KFUM Centralforeningen Nøkkerosevej 23, 2400 København NV Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KFUM Centralforeningen Nøkkerosevej 23, 2400 København NV Tlf. 39 69 43 75"

Transkript

1 Referat af ordinært HOVEDBESTYRELSESMØDE, afholdt i HUSET på Nøkkerosevej 25, mandag den 10. september 2012 Rettet efter HB-mødet den 19. nov (rettet tekst er skrevet med Fed-kursiv) / VC HOVEDBESTYRELSEN (HB) Til stede: Henrik Persson (HP) Rene Thor Olsen (RTO) Jens Risum (JR) Karin Nielsen (KN) Flemming Gutheil (FG) Thomas Søtrensen (TS) Gunner jensen (GJ) Rasmus Gammeltoft Hansen (RGH) Børge W. Nielsen (BWN) Erik Nielsen (EN) Jørgen Østergaard (JØ) Henrik Nissen (nyt medlem fra Håndbold HN) Stig Bertelsen (nyt medlem fra Boldklubben, fodbold SB). Fraværende: Bo de Fries (BdF) Bent Lind (BL) repræsentant fra Badminton. Vedr.: Repræsentation fra Badmintonafdelingen: Der foreligger en mail fra det tidligere medlem, Mads Gede (MG) af 5. maj 2012, i hvilken han skriver, at han er udtrådt af Badmintonklubbens bestyrelse, og derfor ikke kan repræsentere klubben i HB. Han henviser fremtidige henvendelser til Badmintonafdelingen til det tidligere HBmedlem, Jan Koch. VC har dog endnu ikke fået fat i Jan Koch, for at få verificeret ovenstående. Situationen undersøges nærmere til næste møde (VC). Vedr.: Indkaldelsen til ovenstående møde: HUSET ligger på Nøkkerosevej IKKE Emdrupvej, som beskrevet i indkaldelsen ( redaktørfejl hermed rettet!) Ingen gik heldigvis forkert! 1. Referatgodkendelse: - Referatet fra HBmødet den 23. april 2012 blev uden bemærkninger godkendt. 2. Økonomi: - JR fortalte - At likviditeten p.t. er ok - At foreningen i løbet af året havde fået udtrukket et vist antal obligationer, og at provenuet var blevet genanbragt - At budgettet stort set overholdes, dog selvfølgelig med de ekstraomkostninger, som HB løbende havde ekstrabevilget, såsom vandbesparende foranstaltninger på lejren (i alt ca. 35 t.kr.), diverse ekstraarbejder i.f.m. udskiftningen af vinduerne (i alt ca. 28 t.kr.). - VC replicerede med oplysning om - At medlemskontingentet fra de enkelte afdelinger ikke helt når det budgetterede (medlemstilbagegang i alle de store afdelinger!) - At udlejningen af Jægersprislejren kommer til at ligge lidt under sidste år, hvilket til dels skyldes lukningen i de 3 kolde vintermåneder (mindreindtægten skulle gerne opvejes af besparelse i varmeudgiften hvilket dog først kan konstateres om et års tid). HB behandlede herefter den af Boldklubben fremsendte ansøgning om støtte til kursusafvikling for afdelingens forskellige trænere og ledere. HB stillede sig positiv til

2 ansøgningen, og bad Boldklubben om at fremsende nærmere materiale vedrørende de enkelte kurser og hjemtage de maksimale offentlige tilskud forinden den endelige ansøgning fremsendes til CF. CF har generelt afsat et mindre beløb til støtte til de enkelte afdelinger til dette formal (totalt op til 20 t.kr.). 3. Fitness-Huset: - FG fortalte - At indretningen meget snart er klar til ibrugtagning - At et kursus havde været afholdt for kommende instruktører, og at et nyt kursus snarest afholdes - At der (måske) snarest inviteres til åbningsreception! - At man endnu ikke er helt klar over om systemet skal køres i Håndboldafdelingsregi eller om det af hensyn til offentlig tilskudsmulighed skal køres i en ny særskilt forening. - At kontingentet for benyttelse vil ligge på ca. flg. Kr.: 300 kr.pr. halvår for enkeltmedlemmer pr. år, eller 50,- kr. pr. måned, og at et helt hold (f.eks. 3. seniorholdet i fodbold) vil komme til at koste ca ,- kr. for et år. 4. Kælderen i omklædningdbygningen ( svampeproblematikken ): - TS fortalte - At der var kommet en mail fra Kommunens konsulent, Ole Rosengreen fra arkitektfirmaet Friborg & Lassen (kommunens konsulentirma) den 6. juli i år, der blandt andet fortalte, at projektet var færdigudarbejdet, de nødvendige penge til udbedringsarbejdet fundet, og at arbejdet allersnarest vil blive igangsat, efter at entreprenøren har fremsendt en detailtidsplan. - At arbejdet således nu består i en større omgang end først antaget, idet der nemlig skal graves op udvendigt langs kældervæggene og der foretages efterisolering og tætning. Efterfølgende følger så det indvendige arbejde med renovering af gulve, vægge og loft inden CF igen kan møblere og indrette lokalerne. 5. HUSET: - EN fortalte, - At der i næste års budget bør afsættes penge til fjernelse af det eksisterende raftehegn, - At der ligeledes bør afsættes midler til opretning af betonsten mod fortovet. - At der var opsat en UPS i kælderen (reservestrøm i tilfælde af strømsvigt) til kontinuerlig åbningsmulighed af hoveddøren, der ellers ikke vil kunne åbnes ved strømsvigt. - BWN fortalte, - At BenHur var i gang med at søge fonde m.v. vedrørende det isoleringsarbejde, afdelingen i flere år har anmodet om blev opsat i stueetagen - Afslutningsvis fortalte VC - At der siden sidst var indkøbt og opsat nyt køleskab i køkkenet. 6. Lejren: - VC fortalte,

3 - At have været i dialog med Vandforsyningsselskabet vedrørende det angiveligt (alt for..) høje vandforbrug sidste år. Forsyningsselskabet har indledningsvis, med henvisning til tidligere års lignende store vandforbrug, afslået at der kan være tale om en målerfejl på den sidste år udskiftede vandmåler. - At forsyningsselskabet dog var gået med til at nedsætte dette års a conto-opkrævninger for vand, idet vi (CF) havde fortalt, at der indtil den 1. september i år kun var forbrugt i alt 270 m3 vand. Det bliver under alle omstændigheder nødvendigt at regulere vandforbruget, og dermed økonomien herfor ved det kommende årsskifte. Vi har allerede betalt for ca. 800 m3 vand i år (ca. 600 i første halvår m3 for andet halvår). VC blev bedt om at gå videre i sagen med forsyningsselskabet. - At de vandbesparende trykknapper var monteret i lejrens baderum, men at disse bestemt ikke syntes vandbesparende, da trykknapsystemet holder vandet åbent i hele 4 minutter. VC har talt med VVS installatøren om problemet, og bedt ham om at melde tilbage omkring ændring. Ligeledes er Preben Orfelt (Lejrens tilsynsførende) orienteret om problematikken. Der arbejdes videre med afklaring. HB tog herefter stilling til HPs spørgsmål om man skulle fortsætte med at afholde arbejdslejre i Kr. Himmelfarts-ferien set i relation til den samtidige manglende mulighed for udlejning i samme periode. Udgiften til afholdelse af arbejdslejren ligger i størrelsesordenen t.kr. og den mulige udlejningsindtægt i størrelsesordenen 6-8 t.kr. altså et totalbeløb på det arbejde, arbejdslejren koster på ca t.kr. Kan vi købe håndværkere til udførelse af det arbejde deltagerne i arbejdslejren udfører? Efter debat vedtog HB, at fortsætte med afholdelse af intern arbejdslejr evt. med flytning af tidspunktet for afholdelsen. HP lovede at høre de normalt deltagende folk i arbejdslejren omkring en evt. flytning af tidspunktet. Kan man ikke flytte, fortsættes med Kr. Himmelfartsdagene! VC udarbejder oplæg til HBs senere vedtagelse af et regelsæt for aflysning af allerede bestilte lejre, idet VC har haft såvel interne KFUM lejre, som eksterne, der trods underskrevne lejeaftaler har måtte aflyse. 7. Hallen - JR fortalte, at fordeling af timerne i hallen i den forestående (netop påbegyndte) sæson er udarbejdet for såvel hverdages- som for weekenddagenes vedkommende. JR tilsender VC en kopi af fordelingslisterne. VC ophænger kopi på opslagstavlen på CF s kontor. 8. Udvalgene: - Der har ikke siden sidst været afholdt møder i såvel Cafe-udvalget eller i Brugerbestyrelsen. - HP orienterede om, at der snarest afholdes møde i Brugerbestyrelsen (i næste uge en gang) og at der p.t. ingen planer var om my Cafeudvalgsmøde. 9. Afdelingerne:

4 TENNIS: JØ fortalte, at man ikke havde haft nævneværdige aflysninger denne sommer på banerne på grund af oversvømmelser glædeligt.der er etableret en automatisk pumpebrønd, der kan lede vandet væk fra anlægget og ud i hovedkloaknettet. Den automatiske pumpebrønd forhindrer ikke fremtidige oversvømmelser og deraf følgende skader, men udbedringen forventes at ske væsentligt hurtigere. Der er fortsat behov for at fokusere på tiltag, der fremadrettet kan hindre oversvømmelser. Sportsligt var sommeren gået fint. Christian Camradt er blevet fastansat, som træner for klubbens medlemmer. Fungerer fint. Ben Hur: Har skiftet kasserer navn fremkommer (BWN) Ellers intet at bemærke. Spejderne, Bispebjerg: Stor lejr i Holstebro afholdt: Gruppen deltog med adskillige spejdere. Har for øvrigt en (dejlig) stor medlemsskare. Håndbold: Trods udfordringer har man fået besat langt de fleste nødvendige leder-/trænerposter til den forestående sæson. DameSeniorholdet er blevet tilkendt en såkaldt skrivebordsoprykning. Da SHF og KHF nu er slået sammen giver dette lidt kørselsudfordringer til udekampe langt væk. Klares nok. Det store Seniorstævne Copenship Cup- har netop været afhold. Denne gang for 30. gang, og sikkert sidste gang, da sponsoren har sagt op! Det har været lidt træningsmæssige udfordringer i Rypark Hallen grundet ukommunikeret reparationsarbejde. 4 klubber har været berørt. Problemet skulle være klaret nu. Fodbold: Ungdomsafdelingerne har været i Herning til Forbundmesterskaber. Klubben deltog med 130 fodboldspillere. HerreSeniorholdet (Københavnsserien) har fået ny træner, Per Hansen. Man har nu ca. 550 medlemmer. Det kniber som vanligt med at få medlemskontingentet kradset ind. Man gør p.t. en stor indsats for at komme ondet til livs, og overvejer samtidig om det er muligt at overgå til månedsbetaling i stedet for halvårligt. (det efterfølgende, oprindeligt refererede er blevet strøget!) ddd: Drengene har være på sommerturne til Rumænien/Ungarn. Stor succes! Næset år fylder drengekoret 70 år. Planlægningen til jubilæet er så småt gået i gang. DDK: Mærker kirkernes beskårede budgetter færre koncerter. 3 nye sangere indlemmet.

5 Når for gamle DDK-sangere afgår, bad EN om, at man henviste DVL-koret, hvor EN selv af og til optræder. RGH lovede at huske på opfordringen. 10 Administrationen: i.a.b. 11. Eventuelt: Efter mødet: - 6. april 2013, afholder KFUMs Idrætsforbund sit næste ordinære Repræsentantskabsmøde. JR, som jo er næstformand her, har lovet sammen med VC at klare de praktiske opgaver i denne forbindelse, da mødet er lagt i hænderne her hos os i Emdrupparken. Eventuel nærmere hjælpebehov udmeldes senere. - Foreningens revisorforma, Theill Andersen er fusioneret med andet selskab, og hedder nu Grant Thornton, og adressen er nu flyttet til Stockholmsgade 45 på Østerbro. Fusionen og flytningen giver dog ingen ændringer i forholdet til os. Ref.: Vagn Christensen (VC) I skrivende stund kan det oplyses, at gravearbejdet ud for kælderlokalerne netop er påbegyndt. - Endvidere at Jan Nevers i sidste uge stoppede på anlægget (er gået på pension) (oplyst af Clas).

KFUM Centralforeningen Nøkkerosevej 23, 2400 København NV Tlf. 39 69 43 75

KFUM Centralforeningen Nøkkerosevej 23, 2400 København NV Tlf. 39 69 43 75 2012-11-20 / VC HOVEDBESTYRELSEN (HB) Referat af ordinært HOVEDBESTYRELSESMØDE, Afholdt i HUSET på Nøkkerosevej 25, 2400 NV mandag den 19. november 2012: Til stede: Henrik Persson (HP) Rene Thor Olsen

Læs mere

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Generalforsamlingens referat er følgende: 1) Valg af dirigent a. Charlotte Szocska bliver valgt som dirigent b. General

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere