Miljøgodkendelse og udledningstilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse og udledningstilladelse"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse og udledningstilladelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af overfladevand og vand fra drænledninger Godkendelse af udvidelse Herning Bioenergi A/S, Ørneborgvej 11, 7400 Herning Sagsnr.: P Dato: 17. juni 2015

2 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Herning Bioenergi A/S, Ørneborgvej 11, Studsgård, 7400 Herning Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Laila Krahn, mobil: Virksomhedens matr.nr. Virksomhedens ejer 2a, Mørup, Rind Bigadan A/S, Vroldvej 168, 8660 Skanderborg CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek. 669 / Bilag 1, listepunkt 5.3 b, i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF: i) Biologisk behandling. ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding. iii) Behandling af slagger og aske. iv) Behandling i schreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s) Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag. Basistilstandsrapport, godk.bek. 669 / Der er den 4. oktober 2013 meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport. Omfattet af VVM, bek / Bilag 1, punkt 10 og bilag 2, punkt 14 Der er meddelt VVM-afgørelse den 11. juli Der er meddelt VVM-afgørelse den 27. april 2015 af ansøgte udvidelser. Dato for øvrige miljøgodkendelser/tilladelser Godkendelsen er en revurdering af: - miljøgodkendelse og udledningstilladelse af 11. juli miljøgodkendelse af 4. oktober 2013 som der herefter af praktiske grunde kan ses bort fra. Tilladelse til afledning af spildevand til Herning Renseanlæg af 23. april Tilladelse til etablering af rørledninger til gylle og bioafgasset gødningsprodukt mellem Studsgård Biogasanlæg og 5 omkringliggende landbrug af 1. november Afgørelser der ophæves ved meddelelse af denne afgørelse 19-tilladelse af 11. juli 2012.

3 Vegetabilsk blegejord og vegetabilsk fedtslam har tidligere været klassificeret som et affaldsprodukt, og der blev derfor meddelt en 19-tilladelse Anvendelse af affald til jordbrugsformål den 11. juli Da blegejorden ikke længere klassificeres som et affaldsprodukt men som et biprodukt ophæves 19-tilladelse af 11. juli Aktiviteter Hovedaktivitet Fremstilling af biogas af animalsk og vegetabilsk affald. Væsentlige biaktiviteter Produktion af varme - træpillefyret kedelanlæg med en indfyret effekt på 950 kw - gasoliefyret kedelanlæg med en indfyret effekt på 2,9 MW. Herning Kommune Telefon Mail Sagsbehandler Inge Hansen Kvalitetssikring Lene Hahn

4 1. Baggrund for afgørelse Vilkår... 6 Generelt... 6 Indretning og drift... 6 Luftforurening... 8 Lugt... 9 Støj... 9 Vibrationer Lavfrekvent støj og infralyd Spildevand Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol Herning Kommunes vurdering og begrundelse Placering Til- og frakørsel Bedst tilgængelige teknik (BAT) Habitatbekendtgørelsen Høring og udtalelser Vurdering og begrundelse for vilkår Forhold til loven Bortfald af godkendelsen Anden lovgivning Offentliggørelse Klagevejledning Søgsmål Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Bilag 1 Oversigtplan Bilag 2 Situationsplan Bilag 3 Miljøtekniske beskrivelse Bilag 4 Lovgrundlag Side 4 af 50

5 1. Baggrund for afgørelse er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.3 b, i) og dermed afsnit 25 i bekendtgørelsen om standardvilkår. Revurdering af miljøgodkendelse og udledningstilladelse Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 53, stk. 1 skal kommunen revurdere godkendelsen for inden 7. juli Til brug for den lovpligtige revurdering har virksomheden fremsendt en opdateret miljøtekniske beskrivelse. Vilkårene i denne afgørelse erstatter vilkår i tidligere meddelte godkendelser og afgørelser. Revurderingen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 41. Miljøgodkendelse af udvidelser søger samtidig om godkendelse til følgende udvidelser: - reaktortank på m 3 - modtagetank på 400 m 3 til vegetabilsk blegejord - modtagetank med opvarmningsmulighed på 70 m 3 - udskiftning af to eksisterende holdetanke (tidligere benævnt efterhygiejniseringstanke) - svovlfilteranlæg med tilhørende teknikbygning - gasfakkel - bygning til gasblæsere. Mængden af tilført biomasse ændres ikke i forbindelse med udvidelsen men vil fortsat være tons pr. år. Miljøgodkendelsen til udvidelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 33. Virksomhedens væsentligste miljøforhold Væsentligste miljøforhold Støj Jord, grundvand eller overfladevand Luftforurening Kilder til forurening eller gene Til- og frakørsel af biomasse. Ventilationsanlæg. Blæserstation. Gaskølere. Spild af biomasse ved af- og pålæsning af transportkøretøjer. Spild eller lækage ved opbevaring af biomasse i tanke. Spild eller lækage fra oplag af fyringsolie og dieselolie i tankanlæg. Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker spild af biomasse, olie og kemikalier. Lugt fra transportkøretøjer, fra af- og pålæsning af biomasse samt opbevaring af biomasse. Lugt fra aflastning via sikkerhedsventiler og forbrænding af biogas i fakkel. Lugt fra lugtrenseanlæg. Diffus lugt fra anlægget på grund af utætheder og spild samt ved reparation og vedligeholdelse. Udslip af især svovlbrinte fra biogas via sikkerhedsventiler og ved ufuldstændig forbrænding i fakkel. Side 5 af 50

6 2. Vilkår Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår: Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 3. Ud over husdyrgødning og affaldsprodukter, der er omfattet af slambekendtgørelsens bilag 1, må der modtages og behandles: a) vegetabilsk blegejord fra produktion af vegetabilske olie, hvor der ikke er foretaget hærdning med nikkelkatalysator b) vegetabilsk fedtslam fra produktion af vegetabilske olie, hvor der ikke er foretaget hærdning med nikkelkatalysator. 4. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: a) hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomassen, således at væsentlige udslip af biomasse og biogas forebygges b) hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten c) hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel d) hvilke procedurer, der gælder ved spild på befæstede arealer, herunder afspærring af udløb til Rind Å, alarmering af tilsynsmyndigheden, opsamling af spild og efterfølgende oprensning af forsinkelsesbassinet. 5. Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse eller via rørsystemer. 6. Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system, undtagen omlastning af biomasse fra ikke-overdækkede efterlagertanke (nr. 3 og 4). Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt. 7. Biomasse skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende. Afgasset biomasse kan dog opbevares i ikke-overdækkede efterlagertanke (nr. 3 og 4), hvis biomassen tildækkes med et tæt flydelag, f.eks. halm. Tilsynsmyndigheden kan kræve ikke-overdækkede efterlagertanke overdækkede, hvis der konstateres lugtgener fra tankene. 8. I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne. Side 6 af 50

7 9. Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal og i en beholder eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i. Vegetabilsk blegejord må dog aflæsses direkte i en udendørs tank eller beholder. Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede, inden aflæsningen påbegyndes, og indtil aflæsning og lukning af beholdere og tanke til biomasse er afsluttet. Modtagehallen skal være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse. Ved nyinstallation skal ventilationsanlægget forsynes med automatisk overvågning med alarm for driftsforstyrrelser. I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse. 10. Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer. Dog må rengøring af køretøjer, der leverer kvæg- og svinegylle samt vegetabilsk blegejord, ske for åben port. 11. Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 12. Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget. Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget: a) afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse (tank nr , 80.02, 80.03, 80.04, 80.05, 80.06, og 3) b) afsug fra modtagehal. Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 13. Biofilteret skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filterets fugtighed og ph skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion. 14. Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 15. Ved nyetablering skal gaskondensatbrønde være lufttætte og forsynet med vandlås. 16. Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår. Ved modtagetanke forstås forlagertank 80.01, blandetank 80.02, blandetank 80.03, industritank 80.04, forlagertank 80.05, blegejordstank 80.06, blegejordstank og modtagetank med opvarmning Efterlagertanke (nr. 1, 2, 3 og 4) til afgasset biomasse skal være forsynet med overfyldningsalarm tilsluttet anlæggets SRO-anlæg. Side 7 af 50

8 18. Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. 19. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og nærmeste omboende, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. Nærmeste omkringboende er: Ørneborgvej 6, Ørneborgvej 7, Ørneborgvej 8, Ørneborgvej 9, Ørneborgvej 10, Ørneborgvej 14 og Snejbjergvej Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst muligt. 21. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles. Kedelanlæg 22. Fast biobrændsel skal opbevares i en lukket beholder. Aflæsning og håndtering af fast biobrændsel skal ske i et lukket system. 23. Kedelanlæg til forbrænding af fast biobrændsel skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O 2 til styring af forbrændingsprocessen. Anlæggets skal drives med et indhold af O 2, der altid er større end 4 % (vol.), bortset fra opstarts- og nedlukningsperioder. 24. Spild af fast biobrændsel skal straks opsamles. Forsinkelsesbassin 25. Tilløb til forsinkelsesbassinet skal indrettes, så der ikke sker ophvirvling af sedimenterende stoffer. 26. Udløb fra forsinkelsesbassinet skal være neddykket og forsynet med en afspærringsventil eller lignende (f.eks. pumpe, der kan afbrydes). Der skal være en prøvetagningsbrønd efter udløbet. Brønden skal være dimensioneret, så der er en fri vandstråle med en højde på minimum 20 cm. Luftforurening 27. Afkast fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra luftrenseanlægget skal være minimum 24 m. Afkast fra kedelanlæg, der forbrænder fast biobrændsel, skal være minimum 20 m. Afkast fra kedelanlæg, der forbrænder gasolie, skal være minimum 20 m. 28. Der skal være indrettet målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om afkasthøjde, med indretning og placering, som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr.2/2001 Luftvejledningen. 29. Afkast fra kedel, der forbrænder fast biobrændsel, skal overholde følgende emissionsgrænseværdier: Side 8 af 50

9 Parameter Emissionsgrænseværdi mg/nm 3 Kontrolprincip/ prøvetagnings- og analysemetode Støv 300 Præstationskontrol/ MEL-02 CO 500 Præstationskontrol/ MEL-06 Nm 3 refererer til tør røggas ved 10 % O Afkast fra kedel, der forbrænder gasolie, skal overholde følgende emissionsgrænseværdier: Parameter Emissionsgrænseværdi mg/nm 3 Kontrolprincip/ prøvetagnings- og analysemetode NOx regnet som NO2 110 Præstationskontrol/ MEL-03 CO 100 Præstationskontrol/ MEL-06 Nm 3 refererer til tør røggas ved 10 % O Virksomhedens samlede bidrag i omgivelserne må ikke overskride følgende B-værdier: Parameter B-værdi mg/m 3 Lugt Svovlbrinte H2S 0,001 Nitrogenoxider NOx 0,125 Carbonmonooxid CO 1,0 Støv 0,08 B-værdien skal betragtes som middelværdi over en time, der højst må overskrides i 1 % af tiden. B-værdierne skal overholdes uden for virksomhedens skel. Virksomhedens bidrag uden for skel skal beregnes ved hjælp af spredningsberegningsprogrammet OML-Multi. Emissionskoncentrationerne, der indgår i beregningerne, skal være målt ved normal, fuld drift. 32. Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så følgende lugtbidrag er overholdt uden for virksomhedens areal: Område Grænseværdi for lugtbidrag Støj LE/m 3 Boliger i det åbne land Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs ved boliger i landzone overstiger følgende grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum). Side 9 af 50

10 Kl. Referencetidsrum i timer Ved boliger i landzone db(a) Mandag - fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Alle dage Alle dage ,5 40 Spidsværdi Vibrationer 34. Virksomhedens bidrag til vibrationsniveauet (db re 10-6 m/s 2 ) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige følgende værdier. Kl. Vægtet accelerationsniveau Law i db Boliger i landzone Hele døgnet 75 Lavfrekvent støj og infralyd 35. Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (db re 10-6 m/s 2 ) målt indendørs må ikke overstige følgende værdier. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Kl. A-vægtet lydtryksniveau G-vægtet infralydniveau ( Hz), db db Beboelsesrum Spildevand 36. Overfladevand og vand fra drænledninger skal overholde følgende krav. Parameter Grænseværdi Kontroltype Analysemetode mg/l Suspenderet stof 15 Absolut DS/EN 872 COD 75 Absolut DS 217 BI5 15 Absolut DS/EN Total kvælstof 8 Absolut DS/EN ISO Total fosfor 1,5 Absolut DS/EN ISO 6878 Min. olie og fedt 5 Absolut DS/R 209 mod. Reflab metode 5:2005 Side 10 af 50

11 Ved absolut kontroltype må grænseværdien ikke overskrides. 37. I tilfælde af uheld på befæstede arealer eller forurening af drænvand skal udløb fra forsinkelsesbassinet straks afspærres, så det forurenede vand opsamles i bassinet. Opsamlet forurenet overfladevand og drænvand skal hurtigst muligt bortskaffes efter kommunens anvisning. Affald 38. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 39. Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet, jf. vilkår Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder. 41. Udskilte affaldsstoffer, herunder sand fra tanke og beholdere samt frasepareret fibermateriale, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere og containere, så der ikke kan ske udsivning. Udskilte affaldsstoffer kan udbringes på landbrugsjord efter samme regler som gælder for den afgassede biomasse. 42. Aske fra forbrænding af fast biobrændsel skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder. Asken skal bortskaffes i henhold til gældende regulativ for erhvervsvirksomheder. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 43. Beholdere og tanke til biomasse og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal, jf. vilkår 45. Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Beholdere og tanke (reaktortank R3, reaktortank R4, holdetank 1, holdetank 2 og modtagetank 3), der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Omfangsdræn skal have afløb til forsinkelsesbassin. Hvis det konstateres, at omfangsdræn ikke fungerer som en effektiv kontrolforanstaltning, kan tilsynsmyndigheden forlange systemet ændret. 44. Opsamlingsbassin nord for reaktortank R1 og R2 skal være udført i bestandige og tætte materialer. Bassinet skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen. Afløb fra bassinet skal holdes lukket. Side 11 af 50

12 Biomasse, der på grund af skumdannelse i reaktortankene tilføres bassinet, skal hurtigst muligt fjernes fra bassinet og føres tilbage til anlægget. Opsamlet overfladevand, der ikke er forurenet ud over det, der må forventes fra almindelig kørsel og nedfald, må afledes til forsinkelsesbassinet ved manuel åbning af bassinets afløb. 45. Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således, at køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen. 46. Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må kun ske på befæstet areal indendørs, jf. vilkår 10, med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 47. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof og jernkloridopløsning skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof og jernkloridopløsning, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 48. Tilsætnings- og hjælpestoffer i form af flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede beholder. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af vilkår Arealer til omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Egenkontrol 50. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udtages stikprøve af biprodukt fra hver enkelt leverandør - dog højst 1 gang årligt. Prøverne skal analyseres for tørstof, cadmium og nikkel. 51. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. 52. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. 53. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at flydelaget på ikke-overdækkede beholdere med afgasset biomasse er tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. 54. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse (forlagertank 80.01, blandetank 80.02, blandetank 80.03, forlagertank 80.05, blegejordstank 80.06, blegejordstank 80.07, modtagetank 3 og efterlagertanke 1, 2, 3 og 4) skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft Side 12 af 50

13 eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 43, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 55. Øvrige tanke (holdetank 1, holdetank 2, reaktortank R1, reaktortank R2, reaktortanke R3, reaktortank R4) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftsmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion. Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 56. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: a) eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 12 b) funktionsafprøvning af gasfakkel, jf. vilkår 14. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og ph, jf. vilkår 13, samt temperatur. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 57. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader. 58. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke og efterlagertanke efter leverandørens anvisning. Luft 59. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der foretages præstationskontrol ved 3 enkeltmålinger i afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne i vilkår 27, er overholdt, dog normalt højest hvert 2. år. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at Side 13 af 50

14 disse er foretaget. Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 (Miljøstyrelsens anbefalede metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 60. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 29 og 30 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at anlægget foretager yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 26 og 27 efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. Ved krav om kontrolmåling skal målested i afkast indrettes og placeres som anført i Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/ 2001, pkt Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrol er mindre end eller lig med grænseværdien. Støj 62. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden ved akkrediteret måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder dokumenterer, at støjgrænser i vilkår 33 er overholdt. Den akkrediteret måling eller beregning skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium at udføre disse målinger. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingerne/beregningerne er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere støjmålinger/beregninger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 30 efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højst hvert andet år. 63. Grænseværdier anses for overholdt, når målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Side 14 af 50

15 Vibrationer 64. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden ved målinger efter anvisning i afsnit 4.3 i Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø dokumenterer, at grænseværdier i vilkår 34 er overholdt. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger. Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at målingen er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere målinger/beregninger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 34 efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højst hvert andet år 65. Grænseværdien for vibrationer anses for overholdt, når målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. Lavfrekvent støj og infralyd 66. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden ved målingen efter anvisning i afsnit 3.4 i Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø dokumenterer, at grænseværdier i vilkår 35 er overholdt. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger. Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at målingen er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere målinger/beregninger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 35 efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højst hvert andet år 67. Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd anses for overholdt, hvis målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. Spildevand 68. Forsinkelsesbassinet skal oprenses mindst 1 gang årligt. Ved oprensningen skal udløb være lukket. Oprenset sediment skal bortskaffes efter kommunens anvisning. 69. Virksomheden skal udtage 2 stikprøver inden 1. juli 2016 i prøvetagningsbrønd efter udløb fra forsinkelsesbassin til analyse for de i vilkår 36 nævnte parametre. Stikprøver skal udtages, analyseres og afrapporteres af et laboratorium, der er akkrediteret til Side 15 af 50

16 at udføre de pågældende analyser i henhold til Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 231 af 5. marts Prøvningsrapporten skal sendes til kommunen senest 14 dage efter prøveudtagningen. Ved overskridelse af krav i vilkår 36 skal virksomheden senest 14 dage efter, at prøvningsrapporten foreligger, fremsende en redegørelse for overskridelserne og forslag til hvordan fremtidige overskridelser forebygges. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages yderligere stikprøve til dokumentation for, at grænseværdier i vilkår 36 er overholdt, dog højst 2 stikprøver pr. år. Driftsjournal 70. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: a) dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget b) dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og -beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 51 c) dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 52 d) dato for og resultat af kontrollen med tilstand og tæthed af flydelag på ikke-overdækkede efterlagertanke, jf. vilkår 53 e) dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuelt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 56 f) dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, ph, temperatur, jf. vilkår 56 g) dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 56 h) dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 57 i) dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 58 j) dato for oprensning af forsinkelsesbassinet, jf. vilkår 68 k) uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning fra tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Side 16 af 50

17 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse Placering Virksomheden ligger i landzone på matr. nr. 2a Mørup, Rind. Anlægget er omfattet af lokalplan nr. 59.T15.1 Biogasfællesanlæg - Område ved Ørneborgvej nord for Studsgård. Arealet grænser op mod landbrugsarealer. Nærmeste by er Studsgård, der i direkte linje ligger ca. 1 km fra anlægget. Afstand fra virksomhedens skel til nærmeste boliger i landzone, jf. bilag 1: Ørneborgvej 6 ca. 370 m Pt. ingen tilmeldte beboere Ørneborgvej 7 ca. 200 m Bolig Ørneborgvej 8 ca. 180 m Bolig Ørneborgvej 9 ca. 250 m Landbrug uden dyrehold Ørneborgvej 10 ca. 370 m Bolig Ørneborgvej 14 ca. 275 m Landbrug med dyrehold Snejbjergvej 28 ca. 450 m Landbrug med dyrehold Afstand fra sydligste efterlagertank til nærmeste beskyttede mose mod syd er ca. 65 m. Afstand fra modtagetanke til nærmeste beskyttede sø mod vest er ca. 90 m. Afstand til nærmeste beskyttede vandløb (Rind Å) mod nord og nordvest er ca. 530 m. Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresse. Til- og frakørsel Til- og frakørsel sker via Ørneborgvej og Snejbjergvej. Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer. Bedst tilgængelige teknik (BAT) Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen. fremstiller methangas, der anvendes i kraftvarmeanlæg. Anlæggets produktion af biogas er CO 2-neutral og erstatter således anden energiproduktion, der er baseret på fossile brændsler. Anvendelse af gylle i bioforgasning reducerer udledningen af drivhusgasser fra gyllen (methan og ammoniak). Bioforgasning forbedrer endvidere mulighederne for optimal anvendelse af næringsstofferne i gyllen, da der gennem bioforgasningsprocessen sker en omdannelse af kvælstof til planteoptageligt ammonium. Endvidere er den afgassede biomasse betydeligt tyndere og mere homogen, hvilket medfører en hurtigere og mere effektiv fordeling i jorden. Den afgassede biomasse kan optages af planterne direkte og er derfor et effektivt gødningsmiddel, der giver mindre tab af næringsstoffer til omgivelserne og dermed i sidste ende medfører en besparelse på anvendelsen af kunstgødning. Anvendelse af afgasset biomasse i landbruget vil derfor være medvirkende til, at afstrømning til overfladevand mindskes samt beskyttelse af grundvandsressourcerne. Side 17 af 50

18 Den afgassede biomasse har endvidere den fordel, at den lugter mindre end rågylle, både under opbevaring og udbringning. Habitatbekendtgørelsen Nærmeste Natura 2000-områder er Skjern Å, som ligger ca. 10 km mod syd og Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, som ligger ca. 17 km mod sydøst. Der er ikke kendskab til særligt beskyttede arter (bilag 4, rødlistede, ansvarsarter) på matriklen. Det kan ikke udelukkes, at den nærliggende 3-beskyttede sø, der ligger ca. 25 m fra den vestlige matrikelgrænse, og Rind Å kan være levested for beskyttede arter, der kan fouragere i området. Det ansøgte projekt vurderes dog ikke at påvirke søen eller Rind Å, som levested for disse arter. Høring og udtalelser I forbindelse med høring af udkastet har Bigadan fremsendt bemærkning om, at forhold, der allerede reguleres i slambekendtgørelsen, ikke skal indsættes som vilkår i miljøgodkendelsen. Kommunens bemærkning Det er korrekt, at forhold, der reguleres i slambekendtgørelsen, ikke skal fastsættes som vilkår i miljøgodkendelsen. I udkastet er vilkår 70 derfor slettet, og vilkår 3 og 50 er ændret. Kommunen finder det miljømæssigt nødvendigt at definere hvilke biprodukter, der må modtages på anlægget (vilkår 3) og hensigtsmæssigt, at det i vilkår er præciseret, at der kan kræves stikprøver af tilførte biprodukter. Vurdering og begrundelse for vilkår I miljøgodkendelsen forstås ved biomasse alle former for husdyrgødning samt animalsk, vegetabilsk og andet affald samt biprodukt med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes anvendt i biogasanlægget, eller som er blevet udrådnet på anlægget. Det vil fremgå af vilkåret, hvis der specifikt er tale om ikke-afgasset biomasse eller afgasset biomasse. Husdyrgødningsbaseret biogasanlæg Det er essentielt for Herning Bioenergi A/S, at betragtes som et husdyrgødningsbaseret biogasanlæg, og at den afgassede biomasse kan udbringes efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det betyder, at der ud over husdyrgødning må modtages affald, der er optaget på slambekendtgørelsens bilag 1 der må modtages vegetabilsk blegejord og vegetabilsk fedtslam, der er klassificeret som et biprodukt affaldet skal overholder grænseværdierne i slambekendtgørelsens bilag 2 og ikke må indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer, jf. slambekendtgørelsens 6, stk. 1 affaldet skal være prøvetaget og analyseret i henhold til 7, 8, 15 eller 16, jf. slambekendtgørelsens 6, stk. 1 anlægget kun må modtage op til 25 % affald, regnet på tørstofbasis. Resten skal være husdyrgødning og biprodukter. Affaldsprodukter, der ikke bidrager til mængden af afgasset materiale men udelukkende til anlæggets energiproduktion, medregnes ikke. Side 18 af 50

19 Klassificering af vegetabilsk blegejord og vegetabilsk fedtslam Vegetabilsk blegejord og vegetabilsk fedtslam har tidligere været klassificeret som affald. Efter en revurdering af klassificeringen har kommunen konkluderet, at vegetabilsk blegejord og vegetabilsk fedtslam skal klassificeres som et biprodukt, hvis der ikke anvendes nikkelkatalysator ved hærdning af olien. Blegejord indeholder bentonit og en olierest fra blegning af de forskellige oliefrø. Hvis hærdning af planteolien sker uden anvendelse af nikkelkatalysator, vil der ikke forekomme højere niveauer af nikkel i blegejorden end den baggrundskoncentration af nikkel, som findes i den lerjord, som blegejorden kommer fra. Indholdet af nikkel i den blegejord, der modtages på, ligger på ca. 10 mg/kg tørstof. I de aktuelle produktioner foretages der ikke hærdning med nikkelkatalysator, og det vurderes, at nikkelindholdet ikke stammer fra selve hærdningsprocessen men fra den brugte lerjord. Slambekendtgørelsens grænseværdi for nikkel er 30 mg/kg tørstof. Af affaldsbekendtgørelsens 2, stk. 2 fremgår, at: Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis 1. det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes, 2. stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis, 3. stoffet eller genstanden fremstilles som en integreret del af en produktionsproces, og 4. videreanvendelsen er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til de relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljø eller menneskers sundhed. Blegejorden klassificeres således som et biprodukt, idet kriterierne i affaldsbekendtgørelsen 2, stk. 2, er opfyldt. Blegejord er et restprodukt, som opstår som et resultat af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, jf. indledningen til affaldsbekendtgørelsens 2, stk. 2 Blegejorden kan videreanvendes i et biogasanlæg eller som et jordforbedringsmiddel, jf. affaldsbekendtgørelsens 2 stk. 2, nr. 1 Blegejorden anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, jf. affaldsbekendtgørelsens 2 stk. 2, nr. 2 Blegejorden opstår som en integreret del af en produktionsproces, jf. affaldsbekendtgørelsens 2 stk. 2, nr. 3 Blegejorden kan anvendes lovligt i et biogasanlæg, når der ikke anvendes nikkelkatalysator til hærdning af olien, jf. affaldsbekendtgørelsens 2 stk. 2, nr. 4. Blegejord skal derfor ikke medregnes ved beregning af andelen af affald. Da vegetabilsk blegejord og fedtslam tidligere var klassificeret som et affaldsprodukt, blev der meddelt en 19-tilladelse Anvendelse af affald til jordbrugsformål den 11. juli Da blegejorden ikke længere er klassificeret som et affaldsprodukt men som et biprodukt ophæves 19-tilladelse af 11. juli Side 19 af 50

20 Beregning af andelen af affald, regnet på tørstofbasis før afgasning Tons/år Tørstof % Tørstof tons Husdyrgødning Kvæggylle , Svinegylle , Hønsegødning Mave-tarmindhold fra slagteri I alt Affald omfattet af slambekendtgørelsens bilag 1 Andet organisk biprodukt Pasteuriseret husholdningsaffald Slam fra renseanlæg på fjerkræslagteri I alt Vegetabilsk blegejord Vegetabilsk fedtslam I alt Andel af husdyrgødning i % 95,7 Tankanlæg for dieselolie Tankanlæg for gasolie og dieselolie er omfattet af den til enhver tid gældende olietankbekendtgørelse. I henhold til bekendtgørelsen skal der ikke fastsættes vilkår i miljøgodkendelsen. Kommunens vurdering og begrundelse for vilkår Standardvilkår nr. Godkendelses vilkår nr. Vurdering og begrundelse 1 1 Standardvilkår. Det vurderes, at efterladt biomasse og affald kan udgøre en risiko for udslip til omgivelserne samt medføre lugt ved ophør af driften. Godkendelse af 11. juli Standardvilkår Supplerende vilkår Kommunen finder det miljømæssigt nødvendigt at definere hvilke biprodukter, der må modtages på anlægget, da der hos leverandører af vegetabilsk blegejord og fedtslam også kan forekomme produktion af vegetabilske olier, hvor der foretages hærdning med nikkelkatalysator. 3 4 Tilpasset standardvilkår. For at forhindre udledning af forurenet overfladevand til Rind Å er vilkåret suppleret med krav om driftsinstruks for afspærring af ud Side 20 af 50

21 Standardvilkår nr. Godkendelses vilkår nr. Vurdering og begrundelse løb til Rind Å ved spild på befæstede arealer, alarmering af tilsynsmyndigheden, opsamling af spild og efterfølgende oprensning af forsinkelsesbassinet. Godkendelse af 11. juli Standardvilkår Tilpasset standardvilkår. Faktiske forhold: gylle pumpes via et lukket system til én af modtagetankene. Tankvogne uden for modtagehallen. Porten til hallen står åben under aflæsningen industriaffald pumpes via et lukket system til industritank fedtslam og pasteuriseret husholdningsaffald pumpes via et lukket system til én af blegejordstankene eller industritank der er afsug fra modtagehallen til luftrenseanlæggets biofilter der er afsug fra modtagetanke til luftrenseanlæggets scrubberfilter og derefter biofilter afgasset biomasse fra efterlagertanke 1 og 2 pumpes via et lukket system til tankvogne omlastning af afgasset biomasse fra ikke-overdækkede efterlagertanke 3 og 4 sker ikke i et lukket system. Det vurderes, at de faktiske forhold på ikke medfører unødige lugtgener, og at omlastningen foregår i overensstemmelse med vilkåret. I vilkåret er omlastning af afgasset biomasse fra efterlagertanke 3 og 4 undtaget kravet om omlastning via et lukket system, da tankene er godkendt som åbne tanke. Omlastning fra efterlagertank 3 og 4 sker under konstant overvågning via køretøj, der er forsynet med fastmonteret sugeaggregat Tilpasset standardvilkår. I standardvilkåret er der krav om opbevaring af biomasse i lukkede tanke og beholdere. Der dispenseres fra dette krav for efterlagertanke 3 og 4 på vilkår om, at tankene skal være forsynet med et tæt flydelag ved opbevaring af afgasset biomasse, f.eks. halm flydelagets tilstand og tæthed skal kontrolleres mindst én gang månedligt, jf. vilkår 53 kontrollen noteres i en driftsjournal, jf. vilkår 71 der skal etableres overdækning, hvis det konstateres lugtgener fra tankene Side 21 af 50

22 Standardvilkår nr. Godkendelses vilkår nr. Vurdering og begrundelse Dispensationen begrundes med, at tankene kun benyttes i spidsbelastede situationer (vintermånederne) afstanden fra efterlagertankene til nærmeste nabo (Ørneborgvej 9) er ca. 300 m der ikke er konstateret lugtgener fra de to åbne efterlagertanke nærmeste 3-område (mose), der ligger ca. 100 m syd for tankene, er C-målsat og meget tilgroet. Øvrige 3-områder, der også er C-målsatte, ligger mere end 500 m fra tankene overdækning vil beløbe sig til ca kr. pr. tank. Godkendelse af 11. juli Standardvilkår Tilpasset standardvilkår. Standardvilkåret giver mulighed for at tillade udendørs aflæsning af særlige typer ikke-pumpbar biomasse, hvis der ikke vurderes at være risiko for lugt- eller støvgener hos nærmeste omboende. Der gives tilladelse til udendørs aflæsning af vegetabilsk blegejord direkte i blegejordstankene. Dette begrundes med, at aflæsning af vegetabilsk blegejord ikke er forbundet med lugt- eller støvgener. Aflæsning af andet ikke-pumpbar biomasse sker i modtagehal til blandetank Standardvilkårene er udeladt. Der foregår ingen separering af afgasset biomasse på Studsgård Biogasanlæg Tilpasset standardvilkår Standardvilkåret giver mulighed for at tillade udendørs rengøring af køretøjer, hvis der ikke vurderes at være risiko for lugtgener hos nærmeste omboende. Der gives tilladelse til, at køretøjer, der leverer kvæg- og svinegylle og vegetabilsk blegejord, vaskes for åben port. Rengøring af øvrige køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer. Dispensationen begrundes med, at vask af køretøjer foregår i modtagerummet, hvorfra der er etableret afsug til biofilter afstanden fra modtagehallen til nærmeste nabo (Ørneborgvej 9) er ca. 350 m der ikke tidligere er konstateret lugtgener fra aktiviteten Side 22 af 50

23 Standardvilkår nr. Godkendelses vilkår nr. Vurdering og begrundelse Standardvilkår. Der er ikke tidligere konstateret lugt-, støv- eller fluegener fra. Udvidelsen forventes ikke at medføre gener. Godkendelse af 11. juli Tilpasset standardvilkår. Der er etableret et biologisk luftrenseanlæg, der består af et scrubberfilter og et biofilter. Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse og modtagehallen er tilsluttet luftrenseanlægget. Vilkåret er tilpasset virksomhedens aktuelle drift, hvor der ikke foregår separering af afgasset biomasse på virksomheden og ikke foretages opsamling af fortrængningsluft fra køretøjer. Det vurderes, at der ikke er andre afsug, som skal tilsluttes luftrenseanlægget Standardvilkår. Luftrenseanlægget er etableret med 2 separate ventilationssystemer, så der til stadighed vil ske afsugning fra virksomhedens lugtkilder, hvis der sker nedbrud på et af systemerne. Luftrenseanlæggets indretning anses for at være i overensstemmelse med standardvilkåret Standardvilkår. Der forventes en øget gasproduktion ved etablering af den nye reaktortank R4, og der etableres derfor en ekstra gasfakkel til sikring af afbrændingskapaciteten. Herudover opnås den fordel, at der ved eventuel midlertidig nedlukning af den ene fakkel stadig vil være en afbrændingskapacitet Standardvilkår Standardvilkår Supplerende vilkår. Der stilles vilkår om, at efterlagertanke til afgasset biomasse skal være tilsluttet overfyldningsalarm for at mindske risikoen for udslip af biomasse. Anlægget er indrettet i overensstemmelse med vilkåret Standardvilkår Standardvilkår Side 23 af 50

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning

Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til opbevaring af vegetabilsk blegejord Revurdering af egenkontrolvilkår Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-20-14

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE

Kontakt: Flemming Paulsen e-post: boa@envogroup.dk Direkte tlf.nr.: 73 76 77 86 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE Kultur, Miljø & Erhverv UDKAST, 10. april 2014 Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Envo Biogas Aabenraa A/S Tlf. : 73 76 76 76 c/o Envo Group A/S Vestvejen 170, 1. sal 6200 Aabenraa Dato: xx. december 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning Miljøgodkendelse Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning Dato: 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Støj...

Læs mere

REVURDERING OG UDVIDELSE AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING OG UDVIDELSE AF MILJØGODKENDELSE REVURDERING OG UDVIDELSE AF MILJØGODKENDELSE BIOVÆKST A/S ET KOMBINERET BIOGAS- OG KOMPOSTERINGSANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her: O:\Teams\Plan\Skabeloner\InDesign_skabeloner\Lokalplanforsider

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven og VVM-tilladelse til NGF Nature Energy Vaarst A/S, Torderupvej 23 9260, Gistrup #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby NGF Nature Energy Vaarst A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ 29. september 2015 Godkendelse i henhold

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse. Filskov Energiselskab A.M.B.A. Listepunkt: Godkendelsen omfatter: Dato: 4. april 2013 Miljøgodkendelse Filskov Energiselskab A.M.B.A. Hjortlundvej 13A, Filskov, 7200 Grindsted Matrikel nr.: 2i, Filskov By, Filskov CVR-nummer: 16263443 P-nummer: 1001067947 Kontaktpersoner:

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato

Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato E R H V E R V O G M I L J Ø Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa Dato Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1189 af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for etablering og drift af biogasanlæg samt gaskedel på matr. nr. 235 af Hjartbro, Bevtoft, Langvej, 6541

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Viftrup Biogas Væggerskildevej 3 6971 Spjald. Att: Knud Christensen. Fremsendt på mail til: viftrupgaard@mail.tele.

Miljøgodkendelse. Viftrup Biogas Væggerskildevej 3 6971 Spjald. Att: Knud Christensen. Fremsendt på mail til: viftrupgaard@mail.tele. Returadresse Land, By og Kultur, Byg og Miljø Toften 6, 6880 Tarm Viftrup Biogas Væggerskildevej 3 6971 Spjald Att: Knud Christensen Fremsendt på mail til: viftrupgaard@mail.tele.dk land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til sandblæseanlæg Simmelkær Hovedgade 7F Sagsnr.: 09.02.00-P19-33-14 Dato: 17. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Simmelkær

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel 21. oktober 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg. Rosmosevej 4, 7400 Herning.

TEKNIK OG MILJØ. Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg. Rosmosevej 4, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4 7400 Herning Att.: Laila Krahn [lkr@bigadan.dk] Olav Hald [oh@bigadan.dk] CVR-nr.: 25809890 P-nr.: 1003344687 Dato: 4. november

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Marius Pedersen A/S, Division Special Affald Baggeskærvej 15, 7400 Herning

Marius Pedersen A/S, Division Special Affald Baggeskærvej 15, 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til nedgravede opsamlingstanke Godkendelse af nye affaldsfraktioner Marius Pedersen A/S, Division Special Affald Baggeskærvej

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

" " ()*''+&, "-.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013. David Klindt. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37

  ()*''+&, -.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013. David Klindt. 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37 !"# $%&&'$ " " ()*''+&, "-.- /- 0,1$.' Haderslev, dato x. august 2013 David Klindt 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse 1/37 23 Sønderjysk Biogasproduktion I/S ønsker at

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS

MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS Fuglegårdsvej 10 4892 Kettinge Att. Erik Lundsgaard 3. MARTS 2017 MILJØGODKENDELSE LAGERTANK OG GASMOTORANLÆG - NYSTED BIOENERGI APS Nysted Bioenergi ApS søgte den 18.06.2016 om byggetilladelse

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen

FORSLAG. Miljøgodkendelse samt afgørelse om accept af sikkerhedsniveau i henhold til risikobekendtgørelsen Bionaturgas Korskro A/S c/o Bionaturgas Danmark Ørbækvej 260 5220 Odense SØ (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. juni 2013 Sags id 2013-3157 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/sgk Telefon

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016

Miljøgodkendelse af biogasanlæg. NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 Miljøgodkendelse af biogasanlæg NGF Nature Energy Korskro A/S, Lunde Hovedvej 51, 6705 Esbjerg Ø 24. oktober 2016 ESBJERG KOMMUNE Industrimiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail Web miljo@esbjergkommune.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark A/S. Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby. Til. Den 25/7-2016 MILJØGODKENDELSE Til HedeDanmark A/S Oplagring af stabiliseret slam På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby Den 25/7-2016 Lolland Kommune Teknik og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Sagsnummer: 337229

Læs mere

Tidsbegrænset miljøgodkendelse

Tidsbegrænset miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tidsbegrænset miljøgodkendelse Godkendelse til oplag og oprensning af palmefedt Industrivej 14 7490 Aulum Sagsnr.: 09.02.00-P19-22-16 Dato: 13. februar 2017 Stamdata for virksomheden Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 568 bm RM, Tronholmen 49, 8960 Randers Sø med håndtering af ikke-farligt brandbart affald. Dato:

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljø Thorsø Miljø & Biogasanlæg Amba Kongensbrovej 10 8881 Thorsø Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 med senere ændringer

Læs mere

Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping. Påbud vedr. etablering af halmkedel, tilkørselsvej mv. på Søtoften 5 i Blenstrup

Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping. Påbud vedr. etablering af halmkedel, tilkørselsvej mv. på Søtoften 5 i Blenstrup Center Natur og Miljø Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.16.00-P19-1-14 Ref.: Gitte Østergaard

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x

MILJØGODKENDELSE. Samsø Biogas. dd. måned 201x MILJØGODKENDELSE Samsø Biogas dd. måned 201x 1 Sagsnr.: MIL-741-80014 Journalnr.: 16/011545 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 966

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg

Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Udkast Miljøgodkendelse til Biogasanlæg Odsherred BioEnergi ApS, Holbækvej 15, 4560 Vig Odsherred Kommune Gældende fra xx 2017 1 Indhold Generel præsentation... 2 Stamdata... 5 Lovhenvisninger:... 5 Afgørelse

Læs mere

2d, Erritsø By, Erritsø og 57f, Fredericia Private ejendomsjorder CVR-nr.: P-nr.:

2d, Erritsø By, Erritsø og 57f, Fredericia Private ejendomsjorder CVR-nr.: P-nr.: Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16 7000 Fredericia 02-06-2015 Sags id.: 11/14845 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Dorte Lindbjerg Miljøgodkendelse af biogasanlæg samt fyrings- og motoranlæg

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej Roskilde

MILJØGODKENDELSE. HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej Roskilde HedeDanmark Att.: Erik Borup Ringstedvej 20 4000 Roskilde MILJØGODKENDELSE 13. OKTOBER 2016 HedeDanmark har den 29. juni 2016 søgte om miljøgodkendelse til opbevaring af spildevandsslam eller andet organisk

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil.

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil. J.nr. MST-1240-00710 Bilag til høringsnotat om: Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1. Generelle bemærkninger 2. Sondringen

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Vestjyllands Andel A.M.B.A Pugdalvej 2, 7480 Vildbjerg

Vestjyllands Andel A.M.B.A Pugdalvej 2, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse og miljøgodkendelse til lempet støjgrænse mandag - fredag kl. 6-7 Vestjyllands Andel A.M.B.A Pugdalvej 2, 7480 Vildbjerg Sagsnr.: 09.02.00-P19-46-13 Dato: 24. november 2014

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere