Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746"

Transkript

1 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring Friattest dokumentation for lovligt forfald Fastholdelsesplan Delvis raskmelding 56 aftale Opfølgningssamtaler i det kommunale jobcenter Erstatningspligt Visitation Opfølgningsplan Kilder: Lov om sygedagpenge: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Silkeborg Kommunes sygefraværspolitik Se ZoomIn Minipjece Information til dig, der er sygemeldt Se ZoomIn

2 De to forløb for den sygemeldte En kommunal ansat, der er sygemeldt indgår i to forløb. Kommunen møder både den sygemeldte som led i et arbejdsgiverforhold, og desuden kan samme kommune møde den sygemeldte som social myndighed. Løn og Personaleafdelingen Silkeborg Kommune som ansættende myndighed Medarbejder 1 Melder fravær varighed og evt. årsag Ved arbejdstids begyndelse på 1. fraværsdag til arbejdsstedet/lederen Jobcenteret Silkeborg Kommune som social myndighed. 2 Jobcenteret underrettes via oplysningsskema DP 333 om længere varende sygdom. Senest 5.fraværsuge. Leder 1. kontaktsamtale På første fraværsdag Jobcenteret kontakter den sygemeldte senest 8.fraværsuge. Samtalen tager evt. udgangspunkt i fastholdelsesplanen. Leder 2. kontaktsamtale Indenfor 1. fraværsuge Leder 3. kontaktsamtale (skal afholdes jf. Dagpengeloven) DP 333 skal udfyldes. Referat kan udarbejdes. Evt. udarbejdelse af fastholdelsesplan. Senest i 4. fraværsuge Leder Rundbordssamtale Senest efter 8 ugers fravær Leder Leder (tilbage) Tilbyder medarbejderen samtale ved korte fravær 2. Rundbordssamtale Ved 3 korte fraværsperioder inden for 3 mdr. Ved længerevarende sygdomsforløb Jobcenteret indkalder sygemeldte afhængig af visitation til opfølgningssamtaler. Senest ved 2.opfølgningssamtale modtager den sygemeldte jobcenterets opfølgningsplan. Jobcenterets tilbud: 56 aftale Støtte til hjælpemidler. Mentorordning Virksomhedspraktik mv. Jobcenteret revisiterer den sygemeldte ved hver opfølgningssamtale enten efter hver 4.uge eller hver 8.uge. Jobcenteret skal ved den 52.uge tage stilling til om det kan komme på tale at forlænge perioden med sygedagpenge. Sygedagpengeperioden kan forlænges med 26 uger eller med 39 uger. Grund: Sygemeldtes arbejdsevne er uafklaret. Sygemeldtes helbredsmæssige situation er uafklaret.

3 Sygedagpenge Sygedagpenge er en skattepligtig ydelse, som udbetales til lønmodtagere som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom og tilskadekomst. Sygedagpenge kan udbetales til lønmodtageren via den kommunale arbejdsgiver til de medarbejdere, som ikke modtager løn under sygdom, og som er fuldt uarbejdsdygtige på grund af sygdom eller tilskadekomst. Arbejdsgiveren modtager som hovedregel ikke sygedagpengerefusion de første 21 kalenderdage af sygeperioden. Er du ikke berettiget til at få udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver, er det kommunen, der udbetaler sygedagpenge, hvis: Du har været i arbejde eller på anden måde været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 13 uger før sygefraværet. I denne periode skal du have været i beskæftigelse i mindst 120 timer. Du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, eller en ydelse, der udbetales som erstatning for arbejdsløshedsdagpenge Du indenfor den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse (teoretisk eller praktisk, som giver mulighed for optagelse i en anerkendt arbejdsløshedskasse) på mindst 18 måneder Du er lærling med lærekontrakt eller elev i lønnet praktik som led i en erhvervsfaglig uddannelse Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er fuldt arbejdsdygtig, også selv om du ikke raskmelder dig. Hvis du er delvis uarbejdsdygtig, gælder der særlige regler. Du kan som hovedregel højst få udbetalt sygedagpenge i 52 uger indenfor de seneste 18 måneder. Kommunen har pligt til at tage stilling til, om der er mulighed for at forlænge dagpengeperioden efter særlige undtagelsesbestemmelser. (tilbage). Underretningsbrev Når en kollega har været sygemeldt i 21 dage, modtager kollegaen et underretningsbrev fra kommunen. Brevet beskriver de oplysninger kommunen har vedrørende sygemeldingen. F.eks. starttidspunkt. Kontakt kommunen, hvis oplysningerne ikke stemmer. (tilbage). Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen En sygemeldt kollega vil også modtage et brev fra kommunens dagpengeafdeling med det såkaldte DP333A skema. Skemaet skal udfyldes og returneres til dagpengeafdelingen inden 8 dage, sådan at kommunen kan modtage refusion for sygedagpenge. (tilbage). Mulighedserklæring Med virkning fra 5.oktober 2009 erstattes den hidtidige lægeerklæring om uarbejdsdygtighed af en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen anvendes, hvis der i dialogen mellem arbejdsgiver og medarbejder er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage. Lederen kan bede om en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet. Medarbejderen skal være enig. Medarbejderen skal være enig i, at det er en god ide at udfylde mulighedserklæringen, da mulighedserklæringens første del skal udfyldes af medarbejder og leder i fællesskab. Anden del udfyldes af medarbejderens egen læge.

4 Første del indeholder en beskrivelse af medarbejderens muligheder for at genoptage arbejdet evt. i begrænset omfang. Anden del indeholder lægens kommentarer til de af medarbejderen og lederen beskrevne muligheder. Det er kommunen, der betaler for mulighedserklæringen. (tilbage). Friattest Indførelse af den nye mulighedserklæring ændrer ikke på arbejdsgiverens mulighed for, at kræve en skriftlig sygemelding af medarbejderen eller for at anmode om en skriftlig dokumentation fra lægen, for lovligt forfald. Indhentning af dokumentation for lovligt forfald som følge af sygdom er en del af ledelsesretten, og Lægeforeningens Attestudvalg anerkender fuldt ud arbejdsgiverens ret til at indhente dokumentation for lovligt forfald som følge af sygdom. Friattest betales af Silkeborg Kommune. (tilbage). Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis den pågældende medarbejder ikke forventer at genoptage arbejdet inden for 8 uger fra første fraværsdag. Medarbejder og arbejdsgiver skal være enige om at lave en plan, som de så udarbejder sammen. Målet er at angive, hvordan medarbejderen hurtigst muligt helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Der eksisterer ikke nogen krav til, hvordan en sådan plan skal se ud. Men fastholdelsesplanen kunne indeholde overskrifter som: Mulige jobfunktioner Begrænsninger i jobfunktioner Hjælp til nuværende jobfunktion Gradvis tilbagevenden Fastholdelse via jobcenterets tilbud såsom mentorordning eller virksomhedspraktik. Fastholdelsesplanen kunne udarbejdes i forbindelse med den lovpligtige 4 ugers samtale med lederen. Hvis der er udarbejdet en fastholdelsesplan, så skal den medbringes ved samtaler med jobcenteret. (tilbage). Delvis raskmelding Eller nedsat arbejdstid som følge af sygdom En medarbejder har mulighed for at genoptage arbejdet delvist efter et længerevarende sygdomsforløb. Det er naturligvis en forudsætning, at arbejdspladsen finder det hensigtsmæssigt, og at det er helbredsmæssigt forsvarligt. Lederen kan godkende nedsat arbejdstid med fuld løn i indtil 3 måneder. Lederen kontakter Organisation og Personale, såfremt der konkret er behov for at forlænge perioden ud over 3 måneder. Den nedsatte arbejdstid bør som hovedregel udgøre mindst halvdelen af den sædvanlige arbejdstid. (tilbage).

5 56 aftale Hvis en medarbejder har en væsentlig eller øget sygdomsrisiko på grund af en langvarig og/eller kronisk lidelse kan den pågældende medarbejder indgå en 56-aftale med kommunen. Det gælder også, hvis medarbejderne er i behandling for barnløshed. Medarbejderen skal på grund af lidelsen forvente at have mindst 10 fraværsdage på et år. Aftalen skal godkendes af bopælskommunen, medarbejderens læge og medarbejderens arbejdsplads. Når der er indgået en 56-aftale kan arbejdspladsen få sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag, og ikke først fra 21.fraværsdag. Årsagen til fraværet skal være den lidelse, aftalen omfatter. Når aftalen udløber, skal medarbejderen selv sørge for eventuel forlængelse.(tilbage) Opfølgningssamtaler i det kommunale jobcenter Jobcentret i medarbejderens bopælskommune kontakter senest efter 8 ugers fravær den pågældende for en personlig samtale. Her drøftes bl.a. mulighederne for tilbagevenden til arbejdspladsen eller om anden aktivitet kan iværksættes. Lederen vil have mulighed for at deltage i samtalen, hvis medarbejderen er indforstået med det. Ellers orienteres lederen efterfølgende, hvis der igangsættes en aktivitet. Tilstedeværelse af lederen kan sikre, at opfølgningssamtalen tager udgangspunkt i den 4 ugers samtale medarbejderen har haft på skolen. Jobcenteret er den sociale myndighed, der træder til i medarbejderens bopælskommune i forbindelse med længerevarende fravær. (tilbage). Erstatningspligt En langtidssygemeldt kollega vil efter 21 dage modtage et underretningsbrev med faktuelle oplysninger vedrørende medarbejderen sygemelding. Hvis oplysningerne er korrekte og medarbejderen derfor ikke reagerer på underretningsbrevet, så modtager medarbejderen kort efter et oplysningsskema fra bopælskommunen. Oplysningsskemaet er afgørende for om Silkeborg Kommune kan refusion for sygedagpenge og skal indsendes senest 8 dage efter modtagelsen. Medarbejderen kan have en erstatningspligt, hvis medarbejderen ikke indsender oplysningsskema DP333A inden 8 dage. Silkeborg Kommune kan også gøre krav gældende for merudgifter - f.eks. til vikar - hvis en medarbejder er sygemeldt f.eks. på grund af et trafikuheld. Det forudsætter blot, at der er en erstatningspligtig skadevolder. Når medarbejdere sygemeldes af ovennævnte årsag, skal Organisation og Personale kontaktes. (tilbage). Visitation Jobcenteret er pålagt at visitere medarbejderen i forhold til tre kategorier i forbindelse med opfølgningssamtalen ved jobcenteret efter 8 ugers varighed. Visitationen foregår i forhold til følgende 3 kategorier: 1) Sager, hvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående (kategori 1).

6 2) Sager med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen (kategori 2). 3) Sager, hvor lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb (kategori 3). Visitationen er afgørende i forhold til opfølgningsforløbet, for den sygemeldte medarbejder. Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 8 uger efter første fraværsdag indkaldes medarbejderen til opfølgningssamtale af jobcenteret. Herefter opfølges der hver 8.uge. Opfølgningssamtalerne kan foregå telefonisk. 8 uger efter første fraværsdag indkaldes medarbejderen til opfølgningssamtale af jobcenteret. Herefter opfølges der hver 4.uge. Opfølgningssamtalerne foregår som individuelle samtaler. 8 uger efter første fraværsdag indkaldes medarbejderen til opfølgningssamtale af jobcenteret. Opfølgningssamtalerne kan foregå telefonisk. Der følges op hver 8.uge. (tilbage) Opfølgningsplan Jobcenteret skal ifølge loven om sygedagpenge fastlægge en opfølgningsindsats for den syge medarbejder. Opfølgningsindsatsen nedskrives i en Opfølgningsplan, der skal udleveres til den sygemelde senest ved 2. opfølgningssamtale. (tilbage).

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere