AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv Kolding Tlf Side 1 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7"

Transkript

1 Tlf Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer samt afgivet en fuldmagt. 1. Valg af dirigent. Formanden Peter Madsen bød forsamlingen velkommen, og på forslag fra bestyrelsen blev Morten Frydendall valgt som dirigent. Morten Frydendall konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne med mere end 21 dages varsel ved indrykning af annoncer i Budstikken den 4. januar samt i Kolding Ugeavis den 4. og den 7. januar. Desuden var generalforsamlingen varslet på foreningens hjemmeside og på tekst-tv. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. 2005: Pr. 1. januar 2006 er overdragelsesforhandlingerne afsluttet for de ni tilsluttede foreninger. Ved udligning af formuerne over 5 år, overgår de tilsluttede foreninger med et beløb på kr pr. medlem. Der er kommet to nye foreninger med pr. 1. januar således, at medlemstallet nu er Butikken i Sydbanegade åbnede den 10. oktober AFiK betaler en halvdags medarbejder for varetagelsen af AFiK s administration, og AFiK betaler 1/3 af huslejen. Der er indgået en serviceaftale med antennefirmaet Haugaard Jepsen til kr. 8 pr. medlem pr. år. Der er hjemmevagtordning med i aftalen. Tre-For opkræver kontingent hver anden måned sammen med opkrævning af el og fjernvarme. Revisionsfirmaet Deloitte er antaget til at føre foreningens regnskab efter, at opgaven har været i udbud. Der er oprettet en hjemmeside, med alle relevante oplysninger om foreningen. Viasat Sport 2 og 3 er blevet fjernet efter en beslutning i ASIK s delegeretforsamling. Vi er pr. 1. september 2005 registreret i Ledningsregisteret (LER), men foreningens kabelplaner udleveres af Kolding Kommune. Medlemmer i Grønholtparken kan have problemer med støj på TV2 Charlie. Problemet skyldes indstråling i utætte anlæg, og medlemmerne i området opfordres til at få deres anlæg tjekket og evt. bragt i orden.

2 Tlf Side 2 af : AFiK vil fortsat forsøge at få nye foreninger med ved at deltage på foreningernes generalforsamlinger, når vi bliver inviteret. Bestyrelsen vil arbejde hen imod, at der laves en programafstemning evt. via ASIK. Serviceaftalen skal evalueres, så vi får den bedste service til den bedste pris. Bestyrelsen vil sætte på fokus på bedre information til medlemmerne. Efter formandens beretning var der spørgsmål og kommentarer fra salen, med svar fra bestyrelsen. Udligning: Det første udligningsår er Hvis der er beregnet udligning i kontingentet i 2005, vil dette være justeret i opgørelsen af den pågældende forenings formue. Grønholtparken: Der er fortsat støj på TV2 Charlie på anlæg, som er blevet tjekket og afskærmet, og i det tilfælde må problemet være, at anlægget ikke er blevet 100% afskærmet. Når der trækkes et kabel direkte fra en stander til et fjernsyn, er der ikke støj på kanalen. Problemet vil blive søgt løst ved en evt. dublering af TV2 Charlie, men dette vil tage en plads i anlægget, hvor der potentielt kunne have været en anden kanal. Information: I den tidligere Carl Plougsvej Antenneforening har medlemmerne fået et brev med informationer om fusionen, men der manglede oplysning om generalforsamlingen. Programafstemning: En afstemning i AFiK kan kun være vejledende, hvorefter bestyrelsen kan henstille til ASIK om at følge resultatet. Aktuelt transmitterer AFiK alle programmerne i ASIK s programflade, og vi kan godt fravælge kanaler ved en afstemning, men så fravælger vi også muligheden for at modtage det digitale spejl. ASIK skal lave en afstemning blandt alle ASIK s ca medlemmer. Information: En beboer fra Udsigten beklagede, at de ikke var informeret om ændring af antenneforeningsbidraget, og at mange derfor troede, at der var tale om en huslejestigning. Bestyrelsen forklarede, at kommunen tidligere havde uddelt informationsmateriale til sine lejere, men at den nye ejer mod forventning ikke havde omdelt det tilsendte informationsmateriale. Det viste sig at spørgsmål og svar drejede sig om to forskellige sager. LER (ledningsregisteret): Da vi har navnet på den, der graver i et givet område, kan synderen nemt findes, hvis der sker skade på anlægget. Man kunne overveje at lade den, der graver, underskive en erklæring om, at vedkommende vil aflevere anlægget i samme stand, som før gravearbejdet påbegyndtes. Formandens beretning blev herefter godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Kasserer Gunnar Thomsen gennemgik regnskabet for Kontingent i 2005 er kr. 0, da AFiK først begynder at opkræve kontingent pr. 1. januar Midlertidige lukninger er for medlemmer, som ønsker hvilende medlemskab.

3 Tlf Side 3 af 7 Lokaleomkostningerne er for et enkelt kvartal. Gaver for kr er rødvin til bestyrelsen, hvilket er deres eneste honorar i Bidrag til dækning af omkostninger før stiftelse står opført som en negativ omkostning, da det reelt er en indtægt. Der var spørgsmål til, hvorledes en halvdags stilling i et kvartal kunne udgøre kr Hertil blev svaret, at udgiften ikke blot er det, der udbetales til medarbejderen, men hele arbejdsgiverens personaleudgift, herunder også pension, forsikring m.m.. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag. a) At sætte Viasat History på og beholde Viasat Sport 2 og Viasat Sport 3. b) At beholde Viasat Sport 2. Forslagene gav anledning til en livlig debat i salen. ASIK (Antennesammenslutningen i Kolding) er en sammenslutning af oprindeligt 24 antenneforeninger, hvoraf de 11 nu er fusioneret til AFiK (AntenneForeningen i Kolding). ASIK er en forening for antenneforeninger, hvor antenneforeningernes medlemmerne ikke har direkte indflydelse men i stedet udøver deres indflydelse via de respektive antenneforeningers generalforsamlinger og bestyrelser. Ifølge ASIK s vedtægter kan ingen antenneforening, uanset størrelse, have mere end 50% af stemmerne På ASIK s delegeretforsamling er det besluttet, at tage Viasat Sport 2 og 3 af programfladen. Begrundelsen herfor er, at der var meget sport på programfladen, så man skiftede to sportskanaler ud med en (DK4 Sport) samt en filmkanal (TV2 Film). DK4 Sport blev valgt, fordi de i forhold til Viasat Sport har bedre optageudstyr og ikke viser så mange gamle udsendelser. Der var forhandlet rabat med DK4 Sport, hvorefter Canal Digital (en forhandler) protesterede og ikke ville tillade rabat. Derfor er DK4 Sport atter ude af billedet, indtil forhandlingerne kan genoptages. Den ene forslagsstiller mente ikke, at de tre foreslåede kanaler kostede særligt meget, hvortil der blev svaret, at prisen ikke er alt. Der skal også tages hensyn til pladsen i anlægget. Det blev bemærket, at der var givet plads til mange reklamefinansierede tyske kanaler. ASIK s programflade deles i to af et 590 MHz filter. De tyske kanaler er gratis og ligger under filteret, mens betalingskanalerne ligger over filteret. Man kan således ikke bare skifte en gratis tysk kanal ud med en betalingskanal. I princippet kan grænsen mellem gratis -kanaler og betalingskanaler godt flyttes ved, at man udskifter det nuværende filter, men den nuværende frekvens er

4 Tlf Side 4 af 7 valgt ud fra, at det er ved den kanal, at de fleste har deres video. På den måde går mindst mulig plads tabt. Det er ikke muligt at lave en pakke eksempelvis kun med danske programmer. For det første kan et filter nemt fylde to pladser i anlægget, så jo flere pakker, jo flere filtre og dermed mindre plads og færre kanaler. For det andet kræver Viasat, at hvis en antenneforening har flere programpakker, så skal alle Viasats kanaler ligge i den primære pakke, og da Viasat har de absolut dyreste kanaler i programfladen, betyder dette, at der kun vil kunne opnås en ganske lille besparelse ved at indføre flere pakker. I udlandet er det muligt selv at sammensætte sine programpakker, så teknikken eksisterer. Herhjemme nægter udbyderne dog at deltage i denne løsning. Det nærmeste vi kommer individuelle programvalg er, at Telia Stofa tilbyder temaopdelte programpakker, som kan købes som tillæg til de programmer, som modtages via antenneforeningen. Det er uholdbart, at der hele tiden pilles kanaler ud og lægges nye kanaler ind. AFiK transmitterer pt. hele ASIK s programflade, hvilket aldrig har været til afstemning. Den afstemning, som vi foretager kan kun blive vejledende, hvorefter AFiK s bestyrelse kan give medlemmernes ønske videre til ASIK. Vi bør have en afstemning om, hvad medlemmerne ønsker at se. Programafstemningen i ASIK kommer i år og vil være om hele programfladen, dvs. både gratis kanaler og betalingskanaler. Ved håndsoprækning blev der stemt om hvert af de to forslag. Flertallet var imod de to forslag, og bestyrelsen arbejder derfor ikke på at få de tre kanaler ind på ASIK s programflade, men afventer resultatet af ASIK s programafstemning. Et enkelt medlem protesterede mod afstemningen, som vedkommende ikke mente var repræsentativ. 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (grundkontingent) for det løbende regnskabsår. Stepan Svoboda gennemgik resultatet af overdragelsesforhandlingerne. Ejstrup Antenneforening er den eneste af de 11 antenneforeninger, som har haft en negativ formue, hvilket skyldes, at de har været igennem et større anlægsarbejde. Den udligning, som måtte være foretaget i 2005, indgår i de respektive foreningers formue således, at det første af de 5 udligningsår bliver Kasserer Gunnar Thomsen gennemgik budgettet for Kontigentindtægten er baseret på kr. 150 pr. medlem, og udgiften til serviceaftalen er baseret på kr. 8 pr. medlem. Efter gennemgangen var der spørgsmål og kommentarer fra salen med svar fra bestyrelsen.

5 Tlf Side 5 af 7 Kr , som er afsat til møder og kørsel, dækker ikke kun generalforsamlingen men også bestyrelsesmøder, andre møder og konferencer samt kørsel. Et medlem mente, at Tre-For lagde yderligere kr. 20 oveni regningen til administration, hvilket blev afvist. Private udlejere kan beregne sig et administrationsgebyr, hvis antennebidraget opkræves via huslejen. Der blev gjort opmærksom på, at det budgetterede kontingent på kr. 150 er plus moms, altså kr. 187,50. Under formandens beretning blev der lovet mere information til medlemmerne, men dette afspejler sig ikke i budgettet på posterne annoncer og tryksager. Dette skyldes, at der endnu ikke er taget stilling til hvordan, der skal informeres. En mulighed ville være at styrke tekst-tv, hvilket i givet fald vil være uden omkostninger. Afstemningen om programmer vil blive omdelt til alle medlemmer. Kassereren fra ASIK var til stede i salen og kunne oplyse, at AFiK har budgetteret med et kontingent til ASIK på kr. 40 pr. medlem. Kontingentet er imidlertid kun kr. 35 pr. medlem, hvilket betyder en besparelse på kr Programafgifter samt CopyDan- og Koda-afgifter fremgår ikke af budgettet, da disse beløb blot passerer igennem kassen med samme beløb i indtægt og udgift. Programvalget er lagt i hænderne på ASIK. AFiK s medlemmer betaler regningen fratrukket den rabat, som opnås ved at indkøbe programmer samlet gennem ASIK. Kassereren oplyste de forventede tal for programafgifterne samt for Copy-Danog Koda-afgifterne. Når der laves afstemning om programmerne, skal man både stemme for og imod de enkelte programmer, og der vil samtidig blive stemt om, hvor meget medlemmerne maksimalt vil acceptere at betale for betalingsprogrammerne. På den måde undgås en situation, hvor der bare lægges flere og flere dyre programmer ind i programfladen. Pt. modtager AFiK hele ASIK s programflade, for at vi også har mulighed for at modtage det digitale spejl. Det digitale spejl er en kopi af den analoge programflade bare i en bedre, digital kvalitet, til gavn for de medlemmer, som har anskaffet sig store, digitale fladskærme. Forudsætningen for at kunne købe sig til det digitale spejl er, at man i forvejen har den fulde pakke. Dette gælder både på medlemsniveau og på foreningsniveau. Det fremlagte budget og det foreslåede kontingent blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet til AFiK for 2006 er kr. 150 plus moms kr. 37,50, i alt kr. 187,50.

6 Tlf Side 6 af 7 6. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. På valg er: Peter Madsen (modtager genvalg) Carl-Erik Madsen (modtager genvalg) Vibeke Futtrup (modtager genvalg) Der var ingen yderligere forslag til bestyrelsesposterne, så de tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for to år. Bestyrelsen foreslog Niels Christian Nielsen og Curt Andersen som suppleanter. Der var ingen yderligere forslag, og de to kandidater var dermed valgt for et år. 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. De interne revisorer Finn Nielsen og Jørgen Sørensen samt revisorsuppleanten Leif Kristiansen blev genvalgt uden modkandidater. 8. Valg af ekstern revisor. Revisionsfirmaet Deloitte, Kolding blev valgt som foreningens revisionsfirma. 9. Eventuelt. Et medlem ønskede at få belyst effektiviteten af Telia Stofas virusbeskyttelse sammenlignet med andre former for virusbeskyttelse. Bestyrelsen ønskede ikke at kommentere på andre selskabers serviceudbud. Et medlem havde oplevet, at TV-signalet blev dårligere efter installation af internet. Problemet kan løses ved at installere en signalforstærker. Mener medlemmerne, at der er fejl på anlægget, kan de kontakte butikken indenfor butikkens åbningstid, og ellers kan antennefirmaet Haugaard Jepsen kontaktes. Det er vigtigt at undersøge, om fejlen også findes hos naboen eller hos andre medlemmer af antenneforeningen. Antenneforeningen betaler kun for teknikerbesøg, såfremt fejlen findes i antenneforeningens del af anlægget. Findes fejlen i medlemmets installationer, skal medlemmet selv betale for teknikerbesøget. Henvisningen til antennefirmaet Haugaard Jepsen findes på nettet under punktet service. Henvisningen til firmaet under punktet fejlfinding kunne være bedre. AFiK er ikke bekymrede for Tre-Fibers indtog i byen, da vi mener, at vi er billigere, og IP-TV fra TDC vækker heller ikke bekymring. At de to udbydere tilbyder færre betalingskanaler, Tre-Fiber tilbyder eksempelvis ikke Viasats kanaler, kunne måske tiltrække nogle af de medlemmer i AFiK, som har den lille pakke, men hos Tre-Fiber betales et grundkontingent på kr. 99 pr. måned udover programmerne.

7 Tlf Side 7 af 7 Tre-Fibers hurtige internetforbindelse på 10 Mbit, vil ikke give nogen yderligere fordel for den almindelige forbruger sammenlignet med Telia Stofas internetforbindelse. Kolding, den 13. februar 2005 Morten Frydendall Henrik Nøhr Vibeke Futtrup Dirigent Sekretær Referent Referentens tilføjelser : AFiK: AntenneForeningen i Kolding, en forening dannet ved fusion af 11 antenneforeninger. ASIK: Antennesammenslutningen i Kolding, en forening for antenneforeninger (se nærmere under punkt 4). Gratis kanal: en kanal, som der betales CopyDan-afgift for. Betalingskanal: en kanal, som man betaler udbyderen for at transmittere, og som der betales Koda-afgift for.

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere