Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 13. januar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:05 Kornerups Rådhus, dommerkontoret Algade 97, Vordingborg Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo Ingen Bemærkninge r

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden januar Orienteringspunkter januar Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening Orientering om Kulturaftale Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte til arrangementer i Foreningen 44 Møen ansøger om støtte i Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege og de kommunale forpligtelser Henvendelse fra Præstø Lokalråd vedr. lokaler i Præstø Årshjul 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt januar Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden januar 2016 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Indstillingen tiltrådt, og det blev godkendt, at den fremsendte tillægsdagsorden blev behandlet. 2

4 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter januar 2016 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Vedlagt findes økonomiskema for alle puljer for Samtidig vedlægges økonomiskema for 2016, som overblik inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 13. januar b) Filmfabrikkens tilstand Filmfabrikken på Møn har fremsendt Filmfabrikkens tilstand med en beskrivelse af aktiviteter og initiativer i 2015, samt hvilke indsatser de ønsker at foretage i Filmfabrikken har i 2015 været fokuseret på: Kursusvirksomhed,1 årig uddannelse, Talentspor, Projekter for afgangselever. For 2016 vil der være fokus på: Projekt Filmglæde for unge, Ungdomsprogrammer for TV ØST, Ugekurser for Folkeskolen, Nordisk og Dansk- Tysk samarbejde, Skolefilmfestival. Materialet er vedlagt dagsordenen som bilag. Bilag: 1 Åben Økonomiskema over puljer under KIF /15 2 Åben Puljeskema /14 3 Åben FILMFABRIKKENS TILSTAND 2016, Bilag 1.docx 916/16 4 Åben FILMFABRIKKEN TILSTAND 2016, Bilag 2.docx 917/16 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. Udvalget ønsker på førstkommende møde at få en sag på med en mulig udvidelse af puljen til elitestøtte. 3

5 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jens Christian Frimann Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Foreningerne er vurderet i forhold til bestemmelserne i folkeoplysningslovens 3 og 4. En folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, Have en bestyrelse, Være demokratisk opbygget, Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, Være hjemmehørende i tilskudskommunen og Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Der er i december 2015 godkendt 1 frivillig folkeoplysende forening. Præstø Sport Formål: Sejlklubbens formål er: At varetage medlemmernes interesse ved udøvelse af lystsejlads, såvel med sejl- som motorbåde At varetage medlemmernes interesser i forhold til Præstø Havn At arrangere kapsejlads At fremme sammenholdet mellem sejlklubbens medlemmer At udbrede kendskab til lystsejlads Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. 4

6 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orientering om Kulturaftale Sagsnr.: 16/17 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Britt Steensgaard Jensen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov nr af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved 2 i lov nr af 27. december Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har siden 2008 været del af indgået i et regionalt strategisk kultursamarbejde med Stevn, Faxe, Næstved, Guldborgsund og Lolland kommuner samt Kulturministeriet, kaldet Kulturregion Storstrøm. Den første kulturaftale var en fireårig aftale ( ) og den senest afsluttede kulturaftale var af to års varighed ( ). Den 12. december underskrev Kulturminister Bertel Haarder Kulturregion Storstrøms nye Kulturaftale dækkende for årene , som sekretariatet i Vordingborg Kommune modtog den 17. december Der blev dermed sat punktum for en langvarig proces, som dels skyldes Kulturstyrelsens evaluering af kulturaftalekonceptet, dels et samt af et kulturministerskifte. Kulturministeriet har pt. indgået kulturaftaler med 13 kulturregioner, som omfatter hovedparten af landets kommuner. Kulturministeriets formål med indgåelse af kulturaftaler er blandt andet at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement, styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser, styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten samt fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem kommunerne og staten. Samarbejdet har i de to foregående kulturaftaler har bestået i at udvikle lokale kulturprojekter i samarbejde kommunerne imellem i et omfang og format, som ikke kunne ladet sig gøre for kommunerne at gennemføre enkeltvis. Dette er også tilfældet i den nye kulturaftale, som har et tydeligt men med et stigende fokus på tværkommunale strategiske og organisatoriske samarbejder, der giver merværdi for borgerne i Kulturregion Storstrøms kommuner, ud fra fælles udfordringer og styrker. Kulturaftalens samarbejdsforum har udviklet sig til at blive en platform hvorfra fælles kulturudvikling kan drøftes og planlægges. Kulturaftale er en kulturaftale, der rækker ud over det kulturelle område, og som har potentiale til at fremme tværkommunalt udviklingssamarbejde på tværs af kultur-, uddannelse- og sundhedsområdet i de seks aftalekommuner. Organisering Kulturaftalen er forankret i de seks kommuners fagudvalg for kulturområdet, og ledes af en politisk styregruppe, bestående af kulturudvalgsformænd fra kommunerne. Formandskabet for Kulturaftale Storstrøm varetages af Kulturudvalgsformanden fra Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommunes Kulturudvalgsformand Eva Sommer-Madsen er Kulturregion Storstrøms Formand. Den løbende driftsledelse af aftalens projekter er forankret i en administrativ styregruppe, bestående af ledende kulturmedarbejdere fra aftalekommunerne. Vordingborg Kommune er sekretariat for Kulturaftalen og der er dertil knyttet en projektleder. Indsatser I den nye kulturaftale fokuseres der på tre områder over de næste tre år: Kultur og læring: Der afprøves muligheder i en tværkommunal billedskole, en tværkommunal satsning omkring talentudvikling inden for scenekunst, film og billedkunst samt etableres et tværkommunalt samarbejdsforum til understøttelse af kultur i Den Åbne Skole. Kultur og livskvalitet Der afprøves et tværkommunalt tiltag, hvor lokal kultur og natur inddrages i livskvalitetsfremmende tiltag, enten i et forebyggende eller et helbredende perspektiv. Et projekt forventes udarbejdet i løbet af foråret I tidligere kulturaftale blev et tværkommunalt netværk af kulturaktører etableret. I denne aftale videreudvikles netværket, som base for gensidig inspiration til nye tværkommunale tiltag og understøttelse af kulturaktørernes egne initiativer. 5

7 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kulturarv og naturarv De tre statsanerkendte museer Museum Lolland-Falster, Museum Sydøstdanmark og Østsjællands Museum er undervejs med samarbejder om et projekt, der aktiverer potentialet i den lokale kultur- og naturarv, gennem tre temaer: Geologi i verdensklasse (bl.a. den unikke kyststrækning fra Stevns over Møns Klint til Gedser i syd), Magt og Styrke fra middelalder til koldkrig, samt Industrihistorien (bl.a. kunsthåndværk- og industrihistorie som Holmegaard og Kähler) Økonomi I 2015 har aftalekommunerne bidraget med kr. 4,75 per borger, og fremskrives årligt. Dette beløb fremskrives i 2016 med 1,6 % (KLs fremskrivningsprocent) Stevns Kommune deltager i et af de tre indsatsområder (Kulturarv og naturarv) og bidrager derfor kun økonomisk til dette indsatsområde. Kulturministeriet bidrager i 2015 og 2016 med kr årligt. I 2017 og 2018 forhøjes Kulturministeriets andel til kr årligt. Bilag: 1 Åben Kulturaftale /16 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. 6

8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte til arrangementer i 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte på kr. til 8 kammerkoncerter, 2 koncerter med Copenhagen Phil og tre koncerter med Storstrøms Symfoniorkester. Musikforeningen Cæcilia ønsker at fremme kendskabet og glæden ved klassisk musik, herunder også nyere klassisk musik. Et særligt ønske er at inddrage børn og unge i foreningens aktiviteter hvilket sker i samarbejde med Vordingborg Musikskole og med Copenhagen Phil. Foreningen har 200 medlemmer og oplever en øget tilstrømning til koncerterne. Der forventes et gennemsnitligt tilhørerantal på ca. 70 pr. kammerkoncert og ca. 200 pr. symfonikoncert. Musikforeningen fremsender et budget i balance under forudsætning af tilsagn fra Vordingborg Kommune på kr. Cæcilia ansøger derfor i lighed med tidligere år om støtte på i alt kr. til afholdelse af koncerter i Programmet for 2016: Dato Program Sted 16. januar Storstrøms Kammerensamble Teaterhøjskolen Rødkilde 31. januar Stadler Kvintetten Teaterhøjskolen Rødkilde 13. marts Dreamers Circus Kulturarkaden 17. marts Storstrøms Symfoniorkester Rudolf Steinerskolen 3. april Nightinggale String Quartet Ottekanten 22. maj Storstrøms Kammerensamble Medborgerhuset, Vordingborg 29. juni Jaacob Kukkberg og Open Strings Vordingborg Kirke 11. september Quartetto di Venexia Vordingborg Kirke 18. september Storstrøms Kammerensamble Marjattahjemmet 30. oktober Ensemble Mutatis 6. november Storstrøms Symfoniorkester 27. november Trio con Brio Kulturarkaden Koncerter med Copenhagen Phil afventer nærmere planlægning Administrationen vurderer, at aktiviteterne understøtter Vordingborg Kommunens Vision 2030 ved at dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv og ved at understøtte Vordingborg Kommunes rige og unikke kulturliv. Der er i 2016 afsat en aktivitets- og udviklingspulje på kr. Separat økonomiskema forelægges udvalget løbende. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 65 Anlæg Afledt drift 7

9 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen -65 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der til aktivitets- og udviklingspuljen under Kultur,- Idræts-, og Fritidsudvalget er afsat kr. i budget Bilag: 1 Åben Ansøgning Aktivitets og udviklingspuljen.pdf /15 2 Åben Projektbeskrivelse /15 3 Åben Vedtægter /15 4 Åben Budget /15 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. til afholdelse af koncerter i 2016, at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Indstillingen tiltrådt. Udvalget ser med tilfredshed, at der er et aktivt samarbejde med Musikskolen. 8

10 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Foreningen 44 Møen ansøger om støtte i 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Kunsthal 44 Møen ansøger om støtte på kr. til programmet for Kunsthal 44 Møen har tre udstillingsplatforme, som præsenterer samtidskunst. I både selve kunsthallen vises forskellige udstillinger, i Henning Christiansens Arkiv præsenteres lydkunst og i Den Gamle Smedje skaber elever fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016 et stedsspecifikt værk. I 2016 afholdes desuden forskellige formidlingstiltag, herunder samtaler om kunst med kunstnerne bag, dialogaftener mm. og der afholdes en performancefestival. Programmet for 2016: Dato Program Maj sept Random Walks inviterer 4 kunstnere fra Skandinavien, Tyskland og Ukraine til at udvikle nye og stedsspecifikke værker til Kunsthal 44 Møen og dets naturlige og kultiverede omgivelser. Juni - sept _ /// /O/O/OEt nordisk multidisciplinært projekt, der inviterer billed-, lyd og performancekunstnere til at engagere sig i arven fra komponist og fluxuskunstner Henning Christiansen og udvikle stedsspecifikke performative værker om sprog, klang og det skandinaviske landskab. Juni - sept Studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi er inviteret til at lave en stedsspecifik udstilling i Den Gamle Smedje. Kunsthal 44 Møen har jævnligt kunstformidlende arrangementer. Bl.a. samtaler, Kunsthall Møen i dialog, hvor specielle gæster indbydes til en samtale om kunsthallens aktuelle udstilling. Kunsthal Møen arbejder tæt sammen med Møn Skole og bgk Skolen omkring skoletjeneste og kunstnerisk talentudvikling. Administrationen vurderer, at ansøgningen understøtter Vordingborg Kommunes rige og unikke kulturog fritidsliv. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udviklings- og aktivitetspuljen 75 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklings- og aktivitetspuljen -75 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der til aktivitets- og udviklingspuljen under Kultur,- Idræts-, og Fritidsudvalget er afsat kr. i budget Bilag: 1 Åben Vedtægter /15 2 Åben Budget /15 9

11 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Åben Udstillingsprogram /15 4 Åben Ansøgning /15 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. til afholdelse af program i 2016, at kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Sagen udsat med henblik på uddybning af ansøgningens forskellige elementer. 10

12 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege og de kommunale forpligtelser Sagsnr.: 14/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. maj 2015 at give grønt lys for, at Møns Motionsklub kan opføre en tilbygning på ca.100 kvm i tilknytning til den eksisterende gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege. Efter opførelsen overdrager Møns Motionsklub tilbygningen, og Vordingborg Kommune ejer og driver herefter tilbygningen som en del af Foreningernes Hus. Beslutningen indbefatter, at gaven modtages fri og ubehæftet. Dagsordenspunktet med beslutningen fra d. 28. maj 2015 er vedlagt som bilag. Møns Motionsklub har imidlertid henvendt sig d. 6. november 2015, idet Møns Motionsklub ønsker en mere forpligtendeaftale end den langtidsanvisning, Vordingborg Kommune har foreslået. Henvendelsen er vedlagt som bilag, ligesom klubbens uddybning af en mere forpligtende aftale er vedhæftet (Mail). Møns Motionsklub ønsker i henhold til mail dels fuld brugsret over den nye bygning, dels en mulighed for kompensation af anlægssummen, hvis bygningen skal benyttes til andre formål eller sælges. Brugsret til bygningen Møns Motionsklub ønsker fuld brugsret til den gamle gymnastiksal inkl. baderum (herre og dame) og lokale på 1. sal samt til den nye tilbygning i minimum 20 år fra kommunens godkendelse af byggeriet. Administrationen vurderer, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at give Møns Motionsklub den fulde brugsret, fordi de har opført bygningen. Det fremgår af folkeoplysningsloven. Det vil derimod være muligt at give Møns Motionsklub en langtidsanvisning, hvor foreningen er anvist til lokalerne i 20 år og inden for et bestemt tidsrum. Langtidsanvisninger kan gives til aktiviteter, som fx fitness, hvor foreningen opsætter nagelfast udstyr og hvor aktiviteten foregår dagligt. Dette er ikke at betragte som en fuld brugsret eller lejeaftale. Ved langtidsanvisning skal foreningen årligt dokumentere aktivitetsniveauet i lokalet og bookingen vil være synlig i det digitale bookingsystem. Foreningen skal fx også af-booke lokalet, hvis det fx ikke skal benyttes i det aftalte tidsrum. Foreningen kan ikke videregive lokalet til andre eller benytte lokalet til anden brug end det anviste. Der er derfor ikke tale om en brugsret men anvisning, hvor det er Vordingborg Kommune, der anviser lokalet til en bestemt aktivitet. Denne model er anvendt for Fitnessforeningen P-dellen, der har fået en langtidsanvisning i den gamle pedelbygningen ved Svend Gønge Skole. Langtidsanvisningen for P-dellen er vedlagt som bilag. Kompensation af anlægssum Møns Motionsklub ønsker, at såfremt bygningen afhændes eller aftalen om brugsret ændres af Vordingborg Kommune, da kompenseres motionsklubben med den til enhver tid nedskrevne anlægssum. Motionsklubben vil afskrive anlægssummen over 20 år. 11

13 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Det vil efter administrationens umiddelbare opfattelse være muligt rent juridisk at aftale en kompensation af motionsklubben, såfremt bygningen afhændes. Det vil dog være en ændring i forhold til den tidligere beslutning om, at gaven modtages, hvis den er fri og ubehæftet. Administrationen skal dog i den sammenhæng samtidig gøre opmærksom på, at andre foreninger, herunder fitnessforeningen P-dellen i Lundby, der investerer eller påtænker at investere i kommunale faciliteter skal i henhold til det almindelige ligebehandlingsprincip tilbydes den samme mulighed. Til sammenligning har Fitnessforeningen P-dellen således investeret knapt kr. til istandsættelse af pedelbygningen til fitness, og dette helt uden garanti eller kompensation fra kommunens side, hvis bygningen besluttes afhændes. Foreningen har finansieret via fonde, DGI og LAG mv. Der gøres desuden opmærksom på, at såfremt Vordingborg Kommune indgår en aftale med Møns Motionsklub om kompensation ved ændring af brugen af bygningen eller ved salg af bygningen inden for de 20 år, vil det samtidigt være nødvendig at afsætte midler til denne kompensation. Bilag: 1 Åben Henvendelse fra Møns Motiosklub om finansiering af tilbygning.tif /15 2 Åben Mail fra Møns Motionsklub /15 3 Åben Beslutning fra kommunalbestyrelsen d. 28. maj /15 4 Åben Godkendt langtidsanvisning for foreningen P-dellen /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at der tilbydes en langtidsanvisning til Møns Motionsklub på 20 år fra kommunens godkendelse af byggeriet, der ikke gives kompensation til Møns Motionsklub, såfremt Vordingborg Kommune beslutter at afhænde bygningen eller ønsker at bruge bygningen til andre formål jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. maj 2015 om, at gaven skal være fri og ubehæftet. Indstillingen indtrådt. Sagen fremsendes til orientering til Kommunalbestyrelsen. 12

14 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Henvendelse fra Præstø Lokalråd vedr. lokaler i Præstø Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse Sagsfremstilling Præstø Lokalråd har på baggrund af borgermøde i oktober måned i Præstøområdet fremsendt en række kritikpunkter omkring lokalesituationen i Præstø. Kritikpunkterne vedrører dels det nybyggede Multicenter i Præstø, lokaler på Præstø Skole, lokaler i Bio Bernhard, Ungdomsskolens lokaler på Spangen samt lokaler til Lokalarkivet og Ole Ring Samlingen samme skrivelse beskriver lokalrådet en række forslag til ændringer, som vil kunne afhjælpe de beskrevne kritikpunkter. Administrationen kan oplyse at principper som fleksibilitet, åbenhed, tilgængelighed og naturligvis maksimal udnyttelse er gældende for al brug af kommunale lokaler i Vordingborg Kommune. Alle lokaler skal således være synlige og til rådighed. Samtidig vil lokaletildeling altid skulle foretages efter kravene beskrevet i Folkeoplysningsloven samt de vedtagne kriterier for lokaletildeling i Vordingborg kommune. Selvom disse principper efterleves, er det desværre alligevel ikke alle ønsker, der kan tilgodeses inden for de eksisterende rammer, og en prioritering og et efterfølgende valg vil derfor ofte kunne opfattes som en omgåelse af den enkelte forening eller en særlig gruppe af borgere. Administrationen kan oplyse at Vordingborg Kommune i 2015 har erhvervet en del bygninger på Præstø Havn. I den forbindelse har administrationen taget initiativ til i løbet af foråret at udfærdige en samlet plan for relevante kommunale lokaler i Præstø by. Dette vil derefter medføre en fornyet vurdering og derigennem muligheder for omplacering af kultur og fritidsaktiviteter i Præstø by. Administrationen (Kultur og Fritidssekretariatet) vil snarest indkalde Præstø Lokalråd til en dialog omkring henvendelsen og arbejder mod at der på Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalgets møde i april vil være en opfølgning på de af Præstø Lokalråd fremsendte kritikpunkter. Administrationen har ikke været i dialog med repræsentanter for Præstø Lokalråd i forbindelse med denne henvendelse, men har løbende inden for det sidste 1 1/2 år været i dialog med blandt andet Præstø Lokalarkiv. Bilag: 1 Åben Henvendelse fra Præstø Lokalråd 2951/16 Indstilling Administrationen indstiller, at at Afdelingen for Kultur og Fritid inviterer Præstø Lokalråd til en dialog omkring den fremsendte henvendelse, Afdelingen for Kultur og Fritid på udvalgets møde i april vil præsentere en opfølgning på Præstø Lokalråds henvendelse. 13

15 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstillingen tiltrådt. 14

16 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne for For at højne informationsniveauet, og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Bilag: 1 Åben Årshjul /15 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte årshjul for 2016 tages til efterretning. Indstillingen tiltrådt. Udvalget besøger Filmfabrikken den 2. marts med en mødestart kl

17 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt januar 2016 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Intet. 16

18 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Orienteringspunkter januar Økonomiskema over puljer under KIF 2016 (169149/15) 2. Puljeskema 2015 (103119/14) 3. FILMFABRIKKENS TILSTAND 2016, Bilag 1.docx (916/16) 4. FILMFABRIKKEN TILSTAND 2016, Bilag 2.docx (917/16) 4. Orientering om Kulturaftale Kulturaftale (292/16) 5. Musikforeningen Cæcilia ansøger om støtte til arrangementer i Ansøgning Aktivitets og udviklingspuljen.pdf (177141/15) 2. Projektbeskrivelse (177849/15) 3. Vedtægter (177850/15) 4. Budget 2016 (177851/15) 6. Foreningen 44 Møen ansøger om støtte i Vedtægter (177821/15) 2. Budget (177824/15) 3. Udstillingsprogram 2016 (177817/15) 4. Ansøgning (177864/15) 7. Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege og de kommunale forpligtelser 1. Henvendelse fra Møns Motiosklub om finansiering af tilbygning.tif (158716/15) 2. Mail fra Møns Motionsklub (171200/15) 3. Beslutning fra kommunalbestyrelsen d. 28. maj (174829/15) 4. Godkendt langtidsanvisning for foreningen P-dellen (118238/14) 8. Henvendelse fra Præstø Lokalråd vedr. lokaler i Præstø 1. Henvendelse fra Præstø Lokalråd (2951/16) 9. Årshjul 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Årshjul 2016 (148338/15) 17

19 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Jørn Elo Hansen Kim Errebo 18

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 13. januar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:05 Kornerups Rådhus, dommerkontoret Algade 97, Vordingborg Eva Sommer-Madsen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden møde i Den Administrative Styregruppe 9. november kl. 9.00 11.30 Afholdes i Mødelokale 233, Administrationsbygningen, Valdemarsgade 43, Vordingborg Kommune Deltagere: Den Administrative Styregruppe:

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden møde i Den Politiske Styregruppe 30. august 2016 kl. 17-19 Mødet holdes i Kultunariet på adressen Søndergade 12A, 4690 Haslev i Faxe Kommune (Mødelokalet er i stueetagen ved siden af festsalen)

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Viemose Forsamlingshus Viemosegade 7, 4771 Kalvehave Eva Sommer-Madsen

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. marts 2016 Mødetidspun 18:00 Sluttidspunkt 20:25 kt Sted Filmfabrikken i Foreningernes Hus, Rødkildevej 9, Medlemmer Fraværende Bemærkninge r Eva Sommer-Madsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 23. januar 2014 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om folkeoplysning Lov om biblioteksvirksomhed Lov om musikskoler Museumsloven Øvrige regelsæt

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 03. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:25 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat - møde i Den Politiske Styregruppe 6. marts 2013, kl. 16,000-18,00 Afholdes i Administrationsbygningen, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, lokale 129 Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Udkast til. Kulturaftale Kulturregion Storstrøm

Udkast til. Kulturaftale Kulturregion Storstrøm Udkast til Kulturaftale 2015 2018 Kulturregion Storstrøm D o k. n r. 5 4 1 8 1 0 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 21. oktober 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:25 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 19:15 Sluttidspunkt 21:30 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet Eva Sommer-Madsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard Vordingborg Kommune Folkeoplysningsrådet REFERAT Ordinært møde Do: Torsdag den 13. november 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Herefter afholdes Valg fra 19,00 21,00 Sted: Panteren, Vordingborg Deltagere:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 28. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole 17:00. Kultur-Fritidsudvalget Sted: Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping. Møde slut: 18:10 Fraværende: Søren Søe Larsen

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 16. december 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Gåsetårnskolens Iselinge afd., Store mødelokale, Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT den 12.01.2010 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Kultur & Fritidsudvalgets møder i 2010... 4 3 Valg af næstformand for Kultur

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål:

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål: Forord I denne rapport præsenteres resultater af evalueringen af Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm bestående af Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Panteren, lille mødelokale/værksted Solbakkevej 42-56, Vordingborg Eva

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 12. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 28. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik (formand), Else-Marie Langballe Sørensen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 Tid: Onsdag d. 25. februar, kl. 11.00 14.30. Sted: Musikskolen i Guldborgsund, Skolegade 3c, 4800 Nykøbing F. Tilmelding: Signe@kulturtjenesten.dk Deltagerliste:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. september 2005 kl. 15:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. september 2005 kl. 15:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Ældrecentret Solvang Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. september 2005, kl. 15:00 Lukket sag: 458. Lukket sag Åben sag: 459. Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde

Dagsorden Ordinært møde Vordingborg Kommune Det Frivillige Samråd Dagsorden Ordinært møde Do: Mandag den 12. maj 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Sted: Deltagere: Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Else Marie L Sørensen Niels

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 12. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere