Ressourceudnyttelse af deponeret shredderaffald økonomisk vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourceudnyttelse af deponeret shredderaffald økonomisk vurdering"

Transkript

1 Notat Dato: 26. april 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Ressourceudnyttelse af deponeret shredderaffald økonomisk vurdering Formål Formålet med dette notat er at redegøre for en række virksomhedsøkonomiske forudsætninger, som vil være knyttet til udgravning og ressourceudnyttelse af deponeret shredderaffald ( landfill mining ). Som grundlag for konkrete overvejelser om landfill mining vil notatet dels identificere betydende omkostningselementer, dels estimere størrelsen af disse. Udgangspunktet er, at det deponerede affald ejes af deponeringsanlægget, og at de økonomiske forudsætninger derfor anskues fra deponeringsanlæggets side. En række omkostningselementer vil være site- eller anlægsspecifikke. I den forbindelse bygger notatet på dels anlægsspecifikke data fra Reno Djurs deponeringsanlæg ved Glatved Strand, dels data fra Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1836, 2016, Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af shredderaffald. Formålet med notatet er at angive væsentlige omkostningselementer, som bør tillægges betydning ved konkrete overvejelser om landfill mining af shredderaffald. 2 overordnede scenarier Fraførsel af shredderaffald vil ske under forskellige økonomiske forudsætninger betinget af, dels hvornår affaldet er deponeret (som følge af forskellige afgiftssatser), dels om der fortsat leveres shredderaffald til anlægget (som følge af muligheden for modregning af afgift). Med dette udgangspunkt tager den økonomiske vurdering udgangspunkt i følgende 2 scenarier (m. underscenarier): Scenarie Ia: Scenarie Ib: Der sker en opgravning af deponeret shredderaffald. Størrelsesfraktioneringen foretages på deponeringsenheden. Finfraktionen gendeponeres uden yderligere behandling. Øvrige fraktioner køres til genvindingsanlæg, hvor metal og energi genvindes. Der modregnes ikke affaldsafgift ved fraførsel for den del af affaldet, som er tilført uden affaldsafgift. Samme forudsætninger som scenarium 1a; dog modregnes der affaldsafgift for fraført affald svarende til afgiften ved tilførsel på 160 kr./ton.

2 Scenarie Ic: Scenarie II: Samme forudsætninger som scenarium 1a; dog modregnes der affaldsafgift for fraført affald svarende til afgiften ved tilførsel på 475 kr./ton. Der sker en opgravning af deponeret shredderaffald. Alt materiale fraføres med henblik på oparbejdning på et dedikeret eksternt anlæg. Metal genvindes, forbrændingsegnet affald forbrændes, øvrigt affald tilbageføres til deponering. Det antages, at der deponeres andet farligt affald i tilsvarende mængder, hvorved der kan ske fuld afgiftsmæssig modregning af fraført affald. Costs og benefits ved LM I det følgende angives de omkostninger (positive såvel som negative), som vil være knyttet LM. Rationalet er følgende: Ud fra en virksomhedsøkonomisk betragtning vil LM være en god idé, hvis summen af de omkostninger (positive såvel som negative), som er knyttet til LM, giver et positivt - eller som minimum et omkostningsneutralt resultat. I regnestykket indgår følgende omkostningskomponenter: Negative: 1. Omkostning til udgravning 2. Omkostning til sortering/oparbejdning 3. Omkostning til transport/fraførsel 4. Omkostning til forbrænding af forbrændingsegnet fraktion 5. Omkostning til (gen)deponering af deponeringsegnet fraktion Positive: 6. Provenu ved salg af salgbare (genanvendelige) materialer 7. Provenu ved frigivelse af deponeringsvolumen 8. Tilbageførsel af statsgift 9. Tilbageførsel af sikkerhedsstillelse Oversigten indeholder ikke omkostninger til de administrative og ledelsesmæssige opgaver, som vil være forbundet med udtagning og oparbejdning af affald fra et deponeringsanlæg. Disse opgaver omfatter fx planlægning, myndighedsansøgninger og -kontakt, driftsledelse, tilsyn, rapportering m.v.. Det må bero på en konkret vurdering, om disse opgaver skal henregnes som en integreret del af deponeringsanlæggets drift, eller om der er grundlag for projektmæssig prissætning af disse opgaver. I det følgende beskrives de enkelte poster nærmere, herunder for hvad angår forudsætninger for prissætning og eventuelle usikkerheder. Prissætningen er angivet som kr./ton. Ad nr. 1: Omkostning til udgravning Omkostningen omfatter entreprenøromkostninger til udgravning af deponeret shredderaffald. Enhedsomkostningen fastsættes skønsmæssigt til 10 kr./ton. Ad nr. 2: Omkostning til sortering Der findes i dag ikke et fuldskalasorteringsanlæg til allerede deponeret shredderaffald, hvilket betyder, at omkostningerne til sortering er behæftet med en betydelig usikkerhed. Sorteringen af deponeret shredderaffald adskiller sig fra sorteringen af nyproduceret shredderaffald i og med, at det deponerede shredderaffald er mere sammenfiltret og i flere tilfælde har et højere vandindhold, Sorteringen er afgørende for kvaliteten og renheden af 2

3 de udsorterede metaller mv. og er derfor tæt forbundet med indtægterne fra de udsorterede materialer. Sigtningen består i, at det deponerede shredderaffaldet opdeles i en fraktion, der er mindre end 4 mm (45%), og en fraktion, der er større end 4 mm (55%). Fraktionen mindre end 4 mm gendeponeres. Der sorteres ikke på denne fraktion, da den indeholder meget magnetisk jord, og metallerne derfor er sværere at udsortere. Fraktionen større end 4 mm sorteres for metaller og eventuelt andre materialer (plast og glas). De forudsatte sorteringseffektiviteter og metaludbyttet forudsætter en høj grad af eftersortering og omkostningerne til disse processer forudsættes at udgøre 200 kr. per ton. (Kilde: Miljøprojekt 1836). Det skal for fuldstændighedens skyld bemærkes, at sorteringsomkostningerne er en af de parametre, som er forbundet med størst usikkerhed, da der i dag ikke findes fuldskala-anlæg til sortering af deponeret shredderaffald. Enhedsomkostningen fastsættes skønsmæssigt til 200 kr./ton. Ad nr. 3: Omkostning til transport/fraførsel Omkostningen omfatter transport af udgravet materiale til oparbejdnings-/behandlingsanlæg. Omkostningen er i denne sammenhæng angivet som den gennemsnitlige transportpris på den mængde af det opgravede affald, som fraføres deponeringsenheden/-anlægget. Enhedsomkostningen fastsættes skønsmæssigt til 50 kr./ton. Ad nr. 4: Omkostning til forbrænding af forbrændingsegnet fraktion Omkostningen omfatter forbrænding af en eventuel forbrændingsegnet fraktion på et dertil indrettet forbrændingsanlæg. Det er de færreste traditionelle affaldsforbrændingsanlæg, som har godkendelse til at brænde farligt affald. Udtagning af en forbrændingsegnet fraktion af affaldet forudsætter, at der kan tilvejebringes kapacitet til forbrænding af denne. I forhold til Reno Djurs deponeringsanlæg er det nærmeste forbrændingsanlæg med potentiel kapacitet til at forbrænde shredderaffald Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg. Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg er imidlertid ikke godkendt til forbrænding af farligt affald. Reno Nord, som har tilladelse til at brænde shredderaffald, har i 2016 øget prisen for denne fraktion til ca. 700 kr./ton. Baggrunden er, at shredderaffald har et højt indhold af fossilt materiale, som udløser høje CO 2 -afgifter og giver et større forbrug af CO 2 -kvoter end gennemsnitligt affald. Det vurderes imidlertid, at shredderaffald vil kunne afbrændes til et lavere prisniveau end hos Reno Nord. Enhedsomkostningen er inkl. transport fra oparbejdningssted til forbrændingsanlæg. Enhedsomkostningen fastsættes til 500 kr./ton. Ad nr. 5: Omkostning til deponering af deponeringsegnet fraktion Omkostningen omfatter (gen)deponering af den mængde udgravet shredderaffald, som ikke kan nyttiggøres ved materialegenvinding eller energiudnyttelse. 3

4 Gendeponering af den deponeringsegnede shredderaffaldsfraktion og ikke mindst de hertil knyttede omkostninger - kan anskues ud fra følgende to betragtninger, som har hver sine implikationer: Deponeringsfraktionen forbliver på deponiet Ud fra denne anskuelse forbliver den deponeringsegnede shredderaffaldsfraktion på deponeringsenheden; dvs. der fjernes alene affald, som kan nyttiggøres ved materialegenvinding eller energiudnyttelse. Da allerede deponeret affald således forbliver på deponeringsenheden, foretages der ikke fornyet karakterisering af affaldet, ligesom der ikke pålægges affaldet nyt gebyr for deponering. Idet affaldet har været udgravet, vil der skulle afholdes omkostninger til på ny at indbygge affaldet på deponeringsenheden. Denne omkostning fastsættes skønsmæssigt til 20 kr./ton. Deponerings eponeringsfraktionen tilbageføres deponi Ud fra denne anskuelse fraføres alt udgravet shredderaffald til sortering/oparbejdning. Den fraktion af affaldet, som ikke kan nyttiggøres ved materialegenvinding eller energiudnyttelse, føres tilbage til deponeringsanlægget som nyt affald. Da der er tale om nyt affald, skal anvisningskommunen karakterisere den pågældende affaldsfraktion som farlig hhv. ikke-farlig. Er der tale om farligt affald, skal affaldsfraktionen endvidere karakteriseringstestes jf. deponeringsbekendtgørelsens bestemmelser herom. Affaldet pålægges deponeringsanlæggets gebyr for den pågældende type deponeringsegnet affald (inklusiv statsafgift på 475 kr./ton, jf. Lov om afgift af affald og råstoffer ). Reno Djurs takst for farligt hhv. ikke-farligt affald (blandet affald) er i 2016 fastsat til følgende: - Blandet affald: 675 kr./ton (inkl. statsafgift på 475 kr./ton) - Farligt affald: 735 kr./ton (inkl. statsafgift på 475 kr./ton) Der fastsættes en skønsmæssig enhedsomkostning til indbygning af blivende affald på 20 kr./ton. Enhedsomkostningen for ny deponering af ikke-farligt affald fastsættes til 675 kr./ton, mens enhedsomkostningen for ny deponering af farligt affald fastsættes til 735 kr./ton. Ad nr. 6: Provenu ved salg af salgbare (genanvendelige) materialer Provenuet defineres af den til enhver tid gældende markedspris for de udtagne materialer af den pågældende kvalitet. I henhold til Miljøprojekt 1836, 2012 (tabel 12) kan der udvindes metaller for en værdi af 341 kr./ton opgravet shredderaffald. Enhedsomkostningen fastsættes skønsmæssigt til 341 kr. pr. ton opgravet shredderaffald. Ad nr. 7: Provenu ved frigivelse af deponeringsvolumen Provenuet defineres af værdien af det volumen, som frigives ved fraførsel af affald. 4

5 Reno Djurs omkostninger pr. volumenenhed kan beregnes på grundlag af fællesskabets omkostninger til etablering af det idriftværende deponeringsanlæg, som blev idriftsat i Anlægget omfatter 10 ha membranbelagt areal, som udgør et samlet deponeringsvolumen på m 3. Anlægsomkostningerne til deponeringsanlægget udgjorde i 2009 ca. 25 mio. kr. 1. Anlægsomkostningerne udgør således 18 kr./m 3 deponeret affald. Arealet, hvorpå anlægget er etableret, er erhvervet for mange år siden til 10 kr./m 2. Med en gennemsnitlig fyldhøjde på ca. 10 m udgør omkostninger til arealerhvervelse ca. 1 kr./m 3. Provenuet for frigivet deponeringsvolumen vil øges i takt med, at omkostningerne til tilvejebringelse af ny deponeringskapacitet øges på grund af øgede priser på arealerhvervelse hhv. øgede anlægsomkostninger. Det skal i parentes bemærkes, at frigivet volumen kun vil kunne genbruges dvs. erstatte ny deponeringsvolumen - så længe deponeringsenhederne, hvorfra der fraføres affald, er teknologisk set tidssvarende, så gendeponering kan ske i overensstemmelse med gældende regelsæt. Værdien af frigivet deponeringsvolumen fastsættes til 20 kr./m 3. Med en indbygget massefylde på 1 ton/m 3 svarer værdien tilsvarende til 20 kr. pr. fraført ton. Ad nr. 8: Tilbageførsel af statsafgift I medfør af Lov om afgift af affald og råstoffer skal der betales afgift af affald, som tilføres et registreringspligtigt anlæg. Anlæg, der til deponering modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, er registreringspligtige. Frem til udgangen af 2011 har afgiftsloven indeholdt særbestemmelser, som har muliggjort, at farligt affald kan deponeres afgiftsfrit. Således var specielle anlæg til deponering af farligt affald frem til og med udgangen af 2009 fritaget for registreringspligt. Betingelsen for registreringsfritagelsen var, at anlægget ikke modtog andet anvisningspligtigt affald. Fra og med 2010 blev de specielle anlæg til farligt affald pålagt registreringspligt. I perioden var afgiften fastlagt til 0 kr./ton (affaldsafgiftslovens 10, stk. 1 og 2 samt bilag 3). I perioden pålægges samme affald en reduceret afgift på 160 kr./ton (affaldsafgiftslovens 10, stk. 1 og 2 samt bilag 3). Fra 1. januar 2015 fastsættes samme afgift ved deponering af farligt affald som ved deponering af andet affald. Denne afgift er pt. 475 kr./ton. 1 De angivne omkostninger relaterer sig alene til de etablerede membranbelagte deponeringsenheder, men ikke til perkolatbygværker, vægtanlæg, vejanlæg m.v.. Omkostninger til sidstnævnte anlægskomponenter indgår ikke i beregningen af omkostninger pr. volumenenhed, idet disse omkostninger ikke er volumenafhængige og derfor ikke kan frigives ved fraførsel af affald. 5

6 Udviklingen i statsafgiften ved deponering af farligt affald ser dermed ud som følger: Kr./ton affald Det er et generelt princip i Lov om afgift af affald og råstoffer, at registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden. Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, tilbagebetales afgiften for den overskydende vægt. Princippet er med andre ord, at afgift på allerede tilført affald modregnes (=tilbageføres til gældende afgiftssats), hvis affaldet fraføres det registreringspligtige anlæg. Med en lovændring af 4. juli 2013 er der indsat en ny bestemmelse ( 12, stk. 2), som fastslår, at der for hvad angår farligt affald alene kan ske fradrag i afgiftstilsvaret med værdien i henhold til den afgiftssats, som var gældende på tidspunktet, hvor affaldet blev tilført deponiet. Bestemmelsen fastslår endvidere, at senest tilført affald skal fraføres først. Enhedsomkostningen fastsættes derfor til - 0 kr./ton for affald, som er deponeret før 2012 (i alt tons affald) kr./ton for affald, som er deponeret i perioden (i alt tons affald) kr./ton for affald, som er deponeret i og efter 2015 (pt tons affald) Ad nr. 9: Provenu ved tilbageførsel af sikkerhedsstillelse Alle deponeringsanlæg, som er godkendt efter deponeringsbekendtgørelsen, skal stille økonomisk sikkerhed for fremtidige, forudsigelige omkostninger, som genereres af det modtagne affald 2. Den grundlæggende antagelse bag fastsættelse af sikkerhedsstillelse er, at deponering af et tons affald genererer et årelangt økonomisk træk, og at en efterkommelse af forureneren-betaler-princippet derfor skal ses i et langsigtet tidsperspektiv. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastsættes på grundlag af godkendelsesmyndighedens skøn over de samlede udgifter til opfyldelse af godkendelsens vilkår om nedlukning og efterbehandling i en periode, der som udgangspunkt fastsættes til 30 år. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal angives som et grundbeløb per ton affald, der deponeres. Ved fraførsel af deponeret affald sker der en afbrydelse af det planlagte, langsigtede økonomiske træk. Det vil derfor være rimeligt at foretage en nedskrivning af den stillede sikkerhed, svarende til den forventede omkostning, som er knyttet til affaldet. Det bemærkes i den forbindelse, at lovgivningen rummer mulighed for forskellige former for sikkerhedsstillelse, og at visse typer sikkerhedsstillelse ikke nødvendigvis lader sig konvertere til en kontant udbetaling. 2 Miljøbeskyttelseslovens 50 a: Den, der driver et anlæg for deponering af affald skal sikre sig, at alle omkostninger ved etablering og drift af anlægget, herunder omkostningerne ved sikkerhedsstillelse og ved anlæggets nedlukning og efterbehandling i en periode på mindst 30 år, er dækket af den betaling, virksomheden forlanger for deponering af en hvilken som helst type affald. 6

7 Det er deponeringsanlæggets tilsynsmyndighed, som skal træffe afgørelse om sikkerhedsstillelsens størrelse, og dermed om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen eventuelt kan nedskrives. I den forbindelse fastslår Miljøprojekt 1836 følgende: MST Virksomheder vurderer derfor, at tilbageførsel af sikkerhedsstillelsen er udelukket, men at en justering af sikkerhedsstillelsen for det opgravede shredderaffald er en mulighed. Som følge af usikkerheden angående sikkerhedsstillelse, forudsættes det, at sikkerhedsstillelsen ikke tilbageføres ved opgravning. Sikkerhedsstillelsen er anlægsspecifik. Reno Djurs sikkerhedsstillelse udgør 95 kr./ton i Der skal naturligvis foretages en konkret vurdering af, hvor meget sikkerhedsstillelsen kan nedskrives ved fraførsel af affald. I dette regneeksempel modregnes hele grundbeløbet pr. ton deponeret affald, idet det antages, at fraført affald ikke længere vil nødvendiggøre et langsigtet økonomisk træk på deponeringsanlægget. Enhedsomkostningen fastsættes til -95 kr./ton. Eksempel på cost-benefit beregning Med udgangspunkt i de oven for beskrevne forudsætninger og scenarier kan økonomien ved landfill mining af shredderaffald beregnes. I omstående oversigt er omkostningen angivet i kr. pr. fraført tons shredderaffald (med den angivne fordeling af den fraførte mængde shredderaffald til henholdsvis genanvendelse, forbrænding og (gen)deponering). 7

8 Enhedsomkostninger kr./ton kr./ton kr./ton kr./ton Scenarie Ia Scenarie Ib Scenarie Ic Scenarie II Omkostninger Opgravning Sortering Transport/fraførsel Omkostning forbrænding Omkostning deponering Indtægter Provenu ved salg af materialer (gsn.) Værdi af frigivet deponeringsvolumen Tilbageførsel af affaldsafgift Tilbageførsel af sikkerhedsstillelse Udsorteringsgrad % % % % Genanvendelse Forbrænding Deponering Faktiske omkostninger kr./ton kr./ton kr./ton kr./ton Omkostninger Opgravning Sortering Transport/fraførsel Omkostning forbrændingsandel Omkostning deponeringsandel Omkostninger i alt Indtægter Provenu ved salg af materialer Værdi af frigivet deponeringsvolumen Tilbageførsel af affaldsafgift Tilbageførsel af sikkerhedsstillelse Indtægter i alt Enhedsomkostning i alt

9 Konklusion Ovenstående regnestykke som indeholder adskillige usikkerheder sandsynliggør, at der kan opnås en positiv økonomi ved opgravning og ressourceudnyttelse af deponeret shredderaffald. Positiv økonomi vil kræve, at de i notatet beskrevne forudsætninger opfyldes; herunder ikke mindst, at - der kan foretages nedskrivning af deponeringsanlæggets sikkerhedsstillelse (svarende til sikkerhedsstillelsens grundbeløb pr. tons) - der kan opnås afgiftsrefusion på 475 kr./ton ved fraførsel af affald. Pt. er ca tons shredderaffald deponeret med en statsafgift på 475 kr./ton. Denne mængde vil uden videre kunne fraføres med tilsvarende afgiftsrefusion. Fraførsel af øvrige mængder, som er deponeret ved lavere (eller helt uden) statsafgiftssatser, vil af økonomiske grunde forudsætte, at der tilføres tilsvarende mængder nyt og afgiftsbelagt shredderaffald til deponeringsanlægget. 9

Udnyttelse af deponeret shredderaffald til genanvendelse og energiudnyttelse

Udnyttelse af deponeret shredderaffald til genanvendelse og energiudnyttelse Udnyttelse af deponeret shredderaffald til genanvendelse og energiudnyttelse Udnyttelse af deponeret shredderaffald til genanvendelse og energiudnyttelse René Møller Rosendal og Hanne Johnsen Dansk Affaldsforening

Læs mere

LFM Forretningsmodel

LFM Forretningsmodel LFM Forretningsmodel Stor diversitet i grundlaget for og omfanget af Landfill Mining projekter Generel forretningsmodel vurderes at være for usikker eller for omfattende Omkostningsniveauer fra projektet

Læs mere

Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden

Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 30. april 2014 Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden Indledning Formålet med dette notat er at give en kort status over håndteringen af shredderaffald,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. januar 2015 J.nr.: NMK-10-00835 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om udvidelse af Reno Djurs I/S, deponeringsanlæg i Balle

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00848 Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse I/S AV Miljø CVR nummer 25463242 Virksomhedstype

Læs mere

Evaluering af Projekt Affaldsminimering Gerringe Miljøcenter Fase 1

Evaluering af Projekt Affaldsminimering Gerringe Miljøcenter Fase 1 Evaluering af Projekt Affaldsminimering Gerringe Miljøcenter Fase 1 Evaluering af Projekt Affaldsminimering Gerringe Miljøcenter, REFA Fase 1 Udarbejdet af René Møller Rosendal, RenoSam på vegne af REFA

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Afgravning og sortering - LandFill Mining projekt

Afgravning og sortering - LandFill Mining projekt HF1 Afgravning og sortering - LandFill Mining projekt Udgravning og for-sortering: Gravemaskine m. sortergrab Store brokker og sten, Stort jern, Bil-dæk, Store plastfolier & tekstiler, Akkumulatorer m.m.

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Session D2 - Det skjulte guld landfill mining. Partner, René Møller Rosendal

Session D2 - Det skjulte guld landfill mining. Partner, René Møller Rosendal Session D2 - Det skjulte guld landfill mining Partner, René Møller Rosendal Den nyeste viden fra ind- og udland. Hvad er landfill mining egentlig? Og hvilke konkrete eksempler findes i Danmark. Disposition

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2009 Forslag til Lov

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

Fremtidens deponeringsstrategier. Jette Bjerre Hansen

Fremtidens deponeringsstrategier. Jette Bjerre Hansen Fremtidens deponeringsstrategier Jette Bjerre Hansen Har deponeringsanlæg en rolle i den cirkulære økonomi? Køreplan for et ressourceeffektivt Europa: By 2020, waste is seen and used as a ressource.waste

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Baggrundsnotat Ophørsaftalen

Baggrundsnotat Ophørsaftalen Aarhus 11. maj 2016 Kristian Raun Larsen T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0014 phe/rfj/jhp Baggrundsnotat Ophørsaftalen 1. Indledning Formålet med notatet er at redegøre for indholdet

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret:

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret: Århus, den 13. september 2004 Kære Mogens Birch Det overordnede spørgsmål, der ønskes besvaret er, hvorvidt anlæggene på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen drives i overensstemmelse med hvile i

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 213 (data fra 212) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST Ref. Thfru Den 6. juli Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST Ref. Thfru Den 6. juli Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-763-00032 Ref. Thfru Den 6. juli 2016 Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald 1. Baggrund og formål Øget nyttiggørelse af materialerne i shredderaffald er et af fokusområderne

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Energistyrelsen.

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding Notat Projekt Medforbrænding af affald Kunde RenoSam Notat nr. 1 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Fra Til Rambøll Allan Kjersgaard, RenoSam Telefon +45 4598 6000 Direkte 45 98

Læs mere

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan dog udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan dog udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Jord & Affald J.nr. MST-764-00037 Ref. thfru Den 27. juni 2017 Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. håndtering af imprægneret træaffald Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Stk. 4. Reno Djurs kan etablere en ny etape II ved Glatved i området vist på kort 6.6.4. Læs redegørelsen

Stk. 4. Reno Djurs kan etablere en ny etape II ved Glatved i området vist på kort 6.6.4. Læs redegørelsen Regionplan 2005 6.6 Deponeringsanlæg Retningslinje: Der reserveres arealer til nye deponeringsanlæg for affald inden for de på kort 6.6.2 og kort 6.6.3 viste områder i Århus Kommune og på arealer ved Glatved,

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 207 Svar på Spørgsmål 40 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse

Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse Kopi af Beregning af sikkerhedsstillelse_deponiet_vejlbyvej 40_COWI_26112009.xls Grundlag og forudsætninger 07-12-2009 Til beregning af sikkerhedsstillelse og

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

HÅNDTERING AF SEDIMENT FRA ESBJERG HAVN. NIRAS, Åboulevarden 70, 8000 Aarhus C.

HÅNDTERING AF SEDIMENT FRA ESBJERG HAVN. NIRAS, Åboulevarden 70, 8000 Aarhus C. Mødereferat HÅNDTERING AF SEDIMENT FRA ESBJERG HAVN Referat af orienteringsmøde vedr. deponeringsanlæg af sediment fra Esbjerg Havn Mødetid Sted: Referent: Mødedeltagere: Bilag: 30. september 2015 NIRAS,

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn (fremsendt på forsyningen@forsyningen.dk) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Notat vedrørende henvendelse fra Jammerbugt Kommune vedrørende det aftalte regnskab for 2015.

Notat vedrørende henvendelse fra Jammerbugt Kommune vedrørende det aftalte regnskab for 2015. NOTAT Det aflagte regnskab for 2015 for Renovest I/S Dato: 18. januarr 2017 Til: CC: Fra: Rebild-, Aalborg-, Jammerbugt- og Vesthimmerlands Kommune Administrativ arbejdsgruppe, jf. nedenfor. Sagsnr.: 820-2014-26249

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2014 (data fra 2013) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2014 (data fra 2013) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2014 (data fra 2013) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata.

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Roskilde J.nr. MST-7761-00477 Ref. vba Den 2. februar 2012 Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Miljøstyrelsen udsendte et informationsbrev den 19. januar 2012. På baggrund af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Regnskabsrapport 1/1 30/ for affaldsselskabet. Renovest I/S. Stengårdsvej Løgstør

Regnskabsrapport 1/1 30/ for affaldsselskabet. Renovest I/S. Stengårdsvej Løgstør Regnskabsrapport 1/1 30/6 2012 for affaldsselskabet Renovest I/S Stengårdsvej 33 9670 Løgstør 14/09 2012 Indholdsfortegnelse Regnskabsprincip... 2 Bemærkninger til koncernregnskabet... 2 Bemærkninger til

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Deponering Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 215-16 EFK Alm.del Bilag 126 Offentligt BEATE Benchmarking af affaldssektoren 215 (data fra 214) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul,

Læs mere

Høje Taastrup Kommune. Onsdag den 10. september 2008

Høje Taastrup Kommune. Onsdag den 10. september 2008 Høje Taastrup Kommune Onsdag den 10. september 2008 1 Historie 22.03.2006 Bestyrelsesmøde Affaldsmængde > 500.000 tons Sj.undersøgelse 1 10.05.2006 Strategiseminar Initiativer til nedbringelse af forbrændingsegnede

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD. Opdateret august Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD. Opdateret august Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Intended for I/S, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 2 Date Oktober 2008 Opdateret august 2012 FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD FUSION TRANSPORTANALYSE AF

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald De nye affaldsafgifter - konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald Mandag den 15.

Læs mere

En model til fremskrivning af ISAG-data

En model til fremskrivning af ISAG-data En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 28 Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen November 28 1 1 Fremskrivning af den økonomiske udvikling. Udgangspunktet for denne affaldsprognose er Finansministeriets

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere