BUDGETFORSLAG ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING"

Transkript

1 BUDGETFORSLAG ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1

2 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 ( ) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio Bemærkning Tekniske ændringer drift Renter og Finansiering 1 Skatter- tilskud og udligning - Indkomstskat af dødsboer til B2016/ Skatter- tilskud og udligning - Tilskud som særlig vanskelig stillet kommune info fra SIM Skatter- tilskud og udligning - ny udgave efter ØR ultimo Beredskabskommissionen 4 Beredskabet sammenlægning af beredskaberne priser Forbyggende sundhedsindsats 5 Kvalitetssikring af grundlaget på kommunal medfinansiering priser Voksen handicap Kvalitetssikring af indtægtsgrundlaget for takstberegning på vokseninstitutioner priser Overførselsindkomst 7 Seniorjob priser 8 Refusionsomlægning priser Tekniske ændringer drift i alt Tekniske ændringer anlæg i alt

3 Budgetønsker Renter og Finansiering 9 Lånedispensation til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune - op til et max. beløb på info fra SIM Renter af lån til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune m/fast rente over 10 år 10 Afdrag af lån til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune afviklet over 10 år Lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale - op til et max. beløb (v/anlægssum på 5,6 mio. kr.) info fra SIM Renter af lån til investeringer med effektiviseringspotentiale - op til et max. beløb på m/fast rente over 25 år Afdrag til investeringer med effektiviseringspotentiale - op til et max. beløb på afviklet over 25 år Budgetønsker til anlæg og finansiering i alt I alt Ændringer til 1. behandling

4 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING Renter og Finansiering 1 OVERSKRIFT: Skatter, tilskud og udligning Indkomstskat af dødsboer til B2016 og B2017 POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Tillæg til teknisk ændring omkring skatter tilskud og udligning side 48 i forslag I forslaget B er der konstateret en fejl vedrørende indkomstskat af dødsboer. I den anvendte tilskudsmodel fra KL har der fejlagtigt været oplyst en forventet indtægt til 2016 på 1,025 mio. kr. Det er efterfølgende udmeldt at denne indtægt vedrører indkomståret 2014 som først er til forventet afregning i I fortsættelse heraf er det oplyst at indtægten vedrørende indkomståret 2013 til forventet afregning i 2016 udgør 0,333 mio. kr. Indtægten i forslaget i 2016 er derfor 0,692 mio. kr. for høj og modsat 0,800 mio. kr. for lav i 2017, som samlet set giver en netto merindtægt til 2016 og 2017 på 0,108 mio. kr. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2015-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (profitcenter / omkostningssted) og artskonto tal Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Netto Budgetår 2016 til renter Budgetår 2017 til afdrag Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til afdrag 4

5 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING Renter og Finansiering 2 OVERSKRIFT: Skatter, tilskud og udligning Tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Ny teknisk ændring til forslag Sorø Kommune har for 2016 ansøgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud fra tilskudspuljen for særligt vanskeligt stillede kommuner jf. 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud specifikt vedrørende den generelle pulje. Den generelle pulje var igen i år på 300 mio. kr. Det skal ligeledes i år ses i sammenhæng med at kommunerne i år har fået et ekstra ordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. er målrettet kommuner med størst behov. Samlet set til fordeling efter ansøgning i Social og Indenrigsministeriet. Ministeriet har inkl. overførte restbeløb fra 2015 fordelt 301 mio. kr. til i alt 31 kommuner fra den generelle pulje. Heraf er der fordelt 16 mio. kr. i tilskud som led i udviklingsaftaler til 1 kommune og 50 mio.kr. som kompensation for tab ved refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet i særligt vanskeligt stillede kommuner. Heraf har Sorø Kommune modtaget særtilskud fra den generelle pulje på 0,996 mio. kr. Det er i fastsættelsen af tilskuddet taget i betragtning, at kommunen taber på refusionsomlægningen. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (profitcenter / omkostningssted) tal Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Netto Budgetår 2016 til renter Budgetår 2017 til afdrag Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til afdrag 5

6 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING Renter og Finansiering 3 OVERSKRIFT: Skatter- tilskud og udligning til løbende pris Beregning på skønnet statsgaranteret udskrivningsgrundlag B ny udgave POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X UPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Tillæg til teknisk ændring omkring skatter tilskud og udligning side 48 i forslag Kommunernes Landsforening har opdateret skatte- og tilskudsmodel på baggrund af Regeringens nye skøn i Økonomisk Redegørelse fra ultimo august måned Den opdaterede model indeholder således nye skøn for udvikling i kommunernes udskrivningsgrundlag og grundskyld Desuden er skønnet over overslagsårenes bloktilskud opdateret som følge af lovændringer mv. ikke mindst Regeringsaftalen med Regionerne vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Skattemæssigt er der tale en nedjustering af udskrivningsgrundlaget fra 2013 til 2014 på -0,2 pct. point og noget mere fra 2014 til 2015 på -0,6 pct. point og først med opjustering fra 2015 til 2016 på +0,8 pct.point og med mindre +/- ændringer i overslagsårene på 0,1 pct.point pr. år. Skønnene for indtægterne fra grundskyld er nedjusteret ud fra en forventet aftagende vækst i grundværdierne frem mod Det er oplyst begrundet i en stor usikkerhed omkring udvikling i grundskatterne når vurderingssystemet skal ændres fra I forslaget er det de udmeldte reguleringsprocenter fra KL der er anvendt ved fremskrivningen af grundskatterne. Det kan dog vise sig over tid at grundskatter lokalt måske er for høje i det omfang at nogle af de forventede værdistigningerne bliver begrænset af grundskattelofterne i de kommende år. Hverken KL eller lokalt har det kunne verificeres hvorledes det vil påvirke en kommune som Sorø. Indtægterne fra grundskyld vil på vanlig vis skulle revurderes i forbindelse med lægning for I forhold til forlaget er nettoresultatet en samlet opjustering af indtægterne fra skatter, tilskud og udligning på kr. som følger: I alt en netto merindtægt til BF på Heraf vedr. tilskud og udligning - merindtægter Heraf vedr. personskatter mindreindtægter

7 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Budgettal Inkl. en TÆ Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Artskonto: Kostbærer (profitcenter / omkostningssted) jf. regneark i. Netto ØS/ØPU Budgetår 2016 (løft af KMF) Budgetår 2017 Budgetår 2018 Budgetår

8 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 4 OVERSKRIFT: Beredskabet sammenlægning af beredskaberne POLITIKOMRÅDE:BE200 + dec FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: Beredskabet AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Camilla Fjeldsted UDVALG: Økonomiudvalget Tillæg til teknisk ændring omkring sammenlægning af beredskaberne side 49 i forslag Med Økonomiaftalen for 2015 blev det vedtaget, at kommunerne skal etablere sig i ca. 20 nye tværkommunale samarbejder på beredskabsområdet. Det er politisk vedtaget d. 24. juni 2015, at Sorø kommune går ind i Vestsjælland Beredskab med deltagelse af yderligere Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse Kommuner. Som et led i strukturreformen er der en forventelig effektiviseringsgevinst, som tet for beredskabet i Sorø kommune blev nedskrevet med til 2015, hvorefter det årlige til Sorø Brandvæsen er 5,174 mio. kr. Budget 2016 er fremkommet ved at fremskrive de enkelte kommuners regnskab 2013 for beredskabet, dog korrigeret med kendte ændring, såsom udgifter til stiftelsesomkostninger, leasing, forsikringer for selskabet, og administrationsgebyr. Som beskrevet sagen behandlet politisk d. 24. juni 2015 skal udgifterne til Vestsjællands beredskab fordeles efter indbyggertal opgjort pr. 1. januar i året før året. Denne fordeling af udgifterne medfører, at Sorø kommune vil få en merudgift på 1,1 mio. kr. i 2016 til Vestsjællands Beredskab i forhold til lagte 5,174 mio. kr., som er lagt ind i det tekniske forslag. Seneste beregning af driftsbidraget til Vestsjællands beredskab viser, at den foreløbige nettodriftsudgift for Sorø kommune fra 2017 og frem er 5,867 mio. kr., hvorfor denne korrektion fremlægges. Tidligere har Sorø Brandvæsen investeret i køretøjer. Deltagelsen i Vestsjællands Beredskab medfører, at køretøjer fremadrettet leases af et leasingselskab. Det er besluttet, at Sorø Brandvæsen skal sælge køretøjer til en værdi over 0,1 mio. kr. til leasingselskabet. Det er vurderet, at Sorø kommune kan sælge aktiver for 5,5 mio. kr. Dette er dog kun foreløbigt, da der ikke er modtaget et endeligt købstilbud fra leasingselskabet. Fremadrettet vil Sorø Kommune derfor ikke skulle finansiere køretøjer via anlægsbevillinger. I forhold til forlaget er nettoresultatet en samlet nedjustering af udgifterne fra 2017 og frem på kr. årligt. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Flere Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element):XG Budgetår 2016 Budgetår 2017 Budgetår 2018 Budgetår 2019 Budgettal Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-)

9 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 5 OVERSKRIFT: Kvalitetssikring af grundlaget på kommunal medfinansiering POLITIKOMRÅDE: 630 Forebyggende sundhed FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: Aktivitetsbestemt medfinansiering AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Jan Drachmann UDVALG: SSU Tillæg til teknisk ændring omkring kommunal medfinansiering side 143 i forslag I forbindelse med udmeldingerne fra KL til kommunernes om den endelige tilskudsmodel for 2016 indgår der et løft på aktivitetsbestemt medfinansiering (betaling for indlæggelser på sygehuse). Tilskudsmodellen givet et samlet løft for kommunerne under et på 1.020,5 mio. kr. som en konsekvens af de stigende udgifter der har været i kommunerne de seneste par år. Beløbet indregnes nu i for da det som det nuværende grundlag bygger på er KL vurdering, tillagt 1,7 mio. kr., men ud fra de lokale forhold i Sorø Kommune samt erfaringerne for de seneste par år så har Sorø Kommunes udgifter ligget væsentlige højre en det, som KL har meldt ud. For Sorø Kommune betyder dette, at der tilføres yderligere 5,216 mio. kr. i årene, som tet derfor opjusteres med i årene Merudgiften er modsvaret i en merindtægt som følge af den endelige tilskudsmodel for 2016, som der også er et skema på. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): tal Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

10 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 6 OVERSKRIFT: Kvalitetssikring af indtægtsgrundlaget for takstberegning på vokseninstitutioner POLITIKOMRÅDE: Voksen og Handicap FUNKTIONSOMRÅDE: / /52 PROFITCENTER/CENTRE: Flere områder AFSENDER: POLITISK ADMIN VIPS SAGSBEHANDLER: Jan Drachmann UDVALG: Social og Sundhedsudvalget Teknisk ændring vedrørende side 148 i forslag I forbindelse med den årlige lægning foretages der en fornyet takstberegning for det kommende år. Takstberegningen bygger på de driftster der ligger på institutionerne og som årligt fremskrives med en vis P/L-regulering. Derudover indgår der også nogle centrale omkostninger såsom: Forrentning og afskrivning af bygninger, tjenestemandspension, ferieforpligtigelser, overhead mv. Kvalitetssikringen viser at der skal foretages en nedjustering af det samlede grundlag for samtlige takstindtægter svarende til kr. (2016), hvilket vil sige at det er en nedgang på 1,33% (grundlaget lyder på 105,259 mio. kr.) Forklaringerne til de store forskydninger skal findes i følgende forhold: En nedjustering i grundlaget for beregning af forrentning af bygninger som indgår i taksten. Fra 2015 til 2016 er renten på dette område faldet 37,0 % for et fastforrentet obligationslån. For 2015 taksten er denne fastsat til 3,35 % men for 2016 fastsættes denne til 2,1 %. Denne konkret ændring er aftale at alle kommuner i Region Sjælland bruger for 2016, hvilket vil betyde at der for alle institutionstyper i Regionen vil forekomme en nedgang i taksten. Beregningerne viser at der er en nedgang i det som indregnes i taksten i forhold til ferieforpligtigelser som kommunen har For så vidt angår indregning af tjenestemandspension er der ligeledes en nedgang fra 2015 til 2016 Fastsættelse af overhead som indgår med 4% i takstberegningen viser ligeledes en nedgang fra 2015 til 2016, hvilket tillige betyder at der laves en omplacering mellem administrationsområdet og voksenområdet, for at vise det samlede overhead mellem områderne. Denne flytning er dog udgiftsneutral. Endelig er det konstateret at der i årene har været en generelt for højt indtægtsniveau i tet som også er med til at skabe udfordringen Begrundelsen for at dette ændringsskema først fremkommer nu skyldes at det først efter alle de tekniske ændringer samt de øvrige politiske besluttede ændringer er indlæst samt at der er foretaget en pris- og lønfremskrivning til 2016 først derefter er det muligt at beregne taksterne for 2016 og dermed foretage kvalitetssikringen af indtægterne. 10

11 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): tal Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Netto 11

12 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 7 OVERSKRIFT: Seniorjob 2016 POLITIKOMRÅDE:AEU720-dec FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: Jobcenter AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Gitte Eilstrup UDVALG: AMEU Tillæg til teknisk ændring vedr. overførselsindkomst 2016 side 165 i forslag Gennemgang af personer i seniorjob i Sorø kommune, har vist, at tet til seniorjob kan reduceres med 0,500 mio. kr. i forhold til den oprindelige tekniske ændring. Forudsætningen for reduceringen skyldes afgang af nuværende seniorjobs samt en reduceret tilgang til ordningen på i alt 5 personer i Det forudsættes samtidig, at disse personer kommer i job og ikke får udbetalt kompensation. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2015-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): tal Budget Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår 2017 Budgetår 2018 Budgetår

13 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 8 OVERSKRIFT: Refusionsomlægning 2016 POLITIKOMRÅDE:AEU720-dec FUNKTIONSOMRÅDE:05.XX.XX PROFITCENTER/CENTRE: Jobcenter mm. AFSENDER: POLITISK ADMIN X UPS SAGSBEHANDLER: Gitte Eilstrup UDVALG: AMEU Tillæg til teknisk ændring omkring refusionsomlægning side 167 i forslag Den 2. februar 2015 indgik partierne bag forliget om beskæftigelsesreformen, en aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet fra og med Refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. Det bliver dyrt at have mange på langvarig offentlig forsørgelse, og alle borgere der modtager offentlig forsørgelse indplaceres på et af de fire refusionstrin. I det oprindelige skema omkring refusionsomlægningen er KL s forudsætninger for konsekvenserne af refusionsomlægningen i Sorø Kommune indregnet. I lægningen for 2016 har det vist sig på flere områder, at jobcenterets forventninger til udviklingen i 2016 er mere optimistisk end KL og dette ses blandt andet i KL s fremskrivninger på flere overførselsindkomster. På baggrund af denne forskel reduceres tet med 2,0 mio. kr. i Det er fortsat meget usikkert at beregne de endelige konsekvenser af refusionsomlægningen for Sorø kommune, så denne reducering er et udtryk for en besparelsesmulighed, hvor der ikke kan opstilles præcise forudsætninger for hvordan reduktionen skal opnås. I forhold til forlaget er nettoresultatet en samlet nedjustering af udgifterne i 2016 på kr. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2015-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): Budgetår 2016 Budgetår 2017 Budgetår 2018 Budgetår 2019 tal Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-)

14 BUDGET 2016 BUDGETÆNDRING/ØNSKE - ANLÆG Renter og Finansiering 9 OVERSKRIFT: Lånedispensation til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Nyt ønske til forslag Sorø Kommune har for 2015 ansøgt om lånedispensation til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune. Lånepuljen til kommuner med lav likviditet udgør 500 mio. kr. samlet set til fordeling efter ansøgning i Social og Indenrigsministeriet. Sorø Kommune har ansøgt om mulig låneadgang for 46,500 mio. kr. Beløbet er lig den faktisk forventede negative likviditet på dagen jf. likviditetsprognosen på ansøgningstidspunktet sammenhængende til den udsendte likviditet pr , og til Økonomiudvalgets møde den 19. august Sorø Kommune har modtaget lånedispensation på 16 mio. kr. Ministeriet oplyser at de har modtaget låneansøgninger for ca. 1,112 mia. kr. Ministeriet oplyser endvidere at der ved fordelingen ud over omfang af ansøgninger, er lagt vægt på det ansøgte lånebeløb samt kommunens økonomiske situation, herunder kommunens forventede likviditet ved udgangen af 2015 og 2016 uden låneadgang. Denne låneadgang er meddelt på særlige vilkår, herunder til lånoptagelse med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. Lånedispensationer vil endvidere udelukkende kunne anvendes i kalenderåret Såfremt lånedispensationen ønskes udnytte vil der skulle afsættes beløb til renter og afdrag. Den 1. september 2015 er den aktuelt beregnet tilbagebetalingspris for de 16 mio. kr. over de 10 år som udgangspunkt prissat til: Tekst 1_1.26 % serielån med fast rente 2_1,27 % annuitetslån med fast rente 17,108 mio. kr. 18,207 mio. kr. I det omfang lånedispensationen ønskes anvendt, forudsættes der som udgangspunkt først lånehjemtagelse i 2. halvår af 2016 med første terminsydelse i

15 Terminsydelse /år I hele mio. kr I alt 1_ 0 1,801 1,781 1,761 5,343 Heraf afdrag 0 1,600 1,600 1,600 4,800 Heraf renter 0 0,201 0,181 0,161 0,543 2_ 0 1,714 1,714 1,714 5,142 Heraf afdrag 0 1,511 1,530 1,550 4,591 Heraf renter 0 0,203 0,184 0,164 0,551 Det er alternativ 1_ som er serielånet med fastrente der som udgangspunkt er valgt overført til punkt 2 Økonomiske konsekvenser som er billigst på langt sigt med mindre forskelle på kort sigt. Låneprovenuet i 2016 på de 16 mio. kr. fratrukket terminsydelse i årene på i alt 5,343 mio. kr. givet et nettoprovenu til på 10,657 mio. kr. fra denne lånedispensation. I forbindelse med vil der blive foretages en fornyet vurdering af renter og afdrag til løbende pris på baggrund at det endelige lånevalg. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2015-prisniveau) i hele kr. Netto Budgetår 2016 til lånhjemtagelse profitcenter / omkostningssted artskonto Budgetår 2017 til renter profitcenter / omkostningssted artskonto Budgetår 2017 til afdrag omkostningssted artskonto tal Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Budgetår 2018 til renter Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til renter Budgetår 2019 til afdrag

16 BUDGET 2016 BUDGETÆNDRING/ØNSKE - ANLÆG Renter og Finansiering 10 OVERSKRIFT: Lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Nyt ønske til forslag Sorø Kommune har for 2016 ansøgt om lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale. Denne lånepulje til 2016 udgør i alt 200 mio. kr. til fordeling efter ansøgning i Social og Indenrigsministeriet. Det handler om anlæg til: Flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen mv. for en samlet anlægssum på 5,6 mio. kr. med et effektiviserings / besparelsespotentiale på 0,555 mio. kr. pr. år. Ministeriet oplyser at de har modtaget låneansøgninger for 809 mio. kr. vedrørende 69 projekter. Sorø Kommune har på denne baggrund modtaget lånedispensation på op til 3 mio. kr. til det konkrete anlægsprojekt. Betingelsen for fuld udnyttelses af låneadgangen på de 3 mio. kr. kræver dog at hele den ansøgte anlægssum gennemføres på de 5,6 mio. kr. med igangsættelse og anvendelse i Reduceres anlægsbeløbet vil der sker en tilsvarende reduktion af den givne lånedispensation. Det betyder at den modtagne lånedispensation reduceres med 53, % eller godt 53,5 % såfremt anlægssummerne i 2016 bliver mindre end ansøgt. Endvidere er det i udmeldingen fra ministeriet understreget, at formålskonvertering til anden anlægsinvestering ikke er mulig indenfor denne lånepulje. Lånedispensationen er meddelt til mulig lånoptagelse på almindelige lånevilkår til lån med en løbetid på 25 år. Såfremt lånedispensationen ønskes udnytte vil der skulle afsættes beløb til renter og afdrag. Den 1. september 2015 er den aktuelt beregnet tilbagebetalingspris for 1 mio. kr. over 25 år som udgangspunkt prissat til: Tekst 1_2.10 % serielån med fast rente 2_2,14 % annuitetslån med fast rente 1,274 mio. kr. 1,301 mio. kr. 16

17 I det omfang lånedispensationen ønskes anvendt, forudsættes der som udgangspunkt først lånehjemtagelse i 2. halvår af 2016 med første terminsydelse i Terminsydelse /år I hele mio. kr I alt 1_ 0 0,061 0,060 0,059 0,180 Heraf afdrag 0 0,040 0,040 0,040 0,120 Heraf renter 0 0,021 0,020 0,019 0,060 2_ 0 0,052 0,052 0,052 0,156 Heraf afdrag 0 0,031 0,031 0,032 0,094 Heraf renter 0 0,021 0,021 0,020 0,062 Det er alternativ 1_ som er serielånet med fastrente der som udgangspunkt er valgt overført til punkt 2 Økonomiske konsekvenser som er billigst på langt sigt men med forskelle på kort sigt. Den overførte terminsydelse til punkt 2 er omregnet til max. muligt lån på de 3 mio. kr. Låneprovenuet i 2016 på de 3 mio. kr. fratrukket terminsydelsen i årene på i alt 0,540 mio. kr. givet et nettoprovenu til på maksimalt 2,460 mio. kr. fra denne lånedispensation under forudsætning af et anlægsforbrug på de 5,6 mio. kr. i I forbindelse med vil der blive foretages en fornyet vurdering af renter og afdrag til løbende pris på baggrund at det endelige lånevalg. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms) i hele kr. Netto Budgetår 2016 til lånhjemtagelse profitcenter / omkostningssted artskonto Budgetår 2017 til renter profitcenter / omkostningssted artskonto Budgetår 2017 til afdrag omkostningssted artskonto tal Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Budgetår 2018 til renter Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til renter Budgetår 2019 til afdrag

Budget 2017 ( )

Budget 2017 ( ) Økonomi og Personale J.nr. 340-2016-22094 Den 13.09.2016 Budget 2017 (2018 2020) Yderligere materiale til det tekniske budgetforslag Fremsendt til 1. behandling - Behandles i Økonomiudvalget den 14.september

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere