Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune"

Transkript

1 Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Vordingborg Kommune v/ organisationskonsulent v/ Skolechef Henrik Bech Sørensen Per Larsen Agerskellet 3 Valdemarsgade Randers 4760 Vordingborg EAN-nr.: Kontaktperson for fælleselevrådet: Jane Weise Mucha, , Partnerskabets formål og rammer Partnerskabet har til formål at skabe aktive og engagerede elever, som med tiden kan blive aktive og engagerede samfundsborgere. Aktive og engagerede elever er en enorm ressource for den enkelte skole, for det generelle skolemiljø i kommunen og i samfundet. Partnerskabet søger at sikre inddragelse af kommunens grundskoleelever i lokale beslutninger, der vedrører deres skoleliv og generelle trivsel. Inddragelsen og medindflydelsen gælder således både konkrete aktiviteter på den enkelte skole og på den overordnede skolepolitik i kommunen. Ved at inddrage eleverne i det lokale demokrati opnår kommunen ikke blot demokratisk dannelse af eleverne, men sigtet er samtidig at sikre bedre trivsel og gladere elever, der tager medejerskab for deres uddannelse og lokal samfund. Partnerskabet mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever er forankret i troen på, at et stærkt kommunalt fælleselevråd vil kunne løfte denne opgave. Med fælleselevråd forstår vi et forum, hvor repræsentanter for elevrådene ved kommunens skoler kan mødes og drøfte forhold vedrørende deres skolegang og de skolepolitiske spørgsmål, der til enhver tid er af interesse at drøfte. Oftest naturligvis emner, der bliver fælleselevrådet forelagt af kommunen. Omdrejningspunktet for partnerskabet vil derfor være at oprette, understøtte og facilitere et selvstændigt og stærkt kommunalt fælleselevråd. Med hver sine styrker kan DSE og Vordingborg Kommune løfte denne opgave i fællesskab. Hvor kommunen kan sikre den demokratiske inddragelse i skolepolitikken og de Side 1 af 9

2 strukturelle rammer for elevrådsarbejdet, kan DSE bidrage med hjælp og rådgivning i det praktiske elevrådsarbejde samt inspirere og understøtte fælleselevrådets aktiviteter. Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever arbejder ud fra en fælles forståelse om, at det skal være sjovt og meningsfyldt at engagere sig i fælleselevrådets arbejde og aktiviteter. Eleverne i Vordingborg Kommune - som Elevvenlig Kommune - skulle gerne føle sig som en del af et fællesskab, hvor der er plads til engagement og gejst. Danske Skoleelevers indsatsområder i partnerskabet DSEs store styrke ligger i arbejdet med elevaktiviteter og tilbud til elevrådene. Hele organisationen er funderet omkring aktiviteter for og af eleverne, og DSEs aktive er selv elever fra mange forskellige skoler. Med deres erfaring fra det konkrete elevrådsarbejde og deres mange ideer vil de, i samarbejde med DSEs tilknyttede konsulenter på området, hjælpe fælleselevrådet i gang med arbejdet som fælleselevråd og nye spændende projekter. Derudover har DSE som landsorganisation en stor mulighed for at tilbyde nye tilbud til elevrådene og eleverne. Følgende tiltag, vil være DSEs ydelser og indsatsområder i partnerskabet: Personlig elevsupporter på DSEs sekretariat Til hver Elevvenlig Kommunes fælleselevråd tilknyttes en af DSEs sekretariatsfrivillige som personlig supporter. Elevsupporteren har stor erfaring med elevrådsarbejde på forskellige planer, og kan derfor give fælleselevrådet kompetent vejledning. Elevsupporteren vil være i løbende kontakt med fælleselevrådets ledelse og kan hjælpe med idéudvikling, kampagneplanlægning etc. Desuden har DSE ansat en konsulent på området. Konsulenten er kommunens kontakt ved DSE og kan bistå kommunen med konkret hjælp og vejledning. Opstartskursus for fælleselevrådet For at komme godt i gang med elevrådsarbejdet får de Elevvenlige Kommuners fælleselevråd hvert år et opstartskursus. Kurset skal sikre, at fælleselevrådet kommer hurtigt og nemt i gang med elevrådsarbejdet. Formålet med opstartskurset er at få fastsat fælleselevrådets målsætninger og ambitioner for det komne år samt at få rystet det nye elevråd sammen. Kurset udføres af fælleselevrådets personlige elevsupporter. Mulighed for ekstra lokale kurser Har formandsskabet brug for lidt ekstra vejledning eller har den kommunikationsansvarlige brug for hjælp til fælleselevrådets hjemmeside, kan den personlige elevsupporter kontaktes, og der kan arrangeres et ekstra kursus om lederrolle eller hjemmesideopsætning. Fælleselevrådshåndbog til alle medlemmer af fælleselevrådet Som en del af Elevvenlig Kommune har DSE udviklet en Fælleselevrådshåndbog særligt til de kommunale elevråd. Håndbogen giver en masse inspiration, viden og gode råd til fælleselevrådet og den tilhørende kommune. Videre giver bogen et godt og overskueligt indblik i formålet med et fælleselevråd, dets struktur, medlemmernes poster, kontaktpersonens rolle og udarbejdelsen af vedtægter, afholdelse af møder og meget mere. Alle medlemmer af fælleselevrådet vil hvert år til fælleselevrådsopstarten modtage en opdateret version af denne håndbog. Side 2 af 9

3 1 stk. kombineret Elevråds- og Kontaktlærerkursus og 1 stk. Skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen til afholdelse én gang inden for partnerskabsaftalens treårige periode For at sikre viden og kompetencer i kommunerne vil DSE uddanne både elever og lærere til elevråds- og skolebestyrelsesarbejde. Kurserne for elever udføres af fælleselevrådets personlige elevsupporter, mens kurset for lærere udføres af en ansat konsulent. Gratis deltagelse på årlig Netværksdag DSE arrangerer en weekend hvert skoleår en Netværksdag. På dagen indgår spændende oplæg, workshops og kurser, ligesom fælleselevrådsrepræsentanterne vil få mulighed for at udvikle og planlægge spændende aktiviteter også i samarbejde med de andre kommuners fælleselevråd. Dagen giver derfor masser af motivation og gejst. For kontaktpersoner bliver der sideløbende afhold med elevernes aktiver en inspirations- og netværksdag for alle partnerskabskommunerne. Aktivitetspakker DSE tilbyder fælleselevrådet en række færdigproducerede aktiviteter. Med dem kan fælleselevrådet gå direkte i gang med at afholde aktiviteter i kommunen. DSE vil selvfølgelig altid hjælpe fælleselevrådet med alle former for aktiviteter, og aktivitetspakkerne skal derfor betragtes som et supplement til fælleselevrådets selvudviklede aktiviteter på skoleområdet. Gratis hjemmeside Fælleselevrådet kan få en hjemmeside. Via DSEs system vil elevrådene nemt og hurtigt kunne opsætte deres egen hjemmeside og på den måde kommunikere med kommunens eleverne. Hjælp til design af kampagne og informationsmaterialer DSE vil hjælpe fælleselevrådet til design og tryk af egne plakater, foldere og andet materiale. Kåring af Årets Elevvenlige Kommune Blandt de Elevvenlige Kommuner kåres hvert år Årets Elevvenlig Kommune - en pris, der anerkender kommunens arbejde med at styrke det lokale elevdemokrati. Årets Elevvenlig Kommune er den kommune, der i løbet af året har gjort mest for udviklingen af elevdemokratiet. Side 3 af 9

4 Vordingborg Kommunes indsatsområder i partnerskabet Vordingborg Kommunes styrker ligger i muligheden for at give fælleselevrådet demokratisk indflydelse på skolepolitikken samt de perfekte strukturelle rammer for fælleselevrådet. Inddragelsen i udviklingen af skolepolitikken og indflydelsen på de beslutninger, der tages, vil være et af de afgørende punkter for at sikre fælleselevrådets succes og de aktive elevers motivation. Derudover vil kommunen levere de strukturelle rammer, som giver mulighed for en masse aktiviteter fra fælleselevrådets side. Følgende ydelser og indsatsområder vil være Vordingborg Kommunes forpligtelser i partnerskabet: Reel høringsret på beslutninger på folkeskoleområdet For at sikre et stærkt engageret fælleselevråd er det essentielt, at eleverne bliver taget med på råd, når der træffes vigtige beslutninger på skoleområdet i kommunen. Et stærkt og forankret fælleselevråd bør derfor altid have reel høringsret på skoleområdet. Deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første fælleselevrådsmøde Hvert år på det første fælleselevrådsmøde foreslår DSE, at der fra kommunen deltager en eller flere politiske repræsentanter, der har med skolepolitik at gøre. På den måde sikres, at der minimum én gang årligt er en direkte dialog mellem alle de aktive i fælleselevrådet og kommunen. Desuden vil vi foreslå, at kommunen deltager på de fælleselevrådsmøder, hvor fælleselevrådet ønsker det. Orientering om punkter på skoleudvalgsmøder For at få mulighed for at bidrage med input til skolepolitikken skal fælleselevrådet løbende orienteres om relevante områder, som skoleudvalget arbejder med, og på den måde inddrages i den skolepolitiske proces i kommunen. Dermed får fælleselevrådet mulighed for at drøfte, om de har nogen holdninger til emnet, og i så fald indgive deres indstilling til udvalget. Afholdelse af årlig elevrådsdag (opstartskurset) Som tidligere nævnt afholdes der en årlig elevrådsdag, som skal sikre en perfekt opstart for fælleselevrådene. Elevrådsarbejde er altid præget af stor udskiftning og dermed meget lidt kontinuitet. Kommunen kan være med til at sikre større kontinuitet ved hvert år at hjælpe med afholdelsen af elevrådsdagen. Det kan være ved at facilitere dagen ved at sørge for lokaler til afholdelsen, mad til deltagerne og transport til de elever, som kommer fra forskellige egne af kommunen. Derudover kan kommunen hjælpe med indkaldelsen til elevrådsdagen, så det sikres, at alle elevråd stiller med repræsentanter. Stille gratis relevante faciliteter/lokaler til rådighed for Fælleselevrådet og DSEs arrangementer fx eftermiddags-, aftens- og weekendarrangementer evt., med overnatning. Det er vigtigt for fælleselevrådet at have nogle ordentlige mødefaciliteter samt kontorfaciliteter, hvor de kan opbevare materialer og mødes til det daglige arbejde. Derfor skal kommunen stille lokaler til rådighed, som fælleselevrådet kan benytte i forbindelse med aktiviteter og kontorarbejde. Side 4 af 9

5 Kommunal kontaktperson for fælleselevrådet Det er afgørende for kontinuiteten i fælleselevrådet, at der er en medarbejder til at støtte op om arbejdet. Kontaktpersonen, som kan være en lærer eller embedsmand i kommunen, kan hjælpe med dagsorden, referater, indkaldelser til møderne samt sørge for en vis kontinuitet i elevrådsarbejdet. Erfaringerne har vist, at det er vigtigt at have en kontaktperson til at støtte op om både elevråd og fælleselevråd. Økonomisk tilskud Kommunen forpligter sig desuden til at bidrage med et fast beløb til fælleselevrådet, som skal sikre afholdelse af rådets aktiviteter. Størrelsen af dette beløb kan fastsættes i samarbejde med Danske Skoleelever og påregnes på plads til det konstituerende møde Endelig drager kommunen omsorg for, at samtlige skoler i kommunen bliver medlem af DSE, herunder at de enkelte elevråd aktivt forholder sig til medlemskabet og bliver meldt ind, såfremt elevrådene på den enkelte skole ønsker dette. DSE stiller sig til rådighed med hjælp i dette arbejde. Samarbejdet Sammen forsøger parterne at finde løsninger, der på bedst mulig måde understøtter Vordingborg Kommunes fælleselevråds ønsker og behov, så der sker en fortsat udvikling af elevdemokratiet i kommunen. Det daglige samarbejde er forankret i samarbejdet mellem fælleselevrådets repræsentanter, den tilknyttede kommunale kontaktperson og repræsentanter fra Danske Skoleelever. De involverede parter skal sikres den fornødne tid til ordentligt samarbejde og dialog. Ligeledes må det betragtes som en fælles målsætning kontinuerligt at evaluere samarbejdet for at sikre de bedste vilkår for kommunens fælleselevråd. Aftalens løbetid og genforhandling Denne aftale træder i kraft den Aftalen løber i tre år. Jf. note 2 (se nedenfor) dækker denne aftale partnerskab for skoleårene: /16 (1. september juli 2016) /17 (1. august juli 2017) /18 (1. august juli 2018) Aftalen kan ikke opsiges i perioden. Såfremt ingen af parterne indleder genforhandling, anses aftalen for forlænget for yderligere en treårig periode. Ved udgangen af en hver treårig periode kan hver af parterne tage aftalen op til genforhandling. Genforhandling af aftalen skal være afsluttet inden udgangen af 2018, således der ligger afklaring omkring det næstkommende skoleår (2018/19). Side 5 af 9

6 Partnerskabsafgift Som kommunal partner af Danske Skoleelever og Elevvenlig Kommune betales en årlig partnerskabsafgift til organisationen. Afgiften sikrer aflønning af DSEs medarbejdere på området samt afholdelse og udvikling af eksisterende og nye tilbud til Elevvenlige Kommuners fælleselevråd. Partnerskabsafgiften beregnes ud fra følgende regler: Et grundbeløb for opstart (engangsbeløb) og en pris pr. skole i kommunen kalkuleret ud fra hver enkelt skoles medlemsforhold af DSE (betales årligt). Grundbeløb/ opstart ,- Pris pr. medlemsskole/årligt 1.000,- Pris pr. ikke-medlemsskole/årligt 2.000,- Der foreligger en minimumsafgift på ,- for den årlige skole-betaling. Makspris ,- Skoler, afdelinger og fysisk placering I følge Danske Skoleelevers vedtægter er det de enkelte elevråd på kommunens skoler, som melder sig ind. Målet med at de enkelte elevråd indmelder sig, er at sikre en repræsentation af den enkelte elev, på skolen, i kommunen og videre på landsplan. I de senere år, har der været mange nye former for skoledannelser, med over- og underskoler, afdelinger mv. Når vi skal se på, om der er elevråd på en skole, der fx består af flere afdelinger/skoler mv., så ser vi på, om der er flere fysiske adresser inden for den samme skole, og om der på disse fysiske adresser er elevråd. Såfremt dette er gældende, skal det enkelte elevråd på den enkelte adresse indmelde sig. Såfremt der ikke er klassiske elevråd på de enkelte adresse, ser vi på hvordan skolen har sikret hovedformålet, at den enkelte elev er repræsenteret jf. ovenstående kæde. Side 6 af 9

7 For Vordingborg Kommune: Ud af Vordingborg Kommunes 14 folkeskoler er 6 skoler pr medlem af Danske Skoleelever, mens 8 skoler ikke er medlem. Vedlagt er en oversigt over skoler og deres medlemsforhold. Med Vordingborg Kommune er der aftalt, at der inden for partnerskabsaftalens treårige periode én gang indgår 1 stk. kombineret Elevrådsdag og Kontaktlærerkursus og 1 stk. Skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen til afholdelse i kommunen. Forudsat uændrede medlemsforhold gælder derfor følgende aftale i en treårig periode. I forbindelse med den årlige opkrævning ser vi hver gang på kommunens skolestruktur/antal, så dette ajourføres. Betaling, første skoleår: Grundbeløb/ opstart ,- Pris for skoler 6 medlemsskoler 6.000,- 8 ikke-medlemsskoler ,- I alt, første skoleår ,- Priser er ekskl. moms. Herefter, årlig betaling: Pris for skoler: 6 medlemsskoler 6.000,- 8 ikke-medlemsskoler ,- Samlet årlig pris ,- Priser er ekskl. moms. Eksempel på årlig betaling, hvis alle skoler i kommunen er medlemmer: Pris for skoler: 14 medlemsskoler ,- Samlet årlig pris ,- Priser er ekskl. moms. Side 7 af 9

8 Noter 1: Bemærk, at skolernes eventuelle medlemskab af Danske Skoleelever ikke er indregnet i betalingen for Elevvenlig Kommune, men skal betales ud over. 2: Opkrævning af partnerskabsafgiften falder af fire omgange. Første gang er i forbindelse med aftales indgåelse og gælder for skoleåret 2015/16. Her udsendes en faktura på opstartspris og skole-betalingen. De efterfølgende opkrævninger vil ske jf. nedenstående først på året i det efterfølgende kalenderår. Her udsendes en faktura på skolebetalingen på det efterfølgende års samarbejde. Vordingborg Kommune betaler som følgende: - 1. rate: 1. september Gældende for skoleåret 2015/16-2. rate: 1. januar Gældende for skoleåret 2016/17-3. rate. 1. januar Gældende for skoleåret 2017/18 3: I forbindelse med den årlige betaling af partnerskabsafgiften sendes først en faktura 1 (betaling af en eventuel opstartspris og skolebetaling af de skoler, der er medlem af DSE på dette tidspunkt). Jf. note 4 vil der 40 dage herefter blive udsendt en faktura 2. Denne er opgørelsen for de skoler, der i forbindelse med udsendelse af faktura 1 ikke var medlem, og vil omfatte skolebetalingen for disse ud fra de til den tid gældende medlemsforhold. 4. Bliver alle skoler i Vordingborg Kommune medlem af DSE, vil der være mange gode fordele at hente. Det er op til det enkelte elevråd, om de ønsker medlemskab, og det er det enkelte elevråd, der melder sin skole ind. Ved indmeldelse vil alle skoler indgå i partnerskabet til medlemspris, og kommunen herved kunne opnå økonomisk fordel ift. partnerskabsafgiften. For at opnå denne besparelse skal elevrådets indmelding af deres skole ske senest 40 dage efter udsendelse af faktura 1. Et elevrådsmedlemsskab giver derudover blandt andet følgende fordele: rabat på stormøder samt stemmeret på stormøder, mulighed for gratis kurser fx Aktivt Elevrådskursus, gratis Elevrådshåndbog, gratis hjemmeside samt råd og vejledning. Ligeledes kan elevrådenes kontaktlærere deltage på DSEs kontaktlæreruddannelser til rabatpris. Medlemskontingentet er gældende fra generalforsamlingen 2015 til 2016: Kontingentet for elevrådsmedlemsskab af DSE koster 4,- pr. elev, der går på skolen ved kontingentets opkrævning. Der er et minimumskontingent på 450,- og et maksimumkontingent på 1.950,- Så er der under 112 elever på skolen, betaler man stadig 450,- og ved flere end 487 elever, betaler man maksimalt 1.950,- For et elevrådsmedlemsskab betales medlemskontingent én gang årligt. Side 8 af 9

9 Der tages forbehold for løbende ændringer i kontingentet. 5: Vordingborg Kommune betaler første gang (faktura/rate 1)/ ved kontraktens indgåelse. 40 dage herefter sendes faktura 2. 6: Alle beløb er på 1. april 2015 niveau og reguleres hvert år ved opkrævning i henhold til forbrugerprisindekset. Henrik Bech Sørensen Organisationskonsulent Danske Skoleelever Per Larsen Skolechef Vordingborg Kommune Side 9 af 9

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Aabenraa Kommune, v/ Projektmedarbejder

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere