Miljøgodkendelse af biogasanlæg på Ugiltvej 20, Sindal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af biogasanlæg på Ugiltvej 20, Sindal"

Transkript

1 Hjørring Kommune UDKAST Miljøgodkendelse af biogasanlæg på Ugiltvej 20, Sindal Etablering af gårdbiogasanlæg. Behandling af tons biomassse/år. Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed Dato for gyldighed xx.nnnnn.2016 Teknik og Miljø Springvandspladsen Hjørring Telefon Journal nummer: P

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning og generel information Afgørelse Vilkår Generelt Indretning og drift Luftforurening Støj og vibrationer Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Affald Egenkontrol Driftsjournal Offentliggørelse og klagevejledning m.v Offentlighed Klagevejledning Retsbeskyttelse Underretning om afgørelsen Miljøteknisk vurdering Placering og planforhold Ammoniakfordampning og naturområder Luft og lugt Støj og vibrationer Råvarer og affald Spildevand Beskyttelse af jord og grundvand Renere teknologi Bedste tilgængelige teknik (BAT) Uheld / Risiokobekendtgørelsen Egenkontrol Ansøgt dispensation fra standardvilkår Lovgrundlag mv Ændringer eller nye aktiviteter Bilag Bilag 1. Screening og screeningsafgørelse Bilag 2. Anlægstegning Bilag 3. Detaljeret vurdering af påvirkninger af natur og bilag IV-arter Bilag 4. Visualiseringer... 42

4 Oversigt: Virksomhedens navn Sindal Bioenergi Beliggenhedsadresse Ugiltvej 20 Postadresse 8970 Sindal Hovedtelefonnummer og adresse Hjemmeside - Ejendommens matrikelnumre 2a Høgholt hgd Hørmested Virksomhedens ejer Per Kirketerp Ejendommens ejer Per Kirketerp Drifts- og miljøansvarlig kontaktperson - tlf. Michael Glenthøj CVR-nr./SE-nr P-nr Listebetegnelse Bilag 2, J 205 Tilsynsmyndighed Hjørring Kommune Sagsbehandler Knud Suhr IPPC-direktivet Ikke omfattet Basistilstandsrapport Ikke omfattet VVM Omfattet Risiko-bekendtgørelsen Ikke omfattet VOC-bekendtgørelsen Ikke omfattet PRTR-bekendtgørelsen Ikke omfattet Spildevandstilladelse Ikke omfattet Vigtige datoer: Godkendelsen dato Søgsmålsfristen udløber Klagefristen udløber Vigtige telefonnumre: Hjørring Kommune Team Erhverv Ved miljøuheld

5 1. ANSØGNING OG GENEREL INFORMATION Beskrivelse af anlægget Per Kirketerp, Hørmestedvej 130, Hørmested, Sindal har den ansøgt om etablering af et gårdbiogasanlæg på Ugiltvej 20, Sindal. Der er tale om et gårdbiogasanlæg, der skal behandle op til ton biomasse om året hvoraf langt hovedparten er gylle, bl.a. fra ejers husdyrproduktioner. Anlægget forventes at producere 5-6 mio. m 3 biogas om året, hvilket svarer til ca. 3 mio m 3 naturgas. I forbindelse med etableringen skal der opføres: 1 reaktortank i stål med en kapacitet på ton og med en diameter på 15,4 meter og en højde på ca. 17 meter 2 sekundære reaktortanke á m 3 i beton 2 lagertanke i beton á m 3 til afgasset biomasse 1 indleveringstank i beton på til gylle 1 udleveringstank i beton på 135 m 3 3 substrattanke til glycerin a ca. 200m 3 Neddeler og mixertank Plansiloer til fast biomasse, m 2 Varmepumpe og oliekedel til varmeproduktion (285 kw hhv 300 kw) Opgraderingsanlæg (biogas til naturgas) Vaskeplads Gasfakkel En hal på m 2 med teknikrum Alle tankanlæg (dog undtaget indleveringstank, lagertank og udleveringstank) opføres med gastætte overdækninger. Hallen opføres i stålplader med gr. hældning og stålplader på taget. Alt holdes i betonfarver eller variationer af grå. Den højeste bygning bliver reaktortanken (17 m), mens afkastet fra opgraderingsanlægget vil blive på ca.12 m Biogassen bliver opgraderet til naturgas og ledt ud i naturgasnettet. Bioassen opgraderes i et opgraderingsanlæg og leveres til naturgasnettet. Opgraderingsanlægget fjerner biogassens CO 2 -indhold og svovlindhold og består af en container med opgraderingsanlæg, der bl.a. rummer et anlæg til fjernelse af CO 2 og et kulfilterrenseanlæg til reduktion af lugt og svovl. Der installeres en gasfakkel, skal anvendes til at afbrænde gas, når anlægget eller elementer i anlægget skal udskiftes eller serviceres. Anlægstegning ses nedenfor: 4

6 Anlægstegning. 1 Primær reaktortank 2 og 3 Sekundær reaktortank 4a og 4b Lagertank til afgasset biomasse 5 Indleveringstank til gylle 6 Udleveringstank, afgasset biomasse 7 Støbt plads til substrattanke, 3 stk. á 200 m 3 8 Neddeder/mixer 9 Plansilo til tør biomasse 10 Teknikrum 11 Opgraderingsanlæg 12 Ind- og udleveringsstudse 5

7 Anlægsarealet opdeles i en ren og en uren zone. Uren zone omslutter arealerne omkring tanke hvor der kan ske spild af biomasse og pladsen med indleverings- og udleveringsstudser. Afløb fra den urene zone ledes til anlæggets lagertanke. Den rene zone modtager kun uforurenet overfladevand fra tage og arealer, hvor der ikke er risiko for spild. Overfladevand ledes til dræn eller terræn. Zoneopdelingen ses nedenfor. Placering af uren zone blå indramning. Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, bliver placeret på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke bliver forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør observation og prøvetagning. Afløbet fra omfangsdræn ledes til lagertankene. 6

8 Figur. Flowdiagram for processerne 2. AFGØRELSE Det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af biogasanlægget er skabt ved en landzonetilladelse, som Kommunen har givet den xx.xx.xxxx (er under udarbejdelse). Hjørring Kommune har gennemført en screening af projektet for at afgøre, om projektet er VVMpligtigt. Afgørelse om ikke-vvm-pligt er offentliggjort samtidig med offentliggørelse af denne miljøgodkendelse. Den samlede mængde af oplagret af gas i hele systemet overskrider ikke 10 tons, som er grænsen for, hvornår der skal foretages en risikovurdering 1 Oliekedlen, der skal producere varme til reaktorerne, er på 300 kw indfyret effekt. Dermed er den under den grænse (på 5 MW), hvor en keddel skal have en særskilt miljøgodkendelse 2. Hjørring Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til Per Kirketerp, Hørmestedvej 130, Sindal, til produktion af biogas/naturgas samt afgasset biomasse på Ugiltvej 20, Sindal. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og efterfølgende supplerende oplysningerne samt på de vilkår, som fremgår af kapital 3. Miljøgodkendelsen omfatter etablering og drift af hele anlægget, men ikke vurdering af udbringningsarealer idet miljøbeskyttelseslovens godkendelsesordning ikke umiddelbart giver mulighed for at regulere den jordbrugsmæssige anvendelse. Hjørring Kommune konkluderer, at virksomheden kan drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener eller risiko for omgivelserne, når godkendelsens vilkår overholdes. Bioenergianlægget vil bestå af følgende hovedelementer: 1 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Bekg. 372 af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 514 af (godkendelsesbekendtgørelsen). 7

9 Biogasanlæg i form af fortanke, plansilo, reaktortanke og lagertanke Varmepumpe og oliekedel til opvarmning af reaktortanke Opgraderingsanlæg for rensning af biogas til naturgaskvalitet En række lagerfaciliteter Det skal bemærkes, at der kræves en række andre tilladelser inden byggeriet kan påbegyndes, såsom byggetilladelse, tilladelse til nedsivning af overfladevand og nedsivning af sanitærspildevand fra personalerum. Det skal understreges, at regler i gældende love, bekendtgørelser og kommunale regulativer altid skal overholdes. Også hvis disse er eller senere bliver skrappere end vilkårene i denne miljøgodkendelse. 8

10 3. VILKÅR 3.1. Generelt Definitioner: Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 2 år fra godkendelsens meddelelse. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. 2. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører Indretning og drift 3. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, afgasset biomasse og biogas forebygges hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er gastætte hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder, hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af eventuel gasfakkel. hvilke producerer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af CO 2 renseanlæg, og hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf. 4. Virksomheden må maksimalt behandle tons biomasse årligt. De forventede mængder af de godkendte biomasser er: Biomassetype Forventet årlig mængde tons/år Gylle Tør biomasse (halm, energiafgrøder) Glycerin Biomassse i alt, maksimalt Det samlede gasoplag på virksomheden må maksimalt udgøre 10 tons (biogas + naturgas). 9

11 6. Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer, bortset fra energiafgrøder og andre ikke lugtende vegetabilske biomasser, der kan modtages fra andre køretøjer. Virksomheden må modtage biomasse i form af fast husdyrgødning/dybstrøelse. Den faste husdyrgødning/dybstrøelse kan modtages fra andre køretøjer, såfremt det ikke giver anledning til lugt- eller støvgener hos de nærmeste omboende. 7. Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt. 8. Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. Energiafgrøder og fast husdyrgødning/dybstrøelse kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke, hvis der ikke opstår risiko for lugt- eller støvgener hos nærmeste omboende eller risiko for udledning af næringsstoffer. Der er ingen krav til opbevaringen af halm. 9. Reaktortanke og gaslagertanke med tilhørende rørføringer skal være gastætte. 10. I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne. 11. Rengøring af køretøjer skal ske indendørs, i hallen, på dertil indrettet vaskeplads med afløb til lagertankene. 12. Anlægget må ikke give anledning til støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 13. Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Den skal være indrettet på en sådan måde, at emissionen af metan minimeres mest muligt. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol og vedligeholdelse skal noteres i driftsjournalen. 14. Gaskondensatbrønde skal være lufttætte og forsynet med vandlås. 15. Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår. 16. Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. 17. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og nærmeste omboende inden for en radius af mindst m, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. 18. Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst muligt. 10

12 19. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles. 20. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld Luftforurening 21. Anlægget skal være forsynet med luftfilteranlæg til reduktion af lugtemission, der sikrer er grænseværdierne i vilkår 24 kan overholdes. Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget: Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset og delvis afgasset biomasse Afsug fra opgraderingsanlægget Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Kontrol og vedligeholdelse skal noteres i driftsjournalen. 22. Det beregnede, samlede lugtemission fra virksomhedens faste lugtkilder må udenfor virksomhedens eget areal ikke overskride nedenstående grænseværdier: Områdetype Grænseværdi LE/m³ Boligområde og blandet bolig og erhverv 5 LE/m 3 Øvrige områder, herunder ved enkeltboliger i det åbne land 10 LE/m 3 Grænseværdien er maksimalt 99%-fraktilen beregnet som 1 minutsmiddelværdi. 23. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for H 2 S på 5 mg/normal m 3 i afkast fra opgraderingsanlæg. Virksomheden skal herudover overholde en B-værdi for H 2 S på 0,001 mg/m Der skal være etableret målested i luftfilteranlæggets afkast, hvis indretning og placering er som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt Støj og vibrationer 25. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, ved nabobeboelse eller deres opholdsarealer, målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode. Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer Alle dage kl (1 time) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) Maksimal værdi Alle dage kl

13 Hjørring Kommune kan stille krav om kontrolmålinger for støj, lavfrekvent støj og vibrationer, hvis kommunen skønner, at der er behov for det. Kontrolmålinger af støj og eventuelt vibrationer skal foretages og afrapporteres efter retningslinjerne i afsnit 7 i støjvejledningen 3. Inden støjmålingerne udføres, skal oplæg til måleprogram og måletidspunkt sendes til og accepteres af Hjørring Kommune. Kommunen kan forlange gentagelse af støjmålinger og beregninger, dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/beregninger indsendes forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 27. Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt evt. biofiltre skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal, jf. vilkår 32. Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Utætheder og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. 28. Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør observation og prøvetagning. 29. Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse skal placeres på pladser, som er udført med tæt belægning 4, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. 30. Omlæsningsarealer skal være udført med tæt belægning 5, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således: At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen. At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen. 3 Vejledning nr. 5 af 1. november 1984 om ekstern støj 4 Ved tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, der håndteres på arealet 5 Ved tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, der håndteres på arealet 12

14 At overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder. 31. Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må kun ske på et areal med tæt belægning indendørs i hallen 32. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner skal placeres inden for et areal med tæt belægning og opsamling.alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 33. Tilsætnings- og hjælpestoffer i form af flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og uden afløb til kloak. Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles. Pladsen skal mindst kunne tilbageholde indholdet af den største beholder på pladsen. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af vilkår Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret Affald 35. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 36. Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar o.lign. skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet, jf. vilkår Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder. 38. Farligt affald skal bortskaffes til Modtagestion Vendsyssel I/S Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Hjørring Kommunes regulativ for erhvervsaffald Egenkontrol 40. Senest 6 måneder efter at biogasanlægget er taget i brug skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i afkast fra opgraderingsanlæg til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m 3 for H 2 S er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pump- 6 Særligt for genanvendeligt farligt affald er det dog op til affaldsproducenten selv at vælge en godkendt modtager. Godkendte modtagere er registreret i det digitale affaldsregister 13

15 ning og omrøring. Prøvetagning og analyse for H 2 S efter metodeblad nr. MEL 23 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert andet år. 41. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Dato for kontrollen og hvem der har udført den den, skal skrives i driftsjournalen. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 42. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. Dato for kontrollen og hvem, der har udført den den, skal skrives i driftsjournalen. 43. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 31, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 44. Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion. Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 14

16 45. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: eftersyn af luftfilteranlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 23 funktionsafprøvning af gasfakkel, jf. vilkår 14. Miljøgodkendelse 46. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader. 47. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning. 15

17 3.8. Driftsjournal 48. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Registrering Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget. Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen. Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse. Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt foretaget vedligeholdelse heraf. Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel. Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer. Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer. Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. Årlig antal driftstimer for gaskedlen (nødanlæg). Beholderkontrol af tanke. Øvrige tanke og beholdere. Hyppighed Hver gang Månedlig Månedlig Leverandørens anvisning Månedlig Hver gang Årlig Hver gang Årligt Hver 10. år Hver gang Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 16

18 4. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING M.V Offentlighed Der blev afholdt et høringsmøde med de nærmeste naboer den Her blev der orienteret om projektet, og de mulige nabogener blev diskuteret. Hovedtemaerne var lugt, trafik herunder støj og støv fra indkørslen til Ugiltvei 20, samt mulig værdiforringelse af naboernes ejendomme. Derimod gav anlæggets placering og landskabsmæssige konsekvenser ikke anledning til bekymringer. Ansøger tilkendegav under mødet, at indkørslen til anlægget vil blive asfalteret. Udkast til miljøgodkendelse af Biogasanlæg på Ugiltvej 20 blev sendt i høring hos virksomheden selv, matrikulære naboer og andre beboere i området 13. september 2016 Der var en frist på 3 uger til at fremkomme med bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger / Der indkom følgende bemærkninger Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i dagspressen i uge xx Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse/godkendelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Det samme kan enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen samt en række foreninger og organisationer m.v. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klagen skal være modtaget senest: xx.nnnnn 2016 Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kroner. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljøgodkendelsen/afgørelsen kan godt tages i brug, selvom der klages over den med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Udnyttes en godkendelse/afgørelse, der er klaget over, sker det for egen regning og risiko. Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, at afgørelsen er offentliggjort. Det er muligt at søge om aktindsigt i sagen Retsbeskyttelse Retsbeskyttelsesperioden for en miljøgodkendelse er normalt 8 år fra den dato, hvor godkendelsen er meddelt første gang. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens 7 41 a stk. 2., hvis: 1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 7 Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 ( 41 a stk. 2) 17

19 3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, 5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller 6. der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder. Vilkårene for virksomhedens egenkontrol er ikke underlagt de 8 års retsbeskyttelse. Disse vilkår kan til enhver tid revideres for at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn Underretning om afgørelsen Morten Glenthøj, Ugiltvej 20, Landbonord: Allan Olesen, Embedslægen Nord, Danmarks Naturfredningsforening, DN s Samråd for Nordjylland c/o Thorkild Kjeldsen, Dansk ornitologisk forening (centralt), Dansk ornitologisk forening (lokal), Friluftsrådet, 3F Skagerak, 18

20 5. MILJØTEKNISK VURDERING Der er i den miljøtekniske vurdering lagt vægt på, at der tages tilstrækkelige forholdsregler for at mindske gener i forhold til lugt og støj, samt at risiko for udledning af biomasse og dermed næringsstoffer til nærliggende vandløb og grundvandsmagasiner minimeres, og virksomhedens ansatte hurtigt kan konstatere unormal drift, udbedre skader og begrænse konsekvenserne Placering og planforhold Anlægget er et gårdbiogasanlæg, og placeres derfor i tæt tilknytning til husdyrbrugets produktionsbygninger på samme adresse. Det planlægningsmæssige grundlag er tilvejebragt med en landzonetilladelse for virksomheden. (er p.t. under udarbejdelse) Landzonetilladelsen fastsætter krav til bebyggelsens omfang og placering samt bebyggelsens udseende. Der er udført visualiseringer fra en række vinkler i området, se bilag 4. VVM Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 8. På grundlag af en VVMscreening, udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens bilag 3, har Hjørring Kommune truffet afgørelse om, at det ansøgte anlæg ikke er VVM-pligtig. Screeningen og afgørelsen fremgår af bilag Ammoniakfordampning og naturområder Der er 2,5 km tii nærmeste Natura 2000-område, og 4 km til nærmeste område, hvor der er registreret beskyttede bilag IV-arter. I nærområdet er der flere enge, moser og overdrev, der er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens 3. Det nærmeste ligger dog mere end 400 m fra anlægget. Kommunen har beregnet den forøgede belastning med ammoniak af udvalgte naturpunkter i nærområdet, se den detaljerede naturvurdering i bilag 3. Forudsætningen for beregningen af ammoniakbelastningen er, at der kun er to kilder på anlægget, der vil kunne afgive ammoniak. Nemlig indleveringstanken (overdækket med teltdug) og lagertankene med afgasset biomasse. Den samlede emission af ammoniak fra biogasanlægget er beregnet til 970 kg N/år. Beregningen indgår i den detaljerede naturvurdering, bilag 3. Beregningerne viser, at det kun er overdrevet 420m og mosen 470m nordvest for anlægget, der vil modtage en målbar ammoniakbelastning på 0,1, kg N/ha/år. Det er kommunen vurdering, at en merdeposition i den størrelsesorden ikke kan medføre tilstandsændring af naturområdet. Kommunen vurderer samlet, at udvidelsen: vil have en neutral effekt på naturen i Natura 2000 områder (kategori 1-natur) ikke vil påvirke naturarealer beskyttet efter husdyrgodkendelseslovens 7 (kategori 2- natur) eller heder, moser, overdrev og skove (kategori 3-natur) vil have en neutral effekt på yngle-/rasteområder for arter beskyttede efter EFhabitatdirektivet bilag IV vil have en neutral effekt på beskyttet natur i nærområdet Kommunen vurderer samlet, at den projekterede udvidelse kan gennemføres uden negative 8 Bekendtgørelse nr af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 19

21 konsekvenser for den omgivende natur. Kommunens detaljerede vurdering af naturforholdene ses i bilag Luft og lugt Udrådning af biomasse i et biogasanlæg, oplag af biomasse samt transport til og fra anlægget af lugtende materialer kan være kilde til lugtgener. For at begrænse lugt fra anlægget oplyser ansøger, at der tages følgende foranstaltninger: Lugtende materialer pumpes direkte til og fra anlægget i afdækkede containere eller køres til og fra anlægget i tankvogne (fiberfraktion og flydende afgasset biomasse). Alle tanke på anlægget er gastætte, og fortrængningsluft fra påfyldning af modtagetankentank tilledes et aktivt kulfilter. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt er 5-10 lugtenheder (LE) ved beboelse Kommunen har i godkendelsen af biogasanlægget stillet det krav, at det beregnede emissionskoncentrationsbidrag af lugtstoffer fra den samlede virksomheds faste lugtkilder (lugtrenseanlæg, tanke, plansilo, gaskedel og opgraderingsanlæg) ikke må overskride 5 LE/m 3 i blandet bolig og erhvervsområde, 10 LE/m 3 i erhvervsområde og enkeltboliger i det åbne land. Der er desuden stillet vilkår om at anlægget skal være forsynet med lugtrenseanlæg (kulfilteranlæg), der kan reducere lugtemission til mindst et niveau, hvor ovennævnte krav kan overholdes. Der er stillet vilkår om at afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse samt fra opgraderingsanlægget til luftrenseanlægget. Alle øvrige tanke er gastætte og internt transport mellem disse foregår i lukkede systemer. Ansøger oplyser, at erfarings-værdier viser, at lugtstofferne fra CO 2 -rejektet, d.v.s. fra kulfilterrenseanlægget vil ligge på ca LE/m 3 (fra anlæg, hvor den indførte biomasse primært er gylle). Det kan sammenlignes lugtemissionen fra ejers svinebrug på Rakkebyvej 380, som er beregnet til at ligge på LE/m 3. Koncentrationen af lugtstoffer i rejektet fra anlægget er dermed kun ca. 11 % af emissionen fra større svinebrug. Med forudsætningen på LE/m 3 kan det beregnes, hvor grænsen for 10 LE går, hvilket er illustreret på nedenstående figur. Som det ses, er der ingen enkeltboliger i nærheden af grænsen for de 10 LE. 20

22 Den gule cirkel angiver udbredelsen af lugt, hvis lugtmængden er det maksimale, d.v.s. 10 LE/m 3. Den blå cirkel angiver den tilsvaernde grænse for den eksisterende husdyrproduktion på adressen. Anlæggets nærmeste naboer uden landbrugspligt er Tjørnelyvej 27, der ligger ca. 425 m fra anlæggets lugtcentrum. Nærmeste samlede bebyggelse den sydlige del af Sindal, 1,1 km nordøst for anlægget. Sindal er samtidig nærmeste byzone. Det er derfor kommunes vurdering, at lugtbidraget fra biogasanlægget vil være minimalt og ikke vil være væsentlig for beboere i nærområdet. Der vil være enkeltstående situationer, hvor der vil være en større lugtemission. F.eks. når en beholder skal have udskiftet overdækning eller bundfald skal suges ud, eller pumper og rør skal udskiftes. I gennemsnit forventes dette at ske 2-3 dage om året. Ansøger skal forud for disse situationer informere de omboende indenfor m, jf. vilkår Støj og vibrationer Anlægget vil være i drift hele døgnet rundt, alle dage i året. De interne støjkilder vil først og fremmest være fra indfødningsmoduler og mixeranlæg. Opgraderingsanlægget bliver etableret i et særskilt teknikrum. Der vil også være støj fra en række pumper inde og ude og fra intern transport på anlægget. Med henvisning til de relativt store afstande til naboer, er det kommunens vurdering, at den interne støj fra anlægget ikke vil være væsentlig. Miljøstyrelsen har i støjvejledningen om ekstern støj fra virksomheder opstillet vejledende støjgrænser, som kommunerne normalt følger i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser for de enkelte virksomheder. Støjvejledningen fastsætter vejledende støjgrænser for områdetyper og aktuelt er virksomheden beliggende i områdetype 8 Det åbne land. 21

23 Der er ikke fastlagt generelle vejledende grænseværdier for områdetype 8, men som udgangspunkt vil det være rimeligt at anvende de for områdetype 3 gældende grænseværdier, hvilket der er stillet vilkår om i denne godkendelse. Kommunen vurderer, at virksomheden kan overholde støjkravene samt kravene til infralyd og vibrationer. Ansøger oplyser, at langt den største del af transporterne til og fra anlægget vil ske med lukkede tankvogne (flydende biomasse) og lastbiler (halm, tør biomasse og fiberfraktion). Transporterne vil foregå jævnt hen over året. Transporterne mellem landevejen, Ugiltvej, og anlægget vil foregå ad en privat fællesvej, der deles mellem ansøger og ejerne af Ugiltvej 22. For at mindske støj- og støvgener, og samtidig få en mere holdbar vej, har ansøger har tilkendegivet, at han vil lade vejen asfaltere, fra landevejen frem til indkørslen til anlægget på Ugiltvej 20. Det forventede antal transporter vil være: Type Forventet årlig mængde [t] Kapacitet pr. transport Antal transporter (ind og ud) pr. år Gylle ind og afgasset biomasse ud t ) Tør biomasse Glycerin t ) Ca. 1/3 af gyllen pumpes til anlægget fra ejers egen husdyrproduktino på adressen. Denne andel er modregnet i antal transporter. Den daglige trafik på Ugiltvej ligger på omkring køretøjer/døgn og i gennemsnit på hverdagsdøgn. Omkring 64 af disse er lastbiler. Ovennævnte tunge transporter vil i alt, i værste tilfælde svare til ca. 5 lastbiler/døgn i gennemsnit. Det er kommunens vurdering, at dette ikke vil ændre nævneværdigt på trafikbilledet på Ugiltvej. Det skal understreges, at enhver har lov til at benytte de offentlige veje indenfor færdsleslovens rammer. Kommunen kan ikke i forbindelse med en miljøgodkendelse stille krav til transportform eller krav om anvendelse af bestemte ruter Råvarer og affald Biogasanlægget vil modtage t biomasse, hvoraf hovedparten som udgangspunkt udgøres af gylle. Øvrige råmaterialer er tør biomasse som halm og energiafgrøder samt glycerin. Mængderne af de enkelte, godkendte biomassetyper må variere indenfor den samlede, maksimale årlige mængde på t. Anlægget er budgetteret til at kunne producere ca. 5-6 mio m 3 biogas, der svarer til ca. 3 mio m 3 naturgas efter opgradering. Ansøger oplyser, at produktionen af biogas ikke giver anledning til nogen væsentlig produktion af farligt affald. Det farlige affald bortskaffes til Modtagestation Vendsyssel. Typisk øvrig affaldsfraktion kan være landbrugsplast eller andet plastaffald, som bliver sendt til genbrug. Mængden af affald, der oplagres, vil ikke overstige indholdet i en normal industriaffaldscontainer. 22

24 Det er kommunes vurdering, at de i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår for affaldshåndtering sikrer korrekt opbevaring og håndtering af affaldsfraktionerne Spildevand Biogasanlæggets udledning af spildevand vil bestå af regnvand fra befæstede arealer på virksomhedens grund. Øvrige spildevandsfraktioner, herunder vand fra den urene zone, vand fra rengøring af køretøjer og vand fra biogasanlæggets processer tilføres anlæggets lagertanke, og vil dermed forlade anlægget sammen med den afgassede biomasse. Sammen med ansøgning om byggetilladelse vil der blive søgt nedsivnings/udledningstilladelse til disse spildevandsfraktioner. Beskyttelse af grundvand og overfladevand varetages i den forbindelse Beskyttelse af jord og grundvand Miljøgodkendelsens vilkår om egenkontrol medvirker til, at risikoen for uheld, driftsforstyrrelser samt øvrige udslip minimeres. Endvidere er der stillet vilkår om, at anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. Der er ligeledes stillet vilkår om driftsinstruktioner, således at driftspersonale kan handle hensigtsmæssigt i tilfælde af spild. Biogasanlægget ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde eller i nogen vandværkers indvindingsområde. Der er ved nedgravede tanke krav om omfangsdræn med inspektionsbrønd og egenkontrol heraf, så en evt. forurening kan konstateres på et tidligt tidspunkt og bremses. I øvrigt er det kommunens vurdering, at de anvendte råmaterialer ved udsivning ikke udgør nogen væsentlig trussel for grundvandet. Hjørring Kommune vurderer derfor, at anlægget ikke kræver en særlig overvågning mht. grundvandsforurening Renere teknologi Anlægget benytter afprøvet biogasteknologi til at udnytte lokalt tilgængelige organiske produkter til energiproduktion. Den producerede biogas vil kunne fortrænge fossile brændsler, hvilket vil medvirke til en nettoreduktion af drivhusgasudledninger. Etablering af biogasanlægget vil betyde en mulighed for at recirkulere næringsstoffer til landbrugsjord fra halm i en mere plantetilgængelig form, og vil muliggøre energiudnyttelse af andre egnede affaldsfraktioner fremover Bedste tilgængelige teknik (BAT) Virksomheder omfattet af brancebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelige teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene. Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik. 23

25 5.10. Uheld / Risiokobekendtgørelsen Som sikkerhedsforanstaltning er anlægget udstyret med fakkel til afbrænding af den producerede gas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Virksomheden er ikke omfattet af risikobekentgørelsen 9. Baggrunden for denne vurdering er, at ansøger har oplyst at det samlede gasoplag på virksomheden ikke vil overskride risikobekendtsgørelsen grænse på 10 tons. Aktuelt vil det samlede oplag bestå af biogas og propangas som bruges ved opgradering af biogas til naturgaskvalitet. Ved beregning af den oplagrede mængde biogas er det den færdige stofblanding, der skal beregnes, idet Beredskabsstyrelsen vurderer, at biogassen med indhold af kuldioxid skal klassificeres som et yderst letantændelig stof. Nedenstående tabel viser hvilke mængder biogas, der kan oplagres under tærskelværdien på 10 tons afhængig af metanindhold og kuldioxidindhold. Det samlede biogasoplag opgøres på baggrund af den volumen, der kan indeholdes i toppen af rådnetanke, rørsystemer, gaslager og andre tanke/rør/systemer med mulighed for oplag af biogas. 10 tons biogas Metanindhold Kuldioxidindhold Metanindhold Kuldioxidindhold Metanindhold Kuldioxidindhold Metanindhold Kuldioxidindhold Metanindhold Kuldioxidindhold Metanindhold Kuldioxidindhold 65 [vol%] 35 [vol%] 64 [vol%] 36 [vol%] 63 [vol%] 37 [vol%] 62 [vol%] 38 [vol%] 61 [vol%] 39 [vol%] 60 [vol%] 40 [vol%] Volumen [Nm 3 ] Densitet 1,16 [kg/nm 3 ] Volumen [Nm 3 ] Densitet 1,17 [kg/nm 3 ] Volumen [Nm 3 ] Densitet 1,18 [kg/nm 3 ] Volumen [Nm 3 ] Densitet 1,20 [kg/nm 3 ] Volumen [Nm 3 ] Densitet 1,21 [kg/nm 3 ] Volumen [Nm 3 ] Densitet 1,22 [kg/nm 3 ] Den maksimale grænse for oplagring af biogas er mellem Nm 3 og Nm 3 afhængig af koncentrationen af metan i biogassen Egenkontrol Vilkårene om egenkontrol skal sikre dokumentation for overholdelse af emissionsgrænseværdier, samt dokumentation for at tanke, beholdere, ventilation og luftrensningsanlæg er i en vedligeholdelsesmæssig god stand for at sikre at udslip af biomasse, biogas, naturgas, ammoniak, svovlbrinte (H 2 S) og lugtstoffer undgås. Miljøbeskyttelsesloven lægger fast, at tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for miljøgodkendelsen for at sikre en bedre kontrol med virksomhedens forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn (Miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 3) Ansøgt dispensation fra standardvilkår Der ansøges om dispensation for: 9 Bekendtgørelse nr af 14.december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 24

26 Miljøgodkendelse En del af standardvilkår 3, om at der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten. Standardvilkår 14, om at anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission. Standardvilkår 15, om eventuelle biofiltres indretning. En del af standardvilkår 42, om eftersyn af luftrenseanlæg. En del af standardvilkår 46 vedrørende driftsjournal for kontrol med luftrenseanlæg og biofiltre. Standardvilkår 7 om, at i tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne. standardvilkår 8, om at aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal standardvilkår 9 og 10, der drejer sig om separationsanlæg standardvilkår 25 vedr. afkasthøjde fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer samt målested i afkastet. Begrundelserne for den ansøgte dispensation fra vilkår vedr. lugtbegrænsning er for det sørste, at der ikke installeres biofilter som renseanlæg, som standarvilkårene er formuleret ud fra. Luften fra opgraderingsanlægget ledes derimod til et kulfilter-renseanlæg. Lugten fra opgraderingsanlægget efter rensning vurderes til kun at udgøre 10 % af emmisionen fra et større svinebrug. Planlageret på biogasanlægget er en diffus kilde, hvorfra der ikke kan samles en central luftkilde. Argumenterne for at fravige vilkår om indadgående luftstrøm i tanke og beholdere er, den pumpbare biomasse pumpes direkte til indleveringstanken via tætte koblinger, at overdækningen vil blive udført gastæt, og at der er afsug fra tanken til luftfilteranlægget. Argumenterne for at fravige vilkår 8 og 25 er, det ikke vil være proportionalt at etablere en modtagehal som forudsat i vilkårene - på et mindre gårdanlæg kan denne økonomi ikke løftes. Indkørsel af halm og nogle få vask af køretøjer, vil desuden være eneste trafik i hallen med forbrændingsmotorer. Standardvilkår 9 og 10 er ikke relevante, da der ikke installeres separationsanlæg til den afgassede biomasse. Argumentet for at fravige vilkår om afkasthjøde fra udsug er, at i og med der ikke laves en lukket hal til aflæsning, vil der ikke være et central afkast. Kommunens vurdering Indleveringstanken vil være den tank med den største flow af flydende biomasse og derfor den tank, hvorfra der vil kunne forekomme et udslip af lugt. Men da tanken overdækkes lufttæt og med afsug, vil udslip af lugt være minimalt. Endelig vil der fra opgraderingsanlægget, der bl.a. udskiller CO 2, kunne ske udslip af lugt, men også her monteres afsug. Alle afsug føres til luftfilteranlæg (kulfilteranlæg), der efter kommunens erfaring og vurdering vil kunne reducere lugtemissionen til et niveau under lugtgenegrænserne. Fra biomassen forlader modtagetanken og til den afgassede biomasse returneres til lagertankene, forgår processen i lukkede systemer, hvorfor der ikke forventes væsentlige lugtudslip fra disse systemer. 25

27 Udtagning fra lagertankene sker ligeledes gennem tæt rørsystem mellem lastbil/gyllevogn. Det er derfor kommunens vurdering, at fordampning af ammoniak og som følge deraf lugt fra anlægget kun finder sted, når der omrøres i lagertankene. Kommunen vurderer, at den miljømæssige gevinst ved at opføre hallen som lukket med ventilation, og med de krav det medfører, er minimal set i forhold til etablerings- og driftomkostningerne. Behovet for vask af køretøjer vil være meget lille, som følge af de typer biomasse, der skal anvendes. Det vil det også, hvis virksomheden på et tidspunkt vælger at inddrage gylle i produktionen. Indendørs vaskeplads med afløb til en lagertank i modsætning til en udendørs, er den optimale løsning, da man derved ikke behøver en olie-benzinudskiller og ikke behøver at skulle opsamle større mængder regnvand. 26

28 6. LOVGRUNDLAG MV. Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet: Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 514 af (godkendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevikrsomhed nr. 519 af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr af (risikobekendtgørelsen) Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 900 af 17. august Der er desuden benyttet følgende vejledninger: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 B-værdivejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 Lugtvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder 6.1. Ændringer eller nye aktiviteter Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Kommunen. Det er Kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). 27

Miljøgodkendelse af biogasanlæg på Ugiltvej 20, Sindal

Miljøgodkendelse af biogasanlæg på Ugiltvej 20, Sindal Hjørring Kommune Miljøgodkendelse af biogasanlæg på Ugiltvej 20, Sindal Etablering af gårdbiogasanlæg. Behandling af 36.000 tons biomassse/år. Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Miljøgodkendelse. af biogasanlæg på Ålstrupvej 68, Vrå. Hjørring Kommune. xx.nnnnn.2016

UDKAST. Miljøgodkendelse. af biogasanlæg på Ålstrupvej 68, Vrå. Hjørring Kommune. xx.nnnnn.2016 Hjørring Kommune UDKAST Miljøgodkendelse af biogasanlæg på Ålstrupvej 68, Vrå Etablering af gårdbiogasanlæg Behandling af 36.000 tons biomassse/år. Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse

Læs mere

UDKAST Miljøgodkendelse af biogasanlæg GrønGas Hjørring Gårestrupvej 179, Hjørring

UDKAST Miljøgodkendelse af biogasanlæg GrønGas Hjørring Gårestrupvej 179, Hjørring Hjørring Kommune UDKAST Miljøgodkendelse af biogasanlæg GrønGas Hjørring Gårestrupvej 179, Hjørring Udvidelse af produktionen til behandling af 100.000 t biomassse/år. Bekendtgørelse nr. 514 af 27.05.2016

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse og udledningstilladelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af overfladevand og vand fra drænledninger Godkendelse af udvidelse Herning Bioenergi

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby NGF Nature Energy Vaarst A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ 29. september 2015 Godkendelse i henhold

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel 21. oktober 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Odsherred BioEnergi ApS, Holbækvej 15, 4560 Vig Odsherred Kommune Gældende fra xx 2017 1 Indhold Generel præsentation... 2 Stamdata... 5 Lovhenvisninger:... 5 Afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato E R H V E R V O G M I L J Ø Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1189 af

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt gaskedel på matr. nr. 235 af Hjartbro, Bevtoft, Langvej, 6541

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016 MILJØGODKENDELSE Til HedeDanmark A/S Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby Den 25/7-2016 Lolland Kommune Teknik og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Sagsnummer: 337229

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

" " ()*''+&, "-.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013. David Klindt. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37

  ()*''+&, -.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013. David Klindt. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37 !"# $%&&'$ " " ()*''+&, "-.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013 David Klindt 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37 23 Sønderjysk Biogasproduktion I/S ønsker at

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE Kultur, Miljø & Erhverv UDKAST, 10. april 2014 Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Envo Biogas Aabenraa A/S Tlf. : 73 76 76 76 c/o Envo Group A/S Vestvejen 170, 1. sal 6200 Aabenraa Dato: xx. december 2014 Sagsnr.:

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Viftrup Biogas Væggerskildevej 3 6971 Spjald. Att: Knud Christensen. Fremsendt på mail til: viftrupgaard@mail.tele.

Miljøgodkendelse. Viftrup Biogas Væggerskildevej 3 6971 Spjald. Att: Knud Christensen. Fremsendt på mail til: viftrupgaard@mail.tele. Returadresse Land, By og Kultur, Byg og Miljø Toften 6, 6880 Tarm Viftrup Biogas Væggerskildevej 3 6971 Spjald Att: Knud Christensen Fremsendt på mail til: viftrupgaard@mail.tele.dk land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Bilag 1: Tegningsmateriale

Bilag 1: Tegningsmateriale Bilag 1: Tegningsmateriale Bjerrevej Eksisterende husdyrbrug, Bjerrevej 116 Bilag 2: Procesforløb / Beregningsverifikation Procesforløb: Beregningsverifikation: Kunde: Sjoerd Ydema, Bjerrevej 116, Rødkærsbro

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Tillæg til Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi ApS Langehede 71, 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 9. august 2016 Dokument nr. 480-2016-222478 Sags nr. 480-2016-22124 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen Bionaturgas Korskro A/S c/o Bionaturgas Danmark Ørbækvej 260 5220 Odense SØ (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. juni 2013 Sags id 2013-3157 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/sgk Telefon

Læs mere

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 Miljøgodkendelse af biogasanlæg NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 ESBJERG KOMMUNE Industrimiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail Web miljo@esbjergkommune.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Miljøgodkendelse Lykkeslund Bioenergi Holemarken 24 5450 Otterup

Miljøgodkendelse Lykkeslund Bioenergi Holemarken 24 5450 Otterup Miljøgodkendelse Lykkeslund Bioenergi Holemarken 24 5450 Otterup Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-248899 Sags nr. 480-2015-76267 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Iglsø Agro og Biogas a/s Ø. Børstingvej Stoholm Att. Flemming Nielsen. (sendt til

Iglsø Agro og Biogas a/s Ø. Børstingvej Stoholm Att. Flemming Nielsen. (sendt til Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Iglsø Agro og Biogas a/s Ø. Børstingvej 6 7850 Stoholm Att. Flemming Nielsen byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk (sendt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Eftergasningstank på Lykkeslund Bioenergi Holemarken Otterup

Tillæg til miljøgodkendelse Eftergasningstank på Lykkeslund Bioenergi Holemarken Otterup Tillæg til miljøgodkendelse Eftergasningstank på Lykkeslund Bioenergi Holemarken 24 5450 Otterup Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 9. november 2017 Dokument nr. 480-2017-351693 Sags nr. 480-2017-31812

Læs mere

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter: Dato: 4. april 2013 Miljøgodkendelse Filskov Energiselskab A.M.B.A. Hjortlundvej 13A, Filskov, 7200 Grindsted Matrikel nr.: 2i, Filskov By, Filskov CVR-nummer: 16263443 P-nummer: 1001067947 Kontaktpersoner:

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x

MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x MILJØGODKENDELSE Samsø Biogas dd. måned 201x 1 Sagsnr.: MIL-741-80014 Journalnr.: 16/011545 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 966

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af GFE Krogenskær P/S

Miljøgodkendelse af GFE Krogenskær P/S Miljøgodkendelse af GFE Krogenskær P/S på matrikel nr. 25b, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder beliggende Vildmosevej 21b, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato: 13. februar 2014 Godkendelse af virksomhed

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS Fuglegårdsvej 10 4892 Kettinge Att. Erik Lundsgaard 3. MARTS 2017 MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS søgte den 18.06.2016 om byggetilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde

Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde Miljøgodkendelse af Kerteminde Biogas ApS til udvidelse og modernisering af biogasanlæg beliggende Odensevej 250, 5300 Kerteminde CVR-nr.: 31600073 P-nr.: 1014569665 23. november 2016 Sagsbehandler Mikkel

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Brønderslev Kommune har meddelt landzonetilladelse til opgraderingsanlægget den 15. september

Brønderslev Kommune har meddelt landzonetilladelse til opgraderingsanlægget den 15. september #split# GFE Krogenskær P/S Vildmosevej 21 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 04-11-2014 Sags. nr.: 09.02.08-P19-1-13 Sagsbeh.: Erik Rydborg Lokaltlf.: +4599455842 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Miljøgodkendelse. NGF Nature Energy Midtfyn A/S Lervangsvej Broby. Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til:

Miljøgodkendelse. NGF Nature Energy Midtfyn A/S Lervangsvej Broby. Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til: Miljøgodkendelse NGF Nature Energy Midtfyn A/S Lervangsvej 2 5672 Broby Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til: Kedelanlæg til procesvarme Biogasanlæg med opgradering til bionaturgas til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 568 bm RM, Tronholmen 49, 8960 Randers Sø med håndtering af ikke-farligt brandbart affald. Dato:

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

I/S SKØRPING VANDVÆRK. Box 78, 9520 SKØRPING, tlf

I/S SKØRPING VANDVÆRK. Box 78, 9520 SKØRPING, tlf I/S SKØRPING VANDVÆRK. Box 78, 9520 SKØRPING, tlf. 96 82 04 00 Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring 26. januar 2016 Bemærkninger fra Skørping vandværk i relation til høringsudkast

Læs mere

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune November 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelse til etablering og drift af Storde Biogas I/S på matr. nr. 5, Kumled, Brede, Storde 1, 6261 Bredebro.

MILJØGODKENDELSE. Godkendelse til etablering og drift af Storde Biogas I/S på matr. nr. 5, Kumled, Brede, Storde 1, 6261 Bredebro. Miljø og Natur 14. juni 2016 MILJØGODKENDELSE Godkendelse til etablering og drift af Storde Biogas I/S på matr. nr. 5, Kumled, Brede, Storde 1, 6261 Bredebro. TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere