EU-Udbud Kørsel til læge. Assens Kommune. Udbudsmateriale. EU-UDBUD Kørsel til læge December 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Udbud Kørsel til læge. Assens Kommune. Udbudsmateriale. EU-UDBUD Kørsel til læge December 2016"

Transkript

1 EU-Udbud Kørsel til læge Assens Kommune Udbudsmateriale EU-UDBUD Kørsel til læge December 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. OPGAVENS OMFANG OG YDELSER INDLEDNING OPGAVENS OMFANG TIDSPLAN UDBUDSMATERIALET UDBUDSBETINGELSER DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED UDBUDSFORM FORMKRAV SPROG EJENDOMSRET SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET TILBUDSFRIST ÅBNING AF DE INDKOMNE TILBUD VEDSTÅELSESFRIST ORDREGIVERS FORBEHOLD KONTRAKTUDKAST OG TILBUDSGIVERS FORBEHOLD ALTERNATIVE TILBUD KONSORTIER FORHANDLING FORTROLIGHED STAND STILL-PERIODE KONTRAKTINDGÅELSE UDVÆLGELSES-/EGNETHEDSKRITERIER TILDELINGSKRITERIER UDELUKKELSE OG EGNETHED INDHENTNING AF KØRELISTER FOR SEPTEMBER MÅNED TJEKLISTE KRAVSPECIFIKATION GENERELLE KRAV GENERELLE KRAV TIL TRANSPORTEN GENERELLE KRAV TIL CHAUFFØRER GENERELLE KRAV TIL MATERIELLET VOGNTYPER KONTRAKTUDKAST PARTERNE KONTRAKTGRUNDLAG KONTRAKTENS OMFANG KONTRAKTPERIODE KONTAKT MELLEM PARTERNE ÆNDRINGER BESTILLING AF KØRSEL ERSTATNINGSKØRSEL PRISER PRISREGULERING BETALINGSBETINGELSER FAKTURERING BONUSUDBETALING TIL TREDJEMAND OFFENTLIGE PÅBUD MILJØ Side 2 af 25

3 16 ARBEJDSMILJØ ETIK OG SOCIALT ANSVAR STATISTIK UNDERLEVERANDØRER PRODUKTANSVAR, ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING TREDJEMANDSRETTIGHEDER MISLIGHOLDELSE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER OPFYLDELSESHINDRINGER, HERUNDER FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIGGØRELSE AF KONTRAKTEN OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG FORDRINGER KONTRAKTÆNDRINGER OPSIGELSE SOLIDITETSOPLYSNINGER, INSOLVENS OG KONKURS OVERDRAGELSE AF DATA VED KONTRAKTUDLØB LOVVALG OG AFGØRELSE AF TVISTER UNDERSKRIFT Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 eespd (elektronisk fælles europæisk udbudsdokument) Tilbudsliste Arbejdsklausul Databehandleraftale Side 3 af 25

4 1. Opgavens omfang og ydelser 1.1 Indledning Assens Kommune udbyder hermed kørsel til almen praktiserende læge for de borgere, der er visiteret til det. Hvis en borger, i forbindelse med lægebesøg, ikke har mulighed for at benytte offentlige transportmidler, kan borgeren blive visiteret af Assens Kommune til kørsel til lægen. 1.2 Opgavens omfang 1.3 Tidsplan Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka danske kr. ekskl. moms (anslået). Antal kørsler ligger på omkring kørsler om året. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Aftalen indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen indgås med én tilbudsgiver for en periode på 2 år. Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 24 måneder med et antal måneder ad gangen, som ordregiver bestemmer. Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialet nævnte vilkår. Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3. Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, fordi det vil kræve unødige, store ressourcer at administrere flere kontrakthavere. Gennemførelsen af nærværende udbud forventes at ske efter følgende tidsplan: Offentliggørelse af udbuddet Frist for modtagelse af spørgsmål kl Sidste frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar Tilbudsfrist kl Indhentning af dokumentation Uge 3 Underretning om tildeling Uge 5 Forventet kontraktunderskrivelse Uge 7 Forventet opstart af aftale Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast (Nærværende dokument) Bilag 1 - eespd (elektronisk fælles europæisk udbudsdokument) Bilag 2 - Tilbudsliste Bilag 3 - Arbejdsklausul i Assens Kommune Bilag 4 - Databehandleraftale Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget. Side 4 af 25

5 2. Udbudsbetingelser 2.1 Den ordregivende myndighed Assens Kommune ("ordregiver") Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Udbudsjurist Sofie Greve Klaaborg 2.2 Udbudsform 2.3 Formkrav 2.4 Sprog Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens 56 (Folketingets samling 2015/2016, lovforslag nr. 19, som vedtaget den 19. november 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt og opfylder eventuelle mindstekrav, kan afgive tilbud. Tilbudsgiver opfordres til at fremsende sit samlede tilbud i 1 papireksemplar samt på en USB-nøgle. Ved uoverensstemmelser mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, har papirudgaven forrang. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at indhente supplerende oplysninger, jf. udbudsloven 159, stk. 5. Alle beløb i tilbuddet skal angives i danske kroner eksklusiv moms. Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale på svensk, norsk eller engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. 2.5 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.6 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser i forhold til udbuddet, herunder spørgsmål til udbudsmaterialet og udfyldelse af eespd, skal fremsendes pr. til udbudsjurist Sofie Greve Klaaborg med emnet Spørgsmål til udbuddet på kørsel til læge. Telefonisk korrespondance kan resultere i overtrædelse af det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip. Ordregiver skal derfor opfordre tilbudsgiverne til at afstå fra at rette telefonisk henvendelse til ordregiver. Side 5 af 25

6 Spørgsmål, der modtages af ordregiver inden tirsdag den kl , vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. De stillede spørgsmål, samt besvarelsen heraf, vil i anonymiseret form blive lagt ud på Assens Kommunes hjemmeside: senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Det er op til tilbudsgiver selv at indhente spørgsmål/svar og eventuelle rettelsesblade på ovennævnte hjemmeside. Der svares ikke på spørgsmål fra og med d. 22. december 2016 og til og med d. 2. januar Tilbudsfrist Tilbud skal afgives skriftligt i en lukket kuvert, enten leveret direkte eller pr. brev (ikke pr. e- mail). Tilbud overbringes eller sendes til: Assens Kommune Rådhus Allé Assens Att. udbudsjurist Sofie Greve Klaaborg Hvis tilbud overbringes, skal dette ske til receptionen i rådhusets stueetage. Tilbud skal overbringes/fremsendes i en lukket kuvert og bedes mærket med teksten: "Tilbud Må ikke åbnes i posten EU-udbud kørsel til læge Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse inden: torsdag den kl Tilbudsgiver bærer selv risikoen for eventuelle forsinkelser i PostNords eller anden befragters levering. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der først modtages efter tilbudsfristens udløb uanset omfanget af overskridelsen. 2.8 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud. 2.9 Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Side 6 af 25

7 2.10 Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, såfremt en af rammekontrakten omfattet ydelse ikke kan dække et særligt behov hos ordregiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at afvise tilbuddet, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at indhente evt. manglende oplysninger fra tilbudsgiver efterfølgende Kontraktudkast og tilbudsgivers forbehold Ordregiver har udarbejdet det i udbudsmaterialet indeholdte kontraktudkast. Ved afgivelse af tilbud accepterer tilbudsgiver de vilkår, der følger af kontraktudkastet. Tilbudsgiver opfordres til at afstå fra at tage forbehold, herunder standardforbehold, i tilbuddet. Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Forbehold i tilbuddet kan medføre, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt. Såfremt tilbudsgiver opfatter vilkår i kontrakten som uacceptable eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille spørgsmål hertil frem for at tage forbehold. Ordregiver vil herefter tage stilling til, om der skal foretages ændringer i udbudsmaterialet Alternative tilbud Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke berettiget til at afgive alternative tilbud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de øvrige tilbudsgivere i konsortiet. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under pkt Udvælgelses-/egnethedskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Såfremt tilbud afgives af et konsortium skal dette angives i det vedlagte ESPD del II 2.14 Forhandling Ordregiver er i medfør af udbudsloven afskåret fra at forhandle med tilbudsgiverne. Ordregiver er alene berettiget til at indhente supplerende oplysninger og bede om præcisering af oplysninger i tilbuddene inden for de rammer, der følger af udbudsloven. Ordregiver opfordrer på den baggrund tilbudsgiver til at foranledige, at det afgivne tilbud er fyldestgørende og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder utvetydige prisangivelser Fortrolighed Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af ordregiver, dog med de begrænsninger, som følger af lovgivningen. Hvis der er dele af tilbuddet, som tilbudsgiver mener, er af en sådan karakter, at de skal undtages fra aktindsigt, bedes dette tydeliggjort i tilbuddet. Det skal i givet fald præciseres, hvad der er begrundelsen for, at tilbudsgiver ikke mener, at der skal gives aktindsigt i disse dele. Side 7 af 25

8 I sidste ende er det dog ordregiver, der træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang, der skal meddeles aktindsigt i henhold til offentlighedslovens regler Stand still-periode Underretning om ordregivers beslutning om kontrakttildeling vil blive fremsendt samtidigt pr. til alle tilbudsgivere. Med underretningen vil blive givet en kort redegørelse for den trufne afgørelse. Der vil derefter være en stand still-periode på 10 dage regnet fra dagen efter afsendelse af underretning Kontraktindgåelse Efter stand still-periodens udløb indgås kontrakten med den vindende tilbudsgiver på baggrund af det kontraktudkast med bilag, der fremgår af nærværende udbudsmateriale, men tilpasset ud fra indholdet af det vindende tilbud. Kontraktsproget er dansk Udvælgelses-/egnethedskriterier Nedenfor anføres de udvælgelseskriterier, som findes relevante for nærværende udbud. Tilbudsgiver skal vedlægge de nedenfor krævede oplysninger til sit tilbud. Oplysninger skal gives ved at udfylde eespd og vedlægge dette dokument til tilbuddet. For konsortier og konsortielignende konstellationer gælder dokumentationskravet for samtlige deltageres vedkommende. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Tilbudsgiver skal alene udfylde eespd, hvor det er angivet. Tilbudsgiver skal udfylde Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør (afsnit A-D). eespd udskrives af tilbudsgiver efter angivelse af dato og sted, under Del IV, og vedlægges i tilbuddet. Personlige forhold: Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135, stk. 1 til 3 og 136: En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for 1. handlinger begået som led i en kriminel organisation 2. bestikkelse 3. svig 4. terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet 5. hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Side 8 af 25

9 6. overtrædelse af regler angående børnearbejde og andre former for menneskehandel. En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at 1. en interessekonflikt, jf. 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger 2. en konkurrencefordrejning som omhandlet i 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger 3. tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i 137, stk. 1, nr. 2 eller 7, de fastsatte minimumskrav til egnethed i eller udvælgelsen i 145. Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger, er medlem af tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiveren skal ligeledes udelukke en tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens 137: 1. ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EUretten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser 2. ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende 3. ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet 4. ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning 5. ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion Side 9 af 25

10 6. ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt 7. ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Følgende afsnit skal udfyldes i det vedlagte eespd: Del III Udelukkelsesgrunde: A. Grunde vedrørende straffedomme B. Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger C. Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. Ordregiver vil på baggrund af ovenstående oplistede dokumentation vurdere, om tilbudsgiver er egnet til at udføre opgaven. Tilbudsgivere, der på baggrund af den fremlagte dokumentation, ikke vurderes egnede til at løfte den udbudte opgave, vil ikke komme i betragtning ved tildelingen af kontrakten Tildelingskriterier Rammeaftalen bliver tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende tildelingskriterier: Laveste pris 100 % Evalueringsmodel: Pris: Tilbudsgivers pris skal indeholde alle omkostninger ved en persontur, herunder, men ikke begrænset til, ventetid, servicetid, administration, selve kørslen osv. Prisen, der gives, er pr. borger pr. tur. Der skelnes ikke mellem de forskellige vogntyper. Tilbudsgiver byder ind med en pris ud fra september måneds kørsel. Der skal bydes ind med en pris for ture i zone 0-3: Zone 0 er de tilfælde, hvor vognen kommer frem til afhentningsadressen, men hvor der ikke er en borger dermed er der ikke en afleveringsadresse. I disse tilfælde bliver der kørt 0 km. Zone 1 er kørsler fra borgerens hjem til lægen kørslen foregår inden for samme postnummer. Zone 2 er kørsler fra borgerens hjem til lægen kørslen foregår inden for kommunen, men der køres mellem forskellige postnumre. Zone 3 er kørsler fra borgerens hjem til lægen kørslen foregår mellem to kommuner. Prisen for hver zone ganges med antallet af kørsler i den pågældende zone, og derved findes delpriserne. Den samlede sum af september måneds kørsel er delsummerne lagt sammen. Summen af september måneds kørsel ganges med 12, således at den samlede tilbudssum for 1 Side 10 af 25

11 år findes. Summen udregnes automatisk i bilag 2 tilbudslisten. Der udregnes én samlet tilbudssum for hver tilbudsgiver. Tilbudsgiveren med den laveste tilbudssum tildeles kontrakten Udelukkelse og egnethed Den enkelte tilbudsgivers egnethed til at løse opgaven vurderes på baggrund af den krævede dokumentation under pkt Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dokumentere oplysningerne afgivet i eespd, jf. udbudsloven 159, stk. 2. Ordregiver opfordrer derfor tilbudsgiver til at have dokumentation (serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) for oplysningerne i eespd klar ved afgivelse af tilbuddet, da tilbudsgiver ved anmodning skal aflevere dokumentationen inden for 18 dage. Alternativt kan tilbudsgiver vedlægge dokumentationen i tilbuddet Indhentning af kørelister for september måned 2.22 Tjekliste Tilbudsgiver kan henvende sig til udbudsjurist Sofie Greve Klaaborg på for at få udleveret kørelisten for september 2016, som skal bruges til at udregne priserne, jf Kørelisten er fortrolig. Inden kørelisten kan udleveres, skal tilbudsgiveren underskrive en tavshedserklæring, og tilbudsgiver er forpligtet til at destruere kørelisten efter tilbudsfristen. Når destruktionen er sket, skal dette meddeles ordregiver. Tilbudsgiver bør huske følgende i forbindelse med afgivelse af tilbud: Kort beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, jf. punkt 2.18 Udfyldt eespd, herunder også for eventuelle andre konsortiedeltager eller andre enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på, jf. pkt Udfyldt tilbudsliste, jf. bilag 2 Forbehold i tilbuddet kan medføre afvisning, jf. punkt 2.11 Alternative tilbud er ikke tilladt, jf. punkt 2.12 Tilbudsmaterialet i 1 papireksemplar samt en på USB-nøgle, jf. punkt 2.3 Mærkning af den lukkede kuvert med teksten "Tilbud Må ikke åbnes i posten EU-udbud kørsel til læge", jf. punkt 2.7 Korrekt adressering, jf. punkt 2.7 Rettidig fremsendelse eller overbringelse med henblik på overholdelse af tilbudsfristen i punkt 2.7. Tilbudsgiver kan vedlæggende følgende ved afgivelse af tilbud: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen Side 11 af 25

12 3 Kravspecifikation 3.1 Generelle krav Tilbudsgiver skal kunne fremvise autorisation for at udøve erhvervet (EP-godkendelse - Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse 1050 af 12. november 2012 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter lov om taxikørsel, jf. bekendtgørelse 107 af 30. januar 2013 ). Tilladelser for de vogne, som tilbudsgiver forventer at anvende til kørslen skal vedlægges. Tilbudsgiver foretager selv den konkrete køreplanlægning (herunder kørselsoptimering) på baggrund af visiterede borgeres bestilling af kørsel. Det er borgeren, der selv bestiller kørslen hos tilbudsgiver. Tilbudsgiver er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse. I tilfælde af udefrakommende begivenheder, som tilbudsgiver ikke kan afværge f.eks. snestorm forpligter tilbudsgiver sig til hurtigst muligt at gennemføre kørslen, såfremt forholdene tillader det, hvis ikke der aftales andet med borgeren. Tilbudsgiver forpligter sig til at sørge for syge- og ferieafløsning med tilsvarende kapacitet og med chauffører, der opfylder de stillede betingelser, som anført i punkt 3. Såfremt der mangler kapacitet hos tilbudsgiver, må denne hyre en underleverandør, jf. 19, som kan leve op til alle krav. Alternativt må ordregiver købe kørslen andetsteds på tilbudsgivers regning. Tilbudsgiver bærer udgiften til videre befordring ved driftsstop, chaufførens sygdom m.v. Tilbudsgiver skal stille tilstrækkeligt med sikkerhedsseler til rådighed til fastspænding af borgere i kørestole samt i øvrigt alle andre passagerer. Tilbudsgiver er til enhver tid ansvarlig for sammen med chaufføren at kørestole er forsvarligt fastspændt. Det er også til enhver tid tilbudsgivers og chaufførens ansvar, at kørestolsbrugeren er forsvarligt fastspændt med sikkerhedssele. Tilbudsgiver skal stille trappemaskine til rådighed ved de borgere, hvor det er nødvendigt. Tilbudsgiver skal sørge for, at chaufføren er instrueret i korrekt brug af trappemaskinen. Trappemaskinen skal være indrettet, så den opfylder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Tilbudsgiver skal lade sit personale, der udfører denne opgave, efteruddanne sig, hvis de efter ordregivers opfattelse er uden erfaring i den kørsel, der ønskes udført. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt bede om dokumentation for uddannelse. Tilbudsgiver skal sørge for, at ordregiver altid kan komme i kontakt med tilbudsgivers bestillingscentral i akutte situationer. Tilbudsgiver er underlagt tavshedspligt om passagerforhold, jf. straffelovens 152 a, og må derfor ikke drøfte personlige forhold vedrørende passagerer med udenforstående. Tavshedspligten består også efter kontraktens ophør, og når en chauffør fratræder sin stilling hos tilbudsgiver. Tilbudsgivers medarbejdere, herunder afløsere, skal underskrive en tavshedserklæring. Benyttes underleverandører, jf. 19, sikrer tilbudsgiver, at disse underleverandørers medarbejdere også underskriver tavshedserklæringer. Specialrengøring efter kunder, der befordres for ordregiver, betales af tilbudsgiveren. Side 12 af 25

13 3.2 Generelle krav til transporten Servicemål for transporten er, at borgeren tidligst må afleveres 45 minutter før konsultation og højst må vente 45 minutter på hjemtransport efter konsultation. Der må højst være 100 % omvejskørsel. Borgerne må ikke komme for sent til den aftalte konsultation. I tilfælde, hvor uheld medfører personskade, skal der optages politirapport, og skaden skal anmeldes til tilbudsgivers forsikringsselskab. Ordregiver skal underrettes skriftligt om enhver form for uheld inden 24 timer efter uheldstidspunktet af hensyn til besvarelse af forespørgsler herom fra pressen eller andre. I tilfælde af personskade skal underretningen indeholde oplysninger om forsikringsselskab og skadesnummer/sagsnummer. 3.3 Generelle krav til chauffører Chaufførerne skal være velkvalificerede i enhver henseende til at varetage kørslen. Chaufførens kørsel skal foregå på en fornuftig og forsvarlig måde, så der ikke opstår unødig nervøsitet eller uro hos borgerne. Tilbudsgiver er ansvarlig for, at chaufførerne til enhver tid har gennemgået et godkendt førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. Ordregiver kan til enhver tid bede om dokumentation for gennemførelsen. Hvis denne dokumentation ikke kan fremvises, vil de berørte chauffører blive udelukket, indtil dokumentation er fremsendt. Alle, der befordrer kørestole, skal have gennemført og bestået uddannelsen Befordring af fysisk handicappede passagerer, inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for ordregiver. Befordring af fysisk handicappede passagerer er 3. modul af grunduddannelsen for chaufører og har AMU-kode Uddannelsen er af 2 dages varighed. Tilbudsgiver skal dokumentere, at uddannelsen er gennemført af samtlige chauffører, der anvendes til kørsel efter denne aftale. Hvis denne dokumentation ikke kan fremvises, vil de berørte chauffører blive udelukket, indtil dokumentation er fremsendt. Chauffører, der har gennemført kurset Befordring af bevægelseshæmmede kan få merit for modul 3 i den nye uddannelse. Chaufføren skal være i stand til at yde imødekommende kundeservice og medmenneskelig hjælpsomhed, og chaufføren skal optræde tålmodigt, roligt og have en tillidsvækkende optræden i alle situationer. Chaufføren skal ligeledes kommunikere med borgerne på en ligeværdig og etisk korrekt måde. Fysisk magtanvendelse, ydmygende eller anden form for nedværdigende behandling af borgerne må ikke finde sted. Chaufføren skal udvise respektfuld omgang over for borgerne samt have tålmodighed i forhold til borgerne. Chaufføren skal ved behov have forståelse for/kendskab til mennesker med forskellige handicaps og sygdomme, herunder demens. Chaufførerne skal til enhver tid samarbejde med borgerne. Chaufføren skal altid have de fornødne tilladelser, kørekort og uddannelse til at udføre den konkrete kørsel. Ordregiver kan kræve dokumentation herfor i hele kontraktens løbetid. Chaufføren skal have det fornødne geografiske kendskab, have GPS eller lignende udstyr, så de kan håndtere kørslen og finde vej. Chaufføren skal være i stand til at betjene det udstyr, som findes i vognene, og skal kende reglerne for transport af handicappede m.v. Chaufføren skal være instrueret i brugen af fastspændingsudstyret, og der skal medbringes en brugsanvisning. Chauffører, der anvender trappemaskine, skal endvidere være instrueret i at bruge denne på forsvarlig måde. Ordregi- Side 13 af 25

14 ver kan kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører, der anvender trappemaskiner. Chaufføren skal være velsoigneret og fremstå præsentabel samt bære f.eks. navneskilt eller uniformsjakke med firmaets navneskilt, således borgerne umiddelbart kan se chaufførens tilhørsforhold. Tilbudsgivers chauffører skal kunne tale dansk på et forståeligt niveau. Chaufføren skal kunne fremvise en blank børneattest og blank straffeattest. Kontrakthaver skal hvert år inden den 1. marts tilkendegive over for ordregiver, at der ikke er chauffører ansat med positiv (ikke blank) børneattest eller straffeattest. I tilfælde af at straffeattesten ikke er blank, er kontrakthaver forpligtet til at videresende straffeattesten til ordregiver, der tilsikrer, at den er forenelig med chaufførens opgavevaretagelse for ordregiver. Ordregiver tager i denne forbindelse udgangspunkt i de kriterier, der er stillet for opnåelse af erhvervskørekort. Manglende overholdelse af dette fra kontrakthavers side er misligholdelse af aftalen, der kan medføre øjeblikkelig ophævelse af aftalen. Ordregiver forbeholder sig samtidig krav om erstatning for tab, en evt. misligholdelse måtte medføre, jf. 23. Chaufførerne må ikke modtage vederlag, gaver, arv, ydelser eller lignende fra borgerne. Chaufføren må ikke ryge i forbindelse med kørselsopgaver for ordregiver. Alle vogne skal være helt røgfrie, sådan at hverken chauffører eller borgere ryger i vognen. Rygeforbuddet gælder også elektroniske cigaretter og lignende. Chauffører må ikke have indtaget alkohol, være påvirket af eller lugte af alkohol i forbindelse med kørslen. Chauffører må ikke indtage eller være påvirket af rusmidler i forbindelse med kørslen. Chaufføren skal ringe til borgeren fem minutter før, vognen ankommer, såfremt borgerens telefonnummer fremgår af køreordren. Tilbudsgiveren skal afholde udgifterne til telefonopkald til borgerne. Chaufføren skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt eventuelt at ringe på døren, hvis borgeren ikke er færdig som aftalt; da skal chaufføren acceptere en kortere ventetid på op til 5 min. Såfremt chaufføren bemærker noget usædvanligt hos borgerne, fx usædvanlig adfærd, alvorlige sygdomstegn eller lignende, er chaufføren forpligtet til at udvise almindelig agtpågivenhed. Såfremt borgeren er kommet til skade eller er død, kontaktes 112, og chaufføren skal efter Alarmcentralens vurdering blive på adressen, indtil hjælpen når frem. Chaufføren skal være behjælpelig med ind- og udstigning både ved borgerens hjemadresse og ved lægen, herunder være behjælpelig med håndtering af hjælpemidler m.v. Ved behov skal chaufføren følge borgeren helt ind til lægen. Chaufføren skal følge borgerne til og fra egen bolig. Om nødvendigt skal chaufføren være behjælpelig i boligen med hensyn til nøgler, overtøj og hjælpemidler m.v. Det er chaufførens ansvar, at kunderne får deres bagage med, når turen er slut. Såfremt chaufføren finder glemte ejendele i vognen, skal ordregiver kontaktes, såfremt problemet ikke kan afhjælpes med det samme. Chaufføren skal, hvis der opstår uforudsete situationer, som f.eks. havari, vejrlig, uro eller sygdomsanfald hos borgerne m.m., kunne tackle situationen, herunder agere beroligende og handlekraftigt. Chaufføren skal være indstillet på at køre med urinprøver, som afhentes hos borgeren og afleveres hos lægen. Side 14 af 25

15 3.4 Generelle krav til materiellet 3.5 Vogntyper Vognene skal til enhver tid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og opfylde alle relevante krav i henhold til gældende lovgivning, krav og påbud fra myndigheder samt vejledninger om personbefordringer fra myndigheder. Vognene må maksimalt være 8 år gamle under kontraktperioden. Vognens alder baseres på datoen for første ibrugtagning af vognen. Formålet hermed er at undgå, at produktionsmåned/-år afviger væsentligt fra første registreringsdato i Danmark, hvilket eksempelvis kan forekomme ved import af vogne, som har været registreret i udlandet og er importeret som brugte herfra. Tvivlstilfælde afgøres af ordregiver. De anvendte vogne skal opfylde den EUnorm for emissioner, der var gældende i Danmark på vognens første ibrugtagningsdato. Vognene, der udfører kørsel, skal på vognens sider have påskrevet tydeligt firmanavn svarende til firmanavnet eller sekundært firmanavn angivet i tilbudsgivers tilbud. Tydelighed afgøres af ordregiver. Såfremt der er reklamer på vognen, må der ikke kunne opstå tvivl om, hvad der er firmanavn og hvad der er reklame. Vognene skal have installeret sikkerhedsseler på alle vognens siddepladser ligeledes, hvis der er tale om kørsel af handicappede. Der må ikke sidde mere end én borger, herunder børn, pr. siddeplads. Alle borgere, som transporteres siddende i kørestol, skal endvidere have sikkerhedsseler til rådighed, som svarer til de seler, der kræves ved almindeligt sæde på en tilsvarende plads, uanset hvornår vognen er indregistreret første gang. Dog kan faste seler anvendes, hvor rullesele ikke hensigtsmæssigt kan anbringes. Hvis der køres med børn, skal gældende lovgivning omkring kørsel af børn overholdes. Vognene skal være forsynet med mobiltelefon eller lignende til håndfri betjening, så tilbudsgivers bestillingscentral på et hvilket som helst tidspunkt under kørslen kan opnå kontakt med vognene. Vognene skal være rene, velholdte og præsentable indvendigt som udvendigt. Der skal forefindes relevant førstehjælpsudstyr i hver vogn, f.eks. en førstehjælpskasse. Der skal desuden forefindes en pulverslukker eller lignende udstyr til slukning af brand ved ulykker eller lignende. Alle vogne skal være udstyret med et klimaanlæg, som sikrer et behageligt indeklima ved udetemperaturer på mellem -12 grader C og +30 grader C. Alle vogne skal i vinterperioden (1. november 31. marts) have påmonteret vinterdæk. Vognene skal have monteret en GPS, der er i stand til at dokumentere de kørte ture, såfremt ordregiver beder om dokumentation herfor. Alle vogne skal i tilfælde af punktering være forsynet med udstyr, der som minimum gør det muligt at køre frem til nærmeste rasteplads eller frakørsel. Vogntype 2 Vognen skal have plads til fire personer (ekskl. fører) med en sådan rummelighed, at tre borgere på bagsædet kan sidde komfortabelt. I tvivlstilfælde er det ordregiver, der afgør, om kravet er opfyldt. Derudover skal vognen være udstyret med mindst fire indgangsdøre. Indstigningen skal være uden trin. Det skal være muligt for en kørestolsbruger at flytte sig fra sin kørestol over på vognens sæde ved egen hjælp. Derudover skal vognen have indvendig bagageplads svarende til mindst to sammenklappelige kørestole. Side 15 af 25

16 Vogntype 5 Vognen skal være forsynet med motordrevet lift og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. bruger) på 145 cm x 80 cm (længde x bredde). Der skal være plads til mindst to kørestole samt mindst fem siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde). Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være automatisk afkørselsstop på liften. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum 170 cm x 85 cm (højde x bredde). Afstanden mellem loft og gulv skal være mindst 180 cm. Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg. Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol. Borgere må ikke befordres siddende i en transportstol. Transportstolen er kun beregnet til transport af borgeren til og fra vognen. Vogntype 6 Vognen skal opfylde samme krav som til type 5. Derudover skal vognen være udstyret med en trappemaskine med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Trappemaskinen skal være indrettet til at kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og hjulbredde fra 37 til 63 cm samt en vægtkapacitet på minimum 150 kg inklusiv både bruger og kørestol. Transportstol skal kunne anvendes på trappemaskine. Kørestolsbrugere skal, hvor der er mere end et trin, transporteres i en trappemaskine. Borgeren skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen, hvorfor der skal være en sele til rådighed til formålet. Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med trindybde ned til og med 11 cm og trinhøjder på op til og med 20 cm. Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm Ordregiver påtager sig ikke at transportere elektriske kørestole på trapper. Desuden er nogle borgere med andre ganghjælpemidler ikke i stand til at passere trapper med chaufførstøtte. Der skal i stedet tilbydes transportstol og trappemaskine. Side 16 af 25

17 4. Kontraktudkast Rammeaftale vedr. kørsel til læge 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Assens Kommune Rådhus Allé Assens (i det følgende kaldet ordregiver ) og [KONTRAKTHAVER] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet kontrakthaver ) (herefter individuelt benævnt part og samlet parterne ) 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud, jf. udbudslovens 56 (Folketingets samling 2015/2016, lovforslag nr. 19, som vedtaget den 19. november 2015). Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem kontrakthaver og ordregiver B. Supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade og spørgsmål og svar C. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. Såfremt der sker senere skriftlige ændringer i samarbejdet, anses det ligeledes som en integreret del af aftalen. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder købelovens regler, og herudover finder dansk rets almindelige regler anvendelse. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 3 Kontraktens omfang Ordregiver udbyder hermed kørsel til læge for de borgere, der er visiteret til det. Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka danske kr. ekskl. moms (anslået). Antal kørsler ligger på omkring kørsler om året. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Side 17 af 25

18 4 Kontraktperiode Kontrakten forventes at træde i kraft den og er uopsigelig for begge parter indtil den forventede slutdato den , jf. dog afsnit 27 vedr. misligholdelse. Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 24 måneder med et antal måneder ad gangen, som ordregiver bestemmer. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Aftalen udløber uden yderligere varsel. Dette gør sig også gældende ved en forlængelse af aftalen. 5 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Kontrakthavers besøg skal aftales i forvejen med den relevante leder/medarbejder i den enkelte afdeling. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd og at der fra kontrakthavers side lægges op til en positiv dialog om kontrakten. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver og ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 6 måneder fra kontraktens ikrafttræden. 6 Ændringer Der vil kunne forekomme ændringer over tid som følge af ændring af ordregiver visitationspraksis, ændring af befolkningssammensætning eller hjemtagning af kørsel til ordregiver selv. Ændringer, som skyldes ordregivers forhold, skal ske med mindst 3 måneders varsel til den første i en måned. Begge parter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når det følger af ændring af kollektive overenskomster, nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Ændringerne skal ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende overenskomst, lov eller offentlige regulering. Kontrakthaver har ret til at levere den ændrede befordring, medmindre ordregiver påviser særlige forhold, der begrunder, at ordregiver lader andre levere den ændrede befordring, eller hvis det vil være i strid med konkurrence-/udbudsretten at lade den ændrede befordring være omfattet af den oprindeligt udbudte aftale. Hvis en chauffør giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik, er ordregiver berettiget til at kræve, at den pågældende chauffør fjernes fra den omfattede kørsel. Ordregiver kan kræve, at kontrakthaver udelukker en chauffør fra kørsel for ordregiver, hvis chaufføren ikke opfylder de krav, der er stillet i udbudsmaterialet. Udelukkelse forudsætter, at chaufførens opførsel har en karakter, der medfører, at ordregiver ikke kan have tillid til denne mere, eller hvis chaufføren overtræder almindelige regler om god skik og brug inden for branchen. 7 Bestilling af kørsel Bestillinger skal kunne afgives via og via telefon i mellem kl. 7 og 17 eller på en webside døgnet rundt. Ordregiver meddeler kontrakthaver, hver gang en borger bliver visiteret. Borgeren afgiver herefter selv bestilling på kørsel til læge til kontrakthaver. Bestilling skal foretages mindst 2 timer, før kørslen skal foregå. Bestilling kan foretages op til 14 dage, før kørslen skal foregå. Side 18 af 25

19 Kontrakthaver skal kunne sende og modtage s som sikker post, såfremt der udveksles personfølsomme oplysninger. Såfremt en borger afbestiller en allerede bestilt kørsel mere end 2 timer før den bestilte afhentning, får kontrakthaver ingen betaling for kørslen. Sker afbestillingen mindre end 2 timer før den bestilte afhentning, får kontrakthaver betaling for en zone 0 kørsel. Afbestilling kan afgives via SMS, via og via hjemmeside på alle tider af døgnet og på telefon på hverdage mellem 7 og 17. Ordregiver kan på forlangende få oplyst afbestillinger i forbindelse med faktureringen fra kontrakthaver. 8 Erstatningskørsel 9 Priser I tilfælde, hvor kontrakthaver udebliver fra en kørsel, må ordregiver rekvirere en anden vogn fra en anden leverandør og videresende regningen for erstatningskørslen til kontrakthaveren. For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder de i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne priser. Priserne er ekskl. moms, men indeholder samtlige øvrige afgifter, gebyrer, forsikringsudgifter, service og administration m.v. 10 Prisregulering Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den , og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks statistiks nettoprisindeks. Udgangspunktet for reguleringen er indekset for december måned. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal meddeles ordregiver senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Indkøb og Udbud på Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme ordregiver til gode. Priserne kan i øvrigt ikke reguleres på anden vis end som beskrevet ovenfor. 11 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra modtagelse af korrekt elektronisk faktura. 12 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv., samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for Side 19 af 25

20 elektronisk afregning med offentlige myndigheder, skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandelinfrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen BillingBasic. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Hvis kontrakthaver ikke selv har mulighed for at afsende elektroniske fakturaer, kan kontrakthaver anvende mulighederne med NemHandel yderligere oplysninger findes på: Alle kørsler skal faktureres sammen og månedsvis med underbilag om antal kørsler i de forskellige zoner, antal afbestillinger, til- og fra-adresse, dato og cpr-nummer. Faktura skal matche tilbudslistens tilbudte ydelser og priser på alle specifikationer. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Ordregivers EAN-nummer. Ordregivers ordre-/rekvisitionsnummer Type af kørsel Fakturabeløb Perioden der betales for Forfaldsdatoen skrevet i datoformat Oplysninger om type af kørsel og pris skal fremgå direkte af fakturaen og må ikke vedlægges i bilag. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 13 Bonusudbetaling til tredjemand Omsætningen, som følge af denne kontrakt med ordregiver, må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan ordregiver i givet fald kræve det udbetalte beløb returneret fra kontrakthaver i kombination med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Det samlede krav kan modregnes fuldt ud i enhver fordring mod kontrakthaver 14 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Side 20 af 25

21 15 Miljø Kontrakthaver garanterer, at alt, hvad der bliver ydet under nærværende kontrakt, opfylder de til enhver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.v. Ordregiver henstiller til, at kontrakthaver fastlægger kørslen således, at der køres den kortest mulige rute, så miljøbelastningen begrænses mest muligt. Ordregiver henstiller i øvrigt kontrakthaver til, at tomgang i videst muligt omfang undgås. Ordregiver ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. 16 Arbejdsmiljø Befordringen skal udføres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Ordregiver skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som ordregiver er bekendt med. Kontrakthaver skal overholde lovgivningens regler om medindflydelse. Ordregiver stiller krav om grøn smiley fra Arbejdstilsynet i det omfang, branchen er blevet gennemgået af tilsynet. Chaufføren kan undlade at udføre en opgave i forbindelse med befordringen, hvis det vil være arbejdsmiljømæssigt, sundhedsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at udføre den. I så fald underrettes ordregiver straks, så det kan aftales, hvordan den pågældende opgave kan løses. Hvis chaufførerne kan risikere voldelig adfærd fra borgerne, stiller ordregiver krav om, at kontrakthaver skal udarbejde en beredskabsplan, som indeholder tiltag til forebyggelse og håndtering af vold og trusler, jf. arbejdsmiljølovgivningen. Den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige veje som private fællesveje. Det kan forventes, at der under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump m.v. Enkelte vejstrækninger kan endvidere være grusveje. 17 Etik og socialt ansvar Ordregiver forudsætter, at kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt ordregiver bliver bekendt med, at kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er kontrakthaver forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Kontrakthavers eventuelle omkostninger forbundet hermed er ordregiver uvedkommende. Side 21 af 25

22 18 Statistik Kontrakthaver skal efter anmodning med en måneds varsel udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen. Medmindre andet er aftalt, skal statistikken indeholde detaljerede oplysninger om antal kørsler i de forskellige zoner, antal afbestillinger, til- og fraadresser, datoer og cpr-numre. Statistik skal fremsendes elektronisk som en rå excel-fil (excel-fil uden formateringer og pivottabeller). Manglende indsendelse af efterspurgt statistik kan gøre kontrakthaver inhabil i forbindelse med et genudbud, da kontrakthaver kan være besiddelse af oplysninger, som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige potentielle tilbudsgivere. 19 Underleverandører Kontrakthaver har ikke ret til at anvende underleverandører, som ordregiver skal kontrahere direkte med, uden forudgående skriftligt samtykke fra ordregiver, bortset fra eventuelle underleverandører angivet i tilbuddet. Meddeles sådant samtykke, skal det imidlertid understreges, at kontrakthaver er ansvarlig for sine underleverandører og hæfter fuldt ud for underleverandørernes erstatningspådragende adfærd eller mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Hvis nogle af de tilbudte tjenesteydelser baserer sig på underleverandører, skal dette fremgå af tilbudsmaterialet og eespd. Det skal præciseres, at kontrakthaver har det fulde ansvar for tjenesteydelsens endelige tilstand og garanterer for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 20 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver personog tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar, som måtte opstå i forbindelse med de af aftalen omfattede ydelser. Kontrakthaver er forpligtet til at tegne erhvervs- og produktansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele aftaleperioden. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig forsikringssum på danske kr. for personskade og danske kr. for tingsskade. Kontrakthaver skal ved kontraktindgåelse aflevere en kopi af policen samt kvittering for betaling af forsikringen. Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Ansvarsforsikringen skal omfatte skader på tredjemandsperson og -ting. Ordregiver er berettiget til på ethvert tidspunkt i aftalens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Kontrakthaver bærer ansvaret og hæfter endvidere ubegrænset, solidarisk og direkte for eventuelle underleverandører og -entreprenørers forhold, som falder inden for kontrakten. Eventuelle selvrisici for ovennævnte forsikringer er uvedkommende for ordregiver og skal afholdes af kontrakthaver selv. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal dække et ubegrænset antal skader, og forsikringen skal holdes i kraft indtil 6 måneder efter aftaleperiodens udløb. Side 22 af 25

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune

Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger Udbudsmateriale Dragør Kommune Dragør Kommune ǀ Borgmestersekretariat, IT og Personale ǀ Marts 2017 1 1. OPGAVENS OMFANG OG YDELSER...3

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

EU-Udbud Køb af asfaltprodukter. Assens Kommune. Udbudsmateriale. EU-UDBUD Køb af asfaltprodukter Maj 2016

EU-Udbud Køb af asfaltprodukter. Assens Kommune. Udbudsmateriale. EU-UDBUD Køb af asfaltprodukter Maj 2016 EU-Udbud Køb af asfaltprodukter Assens Kommune Udbudsmateriale EU-UDBUD Køb af asfaltprodukter Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1.OPGAVENS OMFANG OG YDELSER... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 OPGAVENS OMFANG...

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af kontormøbler til Randers Kommune EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af kontormøbler til Randers Kommune August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsform... 3 2 Ordregiver...

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse)

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Notat Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Sagsnavn: Skrevet af: Lars Sønderby og Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Bilag 1 Kontrakt Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Ydelsen... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Ordregivers forbehold... 4 6 Kontakt mellem parterne...

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune.

Udbud på levering af biler 2017 EU-UDBUD. Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune. EU-UDBUD Udbudsbetingelser vedr. levering af biler med serviceaftaler til Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbyder... 4 3. Tidsplan - forventet... 4 4. Spørgsmål...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Assens Kommune Udbudsmateriale Tilbudsindhentning vedrørende levering af professionelle opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere

Assens Kommune Udbudsmateriale Tilbudsindhentning vedrørende levering af professionelle opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere Tilbudsindhentning Professionelle opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere Assens Kommune Udbudsmateriale Tilbudsindhentning vedrørende levering af professionelle opvaskemaskiner, vaskemaskiner

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Danmark-København: Spildevandsrensningsudstyr 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Spildevandsrensningsudstyr 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335361-2016:text:da:html Danmark-København: Spildevandsrensningsudstyr 2016/S 187-335361 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision 0

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Boensdorff2013 NO_DOC_EXT: 2017-065025 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: brian.boensdorff@rsyd.dk

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere