Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer"

Transkript

1 Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer Af Karen Harbo og Helle Stenholt Artiklen omhandler samarbejdet i et e-læringsmiljø mellem uddannelse og bibliotek ved Aarhus School of Business. Det er et eksempel på, hvordan det hybride bibliotek, som formidler adgang til både trykte og elektroniske informationsressourcer, kan understøtte uddannelse, der formidles som virtuel læring eller blended learning. Karen Harbo Udviklingskonsulent Biblioteket ASB Helle Stenholt fuldmægtig AC, Biblioteket ASB Biblioteket ved Aarhus School of Business (ASB) har organiseret sit virke ud mod de uddannelsesfaglige miljøer. Hvert af de seks institutter ved ASB, Institut for Ledelse, Institut for Marketing og Statistik, Institut for Regnskab, Finansiering og Statistik, Juridisk institut, Nationaløkonomisk institut og Institut for Sprog og Erhvervskommunikation kan trække på et antal biblioteksmedarbejdere, som er særligt dedikerede i forhold til netop dét specifikke faglige miljø. Således stiller biblioteket tre personer til rådighed for Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK), hver af disse med særlige forudsætninger for at kunne sætte sig ind i de faglige emnefelter for de undervisnings- og forskningsgrupper, som findes på ISEK. Undervisningsgrupperne retter sig mod fagområderne, engelsk, tysk, fransk, spansk, europæiske studier og kommunikation. Forskningsgrupperne retter sig mod fagområderne virksomhedskommunikation, leksikografi, virksomhedens ikke-økonomiske omgivelser, sprogsystem og sprogbrug, oversættelse og tolkning og videnskommunikation. Biblioteksmedarbejderne samarbejder, og er i løbende dialog med det videnskabelige personale ved ISEK om materialeanskaffelser til bibliotekets samlinger, det være sig trykt eller elektronisk materiale introduktion og undervisning i fleksible adgange til de mange elektroniske ressourcer, der gives adgang til gennem biblioteket formidling af metoder til søgning og håndtering af information i læreprocessen; personlig knowledge management registrering af forskning ved ASB: formidling af viden om ophavsretsmæssige problemer i forbindelse med elektronisk publicering af litteratur etablering af fagportaler til specifikke undervisnings- og forskningsområder etablering af elektroniske e-kompendier i forbindelse med den virtuelle læringsplatform ved ASB, CampusNet E-læring Både biblioteker og uddannelser har i de senere år bevæget sig frem mod mere og mere virtuelt baseret kommunikation, formidling og undervisning. Bibliotekerne er blevet hybride forstået på den måde, at de som institutioner håndterer tilgang til både trykt og elektronisk materiale og formidlingen om dette foregår både faceto-face i biblioteket og gennem bibliotekernes virtuelle hjemmesider på nettet. Bibliotekerne arbejder både i og med det fysiske og det virtuelle læringsrum. Uddannelserne har på samme måde bevæget sig i retning mod en virtuel understøttelse af læring ofte anvendes blended learning, som både rummer elementer af møder i det fysiske rum og møder i det virtuelle rum. Faktuel viden om det pågældende uddannelsesforløb samles i læringsplatforme på nettet, som giver mulighed for også at supplere med dialog og kommunikation mellem studerende og undervisere. Således findes på ASB, som ovenfor nævnt, den virtuelle læringsplatform CampusNet. CampusNet rummer information om samtlige kursusfag ved ASB og i denne kontekst trækkes ressourcer fra ASB biblioteket ofte ind fx i form af e-kompendier til den pågældende kursusvirksomhed eller i form af gennemstilling til en for kurset relevant fagportal. Elektroniske ressourcer De mange elektroniske informationsressourcer som ASB biblioteket køber licensadgang til, skal være målrettet forskning og undervisning ved samtlige uddannelser på ASB. Disse licensadgange supplerer de åbne og frit tilgængelige ressourcer på internettet, og er for de studerende, undervisere og forskere ved ASB lige så umiddelbart tilgængelige. For ISEKs vedkommende gælder det, at især kommunikationsstudierne kan understøttes med mange relevante elektroniske informationsressourcer, men også for sprog- og områdestudiernes vedkommende findes efterhånden adgang til mange anvendelige ressourcer, fx aviser og nyhedstjenester. Ressourcer som kan inddrages direkte i virtuelle læringsforløb og -platforme, da mange licenser er indgået på kontrakter, som tillader at ressourcerne frit kan anvendes i uddannelsessammenhænge. Ofte er det dog sådan at den litteratur, som anvendes i sprog- og områdestudierne, hidrører fra bøger frem for tidsskrifter. Der findes imidlertid også flere og flere elektroniske bøger på markedet. Bøger som ASB biblioteket på samme måde som med de elektroniske tidsskrifter køber licensadgang til. For sprog- og områdestudierne kan det konstateres, at der er stigende interesse for og sammenfald mellem udbud og efterspørgsel på de elektroniske titler som ASB biblioteket stiller til rådighed. TO CASES Vi har valgt at lade nedenstående to cases give et billede af, hvordan ASB biblioteket samarbejder med uddannelserne på ISEK i forhold til læring på nettet. CASE 1: E-kompendier CASE 2: Fagportaler 4 : DF Revy NR. 4, MAJ 2006

2 I begge cases spiller den fleksible adgang til bibliotekets elektroniske ressourcer en central rolle, og det samme gør sig gældende for metoder til søgning og håndtering af information i læreprocessen. CASE 1: Samarbejde om etableringen af et e-kompendie til et undervisningsforløb En forespørgsel En underviser fra undervisningsgruppen fransk henvender sig til biblioteket, og spørger om det vil være en ide at oprette et e-kompendium til et kursusforløb for sprogstuderende på bachelor niveau. Kurset er oprettet på CampusNet, og her henter de studerende al øvrig information om kurset. Den pågældende underviser har førhen benyttet fortrykte kompendier, som de studerende har købt. E-kompendierne skal de studerende selv printe ud fra nettet. Det kan de gøre i den takt, de måtte ønske det. Underviseren synes umiddelbart godt om tanken om, at litteraturen til kurset kan præsenteres via CampusNet, og hun tænker også lidt på, om det vil kunne lade sig gøre i løbet af kurset at føje nye tekster til. Det vil give nogen fleksibilitet. Desuden mener hun, at biblioteket har købt licensadgang til nogle af de tidsskrifter, som hun bruger artikler fra. Måske kan det lade sig gøre at linke direkte ind til disse artikler og derved gennemstille de studerende til onlineudgaven af artiklen. Det ville være fint og en god måde at få de studerende gjort opmærksom på denne adgang, som biblioteket og ASB betaler adgang til. Det kan indimellem være svært for de studerende at finde ind til de mange elektroniske ressourcer, og dette vil være en god og faglig relevant måde at gøre de studerende opmærksom på denne mulighed for at finde kilder til information. Det er underviserens erfaring, at de studerende kan synes, at de farer vild i de mange forskellige veje, der findes til informationskilder. At anvise vejen i en faglig kontekst vil, synes hun, give god mening for de studerende. Dialog og muligheder I en samtale med den kontaktperson på biblioteket, som er knyttet til undervisningsgruppen for fransk, får underviseren at vide, at i de tilfælde hvor artiklen findes i et af de elektroniske tidsskrifter, som biblioteket abonnerer på, vil de studerende blive ledt målrettet til den relevante artikel. I enkelte tilfælde vil det dog ikke være muligt at linke helt ind til en artikel, men dog så langt at de studerende vil have data nok i referencen til selv at kunne finde helt ind til den pågældende artikel. Dette forhold har at gøre med de respektive licenskontraktaftaler og endvidere, at det ikke er lovligt at dyblinke i hjemmesider, som ligger frit tilgængeligt på internettet, medmindre der foreligger en særlig aftale. Underviseren mener dog nok, at de studerende vil kunne finde vej, og hun taler med bibliotekaren om, at det kan styrke de studerendes evne til selv at skulle navigere det sidste stykke vej frem mod den ønskede tekst. I begge de førnævnte tilfælde vil de studerende blive gjort opmærksom på en sammenhæng, som vil kunne komme dem til nytte i nye situationer, hvor de får brug for selv at søge information. De studerende får altså både præcis den artikel de har brug for, samt bliver gjort opmærksom på en litterær kontekst, som er relevant i den konkrete studiesammenhæng. Ikke al den ønskede litteratur findes dog i elektronisk form på biblioteket, og en del af den litteratur som underviseren vil anvende på kurset, er også uddrag af bøger. Underviseren får imidlertid at vide, at biblioteket har indgået en aftale med Copydan, som giver lov til at indskanne dele af trykte bøger og tidsskrifter og derefter give adgang til de indskannede elektroniske versioner indenfor rammer af et e-kompendie. Det gør således ingen forskel i forhold til at få oprettet et e-kompendium, om de kilder til information underviseren ønsker at bygge sin undervisning på er trykte eller elektroniske. Dog er der regler, som sætter grænser for hvor stort omfanget af det trykte materiale må være for at det kan indskannes, og i et par tilfælde må underviseren skære i teksterne, for at kunne holde sig indenfor disse regler. Men underviseren synes, at det går an, og hun er vant til, også i forbindelse med de trykte kompendier, at skulle tage hensyn til omfanget af sine kursustekster. Det viser sig dog, at et enkelt af de kapitler, som underviseren ønsker at bruge i sin kursussammenhæng, findes i en e-bog, som biblioteket har købt licensadgang til, og i det tilfælde kan der stilles direkte om til det pågældende kapitel på nettet. Realisering Enkelte af de tekster, som underviseren henviser til, findes frit tilgængeligt på internettet. I nogle af disse tilfælde findes den relevante tekst i et dybere lag af den pågældende hjemmeside, og biblioteket kan, som tidligere nævnt på baggrund af ophavsretsloven, ikke dyblinke til disse. Her må de studerende igen selv navigere det sidste stykke frem til den relevante tekst. Sidegevinsten er, at opmærksomheden skærpes i forhold til den faglige kontekst for den valgte kilde, samt at den selvstændige navigation øger evnen til at søge i kilder til information. Efter at have diskuteret disse muligheder igennem med biblioteket beslutter underviseren sig for at få biblioteket til at oprette et e-kompendium i forbindelse med sit kursusforløb. Biblioteket garanterer, at e-kompendiet kan være klart i løbet af 14 dage, og da underviseren har været i god tid med sin forespørgsel, bliver det ikke noget problem at få e-kompendiet klart til kursusstart. DF Revy 4, MAJ 2006 : 5

3 Efter 14 dage modtager underviseren en internetadresse til e-kompendiet samt adgangskoder, som de studerende skal oplyses om, skal behandles fortroligt. I toppen af hvert e-kompendium linkes endvidere til oplysning om de ophavsretslige forhold som de studerende skal være bekendt med, når de bruger e-kompendiet. Underviseren checker sit e-kompendium igennem for at se om alting er, som det skal være. Det er det, og hun sender nu information om adgang til e-kompendiet med de tekster, som de studerende skal læse i løbet af kurset. Præsentation og reaktion Det er første gang, netop disse studerende får adgang til et e-kompendium, og de skal lige vænne sig til, at det ikke længere er et færdigtrykt materiale, som de kan købe sig til. De studerende skal selv printe teksterne ud og for egen regning. Til gengæld kan de gøre det hvor, og hvornår de vil. Teksterne kan altid nås over CampusNet. Nogle af teksterne kan det, afhængigt at printerkapacitet og indskanningens karakter, tage lidt tid at printe ud. Det er alt sammen forhold, der skal tages højde for i udskrivningssituationen, men underviseren oplyser om dette, og de studerende indstiller sig i langt de fleste tilfælde på, at det er sådan. De har brug for at diskutere den nye situation, men de mærker, at underviseren tror på den, og de kan godt se fordelene og fleksibiliteten. Underviseren oplever også fleksibiliteten, både i løbet af semesteret og i det næste. Hun beder en enkelt gang under kursusforløbet om at få føjet en ny tekst til sit kompendium, og i næste semester kan hun se, at hun kan genbruge flere af teksterne i forhold til et andet kursusforløb. Hun vender derfor tilbage til biblioteket, og beder om at få oprettet endnu et e-kompendium, dels på baggrund af nogle af sine gamle tekster dels på baggrund af en række nye, som hun føjer til. Desuden har hun talt med en anden underviser om en tekst, som vedkommende har brugt i en kursussammenhæng hvor biblioteket ligeledes har oprettet et e-kompendium. Denne tekst genbruger hun også. Ovenstående giver en illustration af et e-kompendie etableret i efteråret 2005 med opfølgning det følgende semester. CASE 2: Samarbejde om etablering af en fagportal til en forskergruppe Da Forskergruppen for oversættelse og tolkning for nogle år siden blev dannet som det daværende Fakultetscenter for Tolkning henvendte kontaktpersonen for forskergruppen sig til ASB biblioteket for at høre, om der kunne oprettes en fagportal til forskergruppen. Fagportalen skulle opbygges ud fra tanken om, at bestemte målgrupper skulle have en let tilgængelig, samlet adgang til Bibliotekets informationsressourcer indenfor emnet oversættelse og tolkning. En adgang, der kunne nås via Internettet, uanset hvor man befandt sig. Bibliotekets kontaktperson udvalgte i samarbejde med forskergruppens kontaktperson en række links og søgestrenge, som blev samlet indenfor emnerne oversættelse og tolkning. Dette lagde grunden til fagportal for Forskergruppen for oversættelse og tolkning, som henvender sig til en bestemt målgruppe, nemlig cand.ling.merc. studerende på tolke- og translatør linien, forskere indenfor tolkning og oversættelse, samt andre undervisere og interesserede. Som en særlig målgruppe kan nævnes studerende ved masteruddannelsen European Master of Translation. Gruppen er spredt såvel nationalt som internationalt, og kan, derfra hvor de befinder sig, bruge portalen, da den kan tilgås via Internettet og informationsressourcerne, der er stillet til rådighed via denne fagportal, kan nås via fjernadgang. Portalens links og søgestrenge blev efter input fra forskergruppens kontaktperson emneordnet i en hensigtsmæssig faglig struktur: tolkning- og oversættelsesrelevante databaser og tidsskrifter, anbefalet litteratur osv. (se figur 1). Disse links viser for det meste hen til bibliotekets informationsressourcer, men også til frit tilgængelige onlineressourcer. Det er en måde, hvorpå vejen til bibliotekets informationsressourcer gøres lettere tilgængelig for de studerende. Kilder til information præsenteres her i en faglig kontekst. Biblioteket foreslog, at fagportalen blev oprettet i et program, hvor en opdeling af skærmbilledet gør, at der i venstre side ligger et statisk billede med emneopdelte links. Højre side af billedet viser selve linkets indhold, og er således dynamisk. Linksene viser dels mod onlineressourcer som f.eks. tidsskrifter og databaser, hvor der via biblioteket er fuldtekstadgang, og dels mod sider, som indeholder referencer på publikationer vedrørende emnet. Disse henvisninger linker ind i bibliotekets database, Merkur, hvorfra materialet kan rekvireres. Samarbejdet foregår løbende i en tæt kontakt mellem bibliotekets kontaktperson og forskergruppens kontaktperson, der på vegne af forskergruppen kommer med input til indholdet af fagportalen det være sig nye bøger eller tidsskrifter, som biblioteket skal anskaffe, inden for emnerne oversættelse og tolkning. Punkterne Relevante publikationer og Anbefalet litteratur (se figur 1) skal især fremhæves, da disse er stærkt emneopdelt. Strukturen og emneopdelingen i fagportalen vurderes løbende, da brugsværdien afhænger af en god og struktureret præsentation af fagportalens indhold. Relevante publikationer indeholder links til søgninger i Merkur på bl.a. afhandlinger om tolkning, afhandlinger om oversættelse og på ph.d. afhandlinger om de to emner. Anbefalet litteratur er naturligvis stærkt præget af forskergruppens erfaringer med litteraturen indenfor emnet. Litteraturen er her opdelt emnemæssigt, og der er også her oprettet dokumenter med henvisninger til publikationerne og, som nævnt ovenfor, refereres der også her via hyperlinks direkte ind i bibliotekskatalogen. Efter at fagportalen har eksisteret i en årrække, er den nu under omformning. Det er aftalt mellem bibliotekets kontaktperson og forskergruppens kontaktperson, at rammerne for fagportalen skal ændres for at den kan 6 : DF Revy NR. 4, MAJ 2006

4 passe ind i ASBs nye web. Fagportalen vil i sin nye form snarest blive gjort tilgængelig via ASBs content management system (se figur 2). De ydre rammer ændrer sig altså, men indholdet er lige relevant, og udvikles til stadighed. Forskergruppen ønsker f.eks. flere links til søgninger i bibliotekets katalog på forskellige relevante og mere specifikke emneord. Strukturen udvikler sig således fortsat, men fokus er stadig på oversættelse og tolkning. Denne fagportal er et eksempel på, hvordan ASB biblioteket i et samarbejde mellem på den ene side repræsentanter fra et forskningsområde og på den anden side bibliotekets kontaktperson kan bidrage til e-læringsmiljøet. Den er et eksempel på, hvordan man kan skræddersy og målrette specifikke ressourcer til en specifik målgruppe via et tæt samarbejde mellem uddannelse og bibliotek, og på hvordan bibliotekets onlineressourcer og ressourcer i det hele taget bedre kan udnyttes og gøres synlige i en e-læringssammenhæng. At være bibliotek i et e-læringsmiljø De to cases er konkrete eksempler på to af de i indledningen nævnte områder, hvor biblioteksmedarbejdere samarbejder og er i løbende dialog med det videnskabelige personale, undervisere og forskere ved ISEK etablering af fagportaler til specifikke undervisningsområder etablering af elektroniske e-kompendier i forbindelse med den virtuelle læringsplatform ved ASB, CampusNet Det forholder sig dog sådan, at de forskellige områder har med hinanden at gøre, og derved trækkes det ene ofte ind, når det andet berøres. De øvrige områder optræder alle indirekte i begge cases materialeanskaffelser til bibliotekets samlinger, det være sig trykt eller elektronisk materiale introduktion og undervisning i fleksible adgange til de mange elektroniske ressourcer, der gives adgang til gennem biblioteket registrering af forskning ved ASB: formidling af metoder til søgning og håndtering af information i læreprocessen; personlig knowledge management formidling af viden om ophavsretsmæssige problemer i forbindelse med elektronisk publicering af litteratur Materialeanskaffelser indgår både i samarbejdet om etablering og udvikling af fagportalen til forskergruppen for oversættelse og tolkning og i arbejdet med e-kompendierne. I begge cases spiller den fleksible adgang til bibliotekets elektroniske ressourcer en central rolle, og det samme gør sig gældende for metoder til søgning og håndtering af information i læreprocessen. Online registrering af forskning ved ASB kan være særdeles relevant at inddrage i en fagportal for en forskergruppe, og grundtanken bag både e-kompendiet og fagportalen har i høj grad at gøre med at koble kilder til information til den faglige formidling. Endelig er viden om ophavsretsmæssige problemer netop en del af kompleksiteten bag e-kompendierne, fx ved at de alene stilles til rådighed gennem adgangskontrol. For at agere på det ene område må de andre af de ovennævnte områder sættes i spil. At være bibliotek i et e-læringsmiljø kræver således et beredskab på flere fronter. Et beredskab som kan følge, arbejde og samarbejde med uddannelserne ind i det virtuelle niveau. Det betyder at biblioteket fortsat skal satse på udvikling, og biblioteket ved ASB forsøger fortsat at være både aktiv og proaktiv i forhold til at indgå i samarbejder med uddannelserne om e-læring. Fagportalen er et eksempel på, hvordan man kan skræddersy og målrette specifikke ressourcer til en specifik målgruppe via et tæt samarbejde mellem uddannelse og bibliotek, og på hvordan bibliotekets onlineressourcer og ressourcer i det hele taget bedre kan udnyttes og gøres synlige i en e-læringssammenhæng. DF Revy 4, MAJ 2006 : 7

5 Strukturen for den kommende fagportal Databaser AIIC Bibliography MLA Translation Studies Bibliography Nyheder Nyanskaffelser Bestillinger Tidsskrifter Babel CIRIN Bulleting Hermes The Interpreters Newsletter Interpreting. International Journal of research and practice in interpreting International Journal of Localisation International Journal of Speech, Language and the Law META Multilingua Perspectives: Studies in Translatology Target The Translator Anbefalet litteratur Forskningsmetodik Forskning i oversættelse og tolkning Lærebøger og vejledninger om professionel oversættelse og tolkning Søgning i Merkur under emneord Forskningsmetodik Oversættelse Synkronisering Tekstning Tolkning Afhandlinger om oversættelse og tolkning på ISEK Specialeafhandlinger PhD-afhandlinger Forskergruppens publikationer (trækkes fra Figur 1 Figur 2 Link til forskergruppens hjemmeside: dk/about/departments/isek/forskning/forskergrupper/tolkning.aspx hvorfra der er link til fagportalen Denne artikel er også publiceret via UNEV, Universiteternes Efter- og Videreuddannelse 8 : DF Revy NR. 4, MAJ 2006

Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer

Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer Karen Harbo Udviklingskonsulent Biblioteket ved Aarhus School of Business har@asb.dk http://www.asb.dk/lib Helle Stenholt Fuldmægtig AC Biblioteket ved Aarhus

Læs mere

04: Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer 10: Lærende møder og konferencer i praksis 13: Nordiske Forskningsbiblioteksforeningers Netværk

04: Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer 10: Lærende møder og konferencer i praksis 13: Nordiske Forskningsbiblioteksforeningers Netværk 04: Med biblioteket som allieret i e-læringsmiljøer 10: Lærende møder og konferencer i praksis 13: Nordiske Forskningsbiblioteksforeningers Netværk 15: DFID prisen 2006 16: Digitale rettigheder i informationssamfundet

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Andre e-handelsmodeller og anvendelser

Andre e-handelsmodeller og anvendelser Andre e-handelsmodeller og anvendelser Tidligere kapitlers koncepter holder stadig vand, hvor kapitler 10 og 11 fokuserer på specifikke anvendelser. Kap. 9 er udeladt. Udgangspunktet for anvendelsen af

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg Oktober 2012 Side 1 af 8 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning Forskerservice Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning EBSCO databaser PubMed Nordiske baser Google Scholar og bibliotek.dk Systematisk review Tidsskrifter

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Version 2013-01-16 Side 1 af 27

Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 2 af 27 Version 2013-01-16 Side 3 af 27 . Version 2013-01-16 Side 4 af 27 Version 2013-01-16 Side 5 af 27 Version 2013-01-16 Side 6 af 27 Version

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Spansk - Virksomhedsforståelse A:

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Informationskompetence i teori og praksis Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Agenda Læring på biblioteket Informationskompetence i ASB Biblioteks optik At arbejde med information og metode teoretisk

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode : Generel kursusbeskrivelse...2 Introduktion...2 sætning og indholdsprioritering...2 Kursusdesign blended learning...2

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Livslang læring fleksibel, praksisnær, bæredygtig. v. Marianne Georgsen, specialkonsulent VIA EVU, og centerleder, VIA Læring & IT

Livslang læring fleksibel, praksisnær, bæredygtig. v. Marianne Georgsen, specialkonsulent VIA EVU, og centerleder, VIA Læring & IT 1 Livslang læring fleksibel, praksisnær, bæredygtig v. Marianne Georgsen, specialkonsulent VIA EVU, og centerleder, VIA Læring & IT 2 Livslang læring Læring med livet som indsats? Nye vilkår for kompetenceudvikling

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Introduktion til UNGIAARHUS

Introduktion til UNGIAARHUS UNGIAARHUS- ungdomsskoleløsning, side 1 Introduktion til UNGIAARHUS et ungdomsskolesystem baseret på PHP og MySQL Indledende Den løsning, som introduceres her, blev oprindelig lavet som noget foreløbigt

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg September 2012 Side 1 af 10 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet.

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi, cand.oecon Navn på universitet i udlandet: Université libre de Bruelles Land: Belgien Periode: Fra: 1.2.2013 Til: 1.7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vælg: http://www.aalborgsygehus.rn.dk/afdelinger/sygehusledelsen/medicinsk+bibliotek/

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

Institutternes behov for synlighed og samspil med samfundet

Institutternes behov for synlighed og samspil med samfundet Institutternes behov for synlighed og samspil med samfundet Hvad skal der til, for at forskningen fra Arts kan gøre sig gældende i relevante sammenhænge? Hanne Knudsen Forskellige medier/kanaler Forskning

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Brock Online. Vejledning til. Copenhagen Business College

Brock Online. Vejledning til. Copenhagen Business College Vejledning til Brock Online Du vil få det største udbytte, hvis du går ind på Brock Online samtidig med, at du læser denne vejledning. Copenhagen Business College Information til elever, studerende og

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Swot analyse af Finfo

Swot analyse af Finfo S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 Swot analyse

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Indhold Introduktion... 1 Her finder du den elektroniske Håndbog for Energikonsulenter... 1 Håndbogens opdeling... 2 Håndbogens søgefunktion... 3 Sådan

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

http://ecolore.leeds.ac.uk

http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Lokalisering af eindhold I dag er størstedelen af al information 'digital'. Alle de hjælpetekster vi ser på en computerskærm

Læs mere

asb bib strategi ASB Bibliotek Mod 2012

asb bib strategi ASB Bibliotek Mod 2012 asb bib strategi 2 mod 2012 er oprettet i 1939 samtidig med, at undervisningen startede på Handelshøjskolen i Århus. I 70 år har vi arbejdet på at udvikle ASB Bibliotek til det det er i dag et innovativt

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

SIV 1. SEM TYSK OG SPANSK PROJEKT-SØGNING: KULTUR OG SAMFUND

SIV 1. SEM TYSK OG SPANSK PROJEKT-SØGNING: KULTUR OG SAMFUND SIV 1. SEM TYSK OG SPANSK PROJEKT-SØGNING: KULTUR OG SAMFUND AGENDA SIDST o Referencer o PRIMO: kendt og ukendt søgebehov o Brug af anførselstegn = præcis søgning I DAG o Projektfaser - infobehov og søgestrategi

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BIERMAN & BIERMAN APS TIDSSKRIFTSYSTEM

BRUGERVEJLEDNING BIERMAN & BIERMAN APS TIDSSKRIFTSYSTEM BRUGERVEJLEDNING BIERMAN & BIERMAN APS TIDSSKRIFTSYSTEM ADMINISTRATIONSTJENSTE FOR TIDSSKRIFTER OG AVISER Bierman & Bierman ApS Vestergade 126 7200 Grindsted Tlf. 75 32 02 88 mail@bierman.dk Version 03.2012

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere