Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar I Bramdrupdam Hallerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne"

Transkript

1 Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år Aflæggelse af revideret årsregnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for år Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Indledningsvis bød antenneforeningens formand Knud Rasmussen velkommen til de 49 fremmødte medlemmer og erklærede generalforsamlingen for indledt, hvorefter dagsordenens pkt. 1 behandledes. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Larsen som herefter blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet 6 uger før afholdelse, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. Herefter gennemgik dirigenten generalforsamlingens dagsorden og overgav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 2. Formandens beretning. Den igangværende digitalisering medfører, at der fremover bliver færre analoge kanaler på vort net. Mange udbydere sender slet ikke analog kanaler, men vi bibeholder gerne disse kanaler, så længe det er muligt. Der er ligeledes lukket ned for MPEG 2 signaler på landsplan, hvilket giver problemer for medlemmer, som har et ældre fjernsyn. Løsningen for disse er enten at anskaffe en MPEG 4 boks eller at udskifte fjernsynet. Digitaliseringen og HD kanalerne er mere ømfindtlige overfor forstyrrelser hvorfor medlemmerne opfordres til at efterse alle forbindelser i huset og sikre sig at alle forbindelser, stik og samlinger er up to date. Der henvises til vor hjemmeside på nettet under punktet installationer, hvor der findes en video med anvisninger på korrekt samling af stik osv. Det kan varmt anbefales at se denne instruktionsvideo. De mange HD kanaler har medført en del henvendelser angående visning af 4:3 programmer, som skæmmes af sorte bjælker langs siderne af billedet. Problemet skyldes at programmet tidligere produceredes i 4:3 format, men i dag produceres i 16:9 format, hvilket Zaptor boks og TV ikke kan skelne imellem, hvis de ikke er indstillet til det. Problemet kan i visse tilfælde løses, hvis TV-et har mulighed for f.eks. Zoom, smartzoom, close etc., hvilket ikke alle TV har.

2 Også hvad angår radioudsendelser er der nyt. DRs eksisterende og nye DAB kanaler kan aflyttes via TV af de medlemmer, som ikke har en DAB radio. Disse medlemmer kan fremover lytte til radiokanalerne via deres DVB-C fjernsyn eller Zaptor boks. Der har været afholdt brugerafstemning i vor forening samt i AFIK Kolding. Her var der et klart flertal for at indføre en Mellempakke, hvilket er sket pr TV 2 er som bekendt blevet betalingskanal, hvorfor medlemmerne i afstemningen blev spurgt, hvor man foretrak TV2 placeret. Hele 61 % foretrak placering i Lille pakke, selv om målsætningen var, at denne pakke kun skulle indeholde betalingsfrie kanaler. Dette ønske om placering i Lille pakke har vi imødekommet. Der blev i år 2010 solgt fladskærme. Salgstallet for år 2011 foreligger endnu ikke. Stofa rationaliserer og effektiviserer stadig, hvilket medfører, at butikken i Kolding nedlægges i løbet af sommeren, tillige med andre lokalbutikker. Stofa bestræber sig på at effektivisere deres service og support og stiler efter at besvare alle opkald indenfor 60 sekunder. Stofa introducerer endvidere begrebet Frit valg mellem 85 kanaler oveni vor grundpakke. Kanalerne er inddelt i prisgrupper fra 10 til 40 kr pr. kanal. Medlemmerne kan vælge så mange kanaler, som de vil, dog mindst 4 kanaler, hvilket er er krav fra Copydan. Nærmere oplysninger kan indhentes via idet et sådant tilvalg er et anliggende mellem Stofa og det enkelte medlem, udenom Bramdrup Øst Antenneforening. Web TV2Go har været en stor succes i foreningerne. Mange ser i dag tv på en række terminaler, når og hvor det passer dem bedst. Men Web TV har haft den irriterende begrænsning, at det kun kunne bruges indenfor hjemmets fire vægge. Dette er nu ændret, så man kan benytte sig af denne ordning via en internetforbindelse på sin computer eller I-phone hvor som helst. NPVR er en mulighed for at gemme sine dokumenter etc på en server hos Stofa, i stedet for på sin egen harddisk, og derfra hente dem frem igen efter ønske. Dette er igen en nyhedsskabelse fra Stofa, som ønsker at ligge i front. Flere store programleverandører vil eller kan ikke være med i denne udvikling. Begrebet Start forfra er også en populær nyhed, hvor man via sin Zaptor boks kan starte en udsendelse forfra, både en igangværende udsendelse og udsendelser som blev sendt op til 24 timer tidligere. Der er dog endnu visse kanaler og programmer, som ikke er omfattet af denne tjeneste. Til trods herfor kan vi anbefale at benytte sig af denne tjeneste i det omfang den er tilgængelig. Zaptor boksen er i løbet af perioden Januar blevet opdateret, ligesom der er en ny udgave benævnt Zaptor II på vej. Dette skulle lette brugen af boksen samt give adgang til at leje ca. 200 film. Canal 9 og TV 2 Sport findes fremover kun i vor Store pakke, idet vi mener, at medlemmer, der ikke ser så meget sport, heller ikke skal betale for denne kanal. Skift mellem Lille- og Mellempakke kan ske 4 gange årligt mod betaling, ved henvendelse pr til vor kasserer Folmer Petersen. Digitaliseringen af Info Kanal/TV Kolding har afstedkommet mange, svære diskussioner med Stofa, som trods løfte herom, endnu ikke har kunnet levere det nødvendige udstyr, skønt det blev bestilt allerede i November Der skulle dog være udsigt til at problemet nu endelig løses. Vi beklager de ærgrelser denne forsinkelse har medført for vore medlemmer.

3 Forhandlinger om særaftaler/fordelsaftaler med Stofa, har ligeledes været langstrakte og er endnu ikke afsluttet for den gruppe af husstande, som forhandler samlet. Vi er som hidtil en selvstændig, velfunderet forening med en bestyrelse, som har arbejdet intenst og hårdt på at løse problemerne, hvilket jeg som formand gerne vil benytte lejligheden til at takke for. Hermed overgiver jeg ordet til dirigenten og beretningen til forsamlingens godkendelse. Dirigenten gav et kort resume af beretningen, som herefter blev lagt ud til forsamlingens godkendelse 3. Aflæggelse af revideret regnskab. Kasserer Folmer Petersen oplyste, at foreningen pr. 31/ havde 1562 medlemmer, hvilket er et fald på 7 medlemmer. 231 medlemmer er på lille pakke. Kassereren gennemgik derefter det omdelte årsregnskab. Foreningens samlede indtægter beløb sig til kr medens de samlede udgifter udgjorde kr Resultatet af primær drift udviser således et overskud på kr Rente og udbytte gav en indtægt på kr , medens ekstraordinære udgifter, bl.a. nedskrivning af værdipapirer til kursværdi beløb sig til kr , således at årets endelige driftsresultat endte på kr i overskud. Årets overskud overførtes til egenkapitalen, som herefter udgjorde kr ved regnskabsårets udgang. Køb af betalingsprogrammer beløb sig til kr og udgjorde således en tungtvejende post, selv efter en opnået rabat på kr Foreningens aktiver udgør i alt kr , mens gælden beløber sig til kr o1. Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger. Spørgsmål: Der blev stillet spørgsmål fra salen i forbindelse med udgifterne til Tre-fors administration af kontingentopkrævningerne en administration, som Tre-for senere har udliciteret. FP oplyste, at gebyret er på linie med hvad andre forlanger, og at hvis vi selv fortsat skulle have administreret disse opkrævninger, ville det have krævet en betydelig investering i et nyt EDB-program. Ordningen fungerer i øvrigt gnidningsløst og tilfredsstillende. FP gennemgik kort budgettet for år 2012, som forventes at udvise et underskud på ca. kr Det må forventes, at flere medlemmer end hidtil vil overgå til lille eller mellempakke 4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. Foreningen følger ASIKs oplæg. Kasserer Folmer Petersen fremlagde bestyrelsens forslag:

4 Stor pakke.. kr ,00 Mellempakke kr. 3.3oo,00 Lille pakke kr ,25 Stigningen i kontingentet skyldes dels flere kanaler, og især en vis prisstigning på de bestående. Tilslutningsafgiften er uforandret kr Genåbningsafgiften er nedsat til kr Efter tvangslukning p.g.a. svigtende betaling er fastsat til kr Gebyr for filtermontering og demontering udgør kr. 600, dog kun kr. 300 ved skift mellem lille og mellempakke. 6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. På valg til bestyrelsen: Jan Rasmussen - genvalgt Benny Petersen - genvalgt Erik Iversen - genvalgt Søren Knudsen - genvalgt Valg af bestyrelsessuppleanter: Gunnar Jacobsen, Augustvænget Poul Erik Mathiesen Majvænget 38 genvalgt nyvalgt 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter: Henrik Larsen - genvalgt Hans Christensen - genvalgt Og som suppleanter: John Bjørkquist Hasse Molvær Oktobervænget 47 genvalgt nyvalgt Eventuelt. K.R. Ved en evt. afstemning på generalforsamlingen repræsenterer hver husstand 1 stemme, uanset om medlemmet bor i ejer- eller lejerbolig, hvilket også fremgår af foreningens vedtægter. Der blev givet udtryk for irritation over de hyppige kanalomlægninger, og især den lange ventetid på infokanalens digitalisering. KR beklagede, men oplyste at det skyldtes travlhed hos Stofa ifb med digitaliseringen, ligesom Stofa har været uventet længe om at skaffe det nødvendige udstyr til info-kanalens omlægning.

5 Der blev også fra salen fremført, at mange har problemer med svingende billedkvalitet. BP indberetter sådanne klager til Stofa, men opfordrede samtidig alle til at gennemgå deres installationer, kabelforbindelser etc. og sikre, at alle forbindelser er tætte, således som formanden allerede havde nævnt i sin beretning. Er man i tvivl om kvaliteten og tætheden på sin installation, kan man forsøgsvis prøve at tilslutte sit TV via et kabel direkte fra stikdåsen, altså udenom evt videomaskine eller DVD afspiller. BP gjorde også opmærksom på, at problemerne meget vel kan blive større, når det nye mobil net fra 1. Januar 2013 placeres på 800 mhz. KR supplerede med en oplysning om, at vi tester vore forstærkere løbende og i givet fald udskifter dem sådan som det netop er sket på Brynet og snart vil ske på Julivænget. Til slut oplyste FP forsamlingen om, at vor formand Knud Rasmussen i år har 25 års jubilæum i bestyrelsen, og igennem de mange år altid har lagt et stort arbejde og engagement i foreningen.

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 4 Bestyrelsens beretning Referat fra Generalforsamling Kanaloversigt Bestyrelsen Kontakter @ www.bredballe-antennelaug.dk - 1 - Billedkvalitet kræver

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere