Udvalget for Miljø og Teknik Beslutningsreferat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Miljø og Teknik Beslutningsreferat"

Transkript

1 Udvalget for Miljø og Teknik Beslutningsreferat af møde den 17. januar 2012 kl i Udvalgsværelse

2 Medlemmer Jørgen L. Hansen (F) formand Hans Jørgen Larsen (A) næstformand Torben Hedelund (A) Bertil Nyenstad (A) Walter G. Christophersen (O) Bent Andreasen (V) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Øvrige deltagere Svend-Erik Nielsen, direktør Rasmus Wiuff, chef Jonna Lybech Bay, udvalgssekretær

3 Indholdsfortegnelse 303 Godkendelse af dagsorden 1 Sager til efterretning 304 Politisk økonomiopfølgning Miljø og Teknik december Sager til behandling 305 Dialogmøder Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Halsnæs Kommune Grøn Vækst-midler Godkendelse af betalingsvedtægt for Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Ansøgning om at etablere en bølgebryder ud for den kommunale trappe på Klingevej Høringssvar til Region Hovedstadens Klimastrategi Orientering fra formanden Underskriftsark 16

4 303 Godkendelse af dagsorden 17. januar 2012 Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 17. januar 2012, Punkt 303 Dagsordnen godkendt. Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V) Side 1

5 304 Politisk økonomiopfølgning Miljø og Teknik december 2011 Sagsnr.: 2011/ januar 2012 Efterretning Sagens kerne Der fremsendes Politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo december Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 17. januar 2012, Punkt 304 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V) Sagsfremstilling Kommunens ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi inden for udvalgets område. Rapporten er tilgængelig på Personalenettet senest den 6. hverdag i måneden. Bilagsmaterialet indeholder desuden en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af LIS-rapporten og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af forventninger til årets resultat på de enkelte områder. Det forventede resultat opstilles i forhold til det korrigerede budget. For udvalgets område forventes en mindreudgift på ialt 2,0 millioner kr., hvoraf 1,5 millioner kroner vedrører Rengøringsviksomheden og 0,5 millioner kr. politikområdet Veje, grønne områder og miljø. Lov- og plangrundlag Budget Vedtaget af Byrådet 12. oktober 2010 Politisk økonomiopfølgning. Godkendt Af Udvalget for Teknik og Miljø den 16. december Konsekvenser Intet at bemærke. Bilag Kommentarnotat - Miljø og Teknik december 2011 Side 2

6 305 Dialogmøder 2012 Sagsnr.: 2011/ januar 2012 Behandling Sagens kerne I henhold til den af Byrådet godkendte tidsplan og rammer for budgetlægningen vedrørende Budget , skal udvalgene tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes dialogmøder inden for udvalgets område, hvem deltagerne skal være og hvad formålet/dagsordenen for dialogmødet skal være samt hvornår dialogmødet/-møderne skal afholdes. Indstilling Direktionen indstiller, at der afholdes dialgomøde med Virksomheden Rengøring og Natur og Vej dialogmødet afholdes den 27. marts 2012 kl Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 17. januar 2012, Punkt 305 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V) Sagsfremstilling I henhold til den af Byrådet godkendte tidsplan og rammer for budgetlægningen vedrørende Budget , skal udvalgene tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes dialogmøder inden for udvalgets område, hvem deltagerne skal være og hvad formålet/dagsordenen for dialogmødet skal være samt hvornår dialogmødet/-møderne skal afholdes. Der bliver således ikke fastlagt en ensartet ramme for dialogmøderne i alle udvalg, idet behovet og dagsordenen for dialogmøderne har vist sig forskelligt fra udvalg til udvalg. Overordnet set tjener dialogmøderne forskellige formål. Fra politikernes synsvinkel kan dialogen have til formål at tilvejebringe en del af den viden, der er nødvendig for at formulere politiske mål og foretage budgetmæssige prioriteringer. Set fra virksomheders og øvrige interessenters side giver dialogen mulighed for at fremføre synspunkter, afstemme forventninger til service- og aktivitetsniveauet i virksomheden og kvalificere de politiske beslutninger. Dialogmøderne kan herudover tjene flere formål, afhængigt af målgruppen: De kan give mulighed for at få en direkte dialog mellem politikerne og virksomhedsrepræsentanter (ledere, medarbejdere og/eller brugerrepræsentanter) om virksomhedernes hverdag og udfordringer og deres ønsker og udviklingsmuligheder De kan give input til politiske målformuleringer eller temaer, som indgår i budgetlægningen De kan give brugergrupper i øvrigt mulighed for at udveksle synspunkter med politikerne i relation til vigtige temaer, som indgår i budgetlægningen Dialogmøderne kan med fordel placeres på et tidspunkt, hvor der så småt begynder at udkrystalliseres forslag til politiske mål. Udvalgenes indledende drøftelser af politiske mål for forventes at foregå på udvalgsmøderne i april Der er på den baggrund reserveret tid i den politiske mødekalender til afholdelse af dialogmøde i Udvalget for Miljø og Teknik den 27. marts 2012 i forbindelse med det ordinære udvalgsmøde. Dialogmødet planlægges gennemført i tidrummet til med delagelse af hhv. Rengøringsvirksomheden og Natur og Vej. I 2011 blev der afholdt et dialogmøde mellem Økonomiudvalget, Lederforum og Hoved-MED, som tog afsæt i de temaer, der indgik i de tværgående politiske mål (budgetoverholdelse, effektivisering og sygefravær). Side 3

7 Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune (vedtaget i Byrådet den 11. oktober 2011) Tidsplan og rammer for Budget (godkendt af Byrådet den 13. december 2011). Konsekvenser Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Budgetprocessen har i henhold til mål- og rammestyringskonceptet som en vigtig præmis, at der foregår en dialog mellem politikere, ledere, medarbejdere, brugere og borgere om målene og de økonomiske rammer, der dels sikrer en kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag og dels et ejerskab til og en forståelse for rammer og mål. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Side 4

8 306 Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Halsnæs Kommune Sagsnr.: 2011/ januar 2012 Behandling Sagens kerne Et stort antal sommerhuse og ejendomme i det åbne land i Halsnæs Kommune afleder deres husspildevand via bundfældningstanke og sivebrønde/sivedræn. For at sikre at anlæggene fungerer tilfredsstillende bliver tankene tømt for slam i faste intervaller under en kommunal ordning, som administreres af Halsnæs Kommunale Forsyning. Halsnæs Kommunale Forsyning ønsker, at regulativet for ordningen bliver ændret, da det eksisterende ikke er optimalt i forhold til driften af ordningen. Indstilling Direktionen indstiller, at udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at vedlagte forslag til nyt regulativ for tømningsordningen for bundflædningstanke vedtages. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 17. januar 2012, Punkt 306 Punktet genoptages på et kommende møde. Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V) Sagsfremstilling I forbindelse med deling af opgaver mellem kommunen og Halsnæs Kommunale Forsyning har Halsnæs Kommunale Forsyning overtaget administrationen af den kommunale ordning for tømning af bundflædningstanke i Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommunale Forsyning har fremsendt vedlagte forslag til nyt regulativ for tømningsordningen, som administrationen har gennemgået og fundet i overenstemmelse med lovgivningen. Som en konsekvens af selskabsudskilning af spildevandsforsyningen er de tidligere udarbejdede regulativer tilrettet i forhold til de nye vilkår. De foretagne ændringer betyder, at det nu er Halsnæs Kommunale Forsyning, som på vegne af Halsnæs Kommune står for den daglige drift og administration af tømningsordningen. I selve regulativet er der sket en opstramning af tekster, opsætning og kapitelinddeling. Det er Halsnæs Kommune, der har ansvaret for, at der udarbejdes og godkendes et regulativ, og derfor skal det fremlagte forslag ses som et forslag fra Halsnæs Kommunale Forsyningens side i forhold til at varetage den fremtidige drift af ordningen. Den væsentligeste forskel i forhold til det gældende regulativ er, at samletanke tages ud af ordningen. Samletanke skal normalt tømmes med kort varsel og tømningerne kan derfor ikke lægges ind i en fast plan på samme måde som tømning af bundfældningstanke. Bundfældningstanke for helsårbeboelse tømmes hvert år og for sommerhuse hvert andet år. I forbindelse med at kommunen giver tilladelse til etablering af samletanke, skal der fremsendes kopi af en aftale med et firma, som står for tømning af tanken, for godkendelse i kommunen (lovkrav). På den måde sikres det, at ejerne af tankene er opmærksomme på, at tankene skal tømmes, og hvem der kan gøre det. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr 1448 af 11/12/2007) Konsekvenser Side 5

9 Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Regulativet skal ikke i høring og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Regulativet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Halsnæs Kommunale Forsynings hjemmeside. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Bilag Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke. Side 6

10 307 Grøn Vækst-midler Sagsnr.: 2011/ januar 2012 Behandling Sagens kerne Grøn Vækst-aftalen har muliggjort, at alle kommuner i Region Hovedstaden via en bevilget ramme på ialt 14,5 mio. kr. har mulighed for at søge midler til medfinansiering af natur- og miljøprojekter. Mødedeltagelse ved mødet i Udvalget for Teknik og Miljø d. 17. januar 2012: Afdelingsleder Rikke Hvelplund og fagkoordinator Jakob Lausen Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø- og Teknik beslutter at administrationen i 2012 søger om medfinansiering til naturforvaltningsprojekter. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 17. januar 2012, Punkt 307 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V) Sagsfremstilling Halsnæs Kommune kan i perioden søge Region Hovedstaden om medfinansiering til særlige naturforvaltningsprojekter. Region Hovedstaden prioriterer de indkomne ansøgninger og videresender til NaturErhvervsstyrelsen. NaturErhvervsstyrelsen vurderer afslutningsvist, om de ansøgte projekter lever op til kriterier angivet i Landdistrikststøtteordningen "Natur og Miljøprojekter" og tildeler støtten. Administrationen foreslår derfor, at man i 2012 søger medfinansiering til følgende 2 projekter: 1) Udarbejdelse af naturplejeplan for "Kappelhøjkilen" i Frederiksværk samt 2) Naturgenopretning i området Tømmerup/Ullerup til gavn for habitatdirektiv-arterne Stor Vandsalamander og Grøn Mosaikguldsmed. Naturplejeplan "Kappelhøjkilen" omfatter det fredede område ved Maglehøj og Søgården i Frederiksværk. Planen vil danne det juridiske grundlag, som er forudsat i fredningen, for kommende pleje af områdets særlige friluftsmæssige, rekreative og naturmæssige værdier. Naturgenopretning i Tømmerup/Ullerup området vil forbedre områdets specielle insekt- og paddeliv, idet der søges om etablering af en mindre sø og nyeteablering af stendige samt ny offentlig adgang hertil. Områdets naturindhold vil desuden blive formidlet via skilte. Administrationen vil herudover i samarbejde med Gribskov - og Hillerød Kommuner, drøfte muligheder om større fællesprojekter, f.eks. reintroduktion af odder i Arresøoplandet samt etablering af et fælleskommunalt "afgræsningsselskab". Disse projekter kan indgå i en supplerende ansøgning primo Lov- og plangrundlag Grøn Vækst-aftalen. Tilskudsordningen for natur- og miljøprojekter, jvf. bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 Konsekvenser Ullerup-projektet vil, ved at forbedre særligt EU-beskyttede dyrearters levesteder, bidrage til Halsnæs Kommunes forpligtelser i medfør af Habitatdirektivet. Herudover vil begge projekter bidrage til formidlingen af Halsnæs Kommunes særlige naturværdier. Side 7

11 Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Det samlede budget for de 2 projekter anslås at udgøre kroner. 50% heraf søges medfinansieret via støtteordningen. Kommunens egenfinansiering finansieres via driftsbudget. Der forventes ingen afledte driftsomkostninger. Såfremt der opnås medfinansiering, vil disse midler behandles som en indtægtsbevilling og indgå i kommende budgetrevision. Side 8

12 308 Godkendelse af betalingsvedtægt for Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Sagsnr.: 2011/ januar 2012 Behandling Sagens kerne Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S har vedtaget ny betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet de til Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning tilhørende anlæg. Betalingsvedtægten skal i følge lovgivningen udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at godkende Betalingsvedtægt for Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 17. januar 2012, Punkt 308 Direktionens indstilling anbefales med forslag til mindre redaktionelle rettelser. Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V) Sagsfremstilling Den nye betalingsvedtægt skal erstatte den hidtidige Kloakbetalingsvedtægt for Frederiksværk-Hundested Kommune, gældende fra 1/ Den største ændring er, at det nu er Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning og ikke Byrådet, der har kompetencen til at administrere inden for betalingsvedtægtens rammer. Der er i overensstemmelse med lovgivningen åbnet mulighed for en direkte tilslutning til et renseanlæg, hvis en lodsejer selv fører ledning frem til anlægget. Det er dog næppe en mulighed, der vil komme i anvendelse. Der vil fortsat opkræves vandafledningsbidrag for opsamlet regnvand, der anvendes til vask og toiletskyl. Muligheden for at få refusion i tilslutningsbidraget for at holde regnvand på egen grund i fælleskloakerede områder bibeholdes. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., nr. 633 af 07/06/2010 Konsekvenser Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Betalingsvedtægten skal ikke i høring og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres i lokale medier. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Bilag Forslag til Betalingsvedtægt for Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Side 9

13 309 Ansøgning om at etablere en bølgebryder ud for den kommunale trappe på Klingevej 31 Sagsnr.: 2011/ januar 2012 Behandling Sagens kerne Borgergruppen Hald til Hel Strand har søgt om at etablere en bølgebryder ud for kommunens ejendom på Klintevej 31A og 31B, hvor der også er en kommunal ejet offentlig trappe ned til stranden. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At Halsnæs Kommune accepterer, at borgergruppen Hald til Hel Strand etablerer en bølgebryder som ansøgt ud for kommunens ejendom på Kystvej 31A og 31B, 2. At Halsnæs Kommune ikke bidrager økonomisk til anlægsomkostningerne, 3. At Halsnæs Kommune vil indgå som medlem af et kommende privat kystbeskyttelseslaug, men uden repræsentant i bestyrelsen, og 4. At Halsnæs Kommune vil bidrage med op til kr. (indeksreguleret) årligt i driftsomkostninger. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 17. januar 2012, Punkt 309 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V) Sagsfremstilling Der er redegjort nærmere for det ansøgte i den vedlagte ansøgning og redegørelse. Borgergruppen Hald til Hel Strand har søgt om at etablere en bølgebryder ud for den offentlige kommunalt ejede trappe på Klintevej 31A og 31B. De er støttet af fire grundejerforeninger, der repræsenterer baglandet i ønsket om at skabe lidt strand neden for trappen, så man kan få større glæde af trappen og kysten. Projektet er en almindelig bølgebryder opbygget af sten og placeret langs kysten cirka 30 meter fra vandkanten. Der er etableret flere lignende bølgebrydere lidt længere mod vest på stranden. Administrationen har vurderet det ansøgte og mener, at der bør gives tilladelse til det. Der er ikke noget, der tyder på, at det inden for en kortere årrække bliver muligt at få sikret kysten gennem sandfodring, hvilket ville være langt at foretrække. Derved vil der stadig være behov for at etablere faste anlæg. Det vil være til glæde for mange, at der kan skabes et mindre strandareal for foden af trappen. Lov- og plangrundlag Hvis indstillingen vedtages, skal borgergruppen efterfølgende søge om at etablere bølgebryderen i henhold til bekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 om Lov om Kystbeskyttelse. Konsekvenser Bølgebryderen vil have den positive konsekvens, at den vil sikre kysten omkring den offentlige trappe, så den vil kunne bruges helt ned til stranden. Der vil desuden kunne dannes et mindre område med sandstrand, så brugerne af trappen også kan nyde vandet, stranden og kysten bedre end forholdene tillader i dag. Den negative konsekvens vil være, at der etableres endnu et fast anlæg uden sandfodring. Det er imod den langsigtede strategi med sandfodring som den primære kystsikring. En strategi, som kommunen gerne vil fremme, men som på nuværende tidspunkt ikke Side 10

14 er gennemførlig. Høring, dialog og formidling Hvis projektet fortsætter, skal borgergruppen søge Kystdirektoratet om tilladelse. I den proces vil relevante myndigheder, herunder Halsnæs Kommune, blive hørt. Økonomi og afledt drift Bølgebryderen er anslået til at koste kr. Indtil nu har borgergruppen fået tilsagn om penge eller materialer svarende til , så der mangler knap kr. Den årlige driftsomkostning er vurderet til kr. baseret på erfaringerne fra bølgebryderne ved Hyllingebjerg-Liseleje. Halsnæs Kommune har den 19. januar 2009 besluttet alene at give finansiel bistand til kystbeskyttelsesprojekter, hvor væsentlige værdier er truet. Det er ikke tilfældet her. Administrationen anbefaler dog, at Halsnæs Kommune træder ind i det kystbeskyttelseslaug, der vil blive oprettet til at anlægge og drifte bølgebryderen, og at vi vil bidrage med et beløb på maksimalt kr. årligt (indeksreguleret) svarende til, at hver af de fire grundejerforeninger, der støtter op om projektet, og grundejeren (Halsnæs Kommune) betaler cirka en femtedel. Bilag Redegørelse af 9. december 2011 Ansøgning af 1. december 2011 Tegninger til ansøgning af 1. december 2011 Side 11

15 310 Høringssvar til Region Hovedstadens Klimastrategi Sagsnr.: 2011/ januar 2012 Behandling Sagens kerne Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden har sendt en fælles klimastrategi i høring. Strategien skal føre til en styrket tværkommunal og regional klimaindsats, så Region Hovedstaden lever op til statens krav om at reducere CO2- udledningen med 40 % i 2020 i forhold til 1990-niveauet og sikre, at el- og varmeforsyningen er dækket af vedvarende energi i Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende det vedlagte høringssvar til Region Hovedstaden. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 17. januar 2012, Punkt 310 Direktionens indstilling anbefales, idet der tilføjes, at Halsnæs Kommune ikke opkræver byggesagsbebyr på anlæg til vedvarende energi. Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V) Sagsfremstilling Kllimatilpasning og reduktion af CO2-forbrug er centrale opgaver for kommuner, regioner og erhvervslivet i Danmark. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at alle kommuner skal udarbejde klimatilpasningsplaner inden udgangen af Region Hovedstadens Klimastrategi er med til at sætte retning for kommunernes arbejde med klima frem mod Klimastrategiens vision er: " i 2025 er hovedstadsregionen den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse". Strategien omfatter fem spor inden for klimaindsatsens to overordnede udfordringer - tilpasning til klimaændringer og reduktion af CO2-udledninger. De fem spor er: 1. En klimaberedt region 2. Klimavenlig transport 3. Omstilling af energisystemet 4. Energieffektive bygninger 5. Klimavenligt forbrug og indkøb Halsnæs Kommune er igang med klimaarbejdet inden for flere af ovennævnte spor. Herunder beskrives kort: Indledningstekst fra strategien i kursiv, hvordan Halsnæs Kommune handler i tråd med strategien og hvilke initiativer, som Halsnæs Kommune særligt ønker at bidrage til/deltage i. En klimaberedt region: Klimaændringer vil føre til flere ekstreme vejrsituationer og stigende havniveau. Det skal tænkes ind i vores byplanlægning, når vi opfører bygninger og infrastruktur - med lang levetid. Klima indgår som tværgående tema i kommunens Plan- og Agenda 21 Strategi , som er vedtaget af Byrådet den 10. januar Halsnæs Kommune foretog i 2009 en kortlægning af kommunens områder i forhold til stigende havvand. Det førte bl.a. til forhøjelse af Classens Dige, som er gennemført i Derudover har Miljø- og Teknikområdet opstartet et samarbejde med Halsnæs Kommunale Forsyning om kortlægning af kommunens sårbarhed i forhold til det ændrede nedbørsmønster, der i sommer bl.a. førte til massive oversvømmelser i København. I Halsnæs Kommune er der mange lavtliggende bolig- og sommerhusområder, og derfor er det afgørende at få et større vidensgrundlag, så vi Side 12

16 kan håndtere dagligt regnvand og skybrudshændelser. Halsnæs Kommune og Halsnæs Kommunale Forsyning deltager endvidere i det tværkommunale projekt KLIKO-vand (Klima, kommuner og vand) i samarbejde med Region Hovedstaden og 24 andre kommuner i regionen, for at sikre vindensdeling og koordinering på tværs af kommuner. Klimavenlig transport: Flere passagerer i busser og tog, flere el-biler og mindre trængsel på vejene kan mindske klimabelastningen markant. Ca. 1/3 af Danmarks CO2-udledning stammer fra transportsektoren og kun 10-15% af persontransporten i hovedstadsområdet foregår i dag med kollektiv transport (Transport- og Energiministeriet 2007). Udbygning af den kollektive transport er en vigtig forudsætning for at nedbringe CO2- udledningen i transportsektoren. Dette kræver naturligvis, at også lokalbaner og busser drives på vedvarende energikilder. Udover den kollektive trafik, er der et behov for fleksibel miljøvenlig trafik for borgere og erhverv, der er bilafhængige. Region Hovedstaden har en vision om, at hovedstadsområdet bliver førende elbil-region. Elbiler har en rækkevidde, der nemt kan fungere som transportmiddel til pendling for borgere i Halsnæs Kommune. Derfor foreslås i høringsbrevet, at Halsnæs Kommune deltager i projektet med elbiler i hovedstadsregionen. For Halsnæs Kommune er det afgørende at samarbejde med nabokommuer og staten for at fremme kollektiv transport. Til pendling inden for kommunen, er det vigtigt at opgradere cykelstinettet. Der vil i løbet af 2012 blive udarbejdet en analyse af kommunens cykelstier med henblik på en forstærkning af cykelstier og cykelruter. Omstilling af ernergisystemet Omstilling til et fossilfrit el- og varmesystem, der primært er baseret på vedvarende energikilder som vind, sol, biomasse, geotermisk energi mv. rummer både store udfordringer og store muligheder for hovedstadsregionen. Det kræver, at der tænkes i en sammenhængende tværkommual og tværsektoriel energiplanlægning. Et af målene i klimastrategien er, at Halsnæs Kommune som virksomhed efterspørger vedvarende energi til forbrug i egne bygninger, for på den måde at hjælpe omstillingen på vej. Det er Halsnæs Kommune godt i gang med i kraft af ESCO-projektet, der indeholder solceller, solfangere, jordvarme og vindturbiner til varme og energi. Region Hovedstaden har en vison om at skabe et sammenhængende energisystem. En tværkommunal forsyning vil give et mere robust system. Det er oplagt at bringe Halsnæs Kommune ind i et samarbejde omkring tværkommunal energiplanlægning. Halsnæs Kommune har i dag to veludbyggede fjernvarmesystemer i henholdsvis Hundested og Frederiksværk. Anlægget i Hundested er naturgasfyret, og der er et stort ønske om alternative brændsler. Vi angiver i høringssvaret, at Halsnæs Kommune støtter visionen om et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi, og vi ønsker at deltage i samarbejdet herom. Energieffektive bygninger Kommunerne og regionerne har som store bygherrer og ejere af mange bygninger både interesse i og mulighed for at gå forrest med energirigtigt nybyggeri og energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Halsnæs Kommune har gennemført Danmarks relativt set mest ambitiøse ESCO-projekt for 90 mio. kr. Det har betydet, at Rådhuset, skoler, daginstitutioner, plejecentre og andre kommunale bygninger har fået foretaget energirenovering, og flere steder er der sat vedvarende energienheder op i form af solceller, solfangere, jordvarmeanlæg mm. Det forventes, at tiltagene giver årlig energibesparelse på 30% i forhold til 2008-niveauet. Halsnæs Kommune har angivet i høringssvaret, at kommunen også fremover ønsker at gå foran i arbejdet med reduktion af CO2, og ønsker derfor at deltage i et ELENA-projekt, så energiforbruget i de kommunale bygninger reduceres yderligere. ELENA står European Local Energy Assistance, og er en ordning, der kan hjælpe kommuner og regioner med at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi. Det er en forudsætning, at støtten fører til investeringer på mindst 50 mio. EUR, og det er derfor nødvendigt, at flere går sammen om en ansøgning. Halsnæs Kommune har holdt møde med GATE 21, som er det firma, som Region Hovedstaden har valgt til at analysere muligheden for et tværkommunalt energirenoveringsprojekt. På mødet tilkendegav Halsnæs Kommune sin interesse for ELENAprojektet. Klimavenligt forbrug og indkøb Klimavenlige offentlige indkøb spiller en væsentlig rolle i klimaindsatsen og kan samtidig udvide markedet for grøn innovation og grønne varer og serviceydelser. Klimastrategien opfordrer kommunerne til at bruge klimavenlige indkøb som et strategisk Side 13

17 redskab til at fremme nye, grønne løsninger. Halsnæs Kommune har en indkøbspolitik, der giver mulighed for at foretage klimavenlige indkøb og indgår i dag i en indkøbsforening med 11 andre nordsjællandske kommuner. Forslag til høringssvar er vedlagt i bilag 1. Lov- og plangrundlag Klimastrategier er endnu ikke hjelmet i lovgivning. I følge Regeringsgrundlaget fra oktober 2011 skal alle kommuner udarbejde klimatilpasningsstrategier inden for 2 år. KKR og Region Hovedstadens Klimastrategi vil blandt andet danne baggrund for den kommende Regionale Udviklingsplan (RUP'en), der forventes offentliggjort medio Konsekvenser Klimastrategien lægger linjen for en bæredygtig udvikling i hovedstadsområdet og er dermed i god tråd med Halsnæs Kommunes Plan- og Agenda 21 Strategi Høring, dialog og formidling Klimastrategien er i høring frem til den 27. januar For at Byrådet har mulighed for at behandle høringssvaret, har Halsnæs Kommune fået udsættelse, således at høringssvaret først fremsendes den 2. februar Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Bilag Forslag til høringssvar til Region Hovedstaden om Klimastrategi Klimastrategi for hovedstadsregionen fra KKR og Region Hovedstaden Side 14

18 311 Orientering fra formanden Sagsnr.: 2010/ januar 2012 Behandling Sagens kerne 1. Kommende sager til Udvalget for Miljø og Teknik 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra området for Miljø og Teknik Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik, den 17. januar 2012, Punkt 311 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende med afbud: Anne-Marie Tørnæs-Hansen (V) Bilag Kommende sager til Udvalget for Miljø og Teknik Side 15

19 312 Underskriftsark 17. januar 2012 Protokollen godkendt. Jørgen L. Hansen (F) formand Hans Jørgen Larsen (A) næstformand Bertil Nyenstad (A) Torben Hedelund (A) Walter G. Christophersen (O) Bent Andreasen (V) Anne-Marie Tørnes- Hansen (V) Side 16

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 5. marts 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik Ekstraordinært beslutningsreferat

Udvalget for Miljø og Teknik Ekstraordinært beslutningsreferat Udvalget for Miljø og Teknik Ekstraordinært beslutningsreferat af møde den 13. august 2012 kl. 18.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Jørgen L. Hansen (F) formand Hans Jørgen Larsen (A) næstformand Bertil Nyenstad

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 136 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 137 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Byrådet. Beslutningsreferat. af ekstraordinært møde den 23. juni 2011 kl. 08:30 Lukkede punkter kl. 08:45 Åbne punkter i Byrådssalen

Byrådet. Beslutningsreferat. af ekstraordinært møde den 23. juni 2011 kl. 08:30 Lukkede punkter kl. 08:45 Åbne punkter i Byrådssalen Byrådet Beslutningsreferat af ekstraordinært møde den kl. 08:30 Lukkede punkter kl. 08:45 Åbne punkter i Byrådssalen Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 472 FLYTNING AF ALKOHOL- OG

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 82 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING 83 DELTAGELSE

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Beslutningsreferat. af møde den 8. marts 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Beslutningsreferat. af møde den 8. marts 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 22 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs. Beslutningsreferat. af møde den 28. september 2011 kl i Frivillighedscentret, Frederiksværk

Handicaprådet i Halsnæs. Beslutningsreferat. af møde den 28. september 2011 kl i Frivillighedscentret, Frederiksværk Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Frivillighedscentret, Frederiksværk Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 100 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 11 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Hedensted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2016 Hedensted Kommune 2 Hedensted Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 4 1.1 Indledning 4 1.2 Lovgrundlag 4 1.3 Regulativets

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 10. november 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 10. november 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 113 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 114 ORIENTERING

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget København CO2-neutral 2025 status og udfordringer KBH2025 Klimaplanen blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den 7. marts 2012 kl. 17.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Helle Vibeke Lunderød (A) formand Torben Hedelund (A) næstformand Annette Westh

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat

Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Trine S. Torp (F) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Verner Jensen (A) Bertil Nyenstad (A) Jens

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2013 Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Der skal inden udgangen af maj

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Tirsdag den 2. marts 2010 Klokken: 18:00 20:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale 2 på 3. sal Møde nr. 2 Mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere