BUDGETFORSLAG ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING"

Transkript

1 BUDGETFORSLAG ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1

2 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 ( ) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio Bemærkning Tekniske ændringer drift Renter og Finansiering 1 Skatter- tilskud og udligning - Indkomstskat af dødsboer til B2016/ Skatter- tilskud og udligning - Tilskud som særlig vanskelig stillet kommune info fra SIM Skatter- tilskud og udligning - ny udgave efter ØR ultimo Beredskabskommissionen 4 Beredskabet sammenlægning af beredskaberne priser Forbyggende sundhedsindsats 5 Kvalitetssikring af grundlaget på kommunal medfinansiering priser Voksen handicap Kvalitetssikring af indtægtsgrundlaget for takstberegning på vokseninstitutioner priser Overførselsindkomst 7 Seniorjob priser 8 Refusionsomlægning priser Tekniske ændringer drift i alt Tekniske ændringer anlæg i alt

3 Budgetønsker Renter og Finansiering 9 Lånedispensation til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune - op til et max. beløb på info fra SIM Renter af lån til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune m/fast rente over 10 år 10 Afdrag af lån til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune afviklet over 10 år Lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale - op til et max. beløb (v/anlægssum på 5,6 mio. kr.) info fra SIM Renter af lån til investeringer med effektiviseringspotentiale - op til et max. beløb på m/fast rente over 25 år Afdrag til investeringer med effektiviseringspotentiale - op til et max. beløb på afviklet over 25 år Budgetønsker til anlæg og finansiering i alt I alt Ændringer til 1. behandling

4 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING Renter og Finansiering 1 OVERSKRIFT: Skatter, tilskud og udligning Indkomstskat af dødsboer til B2016 og B2017 POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Tillæg til teknisk ændring omkring skatter tilskud og udligning side 48 i forslag I forslaget B er der konstateret en fejl vedrørende indkomstskat af dødsboer. I den anvendte tilskudsmodel fra KL har der fejlagtigt været oplyst en forventet indtægt til 2016 på 1,025 mio. kr. Det er efterfølgende udmeldt at denne indtægt vedrører indkomståret 2014 som først er til forventet afregning i I fortsættelse heraf er det oplyst at indtægten vedrørende indkomståret 2013 til forventet afregning i 2016 udgør 0,333 mio. kr. Indtægten i forslaget i 2016 er derfor 0,692 mio. kr. for høj og modsat 0,800 mio. kr. for lav i 2017, som samlet set giver en netto merindtægt til 2016 og 2017 på 0,108 mio. kr. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2015-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (profitcenter / omkostningssted) og artskonto tal Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Netto Budgetår 2016 til renter Budgetår 2017 til afdrag Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til afdrag 4

5 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING Renter og Finansiering 2 OVERSKRIFT: Skatter, tilskud og udligning Tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Ny teknisk ændring til forslag Sorø Kommune har for 2016 ansøgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud fra tilskudspuljen for særligt vanskeligt stillede kommuner jf. 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud specifikt vedrørende den generelle pulje. Den generelle pulje var igen i år på 300 mio. kr. Det skal ligeledes i år ses i sammenhæng med at kommunerne i år har fået et ekstra ordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. er målrettet kommuner med størst behov. Samlet set til fordeling efter ansøgning i Social og Indenrigsministeriet. Ministeriet har inkl. overførte restbeløb fra 2015 fordelt 301 mio. kr. til i alt 31 kommuner fra den generelle pulje. Heraf er der fordelt 16 mio. kr. i tilskud som led i udviklingsaftaler til 1 kommune og 50 mio.kr. som kompensation for tab ved refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet i særligt vanskeligt stillede kommuner. Heraf har Sorø Kommune modtaget særtilskud fra den generelle pulje på 0,996 mio. kr. Det er i fastsættelsen af tilskuddet taget i betragtning, at kommunen taber på refusionsomlægningen. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (profitcenter / omkostningssted) tal Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Netto Budgetår 2016 til renter Budgetår 2017 til afdrag Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til afdrag 5

6 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING Renter og Finansiering 3 OVERSKRIFT: Skatter- tilskud og udligning til løbende pris Beregning på skønnet statsgaranteret udskrivningsgrundlag B ny udgave POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X UPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Tillæg til teknisk ændring omkring skatter tilskud og udligning side 48 i forslag Kommunernes Landsforening har opdateret skatte- og tilskudsmodel på baggrund af Regeringens nye skøn i Økonomisk Redegørelse fra ultimo august måned Den opdaterede model indeholder således nye skøn for udvikling i kommunernes udskrivningsgrundlag og grundskyld Desuden er skønnet over overslagsårenes bloktilskud opdateret som følge af lovændringer mv. ikke mindst Regeringsaftalen med Regionerne vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Skattemæssigt er der tale en nedjustering af udskrivningsgrundlaget fra 2013 til 2014 på -0,2 pct. point og noget mere fra 2014 til 2015 på -0,6 pct. point og først med opjustering fra 2015 til 2016 på +0,8 pct.point og med mindre +/- ændringer i overslagsårene på 0,1 pct.point pr. år. Skønnene for indtægterne fra grundskyld er nedjusteret ud fra en forventet aftagende vækst i grundværdierne frem mod Det er oplyst begrundet i en stor usikkerhed omkring udvikling i grundskatterne når vurderingssystemet skal ændres fra I forslaget er det de udmeldte reguleringsprocenter fra KL der er anvendt ved fremskrivningen af grundskatterne. Det kan dog vise sig over tid at grundskatter lokalt måske er for høje i det omfang at nogle af de forventede værdistigningerne bliver begrænset af grundskattelofterne i de kommende år. Hverken KL eller lokalt har det kunne verificeres hvorledes det vil påvirke en kommune som Sorø. Indtægterne fra grundskyld vil på vanlig vis skulle revurderes i forbindelse med lægning for I forhold til forlaget er nettoresultatet en samlet opjustering af indtægterne fra skatter, tilskud og udligning på kr. som følger: I alt en netto merindtægt til BF på Heraf vedr. tilskud og udligning - merindtægter Heraf vedr. personskatter mindreindtægter

7 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Budgettal Inkl. en TÆ Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Artskonto: Kostbærer (profitcenter / omkostningssted) jf. regneark i. Netto ØS/ØPU Budgetår 2016 (løft af KMF) Budgetår 2017 Budgetår 2018 Budgetår

8 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 4 OVERSKRIFT: Beredskabet sammenlægning af beredskaberne POLITIKOMRÅDE:BE200 + dec FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: Beredskabet AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Camilla Fjeldsted UDVALG: Økonomiudvalget Tillæg til teknisk ændring omkring sammenlægning af beredskaberne side 49 i forslag Med Økonomiaftalen for 2015 blev det vedtaget, at kommunerne skal etablere sig i ca. 20 nye tværkommunale samarbejder på beredskabsområdet. Det er politisk vedtaget d. 24. juni 2015, at Sorø kommune går ind i Vestsjælland Beredskab med deltagelse af yderligere Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse Kommuner. Som et led i strukturreformen er der en forventelig effektiviseringsgevinst, som tet for beredskabet i Sorø kommune blev nedskrevet med til 2015, hvorefter det årlige til Sorø Brandvæsen er 5,174 mio. kr. Budget 2016 er fremkommet ved at fremskrive de enkelte kommuners regnskab 2013 for beredskabet, dog korrigeret med kendte ændring, såsom udgifter til stiftelsesomkostninger, leasing, forsikringer for selskabet, og administrationsgebyr. Som beskrevet sagen behandlet politisk d. 24. juni 2015 skal udgifterne til Vestsjællands beredskab fordeles efter indbyggertal opgjort pr. 1. januar i året før året. Denne fordeling af udgifterne medfører, at Sorø kommune vil få en merudgift på 1,1 mio. kr. i 2016 til Vestsjællands Beredskab i forhold til lagte 5,174 mio. kr., som er lagt ind i det tekniske forslag. Seneste beregning af driftsbidraget til Vestsjællands beredskab viser, at den foreløbige nettodriftsudgift for Sorø kommune fra 2017 og frem er 5,867 mio. kr., hvorfor denne korrektion fremlægges. Tidligere har Sorø Brandvæsen investeret i køretøjer. Deltagelsen i Vestsjællands Beredskab medfører, at køretøjer fremadrettet leases af et leasingselskab. Det er besluttet, at Sorø Brandvæsen skal sælge køretøjer til en værdi over 0,1 mio. kr. til leasingselskabet. Det er vurderet, at Sorø kommune kan sælge aktiver for 5,5 mio. kr. Dette er dog kun foreløbigt, da der ikke er modtaget et endeligt købstilbud fra leasingselskabet. Fremadrettet vil Sorø Kommune derfor ikke skulle finansiere køretøjer via anlægsbevillinger. I forhold til forlaget er nettoresultatet en samlet nedjustering af udgifterne fra 2017 og frem på kr. årligt. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Flere Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element):XG Budgetår 2016 Budgetår 2017 Budgetår 2018 Budgetår 2019 Budgettal Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-)

9 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 5 OVERSKRIFT: Kvalitetssikring af grundlaget på kommunal medfinansiering POLITIKOMRÅDE: 630 Forebyggende sundhed FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: Aktivitetsbestemt medfinansiering AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Jan Drachmann UDVALG: SSU Tillæg til teknisk ændring omkring kommunal medfinansiering side 143 i forslag I forbindelse med udmeldingerne fra KL til kommunernes om den endelige tilskudsmodel for 2016 indgår der et løft på aktivitetsbestemt medfinansiering (betaling for indlæggelser på sygehuse). Tilskudsmodellen givet et samlet løft for kommunerne under et på 1.020,5 mio. kr. som en konsekvens af de stigende udgifter der har været i kommunerne de seneste par år. Beløbet indregnes nu i for da det som det nuværende grundlag bygger på er KL vurdering, tillagt 1,7 mio. kr., men ud fra de lokale forhold i Sorø Kommune samt erfaringerne for de seneste par år så har Sorø Kommunes udgifter ligget væsentlige højre en det, som KL har meldt ud. For Sorø Kommune betyder dette, at der tilføres yderligere 5,216 mio. kr. i årene, som tet derfor opjusteres med i årene Merudgiften er modsvaret i en merindtægt som følge af den endelige tilskudsmodel for 2016, som der også er et skema på. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): tal Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

10 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 6 OVERSKRIFT: Kvalitetssikring af indtægtsgrundlaget for takstberegning på vokseninstitutioner POLITIKOMRÅDE: Voksen og Handicap FUNKTIONSOMRÅDE: / /52 PROFITCENTER/CENTRE: Flere områder AFSENDER: POLITISK ADMIN VIPS SAGSBEHANDLER: Jan Drachmann UDVALG: Social og Sundhedsudvalget Teknisk ændring vedrørende side 148 i forslag I forbindelse med den årlige lægning foretages der en fornyet takstberegning for det kommende år. Takstberegningen bygger på de driftster der ligger på institutionerne og som årligt fremskrives med en vis P/L-regulering. Derudover indgår der også nogle centrale omkostninger såsom: Forrentning og afskrivning af bygninger, tjenestemandspension, ferieforpligtigelser, overhead mv. Kvalitetssikringen viser at der skal foretages en nedjustering af det samlede grundlag for samtlige takstindtægter svarende til kr. (2016), hvilket vil sige at det er en nedgang på 1,33% (grundlaget lyder på 105,259 mio. kr.) Forklaringerne til de store forskydninger skal findes i følgende forhold: En nedjustering i grundlaget for beregning af forrentning af bygninger som indgår i taksten. Fra 2015 til 2016 er renten på dette område faldet 37,0 % for et fastforrentet obligationslån. For 2015 taksten er denne fastsat til 3,35 % men for 2016 fastsættes denne til 2,1 %. Denne konkret ændring er aftale at alle kommuner i Region Sjælland bruger for 2016, hvilket vil betyde at der for alle institutionstyper i Regionen vil forekomme en nedgang i taksten. Beregningerne viser at der er en nedgang i det som indregnes i taksten i forhold til ferieforpligtigelser som kommunen har For så vidt angår indregning af tjenestemandspension er der ligeledes en nedgang fra 2015 til 2016 Fastsættelse af overhead som indgår med 4% i takstberegningen viser ligeledes en nedgang fra 2015 til 2016, hvilket tillige betyder at der laves en omplacering mellem administrationsområdet og voksenområdet, for at vise det samlede overhead mellem områderne. Denne flytning er dog udgiftsneutral. Endelig er det konstateret at der i årene har været en generelt for højt indtægtsniveau i tet som også er med til at skabe udfordringen Begrundelsen for at dette ændringsskema først fremkommer nu skyldes at det først efter alle de tekniske ændringer samt de øvrige politiske besluttede ændringer er indlæst samt at der er foretaget en pris- og lønfremskrivning til 2016 først derefter er det muligt at beregne taksterne for 2016 og dermed foretage kvalitetssikringen af indtægterne. 10

11 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2016-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): tal Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Netto 11

12 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 7 OVERSKRIFT: Seniorjob 2016 POLITIKOMRÅDE:AEU720-dec FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: Jobcenter AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Gitte Eilstrup UDVALG: AMEU Tillæg til teknisk ændring vedr. overførselsindkomst 2016 side 165 i forslag Gennemgang af personer i seniorjob i Sorø kommune, har vist, at tet til seniorjob kan reduceres med 0,500 mio. kr. i forhold til den oprindelige tekniske ændring. Forudsætningen for reduceringen skyldes afgang af nuværende seniorjobs samt en reduceret tilgang til ordningen på i alt 5 personer i Det forudsættes samtidig, at disse personer kommer i job og ikke får udbetalt kompensation. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2015-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): tal Budget Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-) Budgetår Budgetår 2017 Budgetår 2018 Budgetår

13 BUDGET 2016 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 8 OVERSKRIFT: Refusionsomlægning 2016 POLITIKOMRÅDE:AEU720-dec FUNKTIONSOMRÅDE:05.XX.XX PROFITCENTER/CENTRE: Jobcenter mm. AFSENDER: POLITISK ADMIN X UPS SAGSBEHANDLER: Gitte Eilstrup UDVALG: AMEU Tillæg til teknisk ændring omkring refusionsomlægning side 167 i forslag Den 2. februar 2015 indgik partierne bag forliget om beskæftigelsesreformen, en aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet fra og med Refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. Det bliver dyrt at have mange på langvarig offentlig forsørgelse, og alle borgere der modtager offentlig forsørgelse indplaceres på et af de fire refusionstrin. I det oprindelige skema omkring refusionsomlægningen er KL s forudsætninger for konsekvenserne af refusionsomlægningen i Sorø Kommune indregnet. I lægningen for 2016 har det vist sig på flere områder, at jobcenterets forventninger til udviklingen i 2016 er mere optimistisk end KL og dette ses blandt andet i KL s fremskrivninger på flere overførselsindkomster. På baggrund af denne forskel reduceres tet med 2,0 mio. kr. i Det er fortsat meget usikkert at beregne de endelige konsekvenser af refusionsomlægningen for Sorø kommune, så denne reducering er et udtryk for en besparelsesmulighed, hvor der ikke kan opstilles præcise forudsætninger for hvordan reduktionen skal opnås. I forhold til forlaget er nettoresultatet en samlet nedjustering af udgifterne i 2016 på kr. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2015-prisniveau) i hele kr. Artskonto: Kostbærer (omkostningssted eller PSP-element): Budgetår 2016 Budgetår 2017 Budgetår 2018 Budgetår 2019 tal Netto Merudgift (+) Mindreudgift (-)

14 BUDGET 2016 BUDGETÆNDRING/ØNSKE - ANLÆG Renter og Finansiering 9 OVERSKRIFT: Lånedispensation til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Nyt ønske til forslag Sorø Kommune har for 2015 ansøgt om lånedispensation til styrkelse af likviditet som vanskeligt stillet kommune. Lånepuljen til kommuner med lav likviditet udgør 500 mio. kr. samlet set til fordeling efter ansøgning i Social og Indenrigsministeriet. Sorø Kommune har ansøgt om mulig låneadgang for 46,500 mio. kr. Beløbet er lig den faktisk forventede negative likviditet på dagen jf. likviditetsprognosen på ansøgningstidspunktet sammenhængende til den udsendte likviditet pr , og til Økonomiudvalgets møde den 19. august Sorø Kommune har modtaget lånedispensation på 16 mio. kr. Ministeriet oplyser at de har modtaget låneansøgninger for ca. 1,112 mia. kr. Ministeriet oplyser endvidere at der ved fordelingen ud over omfang af ansøgninger, er lagt vægt på det ansøgte lånebeløb samt kommunens økonomiske situation, herunder kommunens forventede likviditet ved udgangen af 2015 og 2016 uden låneadgang. Denne låneadgang er meddelt på særlige vilkår, herunder til lånoptagelse med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. Lånedispensationer vil endvidere udelukkende kunne anvendes i kalenderåret Såfremt lånedispensationen ønskes udnytte vil der skulle afsættes beløb til renter og afdrag. Den 1. september 2015 er den aktuelt beregnet tilbagebetalingspris for de 16 mio. kr. over de 10 år som udgangspunkt prissat til: Tekst 1_1.26 % serielån med fast rente 2_1,27 % annuitetslån med fast rente 17,108 mio. kr. 18,207 mio. kr. I det omfang lånedispensationen ønskes anvendt, forudsættes der som udgangspunkt først lånehjemtagelse i 2. halvår af 2016 med første terminsydelse i

15 Terminsydelse /år I hele mio. kr I alt 1_ 0 1,801 1,781 1,761 5,343 Heraf afdrag 0 1,600 1,600 1,600 4,800 Heraf renter 0 0,201 0,181 0,161 0,543 2_ 0 1,714 1,714 1,714 5,142 Heraf afdrag 0 1,511 1,530 1,550 4,591 Heraf renter 0 0,203 0,184 0,164 0,551 Det er alternativ 1_ som er serielånet med fastrente der som udgangspunkt er valgt overført til punkt 2 Økonomiske konsekvenser som er billigst på langt sigt med mindre forskelle på kort sigt. Låneprovenuet i 2016 på de 16 mio. kr. fratrukket terminsydelse i årene på i alt 5,343 mio. kr. givet et nettoprovenu til på 10,657 mio. kr. fra denne lånedispensation. I forbindelse med vil der blive foretages en fornyet vurdering af renter og afdrag til løbende pris på baggrund at det endelige lånevalg. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2015-prisniveau) i hele kr. Netto Budgetår 2016 til lånhjemtagelse profitcenter / omkostningssted artskonto Budgetår 2017 til renter profitcenter / omkostningssted artskonto Budgetår 2017 til afdrag omkostningssted artskonto tal Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Budgetår 2018 til renter Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til renter Budgetår 2019 til afdrag

16 BUDGET 2016 BUDGETÆNDRING/ØNSKE - ANLÆG Renter og Finansiering 10 OVERSKRIFT: Lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTIONSOMRÅDE: PROFITCENTER/CENTRE: AFSENDER: POLITISK ADMIN X VIPS SAGSBEHANDLER: Birgit Krusegaard Jensen UDVALG: Økonomiudvalget Nyt ønske til forslag Sorø Kommune har for 2016 ansøgt om lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale. Denne lånepulje til 2016 udgør i alt 200 mio. kr. til fordeling efter ansøgning i Social og Indenrigsministeriet. Det handler om anlæg til: Flytning af Den Musiske Skole til Borgerskolen mv. for en samlet anlægssum på 5,6 mio. kr. med et effektiviserings / besparelsespotentiale på 0,555 mio. kr. pr. år. Ministeriet oplyser at de har modtaget låneansøgninger for 809 mio. kr. vedrørende 69 projekter. Sorø Kommune har på denne baggrund modtaget lånedispensation på op til 3 mio. kr. til det konkrete anlægsprojekt. Betingelsen for fuld udnyttelses af låneadgangen på de 3 mio. kr. kræver dog at hele den ansøgte anlægssum gennemføres på de 5,6 mio. kr. med igangsættelse og anvendelse i Reduceres anlægsbeløbet vil der sker en tilsvarende reduktion af den givne lånedispensation. Det betyder at den modtagne lånedispensation reduceres med 53, % eller godt 53,5 % såfremt anlægssummerne i 2016 bliver mindre end ansøgt. Endvidere er det i udmeldingen fra ministeriet understreget, at formålskonvertering til anden anlægsinvestering ikke er mulig indenfor denne lånepulje. Lånedispensationen er meddelt til mulig lånoptagelse på almindelige lånevilkår til lån med en løbetid på 25 år. Såfremt lånedispensationen ønskes udnytte vil der skulle afsættes beløb til renter og afdrag. Den 1. september 2015 er den aktuelt beregnet tilbagebetalingspris for 1 mio. kr. over 25 år som udgangspunkt prissat til: Tekst 1_2.10 % serielån med fast rente 2_2,14 % annuitetslån med fast rente 1,274 mio. kr. 1,301 mio. kr. 16

17 I det omfang lånedispensationen ønskes anvendt, forudsættes der som udgangspunkt først lånehjemtagelse i 2. halvår af 2016 med første terminsydelse i Terminsydelse /år I hele mio. kr I alt 1_ 0 0,061 0,060 0,059 0,180 Heraf afdrag 0 0,040 0,040 0,040 0,120 Heraf renter 0 0,021 0,020 0,019 0,060 2_ 0 0,052 0,052 0,052 0,156 Heraf afdrag 0 0,031 0,031 0,032 0,094 Heraf renter 0 0,021 0,021 0,020 0,062 Det er alternativ 1_ som er serielånet med fastrente der som udgangspunkt er valgt overført til punkt 2 Økonomiske konsekvenser som er billigst på langt sigt men med forskelle på kort sigt. Den overførte terminsydelse til punkt 2 er omregnet til max. muligt lån på de 3 mio. kr. Låneprovenuet i 2016 på de 3 mio. kr. fratrukket terminsydelsen i årene på i alt 0,540 mio. kr. givet et nettoprovenu til på maksimalt 2,460 mio. kr. fra denne lånedispensation under forudsætning af et anlægsforbrug på de 5,6 mio. kr. i I forbindelse med vil der blive foretages en fornyet vurdering af renter og afdrag til løbende pris på baggrund at det endelige lånevalg. 2. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms) i hele kr. Netto Budgetår 2016 til lånhjemtagelse profitcenter / omkostningssted artskonto Budgetår 2017 til renter profitcenter / omkostningssted artskonto Budgetår 2017 til afdrag omkostningssted artskonto tal Merudgift/mindreindtægt(+) Mindreudgift/merindtægt(-) Budgetår 2018 til renter Budgetår 2018 til afdrag Budgetår 2019 til renter Budgetår 2019 til afdrag

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019

BUDGETFORSLAG 2016-2019 2016 BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Generelle bemærkninger... 3 2 Finansiering og tekniske korrektioner... 9 3 Grundlaget for lægningen... 12 4 Økonomistyring...

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2016-2019 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 24. august 2015 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016-19 5 Aftale om kommunernes økonomi i 2016 5 Budgetlovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere