STRATEGI DANSK DESIGN CENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI DANSK DESIGN CENTER"

Transkript

1 STRATEGI DANSK DESIGN CENTER

2 FORORD Danmark er en førende designnation med en stærk designhistorie, der beundres internationalt. Dansk Design Center (DDC) har siden sin etablering i 1978 haft respekt for denne historie. Organisationen har de senere år været gennem mange forandringer. Fokus er gået fra at øge kendskabet til dansk design i bred forstand over at øge kendskabet til design som konkurrenceparamenter til at fokusere på anvendelsen af design som drivkraft for innovation og udvikling i virksomheder og samfund. DDC har forståelse for den bredde, variation og spændvidde, der er i design som profession og disciplin. DDC arbejder derfor for at fremme anvendelse af design i erhvervslivet, bidrage til at professionalisere designbranchen samt dokumentere, fremme og brande dansk design nationalt og internationalt. Dermed er DDCs virke stærkt indlejret i den til enhver tid gældende dagsorden indenfor dansk erhvervs-, innovations-, uddannelses-, eksport- og kulturpolitik. Der er i dag en bred erkendelse i dansk erhvervsliv af, at anvendelse af design bidrager til værdiskabelse i virksomhederne. Flere virksomheder anvender designmetoder i deres innovationsarbejde. Der er dog fortsat en stor gruppe af virksomheder, der kan udløse et øget vækstpotentiale ved at bruge design. 2

3 DDCs nye strategi tager udgangspunkt i historien og de kvaliteter dansk design står for, men peger samtidig fremad. Nye forbrugsmønstre, nye markeder og nye krav til services og produkter giver danske virksomheder nye muligheder, men også en risiko for at blive irrelevante i den globale konkurrence. Designernes evne til at omsætte nye tendenser og teknologier til løsninger, der er attraktive, funktionelle og meningsfulde for brugerne er i den forbindelse en afgørende konkurrencefaktor. DDCs fokus i de kommende år er at gennemføre systematiske eksperimenter med designs værdiskabelse i virksomhederne og dele den viden, der opstår. DDC har en vision om at bidrage til, at design bliver en af de tre vigtigste styrkepositioner for danske virksomheder. DDC opererer i et komplekst spændingsfelt mellem erhvervslivet, designbranchen, uddannelses- og forskningsinstitutionerne og offentlige institutioner. DDC har et højt ambitionsniveau, men også en ydmyghed over for, at opgaven med at øge virksomhedernes anvendelse af design kun kan realiseres i åbne partnerskaber. DDCs ambition skal omsættes til helt konkrete handlinger og tiltag, som giver mening for virksomhederne i hele landet. DDC bygger nu en ny organisation en organisation, som erhvervslivet, designbranchen og andre interessenter kan være stolte af og lade sig inspirere af. Derfor er strategien ambitiøs, åben og nytænkende. Og derfor skal strategien samtidig ses som en invitation til DDCs interessenter om at indgå i dialog om vores virke. Lars Mikkelgaard-Jensen Bestyrelsesformand Christian Bason Adm. direktør 3

4 INDLEDNING Denne strategi er blevet til i tæt dialog mellem DDCs bestyrelse, ledelse, medarbejdere og øvrige interessenter. Strategien tegner retningen for DDC de kommende tre år med flytning til BLOXkomplekset primo 2018 som en naturlig milepæl og anledning til at genbesøge og forny strategien. 4

5 STRATEGIEN ER BYGGET OP OM FEM CENTRALE SPØRGSMÅL Vision Hvor vil DDC hen? Mission Hvilken værdi skaber DDC, for hvem og hvor? Aktiviteter Hvad leverer DDC og hvordan? Kompetencer Hvad skal DDC kunne? Organisation Hvordan skal DDC ledes og styres? Svarene på disse spørgsmål udgør DDCs samlede strategi. 5

6 VISION HVOR VIL DDC HEN? Den globale konkurrence og hastige teknologiske udvikling sætter virksomhederne under pres for at skabe nye innovative produkter, services og løsninger. Virksomhedernes evne til at forstå, ikke alene hvad der er teknologisk muligt, men hvad der er værdifuldt og nyttigt for kunderne og slutbrugerne, er afgørende for deres konkurrenceevne. Det er DDCs vision at bidrage til, at design bliver en af de tre vigtigste styrkepositioner for danske virksomheder. Godt design bidrager til at skabe konkurrencedygtige produkter og løsninger. Designere sætter kunden i centrum, og designerne kan omsætte nye indsigter til koncepter og konkrete løsninger, der giver værdi for kunder og slutbrugere. Flere danske og udenlandske undersøgelser, f.eks. fra Erhvervsstyrelsen og fra Design Management Institute, viser, at der er en markant sammenhæng mellem virksomhedernes brug af design og deres værdiskabelse, og at såkaldte designbaserede virksomheder udkonkurrerer andre virksomheder. 6

7 Foto: DDC besøger virksomheden Anne Black for at få input til indsatsen Scaling by Design 7

8 MISSION HVILKEN VÆRDI SKABER DDC? Som Danmarks nationale designcenter er det: DDCs mission at fremme anvendelsen af design i erhvervslivet, bidrage til at professionalisere designbranchen samt dokumentere, fremme og brande dansk design nationalt og internationalt. DDC har med andre ord til formål at skabe det bedst mulige møde mellem udbuds- og efterspørgselssiden på designområdet. På efterspørgselssiden bidrager DDC til at modne virksomhederne, så de anvender design mere strategisk, og dermed øger værdien af det de producerer, eller den service de leverer. På udbudssiden bidrager DDC til at identificere og udvikle potentialer i markedet for danske designvirksomheder samt styrke de kompetencer designvirksomhederne behøver for at høste mulighederne i markedet. Det centrale virkemiddel som DDC bruger i dette møde er systematiske eksperimenter med designs værdiskabelse i virksomhederne. 8

9 EFTERSPØRGSEL det brede erhvervsliv Systematiske eksperimenter med designs værdiskabelse i virksomhederne UDBUD designkompetencer Figur 1. DDC bygger bro mellem efterspørgsel og udbud af design 9

10 DDCS PLATFORME DDCs mission udmøntes i en række platforme (strategiske indsatsområder). Etablering af nye platforme sker som følge af ændringer i: Konteksten Politiske, økonomiske, sociale, teknologiske eller samfundsmæssige tendenser, som har betydning for virksomhedernes rammebetingelser og langsigtede vækstmuligheder i... Markedet Konkrete markedsmæssige potentialer. Det kan for eksempel være nye teknologiske muligheder, fysiske produkter, services, forbrugsmønstre, nye produktionsformer, nye forretningsmodeller eller andet. Disse ændringer i markedet udgør samtidig rammerne for et markant Forretningspotentiale ved at anvende design Hvordan kan design skabe værdi på et givent (ændret) marked? Hvordan indgår design for eksempel i nye produktionsformer og forretningsmodeller, og hvilke kompetencer er der behov for at designere skal besidde? Platformene etableres og forankres så de understøtter tæt inddragelse af DDCs interessenter. Platformene vælges ud fra agendaer, som er væsentlige for en række af DDCs hovedinteressenter, herunder aktørerne i Design Society og satsningen inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design (BLOX). Desuden indgår et klart fokus på, om der er gode muligheder for ekstern medfinansiering fra virksomheder, fonde, offentlige aktører, EU mv. Platformene danner rammen om DDCs udvikling og skalering af initiativer og programmer. DDC vil i de kommende år fokusere på en portefølje af fem platforme. Afhængig af DDCs kapacitet og udviklingen i kontekst, markedet og forretningspotentialet ved at anvende design kan fokus ændres og bredes ud. 10

11 DESIGNDREVNE FORRETNINGSMODELLER efterspørgsel DESIGN BYER DESIGN FREMTIDENS FABRIKATION DESIGN SUNDHED DESIGN DIMENSIONER udbud Figur 2. DDCs platforme

12 PLATFORM DESIGNDREVNE FORRETNINGSMODELLER #BizModel Virksomheders behov for hurtigt at forstå og agere på nye muligheder er stort og voksende. Nye disruptive forretningsmodeller og markeder giver nye muligheder, som det ses med f.eks. Airbnb, Endomondo og Podio. Sharing og circular er eksempler på begreber, som virksomhederne skal integrere i deres forretning for at samarbejde med engagerede forbrugere om nye forretningsmodeller og revitalisere forestillingen om at købe og sælge. Designmetoder og design som et strategisk værktøj kan styrke erhvervslivets kundeforståelse og dermed deres mulighed for hurtigt at reagere på nye forretningsmuligheder og styrke deres position på eksisterende markeder. Designdrevne forretningsmodeller er en udviklingsplatform for programmer, der styrker det brede erhvervslivs efterspørgsel efter design, herunder udvikling af danske designvirksomheder. DDC vil undersøge, hvordan erhvervsliv og designere kan nyskabe deres forretninger midt i en rivende teknologisk udvikling med omskiftelige forbrugerbehov. Ud af platformen er blandt andet udsprunget Plus programmet, der øger virksomheders evne til forretningsudvikling og innovation via designmetoder og prototypeforløbet Scaling by Design, der fokuserer på at styrke danske produktdesignvirksomheders evne til at skalere nationalt og internationalt. 12

13 Foto: DDC holder workshop omkring indsatsen Scaling by Design 13

14 14

15 PLATFORM DESIGN FREMTIDENS FABRIKATION #FremFab Produktionslandskabet er under hastig forandring. Med teknologier som 3D-printere, laserskærere og ny brugervenlig hardware og software kan en idé hurtigt omdannes til en konkret prototype. De nye produktionsvilkår åbner for udvikling af effektive og fleksible systemer og helt nye produkter, der sætter teknologien i spil. I dette mulighedsfelt kan design være en central kompetence til udvikling af system- og produktløsninger, der kobler teknologien med kundernes behov. Designeren formår at navigere og arbejde behovsbaseret i komplekse udviklingsforløb og har særlige forudsætninger for at kvalificere, inspirere og løfte tværfaglige innovationsprocesser, når industriens ingeniører, teknikere og mekanikere produktudvikler sammen. Teknologien giver også designvirksomhederne adgang til fabrikationsteknologier og skaber rum for nye forretningsmodeller og en udvidelse af designfeltet. Fremtidens Fabrikation er en udviklingsplatform for programmer, der vil bidrage til at styrke danske produktionsvirksomheders muligheder for øget vækst og for skabelse af mere innovative og bæredygtige løsninger. I samarbejde med industrien udvikles konkrete programmer og projekter, der hjælper danske produktionsvirksomheder til at anvende designmetoder og udforsker designfagets rolle i et nyt produktionsparadigme. 15

16 16 Foto: Seier & Seier, CC-BY

17 PLATFORM DESIGNBYER #DesignCities Byer udvikles og udbygges verden over i takt med en øget globalisering, stigende urbanisering og udvikling af nye teknologier. Byers udfordringer og borgeres behov udvikler sig i lige så hastigt tempo. Fremtidens forretningsmodeller i byudvikling vil i stigende grad være baseret på åbne datastrømme, nye teknologier og vil endvidere trække på kunders og borgerens konkrete behov. DesignByer er en udviklingsplatform for programmer, der afdækker og styrker designs rolle i byudvikling. DDC vil med DesignByer bringe virksomheder, borgere og offentlige organisationer tættere sammen omkring et fælles fokus på at designe byer via nye former for samarbejde. Designs rolle udforskes og samtidig styrkes nye forretningsmuligheder for virksomhederne i udviklingen af fremtidens byer. Med design som optik vil DesignByer dels bevæge sig inden for smart city og big data-området, men også inden for felter som byplanlægning, arkitektur og strategisk byudvikling. 17

18 18

19 PLATFORM DESIGNSUNDHED #DesignHealth Sundhedssektoren er under hastig forandring og med et øget pres på ressourcerne, er der behov for nye måder at levere og udbyde sundhedsydelser på samt effektivisere. Ny teknologi der f.eks. automatiserer standardiserede arbejdsopgaver vil udfordre markedet og arbejdsopgaverne dramatisk. Samtidig giver digitalisering og big data nye forretningsmuligheder. Der er allerede en stigende tendens i efterspørgslen på helhedsløsninger, der integrerer ny teknologi, personaliserede data og ikke mindst tilgodeser patienternes behov. DesignSundhed er en udviklingsplatform for programmer, der via design som værdiskabende facilitator forbinder virksomheder og sundhedssektor for at skabe nye løsninger, der kan skaleres og eksporteres. DDC vil med platformen undersøge, hvordan design kan bidrage til at udnytte det kommercielle potentiale i at anvende big data bedre og bredere, gøre ny sundhedsteknologi mere brugervenlig og intuitiv samt skabe gnidningsfrie sammenhængende veje gennem sundhedsvæsnet. Desuden vil DDC bidrage til at medudvikle og opkvalificere de designvirksomheder, som potentielt kan træde ind på dette marked. 19

20 PLATFORM DESIGN DIMENSIONER #DesignDim Designs værditilførsel til innovation og forretningsudvikling er i kraftig udvikling. Flere virksomheder bruger designere og designmetoder, og anerkendelsen af værdien af design er stigende. Danmark har en unik designfortælling og måske et særligt dansk design-dna, som kan matche nuværende og kommende markedsbehov ikke mindst internationalt. Design Dimensioner er en udviklingsplatform for programmer, der styrker og øger det virksomhedsrettede udbud af design. DDC vil med platformen understøtte udviklingen i designfeltet, herunder undersøge hvad der kendetegner succesfulde designvirksomheder, samt hvad der skal til, for at danske designvirksomheder vokser nationalt og internationalt. 20

21 21

22 AKTIVITETER HVAD LEVERER DDC OG HVORDAN? I udviklingen, gennemførelsen og skalering af DDCs aktiviteter indgår tre ingredienser: eksperimenter, læring og deling. Disse ingredienser er DDCs DNA. 22 Foto: Design a.m. i DDC

23 EKSPERIMENTER DDC tilrettelægger og gennemfører systematiske eksperimenter med designs værdiskabelse i virksomhederne. DDC har en designdrevet tilgang til eksperimenterne. Det betyder, at metoder til kreativ idégenerering, prototyping, visualisering, co-design mv. indgår naturligt i DDCs arbejdsform. DDCs anvendelse af designmetoder for at øge anvendelsen af design bidrager til at skabe innovationskraft og ejerskab samt høj legitimitet hos målgrupper og interessenter. DDC udvikler og tilrettelægger altid systematiske eksperimenter i tæt samarbejde med virksomheder, designere og andre aktører, f.eks. erhvervsfremme- og innovationsaktører, uddannelsesinstitutioner, andre aktører i innovationshub en i BLOX samt søsterselskaberne i Design Society. LÆRING DDC høster og dokumenterer den nye viden og indsigt om virksomhedernes anvendelse af design, der skabes i DDCs programmer. Her trækker DDC både på kvalitative data og metoder fra fagligheder som antropologi, etnografi og sociologi og på kvantitative metoder fra økonomi, statistik og politologi. De læringsorienterede aktiviteter gennemføres som en integreret del af de eksperimenter, som DDC tilrettelægger. Målet er at sikre løbende læring, som dermed både kan berige eksperimenterne, og som kan skaleres. Den nye viden omsættes til formater (f.eks. casebeskrivelser, metoder, ledelsesberetninger mv.), som kan stilles bredt til rådighed for alle virksomheder, interessenter og det politiske niveau. DELING DDC gør læring og indsigter nemt tilgængelige for alle virksomheder og øvrige interessenter via en række forskellige kommunikations- og delingskanaler. Der vil altid være tale om en tilpasning af indsatsen og dermed også kanalvalg for at sikre relevans i forhold til indhold og målgrupper. Groft sagt kan værktøjerne være digitale, fysiske eller netværks- og eventbaserede. Ud over egne kanaler som ddc.dk vil DDC f.eks. bruge digitale værktøjer som microsites, digitale magasiner, digitale nyhedsbreve, webvideo, apps, infografik samt naturligvis indholdsdistribution via relevante social media- og kollaborations-platforme. I mange tilfælde vil det være helt oplagt at partnere på designer- og virksomhedsside er medskabere (eller selvstændige skabere) af indhold og videndelingsprodukter. På den fysiske side kan der være tale om printmaterialer, booklets, magasinproduktion, udstillinger eller fysiske, designbaserede værktøjer til f.eks. visualisering eller procesarbejde. DDC har en unik rolle såvel som formidler i en dansk kontekst, men også som bidragyder med indsigt og viden internationalt, for dermed at brande dansk design og danske designkompetencer. 23

24 På tværs af eksperimenter, læring og deling arbejder DDC i alt fra små, korte, undersøgende forløb (prototyper) til mere langsigtede faciliterede forløb (programmer) og endelig til ambitiøse indsatser for national effektskabelse (skala). DDCs arbejdsform kan hermed illustreres som følger (se illustration på modsatte side): PROTOTYPEFASEN I prototypefasen danner DDCs platforme rammen for udvikling og tilrettelæggelse af nyskabende forløb, der tester, hvordan design kan give værdi for virksomhederne. Udviklingen sker i tæt sammenspil med virksomheder og andre aktører. I prototypefasen fylder udvikling af de systematiske eksperimenter med designs værdiskabelse i virksomhederne derfor meget, mens lærings- og delingselementerne fylder mindre. DDCs rolle er i prototypefasen at være den drivende udviklingsaktør. DDC udvælger indsatsområder under de enkelte platforme ud fra en designdrevet tilgang. F.eks. via løbende trendwatching, brugerundersøgelser, dialog med centrale aktører i erhvervsliv, designvirksomheder, uddannelsesog forskningsinstitutioner, myndigheder samt førende nationale og internationale eksperter. Denne dialog fortsættes gennem prototypefasen, hvor hypoteser om designs værdiskabelse indenfor givne områder testes via mindre projekter, workshops, seminarer og symposier, hvor viden deles og udvikles med nøgleinteressenter. PROGRAMFASEN I programfasen gennemføres flere og typisk større forløb i samspil med virksomheder og andre aktører, der afprøver design som drivkraft for udvikling af f.eks. nye værdiskabende produkter, services og forretningsmodeller. I programfasen gennemføres de systematiske eksperimenter i større skala og læringselementet fylder meget. DDCs rolle er i programfasen at facilitere, styre, skabe fremdrift og understøtte udbytterige møder mellem virksomheder og designere, at tilrettelægge og opsamle læring på tværs af programmerne samt løbende at dele nye indsigter. 24

25 SKALERINGSFASEN I skaleringsfasen udbredes indsigter og læring fra programfasen i formater, der giver et langt større antal virksomheder adgang til ny viden og dermed mulighed for at skalere. I skaleringsfasen fylder delingselementet mest, mens læring og eksperimenter fylder mindre. DDCs rolle er i skaleringsfasen primært at formidle resultater samt at påvirke centrale beslutningstagere til at bære resultaterne videre i egne organisationer og dermed udbrede effekterne af eksperimenterne nationalt og/eller internationalt. Her kan både være tale om andre virksomheder indenfor det pågældende felt, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og brancheorganisationer, som skal udvikle nye rådgivningsydelser, andre ydelser eller designvirksomheder, der skal udvikle nye kompetencer og tilbud. SKALA EKSPERIMENTERE LÆRE DELE PROGRAM EKSPERIMENTERE LÆRE DELE PROTOTYPE EKSPERIMENTERE LÆRE DELE Figur 3. DDCs skaleringsmodel 25

26 DDCS ARBEJDSPRINCIPPER Fælles for prototype-, program- og skaleringsfaserne er, at de gennemsyres af en række fælles arbejdsprincipper for DDC. 26 Foto: DDC faciliteter forløb om designtænkning under Sprout Talent Week 2015

27 DESIGNDREVET DDC er katalysator for brug af design som drivkraft for styrket innovation og konkurrenceevne i danske virksomheder. DDC anvender derfor selv designmetoder til at udbrede brugen af design i danske virksomheder og for at kunne forklare værdien af at arbejde designdrevet ud fra erfaringer, der er indlejret i organisationen. NYSKABENDE OG LÆRENDE DDC afprøver nye tilgange til at øge virksomhedernes værdiskabelse og inddrager læring på tværs af DDCs indsatser og programmer til at udvikle nye programmer. DDC er i tæt kontakt med førende vidensmiljøer på erhvervs- og designområdet, nationalt og internationalt. ALDRIG ALENE DDCs resultater skabes hovedsageligt gennem andre. DDC tilrettelægger og udmønter derfor altid platforme og konkrete programmer i samarbejde med virksomheder, designere og andre aktører. ÅBEN BY DEFAULT DDC arbejder for det brede danske erhvervsliv og har derfor en forpligtelse til at stille læring om, hvordan design skaber værdi for virksomhederne, bredt til rådighed. FOKUS PÅ VÆRDI I VIRKSOMHEDERNE DDC gennemfører aldrig programmer, der ikke vurderes at have værdi for erhvervslivet. DDC er ambitiøs på den danske designbranches vegne. PROFESSIONEL DDC har en professionel tilgang til alle samarbejder, har respekt for forskellige fagligheder og sætter stor pris på den danske designtradition. 27

28 KOMPETENCER HVAD SKAL DDC KUNNE? Hvis DDCs strategi skal omsættes til konkrete initiativer og programmer, kræver det en bred sammensætning af kompetencer, der bl.a. favner: ERHVERV For bedst muligt at kunne møde virksomhederne og bidrage til at målrette anvendelsen af design er indsigt i private virksomheders vilkår afgørende. Det indebærer indsigt i at starte og drive virksomhed, herunder forståelse for erhvervsøkonomi, forretningsmodeller, ledelse, organisation mv. DESIGN For at være en troværdig organisation skal DDC have dyb indsigt i dansk design: dansk designhistorie og DNA, designmetoder, designtrends samt designbranchen og dens aktører. DDC skal desuden have stort udsyn samt dybe og stærke internationale relationer. KOMMUNIKATION Kommunikation er bygget ind i og skal understøtte alle facetter af DDCs arbejde. Det er derfor vigtigt, at DDC mestrer kommunikation til alle målgrupper: virksomheder, designere, myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl. og kan betjene sig af alle relevante kommunika-tionskanaler. TEKNOLOGI I alle DDCs platforme er der et markant fokus på teknologi, og hvordan design bidrager til værdifuld integrationen heraf i produkter, services og systemer. DDC skal derfor have indsigt i teknologi, som f.eks. avanceret produktion, IoT, informations- og datavisualisering, open data og hele tiden være opmærksom på, hvad der foregår på teknologiens frontlinie. SOCIAL RESEARCH For effektivt at kunne opsamle og formidle læring fra de eksperimenter, DDC iværksætter, kræves stor indsigt i samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder til dataindsamling, interviewteknikker og kvantitativ/kvalitativ analyse. DDC trækker på discipliner som antropologi, etnografi, kulturvidenskab, sociologi og økonomi. 28

29 POLICY DDC er indlejret i særligt den erhvervs- og innovationspolitiske dagsorden. Derudover involverer mange af DDCs aktiviteter et tæt samspil med forskellige offentlige aktører, hvilket gør DDC afhængig af et stort kendskab til offentlige organisationer og indsigt i politiske beslutningsprocesser samt policyudvikling. Samtidig skal DDC kunne præge udviklingen af design som et centralt element i erhvervs- og innovationspolitikken og rådgive andre erhvervsfremmeaktører om værdien af anvendelse af design. Tanken med DDCs kompetencemodel er ikke at ansætte og udvikle medarbejdere med en helt bestemt profil, men at se strategisk på hvordan DDC opnår det bedst mulige mix af forskellige kompetencer. Med andre ord kan én medarbejder i DDC dække flere kompetencebehov (f.eks. design og kommunikation eller erhverv og policy). Ved fremtidige ansættelser vil der være fokus på kompetenceområder, som endnu ikke er tilstrækkeligt dækkede. Desuden vil der arbejdes på strategisk kompetenceudvikling såvel for enkelte medarbejdere som på tværs af DDC. ERHVERV SOCIAL RESEARCH KOMMUNIKATION DDC POLICY DESIGN TEKNOLOGI Figur 4. DDCs kompetencer 29

30 ORGANISATION HVORDAN SKAL DDC LEDES OG STYRES? DDC ledes af en bestyrelse, der med deres specifikke personlige kvalifikationer fra det brede erhvervsliv og designbranchen (dækkende industrielt design, kommunikationsdesign og servicedesign) bidrager aktivt til DDCs mission. Herudover har DDC et internationalt advisory board. Den daglige ledelse varetages af den administrerende direktør. 30 Foto: DDCs værktøj vækstrejsen, der bruges til at få indblik i virksomhedernes forretningsudvikling

31 BESTYRELSE ADVISORY BOARD DIREKTION EXECUTIVE ASSISTENT PROGRAM- LEDER PROJEKT- LEDER PROJEKT- ASSISTENT Figur 5. DDCs organisation 31

32 EFFEKTSKABELSE OG -MÅLING DDC vil have stor fokus på, hvordan effekten af de gennemførte eksperimenter, lærings- og delingsaktiviteter kan dokumenteres. Givet den komplekse kontekst for virksomhedernes design- og innovationsarbejde og den høje grad af uklarhed omkring, hvordan deres interne organisering og ledelse af design i praksis foregår, vil effektmål ofte skulle etableres som hypoteser snarere end fasttømrede forudsætninger. Som led i gennemførelsen af DDCs programmer, vil det blive fastlagt, hvad der er meningsfulde effektmål og indhentet data, der kan dokumentere dem. Hvad angår implementering er det afgørende at forstå, at det er virksomhederne og aktørerne selv, som skal implementere de indsigter, koncepter og løsninger, de måtte høste. DDC vil sikre, at der sker en løbende, systematisk dokumentation, læring og feedback fra den effekt som prototyper, programmer og skaleringsforløb skaber. Over tid vil det muliggøre en mere præcis opstilling af ambitioner og forventninger til effekt. 32 Foto: DDC faciliterer en workshop under indsatsen Design for Europe

33 SKALA EKSPERIMENTERE LÆRE DELE PROGRAM EKSPERIMENTERE LÆRE DELE PROTOTYPE EKSPERIMENTERE LÆRE DELE FORRETNINGS- UDVIKLING REALISERING OG EFFEKTSKABELSE FORANKRING OG EFFEKT Figur 6. Effektskabelse- og måling i DDC 33

34 DESIGN SOCIETY DDC er en del af Design Society koncernen, der er den samlende, koordinerende og slagkraftige aktør for vækstindsatsen for design og mode i Danmark. Det er Design Societys formål at fremme design, mode og relaterede kreative erhverv med henblik på at styrke væksten, markedsføre Danmark og bidrage til løsningen af samfundsmæssige udfordringer. DDCs overordnede rolle er at bidrage til, at aktørerne i Design Society agerer med synergi og maksimal effekt i kraft af fællesskabet, også i forhold til samarbejde med markedet, virksomhederne og andre eksterne aktører. DDC vil være drivende i udviklingen af Design Society og ser store muligheder for at skabe en strategisk og koordineret retning for den offentligt finansierede indsats på design- og modeområdet. Design Society koncernen er en vigtig aktør i arbejdet for at skabe større kritisk masse og sammenhæng mellem nationale, regionale og lokale erhvervsrettede indsatser for design og mode. I den forbindelse vil DDC tage ansvar for at udvikle og implementere relevante værktøjer til effektmåling og -styring af den samlede indsats og de resultater, der skabes i Design Society. Figur 7. Design Society koncernen 34

35 Foto: Seminar om udviklingen af DDCs strategi 35

36 36

37 PÅ VEJ MOD BLOX Realdania, Erhvervs- og Vækstministeriet og Københavns Kommune er gået sammen om at skabe en hub for arkitektur, byggeri, byudvikling og design i det nye byggeri BLOX og nabohusene Fæstningens Materialgård. Det er ambitionen, at hub en skaber og er en magnet for ny anvendelsesorienteret viden og innovation, er førende inden for formidling, debat og udstilling og er porten ind og vejen ud for eksport og international dialog. DDC rykkede i 2015 ind i Fæstningens Materialgård og blev en del af den såkaldte pilot-hub, der skal være med til at forme hub en for arkitektur, byggeri, byudvikling og design. DDC vil arbejde aktivt for at etablere fælles aktiviteter og en fælles strategisk retning, der sikrer, at design spiller en fremtrædende rolle i BLOX og innovationshub en. 37

38 Frederiksholms Kanal København K

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere