Notat. Dato: Sags id: Dok.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Dato: Sags id: Dok.nr.:"

Transkript

1 Notat Dato: Sags id: Dok.nr.: Notat af 1. september 2016 Notat om høringssvar om Plan- og Agenda 21 Strategi 2016 Byrådet vedtog den 16. december 2015 sin Plan- og Agenda 21 strategi 2016 for Furesø Kommune. Strategien var i offentlig høring i 8 uger fra tirsdag den 22. december til tirsdag den 16. februar I høringsperioden er der indkommet 16 høringssvar, herunder 2 enslydende (1 a og 1 b). I nedenstående skema sammenfattes ændringsforslagene fra de enkelte høringssvar. Forvaltningens anbefalinger fremgår af kolonnen Konsekvens for strategien. Som en følge af de nævnte rettelser i Plan- og Agenda 21 strategi 2016 foretager forvaltningen en redaktionel tilpasning. 1

2 Tilpasningen medfører følgende ændringer i strategien på baggrund af høringssvar eller ændringer siden planen var i høring: Side 3 opdateres forordet Side 5 præciseres det, at det er de allerede planlagte arealer på Flyvestationen, der er tale om. Side (6 og) 7 præciseres afsnittet Planrammerne er på plads så det kommer til at fremgå, hvordan afsnittet Agenda 21 i strategien kommer til at indgå i den kommende kommuneplan for Side 7 tilføjes to sætninger: Der kan dog ske ændringer, når det drejer sig om opdatering af fakta og opdateringer, som allerede er vedtaget i kommunens øvrige planer og politikker. Agenda 21 får ikke sit eget kapitel i den kommende kommuneplan, men er et tværgående tema. Derfor vil der kunne ske ændringer overalt, i det omfang, det er relevant for den fysiske planlægning. Side 8 indsættes et punkt og tekst om visionerne for Naturpark Mølleåen. Side 9 tilføjes Rammerne sættes i samarbejde med lodsejere og foreninger. Side 10 udgår punktet Stutterier i de ydre kiler Side 11 under kortet tilføjes i en faktaboks: I de indre kiler, må der kun etableres mindre anlæg til støtte for det almene friluftsliv, mens areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kan placeres i de ydre kiler under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Side 12 tilføjes, at det er rammeområder for de tre store søer i kommunen. Side 16 tilføjes et punkt: Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj. Side 20 tilføjes i sidste sætning: for kultur- og naturoplevelser. Side 20 udgår sætningen For erhvervsområdet ved Lejrvej Side 20 forlænges sætningen: Plangrundlagene for erhvervsområderne Kirke Værløsevej, Walgerholm og Lejrvej er utidssvarende og bør opdateres. Med følgende tekst: med henblik på imødekommelse af behov for udviklingsmuligheder for eksisterede, dynamiske erhvervsmiljøer med begrænset miljøpåvirkning og plads til nye, mere kontorprægede erhvervstyper. Side 21 udgår punktet: Ændring af rammeområdet for Lejrvej erhvervsområde Side 28 tilføjes tekst om ladestationer for el-biler. Side 29 tilføjes et punkt: At der bliver arbejdet for at fremme etablering af ladestationer på optimale steder. 2

3 Høringssvar 1A+B A: Centerforeningen Farum Bytorv. B: DATEA A/S, ejer af Farum Bytorv, v/ Gitte Rindbøl 1.1 Byer og Centre (s ): Udpegning af stadepladser: Vi opfordrer til at kommunen vurderer, om det på sigt vil være en styrke for kommunen eller om det på sigt kan risikere at svække kommunens etablerede byliv, såfremt stadepladser bliver en del af Planog Agenda 21 strategien. Såfremt man beslutter, at der skal være stadepladser, så skal retningslinjerne sikre, at stadepladser og den etablerede handel i kommunen har lige vilkår. 1.1 Forvaltningen er opmærksom på konkurrenceforholdet. Der er udarbejdet midlertidige retningslinjer for Centerforeningen vil blive hørt i processen med nye retningslinjer. Det foreslås, at afsnittet Udpegning af stadepladser på side 15 fastholdes. 1.1 DATEA tilkendegiver, at de har samme bemærkninger/kommentarer som Centerforeningen. 3

4 Høringssvar 2 Miljøforeningen Furesø Agenda 21v/ Jane Lindum Indledning (s. 4-7): 2.1 Hvordan hænger Agenda 21 sammen med kommuneplanen, når det ikke skal være et særskilt afsnit. Bliver det et tema i de andre afsnit? Kan beslutningen om ikke at revidere kapitel 9 fastholdes? De toårige handlingsplaner for bæredygtighed og klima omhandler kun få Agenda 21-emner. Agenda 21 (s ): 2.2 Forslag til tilføjelse til Byrådets mål: Målet om vedvarende energiforsyning på 100 % vedvarende energi i 2035, med særlig fokus på CO2- fri energikilder såsom solenergi og jordvarme 2.1 Forvaltningen foreslår, at kapitel 9 Klima, energi og teknik, i den gældende kommuneplan opdateres i forhold til de ændringer, der er sket siden sidste kommuneplanrevision i Furesø Kommune vedtager hvert andet år en ny toårig handlingsplan for bæredygtighed og klima som en del af opfølgningen på kommunens Miljø- og Klimapolitik Det er en god idé at tilføje mål fra eksisterende planer og politikker. Plan- og Agenda strategi 2016 kan og skal dog ikke indeholde alle tidligere planer og politikker, men skal bygge vide- 2.1 Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændring i Plan- og Agenda 21 strategi Side (6 og) 7 præciseres afsnittet Planrammerne er på plads så det kommer til at fremgå, hvordan afsnittet Agenda 21 i strategien kommer til at indgå i den kommende kommuneplan for Side 7 tilføjes to sætninger: Der kan dog ske ændringer, når det drejer sig om opdatering af fakta og opdateringer, som allerede er vedtaget i kommunens øvrige planer og politikker. Agenda 21 får ikke sit eget kapitel i den kommende kommuneplan, men er et tværgående tema. Derfor vil der kunne ske ændringer overalt, i det omfang, det er relevant for den fysiske planlægning

5 inden 2020, jf. Miljø- og klimapolitik 2014, bør tilføjes. Bæredygtighedskriterier for fysisk planlægning bør omtales, især for byggeri. re på disse. 2.3 Tværgående planlægning må ikke forsinke gode hensigter. En energihandleplan og arealudlæg til solcelleanlæg bør gennemføres. 2.3 Energihandleplanen fremgår af kommunens strategiske energiplan fra 2011, og en vurdering af solceller vil komme med i den kommende revision af den strategiske energiplan. Forvaltningen forventer, at en eventuel screening vil medføre få eller ingen egnede arealer ud over på eksisterende erhvervsbygninger, fordi mange af de arealer, som findes uden for byerne i Furesø kommune er fredede, ligger inden for de indre eller ydre kiler i Fingerplanen, eller på anden måde er sårbare og beskyttede, og derfor ikke egnede til opstilling af solcelleanlæg CO2-reduktion og energibesparelser: De mange gode kampagner m.v. til besparelser i private ejendomme bør følges op af effektmålinger. Kollektiv energiforsyning fra store anlæg er at foretrække i byområder. 2.4 Kommunen får hvert 4. år udarbejdet et CO2- regnskab for hele den geografiske kommune. Seneste opgørelse er for 2013, hvor CO2- udledningen fra den samlede kommune var reduceret med ca. 10 % i forhold til Der fremgår af kommunens strategiske energi- 5

6 plan fra 2011, at det er et bærende element i strategien, at den bygger på frivillighed og mulighederne for individuelle løsninger. Således skal konverteringen fra naturgas til fjernvarme foregå på frivillig basis og der skal være øget mulighed for individuelle løsninger i kollektive varmeforsyningsområder. For nybyggeri, fx i Sydlejren på det tidligere Flyvestation Værløse, der opføres som lavenergibyggeri, bliver der næppe behov for ekstern varmeforsyning i større omfang. Lokalplanen muliggør solenergianlæg og varme pumper, men ikke pejse og brændeovne. 2.5 Grøn mobilitet: Servicering af el- og hybridbiler må sikres ved fx ladestationer. Tilgængelighed for biler må afvejes mod de mange ulemper. 2.5 Det er en god idé. Der planlægges for ladestationer ved det nye rådhus i Furesø Kommune. Mulighed for placering af ladestationer på centrale spots, fx ved indkøbscentre, sportscentre og s-togstationer bør fremmes. 2.5 Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændringer i Plan- og Agenda 21 strategi På side 28 tilføjes tekst om ladestationer for elbiler. På side 29 tilføjes et punkt: At der bliver arbejdet for at fremme etablering af ladestationer på optimale steder. 2.6 Ressourcer og genanvendelse: Målene i Affaldsplan bør indgå i afsnittet. Det 2.6 Kommunale affaldsplaner udarbejdes hvert fjerde år, heri bliver vision, mål og handlings

7 bør fremgå, at lettere adgang til brugbare datovarer i butikkerne, genbrug af butiksvarer støttes. plan konkretiseret. Forvaltningen vurderer ikke at målene i affaldsplanen bør tilføjes i den mere overordnede Plan- og Agenda 21 strategi Vand bør have sit eget afsnit i strategien, fordi også andre forhold end besparelse er betydningsfulde, fx rensning, udnyttelse af slam, kloakering med regnvandsseparering, lokal anvendelse af regnvand. Vandkredsløbet bør kort beskrives her og i en blå plan, der sammenfatter oplysninger op området. 2.7 Forvaltningen foreslår, at afsnittet med vand indgår uændret uden eget afsnit i strategien. De statslige vandområdeplaner, den kommunale spildevandsplan og klimatilpasningsplanen, som bliver integreret i kommuneplanen, regulerer vandområder og kloakering samt genanvendelse af regnvand Overskriften Livskvalitet for kommende generationer bør ændres til: Livskvalitet og livsstil, da det ikke kun handler om kommende generationer 2.8 Forvaltningen mener, at det er vigtigt, at holde fokus på livskvalitet for kommende generationer, og derfor skal overskriften beholdes som den er Alle borgere bør motiveres til kun at købe hvad der bruges, og til sunde spisevaner ved flere kampagner, og kommunen bør udvide det gode eksempel med økologiske fødevarer i institutioner og til madlevering. 2.9 Plan- og Agenda 21-strategien er et overordnet dokument. Rammer for specifikke kampagner bliver beskrevet i mere underordnede planer. Det fremgår af afsnit Kommunens egen virksomhed : I kommunens køkkener udgør økologiske fødevarer nu ca. 60 %. Det er målet, at alle kommunens køkkener skal anvende mindst 2.9 7

8 80 % økologiske fødevarer i Mindsket miljøpåvirkning: Flere eksempler på bekæmpelse af forurening af luft, vand og jord bør omtales, fx bør kommunale indkøb hense til ressourceforbrug, genanvendelighed og holdbarhed etc. Der henvises til den tidligere regerings Strategi for affaldsforebyggelse og at Det Økologiske Fodaftryk i videst mulig omfang bør vurderes Plan- og Agenda 21-strategien er et overordnet dokument, som bliver fulgt op med eksempler bl.a. i kommuneplanen

9 Høringssvar 3 Lejrvej 4 a Ask Brandstrup, Danbolig 3.1 Ønsker ejendommen zonestatus ændret fra landzone til byzone, da han ønsker at udstykke og udbygge med boliger. 3.1 Området ligger i landzone og er omfattet af Fingerplanens grønne kiler. Det har været grøn kile siden begrebet blev indført. Det er ikke muligt for kommunen at planlægge i strid med Fingerplanen. Furesø Kommune har i maj 2016 fastlagt, hvilke temaer kommunen opfordrer til kommer med i den kommende revision af Fingerplanen. Heri indgår området ved Lejrvej ikke, og det er ikke planen at ændre zonestatus for ejendommen Lejrvej 4A. Begrundelsen herfor er, at kommunen ønsker at bevare områdets karakter

10 Høringssvar 4 Seniorrådet v/ Uffe Østergård 4.1 Seniorrådet har ikke noget at indvende imod, at temaet Ældre overføres uden indholdsmæssige ændringer fra Kommuneplan Området trænger til større opmærksomhed og reelle initiativer: Der mangler ældreegnede boliger også efter etablering af Svanepunktet og udvidelse af Ryetbo. Lillevangsvej nævnes og fredskoven bør inddrages. Naturbeskyttelse og fredning må ikke gå forud for ældreinstitutioner. Seniorrådet foreslår kommunen en konkret proces for ældreegnede boliger, ændreboliger og plejeboliger m.m. 4.1 Furesø Kommunes ældreboligstrategi blev godkendt i oktober 2013 og skal nu revideres. I den forbindelse har forvaltningen afholdt et møde med Seniorrådet i februar 2016 for at drøfte fremtidens seniorboliger. Som videre forløb herfra etableres et udviklingsudvalg (september 2016), hvor også fremtidens handicapboliger drøftes. Det er planen, at Seniorrådet, sammen med Handicaprådet, involveres konkret i to møder i denne proces. I efteråret 2016 og igen på et borgermøde i begyndelsen af Udviklingsforløbet skal give præcise bud på, hvilke boformer for handicappede og seniorer, der kan modsvare fremtidigt behov. Anbefalingerne fra udvalget skal kunne indgå som input til en ny strategi for handicap- og senioregnede boliger

11 Høringssvar 5 Marianne Ree 5.1 Begrænsning af brændefyring bør være et indsatsområde i Plan- og Agenda 21 strategi Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt, at lade et afsnit om brændefyring indgå som et indsatsområde i Plan- og Agenda 21 strategi Forvaltningen har foreslået krav om forbud mod etablering af skorstene (og dermed brændeovne) som en del af kommunens krav til bæredygtighed i lokalplaner. Eksisterende anlæg reguleres, ved ændring eller udskiftning, efter den nye brændeovnsbekendtgørelse, hvor der, som det nævnes i høringssvaret, stilles skærpede krav til bl.a. skorstenshøjde og afstand til nabobebyggelse. Furesø Kommune har ikke umiddelbart planer om, at gøre brug af muligheden for at udarbejde forskrifter, som i fx Hvidovre og Frederiksberg - regler om fx forbud mod natfyring er meget vanskelige at håndhæve og røggener og ukorrekt fyring håndteres allerede efter miljøbeskyttelseslovens regler ( 42)

12 Høringssvar 6 Værløse Naturgruppe v/ Anna Bodil Hald 6.1 Værløse Naturgruppe listes væsentlige emner, som mangler i strategien, bl.a. flere og bedre økologiske funktionelle forbindelser. Lyspolitik, så vi sikrer nattehimlen mod lysforurening. Strategi for børn og unge ud i naturen (konkrete eksempler). Sammenhængende natur ud over kommunegrænsen. Herefter kommenterer Værløse Naturgruppe de enkelte punkter i strategien. 6.1 Høringssvaret indeholder flere forslag, som vil komme til at indgå i det videre arbejde med Kommuneplanrevision 2017, i samarbejde med borgere og andre aktører, herunder også Værløse Naturgruppe. 6.1 Forord (s. 3): 6.2 Værløse Naturgruppe er glad for at der peges på stationsnærheden og de unikke grønne omgivelser. Planen er desværre præget af, at der især planlægges byggeri langt væk fra S-tog og med erhvervsudvikling i det åbne land. Indledning (s. 4-7): 6.3 Værløse Naturgruppe er glad for, at Visionen som et af sine punkter indeholder vision om at man vil værne om vores smukke natur. Folk bor her netop på grund af naturen. Værløse Naturgruppe kunne jo ønske sig, at der i Visionen 6.2 Det er byrådets mål, at der kommer mere liv og benyttelse i det åbne land, bl.a. ved genanvendelse af eksisterende bygninger i det åbne land. Der er i august afholdt møde med Miljørådet, herunder også Værløse Naturgruppe, om hvordan rådet og andre aktører kan inddrages bedst i den kommende kommuneplanrevision. 6.3 Visionen ændres ikke i forbindelse med Planog Agenda 21 strategi

13 med lige så stor entusiasme var peget på sammenhængskraft og kvalitet i naturen. 6.4 Naturgruppen håber, at det ikke er kileområdet på Flyvestationen der er tale om til byudvikling. 6.5 Naturgruppen synes visionen om at Furesø Kommune skal være en cykelkommune er god, og undrer sig over, at man planlægger byvækst langt fra station, f.eks. Sydlejren. Håber at Perimetervejen fra selve bebyggelsen Sydlejren gennem fredskovsområdet planlægges ud fra ideen om en by baseret på cykel. 6.4 Forvaltningen foreslår sætningen præciseret, så det fremgår, at det er de allerede planlagte arealer på Flyvestationen, der er tale om. 6.5 Omdannelsen af Sydlejren på Flyvestationen til byområde har indgået i Furesø Kommunes kommuneplanlægning i mange år. Trafikplanlægningen for området vil sikre gode vilkår for cyklister. 6.4 Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændring i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 5 præciseres det, at det er de allerede planlagte arealer på Flyvestationen, der er tale om Der er forslag til, at en indikator for, hvor attraktiv kommunen er, bør være kort liggetid for eksisterende boliger, og antallet af tomme P- pladser ved stationerne. 6.6 Idé, forvaltningen gerne vil høre mere om

14 Det åbne land (s. 8-13): 6.7 Naturgruppen ønsker børneinstitutioner i tiloversblevne landbrugsbygninger i det åbne land frem for industri. Industri kun som igangsætning, og ikke udvidelser. Ønsker ikke flere områder udpeget til landbrugsområder og ikke flere hesteejendomme, ikke flere spejderhytter, støttepunkter for turisme i eksisterende byer og landsbyer. Flere støttepunkter for vores børn og unge. Ingen campingpladser. Ingen krav om nye driftsbygninger på grund af ombygning til bolig i eksisterende driftsbygninger. Flere forslag til mere natur, vækst i kvalitet fremfor vækst i kvantitet. 6.7 Forvaltningen vil gerne drøfte disse synspunkter med Naturgruppen i den kommende proces med revision af Kommuneplan Det fremgår af planlovens 37, at bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på visse betingelser. 6.7 Ingen konsekvens 6.8 Kilen gennem Flyvestation Værløse skal have sin egen og selvstændige markering, og Søkilen mellem Værløse og Ryget Skovby bør inkluderes i indre kile eller have sin egen kile signatur. 6.8 En eventuel justering af de indre og de ydre kilers afgrænsning samt retningslinjer, kommer til at indgå i den statslige revision af Fingerplanen Naturgruppen kommenterer på listen side 12, bl.a. mener gruppen ikke, at vi har brug for fle- 6.9 Det fremgår af statens krav til den kommunale planlægning, at kommunerne som udgangs

15 re nye skove, men for et åbent, uspoleret landskab. Byer og centre (s ): 6.10 Der er brug for flere P-pladser ved stationerne. punkt skal planlægge for udvidelse af arealer til skovrejsning og udpege nye erstatningsskovrejsningsområder, hvis de eksisterende skovrejsningsområder reduceres, så den samlede udstrækning af arealet med skovrejsningsområder i en kommune som minimum fastholdes. Ligeledes skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder, hvor skovtilplantning er uønsket af hensyn til eksempelvis natur-, landskabs-, geologiske og kulturhistoriske værdier, der ikke er forenelige med skov. Områder hvor skovrejsning er uønsket, skal som udgangspunkt fastholdes. Furesø Kommune reviderer udpegningen i den kommende kommuneplanrevision. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov og mulighed for øget areal i kommunen til skovrejsning Kommunen deltager i strategiske samarbejder for at fremme grøn mobilitet, især kombinationsrejser. Der har hidtil været fokus på cykelparkering på stationer og forbedring af cykelinfrastrukturen. Muligheden for flere P-pladser til biler ved stationerne er også et element, som dog for nærværende bliver begrænset af trange pladsforhold

16 6.11 Værløse Naturgruppe mener det er helt umuligt at se, hvad der bag disse sætninger. Ord som revision, ændring etc. kan indeholde noget til det bedre og til det værre set med naturen øjne Der er stort behov for at få udpeget bevaringsværdige træer i eksisterende bymiljøer og at alle lokalplaner indeholder en plan for hvor der skal plantes træer og bevares/genplantes. Desuden er der behov for en manual for lys, så vi kan sikre vores nattehimlen mod lysforurening Revision er mindre justeringer ændringer kan være mere gennemgribende. Både revision og ændringer af arealanvendelse m.m. kommer til debat flere gange i løbet af det næste år, hvor revisionen af kommuneplanen skal foregå. Naturgruppen vil blive inviteret med til debatmøder og blive orienteret om høringer m.m Forvaltningen har foreslået krav vedrørende beplantning og udendørsbelysning som en del af kommunens krav til bæredygtighed i lokalplaner Erhverv (s.18-21): 6.13 Hvad menes med anden sætning side 20: Plangrundlagene for erhvervsområderne Kirke Værløsevej, Walgerholm og Lejrvej er utidssvarende og bør opdateres Forvaltningen foreslår, at sætningen uddybes, så det fremgår, hvilke konsekvenser /hvilke mål en opdatering forventes at have Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændring i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 20 forlænges sætningen: Plangrundlagene for erhvervsområderne Kirke Værløsevej, Walgerholm og Lejrvej er utidssvarende 16

17 6.16 Forvaltningen har foreslået krav vedrørende beog bør opdateres med følgende tekst: med henblik på imødekommelse af behov for udviklingsmuligheder for eksisterede, dynamiske erhvervsmiljøer med begrænset miljøpåvirkning og plads til nye, mere kontorprægede erhvervstyper Naturgruppen mener ikke, der skal hverken turistanlæg eller kunst i den frie natur De turistanlæg og kunst i den frie natur, som kommunen lægger op til, er for at understøtte fx cykel-og vandreruter. Et eksempel kunne være Farum Søsti, hvor der er stillet 11 sten op, hvor der er hugget et relief af et dyr eller en plante ind i stenen. Alle de 11 dyr/planter er typiske for området. Det kan også være i det offentlige byrum. Der er pt ingen konkrete planer Overordnede træk (s ): 6.15 Peger på behovet for en trafikplan, udarbejdet i samarbejde med nabokommunerne Høringssvaret vil komme til at indgå i det videre arbejde i kommunen Agenda 21 (s ): 6.16 Naturgruppen efterspørger retningslinjer for

18 befæstede arealer, for lys i det offentlige rum, og nævner i den forbindelse et eksempel fra Værløse Golfklub, hvor lyset kun tændes, når nogen er på P-pladsen. Naturgruppen ser gerne retningslinjer for Count Down-initiativet og i det hele taget for natur og biodiversiteten. fæstelsesgrader og udendørsbelysning som en del af kommunens krav til bæredygtighed i lokalplaner. Kommunens sigtelinjer i Grøn Plan , herunder for natur og biodiversitet, skal indarbejdes og konkretiseres i Kommuneplan 2017 med fokus på den fysiske planlægning af det åbne land. 18

19 Høringssvar 7 Boligforeningen for Bregnerødområdet v/ Brian Malmros Det åbne land (s. 8-13): 7.1 Afsnittet lægger op til mere benyttelse af ikkelandbrugsmæssig karakter som flere boliger og bofællesskaber i eksisterende stuehuse på landbrugsejendomme, håndværk og industri m.m. i overflødiggjorte driftsbygninger, osv. Der bør ikke ske mere ikke-landbrugsmæssig byggeri i det åbne land. Muligheden for industri i overflødige landbrugsbygninger bør slettes (s. 10) og muligheden for campingpladser i de ydre kiler bør slettes, da sådanne pladser ikke kan indpasses tilstrækkeligt hensynsfuldt i det bynære åbne land. 7.1 Det er byrådets mål, at der kommer mere liv og benyttelse i det åbne land, bl.a. ved genanvendelse af eksisterende bygninger i det åbne land. Derfor skal der i forbindelse med kommuneplanrevisionen udarbejdes et sammenhængende plangrundlag for benyttelse og beskyttelse i det åbne land. Afsnittet side 10 er Eksempler på planlægningsmuligheder og dermed kommunens forslag til centrale diskussionsemner i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision. Planloven giver mulighed for anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger til en række formål uden landzonetilladelse, såfremt visse forudsætninger er opfyldt. Anvendelserne omfatter blandt andet indretning af butikker op til 250 m2 med varesalg uden tilknytning til landbrugsdriften, håndværks- og industrivirksomhed samt mindre bygningsmæssige udvidelser af virksomheden. Derimod vil ændrede anvendelser og udvidelser ud over, hvad der er fastlagt gennem de nævnte undtagelsesbestemmelser, være forhold som vil skulle drøftes

20 i den videre proces, hvorunder også følgerne af de ændrede anvendelser/ aktiviteter, eksempelvis behov for nye vejanlæg, slid på naturområder m.v. vil indgå. 7.2 Det åbne land bør forbeholdes landbrugsmæssig benyttelse inkl. de i Kommuneplanen udlagte perspektivområder nord for Slangerupvejen. Der bør ikke etableres nye anlæg i de ydre kiler og perspektivarealerne bør udgå af Kommuneplanen. 7.2 Med Plan- og Agenda 21 strategien er der ikke lagt op til, at ændre perspektivarealet nord for Slangerupvej At fastlægge retningslinjer for hver type aktivitet, som det åbne land kan bruges til er uhensigtsmæssig, da valg af landbrugsproduktioner skifter. Ligeledes vil en udpegning af bevaringsværdige landbrugsbygninger evt. umuliggøre en modernisering, som kan være nødvendig for en rationel drift (s. 9). 7.3 Kommunen har ikke planer om zonering for valg af landbrugsafgrøder. Kommunen er i gang med en landskabskarakterkortlægning, som grundlag for det videre arbejde med revision af kommuneplanen. Høringssvaret vil komme til at indgå i revisionen I afsnittet om Landskab og natur (s. 8) savnes et punkt om de økologiske forbindelser omtalt i Grøn Plan, men endnu ikke udpeget. 7.4 De økologiske forbindelser er udpeget og findes i den gældende Kommuneplan 2013 i kapitel 6 Natur og landskab, som skal revideres i den kommende planrevision. Forvaltningen

21 Erhverv (s ): 7.5 Turisme skal udvikles med Flyvestationen som fyrtårn, s. 20, men det ville være bedre med Flyvestationen som fyrtårn for natur forventer, at de økologiske forbindelser kommer til at indgå i udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort 7.5 Forvaltningen vurderer, at sætningen Turismeudviklingen kunne videreudvikles ud fra det blå og det grønne samt Flyvestationen som fyrtårn. præciseres med tilføjelsen for kultur- og naturoplevelser. 7.5 Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændring i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 20 tilføjes i sidste sætning: for kultur- og naturoplevelser. 21

22 Høringssvar 8 Bestyrelsen for G/F Kildebakken v/pernille P. Preisler Erhverv (s ): 8.1 Teksten og udviklingsmulighederne for erhvervsområdet på Lejrvej bør helt fjernes fra forslaget. Begrundelsen er uddybet med baggrund i historien. 8.1 Forvaltningen er bekendt med, at virksomheden ikke ønsker at udvide, og forvaltningen indstiller, at teksten på side 20 udgår. 8.1 Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændringer i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 20 udgår følgende sætning: For erhvervsområdet ved Lejrvej er der behov for ændrede planrammer, der muliggør anlæg for oplagring, om lastning, om emballering og sortering af ikke-farligt affald. På side 21 udgår tredje punkt: Ændring af rammeområde for Lejrvej erhvervsområde til anlæg for oplagring, om lastning, om emballering og sortering af ikke-farligt affald. 22

23 Høringssvar 9 Bjarne Rost Andersen Byer og Centre (s ): 9.1 Hvis området nord for Kollekollevej skal bebygges, bør det være boliger, i harmoni med den øvrige bebyggelse i højst halvanden etage. 9.1 Områdets fremtidige anvendelse fremgår af retningslinje 11C4 i Kommuneplan 2013: Anvendelse til centerformål, erhvervsformål som kontor, administration, liberale erhverv i højst 3 etager. Forvaltningen vurderer, at denne retningslinje bør fastholdes for området, fordi det er forvaltnings vurdering, at arealet er mere egnet til erhverv end til boliger, på grund af beliggenheden ved jernbanen

24 Høringssvar 10 Lokalsamfundenes Samvirke (LS) v/ Christel Hansen Det åbne land (s. 8-13): 10.1 Der bør ikke ske mere ikke-landbrugsmæssig byggeri i det åbne land. Muligheden for industri i overflødige landbrugsbygninger bør slettes (s. 10). Håndværk, lager og kontor bør kun tillades i overflødiggjorte landbrugsbygninger i det omfang planloven tillader. Det åbne land bør forbeholdes landbrugsmæssig benyttelse inkl. de i Kommuneplanen udlagte perspektivområder nord for Slangerupvejen. Der bør ikke etableres nye anlæg i de ydre kiler og perspektivarealerne bør udgå af Kommuneplanen. Muligheden for campingpladser i de ydre kiler bør slettes Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar 6.7 og Flyvestationen bør forbeholdes naturbeskyttelse. Og da Plan og Agenda 21 strategi ikke nævner noget om Lånshøj+, bør dette forslag droppes Flyvestationen kan overordnet opdeles i 4 zoner eller områder; 1) Den tidligere Nordlejr/Laanshøj, 2) det grønne støttepunkt i nord (udlagt gennem landsplandirektivet), 3) Sletten med landingsbanen og 4) Sydlejren. Der er igangsat en ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj. Forvaltningen foreslår, at der tilføjes et punkt om Laanshøj i strategien Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændring i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 16 tilføjes et punkt: Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj. 24

25 10.3 Der lægges op til, at der evt. udarbejdes retningslinjer for hver type aktivitet, som det åbne land kan bruges til. Denne zonering er uhensigtsmæssig, idet den ikke giver mulighed for skiftende valg af landbrugsproduktioner Hvis en "lokal forankret sammenhængende planlægning" (s. 9) Kommuneplanen betyder at der skal laves deciderede lokalplaner, så giver det ikke mening, hvis der ikke findes en overordnet arkitekturplan, der også tager højde for infrastruktur, fx. veje, trafik, affald, m.m Der kan opstå en konflikt ved at udpege bevaringsværdige landbrugsbygninger, idet det evt. vil umuliggøre en modernisering, som kan være nødvendig for en rationel drift (s. 9) Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar Det vil være i forskellige lokale projekter med borgerinddragelse, fx forbedring af Ballerupvej, Klimasikring af Søndergårdskvarteret, Trafikafvikling i Farum Nordby, og i strategier og kortlægninger fx Arkitektur- og Byrumsstrategien, og en igangværende landskabskarakterkortlægning, som skal udarbejdes sammen med relevante aktører og borgere Høringssvaret vil komme til at indgå i det videre arbejde med Kommuneplanrevision Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændring i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 20 tilføjes i sidste sætning: for kultur- og naturoplevelser. 25

26 Landskab og natur (s. 8): 10.6 I Grøn Plan mangler den endelige udpegning af naturnetværket, og strategien vil naturligt kunne inkludere et punkt om de økologiske forbindelser Se forvaltningens bemærkninger under høringssvar Byer og centre (s ): 10.7 Der er stadepladser, men ikke nævnt et decideret marked, som kunne hjælpe afsætningen af lokale fødevarer Høringssvaret vil komme til at indgå i det videre arbejde med Kommuneplanrevision Lokalsamfundenes Samvirke stiller spørgsmål til, hvad der menes med, at der kan være behov for at ændre Lokaliseringsprincipper for lokal placering af kommunal service som børnehaver og vuggestuer (s. 16) I den eksisterende kommuneplan 2013 fremgår de gældende lokaliseringsprincipper. En tilføjelse til de eksisterende principper kunne være borgernære løsninger, at dagtilbuddets beliggenhed skaber synergi og er et aktiv for lokalområdet Erhverv (s ): 10.9 Turisme skal udvikles med Flyvestationen som fyrtårn, s. 20, men det ville være bedre med Flyvestationen som fyrtårn for natur Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændring i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 20 til- 26

27 føjes i sidste sætning: for kultur- og naturoplevelser. Agenda 21 (s ): Lokalsamfundenes Samvirke foreslår at kommunen opstiller nogle el-lade stationer til elbiler, og efterspørger eksempler på, hvordan man vil gennemføre brug af gendannelige eller genanvendelige ressourcer Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændringer i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 28 tilføjes tekst om ladestationer for elbiler. På side 29 tilføjes et punkt: At der bliver arbejdet for at fremme etablering af ladestationer på optimale steder. Generelt: Lokalsamfundenes Samvirke foreslå, at der iværksættes arbejde med en overordnet vision for Furesø Kommunes fysisk udvikling på den lange bane fx frem til 2050 Den langsigtede visionen bør derfor fastlægges i den kommende planperiode, så der bagefter kan besluttes mål og strategier, som skal realisere visionen Rammerne for den fysiske udvikling af Furesø Kommune er lagt i Vision Furesø og kommunens politikker og strategier, herunder for arkitektur og byrum

28 Høringssvar 11 DN Furesø v/ Lisbeth Herfordt 11.1 DN Furesø foreslår, at retningslinjen s. 21, om klar grænse for byerne i Kommuneplan 2013 fastholdes i den kommende kommuneplan Det fremgår af planloven, at der skal være en klar grænse mellem by og land De foreslår også, at kommunens langsigtede mål for natur og landskab, som er formuleret i Grøn Plan fastholdes. Se forvaltningens bemærkninger under høringssvar 7.4. Indledning (s. 4-7) 11.2 DN stiller spørgsmålstegn ved, om det er ønskeligt med mere vækst i kommunen og dermed flere indbyggere. Både mindsket miljøbelastning, fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse og fremme af biologisk mangfoldighed bør nævnes blandt de største udfordringer i kommuneplanlægningen. Den rigtige balance mellem benyttelse og beskyttelse i det åbne land er en benyttelse, der ikke forringer natur, landskaber og biodiversitet Det åbne land er et af de emner, som skal revideres i den kommende kommuneplanrevision. Det er et vigtigt emne, hvor og hvordan udviklingen i kommunen planlægges at skulle ske. Høringssvaret vil komme til at indgå i den kommende proces og DN vil, sammen med øvrige foreninger og borgere, blive inviteret med til den kommende debat DN efterlyser den endelige udpegning af naturnetværket, og henviser til Grøn Plan Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar

29 11.4 DN har følgende bemærkninger til høringsforslaget: Imod ny spredt bebyggelse i det åbne land og imod lempede regler for udvidelse af byggeri i det åbne land. Det vil kunne give store ændringer i landskabet Imod stutterier i ydre kiler, da det er landskabsforbrugende Forvaltningens bemærkninger følger underinddelingen Bebyggelse i det åbne land er reguleret gennem Planlovens landzonebestemmelser, der blandt andet har til formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Se også forvaltnings bemærkninger under høringssvar 7.1 Forvaltningen har stor fokus på at bevare værdierne i det åbne land og er i gang med en landskabskarakterkortlægning, som dels vil indgå i arbejdet med kommuneplanrevisionen, dels som forvaltningsgrundlag i landzoneadministrationen Forvaltningen foreslår, at teksten Stutterier i ydre kiler slettes, da kommunen ikke kan regulere, hvor stutterier placeres, såfremt der er tale om egentlig erhvervsmæssig landbrugsdrift. Forvaltningen foreslår samtidig, at det præciseres, hvad der er forskel på reglerne i de indre Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændringer i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: Side 10 udgår punktet Stutterier i de ydre kiler På side 11 tilføjes i en faktaboks: I de indre kiler, må der kun etableres mindre anlæg til støtte for det almene fri- 29

30 og de ydre kiler. En kort tekst indsættes som en del af signaturforklaringen under kortet side 11, hvor de grønne kiler er indtegnet. luftsliv, mens areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kan placeres i de ydre kiler under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier Imod øget byggeri, der ikke er nødvendig for landbrugsdriften i Stavnsholtkilen Dels gælder de generelle bestemmelser, og dels gælder fredningens bestemmelser mod byggeri der ikke er nødvendig for landbrugsdriften Imod industri i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Det hører til i erhvervsområderne. DN er imod butikker i overflødiggjorte landbrugsbygninger, medmindre butikkerne er tilknyttet landbrug. DN er meget betænkelig ved, at tilladelser i det åbne land senere vil medføre tilladelse til udvidelser, Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar 6.7 og Imod flere hytter og spejderhytter i de ydre kiler, imod flere støttepunkter for turisme i det åbne land, og imod aktiviteter, der bærer imod byspredning til det åbne land, Forvaltningen vurderer, at spejderhytter, støttepunkter for friluftslivet i det åbne land er vigtige elementer, for at borgerne kommer ud i naturen. Kommuneplanens retningslinjer skal sikre beskyttelse og hensynet til natur- og landskabsværdierne i det åbne land

31 Imod campingpladser, flere hoteller og Bed & Breakfast i det åbne land i de ydre kiler, Byrådet ønsker, at udvikle og understøtte aktiviteter i det åbne land, eksempelvis besøgsgårde, men ønsker også at åbne en diskussion om, om anden turismemæssig udvikling i det åbne land, som campingpladser og Bed & Breakfast. Det kan tilføjes, at hoteller er en bymæssig funktion DN er meget betænkelige ved, at øget benyttelse i det åbne land vil medføre øget behov for vejanlæg Flere boliger og bofællesskaber hører byen til. I Kommuneplan 2013 argumenteres der netop imod spredning af ny bebyggelse til det åbne land ud fra et bæredygtighedssynspunkt, (side 15) Visse nye vejanlæg er omfattet af VVM bekendtgørelsen, og skal miljøkonsekvensvurderes. Høringssvaret vil komme til at indgå i det videre arbejde i kommunen Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar DN ønsker: at perspektivarealerne nord for Slangerupvej udtages af kommuneplanen klar afgrænsning af byområderne, hvor den bymæssige bebyggelse set fra det åbne Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar

32 land skærmes, så man ikke fra det åbne land ser ind mod dominerende bebyggelse, og så spredning af lys til det åbne land undgås at kommunens lokalplaner både skal indarbejde bæredygtighed, men også god bynatur, sigtelinjer for nedbringelse af støj fra motorvejen og krav om støjværn, hvis motorvejen udvides, retningslinjer for, hvordan naturen beskyttes mod slid. Hvis befolkningstallet fra 2007 til 2027 bliver øget fra til og alle samtidig skal benytte naturen mere, vil det blive et stadigt større problem, og gøre det nødvendigt i højere grad at skelne mellem robust natur og følsom natur for at undgå slid, fremme af økologisk landbrug og fremme af lokal afsætning af lokalt producerede fødevarer I forvaltningens forslag til krav til bæredygtighed i lokalplaner indgår også krav om at sikre en varieret beplantning med nærmere angivne arter Spørgsmål om værn mod vejstøj vil blive behandlet i den kommende revision af Furesø Kommunes Støjhandlingsplan Til brug for revisionen af kommuneplanens kapitel om det åbne land, er forvaltningen ved at udarbejde en landskabskarakterkortlægning. Kortlægningen vil indeholde en vurdering af bl.a. landskabernes tilstand og sårbarhed. I vurderingen af sårbarheden, tages der både stilling til fysiske og funktionelle forhold Furesø Kommune bruger ikke pesticider på egne jorde. Kommune fremmer efterspørgslen efter økologiske råvarer ved at omlægge til økologisk drift i de kommunale køkkener. Furesø Kommunes økologiomstilling baseres på årstidens råvarer, derved efterspørger køkke

33 Det åbne land (s. 8-13): 11.6 På side 9 i oplægget står der vedr. turisme: Flyvestationen kan give plads til større begivenheder og events. DN Furesø ønsker det præciseret til: Flyvestationen kan give plads til større begivenheder og events efter aftalte rammer, der begrænser hyppighed og omfang. nerne de råvarer der er i sæson i Danmark, dette fremmer ikke direkte den lokale økologiske produktion, men det fremmer den nationale efterspørgsel efter økologiske fødevarer Forvaltningen foreslår, at afsnittet gøres klarere. Sætningen vægt skal passe med den øvrige tekst i afsnittet og i strategien Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændring i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 9 tilføjes Rammerne sættes i samarbejde med lodsejere og foreninger DN foreslår, at vi i stedet for at inddrage mere areal til bebyggelse og benyttelse i det åbne land, udvider naturarealerne, og nævner bl.a. sammenhængende natur og spredningskorridorer for vilde plante- og dyrearter. DN efterspørger en årlig status landzonearealer og områdernes beskyttelsesstatus, samt en opgørelse over naturområder. DN påpeger behovet for naturovervågning Furesø Kommune registrerer natur og fører tilsyn med igangsatte indsatser. Opgørelser over naturområder er offentligt tilgængelige på Danmarks Miljøportal. Sammenhængende natur og spredningskorridorer vil indgå i arbejdet med Grønt Danmarkskort. Naturovervågning er en statslig opgave. Se også forvaltningens bemærkninger under høringssvar DN stiller 3 spørgsmål til strategien: Der menes, at den kommende kommuneplanrevision skal indeholde en revidering af

34 Hvad menes der med: Yderligere udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder? (Side 9). udpegningen, og at forvaltningen forventer, at revision kan føre til yderligere udpegninger, fordi de eksisterende udpegninger er fra amtets tid, og udpeget ud fra de kriterier, som dengang var de gældende Betyder en lokal forankret sammenhængende planlægning i Kommuneplanen, at der skal laves deciderede lokalplaner? (Side 9) Hvad menes der med rammeområder for søerne? (Side 12) Se forvaltningens bemærkninger under høringssvar Rammeområder er kommuneplanens mindste planlægningsenhed. For by og landområderne er der udlagt rammeområder. Det er der ikke for kommunens 3 store søer. Rammeområder for søer kunne fastsætte rammer for fx benyttelse af søen Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændring i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 12 tilføjes, at det er, at det er rammeområder for de tre store søer i kommunen. 34

35 Høringssvar 12 Charlotte Cøllner Hernø & Bjarne Kjeldbjerg Erhverv (s ): 12.1 Teksten og udviklingsmulighederne for erhvervsområdet på Lejrvej bør helt fjernes fra forslaget. Begrundelsen er uddybet med baggrund i historien Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændringer i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 20 udgår følgende sætning: For erhvervsområdet ved Lejrvej er der behov for ændrede planrammer, der muliggør anlæg for oplagring, om lastning, om emballering og sortering af ikke-farligt affald. På side 21 udgår tredje punkt: Ændring af rammeområde for Lejrvej erhvervsområde til anlæg for oplagring, om lastning, om emballering og sortering af ikke-farligt affald. 35

36 Høringssvar 13 Miljørådet i Furesø Kommune Det åbne land (s. 8-13): 13.1 Miljørådet ønsker alene grøn turisme som respekterer naturen. Vi har ikke faciliteter til udvidet turisme og ønsker det ikke. Der skal ikke være bymæssig fritids- og kulturanvendelse i det åbne land, heller ikke på Værløse Flyveplads Høringssvaret indeholder en række forslag, som vil komme til at indgå i det videre arbejde med Kommuneplanrevision 2017, i samarbejde med borgere og andre aktører, herunder også Miljørådet. Der er i august afholdt møde med Miljørådet om, hvordan rådet kan inddrages bedst i den kommende kommuneplanrevision. Se også forvaltnings bemærkninger under høringssvar Miljørådet foreslår en justering i Kommuneplan 2017 i temaerne om Klima, energi og teknik, samt Klimatilpasning, eksempelvis for de tre punkter som er nævnt i Plan- og Agenda 21 strategi 2016 på side Forvaltningen vurderer, at der skal ske ændringer i de nævnte temaer, i det omfang, det er relevant for den fysiske planlægning. Agenda 21 får ikke sit eget kapitel i den kommende kommuneplan, men er et tværgående tema i alle kapitler Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændringer i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 6 og 7 præciseres afsnittet Planrammerne er på plads så det kommer til at fremgå, hvordan afsnittet Agenda 21 i strategien kommer til at indgå i den kommende kommuneplan for Der tilføjes følgende afsnit side 8: Der kan dog ske ændringer, når det drejer sig om opdatering af fakta og opdateringer, som allerede er vedtaget i kommunens øvrige planer og politikker. 36

37 Agenda 21 (s ): 13.3 Side 29 nævnes 3 punkter, men der mangler målbare mængder, af disse tiltag Erhverv (s ): 13.4 Det nævnes side 20, at man overvejer at blande erhvervs- og boligområder. Det bør forklares nøjere De 3 punkter er overvejelser af, hvad der kunne være behov for at ændre i kommuneplanen. I det omfang de nævnte punkter kommer til at indgå i revisionen af kommuneplanen, så skal det overvejes hvor (fx i en sektor- eller handlingsplan) og hvordan, der kan måles på effekten. Kommunen får hvert 4. år udarbejdet et CO2-regnskab for hele kommunen Det fremgår af side 20, at der er igangsat en analyse. Formålet med analysen er at vurdere formål og ulemper, samt de miljømæssige konsekvens ved at indskrænke det nuværende erhvervsområde. Analysearbejdet er pt. sat i bero. Agenda 21 får ikke sit eget kapitel i den kommende kommuneplan, men er et tværgående tema. Derfor vil der kunne ske ændringer overalt, i det omfang, det er relevant for den fysiske planlægning

38 Byer og Centre (s ): 13.5 Miljørådet savner mere uddybende tekst om byøkologi. Rådet foreslår, at Furesø Kommune får opstillet nogle el-ladestationer på strategiske steder, evt. i samråd med interesserede borgere. Agenda 21 (s ): 13.6 Miljørådet efterlyser myndighedernes definition af begrebet bæredygtighed, og nævner, at vækstambitionerne ikke må ændre på, at det drejer sig om en økologisk bæredygtighed, der er målet for alle borgerne Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare Forvaltningen indstiller, at høringssvaret medfører følgende ændringer i Plan- og Agenda 21 strategi 2016: På side 28 tilføjes tekst om ladestationer for elbiler. På side 29 tilføjes et punkt: At der bliver arbejdet for at fremme etablering af ladestationer på optimale steder Miljørådet nævner flere forslag til politiske rammer for at ændre vore vaner i en bæredygtig udvikling, bl.a. krav til, at nybygge bæredygtigt. Indsats, som mobiliserer kommunens til at hjælpe de private husstande og havefolk til at være med til at sikre, at det lokale drikkevand også forbliver godt i fremtiden, viden om egen belastning af miljø og grundvand i forhold til ønsket niveau pr. husstand, kunne mo Rammerne er angivet i kommunens Miljø- og Klimapolitik 2014, Bæredygtighed og Klima Handlingsplan samt i kommunens Grøn Plan Desuden har forvaltningen foreslået en række krav til bæredygtighed i lokalplaner. Målsætninger og indsatser i politikker og sektor- og handlingsplaner skal afspejles i den kommende Kommuneplan

39 tivere til at bruge mindre energi og ressourcer Bæredygtig transport, flere P-pladser ved S- togsstationerne, og en samlet infrastrukturplan, der sikrer færre biler på vejene. Planlægning siden sidst (s ): 13.9 Miljørådet ser gerne at der ud over en oversigt over planlægning siden sidst, også findes status for andre områder fx CO2 reduktion og, affaldshåndtering, ud over det som er med i Miljø- og klimapolitik Rådet efterlyser en evalueringsplan Kommunens politik for Grøn mobilitet, som er nævnt på side 27, vil blive uddybet i Kommuneplan 2017 med fokus på den fysiske planlægning. Se også forvaltnings bemærkninger under høringssvar Furesø Kommune følger op på Miljø- og Klimapolitik 2014 med handleplaner, i den aktuelle Bæredygtighed og Klima Handlingsplan , er det fastsat at evalueringen for 2017 skal gøre status over, hvor kommunen står i forhold til de mål for 2018, der er fastsat i Miljø- og Klimapolitik Udover denne større evaluering i 2017, bliver der hvert år lavet en årlig evaluering af indsatsen for bæredygtighed og klima, som medtager økologi og indsatsen på affaldsområdet. Evalueringen er til orientering i Miljø, Plan og Teknikudvalget i slutningen af et kalenderår eller i starten af det følgende år Grønt Regnskab udarbejdes for den kommunale virksomhed, og offentliggøres når CO2 data 39

40 er tilgængelige og analyseret oftest i maj måned. Det Grønne Regnskab har hidtil indeholdt CO2 regnskab for den Kommunale Virksomhed samt vandforbrug og fremover vil det også medtage økologi i køkkener og skolehaverne. CO2 regnskabet for den geografiske kommune udarbejdes hvert fjerde år, næste gang i 2018 for Dette indeholder både affald, økologi, husholdninger, virksomheder mm. 40

41 Høringssvar 14 Nordsjællands Landboforening Det åbne land (s. 8-13): 14.1 Udviklingen i det åbne land må ikke ske på bekostning af en fortsat og tidssvarende udvikling af landbrugs- og fødevareproduktionen. En fremtidig planlægning for det åbne land bør derfor ikke lægge op til en zonering forbeholdt bestemte formål Se forvaltnings bemærkninger under høringssvar Lokale fødevarer bidrager til en bæredygtig udvikling bl.a. pga. den korte afstand. Det er vigtigt at give plads til at landbrugs- og fødevareproduktionen kan udvikle sig dynamisk efter de aktuelle behov Forvaltningen kan tilslutte sig dette, så længe udviklingen sker inden for de overordnede rammer og mål for det åbne land Tanken om boliger og erhverv på eksisterende landejendomme kan landboforeningen tilslutte sig, når det sker under hensyn til kulturværdierne og karakteren af det åbne land, således at der ikke opstår nye små bysamfund omkring disse ejendomme Forvaltningen har stor fokus på at bevare værdierne i det åbne land og er i gang med en landskabskarakterkortlægning, som vil indgå i arbejdet med kommuneplanrevisionen. Se også forvaltnings bemærkninger under høringssvar En kvalitet ved landområdet og landejendom Det er forvaltningens ønske, at processen med

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Grøn Plan for Furesø Kommune

Grøn Plan for Furesø Kommune Bilag 2 Dato: 16. november 2012 Sags id: 190-2011-52029 Dok. nr.: 190-2012-175424 Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune Høringssvar Oversigt Furesø Kommune har modtaget syv høringssvar til Forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Nr. Indsiger Indsigelse Forvaltningens kommentar Forvaltningens indstilling

Nr. Indsiger Indsigelse Forvaltningens kommentar Forvaltningens indstilling 49 Værløse VNG finder, at kommuneplanen er en byvækstplan for nye Et flertal i Byrådet ønsker byfortætning og Naturgruppe borgere på bekostning af natur- og landområder. Der bør planlægges udbygning med

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv Høringssvar KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ændringsforslagene vedr. produktionserhverv til forslag

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

(&# )# "#$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1

(&# )# #$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1 !"#$%&'"#$%&% (&# )# "#$%&*+##&%&#%&!!,-#&&#&%,&#.#,$+& #!- *+#/%#!&%,&#$#$+& -#%#0##&,#$+#%#!! #0#&&!%-#&-## *+#/%#$!&#%&!!,-%$ %&%##!!#&#%$&!%#$+ &##!-&,#& &%,111#$%&%!,%&!! $$&%#&*&###2,111#$%&%34*&5

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Forslag til Ændring 2010.09 i Kommuneplan 2010-2022 Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Plan s oplæg af 02-05-2011 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2010.09 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere