye EU-opgaver Overholdelse af EU-forpligtelser. Der etableres i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement en procedure, der sikrer sammenhængen mellem vedtagelsen af nye EU-forpligtelser og finansieringen heraf. Effektivisering af publiceringen Ny publiceringspolitik. Implementering af PX-PUBL, der giver mulighed for direkte udtræk fra sumdatabasen til publikationssystemet i Word. Produktivitetsindikatorer Der skal sikres en høj produktivitet. Positiv udvikling i de to produktivitetsindikatorer, der vedrører: - udgivelser (vægtet) - oplysninger i Statistikbanken. Effektivitetsindikatorer Der skal sikres en høj effektivitet. Positiv udvikling i alle de tre effektivitetsindikatorer, der vedrører: - besøg på hjemmesiderne - presseomtale - udtræk fra Statistikbanken. 25

26

27 4. Personstatistik Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. Dataindsamling Registerstrategi Den danske personstatistik bygger overvejende på oplysninger fra administrative registre. Nogle oplysninger indsamles af andre statslige myndigheder, som fx CPR-kontoret, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Told- og Skattestyrelsen, mens Danmarks Statistik selv indsamler data til fx uddannelsesstatistikken og lønstatistikken. En mindre del indsamles gennem interviews og spørgeskemaer. Etableringen af en ny registerstrategi integreres med projektet vedrørende udfasning af hovedanlægget. Indkomststatistikregistret er det første led i omlægningsprocessen, som er påbegyndt i 2002 og videreføres i Resultatet vil være en mere ensartet anvendelse af registrets oplysninger inden for en række forskellige statistikområder, hvilket vil øge datakvaliteten samt give større effektivitet i forbindelse med driften af og træk på registret. 4.1 Ressourcer I 2003 vil der være 117,2 årsværk til rådighed i afdelingen jf. tabel 4.1 og ,3 årsværk forventes finansieret af egne indtægter på 30,4 mio. kr., mens 62,9 årsværk vil blive finansieret af finansloven. Tabel 4.1 Personstatistik. Årsværk og indtægter i arbejdsplanerne for Finanslovsårsværk Brugerbetalte årsværk Årsværk i alt Indtægter mio. kr ,4 58,2 129,6 29, ,0 51,0 118,0 26, ,9 54,3 117,2 30,4 Anm. Årsværk og indtægter for 2001 er korrigeret for senere organisationsændringer, så tallene er sammenlignelige er regnskabstal, mens er budgettal. Brugerbetaling består af indtægtsdækket virksomhed og finansieringstilskud. 27

28 4. Personstatistik Tabel 4.2 Personstatistik. Fordelingen af årsværk og EU-lovgivning Årsværk 2002 Årsværk 2003 EUlovgivning Personstatistik i alt ,0 117, Afdelingschefen... 1,5 1,5 01. Befolkning og Uddannelse... 29,6 28, Befolkningsstatistik... 5,3 5, Befolkningsfremskrivninger... 0,9 0, Ordinær uddannelsesstatistik... 13,3 12, Voksen- og efteruddannelse... 4,0 4, Kirkestatistik og Valg... 0, Serviceopgaver, IV... 5,2 5,2 04. Arbejdsmarked... 40,7 42, Arbejdsmarkedsregnskab og beskæftigelse... 5,4 7,7 Ja 042. Arbejdsløshed og arbejdsm.foranstaltninger. 6,5 5, Arbejdskraftundersøgelser... 15,1 15,0 Ja 044. Lønstatistik... 11,1 11,4 Ja 049. Serviceopgaver, IV... 2,6 2,3 10. Social og Sundhed... 21,2 18, Socialstatistik... 8,2 8, Sociale ressourcer... 3,8 3, Sundhedsstatistik... 2,2 1, Kriminalstatistik... 2,2 2, Færdselsuheld... 3,1 1,2 Ja 109. Serviceopgaver, IV... 1,7 1,2 17. Indkomst og Registre... 9,2 11, Indkomster og levevilkår... 2,1 5, Generelle registre og registerspørgsmål... 6,1 4, Serviceopgaver, IV... 1,0 1,0 15. Interview og Markedsservice... 15,8 16, Interviewopgaver, IV... 8,2 8, Drift af Øresundsdatabank... 0,4 0, Statistik om lokalområder, IV... 5,2 5, Forbrugerforventninger... 1,4 1, Øvrige serviceopgaver, IV... 0,6 1,1 Anm. Årsværkene i arbejdsplanen pr. 1. januar i de pågældende år. IV betyder indtægtsdækket virksomhed. De anførte årsværk vedrørende IV er kun de direkte udførende årsværk og omfatter ikke hjælpefunktioner. Årsværk ved emner, der ikke er IV, kan indeholde årsværk betalt af finansieringstilskud. 28

29 4. Personstatistik 4.2 EU-samarbejdet Personstatistikken er kun i mindre grad dækket af EU-forordninger. Hidtil har retsakterne næsten udelukkende været på arbejdsmarkedsområdet, mens arbejdet på de øvrige områder er sket på basis af forpligtende aftaler. I de seneste år er det europæiske statistiksamarbejde i højere grad bygget på forordninger. Inden for personstatistikken er denne udvikling blevet forstærket siden vedtagelsen af Amsterdamtraktaten, der indebærer øget fokus på bl.a. højt beskæftigelsesniveau, arbejdsstyrkens kvalifikationer, samordning af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker og bekæmpelse af social udstødelse. Arbejdsmarked Lønomkostningsindeks Supplerende statistikker på lønområdet Uddannelse og arbejdsmarked En Parlaments- og Rådsforordning om det kvartalsvise lønomkostningsindeks (LCI) ventes at blive vedtaget omkring årsskiftet 2002/2003. Herefter skal alle lande levere indeks opdelt på lønkomponenter fra og med 1. kvartal Endvidere skal der udarbejdes tilbageregnede indeks fra 1. kvartal I 2003 vil en Kommissionsforordning, der fastlægger indhold og omfang af dataleverancerne samt den årlige kvalitetsrapportering, blive vedtaget. I forbindelse med opbygningen af LCI skal stikprøven for den kvartalsvise lønstatistik opdateres. Det forventes at medføre en mindre stigning i antal virksomhedsindberetninger. Udover de forordningsfastlagte lønstatistikker ønsker EU supplerende statistikker, som fx årlige lønstrukturstatistikker, ligelønsstatistik og statistik over mindsteløn. Eurostat foreslår, at disse statistikker i første omgang afleveres ifølge en forpligtende aftale, men at de senere vil blive dækket af forordninger. Dette vil ske i forbindelse med opbygningen af et harmoniseret og integreret system af løn- og omkostningsstatistikker, der netop er sat i gang med henblik på implementering over en årrække. I efteråret 2002 blev der fremsendt et ændringsforslag til forordningen for arbejdskraftundersøgelsen til Parlamentet og Rådet. Ændringsforslaget omhandler en revision af uddannelsesspørgsmålene. Ændringerne vil blive indført i den danske undersøgelse fra starten af 2003, idet denne ændring vil sikre det bedste resultat af forårets ad hoc undersøgelse vedrørende livslang læring. 29

30 4. Personstatistik Udvidelser i arbejdskraftundersøgelsen Ad hoc modulerne Statistik over ledige job Omkring årsskiftet 2002/2003 vil endnu et ændringsforslag til forordningen for arbejdskraftundersøgelsen blive fremsendt til Rådet og Parlamentet. Dette forslag, der vil gælde fra 1. kvartal 2005, vil medføre en mindre udvidelse af antallet af spørgsmål. Til gengæld vil andre af undersøgelsens variable blive årlige. Herved hindres at den samlede svartid forøges. I tilknytning til arbejdskraftundersøgelserne indsamles hvert år oplysninger om et særligt emne, de såkaldte ad hoc moduler. Emnerne for er nu blevet fastlagt: 2003: Livslang læring 2004: Organisering af arbejdet og arbejdstidsaftaler Forening af familie- og arbejdsliv 2006: Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Endelig arbejdes der i EU regi på at opstille rammerne for en undersøgelse af ledige job i medlemsstaterne foreløbig i form af en forpligtende aftale. I samarbejde med Eurostat gennemførte Danmarks Statistik i foråret 2002 en mindre pilotundersøgelse med henblik på at teste disse nye typer af spørgsmål til danske virksomheder. Der planlægges i forlængelse heraf, og fortsat i samarbejde med Eurostat, en større pilotundersøgelse med henblik på at opgøre niveauet af ledige job i 3. kvartal Levevilkår Indkomst og levevilkår Konklusionen fra topmøderne i Lissabon og Nice om en større indsats for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og det deraf følgende ønske fra Kommissionen om udarbejdelse af statistik til belysning af sociale uligheder har ført til etableringen af en årlig statistik vedrørende indkomster og levevilkår, EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Forslag til en Parlaments- og Rådsforordning er fremsat og ventes vedtaget i løbet af første halvår af Undersøgelsen skal gennemføres fra og med 2004 med en delvis EUfinansiering i de første fire år. I Danmark vil undersøgelsen blive gennemført ved interviews med et udsnit af husstande samt i så vid udstrækning som muligt på foreliggende data i Danmarks Statistiks registre. Dansk undersøgelse fra 2003 Eurostat har ønsket så vidt muligt at gennemføre undersøgelsen i 2003, hvilket har ført til, at man har indgået aftale med visse lande, herunder Danmark, om at iværksætte undersøgelsen et år tidligere 30

31 4. Personstatistik end det forordningsbestemte startår. Danmarks Statistik gennemfører således undersøgelsen i 2003 efter særlig aftale med Eurostat, der yder finansieringsbidrag til dækning af omkostningerne. Livslang læring Nyt prioriteret emne Ny statistik om voksenuddannelse Belysning af den livslange læring er blevet et vigtigt prioriteret område i EU, og Eurostat har derfor fremlagt forslag til en sammenhængende europæisk statistik om voksenuddannelse. Belysningen af dette emne vil starte i 2003 med gennemførelsen af ad-hocmodulet i arbejdskraftundersøgelsen om livslang læring. Desuden er som nævnt de generelle uddannelsesspørgsmål i arbejdskraftundersøgelsen blevet tilpasset ud fra dette perspektiv, og den årlige EU-SILC vil ligeledes indsamle vigtige indikatorer. Ud over disse tiltag vil der med mellemrum være behov for mere dybtgående belysning af emnet. Det drejer sig dels om regelmæssig indsamling af oplysninger fra et udsnit af hele den voksne befolkning om deres deltagelse i såvel formelle som uformelle uddannelsesaktiviteter, dels om indsamling af oplysninger fra virksomheder om deres interne efter- og videreuddannelse. Sidstnævnte har været gennemført to gange tidligere i de fleste medlemslande. Det er planlagt at gennemføre virksomhedsundersøgelsen i 2005, og den første undersøgelse om voksnes deltagelse i uddannelse i Arbejdet med Parlaments- og Råds forordninger for disse to undersøgelser vil blive indledt i Sociale forhold i øvrigt Folketælling 2001 Europæisk bystatistik Befolkningsstatistikken er et af de områder, hvor samarbejdet fortsat udelukkende baserer sig på en aftale mellem medlemslandenes statistiske myndigheder. Således har Eurostat i samarbejde med medlemslandene udarbejdet rammerne for en samlet publicering af folketællingen I Danmark gennemføres den som en registertælling. Oplysningerne fra folketællingen 2001 skal afleveres til Eurostat i foråret Danmarks Statistik har påtaget sig opgaven som national koordinator i forbindelse med et EU-projekt, der har til formål at give en statistisk belysning af større europæiske byområder. Arbejdet hermed skal foregå i 2003 og første halvår af 2004 og finansieres af Kommissionen. 31

32 4. Personstatistik Social sikring under udvikling Samarbejdet om statistik for sociale udgifter opgjort efter en fælles klassifikation (ESSPROS) har siden 1970'erne hvilet på frivillige aftaler. ESSPROS er under udbygning med oplysninger om ledighed og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger på detaljeret niveau, og der arbejdes med tilsvarende moduler for andre dele af ESSPROS. Der er indledt en gradvis udbygning af ESSPROS med oplysninger om antal modtagere pr. ydelsesart, og udviklingen af de danske data har i 2002 været finansieret af EU. Endelig deltager Danmarks Statistik i udviklingen af sammenlignelige oplysninger om social udgifter, idet de søges korrigeret for forskelle i landenes skattesystemer. 4.3 Nationale initiativer Befolkning og Uddannelse Uddannelsesstatistisk registersystem Udbygning af voksenuddannelsesstatistik Overtagelse af opgaver vedr. voksenuddannelsesstatistik Institutionsregistret er omlagt i 2002 Danmarks Statistik har videreført og udbygget en aftale med Undervisningsministeriet for perioden om et uddannelsesstatistisk registersystem. Aftalen omfatter bl.a. en udbygning af den personorienterede voksenuddannelsesstatistik. Den almene voksenuddannelsesstatistik udbygges med oplysninger om læse- og matematikkurser (FVU). Endvidere etableres en statistik for kursister og for afsluttede uddannelseskompetencer på videregående uddannelser. Desuden skal der for erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser etableres en statistik over uddannelsesplaner. Statistikken etableres i takt med, at uddannelsesinstitutionerne kan levere oplysningerne. Indsamlingen af uddannelsesoplysninger om kursister på arbejdmarkedsuddannelserne overgår fra 2004 fra Undervisningsministeriet til Danmarks Statistik. Ligeledes fra 2004 planlægges etableret en kvartalsvis statistik vedr. kursister på erhvervsskolernes åbne uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. Undervisningsministeriet finansierer de nye opgaver. Ministeriet finansierer endvidere Danmarks Statistiks arbejde i 2003 med at forberede dataindsamlingen. Registret over uddannelsesinstitutioner er kommet under pres på grund af de mange institutionssammenlægninger og nye institutionskonstruktioner. I samarbejde med Undervisningsministeriet er implementeret en ny struktur for institutionsregistret, som bedre er i stand til at håndtere både nye konstruktioner og sammenlægninger. Samtidig fastholdes muligheden for indberetninger fra lokale uddan- 32

Personstatistik. Årsværk og indtægter i arbejdsplanerne for Brugerbetalte. årsværk

Personstatistik. Årsværk og indtægter i arbejdsplanerne for Brugerbetalte. årsværk Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. Dataindsamling Registerstrategi

Læs mere

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005 Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. 4.1 Ressourcer I

Læs mere

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. 4.1 Ressourcer I

Læs mere

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002 Fra Strategi 2006 til konkrete mål Strategi 2006 beskriver den udvikling Danmarks Statistik ønsker at gennemføre i perioden 2000-2006. Inden for de udvalgte strategiområder, som er statistik, formidling,

Læs mere

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2006

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2006 Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. 4.1 Ressourcer I

Læs mere

Resultatkontrakt 2003

Resultatkontrakt 2003 Resultatkontrakt 2003 Resultatkontrakt 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2003 Oplag: 200 Danmarks Statistiks trykkeri Trykt udgave: ISBN 87-501-1339-9 ISSN 1602-9275 Netudgave: ISBN 87-501-1340-2

Læs mere

Oversigt over Danmarks Statistiks resultatmål for 2004

Oversigt over Danmarks Statistiks resultatmål for 2004 5. Resultatmål Med udgangspunkt i Strategi 2006 og Arbejdsplan 2004 er der inden for tre strategiområder formuleret en række konkrete resultatmål for 2004. Disse er præsenteret nedenfor. Tabel 1. Oversigt

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Arbejdsplan 2004 Udsendt den 9. januar 2004 Oplag Danmarks Statistiks trykkeri. Trykt udgave: ISBN ISSN

Arbejdsplan 2004 Udsendt den 9. januar 2004 Oplag Danmarks Statistiks trykkeri. Trykt udgave: ISBN ISSN Arbejdsplan 2004 Arbejdsplan 2004 Udsendt den 9. januar 2004 Oplag 2.500 Danmarks Statistiks trykkeri Trykt udgave: ISBN 87-501-1371-2 ISSN 0905-4618 Netudgave: ISBN 87-501-1372-0 ISSN 1601-1139 Danmarks

Læs mere

Oversigt over juridisk grundlag og finansieringstilskud

Oversigt over juridisk grundlag og finansieringstilskud Oversigt over juridisk og finansieringstilskud og finansieringstilskud Personstatistik 0. Befolkning og Uddannelse 0. Befolkningsstatistik... 0. Flygtninge og indvandrere... 03. Befolkningsfremskrivninger...

Læs mere

Forord. Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab.

Forord. Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab. Forord Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab. I 1997 har Danmarks Statistik leveret positive resultater på centrale områder. Til glæde for brugerne er statistikkernes udgivelsestider

Læs mere

Brugerservice. Årsværk og indtægter i arbejdsplanerne for Brugerbetalte. årsværk

Brugerservice. Årsværk og indtægter i arbejdsplanerne for Brugerbetalte. årsværk Brugerservice har ansvaret for de tværgående servicefunktioner: It, Formidling, Bibliotek og Information, Forskning og Metode samt International Rådgivning. Der er således tale om service over for både

Læs mere

Årsrapport 2003 Udgivet af Danmarks Statistik April 2004 Oplag: 500 Danmarks Statistiks trykkeri, København

Årsrapport 2003 Udgivet af Danmarks Statistik April 2004 Oplag: 500 Danmarks Statistiks trykkeri, København ÅRSRAPPORT Årsrapport Udgivet af Danmarks Statistik April 2004 Oplag: 500 Danmarks Statistiks trykkeri, København Trykt udgave: ISBN 87-501-1389-5 ISSN 1603-0796 Netudgave: ISBN 87-501-1390-9 ISSN 1603-0689

Læs mere

3. Resultatkontrakt 2006

3. Resultatkontrakt 2006 Hvert år indgår Danmarks Statistik en resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Målene heri tager sit udgangspunkt i Strategi 2010 samt institutionens aktuelle situation og udfordringer.

Læs mere

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne 4. Interessenterne 4.1 Brugerne Forskellige brugere Brugerne er årsagen til, at Danmarks Statistik eksisterer. De mange forskellige brugere har imidlertid et meget forskelligt statistikbehov. Nogle statistikker

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005 Brugerservice omfatter formidling, information og service, administration samt it. Brugerservice varetager således formidlingsmæssige, administrative og tekniske opgaver for både eksterne og interne brugere

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Vejviser. i statistikken Guide to the statistics

Vejviser. i statistikken Guide to the statistics Vejviser i statistikken 2001 Guide to the statistics Vejviser i statistikken 2001 Udgivet af Danmarks Statistik November 2001 ISBN 87-501-1224-4 ISSN 0109-8314 ISBN 87-501-1225-2 (Internet udgaven) ISSN

Læs mere

International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker. Sammenligning af hurtighed

International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker. Sammenligning af hurtighed International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker Sammenligning af hurtighed International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker Sammenligning af hurtighed Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

2. Lovgrundlag og fundament

2. Lovgrundlag og fundament 2. Lovgrundlag og fundament 2.1 Hovedopgaver Hovedopgaver Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Danmarks Statistiks hovedopgaver fremgår af lov om Danmarks Statistik 1, lov

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Udgivet af Danmarks Statistik 18. december 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2109-1 ISSN 2245-0637 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatkontrakt

Læs mere

3. Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark

3. Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark 16 Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark 3. Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark består i høj grad af statistik baseret på administrative registre, hvoraf en række er

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. Århus den 20. september 2012

Statistik til kommunal planlægning. Århus den 20. september 2012 Statistik til kommunal planlægning Århus den 20. september 2012 Program 10.00-10.05 Velkomst og præsentation af programmet 10.05-10.45 Introduktion og adgang til data 10.45-11.00 Pause (kaffe, te og vand)

Læs mere

Bilag 4. Nye EU-retsakter på statistikområdet

Bilag 4. Nye EU-retsakter på statistikområdet Bilag 4. Nye EU-retsakter på statistikområdet - Nu flere end 190 gældende EU-retsakter Dette bilag indeholder et kort resumé af den udvikling i EU-reguleringen, som dels har fundet sted i, dels forudses

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015 Resultatplan 2015 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2163-3 ISSN 2246-7432 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatplan

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Resultatkontrakt 2010

Resultatkontrakt 2010 Danmarks Statistik Sejrøgade DK-200 København Ø Tlf. 39 7 39 7 www.dst.dk dst@dst.dk Resultatkontrakt 200 Resultatkontrakt 200 Resultatkontrakt 200 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 200 Oplag: 50 Printet

Læs mere

Rådets Afgørelse af 11. oktober 2004 om ændring af Rådets forretningsorden

Rådets Afgørelse af 11. oktober 2004 om ændring af Rådets forretningsorden Bilag 244 Gældende EU-retsakter pr. 14. december 2004 Gældende EU-retsakter pr. 14. december 2004 Generelt Statistical law Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EFstatistikker 22.02.97

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

6. Personale og organisation

6. Personale og organisation 6. Personale og organisation 6.1 Personaleforbrug Årsværk Tabel 6.1 Danmarks Statistiks personaleforbrug omregnet til årsværk er steget med 5 pct. siden 1994, men har været omtrent uændret fra 1996 til

Læs mere

DanmarKS statistik >> Tal TIl TIDen

DanmarKS statistik >> Tal TIl TIDen tal til tiden danmarks statistik indhold 3 Tal til tiden 4 6 7 8 9 PRODUKTER Tal er til for brugerne [Formidling] Salg af data og analyse [Serviceopgaver] Livet i Danmark [Personstatistik] Erhvervslivet

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

STRATEGI Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik

STRATEGI Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik STRATEGI 2015 Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik STRATEGI 2015 Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmarks Statistik Udgivet september 2009 Oplag 1100 Trykt hos: rosendahls

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Dansk Erhvervsstatistik. v / Christian Raunkjær Ott

Dansk Erhvervsstatistik. v / Christian Raunkjær Ott Dansk Erhvervsstatistik v / Christian Raunkjær Ott Struktur Ofte brugte enheder, nomenklaturer og grupperinger i Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske offentliggørelser Erhvervsstatistik i statistikbanken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

>> Hovedkonklusioner I

>> Hovedkonklusioner I Produktivitetskommissionens vurdering af datagrundlaget for produktivitetsberegninger Hovedkonklusioner i Danmarks produktivitet hvor er problemerne >> >> Baggrund Produktivitetskommissionen (PK) udsendte

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 14. maj 2013 TST,PSD/- Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Indledning Fra 1. januar 2013 indeholder Det erhvervsstatistiske Register (ESR) sektorkoden. Sektorkoden

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2006 Oplag: 250 Danmarks Statistiks trykkeri Trykt udgave: ISBN87-501-1517-0 ISSN 1602-9275 Netudgave: ISBN 87-501-1518-9

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2006

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2006 Brugerservice omfatter formidling, information og service, administration samt it. Brugerservice varetager således formidlingsmæssige, administrative og tekniske opgaver for både eksterne og interne brugere

Læs mere

Beslutningsreferat af Styrelsens møde 22. september 2009

Beslutningsreferat af Styrelsens møde 22. september 2009 Danmarks Statistik, 9. oktober 2009 BJO-199b Akt.nr. Til Beslutningsreferat af Styrelsens møde 22. september 2009 Mødedeltagere Afbud fra: Fra Styrelsen Rigsstatistiker Jan Plovsing (formand) Direktør

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Udgivet af Danmarks Statistik 4. Februar 2013 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Trykt udgave: ISBN 978-87-501-2051-3 ISSN 1602-9275

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske forskningsstatistik, set i internationalt og nordisk perspektiv Peter. Mortensen Notat 2002/9 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for tudies

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Tlf Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø ARBEJDSPLAN

Tlf Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø ARBEJDSPLAN Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk ARBEJDSPLAN 2010 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø ARBEJDSPLAN 2010 DANMARKS STATISTIK Arbejdsplan 2010 Arbejdsplan 2010 Udsendt januar 2010 Oplag

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere