Tyrlutænasta - nevndarskjøl Helikoptertransport til kontinentalsokkelen omkring Færøerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tyrlutænasta - nevndarskjøl Helikoptertransport til kontinentalsokkelen omkring Færøerne"

Transkript

1 Tyrlutænasta - nevndarskjøl Uppskot til løgtingslóg um tyrlutænastu Skjal A J.nr. 116 DRH/- (at tilskila í svari) Tórshavn, 15. april 1996 Helikoptertransport til kontinentalsokkelen omkring Færøerne endeligt udkast til kommentering (2. udskrift) LANDSVERKFRØÐINGURIN STATENS LUFTFARTSVÆSEN INDHOLD INDLEDNING 4 SAMMENFATNING 5 Oversigt 5 Aktører 5 Flyvning 5 Heliporte 5 Vurderinger 6 AKTØRER 7 Luftfartsmyndigheder 7 Andre myndigheder 7 Lufthavnsselskaber 7 Helikopterselskaber 8 Olieselskaber 8

2 Diverse serviceselskaber 8 Samarbejdsformer 8 FLYVNING 10 Luftrum og overvågning 10 Typiske afstande 11 Helikoptere 11 Ruteplanlægning 12 Overordnet beredskab 12 HELIPORTE 14 Beliggenhed 14 Tilsluttende forbindelser 14 Relaterede faciliteter 14 Landingsbane m.m. 15 Tjenester 15 Hangarer 16 Kontorer 16 Terminal 16 VURDERING 17 Tidsforløb 17 Offshore personale 17 Transportbehov 18 Umiddelbart behov 18 Behov på lidt længere sigt 19 Beskæftigelse 19 REFERENCER 20 INDLEDNING Nærværende rapport er udarbejdet med henblik på at belyse krav og muligheder i forbindelse med helikoptertransport til kontinentalsokkelen omkring Færøerne. Landsverkfrøðingurin og Statens Luftfartsvæsen (SLV) nedsatte den 9/6-95 en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: "Arbejdsgruppen skal undersøge hvilke krav skal opfyldes for at drive helikoptertransport mellem Færøerne og arbejdspladser på offshoreinstallationer inden for et område, som er naturligt at varetage fra Færøerne.

3 Dette gøres ved at belyse hvem sætter krav, hvilke kravene er, i hvilken grad kravene kan opfyldes og med hvilken indsats (tid og omkostninger) og hvorledes disse krav relateres til de enkelte faser i et olieprojekt. Der rapporteres i første kvartal 1996." Arbejdsgruppen har været bemandet således: Dávid Reinert Hansen, civilingeniør, Landsverkfrøðingurin Ragnar Heinesen, civilingeniør, Landsbyggifelagið p/f Mads Johannesen, viceluftfartsinspektør, SLV, Vágar Jákup Persson, vicelufthavnschef, SLV, Vágar Arbejdsgruppen har refereret til en styregruppe bemandet således: Henning Jacobsen, landsingeniør Finnbogi Niclasen, lufthavnschef, SLV, Vágar Arbejdsgruppen har afholdt et antal møder og foretaget 2 studierejser til Skotland/Shetlandsøerne og Norge. Studierejserne er dokumenteret med "Rejserapport Skotland - Shetland - Norge, nov - dec 1995" med tilhørende bilag og samling af dokumenter og fotos, der er arkiveret hos SLV, Vágar og Landsverkfrøðingurin, Tórshavn. Marts/april 1996 Dávid Reinert Hansen Ragnar Heinesen Mads Johannesen Jákup Persson SAMMENFATNING Denne rapport omfatter fire hovedkapitler: Aktører, Flyvning, Heliporte og Vurderinger. Oversigt De første tre kapitler beskriver forholdene vedrørende helikoptertransport mellem land og kontinentalsokkel generelt med fokus på persontransport, der er langt den største del af transporten, der foretages med helikopter. Der er lagt vægt på at beskrive forholdene generelt, med enkelte uddybninger af faktiske forhold på Færøerne. Sidste kapitel indeholder vurderinger af, hvorledes helikoptertransport fra Færøerne til kontinentalsokkelen nord for 60 kan udvikle sig.

4 Aktører Helikoptertransportens aktører omfatter myndigheder, der formulerer politik, udstikker retningslinier og regulerer forholdene, lufthavnsselskaber - private eller offentlige - der driver lufthavne/heliporte, olieselskaber, der har transportbehovet og foreskriver, hvorledes de ønsker transporten udført, samt en række servicevirksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser i forbindelse med flyvningen. Flyvning Flyvningen mellem land og kontinentalsokkel er underlagt overvågning. Luftrummet er opdelt i zoner for hvilke overvågninsansvaret er tillagt forskellige instanser. Typiske afstande er i Nordsøen nm, men flyvninger op til 350 nm foretages. Afstande i færøsk område kan blive op til 230 nm. Flyvningen foretages oftest med 19 personers helikoptere, der skal være udstyret med 2 motorer og udstyr til instrumentflyvning. Ruteplanlægning foretages før hver flyvning under hensyntagen til luftfarttøjets last sam vejrforhold under vejs på bestemmelsesstedet. Flyvningen planlægges som en instrumentflyvning. I ruteplanlægningen indgår også valg af et alternativt landingssted. Overordnet beredskab koordineres fra redningskoordinationscentre i Færøerne og Island medens lufthavnsselskab og olieselskab er ansvarlige for beredskab henholdsvis på lufthavn og platform. Heliporte Heliportene er oftest en del af en lufthavn. I nogle tilfælde anvendes der en særlig bane, men der er principielt ingen hindring for at anvende samme landingsbane som anden trafik. Heliportens beliggenhed i acceptabel afstand fra felterne er en betingelse, ligesom det er nødvendigt, at der er gode tilsluttende forbindelser både lokalt og internationalt. Faciliteter til indkvartering af ventende passagerer til een dags ventetid vil være tilstrækkelig. Landingsbanen, der skal anvendes til offshore flyvning, skal være udstyret med landingsinstrumenter. En mindste størrelse er ca 90x500m inklusiv sikkerhedszoner. På heliporten ydes tjenester, der omfatter vejrinformation, lufttrafikinformation, beredskab m.m. Øvrige nødvendige faciliteter omfatter hangarer til helikoptere, kontorer til de forskellige selskaber og myndigheder og en særlig terminal eller terminalafsnit til indchekning af helikopterpassagerer. Vurderinger På basis af en mulig udvikling skitseres et tidsforløb frem til 5 år efter en udbudsrunde. Det vurderes, at offshorepersonalet i løbet af denne periode kan komme op på godt 500 personer, hvoraf 30-40% kan være bosiddende på Færøerne. Det tilsvarende transportbehov er på op til 18 ture/uge. Dette svarer til ca 2800 flyvetimer/år og kan anslås at give en omsætning af størrelsesorden ca 70 mio kr/år. Det umiddelbare behov for helikoptertransport, kan dækkes på basis af eksisterende faciliteter på Vagar Lufthavn supleret med interimistiske bygninger, men behovet på længere sigt nødvendiggør mere etablerede forhold. Under forudsætning af at eksisterende bane anvendes, anslås omkostningerne ved etablering af de nødvendige arealer og bygninger til mio kr. Den umiddelbare

5 drift af helikoptere og betjeningen af passagerer vil beskæftige personer, hvortil kommer andre ydelser. AKTØRER Aktørerne i forbindelse med helikoptertransport mellem land og offshore installationer er følgende: Luftfartsmyndigheder Andre myndigheder Lufthavnsselskaber Helikopterselskaber Olieselskaber Diverse serviceselskaber endvidere beskrives Samarbejdsformer. Luftfartsmyndigheder Luftfartsmyndighederne sætter krav med henblik på luftfartens sikkerhed, og fører tilsyn med at kravene opfyldes. Overordnede retningslinier udarbejdes af FN-organisationen ICAO, hvortil de enkelte lande kan tilslutte sig, eventuelt med visse forbehold. Luftfartsmyndighed på Færøerne er Statens Luftfartsvæsen. Andre myndigheder De politiske myndigheder formulerer politik og sætter krav m.h.t. afgifter og beskatning m.m. Ligeledes sættes krav med hensyntagen til miljø, naturfredning o.l. såvel som der føres tilsyn med at kravene opfyldes. Aktuelle myndigheder på Færøerne er Landstyret og kommunerne. Lagtinget har vedtaget lov om olieefterforskning og der forberedes en lov om olieudvinding. Arealdispositioner er reguleret med bygdeplaner for de enkelte kommuner. Kommunerne er lokal byggemyndighed. Lufthavnsselskaber Lufthavnsselskaberne er private eller offentlige foretagender, der driver lufthavne, samtidig som de stiller et større eller mindre antal faciliteter til rådighed for luftfartsselskaber m.m. Lufthavnsselskaberne varetager ligeledes i større eller mindre grad service opgaver for luftfartsselskaberne.

6 Lufthavnen på Vagar drives af Statens Luftfartsvæsen. Helikopterplatforme på øerne drives af Landsverkfrøðingurin. Helikopterselskaber Helikopterselskaberne foretager passager- og godstransport med helikopter, og varetager i varierende grad relaterede opgaver i forbindelse med håndtering af passagerer og gods. Taxarute og ad hoc helikoptertransport foretages på nuværende tidspunkt på Færøerne af Atlantic Airways med en Bell 212. Olieselskaber Olieselskaberne er kunder med behov for helikoptertransport. Selskaberne specifiserer behov og ønsker og fastsætter egne procedurer i forbindelse med flyvningen. Eksempelvis har Shell en afdeling i London, der beskæftiger sig specielt med flyvesikkerhed. Olieselskaberne sørger for landingsplads, tjenester og beredskab på offshore installationerne. Der er for tiden ingen opererende olieselskaber i færøsk område. Diverse serviceselskaber Serviceselskaberne udfører diverse opgaver forbundet med passager- og godstransport, herunder praktiske opgaver f.eks. vedligehold af sikkerhedsudstyr m.m. Typisk omfatter opgaverne følgende: indcheckning af rejsende og kontrol af diverse attester og certifikater sikkerhedskontrol af passagerer og bagage udlevering og modtagelse af overlevelsesdragter godsekspedition og sikkerhedskontrol af gods vedligehold af overlevelsesdragter Der findes på Færøerne handlingsselskaber, der udfører indcheckning af passagerer og bagage og tager sig af fragt. Endvidere findes der virksomheder, der vedligeholder bl.a. ildslukkere, redningsflåder og redningsdragter, der anvendes maritimt. Ligeledes findes der virksomheder, der er orienteret mod vagttjeneste o.l. om end i forholdsvis beskeden målestok. Samarbejdsformer Der er tradition for at parterne i offshorebranchen aftaler samarbejde på forskellig vis, ligesom det er sædvanligt, at de enkelte dele af arbejdet gøres til genstand for

7 udbud. Parterne underskriver kontrakter indbyrdes med varierende betingelser og forpligtelser. Samarbejdsformer af denne type, der forudsætter en vis specialisering, er ikke så udbredte i det færøske samfund. Inden for byggebranchen er det dog almindeligt. FLYVNING I forbindelse med helikopterflyvning belyses - Luftrum og overvågning - Typiske afstande - Helikoptere - Ruteplanlægning - Overordnet beredskab Luftrum og overvågning I henhold til internationale og nationale bestemmelser overvåges luftfartøjer under flyvning. Overvågning foretages i henhold til ICAO regler og nationale bestemmelser m.m. Ved internationale aftaler er luftrummet inddelt i zoner, der begrænses i udstrækning horisontalt og vertikalt. Horisontalt deles luftrummet i ukontrolleret luftrum, der principielt strækker sig fra havets overflade til en højde af 5500 fod, og i kontrolleret luftrum, der strækker sig fra 5500 fod og opefter. Vertikalt deles luftrummet overordnet i FIR (flight information region) og TIA (traffic information area), og lokalt omkring lufthavne i TIZ (traffic information zone) og TMA (traffic management area) afhængig af trafikmængden. På omstående figur, er luftrummene (FIR), der kontrolleres af Island, Skotland og Norge markeret med tyk linie.

8 Kommunikation mellem de ansvarlige i de forskellige områder foregår på et lukket netværk, reserveret for luftfarten, ved hjælp af telex og anden tele- og datakommunikation. Luftrumskontrol og trafikinformation udøves af henholdsvis kontrolcentraler og trafikinformationscentre ved hjælp af radar og radiokommunikation. I færøsk område (Vagar TIZ), et område der strækker sig 60 nm i radius fra Nolsøe radiofyr op til 5500 fod, udøves trafikinformation fra Vagar AFIS (aerodrome flight information service) ved hjælp af radiokommunikation. I samme område er alarmeringstjenesten lagt til Vagar AFIS. Ved hyppig og regelmæssig trafik ind i tilstødende luftrum, kan det blive aktuelt, at luftfartsmyndighederne indgår aftale om etablering af et særskilt område, således at een kontrol- eller trafikinformationsenhed varetager kontrol- eller udøver trafikinformation i dette særskilte område. Fra landene omkring Nordsøen er der etableret ruter ud til felterne i Nordsøen, som helikoptertrafikken skal følge. Typiske afstande I Nordsøen er afstandene fra helikopterflyvepladserne ud til felterne typisk nm. De længste flyvninger fra skotsk område, er flyvninger fra Aberdeen til felterne nord for Shetlands øerne på op til 350 nm. Disse flyvninger foretages med Super Puma helikoptere. Maksimale rutelængder fra Vagar, for at dække færøsk område nord for 60, er mellem 120 og 230 nm, idet afstanden mod nord typisk er ca. 200 nm, mod øst ca. 110 nm, mod sydøst ca. 120 nm og mod sydvest ca. 230 nm. Se hosstående tabel. Til sammenligning er afstanden mellem Vagar og Sumburgh i Shetland ca. 220 nm, og mellem Vagar og Aberdeen i Skotland (via Sumburgh) ca. 330 nm. Helikoptere I forbindelse med flyvning over længere strækninger over vand sættes krav til helikoptere med hensyn til konstruktion, sikkerhedsudstyr og instrumentering. Der kræves bl.a. at helikoptere er udstyret med 2 motorer og udstyr til instrumentflyvning. Sædvanligvis medføres op til passagerer på hver helikopterflyvning. Ved flyvning over længere strækninger uden mulighed for påfyldning af brændstof, kan mængden af brændstof, der skal medføres, betyde, at passagertallet reduceres p.g.a. den øgede vægt. Almindeligt anvendte helikoptertyper i Nordsøen og langs den norske kyst er bl.a. Sikorsky S61 og Super Puma. Mindre helikoptertyper som Bell 212 og Bell 214

9 anvendes til intern transport på oliefelterne og til redningstjeneste. I nedenstående tabel er vist helikoptertyper, sædvanlige versioner, aktionsradius og flyvehastighed. Type Passagerer Aktionsradius Hastighed Sikorsky S61N Mrk II nm 110 kt Super Puma AS 332L nm kt Bell 214 ST nm kt Bell nm 100 kt Ruteplanlægning Før hver flyvning foretages der i henhold til gældende bestemmelser ruteplanlægning under hensyntagen til vejrforhold, last der skal medbringes, forhold på bestemmelsesstedet m.m. I ruteplanlægningen indgår valg af alternativt landingssted. Flyvningerne planlægges som instrumentflyvninger. Ved flyvning fra Aberdeen til Magnus-feltet i nord (ca 350 nm) anvendes Sumburgh som alternativt landingssted (alternativ rutelængde 240 nm). Ved flyvning fra Esbjerg til Gorm mod nord (ca. 120 nm) anvendes Esbjerg som alternativ. Ved flyvning fra Vagar mod nord kan Egilstaðir i Island anvendes som alternativ. Ved flyvning mod øst og sydøst kan Stornoway i Hebriderne, Kirkwall i Orkney eller Sumburgh i Shetland anvendes som alternativ. Ved flyvning mod sydvest kan Stornoway anvendes som alternativ. Ved flyvning mod vest kan Høfn i Island anvendes som alternativ. Ved returflyvning til Vagar kan et af ovennævnte steder anvendes som alternativ. I hosstående tabel er afstanden mellem Vagar og ovennævnte steder vist. For så vidt angår flyvning til farvandene sydøst for Færøerne, er der teknisk set intet til hinder for, at disse udgår fra steder udenfor Færøerne. For nuværende må Sumburg og Aberdeen betragtes som eneste muligheder, idet der her er etableret helikopterbaser. Der ses bort fra Kirkwall og Wick, som sporadisk anvendes til refueling af helikoptere, men hvor der ikke er etableret helikopterbaser. Overordnet beredskab Lufthavnsselskabet er ansvarligt for beredskab på heliporten. Olieselskaberne er ansvarlige for beredskab på feltet. Beredskabet på Vagar lufthavn ydes af lufthavnsselskabet. Beredskab i luftrummet omkring Færøerne koordineres fra RCC (Rescue Coordination Center) Reykjavik i Island, og i de tilstødende områder af RCC Stavanger i Norge og ARCC (Air Rescue Coordination Center) Kinnloss i Skotland.

10 I farvandet omkring Færøerne varetages beredskabet af MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) Tórshavn i samarbejde med MRCC Reykjavik. MRCC Tórshavn koordinerer rednings- og eftersøgningsopgaver med V&B (Vaktar og Bjargingartænastan) Tórshavn, Søværnet samt andre implicerede parter. I de tilstødende områder varetages beredskabet af MRCC Clyde og af MRCC Aberdeen begge i Skotland. HELIPORTE Heliporten belyses ved følgende emner Beliggenhed Tilsluttende forbindelser Relaterede faciliteter Landingsbane m.m. Tjenester Hangarer Kontorer Terminal En heliport er ofte en del af en lufthavn, eller findes i forbindelse med en sådan. I større lufthavne anvendes ofte en særskilt bane til helikoptertrafikken, men der er som sådan ingen hindring for at helikoptere anvender samme landingsbane som anden trafik. En separation dikteres sædvanligvis af praktiske hensyn til lufthavnens trafikkapacitet. Beliggenhed En heliports beliggenhed bestemmes naturligvis af at den skal dække et transportbehov, men når dette er sagt, vil de topografiske forhold i vid udstrækning være afgørende, idet heliportens arealbehov er ganske betydeligt, dels til anlæggene, men også i endnu højere grad til ind- og udflyvningszoner, der skal være hindringsfrie over bestemte højder. Disse forhold kommer til udtryk i, at heliporte i de fleste tilfælde er beliggende i forbindelse med eksisterende lufthavne, der er etableret under 2. verdenskrig eller endnu tidligere. I offshoresammenhæng er beliggenhed inden for en acceptabel afstand fra felterne en betingelse. Tilsluttende forbindelser Heliporten indgår i et transportsystem, bestående af heliport og tilsluttende forbindelse, herunder fly-, bus-, vej- og færgeforbindelser. Afhængigt af hvor passagererne til helikoptertransporten har sin bopæl, må de tilsluttende forbindelser tilpasses indbyrdes.

11 Eksempelvis transporteres offshorepassagerer fra Sumburgh til og fra lufthavnen med en særlig flyrute mellem Aberdeen og Sumburgh, med en kapacitet der svarer til to helikopteres kapacitet. Relaterede faciliteter Afhængig af passagerernes bopæl, kan der i forbindelse med forsinkelser, f.eks. p.g.a. vejrliget blive behov for indkvarteringsmuligheder til ventende passagerer. Normalt vil kapacitet til een dags ventetid være tilstrækkeligt. Landingsbane m.m. Landingsbanen på en heliport, der anvendes til offshore flyvning, skal kunne anvendes i instrumentvejrforhold, hvilket fører til krav om banens længde, bredde og sikkerhedszoner. Typisk længde på en landingsbane til helikoptere er m. Banens bredde skal være ca 30 m. Sikkerhedszonerne strækker sig 45 m fra centerlinien til hver side og 60 m ud over hver ende af banen. Samlet størrelse af landingsbane og sikkerhedszoner bliver således ca B x L = 90 m x 520 m. Fra landingsbane fører rulleveje, i en bredde af m med en sikkerhedszone, der strækker sig ca 25 m til hver side fra centerlinien, til standpladser, der er ca 45 m i diameter. I nedenstående figur er et udsnit af lufthavnen i Sumburgh vist. Tjenester Heliportens tjenester omfatter vejrinformation, formidling af lufttrafikinformation, beredskab m.m. Vejrinformation og lufttrafikinformationstjenes te ydes sædvanligvis fra et kontroltårn e.l.

12 Beredskabet omfatter brandberedskab, snerydning, baneinspektion, evt. lokal søredningstjeneste, førstehjælp m.m. Beredskabets materiel opbevares sædvanligvis i en vagtstation med brandslukningsudstyr og udstyr til snerydning m.m. Hangarer Til opbevaring, henstilling og vedligehold af helikoptere kræves hangarfaciliteter. En hangar omfatter hal til vedligehold og henstilling af helikoptere, diverse værksteder til vedligehold af helikopterens forskellige dele samt reservedelslager. En sædvanlig størrelse er 2000 m 2, der kan betjene op til 6-7 helikoptere. Ofte har helikopterselskaberne kontorer i umiddelbar nærhed af hangaren. Der er flere forskellige modeller m.h.t. etablering af hangarer m.m. varierende fra, at helikopterselskabet får stillet samtlige faciliteter til rådighed mod at betale leje, til at selskabet etablerer og ejer faciliteterne. Det er ret sædvanligt, at selskabet lejer grunden og ejer bygningerne. Kontorer Inden for heliportens område er der behov for kontorer til lufthavnsselskab, helikopterselskab, serviceselskaber og olieselskab samt til told-, pas- og politimyndighederne m.m. Arealbehovet varierer med de enkelte parters aktivitetesniveau. F.eks. vil lufthavns- og helikopterselskab have rimelig store behov, medens olieselskabet sædvanligvis har et beskedent behov til enkelte kontaktpersoner. Kontorerne er ofte placeret i terminalbygningen. Terminal I terminalen udføres hovedsagelig opgaver, der er forbundet med tranport af passagerer og luftgods. Passagerer venter, indcheckes, afleverer bagage, går igennem sikkerhedskontrol, informeres om sikkerhedsprocedurer, ifører sig overlevelsesdragt og stiger ombord. Ved ankomst går de stort set igennem samme rutine i omvendt rækkefølge. Godset indcheckes, passerer sikkerhedskontrol, vejes og lastes. Indkommende gods ekspederes videre. VURDERING Vurderingen omfatter Tidsforløb Offshore personale Transportbehov Umiddelbart behov Behov på lidt længere sigt Beskæftigelse

13 Faserne i offshorevirksomhed angives traditionelt således: 1. Forundersøgelser 2. Efterforskning og vurdering 3. Udbygning og produktion 4. Ophør For det samlede område omkring Færøerne må man, under antagelse af at der findes udvindingsværdige forekomster, forvente, at flere faser kan forekomme samtidig forskellige steder i området, hvorved et noget mere komplekst billede tegner sig. Tidsforløb For at kunne vurdere et eventuelt transportbehov skitseres nedenfor en mulig udvikling. Givet, at der er interesse i forbindelse med en udbudsrunde, kan man forvente, at den første platform til prøveboring vil være i færøsk farvand nogle få måneder efter udbud. I en efterforskningsperiode, der kan strække sig over op til 2 år, vil der være 2-5 platforme beskæftiget med efterforskning i området. Lykkes det at finde udvindingsværdige forekomster, vil en foreløbig produktion blive startet. Efter prøveproduktion, vil der blive truffet beslutning om etablering i feltet, samtidig som udvikling af området vil fortsætte. Mellem 2 og 5 år efter start, vil der sandsynligvis være 1-3 felter under udvikling samtidig med at ledeaktiviteten fortsætter. Efter 5 år er der etableret produktion og ledeaktiviteten fortsætter. Offshore personale Det antages, at en platform er bemandet med ca 80 personer, og at produktionen vil foregå fra et skib, udstyret med det nødvendige udstyr til dette formål, bemandet med personer. Besætningen gør tjeneste 2 uger om bord og holder derefter fri 2 uger. Generelt vil der være tale om 2 kategorier af personale: personale bosiddende på Færøerne og personale bosiddende andetsteds. Forudsat, at 20% af mandskabet off-shore er ikke-off-shore-specialister og at disse alle rekrutteres fra færøsk arbejdsmarked, og at der efterhånden uddannes og tilflytter en del off-shore-specialisterne, kan man formode at andelen af personale bosiddende på Færøerne, der skal transporteres off-shore, kan blive 30-40%. De resterende 60-70% vil være bosiddende andet steds.

14 Transportbehov I nedenstående tabel er det nødvendige antal ture pr uge for hvert grænsetilfælde vist, under antagelse af at der i middel transporteres 16 personer pr tur, der omfatter flyvning fra heliport til platform og tilbage. Personer Ture pr uge 2-5 platforme personer 5-13 ture/uge 1-3 produktionsskibe personer 2-5 ture/uge Tilsammen personer 7-18 ture/uge I tillæg til den ordinære persontransport kommer ad-hoc flyvning i forbindelse med særligt behov. Det maksimale ordinære transportbehov inden for den skitserede periode på 5 år, kan dækkes med 18 ture/uge eller ca 4 ture/dag. Regnes med en middel flyvetid på 3 timer tur/retur, svarer 18 ture/uge til ca 2800 flyvetimer pr år. Med en timesats på 2500 /time (britisk pris) svarer dette til en omsætning på ca 70 mio kr/år. Denne helikoptertrafik må betegnes som beskeden sammenlignet med aktiviteten ud fra Skotland og Norge. (Stilles der ikke krav fra politisk side m.h.t. færøsk mandskab og operationsbaser i Færøerne, kan trafikken blive yderst beskeden, alt efter felternes beliggenhed i forhold til eksisterende baser, der i så fald kan blive foretrukne, jfr. afsnittet om ruteplanlægning.) Ovennævnte transportbehov udmønter sig i en trafik på op til passagerer pr år. Umiddelbart behov Det vurderes, at det er muligt at starte helikoptertransport til kontinentalsokkelen omkring Færøerne på basis af de eksisterende faciliteter på Vagar Lufthavn. Dog vil det være nødvendigt med særlige lokaler, bl.a. til sikkerhedskontrol m.m., der i første omgang kan indrettes i eksisterende bygninger suppleret med interimistiske konstruktioner. Behov på lidt længere sigt På lidt længere sigt, vil der være behov for mere etablerede forhold. I det følgende vurderes hvad behovet kan udvikle sig til i en første periode af ca 5 år, jfr. ovenstående vurdering af tidsforløbet.

15 - Tilsluttende forbindelser Uanset hvor på Færøerne den lokale arbejdskraft er bosiddende, vil den blive transporteret fra bopæl til heliport med bil, færge-, bus- eller helikopterforbindelser. Arbejdskraft bosiddende andetsteds kan blive transporteret til Færøerne dels med ordinære rutefly og dels, ved et større passagerantal, med fly chartret til opgaven af olieselskaberne. Flystørrelsen vil være tilpasset helikopterenes kapacitet således, at flyet transporterer et antal passagerer svarende til en eller flere helikopterture. Antallet af passagerer over Vagar lufthavn er for tiden ca pr år. En stigning til ca passager/år over en årrække vil kunne indpasses uden større problemer. Tilsvarende vil de øvrige tilsluttende forbindelser kunne tilpasses. - Arealer og bygninger Ved flyvning fra Vagar kan eksisterende landingsbane anvendes. Se i øvrigt tidligere afsnit om landingsbaner. Behovet for terrænregulering, byggemodning, adgangsveje, standpladser og taxiveje vurderes til 8000 m 2. Der vurderes, at der er behov for hangarplads til 3 helikoptere. Nødvendigt gulvareal vurderes til 1200 m 2. Behovet for terminalareal vurderes til 500 m 2. Den samlede pris for etablering af de nødvendige arealer og bygninger vurderes til mio kr. Dertil kommer etablering af landingsbane, dersom man ikke baserer sig på Vagar Lufthavn. Beskæftigelse Den umiddelbare drift af helikoptere og betjening af passagerer vil beskæftige ca personer. Der til kommer personale til lufthavnens tjenester, anden transport, servicering af sikkerhedsudstyr m.m. Til sammenligning kan nævnes, at helikopterbasen i Sumburgh beskæftiger ca 100 personer til håndtering af 7 helikoptere. REFERENCER 1 Rejserapport Skotland - Shetland - Norge november - december Febr Kulbrinteplanlægningskommisionens rapport til landsstyret. Juni Firmamateriale i henhold til liste i rejserapporten.

16 4 Specifikation af Sikorsky S-61N. Helikopter Service A/S. 5 Specifikation af AS332L Super Puma. Helikopter Service A/S. 6 Præsentation af Helikopter Service. Helikopter Service A/S. 7 Verd å vite om Helikopter Service. Helikopter Service A/S. 8 Scenic Norway - Orientering om A/S Lufttransport. Helikopter Service A/S. 9 Vi møter utfordringen - Orientering om Draugen-feltet. A/S Norske Shell. 10 Kristiansund lufthavn Kvernberget. Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat. 11 Ny helikopterterminal Kvernberget. Luftfartsverket. 12 Bestemmelser for sivil luftfart (BSL) D 5-1. Luftfartsverket. 13 Air Operations Manual. A/S Norske Shell. 14 Draugen - Administrative prosedyrer - Helikopterdrivstoff. A/S Norske Shell. 15 Draugen - Administrative prosedyrer - Helikopteroperasjoner, mannskap. A/S Norske Shell. 16 Offshore Norway. Helikopter Service A/S. 17 The International Helicopter Airline. Helikopter Service A/S. 18 Kontraktoppbygging og innhold. Helikopter Service A/S.

Denne strategi- og handleplan bygger på konklusionerne fra analysen.

Denne strategi- og handleplan bygger på konklusionerne fra analysen. Esbjerg Lufthavn Strategi- og handleplan 2010 og ff. Efter Ryanairs exit fra Esbjerg Lufthavn blev der i 2008 udfærdiget en analyse af lufthavnen i et fremadrettet perspektiv. Konklusionen var, at Esbjerg

Læs mere

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Data og referencer 2 3. Vurdering af analysen af de 4 alternativer 3 3.1 Generelle forudsætninger 3 3.2 Alternativ 1: Eysturoy på næsset mellem Toftir og

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319.

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319. NOTAT Job Notat om flytyper og banekrav Notat nr. 02 Date 25/08/2015 From To Checked by Frantz Buch Knudsen Tina Jensen ABK 1. Indledning Nærværende notatet beskriver hvilke flytyper, der kan beflyve forlængede

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn Debatoplæg VVM og miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn blev anlagt i 1973, efter en Folketingsbeslutning fra 1969, med det formål at fungere som

Læs mere

TAKSTER OG BETALINGER

TAKSTER OG BETALINGER TAKSTER OG BETALINGER Ved benyttelse af helikopterflyvepladser og lufthavne i Grønland INDHOLDSFORTEGNELSE A. Almindelige bestemmelser B. Starttakst C. Passagertakst D. Reduktion og Fritagelse E. Opholdstakst

Læs mere

Nuuk, Fremtidig lufthavn

Nuuk, Fremtidig lufthavn BILAG 6 Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen Nuuk, Fremtidig lufthavn Banelængder og flytyper 24.02.2006 INUPLAN A/S Sag: 76016.94 NIRAS Greenland A/S Sag: 76016.94 Banelængder og flytyper Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne Skjal B-4 Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne AH Lagtinget Erhvervsudvalget 12. marts 2009 Lm. nr. 75/2008-skjal A Rigsombudet Postboks 12 FO-110 Tórshavn Vedrørende lagtingssag nr. 75/2008:

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. PASSAGERRELATEREDE AFGIFTER... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 PASSAGERAFGIFT... 3 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Se flyselskabernes værste fejl. Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden

Se flyselskabernes værste fejl. Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden Se flyselskabernes værste fejl Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden 03 De værste flyfejl 05 De 15 flyselskaber med flest fejl 05 Andre grove fejl

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Faktaark om Terminal A

Faktaark om Terminal A Faktaark om Terminal A Om initiativtagerne Investorgruppen Initiativtagerne til Terminal A er en privat investorgruppe, hvoraf to er tidligere ledende medarbejdere i Købehavns Lufthavn med tilsammen 25

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne(* 1)

Bekendtgørelse om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne(* 1) Bekendtgørelse nr. 933 af 09. december 1997 Bekendtgørelse om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne(* 1) I medfør af luftfartslovens 1, litra a, 152 og 152, litra a, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og

Læs mere

SIKKERHEDSZONER REDUCERET VED NUUK FORLÆNGET

SIKKERHEDSZONER REDUCERET VED NUUK FORLÆNGET Tegnestuen Nuuk a/s SIKKERHEDSZONER REDUCERET VED NUUK FORLÆNGET Det aktuelle projekt til den eksisterende landingsbane ved Nuuk lufthavn fra 950m til 1799m/2200m opfylder ikke ICAO s krav til sikkerhedsafstande

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED Side nr.: 1 af 6 ANVENDES TIL SVÆVEFLYVNING 1. GENERELT Svæveflyvepladser, der benyttes til uddannelsesflyvning og/eller flyslæb samt selvstartende svævefly, skal godkendes inden ibrugtagning. Sådanne

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

5.1 Kommissionens afgrænsning af dens opgaver i relation til personbefordring

5.1 Kommissionens afgrænsning af dens opgaver i relation til personbefordring 71 5 Personbefordring Dette indledende kapitel om personbefordring er koncentreret om to hovedemner I afsnit 51 har kommissionen redegjort for den afgrænsning, der er lagt til grund i analysen af personbefordringen

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-31 Selvvalg af helikopterflyvepladser Udgave 1, 1. juli 1987 I medfør af 82 og 149, stk. 8, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Energiindvindingsområdet Havanlægsenheden www.ens.dk Anne Højer Simonsen Olie-gas aktiviteterne i tal Produktionsanlæg: 10 bemandede, 11 ubemandede,

Læs mere

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 - Luftrumsudvalget Per Givskov Kristensen per.givskov@lenticularis.dk Formand for Luftrumsudvalget i (www.dsvu.dk) Formand for Vejle Svæveflyveklub

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015.

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn, Kastrup for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. Dokument sendt i høring I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Side A Almindelige

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-15 Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security) Udgave 2, 1. juni 1994 Denne BL indeholder en afskrift af

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

På ovennævnte baggrund har Forsvarskommandoen således om de øvrige landes forhold oplyst følgende:

På ovennævnte baggrund har Forsvarskommandoen således om de øvrige landes forhold oplyst følgende: (MPU alm.del-spørgsmål 46) Spørgsmål nr. 46: Vil ministeren oversende en detaljeret oversigt, hvor det punkt for punkt er muligt at sammenligne det tyske olieberedskab, det svenske beredskab, det norske

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

PROJEKT OPTRÆKSBANE SVÆVEFLYVNING MED PARAGLIDER

PROJEKT OPTRÆKSBANE SVÆVEFLYVNING MED PARAGLIDER PROJEKT OPTRÆKSBANE SVÆVEFLYVNING MED PARAGLIDER PARAGLIDERKLUBBEN WINGOVER AUGUST 2009 Projektorientering for sponsorer Udarbejdet til brug ved ansøgning om fondsmidler til indkøb af optræksspil. Introduktion

Læs mere

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn januar 2011 Anvendelse af højt grej 1) Højt grej defineres som arbejdsmateriel (kraner, betonpumper, lifte osv.) og køretøjer, hvis højde overstiger 5 meter

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKOD Navn: 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af Vestbanens værksted i Varde

Beskrivelse af Vestbanens værksted i Varde Beskrivelse af Vestbanens værksted i Varde 1. Historie Værkstedet er oprindeligt en del af en ældre ringremise opført i forbindelse med anlægget af Varde - Grindsted jernbane. Den sydøstlige del af remisen

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed Kapitel 1 Definitioner Kapitel 2 Anvendelsesområde Kapitel 3 Generelle regler Kapitel 4 Koncessionshaverens

Læs mere

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement Side 1 af 7 Indhold 1 Forord... 1 2 Formål... 1 3 Referencer... 2 4 Landingssted... 2 5 Flyveprocedurer... 2 5.1 Krav til fly... 2 5.2 Generelle krav til flyvning... 2 5.3 Briefing... 2 5.4 Operative forhold

Læs mere

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Adskillelse af kontrollerede flyvninger 2. Højdeadskillelse 2.1 Anvendelse 2.2 Højdeadskillelsesminima 2.3 Minimumsflyvehøjde 2.4 Tildeling

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 6 april 2015

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 6 april 2015 Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 6 april 2015 Udgivelsesdato : 16. april 2015 Vores reference : 22.2793.02 Udarbejdet : Jens Peter Ringsted Kontrolleret : BMG Version

Læs mere

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Ground Handling Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Januar 2015 Indhold Afsnit Handlingspriser... 3 Specifikation af ydelser. 4 Trafikhandling... 4 Rampehandling... 5 Separate ydelser... 6 Catering...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Takstregulativ Almindelige bestemmelser 1 Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Stk. 2 Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

Rapport. Vagar Lufthavn. om Opdatering og udbygning af. 10. april 2006 1 / 61

Rapport. Vagar Lufthavn. om Opdatering og udbygning af. 10. april 2006 1 / 61 Rapport om Opdatering og udbygning af Vagar Lufthavn 10. april 2006 1 / 61 1 Resumé...3 2 Indledning...6 2.1 Kommissorium...6 2.2 Arbejdsgruppens sammensætning...6 2.3 Forudsætninger...7 3 Eksisterende

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 11 FLYVNING NR. 02 DATO: 06.03.2006 Emne: PFT-teori 2006. Hermed fremsendes

Læs mere

Konkurrencestyrelsens opgaver vedr. Ground handling i danske lufthavne

Konkurrencestyrelsens opgaver vedr. Ground handling i danske lufthavne 1 af 9 11-08-2014 11:31 Konkurrencestyrelsens opgaver vedr. Ground handling i danske lufthavne J.nr. 2:809-7/fib Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Markedet for ground handling-ydelser i lufthavne

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 =

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 = AEU december 010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 54 + 568 = 13. 9,85. 756 39 = 14. 88,16 3. 3 515 = 4. 390 : 5 = Løs ligningen 5. x + 8 = 6 x = 6. 6x = 16 x = 7. 35 %

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet HCLJ510-000833 Sted: Lufttrafikhændelse 18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): 29.3.2011 / Kl. 08:27:07 Klassifikation: B) Safety not assured Luftfartøjet Registrering: G-EZAT Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen 2001 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Antal operationer på betjente danske lufthavne/flyvepladser

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2008

Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2008 Om undersøgelsen: Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge de rejsendes tilfredshedsniveau i forbindelse med diverse service

Læs mere