Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvækst- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 19. august 2013 kl i F10 Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A) Jette Christensen (V) Kasper Andersen (O) Kenneth Jensen (A) Susan Stauersbøl (F) 1 / 26

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 64 Budgetoplæg Sag nr. 65 Rammeaftale styringsaftale Sag nr. 66 Kommunekontraktrådets (KKR) udviklingsstrategi 2014 Sag nr. 67 Videreførelse af Ungepakke II i 2013 Sag nr. 68 Ungdomsråd Sag nr. 69 Forældretilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2013 Sag nr. 70 Sag nr. 71 Sag nr. 72 Sag nr. 73 Sag nr. 74 Godkendelse af endelig Børne- og Ungepolitik Opgørelse og anvendelse af ressourcer efter lockouten Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) 08/2013 Folkeskolereform Meddelelser 2 / 26

3 Journal nr.: Sag nr. 64 Budgetoplæg Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kap. V. Sagsfremstilling: Konklusionerne fra Byrådets budgetseminar juni 2013 er, at kommunens overordnede drift er sund. De senere års ansvarlighed i budgetlægningen med efterfølgende positive regnskaber har for alvor medvirket til at skabe en sund likviditet. Der er på denne baggrund enighed om, at der samlet ikke vil ske budgetreduktioner på serviceområderne i Der kan blive tale om omprioriteringer, hvis der inden for områdernes budgetter er mulighed for dette. Egentlige besparelser med henblik på yderligere styrkelse af likviditeten kan derfor undgås i budget Eventuelle forslag til konkrete omprioriteringer vil blive sendt i høring i perioden september kl Der er endvidere enighed om, at anlægsrammen på 128 mio. kr. i 2014 skal overholdes og enighed om at tilpasse anlægsniveauet i efterfølgende år, så kommunens økonomiske soliditet ikke sættes over styr. Det indebærer et anlægsniveau i størrelsesordenen 90 mio. kr. årligt. På fagudvalgenes august møder drøftes omprioriteringer på serviceområderne samt prioritering af eventuelle anlægsønsker med hensynstagen til den udmeldte vejledende ramme med henblik på fremlæggelse på budgetseminar den august Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Sagen danner baggrund for det videre arbejde med budget Økonomichefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget drøfter omprioriteringer på serviceområderne. 2. Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker med hensyntagen til den udmeldte vejledende ramme i 2014 og overslagsårene. Tidligere beslutninger: 3 / 26

4 Beslutninger: Sagen drøftet. 4 / 26

5 Journal nr.: Sag nr. 65 Rammeaftale styringsaftale Lovgrundlag: Lov om Social Service (SEL) 6. BEK nr. 205 af 13/03/2011. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal, jf. Lov om Social Service 6, en gang årligt godkende det kommende års rammeaftale. Rammeaftalen består i henhold til bekendtgørelsen for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftalen omhandler højt specialiserede tilbud og specialundervisning indenfor det specialiserede socialområde og vedrører målgrupperne børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske og/eller sociale problemstillinger og/eller misbrug. Sikrede afdelinger for unge domfældte indgår ligeledes i rammeaftalen. Hvor det tidligere var regionsrådet, der var ansvarlig for udarbejdelse af en årlig rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i Region Hovedstaden, har kommunerne med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Denne opgave er lagt hos et fælles Kommunalt Rammeaftalesekretariat (KKR). Udviklingsstrategien er drøftet på møde i KKR Hovedstaden den 16. april 2013 og er efterfølgende godkendt i kommunerne. Styringsaftalen - som denne sag omhandler - blev drøftet i KKR Hovedstaden den 21. juni 2013, hvor KKR anbefalede aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner. Styringsaftale 2014 indeholder følgende nye elementer: Aftale om prisudvikling i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning for Nye principper for takstdifferentiering og etablering af tilbud. Principper for fælleskommunale procedurer og tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud. 5 / 26

6 Principper for særskilt efterregulering i 2014 som følge af KTO-forlig. Tværregional koordination af de sikrede institutioner. Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte styringsaftale, idet aftalen vurderes som fornuftig og relevant for det nødvendige samarbejde på det specialiserede socialområde imellem kommunerne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden. Administrationen kan derfor anbefale, at styringsaftalen tiltrædes. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning vedlægges som bilag. Til Styringsaftale 2014 er desuden fem tilhørende bilag. Bilagene kan findes på den fælleskommunale hjemmeside: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Social- og borgerservicechefen og familiechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2014 tiltrædes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 14. august 2013 Anbefales. Kristian Moberg (V) var ikke til stede. Beslutninger: Anbefales. Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Guri Bjerregaard (A) og Kasper Andersen (O) var ikke til stede. Bilag: Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014_juni / 26

7 Journal nr.: Sag nr. 66 Kommunekontraktrådets (KKR) udviklingsstrategi 2014 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Kommunekontaktrådets (KKR) udviklingsstrategi 2014 KKRs udviklingstrategi 2014 angiver udviklingstendenser og perspektiver for kommunernes udbud og efterspørgsel på døgn- og dagpladser inden for det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien bygger på indberetninger fra hovedstadsregionens kommuner, og hensigten er at bevare de rigtige tilbud, skabe gennemskuelighed og sikre udvikling af nye specialiserede tilbud. Generelt forventer kommunerne en uændret udvikling i de kommende år, hvorfor der ikke peges på behov for nye tilbud eller indgåelse af nye tværkommunale aftaler på driftsområdet. Der ses dog fire mindre forskelle i kommunernes forventninger: Det gælder for børn med ADHD og autisme, hvor kommunerne forventer en stigning de kommende år. Denne forventning udmøntes imidlertid ikke i ønske om flere døgnplader. Dette skyldes sandsynligvis, at kommunerne generelt har iværksat en inklusionsproces af de lettere tilfælde i almenmiljøet. Der forventes et fald i brug af pladser i specialbørnehaver. En forventning om stigning i behovet for aflastningstilbud uden for kommunens regi. Der regnes med et generelt fald i efterspørgslen efter døgntilbud. På trods af disse forskelle i kommunernes forventninger er det overordnede billede en uændret udvikling i de kommende år, hvorfor der ikke peges på udvidelse/indskrænkning af tilbud. Bevilling: Ingen. 7 / 26

8 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Familiechefen og Social - og borgerservicechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. KKRs udviklingsstrategi 2014 tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: KKRs udviklingsstrategi 2014 er taget til efterretning. Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Guri Bjerregaard (A) og Kasper Andersen (O) var ikke til stede. 8 / 26

9 Journal nr.: Sag nr. 67 Videreførelse af Ungepakke II i 2013 Lovgrundlag: LBK nr. 671 af 21/06/2010 (Vejledningsloven). LBK nr. 971 af 25/07/2013 (Kommunestyrelsesloven). Sagsfremstilling: Ved vedtagelsen af Ungepakke II (2010) fik Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledningen) en række nye lovbundne opgaver: Vurdering af uddannelsesparathed for elever i 9. og 10. klasse. Øget krav til differentieret vejledning. Øget fokus på elever og unge med behov for en særlig og/eller tidlig vejledningsindsats. Information, forældresamarbejde og sanktioner samt opfølgende opgaver tilknyttet åriges pligt til at være i uddannelse, job eller anden aktivitet. Opfølgning af åriges uddannelsesplaner og ændringer. Eneansvaret for udformning, administration og fremsendelse af 9. og 10. klasse elevers uddannelsesplan/ansøgning til ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andre aktiviteter på optagelse.dk. Udvidelse af mentorforløb for elever fra 9. og 10. klasse i overgangen til ungdomsuddannelse. Desuden fik kommunerne pligt til at iværksætte uddannelsesafklarende forløb for årige unge, der ikke er i uddannelse, job eller anden aktivitet; en opgave, der i de fleste kommuner helt eller delvist involverede Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette blev også tilfældet for UU Vest, der sammen med Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter har etableret de såkaldte VIA-forløb (Vejledning, Indlæring, Afklaring) for målgruppen. Lovændringerne havde baggrund i Globaliseringsaftalen, hvorfra der etableredes en globaliseringspulje med midler til aftalens implementering; de såkaldte DUT-midler. I 2011 og 2012 blev tildelingen af DUT-midler foranlediget af Ungepakke II for UU Vests vedkommende således: 9 / 26

10 Egedal Kommune Frederikssund Kommune I alt Oprindeligt skulle DUT-midlerne bortfalde med udgangen af Kommunernes Landsforening (KL) har dog i sin budgetvejledning for 2013 bedt kommunerne om i første omgang at finansiere aktiviteterne uanset. Den fortsatte finansiering i 2013 foretages i øjeblikket inden for UU Vest økonomiske ramme. Som bilag er vedlagt en oversigt over udgifterne til videreførelse af Ungepakke II i Der er tillige indsat beskrivelser af opgavernes indhold og omfang. UU Vests samlede udgift til videreførelse af Ungepakke II i 2013 anslås til at være kr. UU Vest er et 60 selskab, der drives i samarbejde mellem Egedal og Frederikssund Kommuner. Udgifterne er fordelt mellem de to kommuner ud fra en fordelingsnøgler, der er beregnet på baggrund af de to kommuners befolkningstal. Ud fra denne fordelingsnøgle vil Frederikssund Kommunes andel af kr. være kr. Det skal bemærkes, at Egedal Kommune behandler en tilsvarende sagsfremstilling i deres politiske system, hvor der søges om en tillægsbevilling på kr., således at den samlede tillægsbevilling når de kr., som UU Vest vurderer at aktiviteterne koster. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: kr. Økonomi bemærker, at udgiften på 0,176 mio. kr. finansieres af de tildelte DUT-midler. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at: 1. Den egentlige tillægsbevilling til 2013-budgettet for UU Vest på kr. godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Godkendt. Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og Kasper Andersen (O) var ikke til stede. 10 / 26

11 Bilag: Aktiviteter I 2013 jf. Ungepakken II 11 / 26

12 Journal nr.: Sag nr. 68 Ungdomsråd Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget blev i december 2012 orienteret om ungdomsrådets arbejde. I den forbindelse ønskede udvalget afklaring i relation til kommunens nuværende styringsregler i forhold til praksis i gammel Frederikssund Kommunes beslutning fra 2004 om nedsættelse af ungdomsråd med selvstændigt budget. I forbindelse med etablering af ny Frederikssund Kommune fra 2007 er ungdomsrådet budgetlagt som en del af Ungdomsskolen uden særskilt overførselsadgang. Ungdomsskolens budget dækker undervisning, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politisamarbejde) samt ungdomsråd. Ungdomsskolens budget indgår som en del af bevillingsområdet "Skole og klub". Eventuelle uforbrugte midler i de enkelte år indgår således i Ungdomsskolens ramme, som varetager funktionen. I henhold til Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune er bevillingsmodtagere fastsat til at være de enkelte udvalg, dvs. at hvert udvalg tildeles en eller flere bevillinger. Udvalgene kan indenfor disse foretage uddelegering af budgetansvar til udvalgte formål. For at der kan ske overførsel af et uforbrugt budgetbeløb, må det forudsættes, at de politiske fastsatte målsætninger, standarder og aftaler efterleves samt, at gældende procedurer og regler er overholdt. Ungdomsskolens nuværende praksis er således i tråd med gældende styringsregler i Frederikssund Kommune. Alternativt ville bevillingen tilgå kassen i de år, hvor ungdomsrådets aktivitet er på et lavere niveau/ikke eksisterende. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Økonomichefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. 12 / 26

13 Tidligere beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 29. april 2013 Udsat til næste møde. Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 27. maj 2013 Taget til efterretning. Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor for Økonomiudvalg og Byråd, at ungdomsrådet oprettes som selvstændig bevilling. Det forudsættes, at Ungdomsskolen fortsat servicerer ungdomsrådet indenfor Ungdomskolens samlede ramme. Susan Stauersbøl (F) var ikke til stede. Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. juni 2013 Økonomiudvalget ønsker ikke at ændre i de eksisterende bevillingsregler, og sagen sendes derfor retur til Opvækst- og Uddannelsesudvalget. Økonomiudvalget anerkender ønsket om et velfungerende ungdomsråd og understreger at fastlæggelse af form, struktur og faglige mål er et anliggende der bør afklares i en dialog mellem Opvækst- og Uddannelsesudvalget og administrationen. Tina Tving Stauning (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede. Beslutninger: Opvækst- og Uddannelsesudvalget tager Økonomiudvalgets beslutning til efterretning. Opvækst- og Uddannelsesudvalget ønsker, at administrationen vender tilbage med forslag til, hvordan midlerne kan anvendes, således at det er de unge der disponerer midlerne, og at eventuelt uforbrugte midler disponeres af Opvækstog Uddannelsesudvalget, herunder at også muligheden for selvstændig overførselsadgang beskrives med afsæt i den oprindelige beslutning om oprettelse af Ungdomsråd fra / 26

14 Journal nr.: Sag nr. 69 Forældretilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Dagtilbudsloven. Afdelingen for Dagtilbud har i juni 2013 gennemført en forældretilfredshedsmåling. Resultaterne fra målingen vil indgå i de årlige kvalitetsoplysninger, som behandles af Opvækst- og Uddannelsesudvalget på sidste møde i år. Den spørgeramme der er anvendt til målingen er Kommunernes Landsforenings (KL) nye standardspørgeramme, hvilket betyder, at resultaterne fra Frederikssund Kommune i fremtiden kan benchmarkes i forhold til øvrige kommuner, som anvender spørgerammen. P.t. er systemet dog så nyt, at der ikke foreligger denne mulighed. Det er forventningen, at en egentlig benchmarking vil kunne laves i løbet af efteråret og derfor indgå i De Faglige Kvalitetsoplysninger i slutningen af året. I alt har 1038 ud af 1948 forældre svaret, hvilket giver en svarprocent på 53 %. Samlet set er 84 % meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud, men 10 % er hverken tilfredse eller utilfredse. Endelig er 5 % utilfredse eller meget utilfredse. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget ønsker muligheden for at forældrene kan komme med kommentarer undersøges. Udvalget ønsker en mere detaljeret gennemgang af undersøgelsen på førstkommende møde. 14 / 26

15 15 / 26 Bilag: Samlet rapport dagtilbud 2013

16 Journal nr.: Sag nr. 70 Godkendelse af endelig Børne- og Ungepolitik Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Efter behandling af udkast til Børne- og Ungepolitikken på Byrådstemamødet den 29. maj foreligger nu et endeligt udkast til Børne- og Ungepolitik I tilknytning til politikken skal der i løbet af efteråret/vinteren udformes konkrete målsætninger, der afspejler visionen og værdierne i politikken. Målsætningerne skal være mulige at følge op på én gang om året. Børne- og ungepolitikkens værdier ligger godt i tråd med de værdier, der har dannet grundlag for den nye skolereform. På skoleområdet vil formulering af konkrete målsætninger derfor naturligt blive integreret i arbejdet med at forberede den nye skolereform. For at styrke mulighederne for implementering og opfølgning bør målsætningerne primært tage udgangspunkt i de målinger og styringsredskaber der allerede arbejdes med på de enkelte områder. Eksempelvis trivselsmåling, forældretilfredshed, læseresultater, afgangsprøver, nationale test, elevsegregering, børnemiljøvurdering og sprogvurdering. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Den endelige version af ny Børne- og Ungepolitik godkendes. 2. Det besluttes, at udvalget sammen med administrationen udarbejder konkrete målsætninger, der blandt andet bygger på eksisterende målinger og styringsredskaber. Tidligere beslutninger: 16 / 26

17 Beslutninger: Ad 1.) Godkendt. Ad 2). Anbefales idet det sker i sammenhæng med arbejdet med skolereformen. Bilag: Endeligt udkast til Børne- og Ungepolitik / 26

18 Journal nr.: Sag nr. 71 Opgørelse og anvendelse af ressourcer efter lockouten Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: På Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 29. april 2013 tilkendegav udvalget, at de opsparede midler fra lockouten skal blive i det samlede skolevæsen, og at udvalget, når der er fuldt overblik over erstatningsundervisning, aflyste lejrskoler, andre relaterede udgifter mv., ønsker en drøftelse af anvendelsen af de resterende midler. Der foreligger nu en opgørelse over den samlede økonomi i forbindelse med lockouten. Det vedlagte notat viser, at der ud af de 10,6 mio. kr. som er den beregnede mindreudgift til løn i konfliktperioden, er i alt er 8,6 mio. kr. til disponering. (Se bilag). Der lægges således op til en drøftelse af anvendelse af disse midler. Følgende anvendelsesmuligheder er blevet foreslået - her nævnt i vilkårlig rækkefølge: MED-udvalg på Byvangskolen foreslår: Kursus/pædagogisk weekend med fokus på skolereform og samarbejde (herunder studietur til skole med eksempel på elementer fra Folkeskolereformen). Skolebestyrelsen på Lindegårdskolen foreslår: Kursus/pædagogisk weekend med fokus på det fremtidige samarbejde på skolen. FFF-gruppe 1 foreslår: Styrket evalueringskompetence med særlig fokus på kompetencer og faghæfter uden fag tilknyttet (temadag for ledere, kompetenceudviklingsforløb for 15 lærere (1-2 pr. skole)). FFF-gruppe 2 foreslår: Styrkelse af lærernes it-kompetencer (indkøb af tablet-computer til hver lærer). FFF-gruppe 2 foreslår: Understøttelse af skolernes igangværende omstilling til en mere it-baseret didaktik (indkøb af devices (pc/tablet) til elever). FFF-gruppe 5 (samt gruppe 1 & 3) foreslår: Styrkelse af arbejdet med læringsmål (kursusdag til alle lærere, kursusforløb til faglige vejledere, kursusdag for alle skoleledere).. FFF-gruppe 6 foreslår: Oprettelse af innovationsafdeling i PCF (ansættelse af inno-agent i en dag pr. uge). FFF-gruppe 8 foreslår: Uddannelse af skole-hjemvejledere (én ved 18 / 26

19 hver skole). Derudover foreslås det, at en del af midlerne anvendes til ansættelse af to midlertidige udviklingskonsulenter med henblik på implementering af skolereformen i Frederikssund Kommune. Ligeledes foreslås det, at en del af midlerne fordeles tilbage til skolerne til styrkelse af skolernes almindelige drift og udvikling. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget drøfter anvendelsen på skoleområdet af de disponible midler. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Sag nr. 45, 29. april 2013: Opvækst og Uddannelsesudvalget ønsker, at de opsparede midler fra lockouten bliver i det samlede skolevæsen. Når der er fuldt overblik over erstatningsundervisning, aflyste lejrskoler, andre relaterede udgifter mv., ønsker udvalget en drøftelse af anvendelsen af de resterende midler. Sag nr. 71, 19. august 2013: 1 mio. kr. afsættes til indkøb af en device til hver lærer. 0,2 mio. kr. afsættes til anskaffelse af centralt system for sammensætning og deling af undervisningsforløb mellem lærerne, og mellem lærerne og eleverne og indbyrdes mellem eleverne. 2 mio. kr. sendes ud til skolernes egen prioritering. Dette forudsættes sker efter antal af årsværk i almenskolen. 2 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne særligt mhp inklusionsopgaven i en central pulje. Puljen skal ses i sammenhæng med de øvrige kompetenceudviklingstiltag og -puljer. 1,5 mio. kr. afsættes til implementering af skolereformen, herunder bl.a. proces, eksterne oplægsholdere mv både centralt og på den enkelte skole. Puljen administreres af skolechefen. 1,9 mio. kr. afsættes til en pulje i Opvækst- og Uddannelsesudvalget der udløses til projekter og inititaiver der forbedrer trivsel og personlig udvikling samt igangsætning af IT investering for eleverne, idet det forudsættes set i sammenhæng med budget 2014 og overslagsårene. Administrationen udarbejder sammen med FFF grupperne oplæg til endelig udmøntning af midlerne. Bilag fra IKT / FFF gruppen blev omdelt på mødet. 19 / 26

20 Bilag: Notat vedr. lockout puljemidler på skoleområdet - endelig udgave 20 / 26

21 Journal nr.: Sag nr. 72 Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) 08/2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) projektindsatser FFF grupperne har gennem det 1. halvår af 2013 arbejdet på at formulere eksemplariske projektindsatser. Grupperne har typisk udarbejdet 2-5 projektindsatser. Samtlige projektindsatser samles nu til et katalog, der bliver publiceret på kommunens intranet ultimo august. Her vil de være tilgængelig for skolernes ledelser til videre bearbejdning og brug i formuleringen af skolernes udviklingsplaner. Flere FFF grupper arbejder nu videre med præsentationer af deres vidensfelt og projektindsatser til skolernes personale. Grupperne ønsker at stille sig til rådighed med "roadshows", der kan inviteres til fx et pædagogisk rådsmøde med en fremlæggelse om inklusion, og de projektindsatser der knytter sig til emnet; - eller til et forældre-arrangement med et emne, der relaterer til skolehjem samarbejdet. Disse grupper arbejder således videre med at kommunikere den viden, gruppen har genereret undervejs forløbet af FFF. Statusrapporter for de enkelte FFF grupper I forlængelse af FFF gruppernes afleveringer i form af projektindsatser og "roadshows" er det oplagt at gøre status over de gruppers arbejde. Hen over de kommende måneder vil Opvækst- og Uddannelsesudvalget således blive præsenteret for en kort statusrapport for hver af de otte FFF grupper, der summerer den enkelte gruppes arbejde og vidensproduktion. Fremtidig orientering om FFF Frem mod start af skoleåret 2014/15 arbejder skoleområdet intensivt med den forestående implementering af Folkeskolereformen. Det nuværende sigte er, at FFF forsat forløber som et udviklingsprojekt, der dog i videst mulig udstrækning er samkoordineret med reform-projektet. Da fokus i forløbet af det kommende år vil være koncentreret om reform-projektet, vil der i sagsfremstillingen om dette projekt blive lagt op til en beslutning om, at orientering om FFF fremover bliver givet i sammenhæng af reform-projektet. Bevilling: Ingen. 21 / 26

22 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Orienteringen taget til efterretning. 22 / 26

23 Journal nr.: Sag nr. 73 Folkeskolereform Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. De nationale rammer om en ny skole fremgår af den politiske aftale om folkeskolereformen, der blev indgået i juni 2013, og af de nye arbejdstidsregler for lærere, som Folketinget vedtog i april Forberedelsesprocessen løber fra august 2013 til august 2014, hvor reformen og de nye arbejdstidsregler skal træde i kraft. Reformen lægger op til øget mål- og resultatstyring i folkeskolen baseret på få, klare nationale mål, forenkling af Fælles Mål samt et markant fokus på viden om resultater. Hermed understøttes kommunernes ansvar for at gå forrest i udviklingen af kvaliteten i folkeskolen. Der skal arbejdes ud fra følgende overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet igennem respekt for professionel viden og praksis. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om indhold, styring, økonomi og proces. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvordan folkeskoleområdet skal udvikle sig fremover herunder hvordan rammerne tilrettelægges, så der opnås et skift fra fokus på tid til fokus på opgaven - elevernes læring og trivsel. Arbejdet med at få implementeret folkeskolereformen i Frederikssund Kommune og dermed på de enkelte skoler er en kompleks og spændende opgave, som involverer rigtig mange interessenter. Fokus for hele processen er at sikre en vellykket og rettidig implementering samtidig med at der sikres en sammenhæng til eksisterende tiltag i kommunen herunder et særligt fokus på Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) og den nye Børne- og Ungepolitik. 23 / 26

24 Der er udarbejdet følgende 3 styringsdokumenter, der er medsendt som bilag: Projektbeskrivelse Organisationsdiagram Tids- og handleplan De 3 styringsdokumenter vil løbende blive ajourført, som processen skrider frem. Særligt tids- og handleplanen er på nuværende tidspunkt ikke fyldestgørende. Det foreslås, at der etableres 5 arbejdsgrupper. Kommissorierne for grupperne er beskrevet i materialet. Med projektbeskrivelsen, organisationsdiagrammet og tids- og handleplanen er rammerne for implementering af reformen sat. Den valgte organisering sigter mod en bred inddragelse, hvor arbejdsgrupperne kommer med løsningsforslag til udformningen af de styringsprincipper, som bliver retningsgivende for arbejdet centralt og på den enkelte skole. Det er væsentligt, at der skabes klarhed over de politiske rammer og prioriteringer, så skoleledere, medarbejdere og skolebestyrelser med udgangspunkt i dette kan arbejde med at få reformen forankret på den enkelte skole. Forberedelserne omkring reformen skal forløbe, så de supplerer den eksisterende proces omkring udvikling, målstyring og evaluering mv., som allerede er igangsat på området i forbindelse med FFF og Børne- og Ungepolitikken. Nedenstående forbliver og fungerer samtidig som afsæt for den videre udvikling på skolerne med reformen: Mål- og opfølgningsprocessen (Kvalitetsrapporter og Udviklingsplaner) Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Børne- og Ungepolitikken Som nævnt i indledningen af sagsfremstillingen, er der særlig fokus på at få forankret FFF i reformarbejdet. Udvalget har tidligere modtaget månedlige orienteringer omkring FFF på møderne. Fremover tænkes orienteringer omkring FFF integreret i orienteringerne omkring arbejdet med reformen. Udvalget bedes drøfte og godkende de foreløbige rammer i de 3 bilag. 24 / 26

25 Udvalget bedes godkende forslaget om, at orientering om FFF fremover integreres i orientering omkring arbejdet med reformen. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. De foreløbige rammer i de 3 bilag godkendes. 2. At orientering om FFF fremover integreres i orientering omkring arbejdet med reformen. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Ad 1.) Godkendes idet arbejdsgruppe 3 udvides med at der udarbejdes kompetenceprofiler for den fremadrettede ledelsesopgave for skolelederen og øvrige ledelseslag i skolen, og den samlede ledelsesorganisering på skolerne. Ad 2).Godkendt. Bilag: Udkast tidsplan, opgaver og kommissorier arb.gr. Organisationsdiagram Projektbeskrivelse - Folkeskolereformen 25 / 26

26 Journal nr.: Sag nr. 74 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Lørdag den 17. august 2013 startede lørdagsklubben i Slangerup. Netværksmøde for søskende til handicappede startes op med 10 deltagere. Der startes forældrekurser til handicappede børn i efteråret Der er besøg fra Kina af 10 lærere i denne uge. Der er givet afslag på HF i Frederikssund. 26 / 26

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 19. august 2013 kl. 12.00 i F10 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A) Jette Christensen (V)

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 29. april 2013 kl. 15.30 i F2 Mødet slut kl. 19.40 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A) Jette

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 10. september 2012 kl. 15.30 på Marbækskolen Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel for Vejle kommunes skolevæsen Den Nationale baggrund Med folkeskolereformen følger ændringer i hele skolens målstyringsmodel og tilhørende kvalitetssikring. Folkeskolen

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 04. maj 2015 Kl. 14:00 Børnehuset Uglen Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 08. september 2010 Kl. 08.15 i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 4. november 2013 kl. 15.30 i F2 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Lovforslag ventes vedtaget i Folketinget i efteråret Kommunalbestyrelsen fastlægger rammer og principper frem mod august 2014

Lovforslag ventes vedtaget i Folketinget i efteråret Kommunalbestyrelsen fastlægger rammer og principper frem mod august 2014 Status på processen Lovforslag ventes vedtaget i Folketinget i efteråret 2013 En række redskaber skal udvikles centralt Nye arbejdstidsregler træder i kraft august 2014 Budgettet vedtages senest 15. oktober

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Notat. Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B Oversigt

Notat. Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B Oversigt Notat Emne: B2016 ændringer i afdelingens forslag til mål Til: Udvalgsmøde d. 13/5 2015 Kopi til: Den 7/5 2015 Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B2016 - Oversigt Børn og Unges forslag til

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FREMTIDENS FOLKESKOLE I HELSINGØR KOMMUNE

FREMTIDENS FOLKESKOLE I HELSINGØR KOMMUNE Fremtidens folkeskole - Administrative arbejdsgrupper 30.08.13 FREMTIDENS FOLKESKOLE I HELSINGØR KOMMUNE Indhold: - Indledning - introduktion - Kommissorium for arbejdsgruppen Ledelse og samarbejde - Kommissorium

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Projektplan for Ny folkeskolereform på Langebjergskolen

Projektplan for Ny folkeskolereform på Langebjergskolen Projektplan for Ny folkeskolereform på Langebjergskolen 1. Indledning og baggrund (Beskrivelse skal laves) Nationale krav Kommunale krav Nyt læringssyn Fokus på den enkelte elev Fokus på faglighed Fokus

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 Mødet slut kl. 11.00 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen

Læs mere