NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere"

Transkript

1 Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Faaborg-Midtfyn

2 INDHOLD NY SYGEDAGPENGEMODEL Ny sygedagpengemodel 2 Sygedagpengeforløb og visitation 4 Fast-Track 7 Kortvarige og forudsigelige sygemeldinger 8 Langvarige og forudsigelige sygemeldinger 8 Langvarige, komplekse og uforudsigelige sygemeldinger Forlængelsesregler ved fem måneders revurdering Jobafklaringsforløb 12 Støtteordninger - oversigt 14 Udgiver: Jobcenter Faaborg-Midtfyn Oplag: 100 stk. Redaktion: Jobcenter Faaborg-Midtfyn Tekst og design: wanek-myrner.dk 8 10 Den 1. juli 2014 træder første del af en ny sygedagpengemodel i kraft, og d. 5. januar følger resten af ændringerne trop. Den nye model skal blandt andet sikre, at alle sygemeldte har et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet, samt at der sættes hurtigere og mere målrettet ind over for de sygemeldte, der er i risiko for langvarige sygemeldinger. Det stiller øgede krav til kommunikationen og ikke mindst hastigheden af kommunikationen mellem sundheds- og beskæftigelsessystemet. Derfor er det afgørende, at vi som jobcenter og læge rykker tættere sammen og gør klar til at intensivere samarbejdet om sygemeldte borgere, så de ikke mister jobbet - eller så de igen kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I dette hæfte har vi samlet alle relevante informationer om forløb, tidsfrister, regler og støttemuligheder i den nye sygedagpengemodel. Så kan du som læge bedre navigere og se, hvad der gælder for dine patienter - og hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til behandlingen af sygedagpengesagerne. Har du spørgsmål i forbindelse med den nye model, er du som altid meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger på bagsiden af hæftet. 2

3 Hovedtræk i den nye sygedagpengemodel Med den nye sygedagpengemodel placerer vi alle sygemeldinger i nye kategorier: Kat. 1 - Kortvarige (maks. otte uger) og forudsigelige sygemeldinger Kat. 2 - Længerevarende (over otte uger) og forudsigelige sygemeldinger Kat. 3 - Længerevarende (over otte uger) komplekse og uforudsigelige sygemeldinger Kategoriseringen sker, så vi bedre kan målrette indsatsen og prioritere vores ressourcer på alle dem, der fx på grund af stress eller alvorlig sygdom er i risiko for en langvarig eller kompleks sygemelding, mens vi giver dem, der har brækket benet, ro til at hele selv. Læs mere om kategorierne på side otte. Den nye sygedagpengemodel indebærer også: at alle sygemeldte er sikret offentlig forsørgelse under hele sygdomsforløbet (også ud over 12 måneder). at alle sygemeldinger nu bliver revurderet efter fem måneder (tidligere 12 måneder) efter syv forlængelsesregler (se side 12), og at sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb på nedsat ydelse (se side 12), hvis sygedagpengene ikke kan forlænges 2014 at sygemeldte skal besøge dig som læge inden en eventuel opfølgningssamtale i jobcentret at læge og arbejdsgiver bliver involveret tidligere som hjælp til at fastholde sygemeldte i job 2014 at både arbejdsgivere og sygemeldte kan anmode om en ekstraordinær tidlig indsats (Fast-track), hvis der er risiko for en langvarig sygemelding (se side syv) at sygemeldte kan afvise lægebehandling uden at miste ydelse (se side seks) 2014 Den nye sygedagpengemodel er delt op, så en del af den træder i kraft 1. juli 2014, mens andre dele først træder i kraft 5. januar. Hæftet her indeholder beskrivelser af alle ændringerne i reformen, men for overskuelighedens skyld har vi markeret tidspunkterne for ikrafttrædelse med mærkater. Juli 2014 Klar arbejdsdeling Som praktiserende læge bidrager du med værdifulde oplysninger og vurderinger, der sikrer, at vi i jobcentret kan give det rigtige tilbud til borgeren. Myndighedsopgaven ligger altid hos os, og det orienterer vi borgeren om. Der er på sygedagpengeområdet redskaber, der kan bruges til at bringe en sygemeldt tilbage i arbejde, men kun når en række forudsætninger er opfyldt. Derfor er det vigtigt i dialogen med borgeren, at vedkommende ikke lægger sig fast på et bestemt tilbud, før vi ved, om der er lovgivningsmæssigt grundlag for det. 3

4 Fire uger fra første fraværsdag Fem uger fra første fraværsdag Sygemelding Arbejdsgivers fire ugers fraværssamtale Oplysningsskema SYGEDAGPENGEFORLØB - TRIN FOR TRIN Hvis man bliver syg, skal man melde sig syg de rigtige steder og overholde bestemte tidsfrister: Medarbejdere skal sygemelde sig hos arbejdsgiver på 1. fraværsdag. Hvis sygemeldingen varer mere end 30 kalenderdage, har arbejdsgiver ret til at søge refusion for fraværsdagene. Ledige medlemmer af en a-kasse skal sygemelde sig i a-kassen. Som bekræftelse på sygemeldingen modtager man et såkaldt underretningsbrev fra a-kassen, hvoraf det fremgår, om man skal foretage sig yderligere. I jobcentret får vi automatisk besked om sygemeldingen. De første to uger af sygemeldingen udbetales ydelsen af a-kassen. Selvstændige erhvervsdrivende skal sygemelde sig online på Hvis man fra start kan se, at sygemeldingen risikerer at blive længerevarende, er det muligt at anmode om Fast-Track-behandling af sygemeldingen. Læs mere på side syv. Arbejdsgivere skal indkalde sygemeldte til en sygefraværssamtale senest fire uger fra første fraværsdag. Her skal arbejdsgiveren og den sygemeldte sammen finde ud af: Hvordan og hvornår den sygemeldte kan vende tilbage Om det skal ske gradvist Om den sygemeldte har brug for skånehensyn, hvilemuligheder mv. I forlængelse af samtalen kan der med fordel udarbejdes en konkret fastholdelsesplan. Det kan også være en god ide, at den sygemeldte sammen med arbejdsgiver udfylder en mulighedserklæring, så du som læge kan vurdere sygdommens betydning for udførelsen af arbejdet. Se også side 14 for mere information om støttemuligheder, der kan hjælpe sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde. Senest fem uger fra første fraværsdag anmelder arbejdsgiver sygefraværet på og bliver i den forbindelse bedt om at svare på tre spørgsmål: Hvilke arbejdsfunktioner påvirker sygdommen? Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet? Har arbejdsgiver forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand? Hvis ikke arbejdsgiver svarer på spørgsmålene, kan den sygemeldte selv blive bedt om at svare. Når vi har modtaget sygemeldingen, sender vi et oplysningsskema, hvor den sygemeldte skal angive: Årsagen til sygdommen Hvornår arbejdet forventes genoptaget Om den sygemeldte modtager behandling Hvilke opgaver, den sygemeldte stadig kan klare. Ved sygemelding fra en a-kasse, vil a-kassen som hovedregel anmelde sygefraværet senest tre uger efter, den sygemeldte har givet besked til a-kassen. Kat. 1 - Kortvarig og forudsigelig sygemelding Hvis oplysningsskemaet viser, at den sygemeldte forventer at være fuldt raskmeldt inden for otte uger fra første fraværsdag, placerer vi sygemeldingen i kategori 1. Typisk vil vi ikke gøre yderligere ved sygemeldingen. Læs mere på side otte. 4

5 Besøg hos dig som læge Hvis oplysningsskemaet viser, at sygemeldingen risikerer at blive længerevarende (over otte uger), skal den sygemeldte besøge dig som læge inden den første samtale i jobcentret. Som læge skal du her undersøge og snakke med den sygemeldte om sygdommen i forhold til arbejdet. På baggrund af besøget skal du give os i jobcentret fyldestgørende oplysninger om diagnose, sygdommens varighed og dens betydning for arbejdet - eller for arbejdsevnen generelt. Det giver os det bedste grundlag for at vurdere, hvad den sygemeldte kan klare arbejdsmæssigt, og hvilken indsats der skal til for at komme hurtigst muligt tilbage i arbejde. Med den kortere afklaringsperiode er det vigtigt, at den sygemeldte hurtigst muligt får besøgt dig som læge, så vi tidligst muligt får belyst alle udfordringer og muligheder. Derfra kan vi i samarbejde tilrettelægge den mest optimale indsats. Otte uger fra første fraværsdag Jobcentrets første opfølgning Hvis sygemeldingen er i risiko for at blive længerevarende, vil vi senest otte uger efter første fraværsdag indkalde den sygemeldte til en opfølgningssamtale, hvor vi på baggrund af både arbejdsgivers, den sygemeldtes og dine lægelige oplysninger risikovurderer sygemeldingen og placerer den i kategorien, der bedst passer til den sygemeldtes behov. Se nedenfor. Kat. 2 - Forudsigelig og længerevarende syg Hvis der er stillet en diagnose, og der er iværksat behandling med en forventet raskmeldingsdato, vil vi tilrettelægge en indsats og tilbyde konkrete redskaber/ordninger, der hjælper med at fastholde den sygemeldte i jobbet. Læs mere på side otte. Kat. 3 - Komplekst og længerevarende syg Hvis sygemeldingen er diffus og uafklaret, og det ikke er muligt at sige, hvornår en raskmelding kan forventes, skal sagen hurtigst muligt behandles i et rehabiliteringsteam, der går på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet. Læs mere på side ni. 22 uger fra første fraværsdag Fem måneders revurdering Med den nye sygedagpengemodel skal alle sygemeldinger revurderes efter fem måneder (eksklusiv arbejdsgiverperioden). Ved revurderingen kan sygemeldingen enten blive forlænget efter syv forlængelsesregler (se side 11), eller også bliver den sygemeldte tilbudt et såkaldt jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse (se side 12). Revurdering af alle sygedagpengesager Forlængelse af sygedagpenge ud fra syv gældende forlængelsesregler Tilbud om Jobafklaringsforløb Møde med rehabiliteringsteam og udvikling af konkret plan for forløb Juli 2014 Deltagelse i jobafklaringsforløb af maksimalt to års varighed ad gangen Juli 2014 Juli

6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? Raskmelding Klager Med den nye sygedagpengemodel sikres det, at ingen sygemeldte kommer til at stå uden forsørgelsesgrundlag. Varigheden på den konkrete udbetaling af sygedagpenge afhænger dog af, om den sygemeldte efter fem måneders revurdering kan forlænges efter de gældende forlængelsesregler, eller om den sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb. Læs mere på side 14. Når sygdommen ikke længere afholder den sygemeldte fra at arbejde, skal den sygemeldte raskmelde sig hos arbejdsgiver. Ledige skal raskmelde sig i a-kassen og i jobcentret. Husk, at der er mulighed for at genoptage arbejdet delvist (se side 14), selv om den sygemeldte ikke er 100% rask eller har genvundet sin arbejdsevne fuldt ud. I jobcentret tilrettelægger vi indsatsen efter, hvad der hurtigst får den sygemeldte tilbage i arbejde, og vi vurderer løbende, om den sygemeldte fortsat er berettiget til sygedagpenge. Alle sygemeldinger bliver dog automatisk revurderet efter fem måneder. Sygemeldte har mulighed for at klage over afgørelser i sygedagpengesager. Jobcentret skal modtage klager senest fire uger efter, at den sygemeldte har modtaget en afgørelse. Mulighed for at afvise lægebehandling* Juli 2014 Alle sygemeldte skal bidrage til egen helbredelse, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejde. Men samtidig skal den enkelte sygemeldte ikke tvinges til at deltage i en behandling, som den sygemeldte ikke ønsker. Der skal i den forbindelse gøres en indsats for at finde en anden behandlingsmulighed, når den sygemeldte ikke ønsker at deltage i den tilbudte lægebehandling. Den sygemeldte har derfor ret til at få forelagt sin sag for en klinisk funktion i regionen i de særlige tilfælde, hvor manglende deltagelse i lægebehandling fører til, at kommunen overvejer at stoppe sygedagpengene / ressourceforløbsydelsen eller beslutter ikke at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå alternativ behandling. Hvis den sygemeldte ikke ønsker denne behandling, bortfalder kravet om at deltage i lægebehandlingen. Hvis klinisk funktion derimod anbefaler en behandling, der ikke er lægelig behandling i snæver forstand, fx behandling hos en fysioterapeut, får det betydning for retten til sygedagpenge m.v., hvis den sygemeldte afviser at deltage i denne behandling. * Initiativet sker som en som to-årigt forsøg, og initiativet evalueres med henblik på en vurdering af, om det bør permanentgøres. 6

7 Risiko for en langvarig eller kompleks sygemelding? Fast track Hvis den sygemeldte eller dennes arbejdsgiver vurderer, at sygemeldingen risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), kan både den sygemeldte og arbejdsgiver anmode om Fast-track-behandling af sygemeldingen. Så inviterer vi til den første samtale senest to uger efter anmodningen om Fast-trackbehandling (normalt opfølgning efter otte uger). Det giver os mulighed for at sætte ind med konkret støtte og redkaber, der i mange tilfælde kan bremse en uheldig udvikling og mindske såvel de menneskelige som de økonomiske omkostninger ved en sygemelding. Hvis arbejdsgiver sender Fast-trackanmodningen til os, har den sygemeldte dog stadig mulighed for at sige nej til den ekstraordinære, tidlige indsats. 7

8 Kategori 1 Kategori 2 KORTVARIGE OG FOR- UDSIGELIGE SYGEMELDINGER HVIS SYGEMELDINGEN ER LANGVARIG OG FORUDSIGELIG Ni ud af ti sygemeldte genoptager selv ukompliceret arbejdet inden for to måneder fra første fraværsdag. Hvis den sygemeldte på baggrund af oplysningsskemaet og arbejdsgiversamtalen også tilhører denne store gruppe, vil vi som udgangspunkt ikke iværksætte en indsats, men i stedet prioritere ressourcerne på de sygemeldinger, der er i risiko for at blive længerevarende. Vi følger dog altid op på, om den sygemeldte raskmelder sig til den forventede dato. Ledige, der bliver sygemeldt med en forventet raskmelding indenfor to måneder efter første fraværsdag, fortsætter forløb og opfølgninger på samme måde, som hvis de ikke var sygemeldt. Medlemmer af en a-kasse vil også få udbetalt deres ydelse fra a-kassen de første to uger af sygemeldingen. Forløb og opfølgninger tilpasses den sygemeldtes eventuelle skånebehov. Dette gælder både i forhold til aktive tilbud (virksomhedspraktik mv.) og antallet af opfølgninger. Hvis der er tale om et længerevarende og forudsigeligt sygeforløb, hvor den sygemeldte har fået en diagnose og eventuelt modtager behandling, vil vi som udgangspunkt tilbyde en arbejdspladsbaseret indsats. Det betyder, at vi så tidligt som muligt involverer arbejdspladsen og dig som læge for at finde ud af, hvordan vi sammen kan hjælpe den sygemeldte gradvist tilbage i arbejde. Vi kalder metoden Tilbage-Til-Arbejde trappemodellen (TTA), og den består af hierarkisk ordnede aftalemuligheder og relevante redskaber, der kan fastholde den sygemelte i job (se højre afsnit). Når vi følger op på sygemeldingen, skal vi sammen med den sygemeldte indgå den højest muligt rangerede aftale på TTA-trappen. Samtidig har den sygemeldte mulighed for (fra 5. januar ) at få et lær-at-tackle-tilbud, som via undervisning giver konkrete redskaber til at håndtere sygdommen i forhold til arbejdet. FOR SYGEMELDTE I JOB Aftale om gradvis tilbagevenden til arbejdet - fx i form af en delvis raskmelding. Aftale om jobstart-indsats, hvor man før en gradvis tilbagevenden til arbejdet starter med en virksomhedspraktik på egen arbejdsplads. Aftale om virksomhedspraktik på egen arbejdsplads, så man bevarer tilknytningen til arbejdspladsen, selv når det kun er få timer. Aftale om, at en af ovenstående indsatser iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden støtte. FOR SYGEMELDTE LEDIGE Aftale om jobstart-indsats, hvor man forud for arbejde, evt. med løntilskud, starter op med en virksomhedspraktik. Aftale om virksomhedspraktik. Aftale om, at et af de øvrige trin iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form for støtte. TILBAGE-TIL-ARBEJDE TRAPPERNE 8

9 Kategori 3 HVIS SYGEMELDINGEN ER LANGVARIG OG KOMPLEKS Hvis sygemeldingen er svær at håndtere, og hvis den sygemeldte måske også kæmper på andre fronter - fx med bolig, familie, det generelle helbred eller uddannelsesniveau - vil vi tilbyde en individuel indsats, hvor et rehabiliteringsteam* ser på alle de tilbud og aktiviteter, som kommunen kan tilbyde for at få den sygemeldte tilbage i arbejde. Før den sygemeldte mødes med teamet til en dialog om situationen, skal den sygemeldte sammen med sin sagsbehandler lave en grundig beskrivelse af alt det, den sygemeldte kan i forhold til job og uddannelse, og hvad der eventuelt mangler, herunder: hvilke erfaringer, ressourcer og ønsker den sygemeldte har i forhold til job og uddannelse. hvilke arbejdsmæssige og/eller sociale udfordringer den sygemeldte har i forhold til job eller uddannelse. hvilke personlige ressourcer og netværk, den sygemeldte har. hvordan den helbredsmæssige- og hidtigede forsøgelsessituation ser ud. hvilke erfaringer der er med den hidtidige indsats. Derudover skal du som praktiserende læge beskrive den sygemeldtes muligheder for arbejde og uddannelse. Hvis den sygemeldte allerede har besøgt dig forud for den første opfølgningssamtale i jobcentret, kan oplysninger fra det besøg bruges. På mødet vil vores rehabiliteringsteam snakke med den sygemeldte om udfordringer og muligheder og komme med konkrete forslag og ideer, der på sigt kan hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med uddannelse. Herefter skal den sygemeldte sammen med en koordinerende sagsbehandler udarbejde og følge en detaljeret plan, som på sigt bringer den sygemeldte tilbage til - eller tættere på - arbejdsmarkedet igen. * Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra kommunens beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområder samt en sundhedskoordinator fra regionen. NÅR JOBCENTRET ANMODER OM ATTESTER I forbindelse med vores behandling af sygedagpengesagerne (primært kategori 2+3) fremsender vi løbende anmodninger om attester til dig som praktiserende læge efter indhentelse af samtykke. Det hjælper sagen videre, hvis du udfylder attesterne omhyggeligt og hurtigt, gerne inden fristen. Vi ved, at det kan være svært at sætte en dato på, hvornår din patient bliver rask, men datoen er vigtig for vores videre opfølgningsforløb. Uden en dato kan muligheden for at forlænge sygedagpengeperioden bortfalde, og patienten kan overgå til jobafklaringsforløb - ofte med en nedsat ydelse. Kontakt os endelig, hvis vi har anmodet om en attest, som du ikke er den rette til at skrive, så patienten ikke venter unødigt. 9

10 ALLE SYGEDAGPENGESAGER FEM MÅNEDERS REVURDERING KAN SYGEDAGPENGENE FORLÆNGES EFTER DE SYV FORLÆNGELSESREGLER? JA NEJ Sygedagpenge forlænges, og den sygemeldte fortsætter sit forløb / den igangværende indsats Tilbud om Jobafklaringsforløb Se beskrivelse på side 12. Møde med vores rehabiliteringsteam Senest fire uger efter tilbud om jobafklaringsforløb Første Jobafklaringsforløb af maks. to års varighed Afklaret Selvforsørgelse, dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, fleksjob, førtidspension 10 Uafklaret Nyt Jobafklaringsforløb af maks. to års varighed

11 FEM MÅNEDERS REVURDERING OG DE SYV FORLÆNGELSESREGLER NYE TIDSFRISTER Alle sygemeldinger bliver automatisk revurderet efter fem måneder. Ved revurderingen bliver sygemeldingen enten forlænget efter en af de syv forlængelsesregler, eller også bliver den sygemeldte tilbudt et jobafklaringsforløb (se side 12). Sygedagpengene kan forlænges, når: 1 Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. 2 Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger. 3 Den sygemeldte er i gang med eller venter på lægebehandling og skønnes efter en lægelig vurdering at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet. Der ses bort fra den periode, hvor den sygemeldte venter på behandling på et offentligt sygehus. 4 Den sygemeldtes sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, så vi hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 5 Den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom, som kan dokumenteres lægeligt. 6 Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. 7 Den sygemeldte har ansøgt om førtidspension. 11

12 JOBAFKLARINGSFORLØB STYRKER ARBEJDSEVNEN - HURTIGERE TILBAGE I ARBEJDE Hvis den sygemeldte efter fem måneder stadig er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og sygedagpengene ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne (se side 11), tilbyder vi den sygemeldte et såkaldt jobafklaringsforløb. Her ser vi på alle kommunens tilbud og aktiviteter - på tværs af forvaltninger og afdelinger - og sammensætter et forløb, der udvikler arbejdsevnen, så den sygemeldte kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Juli 2014 For at kunne sammensætte et så godt og effektivt forløb som muligt, skal den sygemeldte mødes med vores rehabiliteringsteam*. Teamet er vores gruppe af medarbejdere fra kommunens forskellige afdelinger, som med hver deres faglige viden kan komme med ideer og forslag, der kan få den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Den sygemeldte skal mødes med vores rehabiliteringsteam senest fire uger efter tilbuddet om jobafklaringsforløb. Før mødet skal den sygemeldte sammen med sin sagsbehandler lave en grundig beskrivelse af alt det, den sygemeldte kan i forhold til job og uddannelse, og hvad der eventuelt mangler, herunder: Erfaringer, ressourcer og ønsker i forhold til job og uddannelse Arbejdsmæssige udfordringer i forhold til job eller uddannelse Personlige ressourcer og tilgængelige personlige netværk Helbredsmæssig situation Hidtidig forsørgelsessituation Erfaringer med den hidtidige indsats. * Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra kommunens beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområder samt en sundhedskoordinator fra regionen. Med udgangspunkt i den sygemeldtes ressourcer vil rehabiliteringsteamet tale med den sygemeldte om udfordringer, muligheder og mål. Herefter vil teamet komme med anbefalinger til, hvad den sygemeldte skal gøre, og hvilke aktiviteter der skal sættes i gang. Til at hjælpe med at koordinere og gennemføre forløbet får den sygemeldte en koordinerende sagsbehandler, og der lægges en konkret plan, som hele tiden sikrer, at den sygemeldte udvikler arbejdsevnen frem mod at komme tilbage i arbejde. Den sygemeldte skal som minimum tale med den koordinerende sagsbehandler seks gange om året. Jobafklaringsforløb varer som udgangspunkt så kort tid som muligt og kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen. Vi vurderer løbende den sygemeldtes evne til at arbejde for at finde ud af: om der kan raskmeldes til selvforsørgelse, dagpenge eller kontanthjælp om evnen til at arbejde er så nedsat, at rehabiliteringsteamet skal vurdere, om den sygemeldte fx skal indstilles til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension om den sygemeldte fortsat er syg og har brug for at udvikle arbejdsevnen i et nyt jobafklaringsforløb (vurdering af rehabiliteringsteamet). 12

13 Typiske aktiviteter i JOBAFKLARINGSFORLØB Jobafklaringsforløbet tilpasses efter beskæftigelseseller uddannelsesmål og kan blandt andet bestå af: Virksomhedspraktik og aktiviteter i vores kommunale projekter. Hjælp til at skabe overblik og struktur i dagligdagen, opretholde netværk og styre egen økonomi og boligforhold (fx via mentorstøtte). Personlig støtte ved opstart på uddannelse og arbejdsplads eller som opbakning til socialpædagogiske tilbud (fx via mentorstøtte). Ledsagerordning ved nedsat funktionsevne. Personlig udvikling, mindfulness, stresshåndtering og afspændingsterapi. Alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Coaching i livsstil (motion, kost og rygeafvænning). Fysisk træning for KOL-, kræft- og hjertepatienter. Lær-at-tackle kurser - fx håndtering af smerter i forbindelse med arbejde (fra 5. jan. ). IT-, engelsk-, dansk-, matematik- og ordblindeundervisning og individuel praktik- og uddannelsesvejledning. Sygedagpenge Alle grupper NEDSAT YDELSE VED JOBAFKLARINGSFORLØB! Jobafklaring (ressourceforløbsydelse) Forsørgere Ikke-forsørgere Juli kr. / uge kr. / måned kr. / måned kr. / måned. Ressourceforløbsydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefælles indkomst. Den sygemeldte skal altid kontakte sin sagsbehandler inden afholdelse af ferie eller ansøgning om eventuel udbetaling af feriepenge, da det kan have betydning for den fortsatte berettigelse til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Det gælder også ved løn under sygdom. Satser per 1. juli 2014 Læs mere på 13

14 BRUG STØTTEMULIGHEDERNE Rundbordssamtalen Delvis syge-/raskmelding Uddannelse/aktive tilbud Husk, at sygemeldte kan bruge en række aktiviteter og støtteordninger, der kan hjælpe med at fastholde dem - eller gradvist hjælpe tilbage på - arbejdsmarkedet. En hjælp til at fastholde arbejdet inden - eller på trods af - sygdom. Rundbordssamtalen er en hjælp til så tidligt som muligt og gerne inden en sygemelding at finde ud af, hvordan sygemeldte kan fastholde arbejdet på trods af sygdommen. Ved rundbordssamtalen samles arbejdsgiver, tillidsrepræsentant, jobcenter og eventuelt dig som læge for af finde ud af, hvordan den sygemeldte / skrantende medarbejder kan fortsætte sit arbejde / på arbejdsmarkedet. Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Den forløber typisk sådan, at den sygemeldte beskriver sin situation, hvorefter deltagerne på mødet spørger ind. På den måde afklares situationen, og der kan lægges en konkret plan for, hvordan medarbejderen bedst kommer videre. Hvis man kan arbejde på trods af sygdom, eller hvis man gradvist kan vende tilbage til arbejdet Man behøver ikke enten at være på arbejde eller være fuldt sygemeldt. Med delvis syge- eller raskmelding kan man nøjes med at være væk fra arbejdet nogle timer om ugen. Det forbedrer mulighederne for at fastholde arbejdet også fordi arbejdsgiver får økonomisk kompensation for fraværstimerne. Delvis sygemelding er, når man i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af sygdom eller behandling. Delvis raskmelding er, når man efter en sygeperiode kan arbejde igen, men ikke på fuld tid. Det ugentlige fravær på grund af sygdommen skal være mindst fire timer. Perioden er begrænset, og arbejdstiden optrappes gradvist. Nye kompetencer - eller fastholdelse af de eksisterende Medarbejdere kan måske undgå sygemeldinger ved at aftale med arbejdsgiver, at medarbejderen tager en efteruddannelse i en periode, hvor der ikke må foretages tunge løft på grund af eksempelvis rygproblemer. Arbejdsgivere kan give fuld løn imens (og modtage refusion via ordningerne SVU eller VEU). Medarbejderen får et kompetenceløft i en ellers passiv fraværsperiode. Jobcentret kan også give et andet aktivt tilbud i form af fx vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, så den sygemeldte kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi kan også foreslå, at den sygemeldte skal afklare sin arbejdsevne i en anden jobfunktion. 14

15 Hjælpemidler/indretning 56-aftale Mentorordning Løntilskud Personlig assistance Hvis der er brug for hjælpemidler eller særlig indretning for at klare arbejdet Hvis sygdommen betyder, at medarbejderen har svært ved at blive i jobfunktionen uden visse ændringer/forbedringer, kan der gives støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen. Hjælpen skal kompensere for begrænsningen i arbejdsevnen, som kan være af fysisk, psykisk eller social karakter. Ved sygemeldinger kan hjælpemidler og ændret indretning af arbejdspladsen være med til hurtigere at få medarbejderen tilbage i arbejde. Jobcentret rådgiver medarbejderen og arbejdsgiveren i fællesskab om mulighederne. Ved øget fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom Hvis der er øget fravær på grund af kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret indgå en 56-aftale med arbejdsgiver. Aftalen kan også gælde fravær, der skyldes genoptræning eller efterbehandling. Aftalen giver arbejdsgiver dagpengerefusion fra 1. fraværsdag og mindsker dermed arbejdsgivers udgift ved hyppigt fravær. Aftalen kan indgås, når sygdomsrisikoen er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet af den årsag skønnes at omfatte mindst ti arbejdsdage inden for et år. Husk, at aftalen skal fornys inden for to år. Ved nyt arbejde skal der søges godkendelse af en ny 56-aftale med ny arbejdsgiver. Hvis der er brug for ekstra oplæring eller støtte til arbejdet Jobcentret kan yde støtte til, at der bevilges en mentor, hvis det er afgørende for, at en sygemeldt kan få eller fastholde et job. Ved mentor forstås en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtelser til introduktion og oplæring. Mentorordningen kan blandt andet bruges sammen med en delvis raskmelding, løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob. Hvis der kan opkvalificeres til et andet arbejdsområde eller bevares kompetencer Når ledige er blevet raskmeldte efter at have modtaget sygedagpenge, kan der være mulighed for løntilskudsjob, der kan fastholde den lediges tilknytning til arbejdsmarkedet og udvikle den lediges kompetencer. Borgere med nedsat arbejdsevne, der ikke umiddelbart kan påtage sig arbejde inden for det hidtidige arbejdsområde, kan måske blive tilbudt opkvalificering til en anden jobfunktion via et løntilskudsjob. Allerede ansatte kan ikke tilbydes ansættelse med løntilskud. De har i stedet mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding. Hvis der er brug for personlig støtte til specielle arbejdsopgaver Der kan ydes støtte til en personlig assistent, hvis der er tale om varige funktionsnedsættelser uanset om det er i et almindeligt ansættelsesforhold eller i fleksjob. En personlig assistent hjælper med konkrete og praktiske opgaver, men må ikke overtage egentlige arbejdsfunktioner, så han eller hun kommer til at virke som vikar eller medhjælper. 15

16 wanek-my r ner.dk MERE INFORMATION (Beskæftigelsesministeriet) (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Jobcenter Faaborg-Midtfyn Bygmestervej 23A, 1. sal 5750 Ringe Tlf.: KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Jobcenter Egedal Rådhustorvet Stenløse Tlf Faaborg-Midtfyn

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere