Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. maj 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Projekt "Center for Aktiv Livsstil" Virksomhedsplan for LEARN-center Resultatrevision 2009 på Beskæftigelsesområdet Opfølgning på beskæftigelsesplan 2010 for 1.kvartal Pjece vedr. aktiveringsstrategi Udkast til Handicappolitik Budgetopfølgning Logo for Learn centret Orientering Lukket sag - Orientering Valg/udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd... 85

3 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Projekt "Center for Aktiv Livsstil" J.nr.: Resumé: P20/dwjcstl 10/8365 Åben sag BE Projekt Center for Aktiv Livsstil, er et samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Jobcentret, der retter sig mod kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere med psykiske problemer. Formålet med Center for Aktiv Livsstil er at træne målgruppen i basale hverdagsopgaver, således at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet. I dag modtager borgere i målgruppen individuel støtte i eget hjem. Vurderingen er, at for de fleste borgere i målgruppen vil støtten med fordel kunne gives gennem Center for Aktiv Livsstil kombineret med mentorstøtte, hvor der kan arbejdes endnu mere med sociale og personlige kompetencer. Beskæftigelsesudvalget skal godkende samarbejdsprojektet. Sagsfremstilling: Indholdet i et projektforløb i Center for Aktiv Livsstil vil bl.a. være fokus på kost og bevægelse for at give borgeren indblik i/følelse af det at have en sund sjæl i en sund krop, hvilket giver øget energi og livslyst. Der kan inddrages en diætist og motionsredskaber i træningskollektivet. Desuden vil forløbet indeholde træning af sociale færdigheder bl.a. realistisk tænkning, handlemuligheder og følelsesmæssig forståelse samt almen socialt samvær. Den sociale træning kan også foregå enkelte aftener, hvor der tages i byen for at træne sociale egenskaber eksempelvis en tur i biografen eller på museum. Herudover etableres samarbejde med UUvejleder omkring uddannelsestilbud og uddannelsesplaner samt kontakt til virksomhedskonsulent omkring muligheder på arbejdsmarkedet. Deltagerne i projektet vil få tilknyttet en mentor, som skal hjælpe dem med at komme op om morgenen, møde rettidigt på Jobcentret, støtte borgeren ved usikkerhed/angst, deltage i møder med rådgivere/vejledere/konsulenter og ved opstart i virksomhed eller uddannelse. Mentors opgave er at hjælpe borgeren til at få succesoplevelser således, at selvværdet/selvtilliden forbedres, og chancerne for aktivering derved øges. Projektets struktur Forløbet i Center for Aktiv Livsstil vil være individuelt tilpasset den enkelte borger. Som udgangspunkt vil kontanthjælpsmodtagere komme i et forløb på 6 mdr. og sygedagpengemodtagere i et forløb på 3 mdr. Timetallet kan variere mellem 10 og 25 timer ugentlig afhængig af, hvad borgeren kan magte. Jobcentret forpligter sig til at benytte minimum 10 fuldtidspladser på projektet. Der kan maksimalt rummes 19 fuldtidspersoner. Det er den enkelte borgers rådgiver, som vurderer om borgeren matcher målgruppen for at deltage i et forløb. Rådgiveren sender jobplan og beskrivelse til Center for Aktiv Livsstil, som vurderer om borgeren passer ind i de nuværende grupper af borgere i projektet. Hvis borgeren tilbydes et forløb i projektet, udarbejdes en aktiveringsaftale, hvoraf mål, delmål og aktiveringsperiode fremgår. Efter ca. 2,5 mdr. fremsendes en midtvejsevaluering til borgerens rådgiver, som foretager den lovpligtige jobsamtale med borgeren. For kontanthjælpsmodtagere vil der efter ca. 5 mdr. blive afholdt en samtale, hvor det drøftes, hvorvidt borgeren skal udsluses/visiteres til andet tilbud/arbejdsmarkedet eller have forlænget forløbet i Center for Aktiv Livsstil. For sygedagpen-

4 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side 70 gemodtagere vil samtalen foregå umiddelbart inden 3 mdr. Økonomi Ugepris på et forløb på Center for Aktiv Livsstil: kr. pr. borger hvis borgeren deltager i forløbet på fuld tid (25 timer, 20 timer på Center for aktiv livsstil og 5 timers hjemmearbejde). 870 kr. pr. borger hvis borgeren deltager i forløbet på halv tid (10 timer). Jobcentret forpligter sig til at betale for mindst 10 fuldtidspladser. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der indgås samarbejde med Socialpsykiatrien vedrørende etablering af projekt Center for Aktiv Livsstil. Påtegning fra Center for Økonomi: Forsørgelsesudgiften til en sygedagpengemodtager er på kr. om ugen eller ca kr. om måneden. Hvis sygedagpengemodtagerne modtager passiv ydelse er kommunens nettoudgift på Aktiveres sygedagpengemodtageren er nettoudgiften til forsørgelse Det vil sige, at der ved aktivering spares Udgiften til aktivering er på kr. pr. uge. Der er 50% ref. Nettoudgift Besparelse pr. måned ved aktivering kr kr kr kr kr. Ovennævnte eksempel er ved en fuldtids sygedagpengemodtager. Besparelsen eller merudgiften for en kontanthjælpsmodtager ser således ud: Kontanthjælpsmodtager Takst pr. måned Besparelse/- merudgift ved 50% ref. af aktivudgift. Merudgift ved 33% ref. af aktivudgift. Forsørgere fyldt 25 år Ikke forsørgere fyldt 25 år Unge udeboende Unge hjemmeboende For kontanthjælpsmodtagere er der et rådighedsloft for udgifterne til aktivering. Dette loft har Brønderslev Kommune overskredet de sidste 3 år.

5 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side 71 Statsrefusionen udgjorde i 2009 ca. 33% af udgifterne på området. Derfor er den sidste kolonne vist. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010: Godkendt. Udvalget er opmærksom på, at tilbuddet på den ene side medfører merudgifter på Beskæftigelsesudvalgets område, og på den anden side samlet set er økonomisk fordelagtigt for kommunekassen. Ordningen ønskes evalueret efter ½ år. Bilag: Forløbsbekrivelse og samarbejdsaftale Aktiv Livsstil Kontrakt Aktiv Livsstil

6 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Virksomhedsplan for LEARN-center J.nr.: Resumé: P15/dwjcstl 10/8364 Åben sag BE Jobcentret og Learn-centret skal sammen varetage kommunens samlede beskæftigelsesindsats og implementere Brønderslev Kommunes aktiveringsstrategi. I forbindelse med etablering af LEARN-centret, er der blevet udarbejdet en virksomhedsplan for centret. I Virksomhedsplanen er skitseret rammerne for centret, centrale processer samt indholdet i centret. Idet følgende gennemgås de væsentligste elementer fra virksomhedsplanen. Beskæftigelsesudvalget skal godkende virksomhedsplanen. Sagsfremstilling: Strategi: Learn-centret skal sikre, at alle ledige og syge får en aktiv og hurtig indsats på vej mod arbejdsmarkedet således, at den enkelte borgers ledighedsperiode begrænses. Aktiveringsindsatsen skal ske med udgangspunkt i borgerens individuelle ønsker og kompetencer dog sammenholdt med arbejdsmarkedets behov. Centret skal øge aktiveringsprocenten uden, at det går ud over kvaliteten og ved at gå nye veje bl.a. ved at have fokus på identificering af sektorer på arbejdsmarkedet, som mangler arbejdskraft. Learn-centret skal hjælpe alle unge på forsørgelsesydelse, som ikke har en kompetencegivende uddannelse, i gang med en uddannelse gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner og UU. Organisering: Som anden aktør skal Learn-centret placeres udenfor Jobcentret, og være uafhængig af Jobcentret. Centret opdeles i en afdeling for virksomhedsservice, som varetager opsøgende kontakt til virksomhederne for at etablere pratikpladser/jobs, og en afdeling for projekter, hvor afklarings-, aktiverings- og øvrige tilbud til borgerne etableres. Medarbejderne specialiseres til at varetage 4 brancheorienterede søjler (Offentlig service og administration, Industri og håndværk, Privat administration og service samt Unge og uddannelse). Centret opbygges som en matrixorganisation, hvorved optimering af indsatser og projekter opnås. Centerchefen for Learn-centret pålægges ansvar for ledelse og budgetopfølgning, mens det overordnede og økonomiske ansvar påhviler beskæftigelseschefen. Learn-centret skal levere/sælge ydelser til Jobcenter Brønderslev på bestilling. Learn-centret vil have et nul budget, idet udgifterne skal finansieres gennem salg af pladser til jobcentret. Medarbejdersammensætningen skal tilpasses antallet af borgere i Learn-centret. Indsatser: Ved første henvendelse fra borgeren foretages en screening, hvorefter borgeren visiteres til afklaringsforløb. Borgeren får tilknyttet en jobcoach gennem kompetenceafklaringsforløbet. Forløbet vil være individuelt for den enkelte borger både i varighed og indhold, og om/hvilke tilbud borgeren skal tilbydes. Der er lavet modeller til afklaringsforløb til de forskellige målgrupper med relevante moduler, som kan til- eller fravælges, så forløbet bliver målrettet og relevant både for borgeren og i forhold til at få borgeren i aktivering. Mål:

7 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side 73 Learn-centret skal understøtte Brønderslev Kommunes aktiveringsstrategi samt mål om at øge aktiveringsgraden for alle målgrupper. Specifikke mål for Learn-centret fastlægges inden sommeren 2010 i dialog mellem Jobcentret, Beskæftigelseschefen og chefen for Learn-centret. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender virksomhedsplanen for LEARN-centret. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010: Godkendt med redaktionelle ændringer. Bilag: Virksomhedsplan for LEARN-center

8 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Resultatrevision 2009 på Beskæftigelsesområdet J.nr.: Resumé: K07/dwjctk 10/7445 Åben sag BE/ØK/BY Jobcentrene skal årligt lave en resultatrevision på baggrund af det foregående års resultater med henblik på udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen det efterfølgende år. Resultatrevisionen for 2009 danner således baggrund for Beskæftigelsesplanen for Resultatrevisionen skal danne grundlag for at vise, hvor Brønderslev Kommune har sine særlige udfordringer i forhold til at opnå gode resultater på Beskæftigelsesområdet. Byrådet skal godkende resultatrevisionen. Sagsfremstilling: Overordnet set har 2009 været præget af en stigende ledighed, i det følgende fremdrages de væsentligste konklusioner fra resultatrevisionen. Stigning i antallet af forsikrede ledige Der var i december forsikrede ledige i Brønderslev. Der er tale om en stigning på 48 % i forhold til december Til sammenligning har der i gennemsnit været en stigning på 79 % hos de øvrige jobcentre i klyngen. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at Jobcenter Brønderslev har et relativt højt niveau af A-dagpengemodtagere i forhold til de øvrige jobcentre i klyngen (men dog ca. det samme niveau som de øvrige jobcentre i Nordjylland). Det er samtidig værd at bemærke, at i Nordjylland er det Brønderslev, der har haft det største antalsmæssige fald i jobbene på Jobnet, med et fald på 176 job, dette svarer også til det største relative fald på 70,1 % (november 2009 i forhold til november 2008). Dette betyder selvsagt, at rammerne for indsatsen er vanskelige. Stigning i ungdomsledigheden Jobcenter Brønderslev havde i december ledige under 30 år. Der er tale om en stigning på 40 % i forhold til samme periode året før. Der er tale om en generel tendens, der ligeledes ses hos de øvrige jobcentre i klyngen. Stigningen er primært sket blandt de unge A- dagpengemodtagere under 30 år, hvor der er sket en fordobling i forhold til december Jobcentret følger her den generelle udvikling, der har været i beskæftigelsesregionen Nordjylland. I en periode med lavkonjunktur rammes de unge ofte hårdt af ledigheden. En stor del af de unge ledige, har ikke en kompetencegivende uddannelse. For at ruste de unge til fremtidens arbejdsmarked, er det helt afgørende at have fokus på uddannelse for denne målgruppe. Stigning i langvarige sygedagpengeforløb Der har i hele 2009 været en stigning i antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Dette udgør en af de væsentligste udfordringer for Jobcentret i Jobcenter Brønderslev, er et af de få jobcentre i klyngen, der kan registrere en stigning i de langvarige sygeforløb. Der er både sket en stigning i forløb med en varighed mellem uger samt sygedagpengeforløb over 52 uger. Årsagen har til dels været, at der i 2009 er påbegyndt flere sygedagpengeforløb end i

9 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side I den tidlige indsats og den aktive linje der er lagt op til i lovgivningen, og som tillige er en del af Brønderslev Kommunes aktiveringsstrateg, vil der være massiv fokus på at få vendt udviklingen på dette område i Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender resultatrevisionen. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010: LBR ønsker, at der er fokus på de langtidssygemeldte og på de ikke arbejdsmarkedsparate. Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010: Udvalget tilslutter sig LBR s udtalelse og indstiller resultatrevisionen godkendt. Bilag: Resultatrevision 2009

10 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Opfølgning på beskæftigelsesplan 2010 for 1.kvartal J.nr.: P16/dwjctk 09/10321 Åben sag BE Resumé: Jobcentret udarbejder kvartalsvist en opfølgningsrapport, hvori der følges op på målene i beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesudvalget skal tage den første opfølgningsrapport for 2010 til efterretning. Sagsfremstilling: Jobcenteret har udarbejdet opfølgningsrapport på 1. kvartal 2010 i forhold til beskæftigelsesplan Det skal bemærkes, at der på en del af målene benyttes officielle tal fra jobindsats.dk. De senest tilgængelige data herfra er på en række områder fra januar og februar Overordnet set er der stadig afmatning på jobmarkedet i Brønderslev Kommune, således viser data fra jobindsats.dk, at antallet af ledige stillinger på jobnet i 1. kvartal 2010 lå på 124 stillinger. Til sammenligning var der i 1. kvartal ledige stillinger opslået på jobnet. I nedenstående fremdrages de væsentligste konklusioner fra den første opfølgningsrapport: Positiv udvikling på kontanthjælpsområdet I 1. kvartal 2010 har antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp ligget stabilt mellem 581 og 589. Målsætningen for 2010 er, at antallet ikke må overstige 650 personer. I forhold til Beskæftigelsesministerens første mål, hvor antallet af arbejdsmarkedsparate ledige med mere end 3 måneders ledighed skal begrænses mest muligt, er Jobcenter Brønderslev det jobcenter i klyngen, som klarer sig bedst på kontanthjælpsområdet. Jobcenter Brønderslev har i februar 2010 haft et fald på 13% i forhold til samme periode sidste år. Målsætningen er, at Brønderslev skal have en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen i I forhold til aktiveringsgraden, har antallet af aktive kontanthjælpsmodtagere i 2010 været på over 45% fra uge 9 og fremefter. Målsætningen er her en aktiveringsgrad på minimum 45%. Udfordringer på sygedagpengeområdet På forløb over 26 uger har Jobcenter Brønderslev oplevet en stigning på 23% i januar De øvrige jobcentre i klyngen har oplevet er et fald på 5%. Der er i 1. kvartal 2010 gennemsnitligt 129 sygedagpengesager med en varighed over 52 uger. Målsætningen er, at antallet skal nedbringes til mindst 83 sager. For antallet af sager mellem 5 og 52 uger har der i gennemsnit været 428 sager i 1.kvartal Målet er 414 sager. Egne data viser at der i de 3 første måneder af 2010 har været en øget tilgang i forhold til samme måneder i Samtidig er der i både januar og marts måned 2010 afsluttet flere sager end samme periode sidste år. Jobcentret forventer, at udviklingen vendes når aktiveringstilbuddene for sygedagpengemodtagere iværksættes i løbet af 2. kvartal 2010, og det forventes ligeledes, at aktiveringsgraden her bliver hævet. Stigning i antallet af forsikrede ledige men positivt tendenser I forhold til februar 2009 har Jobcenter Brønderslev en stigning i antallet af forsikrede ledige på 38%, mens gennemsnittet for klyngen har en stigning på 48%. Jobcenter Brønderslev har der-

11 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side 77 ved haft en bedre udvikling end de øvrige jobcentre i klyngen. I februar 2010 var der A-dagpengemodtagere i Jobcenter Brønderslev. Resultatmålet for 2010 er, at der ikke må være mere end A-dagpengemodtagere. Målsætningen opfyldes derfor ikke. Egne data viser, at antallet af ledige A-dagpengemodtagere har været faldende i marts og april måned Aktiveringsprocenten på de forsikrede ledige ligger pt. på 23% for de ledige, der er berettiget til refusion. Målet er en aktiveringsprocent på 40% i Det forventes, at aktiveringsprocenten vil stige i løbet af 2.kvartal 2010, når afklaringsforløbet for forsikrede ledige sættes i drift. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager opfølgningen for 1. kvartal på beskæftigelsesplan 2010 til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010: Til efterretning. Bilag: Opfølgningsrapport 1. kvt. 2010

12 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Pjece vedr. aktiveringsstrategi J.nr.: Resumé: A50/dwjckbo 10/9487 Åben sag BE På baggrund af den vedtagne aktiveringsstrategi er der udarbejdet udkast til en informationspjece, som skal udleveres til ledige og sygemeldte borgere i Brønderslev Kommune. Pjecen fremsendes til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling: Pjecen beskriver kort og letlæseligt, hvordan Jobcenteret i samarbejde med den ledige/sygemeldte hjælper med at iværksætte en individuel kompetenceafklaring, handlingsplan og aktivering. Styregruppen for implementering af aktiveringsstrategien har afgivet kommentarer til 1. udkast til pjecen. På den baggrund har Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse udarbejdet 2. og endeligt udkast. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender informationspjecen. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010: Godkendt med redaktionelle ændringer. Bilag: Pjece vedr. aktiveringsstrategi - 2. udkast VS: 1.udkast til folder - aktiveringsfolder 1.udkast.pdf

13 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Udkast til Handicappolitik J.nr.: P22/dwboeb 08/128 Åben sag BE Resumé: Udkast til Handicappolitik for Brønderslev Kommune foreligger til behandling og evt. udtalelse. Sagsfremstilling: Udkast til Handicappolitik for Brønderslev Kommune er udarbejdet på baggrund af et temamøde afviklet den 14. januar Til mødet var der inviteret udvalgte repræsentanter for brugere og pårørende, fagfolk og repræsentanter fra erhvervslivet til at bidrage med idéer og holdninger. Politikudkastet har været i høring i perioden uge Der foreligger fire høringssvar. Efter den politiske godkendelse af politikken, er det tanken, at fagenheder og Borgerservice skal udarbejde hver sin handleplan. Handleplanerne er fagenhedernes beskrivelse af, hvordan de vil omsætte de overordnede mål til konkrete initiativer for at leve op til politikken. Udkast til Handicappolitik indeholder derfor endnu ikke handleplaner men kun skabelonmaterialet. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010: Udvalget tilslutter sig udkastet til handicappolitikken. Bilag: Udkast til Handicappolitik - høring Høringssvar, Muskelsvindfonden Høringssvar - Personalet Børnehuset Himmelblå Høringssvar - Forældrebestyrelsen Børnehuset Himmelblå Mailkorrespondance og høringssvar fra Handicaprådet

14 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Budgetopfølgning J.nr.: Resumé: Ø09/dwokhoc 10/63 Åben sag BE/ØK/BY Center for Økonomi har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 for Budgetopfølgningen udviser nettomerudgifter på i alt kr. i 2010 for hele kommunen. Sagsfremstilling: Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender hermed budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Finansiering... Netto kr kr kr kr. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt kr. i En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Forretningsledelsen drøftede i møde den 26. april 2010 budgetopfølgning 1 med følgende bemærkninger: Forretningsledelsen tager budgetopfølgningen til efterretning med enkelte redaktionelle rettelser. Forretningsledelsen ser med stor bekymring på stigningen i antallet af sager på sygedagpengeområdet og med heraf stigende udgiftspres samt de stigende udgifter til anbringelser af børn og unge. Forretningsledelsen ønsker en undersøgelse af de nye beregninger af de økonomiske konsekvenser for kommunerne vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2010, da tallene falder anderledes ud end forventet. Spørgsmålet vil blive drøftet med Beskæftigelsesregion Nordjylland. Forretningsledelsen har en forventning om, at aktiveringsgraden i kommunen vil stige i takt med, at LEARN-Center påbegynder dets indsats. Endelig gør Forretningsledelsen opmærksom på de afledte effekter denne budgetopfølgning vil få for budget Kommunaldirektør og Stabschef for Center for Økonomi foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen på eget område med henblik på evt. genoprettende tiltag. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010:

15 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side 81 Udvalget deler Forretningsledelsens bekymring. Udvalget forventer følgende initiativer iværksat: Aktiveringsprocenterne forventes at stige efter start af LEARN-centret. Der afventes tilbud fra konsulentfirma om udpegning af fokuspunkter på sygedagpengeområdet. Den 17. maj 2010 starter et nyt projekt for sygedagpengemodtagere med psykiske problemer. Sundhedsaktivering skal starte 1. august Der iværksættes en række initiativer med henblik på at iværksætte en ny styring af STUforløbene. Der købes yderligere 30 pladser hos KIA-pro, og alle pladser behandles nu som aktivering. Kontrakter vedr. ledighedsydelse er ændret, og betragtes nu som aktivering. Bilag: Budgetopfølgning-1

16 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Logo for Learn centret J.nr.: Resumé: P22/dwjctk 09/27550 Åben sag BE Der er udarbejdet forslag til logo for Learncentret. Beskæftigelsesudvalget skal vælge logo til Learncentret. Sagsfremstilling: I forbindelse med etablering af Learncentret har Beskæftigelsesområdet fået udarbejdet forslag til fremtidig logo for centret. Bilag eftersendes. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter og vælger logo til Learncentret. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010: Logoet skal så vidt muligt ligne Jobcentrets logo. Bilag: logo med undertekst logo uden undertekst

17 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Orientering J.nr.: I06/dwsbhsj 10/896 Åben sag BE Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010: Orientering om seminar for Beskæftigelsesudvalget den 26. og 27. august 2010 i Grenå. Der afholdes ekstraordinært møde i udvalget den 26. maj 2010 kl

18 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Lukket sag - Orientering

19 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side Valg/udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd J.nr.: A30/dwjckbo 09/27610 Åben sag BE/BY Resumé: Som følge af kommunalvalg skal der ske udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Jobcentret fremsender på denne baggrund organisationernes indstillinger. Byrådet skal godkende valg af medlemmer. Sagsfremstilling: Funktionsperioden for LBR regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår, det vil sige pr. 1. juni Jobcentret har i brev af 29. januar 2010 orienteret nedennævnte organisationer om, at indstilling af nye medlemmer til LBR skal ske senest den 25. marts Det Lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af Byrådet: 1. 1 fra Byrådet (borgmesteren eller formanden for Beskæftigelsesudvalget er født formand for LBR). 2. Op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening. Jens Stokholm Olsen og Henrik Gadeberg indstilles. 3. Op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. LO indstiller følgende: Medlemmer: Lisbeth Fruensgaard, HK. Hanne Christensen, FOA. Ole Andersen, 3F. Suppleanter: Esben Slot, Dansk Metal. Kurt Kristensen, Dansk El-forbund. Mona Lykke Henriksen, 3F efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. FTF indstiller følgende: Medlem: Villy L. Thomsen, Finansforbundet. Der er ikke udpeget suppleanter pt efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation.

20 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side 86 AC ønsker ikke repræsentation i LBR, Brønderslev. 6. Op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Per Dissing og Elly Henriksen indstilles efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation. Der er pt. ikke modtaget indstillinger fra PLO efter indstilling fra det lokale Integrationsråd. Bodil Thomsen indstilles. 9. Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. LBR skal på førstkommende møde efter den 1. juni 2010 beslutte, om LBR ønsker repræsentation af op til 2 relevante lokale foreninger. Hidtil har der i LBR været repræsentation af A-kassernes Samvirke og Landbo Nord. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender de indstillede medlemmer til LBR. Indstillingen fra LBR vil foreligge til mødet. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 6. april 2010: Vedr. pkt. 6 - Per Dissing er også udpeget af Danske Handicaporganisationer, hvorfor det har to repræsentanter i LBR. LBR indstiller til godkendelse. Villy L. Thomsen, Ole Andersen og Bodil Thomsen var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2010: Udsat til næste møde med henblik på at få tilbagemeldingen fra DA. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 10. maj 2010: Indstilles godkendt. Bilag: Brev fra AC vedr. udpegning af repræsentant til LBR Ny indstilling af repræsentanter og suppleanter fra LO Ny FTF-indstilling til LBR Indstilling af medlemmer til LBR - Dansk Arbejdsgiverforening

21 Beskæftigelsesudvalget, den 10. maj 2010 Side 87

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 16:00-17:00 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V) Marianne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Referat

Beskæftigelsesudvalget. Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Dato: 07. juni 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-17:00 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A)

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:25 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan Jedon

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 6 Ingerlise Thaysen, Per Schmidt Andersen Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen (Kom

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Referat

Beskæftigelsesudvalget. Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Dato: 16. august 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-17:00 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A)

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Møde mandag, den 23. august 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde mandag, den 23. august 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde mandag, den 23. august 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende Indkaldte: kl. 13.00 - Sara Bilenberg vedr. punkt nr. 30 kl. 13.40 - Søren Kastoft eller Anna-Marie

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. november 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-16:10 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. marts 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:45 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V) Marianne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:05 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V) Marianne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 24. august 2010 Lokale: Learncentret, Håndværkervej 1, Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30-18:15 Gitte Krogh, Formand (V) Hanne Christensen Villy L.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 13. december 2011 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:25 Gitte Krogh, Formand (V) Bodil Thomsen Elly Henriksen Hanne Christensen Henrik Gadeberg

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. oktober 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2008 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:45 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft (V) Asta

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.30 Tirsdag den 8.5 2012 kl. 16.30-18.30

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere